20% rabat på ny LE KLINT lampeskærm

Månedsmagasinet Aktier & Investering
AKTI EANALYS E
SAN I STÅL
Sanistål - en turn around aktie
På tre år forsvandt godt 1 mia. kr. og dermed hele egenkapitalen. Dernæst blev Sanistål overtaget af bankerne,
men i 2011 leverede stålgrossist-virksomheden et overskud på 65 mio. kr., og mere er måske på vej.
2007
var et skelsættende skæbneår
for Sanistål. Efter flere år med flot
vækst og resultater på alle fronter følte ledelsen, at
man kunne gå på vandet.
Den rentebærende gæld blev på et år øget fra 700 til
2.487 mio. kr., da en massiv satsning på flere fronter
blev iværksat: Man køber Carl F for 447 mio. kr. Man
køber en 39% stor aktiepost i Brdr. A. O. Johansen for
446 mio. kr. Man starter en kæmpe investering i nyt
lagersystem, og på den ordinære generalforsamling
bliver det foreslået, at man kan købe op til 10% af
egne aktier tilbage.
I 2008 og 2009 ruller finanskrisen som en tsunami
hen over Sanistål. I 2008 taber selskabet 550 mio. kr.
I 2009 taber man 323. I 2010 130 mio. kr. Egenkapitalen er væk. Aktiekursen var faldet med 97%. Selskabet bliver i 2011 overtaget af bankerne, der samtidig
konverterer ansvarlig lånekapital til egenkapital.
I dag ejer Danske Bank, Nordea, Jyske Bank og
Nykredit 76% af aktiekapitalen, og hvert kvartal skal
ledelsen opfylde krav til overskud, gæld og egenkapital over for bankerne, ellers smækkes kassen i. Indtil
videre har Sanistål leveret varen eksemplarisk, og i
februar måned i år meddelte Sanistål, at man har fået
forlænget sine kreditfaciliteter med bankerne til 30.
juni 2013.
Det nye Sanistål
I hele kriseperioden kæmpede Sanistål og blev
slankere og stærkere.
I dag fremstår Sanistål nytrimmet og klar til
fremtidig vækst: I 2011 leverede ledelsen et
overskud på 65 mio. kr. I 2012 ventes en EBIT
mellem 135 og 165 mio. kr. Se figur 7.
EBIT
250
200
150
100
50
0
2006
-50
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-100
-150
-200
-250
Ki l de: Sani stål r egnskaber - f i gur 7.
Den frie pengestrøm ventes at blive på 125
mio. kr. På trods af, at omsætningen i 2011 steg
med 481 mio. kr., faldt omkostningerne samtidig med 4 mio. kr. Problembarnet Carl F. er solgt
fra. Gælden er reduceret markant. Se figur 8.
Rentebærende gæld
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Infoboks konkurrenter:
Brdr. Dahl.
Solar
Lemvigh Müller
Brdr. A. O. Johansen
Infoboks Insiders 2011:
Byggeri-direktør Hans Henrik von PlatenHallermund køber 2.612 stk.
Indkøbschef Michael Højbjerg køber 2.000
stk.
Bestyrelsesmedlem Benny Kirkeby køber
553 stk.
Bestyrelsesmedlem Ole Enø Jørgensen
køber 1.260 stk.
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ki l de: Sani stål r egnskaber - f i gur 8 .
Om sætning
7.000
Infoboks om Sanistål:
Sanistål er totalleverandør inden for VVS
og VA, Carl F-produkter, el-teknik, værktøj,
maskiner, teknik, stål og metal samt bilindretning.
Sanistål A/S blev etableret d. 1. januar
1972.
I 1984 blev Sanistål desuden børsnoteret
på Københavns Fondsbørs.
Personalet er reduceret med 46%. Lagerstyringen er blevet mere effektiv. 12 lagre er sammenlagt til 2. Der er sparet 30% i distributionsomkostningerne efter aftale med Danske
Fragtmænd, der samtidig har øget kvaliteten.
Salget er blevet effektiviseret, og nye it-systemer giver viden omkring rentabilitet og kunder.
Infoboks egne aktier:
Ledelsen har bedt om lov til at købe egne
aktier. Aktierne anvendes som led i incitamentsprogrammer til direktion og ledende
medarbejdere. køber 1.260 stk.
Infoboks interessekonflikt:
Personer bag aktier-og-investering.dk ejer
selv aktier i Sanistål.
K i l d e : S an is tål regn s k ab er - figur 6 .
aktier-og-investering.dk
9. april 2012 - årgang 3. nummer 4
Side 15
Månedsmagasinet Aktier & Investering
AKTI EANALYS E
SAN I STÅL
Sanistål - en turn around aktie
Investeringscase:
Produkter
Overordnet set kan man inddele forretningsområdet i Byggeri og Industri, der udelukkende henvender sig til business til businessområdet. Produkterne sælges i Danmark, de
tre baltiske lande, Polen og Tyskland. Begge
segmenter har en række fælles produkter og
et fælles logistiksystem.
Byggeridivisionen dækker over VVS-installatører, entreprenører samt tømrer- og snedkervirksomheder. Inden for dette er der et anlægs- og en vedligeholdelsessektor.
Industridivisionen dækker over værktøj og
tekniske komponenter. Den henvender sig
primært til jern- og metalindustrien.
Konjunkturer
Sanistål er ekstremt afhængig af konjunkturerne. 29. marts i år kom der dugfriske tal fra
Danmarks Statistiks konjunkturbarometer, der
dækker bygge- og anlægsbranchen. Se figur 9.
I marts måned blev pessimismen reduceret.
Samlet befinder barometeret sig i minus 14.
Som man også kan se i figuren, er pessimismen blev reduceret siden 2009, men at der
stadig er et stykke vej til gode tider.
Sanistål ønsker ikke at kommentere konjunkturbarometeret, men en af deres største konkurrenter, Lemvigh Müller, ser lysere på fremtiden.
Marketingsdirektør Kim Øxenholt udtaler til Aktier & Investering: ”Vi er fortrøstningsfulde. Vi
mener, at bunden er nået og er blandt andet
positive på effekterne af regeringens energiforlig”.
Stålpriser
Da Sanistål er lagerførende, og prisen på stål
fastsættes som spotpriser, kan stigende priser
sendes videre til kunderne, mens det modsatte
også er tilfældet. Stålpriser kan deles op i mange
varianter. Se fx figur 10 fra Saniståls egen hjemmeside. Økonomidirektør Flemming Glamann
fra Sanistål udtaler til Aktier & Investering, at
man følger priserne nøje, samt at der benyttes
finansielle kontrakter til afdækning, men stigende stålpriser vil betyde flere penge på bundlinjen. Økonomidirektøren fortæller dog også,
at stigningen de seneste måneder formentlig
er udfaldet af en lagertilpasning mellem 4. og
Ki l de: Sani s t ål - f i gur 10 .
1. kvartal hos producenterne. Det er derfor for
tidligt at give et kvalificeret bud på, om en ny
tendens er ved at gøre sig gældende.
Et svagt bedre marked for stålpriser kan
dog være på vej. Ifølge en artikel i Dagbladet
Børsen den 5. marts i år lider flere af stålproducenterne stadig efter krisen 2009. Finske
Outokumpu, der har en markedsandel i Europa
på 40-50%, har som en konsekvens af krisen
lukket gamle højovne ned. Andre producenter
er fulgt efter, og ifølge artiklen svarer det til en
reduceret kapacitet på 15%, som måske kan
bane vejen for højere stålpriser på kort sigt.
Det frie flow i aktierne
Bankerne ejer som tidligere omtalt 76% af
aktiekapitalen, og disse aktier er som en del
af ejer-aftalen ikke aktier i fri handel. Med en
K i l de : Dan m ark s Stais tik - figur 9 .
aktier-og-investering.dk
9. april 2012 - årgang 3. nummer 4
Side 16
Månedsmagasinet Aktier & Investering
AKTI EANALYS E
SAN I STÅL
Sanistål - en turn around aktie
markedsværdi på 834 mio. kr. er der altså kun
200 mio. kr. i mulig omsætning. Den daglige
handel er derfor tynd. Det kan både være en
ulempe og en fordel. Stort udbud kan få aktien
til at falde hurtigt og dybt. Omvendt kan stor
efterspørgsel give hurtige og kraftige stigninger.
Det anbefales derfor ikke at købe nominelle
størrelser større end 50.000-100.000 kr., hvis
man har et ønske om at kunne sælge hurtigt.
Den tekniske handelsalgoritme
Ifølge den tekniske handelsalgoritme befinder
Sanistål sig i optrend. Se figur 11, der er opdateret 15. marts. Ifølge grafen er kursen tæt på
sit øvre ekstrem, men vi ser ikke dette som en
hindring for evt. yderligere markant kursfremgang. I skrivende stund er handelskursen 70
og dermed over sit øvre ekstrem. Indtil videre
kunne investor, der havde valgt at følge den
tekniske handelsalgoritme, have tjent 40%.
Prissætning
Hvis Sanistål leverer et nettooverskud i 2012
Sa ni stå l
P/E simuleringer
Aktiekurs 50 mio. 100 mio. 150 mio. 200 mio.
60
10
7,2
4,8
70
11
8,3
5,6
3,6
4,2
80
13
9,5
6,4
4,8
90
14
10,7
7,2
5,4
100
16
11,9
7,9
6,0
110
17
13,1
8,7
6,6
Ki l de: Sani stål og A I model - t abel 6 .
Kurs
12 måneder
Ekstrem
Ekstrem
Sanistål
120
110
100
90
80
70
60
50
40
2012
2011
2010
30
Saniståls handelsalgoritme
20
Algoritme
Køb/Salg
16
12
8
4
2012
2011
2010
0
på 150 mio. kr., er forventet P/E 5,6 ved kurs
70. Se tabel 6, der indeholder en række simuleringer. Bliver overskuddet kun 100 mio. kr., er
P/E 8,3. Overrasker Sanistål med et overskud på
200 mio. kr., handles den på forventet P/E 4,2.
Indfrier Sanistål et overskud på 150 mio. kr., og
aktiekursen stiger til 110, så bliver P/E 8,7.
Skulle der derimod ske det, at overskuddet kun
bliver på 75 mio. kr., så er P/E 11 ved kurs 70.
Infoboks om risiko:
I forbindelse med lån er der stillet betingelser fra bankkonsortiet, der vedrører størrelsen af egenkapital, udvikling i driftsresultat og rentebærende gæld. Disse krav bliver
testet hvert kvartal. Lever Sanistål ikke op til
de stillede krav, kan bankkonsortiet trække
sine kreditfaciliteter tilbage. Bankerne har
aftalt ikke at sælge aktier i Sanistål, inden
ejer-aftalen udløber 31. marts 2013, “medmindre en kvalificeret majoritet af aktionærerne ønsker dette”.
Råvarepriser, og herunder specielt stålpriser, har været meget volatile de seneste
år. Værdi af varelager opgøres løbende. Stigende stålpriser gavner indtjeningen, mens
faldende betyder det modsatte. Selskabet
vurderer løbende værdien af varelager.
Sanistål benytter finansielle instrumenter
til at afdække risiko på drift, investeringer og
finansiering.
Man er kun begrænset afhængig af enkeltkunder eller leverandører. Selskabet har
fx mere end 20.000 kunder. 50% af debitorsaldoen er forsikret med en selvrisiko på
10% af 521 mio. kr.
Hovedparten af den danske og udenlandske omsætning og varekøb afregnes i
samme valuta eller Euro.
Hvis renten stiger med 1%, stiger renteomkostningen med 12,7 mio. kr., mens egenkapitalen, som er afdækket, bliver øget med
2,3 mio. kr.
Resultatet påvirkes med en andel af resultatet af Brdr. A. O. Johansen, hvoraf man
ejer 39%.
K i l d e : AI m o d el - figu r 11.
aktier-og-investering.dk
9. april 2012 - årgang 3. nummer 4
Side 17
Månedsmagasinet Aktier & Investering
AKTI EANALYS E
SAN I STÅL
Sanistål - en turn around aktie
Konklusion
Leverer Sanistål et nettooverskud mellem 100
mio. kr. og 150 mio. kr. i 2012, hvilket vi ser
som realistisk, er prisen, målt ved P/E, billig. Det
skal dog samtidig nævnes, at den usikkerhed,
som fortsat hersker omkring selskabets rentabilitet og måske overlevelse, bør udmøntes i en
lavere P/E end normalt. Vi ser en risiko i stålpriser, konjunkturudviklingen samt manglende
betalinger fra debitorer. Vi ser dog også en
virksomhed, som nu er trimmet, har tillid hos
sine kreditorer, har fået styr på sin gæld, og som
igen leverer overskud. Vi tror også på et fremtidigt stigende overskud og ser det ligeledes som
S a n i s t å l r e g n s k a b o g n øg l e ta l
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
Omsætning
4.820
5.950
6.335
3.896
3.822
4.303
4.389
EBIT
223
120
-152
-224
36
92
165
Nettorsultat
159
38
-552
-323
-130
65
150
Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver
Egenkapital
542
1.872
1.435
1.402
1.400
1.431
1.646
2.235
2.468
1.579
1.314
1.289
978
972
379
536
Ansvarlig lånekapital
46
-75
550
550
Rentebærende gæld
694
2.487
2.831
1.913
1.788
1.720
Ikke rentegæld
516
648
693
472
451
464
Overskudsgrad
3,30
0,64
-8,71
-8,29
-3,40
1,51
Price/Sales
0,34
0,20
0,03
0,03
0,03
1.848
2.776
2.866
1.942
1.547
Antal ansatte
et godt tegn, at bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere køber aktier. En timing i at
købe nu understøttes af vores tekniske handelsalgoritme, der de sidste tre måneder har peget
på optrend.
Infoboks om anvendelse af analysen:
Analysen er udtryk for et øjebliksbillede. Aktier & Investering kan ikke forventes at følge
op på den fundamentale del. Den grafiske analyse via aktier-og-investerings.dks
tekniske handelsalgoritme vil løbende blive
opdateret månedsvis den 15., indtil aktierog-investering.dk beslutter noget andet. Investor, der på baggrund af denne analyse
køber Sanistål, bør via de grafiske månedlige
analyser løbende evaluere fastholdelse eller
salg. Anvendelsen er på egen risiko, og evt.
fejl i datamateriale kan ikke lægges aktierog-investering.dk til ansvar.
3,42
1.547
K i l d e : San is tål o g AI m o d el - tabel 7.
aktier-og-investering.dk
9. april 2012 - årgang 3. nummer 4
Side 18