Velkomstfolder 2014. - Institut for Neurovidenskab og Farmakologi

Værdiansættelse i praksis
Innovation X, 29. november 2012
v/Torben Toft Kristensen
Agenda
1. Situationer med værdiansættelse
2. Principper for værdiansættelse
3. Praktisk eksempel
4. Forhold som påvirker værdiansættelsen
5. Afrunding
2
© 2012 Deloitte
Situationer med behov for værdiansættelse
Markedspris
Aktionærforhold
Køb og salg af virksomhed
Delvis ejerskifte
Børsnotering
Fusioner/sammenlægninger
Driftsmæssige forhold
Udskillelse af aktivitet
Kapitaltilførsel
• Negativ
• Positiv
Ikke markedspris
Generationsskifte i familie m.m.
3
© 2012 Deloitte
Hvordan findes prisen på virksomheden ?
Prisen bestemmes mellem køber og sælger!
Forhold der kan påvirke prisen:
Hvornår er der behov for kapitalen
• Vækstscenarie, positivt
• Likviditetsproblemer, negativt
Sælgers alternativer
Købers alternativer
Stand alone eller indregning af synergier ?
Værdien af virksomhed A
Middel
Goodwill
Lav
Bogført egenkapital
Værdien af virksomheden som den er
4
Værdien af forbedringspotentialet og synergier
Total virksomhedsværdi
© 2012 Deloitte
Principper for værdiansættelse
Fremtidig indtjening/cash flow
• Tilbagediskonteret cash flow
Virksomhedens afkast
Gennemføre projekt virksomhedskøb
Værditilvækst
Ejernes- og lån
givernes afkastkrav
Værdidestruktion
Luk projektet, gennemfør ikke virksomhedskøb
Projekter, virksomhedskøb
5
© 2012 Deloitte
Model for beregning af værdi
Discounted cash flow (DCF-modellen):
Discounted cash flow metoden – summarisk metodebeskrivelse
Metoden opgør virksomhedens værdi på følgende måde:
Nutidsværdi af frit cash flow i budgetperiode
xx
+ Nutidsværdi af frit cash flow i terminsperioden
xx
+ Overskudslikviditet (rentebærende likvider)
xx
- Rentebærende gæld (i praksis ofte bogført værdi)
(xx)
= Værdi af virksomhedens aktier
6
© 2012 Deloitte
Praktisk eksempel
Taleksempel discounted cash flow metoden (WACC=10,21%)
t.kr. Opgørelse af frit cash flow
2012
2013(b)
2014(b)
Nettoresultat før renter og skat (driftsresultat)
5.000
6.000
8.000
(1.700)
(2.040)
(2.720)
Nettoresultat efter skat
3.300
3.960
5.280
Afskrivninger
1.000
1.000
1.000
Brutto cash flow
4.300
4.960
6.280
Ændringer i arbejdskapital
(200)
(300)
(250)
(1.000)
(1.000)
(1.000)
3.100
3.660
5.030
Skat på nettoresultat
Nettoinvesteringer
Frit cash flow fra drift
Nutidsværdi af terminalværdi=
5.030
*
(1,1021)-3
=40.798
(0,1021 – 0,01)
Værdi af virksomhed
= Bruttoværdi (9.583 + 40.798)
+ rentebærende likvider (overskudslikvider) (illustrativt eksempel)
50.381
3.200
- rentebærende gæld (eksempel)
34.200
Værdi af virksomheden
19.381
7
© 2012 Deloitte
Praktiske problemstillinger, budgettal
•
•
•
•
•
•
•
•
Fastsættelse af budgettal
Sammenhæng med realiserede tal
Stabil indtjening
Udvikling i arbejdskapital, undervurdering af vækstvirksomheder
Investeringsbehov
Ofte ishockey stav budgetter
Entydig sammenhæng mellem omsætningsvækst og indtjeningsvækst?
Vækst i terminalperiode
8
© 2012 Deloitte
Praktiske problemstillinger, WACC
Gennemsnitlige kapitalomkostninger for virksomheden (WACC)
beregnes som gennemsnit af omkostninger til egenkapital og
fremmedkapital:
Nutidsværdien af de frie cash flows findes ved at tilbagediskontere til nutidsværdi med
den vejede gennemsnitlige kapitalomkostning (weighted average cost of capital; WACC).
WACC opgøres på følgende måde (eksempel):
Andel
Omkostning
Bidrag før skat
Bidrag efter
skat
Egenkapital
25%
25%
6,25%
6,25%
Rentebærende gæld
75%
8%
6,0%
3,96%
WACC
9
10,21%
© 2012 Deloitte
Praktiske problemstillinger, WACC
Omkostning til rentebærende gæld, ofte kassekreditrente
Omkostning til egenkapital bestemmes bl.a. af markedsposition, indtjening og
ledelse:
Høj
Markedsposition
Indtjening
Ledelse
Stærk
Stabil og
forudsigelig
Høj
ledelseskompetence
og velfungerende
ledelsesstruktur
Konkurrencepræget
Rimelig stabil og
rimelig grad af
forudsigelighed
Specialiseret
ledelseskompetence
Risikopræmie
Virksomhedens værdi
Lav
Lav
Varierende
konjunkturfølsomt
Varierende.
Afviger ofte fra
budgetter
Afhængig af
nøglepersoner
Få kunder/produkter
Afhængig af
ejerens personlige
relationer. Svær
at overtage
Ene-leder og ejer
Høj
© 2012 Deloitte
Praktiske problemstillinger, øvrige
Brancheforhold
Sammensætning af balancen
• Varelagre/debitorer
• Ejendomme i særskilt selskab
• Finansiel leasing
Placering af finansieringsomkostninger i balancen
• Kontantrabatter fra leverandører
• Rabatter til kunder
Kvalitet af indtjening ?
• For lav husleje
• Løn til indehaver/hustru
• Andre driftsindtægter
11
© 2012 Deloitte
Test af beregning
Følsomhedsanalyse
• Ændring af WACC
• Ændring af budgetforudsætninger
Alternativ beregning
• Normalindtjening, resultat efter skat, eks. 5
• Ebit x faktor, eks. 5
• Egenkapital
12
© 2012 Deloitte
Afrunding
2 grunde til at der ikke handles virksomheder:
• Køber ønsker for høj pris/sælger vil ikke købe til prisen
• Finansiering af virksomhedshandler vanskeligt
13
© 2012 Deloitte
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert
medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i
Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited