LASSE EWERLÖF - Kastelskirken

Program - 6. februar 2014
9.30
Introduktion til dagens emner og program
Formand Susanne Knøchel, professor v. Institut for Fødevarevidenskab KU
9.40
Velkomst fra dagens vært
Ellen K. Lykkegård, gruppeformand 3F
9.50
Forebyggelsespolitik mod 2020
Else Smith, direktør, Sundhedsstyrelsen
10.00
50% færre hospitalsinfektioner - et mål og et krav
Bettina Lundgren, centerdirektør Rigshospitalet
10.20
Politiske forebyggelsesstrategier
Finn Diderichsen, professor Institut for Folkesundhedsvidenskab
10.40
Pause
11.00
Fire spor - Politikker for rengøring, innovation, kommunal kvalitet og uddannelse
Spor 1
Hospitalsrengøring - målinger og holdninger
Spor 2
Hygiejnisk innovation - rammer og ønsker
Spor 3
Kommunale indsatser - strategier og mål
Spor 4
Viden, uddannelse og indsigt
12.00
Frokost
Hovedtaler
13.00
Collaboration towards Better Safety
Claire Kilpatrick, Infection Prevention Society
MSc, RN, spearhead of WHO Cleaner Care Safer Care
14.00
Spørgerunde
14.20
Pause
14.50
Fire spor - Politikker for sundhedsfremme, adfærd i hverdagen,
støttefunktioner, byggeri og udstyr
Spor 5
Spor 6
Spor 7
Spor 8
Global sundhed, lokale indsatser
Håndhygiejne og adfærd
Tekstiler, logistik og arbejdsdragter
Kan hygiejne indbygges og forudses?
15.50
HYFS - bedre hygiejne i institutioner med indsats, viden og måling
Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska, VG Region
16.20
Afrunding
Formand Susanne Knøchel, Professor v. Institut for Fødevarevidenskab KU
Om dagens 8 spor – læs mere på de følgende sider
8 spor – 8 områder indenfor hygiejne, hvor politikken afgør udviklingen
Spor 1 Hospitalsrengøring - målinger og holdninger
Kurt Espersen, Hospitalsdirektør Bornholms Hospital
Dennis Andersen, Direktør, Andersen Control
Fra Kurt Espersen;
Forandringsledelse med INSTA 800 og DS 2451-10?
Efter dårlig omtale i pressen af rengøringen på hospitalerne i Region Hovedstaden har der
været fokus på måling af rengøringsstandarden med INSTA 800 og DS 2451-10. Politisk
bevågenhed, ledelsesinvolvering med målsætning for rengøringskvalitet, uddannelse og
paradigmeskift i opfattelse af rengøring har givet Region Hovedstaden en imponerende
fremgang af kvaliteten af rengøringen og hygiejnen på hospitalerne.
Og Dennis Andersen;
Med styr på INSTA 800 og DS 2451-10 som visuelle kvalitets- og
hygiejneledelsessystemer, er vi så tilfredse med hygiejnen?
Kan de instrumentelle målemetoder som ligger ud over den visuelle kontrol, give os bedre
muligheder for at dedikere rengøringsindsatsen så det bidrager til bedre infektionshygiejne?
Hvordan, hvor og hvor meget skal vi bruge dem?
Spor 2 Hygiejnisk innovation - rammer og ønsker
Per Væggemose Nielsen, DTU Center for Hygiejnisk Design
Carsten Christensen, Udviklingskonsulent Vesthimmerland Kommune
Fra Per Væggemose Nielsen;
Kan sundhedsvæsenet lære af fødevareindustrien?
Levnedsmiddelindustrien har kæmpet med de samme smitteproblematikker som
sundhedsvæsenet i gennem mange år. Som svar har man dér bl.a. udviklet EHEDG
hygiejnisk design guidelines, GMP, HACCP og specielle arbejdsrutiner som har ført til en
væsentlig forbedret fødevaresikkerhed.
Ny fokus på udvikling af mere hygiejniske løsninger og udstyr med inspiration i eksisterende
viden og bedste praksis fra fødevaresektoren kan derfor være en nøgle til at løse
udfordringer og give forbedringsmuligheder i sundhedsvæsenet.
Og Carsten Christensen;
• Skal der kun anvendes velfærdsteknologi til ældre? – Hvorfor ikke sætte fokus på
velfærdsteknologi til børn og unge?
• Hvordan får man oplevelser, indlæring og læring om hygiejne ved at bruge
fremtidens skoletoiletter?
• Kan vi ikke udvikle fremtidens skoletoiletter, som kan indpasses ind i de byggetekniske
rammer og skolerne ønsker og behov?
Spor 3 Kommunale indsatser - strategier og mål
Nina Gath, Konsulent, KL Center for Forebyggelse i Praksis
Trine Ulf Enslev, Sundhedskonsulent, Nyborg Kommune
Fra Nina Gath og Trine Ulf Enslev;
Kommunale indsatser – strategier og mål
Med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om hygiejne er der kommet fokus på
kommunernes mangeartede opgaver på hygiejneområdet. Hygiejneindsatsen i
kommunerne involverer mange forskellige forvaltninger og medarbejdergrupper i
kommunen – fx i daginstitutioner, skoler, hjemmepleje, plejehjem, bosteder, mv. Men
hvorfor er der behov for at opprioritere hygiejneindsatsen? Og hvordan kan kommunen sikre
en koordineret og sammenhængende indsats?
Om Nyborg Kommunes mål og indsatser ift. sygefravær
I Nyborg Kommune har vi en målsætning om at nedbringe kommunens sygefravær. Derfor
har vi udarbejdet nye retningslinjer og iværksat forskellige indsatser. I Projekt Task Force
var målet at undersøge om en intervention vedr. trivsel og hygiejne har en effekt på
medarbejdernes sygefravær. Projektet er gennemført på 5 udvalgte arbejdspladser i
kommunen.
Spor 4 Viden, uddannelse og indsigt
Annette Weichel, Konsulent 3F
Chresten Heide-Andersson, Sekretariatsleder Danske Service
Fra Annette Weichel og Chresten Heide-Andersson;
Alle kan gøre rent!
Kan alle gøre rent?
Kan alle lære at gøre rent??
Krav til:
Faglighed, Personlige evner, Kompetencer
Spor 5 Global sundhed, lokale indsatser
Flemming Konradsen, Professor, Institut for International Sundhed, KU
Anders Permin, Viceinstitutdirektør, DTU Fødevareinstituttet
Fra Flemming Konradsen og Anders Permin;
Klimaændringer, fødevareproduktion og forurening gør spildevand til en smitterisiko for
mennesker i afrikanske lande. Mangelfuld adgang til sanitære forhold er også fortsat
hverdag på kontinentet.
Nye forskningsprojekter skal gøres os klogere på mulighederne for udvikling i positiv retning
- og lære os nyt om vejene til forandring i hverdagen både ude og hjemme.
Spor 6 Håndhygiejne og adfærd
Jens Kjølseth Møller, Overlæge, Sygehus Lillebælt
Dorte Buhl, Hygiejnesygeplejerske, Herlev Hospital
Fra Jens Kjølseth Møller og Dorte Buhl;
Formålet med workshoppen er at belyse muligheder for at øge komplians med kravene til
håndhygiejne i sundhedsvæsenet med henblik på at forebygge smittespredning og
infektioner.
Med udgangspunkt i dokumenteret adfærd i relation til håndhygiejne diskuteres hvordan vi
bedst kan øge viden og accept af retningslinjer for håndhygiejne og løbende fastholde
sundhedspersonales komplians med krav til at udføre håndhygiejne. Som oplæg til
diskussionen inddrages nuværende og (måske) kommende metoder til observation og
registrering af, om personalet udfører korrekt håndhygiejne i patientnære situationer.
Spor 7 Tekstiler, logistik og arbejdsdragter
Hanne Selsholt Britz, Direktør DFD Sygehusvaskeri
Linda Greffel, Leanchef, Region Nordjylland
Fra Hanne Selsholt Britz og Linda Greffel;
Hvad er den rette politik for håndtering af tekstiler? Hvor mange, hvor tit, hvor og hvordan?
Hygiejnisk håndtering af tekstiler og vask er en udfordring i mange sektorer - ikke kun på
hospitalerne.
Men hvad er den optimale proces/flow for tekstiler? Hvilke krav har hospitaler til tekstiler,
håndtering, rutiner m.m. og hvad gør vaskeriet og hospitalet selv for at understøtte dette?
Og hvilke udfordringer har håndtering af tekstiler i sundheds- og plejesektoren i de
kommende år?
Spor 8 Kan hygiejne indbygges og forudses?
Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge, CEI Statens Serum Institut
Paw Dalgaard, Professor, DTU Fødevareinstituttet
Fra Elsebeth Tvenstrup Jensen;
I sygehusene er kontaktsmitte en af de hyppigste smitteveje, men også andre smitteveje er
af betydning. Denne viden ligger bag de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for
nybygning og renovering i sundhedssektoren. CEI præsenterer, hvordan hygiejne kan bygges
ind, så infektioner forebygges.
Deltagerliste 6. februar 2014
Navn
Anders Permin
Anette Blok-Olesen
Anita Heidelbach
Anja Riis Madsen
Anne Hebert
Anne Louise Damgaard
Annette Storr-Paulsen
Annette Weichel
Azime Simsek
Benedicte Brohm
Benedikte Pio
Bente Bloch
Berit Jakobsen
Bettina Lundgren
Bettina Slott
Birgitte Petersen
Birgitte Sterup Hansen
Bjarne Thyssen Jørgensen
Bodil Mentz
Britta Pedersen
Caroline Schmidt
Carsten Christensen
Catharina Klærke
Cecilie Mathorne
Charan Nelander
Charlotte Christensen
Chresten Heide-Anderson
Claire Kilpatrick
Dennis Andersen
Dorte Buhl
Ellen K. Lykkegård
Else Smith
Elsebeth Tvenstrup Jensen
Eva Birke
Finn Diderichsen
Flemming Konradsen
Frederik Kortbæk
Gert Ryder
Gitte Antonisen
Gitte Meltofte
Gitte Vind
Gitte Viuff Bak
Grethe Simonsen
Hanne Holm Sørensen
Titel
Vicedirektør
Hygiejnesygeplejerske
Områdeleder
Områdeleder
Faglærer
M.Sc., Project Manager
Læge
Konsulent
Områdeleder
Cand.scient.
Produktchef
Hygiejnesygeplejerske
Sektornæstformand
Centerdirektør
Hygiejnesygeplejerske
Servicechef
Cand. Brom
Socialoverlæge
Servicechef
Servicecontroller
Sygeplejerske
Planlægger/Udviklingskonsulent/
Fundraiser
Operations- og
hygiejnesygeplejerske
Hygiejneansvarlig sygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Tilsynsførende
Sekretariatsleder
Rådsmedlem, Direktør
Hygiejnesygeplejerske
Gruppeformand
Centerchef, Overlæge
Rådsmedlem – Kasserer, Overlæge
Sundhedsplejerske
Professor
Professor
Senior Consultant
Konsulent
Rådsmedlem, Seniorkonsulent
Konsulent
Sundhedsplejerske
Ledende visitator
Product Manager
Organisation
DTU Fødevareinstituttet
Aalborg Universitetshospital
Glostrup Hospital
Glostrup Hospital
EUC Sjælland
Plum A/S
Københavns Kommune
3F
Glostrup Hospital
Mediq Danmark A/S
Sygehus Sønderjylland
FOA
Rigshospitalet
Guldborgsund Kommune
Sygehus Himmerland
ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ)
Odense Kommune
Region Sjælland
Region Hovedstadens Psykiatri
Vejen Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Privathospitalet Mølholm
Københavns Kommune
Komiteen for Sundhedsoplysning
Sorø Kommune
Danske Service
Infection Prevention Society
Andersen Control
Herlev Hospital
3F
Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse
Statens Serum Institut
Københavns Kommune
Københavns Universitet
Københavns Universitet
MariTeam A/S
Nobak
Hilsberg & Partner
Dansk Standard
FOA
Egedal Kommune
Gladsaxe Kommune
Abena A/S
Hanne Mygind Thomsen
Hanne Selsholt Britz
Helle Christensen
Helle Ingemann
Helle Kjærgaard Jacobsen
Helle Nielsen
Helle Vejrup
Henriette Tietge
Henrik Berg Bannow
Ina Andreasen
Ingrid Pedersen
Jan Matthiesen
Jan Stiiskjær
Janne Pedersen
Jeanette W. Staffeldt
Jens Kjølseth Møller
Jens Prebensen
Joan Anita Clausen
Judit Christensen
Jørgen Espiritu Kjeldsen
Karen Bech
Kenn Kjellberg
Ketty Hoe
Kirsten Dittmer
Kirsten Pedersen
Kurt Espersen
Kåre Sørensen
Lars Münter
Lene Rützou
Lilian Eva Tang Baltsen
Linda Greffel
Lis Karanfil
Lisa Stade
Lissi Holm
Lone Carlsson
Lonni Erleben
Lotte W. Sørensen
Louise Lindelof
Maibritt Eriksen
Maja Grøn
Mariann Jordan Svane
Marianne Aaberg
Marianne Bengtsson
Marianne Hummel
Marianne Koch Uhre
Marie Røge
Marie Wahlers Nielsen
Direktør
Kvalitetskonsulent
Souschef
Klinisk udviklingssygeplejerske
Mentor
Sygeplejerske
Nordic Regulatory & External
Relations Manager
Journalist (DJ)
Chefkonsulent
klin.afd.sygepl. og hyg.koordinator
Rådsmedlem, Faglig konsulent
Overlæge
CSR-rådgiver
Hygiejnekonsulent
Hygiejnesygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Sundhedsplejerske
Direktør
Hygiejnesygeplejerske
Rådsmedlem, Hygiejnesygeplejerske
Hygiejnesygeplejerske
Sygehusdirektør
Konsulent
Kommunikationsrådgiver
Rengøringsplanlægger
Leanchef
Servicekonsulent
Fagkonsulent
Koordinator
Hygiejnesygeplejerske/konsulent
Planlægger
Sygeplejerske
Rengøringschef
Projektleder
Personaleplanlægger
Områdeleder
Hygiensjuksköterska, Projektledare
Områdeleder
Rådsmedlem, Tandlæge, MPH,
Odontologisk konsulent
Kvalitetsleder
Driftskonsulent
Vejle Kommune
DFD Sygehusvaskeri A/S
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Gladsaxe Kommune
Region Sjælland
Gentofte Hospital
SSI Diagnostica
Herlev Hospital
De Forenede Dampvaskerier
Reckitt Benckiser
Mediehuset Rubrik
De Forenede Dampvaskerier
DI - Dansk Industri
Herlev Hospital
FOA
Sygehus Lillebælt
Konceptual CSR
Sønderborg Kommune
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Hygiejnefokus.dk
Københavns Kommune
Victor Vask A/S
Sygehus Lillebælt
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Bornholms Hospital
Dansk Industri
Compleks
Region Sjælland, Koncern Service
Novozymes A/S
Region Nordjylland
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Odense Kommune
DTU Center for Hygiejnisk Design
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Gentofte Hospital
Sorø Kommune
Region Hovedstadens Psykiatri
Gentofte Hospital
Gentofte Hospital
VG Region
Glostrup Hospital
Tandlægeforeningen
Aalborg Universitetshospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Merete Müller
Merete Stoustrup
Mette B. Andersen
Mette Bendixen
Mette Olesen
Mette Skat
Mette Skytte
Mia Petersen
Miriban Baftijari
Najad Ahmed
Nicoline Rosenlund
Niels Krebs
Niels Saaby Jørgensen
Nina Gath
Ninette Jensen
Paw Dalgaard
Peer Bæch-Laursen
Per Væggemose Nielsen
Pernille Carlsen
Pernille Markussen
Peter K. Mogensen
Pia Blinkenberg
Pia Hilsberg
Rikke Augustesen
Rikke Grossmann
Rikke Larsen
Sanne Bruun Andersen
Solveig Kjær
Sten Asboe Carlsen
Stig Hartmann Brask
Susanne Buhl
Susanne Knøchel
Susanne Parbst
Susanne Zangger
Tina Amstrup Poulsen
Tina Bargholz
Torben Pedersen
Torsten Slotsbjerg
Trine Brøndsted
Trine Ulf Enslev
Uffe Nielsen
Ulla Lange
Sundhedsfremmekonsulent
Sundhedsplejerske
Rengøringsassistent
Produktspecialist
Rengøringschef
Brand Manager
Chefkonsulent
Områdeleder
Underviser
Udviklingssygeplejerske
Divisionschef
Konsulent
Marketingschef
Professor
Produktchef
Seniorkonsulent
Tilsynsførende
Faglærer
Manager
Sundhedsplejerske
Ejer og Partner
Sundhedsplejerske
Administrator
Konsulent
Sundhedskoordinator
Konsulent
National Key Account Manager
Konsulent
Børne-unge overlæge
Rådsmedlem – Formand, Professor
Udviklingssygeplejerske og
Demenskonsulent
Områdeleder
Klinikassistent
Planlægningsassistent
Erhvervspolitisk Udviklingskonsulent
Rådsmedlem, Overlæge
Redaktør
Sundhedskonsulent
Chefkonsulent
Kvalitetskoordinator
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Middelfart Kommune
SSI Diagnostica
Gladsaxe Kommune
Reckitt Benckiser
DiverseyCare
Herlev Hospital
Gentofte Hospital
TEC
MedHelp
FORCE Technology
Dan Dryer A/S
KL – Kontoret for Social- og Sundhedspolitik
Plum A/S
DTU Fødevareinstituttet
Vikan A/S
DTU Center for Hygiejnisk Design
Sorø Kommune
EUC Sjælland
Novozymes A/S
Roskilde Kommune
Hilsberg & Partner
Københavns Kommune
Nyborg Kommune
Plum A/S
Odense Kommune
Brancheforeningen SPT
GOJO Industries - Europe Ltd.
Sorø Reklame
Odense Kommune
Institut for Fødevarevidenskab, KU
Brøndby Kommune
Glostrup Hospital
Vejen Kommune
Gentofte Hospital
Vesthimmerlands Kommune
Hvidovre Hospital
Sundhedsguiden
Nyborg Kommune
DiverseyCare
Region Sjælland, Koncern Service
Deltagere – Spor 1
Navn
Anette Blok-Olesen
Anne Hebert
Berit Jakobsen
Birgitte Petersen
Britta Pedersen
Gitte Vind
Hanne Selsholt Britz
Jan Stiiskjær
Kåre Sørensen
Lilian Eva Tang Baltsen
Lissi Holm
Louise Lindelof
Marianne Aaberg
Marie Røge
Mette Bendixen
Mette Skytte
Miriban Baftijari
Najad Ahmed
Niels Krebs
Pernille Markussen
Peter K. Mogensen
Rikke Larsen
Trine Brøndsted
Uffe Nielsen
Ulla Lange
Titel
Hygiejnesygeplejerske
Faglærer
Sektornæstformand
Servicechef
Servicecontroller
Konsulent
Direktør
Chefkonsulent
Konsulent
Koordinator
Rengøringschef
Områdeleder
Kvalitetsleder
Produktspecialist
Chefkonsulent
Områdeleder
Underviser
Divisionschef
Faglærer
Manager
Konsulent
Redaktør
Chefkonsulent
Kvalitetskoordinator
Organisation
Aalborg Universitetshospital
EUC Sjælland
FOA
Sygehus Himmerland
Region Hovedstadens Psykiatri
FOA
DFD Sygehusvaskeri A/S
DI - Dansk Industri
Dansk Industri
Novozymes A/S
DTU Center for Hygiejnisk Design
Gentofte Hospital
Gentofte Hospital
Aalborg Universitetshospital
SSI Diagnostica
DiverseyCare
Gentofte Hospital
TEC
FORCE Technology
EUC Sjælland
Novozymes A/S
Plum A/S
DiverseyCare
Region Sjælland, Koncern Service
Deltagere – Spor 2
Navn
Anita Heidelbach
Anja Riis Madsen
Anne Louise Damgaard
Azime Simsek
Benedicte Brohm
Benedikte Pio
Bente Bloch
Birgitte Sterup Hansen
Bodil Mentz
Catharina Klærke
Gert Ryder
Gitte Antonisen
Hanne Holm Sørensen
Helle Christensen
Helle Nielsen
Helle Vejrup
Titel
Områdeleder
Områdeleder
M.Sc., Project Manager
Områdeleder
Cand.scient.
Produktchef
Hygiejnesygeplejerske
Cand. Brom
Servicechef
Operations- og hygiejnesygeplejerske
Konsulent
Product Manager
Kvalitetskonsulent
Mentor
Organisation
Glostrup Hospital
Glostrup Hospital
Plum A/S
Glostrup Hospital
Mediq Danmark A/S
Sygehus Sønderjylland
ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ)
Region Sjælland
Privathospitalet Mølholm
Nobak
Hilsberg & Partner
Abena A/S
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Gentofte Hospital
SSI Diagnostica
Henriette Tietge
Ina Andreasen
Ingrid Pedersen
Janne Pedersen
Ketty Hoe
Lars Münter
Lene Rützou
Lis Karanfil
Lone Carlsson
Lonni Erleben
Lotte W. Sørensen
Maja Grøn
Marianne Hummel
Marianne Koch Uhre
Mette B. Andersen
Mette Olesen
Mia Petersen
Niels Saaby Jørgensen
Ninette Jensen
Peer Bæch-Laursen
Sten Asboe Carlsen
Stig Hartmann Brask
Susanne Zangger
Tina Bargholz
Torben Pedersen
Torsten Slotsbjerg
Sygeplejerske
Nordic Regulatory & External
Relations Manager
Journalist (DJ)
klin.afd.sygepl. og hyg.koordinator
Hygiejnesygeplejerske
Projektchef
Rengøringsplanlægger
Servicekonsulent
Hygiejnesygeplejerske/konsulent
Planlægger
Sygeplejerske
Projektleder
Områdeleder
Rådsmedlem, Tandlæge, MPH,
Odontologisk konsulent
Rengøringsassistent
Rengøringschef
Marketingschef
Produktchef
National Key Account Manager
Konsulent
Områdeleder
Planlægningsassistent
Erhvervspolitisk Udviklingskonsulent
Rådsmedlem, Overlæge
Herlev Hospital
Reckitt Benckiser
Mediehuset Rubrik
Herlev Hospital
Sygehus Lillebælt
Region Sjælland, Koncern Service
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Glostrup Hospital
Tandlægeforeningen
Middelfart Kommune
Gladsaxe Kommune
Herlev Hospital
Dan Dryer A/S
Plum A/S
Vikan A/S
GOJO Industries - Europe Ltd.
Sorø Reklame
Glostrup Hospital
Gentofte Hospital
Vesthimmerlands Kommune
Hvidovre Hospital
Deltagere – Spor 3
Navn
Annette Storr-Paulsen
Bettina Slott
Bjarne Thyssen Jørgensen
Caroline Schmidt
Cecilie Mathorne
Charan Nelander
Charlotte Christensen
Eva Birke
Gitte Meltofte
Gitte Viuff Bak
Hanne Mygind Thomsen
Jeanette W. Staffeldt
Jens Kjølseth Møller
Joan Anita Clausen
Judit Christensen
Jørgen Espiritu Kjeldsen
Titel
Læge
Hygiejnesygeplejerske
Socialoverlæge
Sygeplejerske
Hygiejneansvarlig sygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Tilsynsførende
Sundhedsplejerske
Rådsmedlem, Seniorkonsulent
Sundhedsplejerske
Rådsmedlem, Faglig konsulent
Overlæge
Hygiejnekonsulent
Hygiejnesygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Organisation
Københavns Kommune
Guldborgsund Kommune
Odense Kommune
Vejen Kommune
Københavns Kommune
Komiteen for Sundhedsoplysning
Sorø Kommune
Københavns Kommune
Dansk Standard
Egedal Kommune
Vejle Kommune
FOA
Sygehus Lillebælt
Sønderborg Kommune
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Hygiejnefokus.dk
Karen Bech
Kirsten Dittmer
Lisa Stade
Nicoline Rosenlund
Maibritt Eriksen
Merete Müller
Merete Stoustrup
Pernille Carlsen
Pia Blinkenberg
Rikke Augustesen
Rikke Grossmann
Sanne Bruun Andersen
Solveig Kjær
Susanne Buhl
Susanne Parbst
Tina Amstrup Poulsen
Sundhedsplejerske
Rådsmedlem, Hygiejnesygeplejerske
Fagkonsulent
Sygeplejerske
Sundhedsfremmekonsulent
Sundhedsplejerske
Tilsynsførende
Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske
Administrator
Sundhedskoordinator
Konsulent
Børne-unge overlæge
Udviklingssygeplejerske og
Demenskonsulent
Klinikassistent
Københavns Kommune
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Odense Kommune
MedHelp
Sorø Kommune
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Sorø Kommune
Roskilde Kommune
Københavns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Brancheforeningen SPT
Odense Kommune
Brøndby Kommune
Vejen Kommune
Deltagere – Spor 4
Navn
Grethe Simonsen
Jens Prebensen
Helle Ingemann
Helle Kjærgaard Jacobsen
Kenn Kjellberg
Kirsten Pedersen
Mariann Jordan Svane
Marie Wahlers Nielsen
Pia Hilsberg
Titel
Ledende visitator
Konsulent
Souschef
Klinisk udviklingssygeplejerske
Direktør
Hygiejnesygeplejerske
Personaleplanlægger
Driftskonsulent
Ejer og Partner
Organisation
Gladsaxe Kommune
Konceptual CSR
Gladsaxe Kommune
Region Sjælland
Victor Vask A/S
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Gentofte Hospital
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Hilsberg & Partner
Deltagere – Spor 5
Navn
Charan Nelander
Gitte Meltofte
Helle Vejrup
Judit Christensen
Kirsten Dittmer
Kurt Espersen
Kåre Sørensen
Lone Carlsson
Marianne Koch Uhre
Miriban Baftijari
Rikke Grossmann
Trine Brøndsted
Titel
Rådsmedlem, Direktør
Rådsmedlem, Seniorkonsulent
Organisation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Dansk Standard
SSI Diagnostica
Hygiejnesygeplejerske
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Rådsmedlem, Hygiejnesygeplejerske Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Sygehusdirektør
Bornholms Hospital
Konsulent
Dansk Industri
Hygiejnesygeplejerske/konsulent
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Rådsmedlem, Tandlæge, MPH,
Tandlægeforeningen
Odontologisk konsulent
Områdeleder
Gentofte Hospital
Administrator
Nyborg Kommune
Redaktør
Deltagere – Spor 6
Navn
Anne Hebert
Anne Louise Damgaard
Bjarne Thyssen Jørgensen
Caroline Schmidt
Cecilie Mathorne
Charlotte Christensen
Eva Birke
Gert Ryder
Gitte Viuff Bak
Hanne Holm Sørensen
Hanne Mygind Thomsen
Helle Ingemann
Helle Kjærgaard Jacobsen
Henriette Tietge
Jørgen Espiritu Kjeldsen
Karen Bech
Lene Rützou
Lisa Stade
Maibritt Eriksen
Marie Wahlers Nielsen
Merete Müller
Merete Stoustrup
Mette B. Andersen
Mette Olesen
Mette Skytte
Mia Petersen
Nicoline Rosenlund
Niels Saaby Jørgensen
Pernille Carlsen
Pernille Markussen
Titel
Faglærer
M.Sc., Project Manager
Socialoverlæge
Sygeplejerske
Hygiejneansvarlig sygeplejerske
Tilsynsførende
Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske
Product Manager
Souschef
Klinisk udviklingssygeplejerske
Sygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Sundhedsplejerske
Rengøringsplanlægger
Fagkonsulent
Driftskonsulent
Sundhedsfremmekonsulent
Sundhedsplejerske
Rengøringsassistent
Rengøringschef
Chefkonsulent
Sygeplejerske
Tilsynsførende
Faglærer
Organisation
EUC Sjælland
Plum A/S
Odense Kommune
Vejen Kommune
Københavns Kommune
Sorø Kommune
Københavns Kommune
Nobak
Egedal Kommune
Abena A/S
Vejle Kommune
Gladsaxe Kommune
Region Sjælland
Herlev Hospital
Hygiejnefokus.dk
Københavns Kommune
Region Sjælland, Koncern Service
Odense Kommune
Sorø Kommune
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Høje Taastrup Kommune
Roskilde Kommune
Middelfart Kommune
Gladsaxe Kommune
DiverseyCare
Herlev Hospital
MedHelp
Dan Dryer A/S
Sorø Kommune
EUC Sjælland
Pia Blinkenberg
Rikke Augustesen
Rikke Larsen
Sanne Bruun Andersen
Solveig Kjær
Sten Asboe Carlsen
Stig Hartmann Brask
Torben Pedersen
Uffe Nielsen
Ulla Lange
Sundhedsplejerske
Sundhedsplejerske
Konsulent
Sundhedskoordinator
Konsulent
National Key Account Manager
Konsulent
Erhvervspolitisk
Udviklingskonsulent
Chefkonsulent
Kvalitetskoordinator
Roskilde Kommune
Københavns Kommune
Plum A/S
Odense Kommune
Brancheforeningen SPT
GOJO Industries - Europe Ltd.
Sorø Reklame
Vesthimmerlands Kommune
DiverseyCare
Region Sjælland, Koncern Service
Deltagere – Spor 7
Navn
Anette Blok-Olesen
Anita Heidelbach
Anja Riis Madsen
Annette Storr-Paulsen
Azime Simsek
Benedicte Brohm
Bente Bloch
Berit Jakobsen
Birgitte Petersen
Birgitte Sterup Hansen
Bodil Mentz
Catharina Klærke
Dennis Andersen
Gitte Antonisen
Gitte Vind
Grethe Simonsen
Helle Nielsen
Ingrid Pedersen
Jan Stiiskjær
Janne Pedersen
Jeanette W. Staffeldt
Jens Prebensen
Kenn Kjellberg
Ketty Hoe
Lilian Eva Tang Baltsen
Lissi Holm
Lonni Erleben
Lotte W. Sørensen
Louise Lindelof
Maja Grøn
Mariann Jordan Svane
Marianne Aaberg
Marianne Hummel
Titel
Hygiejnesygeplejerske
Områdeleder
Områdeleder
Læge
Områdeleder
Cand.scient.
Hygiejnesygeplejerske
Sektornæstformand
Servicechef
Cand. Brom
Servicechef
Operations- og
hygiejnesygeplejerske
Rådsmedlem, Direktør
Konsulent
Konsulent
Ledende visitator
Mentor
Journalist (DJ)
Chefkonsulent
klin.afd.sygepl. og hyg.koordinator
Rådsmedlem, Faglig konsulent
Konsulent
Direktør
Hygiejnesygeplejerske
Koordinator
Planlægger
Sygeplejerske
Rengøringschef
Projektleder
Personaleplanlægger
Områdeleder
Områdeleder
Organisation
Aalborg Universitetshospital
Glostrup Hospital
Glostrup Hospital
Københavns Kommune
Glostrup Hospital
Sygehus Sønderjylland
FOA
Sygehus Himmerland
ErhvervsAkademi Sjælland (EASJ)
Region Sjælland
Privathospitalet Mølholm
Andersen Control
Hilsberg & Partner
FOA
Gladsaxe Kommune
Gentofte Hospital
Mediehuset Rubrik
DI - Dansk Industri
Herlev Hospital
FOA
Konceptual CSR
Victor Vask A/S
Sygehus Lillebælt
Novozymes A/S
DTU Center for Hygiejnisk Design
Gentofte Hospital
Herlev Hospital
Gentofte Hospital
Region Hovedstadens Psykiatri
Gentofte Hospital
Gentofte Hospital
Glostrup Hospital
Marie Røge
Najad Ahmed
Peer Bæch-Laursen
Peter K. Mogensen
Pia Hilsberg
Susanne Buhl
Susanne Parbst
Susanne Zangger
Tina Amstrup Poulsen
Tina Bargholz
Kvalitetsleder
Underviser
Produktchef
Manager
Ejer og Partner
Børne-unge overlæge
Udviklingssygeplejerske og
Demenskonsulent
Områdeleder
Klinikassistent
Planlægningsassistent
Aalborg Universitetshospital
TEC
Vikan A/S
Novozymes A/S
Hilsberg & Partner
Odense Kommune
Brøndby Kommune
Glostrup Hospital
Vejen Kommune
Gentofte Hospital
Deltagere – Spor 8
Navn
Benedikte Pio
Bettina Slott
Britta Pedersen
Helle Christensen
Ina Andreasen
Joan Anita Clausen
Kirsten Pedersen
Lars Münter
Lis Karanfil
Mette Bendixen
Niels Krebs
Ninette Jensen
Torsten Slotsbjerg
Titel
Produktchef
Hygiejnesygeplejerske
Servicecontroller
Kvalitetskonsulent
Nordic Regulatory & External Relations
Manager
Hygiejnekonsulent
Hygiejnesygeplejerske
Projektchef
Servicekonsulent
Produktspecialist
Divisionschef
Marketingschef
Rådsmedlem, Overlæge
Organisation
Mediq Danmark A/S
Guldborgsund Kommune
Region Hovedstadens Psykiatri
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Reckitt Benckiser
Sønderborg Kommune
Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
SSI Diagnostica
FORCE Technology
Plum A/S
Hvidovre Hospital