Konstruktionsbolte & nitter med stor styrke

IM-P019-05
0190150/1
ST Issue 1
VB14 og VB21
Vakuum brydere
Installations- og vedligeholdelsesvejledning
1. Generel
sikkerhedsinformation
2. Generel
produkt information
3. Installation
VB14
4. Ibrugtagning
5. Drift
6. Vedligehold
VB21
Printet i DK
7. Reservedele
© Copyright 2001
1. Generel sikkerhedsinformation
Generel sikkerhedsinformation
En sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres,
igangsættes og bruges korrekt samt vedligeholdes af uddannet personale i
overensstemmelse med betjeningsvejledningen (se afsnit 11 senere i denne
vejledning). Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle
installations- og sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og
driftsanlæg, ligesom det betinger korrekt anvendelse af værktøj og
sikkerhedsudstyr.
Afspærring
Overvej om lukning af spærreventiler vil udsætte det øvrige system eller personer
for fare. Farer kan omfatte: spærring af udluftninger og beskyttelsesudstyr eller
alarmer. Kontroller at spærreventiler lukkes gradvis, således at systemet ikke
udsættes for chockpåvirkninger.
Tryk
Inden vedligeholdelsesarbejde påbegyndes, bør det undersøges, hvad der er eller
har været i systemet. Kontroller at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet
til atmosfærisk tryk, inden arbejdet påbegyndes. Dette opnås nemt ved at
montere en Spirax Sarco trykudligningsventil type DV (se separat vejledning for
detaljer). Antag ikke at trykket i systemet er på nul, trods det at manometeret
viser nul.
Temperatur
Tillad systemet den fornødne tid efter afspærring til at køle ned for at
undgå forbrændinger. Brug beskyttelsesudstyr (herunder sikkerhedsbriller) efter behov.
Affald
Dette produkt er genanvendeligt. Der er ingen risiko for skade på miljøet, hvis
de givne regler for bortskaffelse følges.
2
IM-P019-05 ST Issue 1
2. Generel produkt information
2.1 Generel beskrivelse
VB14 er en lille vakuum bryder fremstillet i messing til brug i mindre anlæg med kondensering af
damp eller væskesystemer med et tryk op til 14 bar.
VB21 er en lille vakuum bryder fremstillet i messing til brug i mindre anlæg med kondensering
af damp eller væske systemer med et tryk optil 21 bar.
Bemærk: For yderligere information, se datablad TI-P019-02, hvilket giver yderligere oplysninger
vedrørende: Materialer, størrelser og rørsamlinger, dimensioner, vægt, driftområde og kapacitet.
2.2 Dimensioner og rørsamlinger
luft
tilslutning
luft
tilslutning
➧
➧
➧
➧
System
tilslutning
System
tilslutning
Fig. 1 VB14
Fig. 2 VB21
VB14 and VB21
½" (system tilslutning) BSP eller NPT gevind
/ &" (luftindtagstilslutning) BSP eller NPT gevind
2.3 Begrænsende faktorer
(ISO 6552)
VB14
Konstruktion af hus
PN16
Maximum temperatur
260°C
(500°F)
Maximum testtryk (kold):
24 bar g
(348 psi g)
VB21
Konstruktion af hus
PN25
Maximum temperatur
400°C
(752°F)
Maximum testtryk (kold):
38 bar g
(551 psi g)
IM-P019-05 ST Issue 1
3
2.4 Driftsområde
Temperatur °C
VB14
260
200
150
100
50
0
Damp
mætningskurve
0
4
2
6
8
10
Temperatur °C
VB21
12
14* 16
Tryk bar g
400
300
200
100
0
Damp mætningskurve
0
5
10
15
20 21*
25
Tryk bar g
Produktet må ikke bruges i dette område.
*PMO Maximum anbefalet driftstemperatur for fugtig vanddamp
2.5 Materialer
Del
VB14
Hætte
Messing
Ventil
Rustfri stål
VB21
CU ZN 39 PB2
Rustfri stål
AISI 303
Z 100 CD 17
Rustfri stål
AISI 440C
Ventilsæde Rustfri stål (kun VB14)
Z15 CN 16 02
Hus
Messing
CU ZN 39 DB2
Rustfri stål
AISI 303
Pakning
Rustfri stål
AISI 304
Rustfri stål
AISI 304
4
IM-P019-05 ST Issue 1
3. Installation
Bemærk: Inden installationen påbegyndes se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1.
Kontroller at produktet passer til den ønskede installation ved at læse installations- og
vedligeholdelsesvejledningen, typeskilt og teknisk datablad.
3.1
Tjek materialer, tryk og temperatur og de tilhørende maximum værdier. Hvis de maximale
driftsværdier for produktet er mindre end for systemet, hvori produktet monteres, skal der
monteres en sikkerhedsventil, således at produktet sikres mod overtryk.
3.2
Kontroller at produktet monteres korrekt, og at flow retningen er korrekt.
3.3
Fjern alle beskyttelseskapper fra samlingerne.
3.4
Skal monteres vertikalt med systemtilslutningen nedad.
Bemærk: Da der udluftes til atmosfæren, skal dette gøres til et sikkert sted, da den frigivne væske
kan have en temperatur på 100°C (212°F).
Vakuum
udlufter
Luft
Koge kar
Fig. 3
Vakuum
bryder
Air
Steam mains
Fig. 4
IM-P019-05 ST Issue 1
5
4. Ibrugtagning
Efter installation eller vedligehold sikres det, at systemet er fuldt funktionsdygtigt. Kontroller at
alle alarmer og sikkerhedsforanstaltninger bliver testet og fundet i orden.
5. Drift
VB14 og VB21 beskytter dampanlæg og procesudstyr mod vakuum, og samtidig dræner de
effektivt anlægget for kondenseret væske. Ventilerne har en Kv værdi på 0.52 og behøver et
differenstryk på 4.6 mm Hg for at åbne.
Normal drift
Præcisionsventilen, der sikkert fastholdes i sit sæde under normal
drift, sikrer en tæt lukning.
Damp tilslutning
Køling
Ved afkøling begynder dampen at kondensere med tilhørende
trykfald til følge. Ventilen forbliver lukket i sit øvre sæde, indtil
trykket i det øvre kammer falder til under trykket i luftindtaget
(normalt atmosfærisk tryk).
Luftindtag
Vakuum punktet
Ved punktet for vakuum vil ventilen øjeblikkeligt løfte sig fra sædet.
Derefter trækkes luft ind igennem det øverste kammer og hindrer
dermed, at der opstår vakuum i systemet.
Luft ind
6
IM-P019-05 ST Issue 1
6. Vedligehold
Bemærk: Se "Sikkerhedsinformationen" i afsnit 1
inden et eventuelt arbejde påbegyndes.
Ventilerne VB14 og VB21 er vedligeholdelsesfrie. Ved fejl skal hele ventilen udskiftes.
7. Reservedele
Der er ikke reservedele tilgængelige.
Sådan bestilles et nyt produkt
Eksempel: 1 stk. Spirax Sarco ½" VB14 vakuum brydermed BSP gevindtilslutninger.
IM-P019-05 ST Issue 1
7
8
IM-P019-05 ST Issue 1