7. Buddhisme - Kinesisk Religion

Sommerhus‐ og Vedligeholdsforeningen
Grenaa Strand
Grenaa, den 8. december 2012
MØDENOTAT:
Vedr.: Beplantningsplan for de grønne områder.
De medlemmer af bestyrelsen, som kunne afse tid, var inviteret til møde med forvaltningen i Miljø
og Teknikudvalget tirsdag den 4. dec. 2012 kl. 10 på Rådhuset i Allingåbro. I mødet deltog:
Fra Norddjurs Kommune: Jens Mejlvang (fmd) Hans Carsten Rasmussen, Kim Jensen og Mogens
Caspersen.
Fra Sommerhusforeningen: Erik Laursen, Ditlev Bluhme, Preben Andersen, Peter Holst Jensen
og Frede Frandsen.
Formanden for udvalget bød velkommen, og deltagerne fra begge sider blev præsenteret.
Erik Laursen takkede, fordi vi fra foreningen måtte komme, og udtrykte tilfredshed med samarbej‐
det med Norddjurs Kommune.
Følgende punkter ønskedes drøftet:
1. Beplantningsplan for sommerhusområdet.
2. Store træers beskæring/fældning.
3. Ændring i servitut for 9 sommerhusgrunde Polderrevsvej fra 9‐25.
Ad 1. Ditlev gennemgik den beplantningsplan, som har været forelagt foreningens medlemmer på
generalforsamlingen i 2012, men som blev forkastet. Når der nu ikke var flertal for planen, har vi
talt om at bryde planen op i områder. Bestyrelsen så gerne, at kommunen fældede de store birke‐
træer langs Østre Skovvej, og der blev plantet et ”vildthegn”. Træerne gror ned i grøften.
Konklusion:
Kommunen har godkendt planen, så det er op til foreningens medlemmer at gennemføre planen.
Som det også fremgår af regulativet for foreningen punkt 4, så er det foreningens pligt at udføre og
bekoste områdets grønne områder. Inden for området omfattet af lokalplan 119 skal kommunen
indtil videre godkende og udføre fældning af tæer.
Ad 2. Erik Lauersen nævnte, at nogle af træerne på især Bøgevej er blevet for store og skal enten
beskæres eller fældes. Han så gerne, at kommunen kunne medvirke med beskæring/fældning af de
store træer, så vil foreningen tilbyde at plante nye træer. Ditlev efterlyste en overordnet plan for
beskæring/nyplantning i området.
Konklusion:
Ved henvendelse til kommunen fra husejere i området, som måtte ønske at fælde træer, er det
kommunen, som er myndighed og som giver tilladelse til fældning/beskæring. Fremover vil beslut‐
ningskompetensen blive givet til foreningen.
1
Ad. 3. Kommunen har skrevet til hver af de 9 grundejere om at få ændret servitutten på grundene,
om at grundejerne indtræder som fuldgyldige medlemmer af Sommerhus – og Vedligeholdelses‐
foreningen Grenaa Strand. Fire har svaret på henvendelsen, og en enkelt er kritisk.
Konklusion:
Sommerhusforeningen vil snarest invitere de 9 grundejere til et orienteringsmøde på Hotel Hav‐
lund. Fra kommunen side gav Hans Carsten Rasmussen tilsagn om at medvirke ved mødet.
Grenaa, den 8. december 2012
Frede Frandsen
referent.
Godkendt på bestyrelsesmøde 5/3 2013
Tiltrådt af Norddjurs Kommune 10/3 2013 v/ Hans Carsten Rasmussen
2