Lejekontrakt for Garage Aftalepartnere Imellem lejer

Høsterkøb Skole
Trivselsundersøgelse 2013-14
En god trivsel
Vi har netop afsluttet den årlige trivselsundersøgelse på Høsterkøb Skole.
Undersøgelsen viser tydeligt, at der er en rigtig
god trivsel på skolen – at børnene har det godt
både med hinanden og med de voksne. Vi kan
stadig med glæde sige, at Høsterkøb Skole er et
godt sted at være og lære.
(87 %). De siger også, at de kan tale med deres
lærere om problemer (89 %) og at lærerne taler
med dem, hvis der opstår problemer i klassen (98
%).
Langt hovedparten (90 %) svarer, at de har det
godt i frikvartererne. De fleste børn siger, at de
har gode legeforhold ude (92 %) og stort set alle
siger, de har et rart klasselokale (96 %).
Langt hovedparten af børnene kan lide at gå i
SFO/klub (90 %). Og ikke mindst - så mener 97 %
af børnene, at de lærer noget i skolen.
Men…… den gode tone - 
Undersøgelsen er lavet i et anonymt elektronisk
spørgeskema i Elevintra for 2.kl. – 5.kl. I bhkl. og
1.kl. har børnene svaret med smileyer på et papirskema med lidt færre spørgsmål – her er besvarelserne ikke anonyme.
Vi har en svarprocent på 97,5 %, hvilket gør undersøgelsen meget valid og giver et godt billede
af trivslen på Høsterkøb Skole.
Når vi sammenligner vores undersøgelser fra de
sidste mange år, kan vi se, at der er en aldersmæssig spredning, i den måde børnene svarer
på. Generelt er 0 og 1.klassernes besvarelser
præget af større udsving. De er i meget høj grad
præget af, hvordan dagen i dag har været. Har
barnet ikke haft et godt frikvarter - har der været
en konflikt med en kammerat, så er det ofte det,
der svares på.
Alle klasser har et godt undervisningsmiljø- der er
positive besvarelser hele vejen rundt, men generelt er sproget børnene imellem ikke så god. 35 %
af børnene svarer, at de ikke taler pænt til hinanden – en udvikling vi voksne på skolen kan nikke
genkendende til. Vi starter derfor en stor indsats
for at få sproget på rette kurs, og dette kan vi ikke
gøre uden jeres medvirken. Vi sætter i foråret en
række initiativer i gang – både på klassebasis og
for hele skolen. I bliver nærmere orienteret om
hvordan vi -skole og forældre - kan samarbejde
om det.
Handleplan
Resultaterne af undersøgelsen
I det vedlagte skema kan I se det generelle billede
af trivslen på skolen. Resultaterne for de enkelte
klasser findes på Forældreintra for 2.-5 klasse.
Her har I mulighed for at se, hvordan trivslen er i
jeres barn/børns klasse. I forbindelse med efterårets samtaler har mange af jer fået en tilbagemelding vedr. jeres barn, og i alle klasser fortsætter arbejdet med sociale mål for klassen og for
enkelte elever.
Der er en rigtig god trivsel på Høsterkøb Skole.
Stort set alle børn (98 %) svarer, at de kan lide at
gå i skole. De har det godt i deres klasse (94 %)
og siger, at de kan få hjælp af deres kammerater
Høsterkøb Skole
I de enkelte klasser arbejdes der videre med trivselsundersøgelsen med det, der er relevant i forhold til klassens undersøgelse og situation.
Der bliver iværksat en stor skole indsats for at få
den gode tone genindført, og i dette arbejde indgår elevrådet.
Denne undersøgelse ligger på skolens hjemmeside, Her kan I også se de foregående års trivselsundersøgelser.
Venlig hilsen
Kirsten Frøhlich Brønd
Rudersdal Kommune