Dødstegn Dødstegn Dødstegn DØDSTEGN

18. årg. · nr. 2 · august 2013
Sommer i sognet…
Besøg hos Lars Pedersen– se side 4
Ny sognemedhjælper – se side 8
Jubilæumsaktiviteter– se side 25
Diverse oplysninger
Raklev Skole
Elledevej 57, 4400 Kalundborg
Raklev
Kirke
Sognepræst
Helle Brink
Hestehavebakken 100
Tlf. 59 51 30 28
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Sognepræst
Lisbeth Dyxenburg
Raklev Sognehus
Tlf. 23 22 09 90
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Kirkekontor:
Kordegn
Hanne Busch
Raklev Sogns Kirkekontor,
Raklev Skillevej 1,
Tlf. 59 56 25 19
Fax: 59 56 25 23
Mail: [email protected]
Kontoret er åbent
tirsdag til fredag kl. 09.00 - 12.30.
Torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Alle henvendelser vedrørende
fødselsanmeldelser, attester,
navneændringer m.v. bedes
rettet til kirkekontoret.
Anmeldelse af barnedåb og vielser
kan ligeledes rettes til kirkekontoret
m.h.t. tidspunkter.
Ved dødsfald rettes henvendelse til
præsterne.
Graver:
Ulla Ellelonndal,
Raklev Skillevej 1,
Mobil: 40 37 10 01
Organist:
Niels Kosack Wakabayashi
Tlf. 59 56 25 24
Mail: [email protected]
Kirketjener:
Kaj Ladefoged
Tlf. 30 31 19 26
Menighedsrådsformand:
René Petersen
Elledevej 55, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 13 70
[email protected]
Kirkeværge:
Svend Erik Larsen
Tlf. 40 10 47 09
Hjemmeside:
www.raklevkirke.dk
2
BESTYRELSE:
Formand:
Anne-Grethe Andersen
Vollerupvej 73
Tlf. 59 50 22 42 mobil 24 27 88 82
Mail: [email protected]
Skolebestyrelse:
Formand: Claus Gjeding Olsen
Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg
Anne Vibeke Thornild
Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg
Betina Huniche Newberry
Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg
Næstformand:
Kurt Kristensen
Tlf. 31 90 34 81
[email protected]
Gitte Roer
Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg
Kasserer:
Poul Erik Olsen
Tranemosevej 15, tlf. 59 50 21 42
[email protected]
Mobil: 20 16 21 42
Mie Drejø
Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg
Sekretær:
Kurt Grinderslev
Fru Ingesvej 20
Tlf. 61 33 12 97
[email protected]
Ledelse:
Karsten Hillersborg, skoleleder
Anja Olsen, viceinspektør
Jeanett Skov, sfo-leder
Rævebakken 27, 4400 Kalundborg,
tlf. 29 45 96 64
AFDELINGSFORMÆND:
Badminton:
Kurt Kristensen
Skovvej 9, tlf. 31 90 34 81
[email protected]
Mette Kristiansen
Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg
Eva Forsberg
Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg
Medarbejderrepræsentanter:
Malene Lange
Susanne Prenslev
Gymnastik og folkedans:
Lone Klitten,
Elledevej 65
Tlf. 40 32 25 04
[email protected]
Kontakt i øvrigt:
Pedel: Poul Jensen
Klosterparkvej 8, 1. tv.
tlf. 50 56 72 81
Fodbold:
Søren Elmelund
Kysttoften 17 Tlf. 59 56 33 30/28 14 43 36
[email protected]
Fax: 59 50 81 43
Håndbold:
Knud Benkjer, Lundemarken 28
Tlf. 20 72 01 93
[email protected]
Kontor: 59 50 81 41
SFO: 59 50 81 96, 59 50 81 88
Portal: www.raklevskole.dk
Mail: [email protected]
E-mail til hele bestyrelsen:
[email protected]
Uden for bestyrelse:
Folkedans:
Palle Petersen
Ternevænget 8, tlf. 59 51 25 18
[email protected]
Røsnæshallen, Elledevej 29,
tlf. 59 50 83 00
[email protected]
REDAKTIONEN:
Hans E. Hansen (redaktør)
Lyngknuden 53, tlf. 59 50 10 14
RGI-kontoret
Røsnæshallen
Elledevej 29
4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 85 00 lokal 103 og 104
Telefax: 59 50 86 10
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.rgi.dk
Åbningstider: Tirsdag kl. 19.00-20.00
Raklev Lokalarkiv
[email protected]
www.raklev-lokalarkiv.dk
Bent Erdmann Madsen, formand
Lyngvangen 2, tlf. 59 51 48 88
e-mail: [email protected]
Rud E. Larsen, næstformand
Brandsbjerg 7, tlf. 59 50 22 13
Kate Hansen, kasserer
Gl. Nyrupvej 76, tlf. 59 50 88 95
Jørgen Woetmann Andersen, sekretær
Granlyvænget 32, tlf. 59 59 60 92
Villy Hald, arkivleder
Rævebakken 10, tlf. 59 50 84 07
Af indholdet:
Besøg hos Lars Pedersen
Plads til stilhed
Laurits Randrup er taget til Vollerup
for en portrætsamtale.
Kirkens tilbud om fordybelse og
retræte i ro og stilhed.
Side ...........................
Side .........................
4
Børn og unge fortæller…
om skolegang i Danmark og
udlandet.
Side ...........................
6
Det sker i kirken
12
RGI´s 150-års jubilæum
Få oversigt over fest og fejring.
Side ........................
20
n mangfoldighed af
E
tilbud…
rindringer fra tiden
E
i RGI
Ester Jensen har været med siden
1947 og har prøvet mangt og
meget.
Side .......................
30
Bronzealder
Jens Nielsen fortæller, bl.a. om fund
af offergaver til guderne.
Side .......................
34
25-års jubilæum
Nyt ansigt, nye tiltag – og også
meget af det velkendte.
i næste sæson fra gymnastikafdelingen i RGI.
Raklev Lokalarkiv inviterer til reception.
Side .........................
Side ......................
Side ...................... Se bagsiden
8
Raklev Skoles
Kulturcenter
Arne Bang Pedersen, kasserer
Højen 36, tlf. 59 56 26 57
Kirsten Pedersen
Kim Gorm Hansen
Anette Warming
Lea Thorslund
Villy Hald
Ebbe Glinsvad
Helle Milàn Nielsen
26
Raklev-Spejderne
Web: raklev-spejderne.dk
Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk
mail: [email protected]
tlf. 29606469
Adresse: Ulvestien 6 – 8, Kalundborg
Se også Raklev
Sogneblad på…
www.raklevsogneblad.dk
– Send gerne linket til andre.
Hvordan gør vi sognebladet bedre?
Hvad skal vi også have med i bladet?
Forslag og ideer modtages gerne af
redaktionen.
3
Raklev Sogn
Besøg hos Lars Pedersen i Vollerup
Vi er på besøg hos Bodil og
Lars Pedersen i Vollerup, i
Lars’ fødehjem, som de er
vendt tilbage til. Lars Pedersen er kendt i sognet for sin
mangeårige deltagelse i det
lokale politiske arbejde og
for sin indsats i menighedsrådet i Raklev. Men hvordan
begyndte det hele?
Jeg er født her på gården i 1931 efter
en svær fødsel. Doktoren troede
ikke på, at jeg ville overleve, men
da jeg fyldte 1 år, forærede han mig
en tøjhund, som jeg for øvrigt har
endnu. Mine forældre var gode venner med Lærer Nielsen, og da skolen var vores nabo, løb jeg meget
ovre i skolegården og spillede fodbold med drengene i frikvartererne.
Derfor kom jeg et år for tidligt i
skole. Til gengæld måtte jeg så gå i
7. klasse to år, da jeg var for ung til
at komme ud af skolen. Det sidste
år arbejdede jeg dog en del herhjemme, så det var ikke så meget,
jeg var i skolen. Det var jo i 30’erne,
hvor det var svære tider, og mine
forældre havde brug for min hjælp.
Men det var svært for alle på landet dengang. Vi var fælles om at
mangle dengang. Nu er vi fælles om
at dele overfloden – og det er sværere. Jeg var så på Ubby Efterskole i
5 måneder. Der holdt jeg min første
tale. De havde nemlig allerede dengang et elevråd, som jeg blev valgt
som formand for, og det indebar, at
jeg skulle byde velkommen til nogle
ting, og at jeg skulle holde tale ved
afslutningen.
Mærkede I noget til verdenskrigen
her i Vollerup?
Hurtigt efter 9. april var der mange
tyskere heromkring. Men vi opdagede jo også, at de var almindelige
4
mennesker. Flere havde børn hjemme i Tyskland på min alder. Engang
skulle jeg spænde en hest for, og
der kom en gruppe tyske soldater.
Jeg havde svært ved at få hesten til
at lystre, men så kom der en soldat
hen og tog hesten ved hovedtøjet,
så jeg kunne spænde for. Vi havde
også heste, som blev indkaldt til tjeneste. Den 29. august 1943, hvor det
hele brød sammen, rejste min far til
Ringsted og en karl til Holbæk for at
hente vore heste. Min far fik én med
hjem, men da karlen kom til Holbæk,
var hestene væk, eller der stod nogle
gamle ubrugelige tilbage. Vognmændene i Holbæk havde hentet de
bedste og afleveret deres udtjente
heste. Men det, jeg husker bedst,
var min mors uro, mens de var væk.
overstået. Så var jeg hjemme for at
spille en fodboldkamp og flækkede
knæskallen, så jeg blev ikke soldat
i den omgang. Efter højskolen kom
jeg til min mors fødegård på Samsø,
kom på session og kom i 1952 til
Fredericia som rekrut. Selvom jeg
blev opereret for blindtarmsbetændelse, blev jeg alligevel – mod mine
ønsker – udtaget til sergentskolen
på Kronborg. Jeg kom til Slagelse,
derefter igen på skole og blev løjtnant, tilbage til Slagelse og blev
efterhånden premierløjtnant.
Bodil og jeg var imidlertid blevet
gift. Men jeg var glad for at arbejde
med de unge mennesker på kasernen. De var jo ikke ens, og jeg holdt
på, at der skulle være en ordentlig
omgangstone.
Hvad med sport?
Jeg spillede fodbold i Illerup Boldklub. Men ellers var det jo RGI, når
jeg opholdt mig hjemme. Da jeg
senere kom til Rørby for at tjene,
spillede jeg der. Senere kom jeg til
Ringe på Fyn og tjente på en gård
der. Her spillede jeg i Ringe i fynsserien. Det var på en gård med
meget ordnede forhold, og moderne. Man pløjede med dobbeltplov,
og der var alle datidens hjælpemidler. Det var et godt sted at tjene, og
jeg fik bl.a. et meget varmt forhold
til de fire børn på gården; vi har
senere haft forbindelse med dem.
Men så blev min far syg, og der var
brug for mig herhjemme igen.
Hvornår kom så alt det med politikken ind i billedet, og hvorfor
blev det Venstre, som du valgte
som dit parti?
Jeg blev meget tidligt medlem af
VU, Venstres Ungdom, og de holdt
nogle gode fester, men også gode
møder. Men det var naturligt for
mig at holde fast i det parti.
I 1963 kunne mine forældre ikke
klare landbruget her i Vollerup
mere. Vi købte så en ejendom i Kærby samtidig med, at vi købte gården
her. Mine forældre blev boende
her, og vi flyttede til Kærby. Jeg var
dog stadig tilknyttet militæret indtil
1969. Efterhånden som tankerne
om en kommunesammenlægning
bragte sindene mere og mere i
kog, begyndte jeg at blande mig i
lokalpolitik, og jeg blev formand for
Venstre i Rørby-Værslev. Jeg mente,
at vi skulle have større kommuner,
ingen amter og så staten; ikke en
tre-leddet administration her i vores
lille land. Jeg blev så valgt ind i Hvidebæk Kommunalbestyrelse i 1970.
Min indstilling har altid været, at så
længe det er muligt at få sin indstilling igennem, skal man kæmpe for
det, men derefter skal det besluttede fungere. I 1979 traf vi en beslutning. Bodils forældre ønskede at
Du har også haft en militær karriere. Hvornår begyndte den?
Jeg kom på Vallekilde Højskole, da
jeg var 18 år. Vi var et hold på 117
karle, og vi var jo meget forskellige
i vores viden om dansk og regning.
Derfor blev vi delt op i hold, for at
vi kunne få den rigtige undervisning. Jeg var heldig at komme på
hold 1 i både dansk og regning, og
i dansk havde vi mest litteratur. På
højskolen blev jeg opfordret til at
søge ind på Landbohøjskolen, men
søgte så ind som soldat for at få det
Raklev Sogn
sælge gården i Ellede, og vi besluttede så at sælge gården i Kærby og
flytte til Ellede, hvor vi byggede gården om lige efter vores hoved.
Har du aldrig haft lyst til politisk
arbejde på landsplan?
Jeg blev opfordret til at stille op
som Kalundborgkredsens folketingskandidat. Men jeg ville vælges,
så der var en modkandidat. Men jeg
blev valgt, men fandt ud af, at lige
meget hvor mange taler jeg holdt,
så fik Kalundborgkredsen ikke valgt
nogen folketingsmand fra Venstre.
Så efter to år sagde jeg det fra.
Jeg var imidlertid blevet engageret i forskellige tillidsposter inden
for landbruget, bl.a. som formand
for mejerikredsen, som dækkede
Nykøbing, Holbæk og Kalundborg,
og medlem af regionsbestyrelsen.
Det var dengang, der var tale om de
store mejerisammenslutninger.
Jeg var også kommet med i ligningskommissionen i 1986 og blev formand i 1987.
Men det varede jo ikke længe, før
du blandede dig i politik i Kalundborg Kommune.
Jeg blev valgt til byrådet i 1989 med
start 1. januar 1990. Først var det
Arne Nielsen fra socialdemokraterne,
der blev borgmester, så Gitte Høgh,
da Arne Nielsen blev syg, og senere
var det Tommy Dinesen fra SF.
Du var med til at pege på både
Arne Nielsen og Tommy Dinesen?
De var det største parti og havde
fået flest stemmer. Men det er den
indflydelse, man får, der tæller. Derefter arbejder vi sammen.
Du har altså haft et hav af
tillidsposter. Hvordan har du kunnet nå alt det, når du også havde
dit landbrug at passe?
Bodil har været herhjemme. Og så
har vi haft god hjælp. Når jeg skulle
meget tidligt af sted om morgenen,
så havde vi en husbondafløser til at
malke om morgenen. Om aftenen
klarede de unge mennesker det.
Og så har vi aldrig haft store maskiner, der kun skulle arbejde 8 dage
om året.
De unge mennesker. Der var altid
unge mennesker hos jer i Ellede?
Ja, der kom en del unge mennesker.
Nogle af interesse, nogle fordi de
trængte til nogle trygge rammer, vi
har også haft nogle fra hjælpeskoleafdelingen på Rynkevangsskolen.
Vi satte nogle betingelser: De skulle
have lov af deres forældre, det skulle
være et fritidsjob – ikke et arbejde,
de skulle kun komme to dage om
ugen, og de skulle altid være to på
jobbet samtidig. Samtidig skulle de
spise sammen med os; hvis de ikke
kunne spise med kniv og gaffel, fik
de det lært, og hvis de rejste sig fra
bordet, før Bodil sagde velbekomme,
så fik de også lært, at det gør man
ikke. Vi ville også have et ordentligt sprog. Men vi var meget glade
for dem alle og for den indsats, de
gjorde. Det var en stor hjælp.
Hvad med løn?
Jeg bestemte 1) hvad de skulle lave,
2) hvordan de skulle opføre sig og
3) deres løn. De bestemte, om de
ville være der eller ej.
Så din kirkelige interesse, menighedsrådsarbejde osv.
Allerede hjemmefra var det naturligt
at gå i kirke eller høre gudstjenester
i radioen. Jeg kom i menighedsrådet
i Rørby i 1972, blev formand og var i
løbet af 2 år med til at skifte præst,
kirkesanger, organist og graver. Her
blev jeg bevidst om, at det at vælge
en ny præst er rådets vigtigste
opgave. Efter vi flyttede til Ellede,
kom jeg også med her. Overordnet kan man sige, at det er rådets
opgave at skabe nogle rammer for,
at ordet kan blive forkyndt.
Det er ikke kun højmessen om søndagen, der er vigtig; det kirkelige liv
er også meget vigtigt. Og med det
kirkelige liv mener jeg koncerter,
foredrag, ungdomsarbejde osv.
Raklev Kirke er en folkekirke, der
kan bruges af folket.
Gården her er lavet om. Specielt den
ene længe, der engang var kostald.
Vi har altid haft et tæt familieliv,
og vi har gemt minderne. Billeder,
møbler, papirer osv. Så derovre er
lavet et lille museum med alle de
ting fra vore familier, vi har kunnet
få. Vi har altid været åbne. F.eks.
boede en del af min familie på Samsø, i Ringsted eller i København,
så vi skulle altid rejse, når vi skulle
besøge familie. Når vi var i København, så tog min mor os altid med
til et eller andet, det kunne være en
torsdagskoncert, i Det kongelige
Teater eller på et museum. Det var
derfor naturligt at samle på ting fra
de steder, hvor vi kom.
Og derovre må jeg bestemme, hvor
tingene skal stå. Inde i stuehuset er
det Bodil, der bestemmer.
Vi sidder her på en skøn sommerdag og kigger ned over den fine
have og mosen, der er blevet frilagt.
Har du altid haft haveinteresse?
Nej, det med haven var et ubeskrevet blad. Men da vi kom tilbage
hertil, og vi fik lavet udsigten, så
begyndte jeg at interessere mig for
haven, blomster og urter og grøntsager og den slags. Det er sjovt at
dyrke jorden, og jeg har det allerbedst, når jeg har noget at lave.
Når jeg har truffet en beslutning,
eller jeg har trukket mig ud af et
eller andet, så tænker jeg fremad,
og der kommer altid noget nyt, der
interesserer.
Solen bager ned i den hyggelige
havekrog, kaffen er drukket og samtalen er ved at ebbe ud. Så kommer
der en løs bemærkning om noget
med et ridderkors. Det spørges der
ind til, og Lars må ind for at finde
papirerne, for hvornår var det nu
lige, han fik det kors? Jo, i 2006, og
jo, for resten, han fik også Hjemmeværnets fortjenstmedalje i 2008 for
i mange år at have siddet i udvælgelseskomiteen for medlemmer af
hjemmeværnet. Men det snakkes
der ikke så meget om, for som Lars
siger: Man skal passe på ikke at
være for højtidelig. Afstanden mellem det højtidelige og det latterlige
er ikke alle steder ret stor! Lars
Pedersen understreger dog, at han
er meget taknemmelig for, at nogen
har syntes, at han fortjente anerkendelse for sit arbejde.
Laurits Randrup.
5
Raklev Sogn
Den danske og den amerikanske skole
Vores familie har været
udstationeret i staten North
Carolina, USA, i to et halvt år.
Jeg startede i den lokale skole i 4.
klasse, 4 dage efter vi var ankommet, og jeg kunne ikke ret meget
engelsk. Trods dette blev jeg fantastisk godt modtaget af både børn
og voksne på skolen. Det hele foregår på en lidt anden måde og på et
andet sprog, end jeg var vant til i
Danmark.
I USA tager de fleste børn med
skolebussen eller bliver kørt i skole
af deres mor. Ingen cykler! Der er
ingen cykelstier eller fortov omkring
skolen. Til gengæld stoppede
den bus, som jeg skulle med om
morgenen og om eftermiddagen,
lige uden for mit hus. Det er kun
skolebørn, som må køre med disse
busser.
I USA gik jeg i skole fra kl. 8:15 15:00 hver dag, kun afbrudt af et frikvarter/spisepause på 30 minutter.
I Danmark havde vi en lille pause
mellem hvert fag. Det savnede jeg
meget i starten.
I USA havde vi den samme rækkefølge af fag hver dag. Dagene var
ens! Det var nemt at huske, men
også kedeligt i længden. I USA har
man stor respekt for læreren. Man
skal tiltale dem ved efternavn, og
hvis de beder dig om at gøre noget,
så gør man det!!
Når man møder om morgenen,
starter dagen med, at alle eleverne
siger et løfte i kor: ”Vi respekterer
det amerikanske flag, nationen,
folkene omkring os, og vi passer på
hinanden og opfører os ærefuldt
over for hinanden m.m.”
Der er meget mere ro i klassen i
USA. Næsten ingen laver ballade.
Hvis de gør, bliver de efter bare én
advarsel sendt op til skoleinspektørens kontor, hvor der bliver ringet
til forældrene, og man bliver sendt
hjem!
Jeg lærte meget i de to et halvt år
i USA, men det var også dejligt at
vende tilbage til Danmark, til den
danske folkeskole og de gamle
klasse kammerater.
Mathilde Lei
Skoleskift fra udlandet til Danmark
Thorbjørn og Maren Dyxenburg har skiftet skole i
2009-2011, hvor de boede i
Kina og gik på international
skole, IST – International
School of Tianjin.
Thorbjørn på 12 år i dag siger om
det at skifte skole fra en skole i
udlandet til en skole i Danmark,
at der var en helt anden undervisningsstil på IST end i Danmark. Man
gik i skole fra kl. 8.05 til 15.10, og
det var ens for alle børn på skolen
uanset klassetrin. Børnene begyndte i skole, når de var 3 år, og så var
der op til 10. klasse samt 1., 2. og 3.
gymnasieklasse.
Der var strengere krav og disciplin.
Hvis man havde glemt at lave sine
6
lektier, fik man ikke middagspause.
Middagspausen var på 60 min. Havde man glemt at lave lektier, skulle
man lave dem i middagspausen.
Thorbjørn siger, at hvis man knokler hårdt her i Danmark, så kan der
bevilges en pause på 5 minutter,
og det kan han godt lide. Thorbjørn
oplevede også, at der er helt andre
fag i Danmark, end der var i Kina, fx
natur og teknik. Det faglige niveau
var dog meget højere på IST, og så
var der mange lektier efter skole og
i weekenden.
Thorbjørn synes, det var mærkeligt
at komme tilbage i sin klasse efter
at have været væk i 2 år, fordi alle
havde forandret sig så meget. Han
synes, det var svært at komme
ind i fællesskabet igen. ”Jeg måtte
arbejde meget for at komme ind
i fællesskabet. Nu har jeg et godt
fællesskab med mine klassekammerater.”
Maren, som nu er 10 år, gik i 1. og 2.
klasse i Kina på IST. Hun oplevede
også, at der var strengere regler på
IST end på Raklev Skole, f.eks. mht.
tøj. Man måtte ikke have klipklapper, toppe eller korte shorts på i
skole i Kina. ”Jeg gik fra børnehave
og direkte i 1. klasse, så jeg har
aldrig gået i 0. klasse. Man havde
mere respekt for hinanden, voksne
og børn, på IST end her, og der var
også mere ro i klassen i undervisningen. Det kunne jeg godt lide”,
siger Maren.
Men Maren slutter også med, at det
til gengæld er rart, at man ikke hele
tiden skal skifte lærer her i Danmark. På den internationale skole
rykkede man rundt på klasserne og
skiftede lærer hvert år.
Raklev Sogn
13 års skolegang
Huen sidder nu på skrå, og
jeg kan endelig ånde lettet op efter en veloverstået
sidste eksamen. Som mine
forældre og bedsteforældre
gratulerer mig med karakteren, går det op for mig, at
jeg faktisk har været gennem 13 års konstant skole.
Frisk fra børnehaven starter man i 0.
A på Raklev Skole. Vi er lige flyttet
ud i området, og jeg husker tydeligt
nervøsiteten, der breder sig i den
lille krop første skoledag.
Det interessante ved Raklev var, at
man blev hygget om. Det var trygge
rammer, som få kender til og har
oplevet. Man var virkelig blommen
i det berygtede æg. Men sådan var
det vel i 0. til 7.?
Fagligt handlede det om at skabe
en basis for de tre år i overtrinnet
og gymnasiet, og jeg må sige, at
det virkede. Det, der til gengæld nu
kan reflekteres over, er, om man
udviklede sig! Personligt følte jeg
mig anonym på Raklev. Kun i lærernes øjne var man et selvstændigt
individ. I klassen var man bare en
grå masse, der ventede på at blive
formet. Men jeg dannede mig først
et egentligt billede af mig selv
engang i 8., da jeg startede på Skolen på Herredsåsen. Det var en total
omvæltning i mit liv. Skoledistriktet
var netop fra kommunens side blevet ændret således, at vi fra Raklev
skulle rykkes op på den ny moderne
skole i Kalundborg. I lang tid havde
man gået og ventet spændt på at
skulle op til de store på Nyrup. Men
sådan blev det ikke, og vi kom nye
og grønne 25 mand op på denne
monstrøse skole og blev delt ud
på 4 nye klasser. På Herredsåsen
blev man taget godt imod, og de
var egentlig ret flinke alle sammen,
lærere som klassekammerater. De
kendte heller ikke hinanden super
godt, da klasserne var blevet lavet i
7., og vi bare blev delt ud over dem.
Så det var let at blive integreret i
Deres
nærhedsbutik
- med stort udvidet varesortiment
Frisk frugt og grønt, nu på køl - Stort udvidet dybfrostsortiment
Større udvalg i salater, pålægs- og røgvarer
Hver dag friskt brød fra Kvickly-bageren
Hver dag friskbagt brød fra egen ovn
benzin-anlæg med seddelautomat/kontokort
fællesskabet. Og det blev jeg. Jeg
havde i lang tid gået på Raklev og
ventet på at få skiftet den daglige
trummerum ud med noget nyt. Og
bedst som det gik godt, og hormonerne begyndte at pumpe rundt,
nærmede 9. klasses afslutning sig.
Man skulle til at indse, at endnu
et kapitel i ens liv var overstået,
og at forude ventede endnu større
udfordringer. Man skulle gøre sig
bevidst om, at man skulle gennemgå en forvandling fra barn til
voksen i og med, at man stod overfor en række beslutninger, der ville
følge en resten af livet. En af disse
var studievalg. STX blev mit valg.
Så den 15. august 2010 startede
jeg i skole igen efter en teenagesommerferie, der ville noget. Denne
gang på Kalundborg Gymnasium
og HF i 1.A. Endnu en gang fik vi
lov at være de små, grønne, friske
og formbare mennesker, vi var i 0.
Hvad man ikke havde regnet med,
var til gengæld det høje niveau. Det
har været 3 års hårdt slid. En kamp
med lærerne om ens præstation og
en kamp med lysten til at fortsætte
og overleve. Men huen sidder nu
endelig på mit hoved og pynter fint,
mens jeg stadig evaluerer de 13 års
læring og en fantastisk udvikling
fra barn til voksen. Nu venter universitetet og alle de andre udfordringer derude. Pas på, jeg er klar
til at erobre verden.
Magnus Larsen
»dit lokale
trykkeri«
Visitkort
Brevpapir
Brochure
Flyer
Plakater
Bøger
Banner
Roll-up
POS materiale
RAKLEV - 59 50 80 21
7
Raklev Kirke
Velkommen til vores nye sognemedhjælper
kompetenceområde, men jeg glæder mig til at blive benyttet i alle
kirkelige sammenhænge.
Nogle vil måske tænke: Er han
ikke lige lovlig gammel? Men jeg
kan fortælle jer, at bag det rynkede ydre gemmer der sig den unge
kristne mand, der ”springer højt af
glæde”. Og så har jeg en voksens
livsvisdom med i rygsækken, som
jeg meget gerne vil dele ud af.
Hej, jeg hedder Arnth og
har været så heldig, at
man har antaget mig som
sognemedhjælper ved
Raklev og Vor Frue Kirker.
Det er først og fremmest børn
og unge, der bliver mit egentlige
Jeg er født i 1950 i København, og
mit første kendskab til Kalundborg er helt tilbage i 50’erne; far
var lokomotivfører og kasserer for
Dansk Lokomotivmands Forening,
som havde et feriehjem (den
nuværende kursusejendom på
Klintedalsvej), hvor jeg og mine
søskende kom som feriebørn.
Jeg har i mange år sunget i kirkekor. Jeg læste musik ved Københavns Universitet og valgte kirke-
orgel som hovedinstrument, og
lige siden har jeg været tilknyttet
en række kirker som organist.
Siden har jeg undervist i kristendom, jeg har været højskolelærer
på Skælskør Højskole, og jeg har
haft nogle herlige oplevelser med
– ud over at være organist – at
undervise konfirmander og minikonfirmander.
Mit hovedbudskab har været: Vær
dus med kirken, du har brug for
den, så kan du bedre klare livet i
sorg og i glæde, så har du et sted
at gå hen.
Jeg glæder mig til at udbygge
bekendtskabet med menighederne i Raklev og Vor Frue. Den
modtagelse, jeg har fået, har overgået alle mine forventninger, og i
ydmyghed og i glæde vil jeg med
Herrens hjælp gå i gang. Stor tak
til hele personalet i begge kirker.
Arnth Ravn
Babysalmesang efteråret 2013
Kære nybagte forældre
– tillykke med den ny!
Vi tilbyder babysalmesang ved
Raklev Kirke til efteråret med start
torsdag den 22. august kl. 10–11.
Vi mødes en gang om ugen i 10
uger.
Vi starter, når barnet er mellem
3 og 6 måneder. Vi bruger kirken
som lokale, hvor vi synger blide
sange med få toner. Der er ro
og mange gentagelser, og med
udgangspunkt i barnets udvikling
vil jeg give jer inspiration til udvikling af musikaktiviteter.
Hver lektion tager 3 kvarter, men vi
bruger et kvarter før og efter, hvor
vi taler om det enkelte barn.
Der er mig, der leder forløbet.
Jeg har en lærereksamen i musik,
jeg har studeret børnekor, jeg er
8
uddannet organist, og babysalmesang er blevet en del af gerningen
i kirken. Jeg har derfor intensivt
studeret emnet og er blevet mere
og mere optaget af det, og jeg har
læst alt om barnets tidlige udvikling.
Det er gratis at deltage, men der vil
være en bindende tilmelding.
I vil modtage materiale, så I selv
kan supplere og fortsætte legen,
når I kommer hjem.
Lige efter sommerferien inviterer
jeg til et intro-møde, hold øje med
lokalavisen. Jeg glæder mig til at
se jer og jeres ”guldklump”.
Venlig hilsen
Arnth Ravn, sognemedhjælper
v. Raklev og Vor Frue Kirker.
Raklev Kirke
Mini-konfirmand 2013
Kære 3.-klasser
Efter sommerferien er det jeres tur
til at få tilbud om at gå til minikonfirmand.
I vil blive hentet fra skolen i taxa
og kørt til kirken. Her tager jeg
imod jer, og så skal vi rigtig hygge
os. Vi skal lære kirkebygningen at
kende, vi skal synge gamle og nye
salmer, høre fortællinger og drikke
saftevand og spise boller. Desuden
skal vi fremstille forskellige ting,
som vi skal sælge på et loppemarked i kirken. Vi skal øve os på et
skuespil, som vi skal opføre ved en
gudstjeneste i kirken.
Vi har to hold mini-konfirmander,
som man kan tilmelde sig i efteråret:
• Hold 1: 6 torsdage før efterårsferien i Vor Frue Kirke
•H
old 2: 6 onsdage efter efterårsferien i Raklev Kirke
Hold 1 begynder 29. august kl.
14.30 i kirkeladen ved Vor Frue
Kirke, Præstegade 14, og slutter 3.
oktober.
Hold 2 begynder 30. oktober kl.
14.30 i sognehuset ved Raklev
Kirke og slutter 4. december.
I bliver som nævnt hentet fra skolen og kørt til kirken, hvor jeres
forældre kan hente jer mellem kl.
16.30 og 17.00.
Tilmelding kan ske til Arnth Ravn
på mail: [email protected],
eller på tlf.: 23 11 35 75.
Der er en maks. holdstørrelse, og
man bliver optaget efter ”først-tilkirkebænk-princippet”.
I kan frit vælge, hvilket hold det
passer jer at gå på.
Ved tilmeldingen oplyses følgende:
• jeres navn og skole
• forældres telefonnummer
• mailadresse
• skriv også til os, hvis man ikke
ønsker, at vi viser fotos af jer på
hjemmeside og lign.
• ønske om hold:
hold 1 eller hold 2
Med venlig hilsen
sognemedhjælper Arnth Ravn og
præsterne ved Raklev Kirke og Vor
Frue Kirke
Velkommen til nye konfirmander
Vi glæder os meget til at
møde jer nye konfirmander
fra Nyrupskolen og Skolen
på Herredsåsen.
Konfirmationsforberedelsen ved
Raklev Kirke begynder den 27.
august for Skolen på Herredsåsen
og den 28. august for elever fra
Nyrupskolen. Tilmeldingsfristen
var 1. august, men har du glemt at
melde dig til, så skynd dig!
BaSix
Konfirmationerne i Raklev Kirke
2014 er fredag den 16. maj (store
bededag) for Nyrupskolen, og lørdag den 17. maj for konfirmander
fra Skolen på Herredsåsen.
Hvis du er elev fra en anden skole
og ønsker at blive konfirmeret ved
Raklev Kirke, så henvend dig til en
af præsterne.
Vi byder jer nye årgang konfirmander velkommen sammen med
jeres familier til orientering om
konfirmationsforberedelsen samt
I skrivende stund er der
stadig ca. 50 ledige billetter til BaSix-koncerten
fredag den 13. september
kl. 19.30. Billetterne kan
efterfølgende gudstjeneste søndag
den 1. september kl. 9.00.
Vi mødes i sognehuset og spiser
rundstykker sammen, samtidig
med at der bliver orienteret om
det at være konfirmand ved Raklev
Kirke. Derefter er der gudstjeneste.
Af hensyn til forplejningen beder
vi om tilmelding til dette arrangement. Vi glæder os til at se jer.
Flere oplysninger på kirkens
hjemmmeside www.raklevkirke.dk
Lisbeth Dyxenburg og Helle Brink
købes på kirkekontoret
eller på kirkens hjemmeside www.raklevkirke.dk
Niels Wakabayashi
9
Raklev Kirke
Spaghetti-gudstjenester
Er en discipel en slags
æsel? og er en gudmor
Guds mor?
kirken er. De forstår måske ikke
salmerne eller de bibelske fortællinger, men de kan sagtens mærke
den varme og udstråling og den
gode mening, det hele har.
Det kan man få svar på, hvis man
kommer til ”Guds ord, god mad
og glade børn”, som er spaghettigudstjenester for børn på hverdagseftermiddage .
Mange unge forældre i dag vil gerne oplære deres børn i den kristne
tro, men mangler måske indsigt og
redskaber, og derfor vil vi her ved
kirken gerne yde dem den hjælp.
Børnene holder af at komme og
opleve dette mystiske rum, som
Spaghettigudstjenesterne er uhøjtidelige og umiddelbare gudstjenester, der forkynder kristendom
i børne-øjenhøjde. Det er sjovt og
kan få én til at gå smilende i seng.
Vi starter med en kort børnevenlig
gudstjeneste.
Bagefter laver vi aktiviteter sammen i en halv times tid, og til slut
(ved 18-tiden) spiser vi sammen.
Det er børnevenlige retter, og pri-
sen er kun 25 kr. for voksne, børn
spiser gratis.
Mød op til denne afslappende og
hyggelige start på weekenden, og
slip for at lave mad denne dag!
Det foregår første fredag i måneden, og her i efteråret er datoerne:
Fredag den 6. september kl. 17.00 vi holder 2-års dåbsjubilæum.
Fredag den 4. oktober kl. 17. 00 det handler om høst.
Fredag den 1. november kl. 17.00
– vi taler om det at miste nogen,
man elsker, f.eks. et kæledyr eller
et familiemedlem.
Lisbeth Dyxenburg
Sangglæden skal udvides – kom og hjælp til!
Onsdag den 28. august kl. 19.00
Det er nu 10 år siden, den
danske folkekirke fik ny
salmebog.
Nogle salmer blev ikke genoptaget
fra den gamle salmebog, og nye
kom ind i stedet. Dog var der så
mange nye, der stod i kø, at den
nye salmebog var beriget med hele
37 flere salmer end den gamle. Der
bliver stadig skrevet nye salmer,
og Unitas Forlag har i 2011 udgivet
et salmebogstillæg, som vi overvejer at anskaffe til kirken. Tillægget
hedder ”Lysets utålmodighed.” Vi
har allerede ved et par gudstjenester sunget nogle få af salmerne,
og vores kirkesanger, Bente, har
også sunget en del af dem for os.
Der er bestemt mulighed for, at vi
kommer til at bruge og holde af
dette tillæg.
10
Efter en første halvleg i kirken
med ”Lysets utålmodighed” går
vi i sognehuset, hvor vi drikker
kaffe og synger velkendte sange
fra højskolesangbogen, så stemmerne kan få frit løb. Her vil der
også blive mulighed for at spørge
og kommentere på det nye salmebogstillæg.
Arrangementet koster kr. 20,- og
alle er hjerteligt velkomne.
Forlaget skriver:
Tolv salmedigtere fremlægger her
165 salmer, hvoraf langt de fleste
er blevet til inden for de sidste
tre år. De har læst salmerne for
hinanden, sunget dem, når de fik
melodi, og givet hinanden kritik
og gode råd til, hvor de kunne forbedres.
Resultatet er denne samling af
salmer – fordelt på kirkeårets søndage – der forhåbentlig kan berige
gudstjenesten med liv og poesi og
nye toner.
Salmerne er forfattet af:
Lisbeth Smedegaard Andersen,
Arne Andreasen, Niels Johansen,
Hans Anker Jørgensen, Iben Krogsdal, Sten Kaalø, Holger Lissner,
Leif Rasmussen, Jens Rosendal,
Jens Simonsen, Lars Busk Sørensen og Inge Hertz Aarestrup.
Melodierne er komponeret af bl.a.:
Erling Lindgren, Klaus Brinch, Erik
Sommer, Jesper Gottlieb, Werner
Knudsen, Willy Egmose og Jens
Nielsen.
Niels Wakabayashi
Raklev Kirke
Høstgudstjeneste
med trompet og blomstertema
Søndag den 22. september fejrer vi høstgudstjeneste med tak for høstens
rige gaver. Kirken vil være
smukt pyntet, og vi synger
vores dejlige høstsalmer.
Ved gudstjenesten medvirker
trompetist Kristian Noe. Kristian
begyndte at spille på Musisk Skole i Kalundborg og er nu i rivende
musikalsk udvikling som elev hos
Nikolaj Viltoft.
Efter gudstjenesten samles vi i
sognehuset, hvor vi skal se, hvordan man kan lave dekorationer og
buketter af høsttidens blomster.
Derefter serveres der en høstfrokost med blomsterinspiration.
Tilmelding til frokosten senest
tirsdag den 17. september kl.
12.00 til kontoret: 5956 2519.
Frokosten koster 40 kr., børn
under 15 år gratis. Drikkevarer
kan købes.
Café-koncert 2013
Årets café-koncert løber af stabelen
fredag den 25. oktober kl. 19.30.
Det er sognets musikalske kræfter, der går
i samarbejde om denne aften. Derfor er det
vigtigt, at de musikalske kræfter melder
sig, ligesom det er vigtigt, at sognets beboere kommer og bakker op om projektet.
Vi begynder i kirken med det repertoire, der
hører sig til her, og går derefter i sognehuset, hvor den mere løsslupne musik får lov
at udfolde sig, mens vi nyder lidt godt til
ganen.
Musikken er gratis, mens caféen koster
kr. 50,De musikalske kræfter skal henvende sig til
mig på [email protected] eller tlf.: 60 64 43 34
Jeg glæder mig til at se jer, både musikydere og musiknydere, til en dejlig aften.
Niels Wakabayashi
Gudstjeneste til allehelgen
– søndag den 3. november kl. 16.00
Allehelgen giver rum til minder og sorg.
I kirken holder vi allehelgensgudstjeneste den første
søndag i november, hvor alle, som har mistet en af deres
nærmeste, er særligt indbudt. Men det er også en mindedag for andre mennesker, uanset hvornår man har været
ude for et tab.
Dagen er på én gang forbundet med sorg og savn; men
samtidig også med kærlighed, fordi vi er knyttet med
kærlighed til vores kære. Salmerne og Bibelens ord giver
os tro og håb på, at Gud favner os alle, – både os, som
sørger, og dem, vi har sagt farvel til.
Ved gudstjenesten skal vi lytte til harpemusik ved Trine
Opsahl, og der bliver mulighed for at tænde lys.
11
Raklev Kirke
Plads til stilhed
Prøv at lægge mærke til,
hvordan mange børn søger
ro og fred, når de kommer
hjem fra deres institution
om eftermiddagen.
Efter en lang dag med mange
andre børn og aktiviteter kan det
være skønt at være alene på sit
værelse eller sidde og hænge lidt
foran fjernsynet. Jeg kan huske, at
et af mine egne børn som helt lille
kom hjem fra vuggestuen og klart
gav tegn om at komme op i kravlegården. Derinde bag tremmerne
var den nødvendige ro efter en
aktiv dag.
Hvad gør vi voksne, når vi kommer hjem fra en hektisk dag? Der
er måske ikke tid til at sætte sig
og være indadvendt, fordi andre
pligter trænger sig på. Og selvom
hverdagen måske ikke er så hektisk længere, fordi man er holdt
op med at arbejde, - finder man så
tid til fordybelse og fred? Det kan
være nødvendigt at træffe et valg
om at gøre plads til den stilhed,
som mange mennesker længes
efter – for den kommer ikke af sig
selv.
At længes efter stilhed har flere
aspekter; helt konkret kan man
blive træt af radioens lydtapet og
det konstante flimmer af billeder
og aktivitet, som omgiver os i det
daglige. Men det kan også være
en oplevelse af, at man ikke kan
mærke sig selv, så længe der er
meget støj omkring én. Mennesker, som går ned med stress, kan
ofte se bagefter, at mange faresignaler blinkede – men de opfattede
det ikke i tide, fordi livet kørte
med så høj hastighed. Endelig kan
længslen efter stilhed grunde i, at
man savner en dybere mening og
forankring i livet; for det er i stilheden, der kan blive plads til kontakt
med det grundlæggende i livet, det, som vi i kirken kalder Gud.
Det er ikke nyt, at mennesker
længes og søger. I vores tid er den
søgen ofte gået til Østens filosofi
og religion, men vi har også muligheder i vores egen kristne tradition. Der er muligheder i vores tekster fra både Det gamle og Det nye
Testamente og i gudstjenestens
bønner; kirkerummet giver en god
ramme om stilheden, og vores
salme- og musiktradition åbner
for fordybelse. Jeg håber selv at
kunne bidrage med åbenhed i de
stilhedsgudstjenester og retrætedage, som jeg sætter på programmet i efteråret.
HB
Stilhedsgudstjeneste
I efteråret bliver der mulighed for at runde dagen af
med en fredfyldt stund i
kirken.
Gudstjenesten vil være meditativ
med musik, læsning fra Bibelen
med efterfølgende stilhed og plads
til egen eftertanke, og med enkel
bøn og sang. Kom gerne i god tid
og lad roen i kirkerummet sænke
sig.
Stilhedsgudstjenesterne ligger
torsdage kl. 17.00 og varer en halv
times tid.
12
12. september:
at møde Gud i stilheden
10. oktober:
menneskets uro og søgen
14. november:
længsel efter fred
12. december:
at tage imod velsignelse
Raklev Kirke
Retrætedage til fordybelse
En retræte vil ofte være over to
eller flere dage, men her vil jeg
tilbyde to enkeltdagsretræter, som
man kan deltage i enkeltvis eller
begge dage.
Dagene er en mulighed for at lære
retræteformen at kende, hvor der
foruden den enkelte dags tema vil
være vejledning i afspænding, bøn
og hjertemeditation.
Retræte har fra gammel
tid været en del af kirkens
åndelige liv. Ordet retræte
betyder tilbagetrækning,
idet man for en periode
trækker sig bort fra det
almindelige liv for at rette
opmærksomheden mod et
åndeligt liv.
Lørdag den 7. september kl. 9.30
– 16.00: Livsvejen
Dagen tager udgangspunkt i en
bøn af Birgitta af Vadstena: ”Herre,
vis mig din vej og giv mig mod til at
gå den”. Det kan give god mening
at se sit livsløb som en vej, man
bevæger sig ad. Både når man ser
bagud, og når man ser fremad.
Vi vil rette opmærksomheden på,
hvor Gud er som en medvandrer på
livsvejen.
Lørdag den 23. november kl. 9.30
– 17.00 og søndag den
24. november kl. 9.00 – 13.00:
”Jeg hjertets dør vil åbne dig”
Adventsretræte om hjertet som
mødested for Gud og menneske. Det er ugen inden advent,
og vi vil sætte fokus på hjertets
væsen med afsæt i julesalmerne.
Retrætedagen om lørdagen lægger op til søndagens gudstjeneste,
sådan at vi søger at bære hjertets
opmærksomhed med til gudstjeneste. Peter Ruge – retræteleder
og underviser på Præstehøjskolen
medvirker i dagene. Program for
dagene kan hentes på hjemmesiden og i kirken.
Der kræves ikke særlige forudsætninger, og alle interesserede er
velkomne.
Pris for deltagelse inklusiv kaffe og
frokost 50 kr.
Retrætedagene holdes i Raklev
Kirke og sognehuset.
Tilmelding til Helle Brink på tlf.
5951 3028 eller [email protected]
LÆS EN GOD BOG – og tal om den med andre
Litteraturkreds om romanen Jerusalem af Selma
Lagerlöf.
Selma Lagerlöf
Jerusalem er
en slægts- og
kærlighedshistorie,
som foregår
i Dalarna
omkring
århundredskiftet. I
dette sogn
bor Ingmars-
slægten, der i talrige slægtled har
været den mægtigste familie på
egnen. Rundt om tre generationer
af Ingmarssønner fortæller Selma
Lagerlöf om en lille flok sognebørn, der lader sig omvende af en
vækkelsesprædikant og udvandrer til den hellige stad Jerusalem
for at leve et sandere og mere
renfærdigt liv.
Selma Lagerlöf (1858-1940), var den
første kvindelige forfatter, der modtog Nobels litteraturpris. Det gjorde
hun i 1909, og man regner normalt
Jerusalem for at være det værk, der
særligt motiverede prisen.
Vi mødes tre gange til samtaler om
bogen tirsdage den 3. og 17. september og den 1. oktober kl. 16.00
– 18.00 i Sognehuset.
Bogen er bestilt på biblioteket til
studiekreds i mit navn. Det giver
man besked om til bibliotekaren,
og det betyder, at man får bogen
til langtidslån. Til den første gang
læser vi til side 139.
Tilmelding til litteraturkredsen til
mig på mail [email protected] eller tlf.
5951 3028 eller til kirkens kontor
tlf. 5956 2519.
Helle Brink
13
Raklev Kirke
Seniorkirke
Fredag den 18. oktober
kl. 10.15–12.00:
Frauenkirche.
Valdemar Christensen
vil med billeder, musik
og ord fortælle om genopbygningen af Frauenkirche i Dresden efter
bombardementet under
2. verdenskrig.
Efterår og vinter
Formiddagsmøder
Hver måned har vi et formiddagsmøde for pensionister. Andre,
der har tid og lyst til at deltage i
arrangementerne, er naturligvis
også velkomne.
Formiddagsmødet begynder med
morgensang kl. 10.15 i kirken, og
derefter er der kaffe og brød i sognehuset. Hvert møde vil desuden
have et emne, hvor vi synger og
hører nogen fortælle. Men der vil
også være tid til hygge og snak.
Pris for deltagelse: 20 kr.
Fredag den 23. august kl. 10.15–
12.00: Mødrehjælpen i Kalundborg. Ida Nielsen vil fortælle om
den nystartede mødrehjælp her i
byen.
Fredag den 13. september kl.
10.15 - 12.00: Trædrejning.
John Pedersen og Peter Lund vil
fortælle og vise eksempler på
deres håndværk.
Fredag den 15. november kl. 10.15–12.00:
Historier fra og om lokalarkivet.
Rud Larsen og Villy Hald beretter
i anledning af lokalarkivets jubilæum.
Alle er velkomne, og kirkebilen
kan benyttes.
Ring dagen før mødet, senest kl.
12, til Karens Minibusser på tlf.
5955 2356.
Kirkens hjemmeside har fået et facelift
Har du været inde på
kirkens hjemmeside for
nylig? Eller er du blevet
fan af Raklev Kirke på
facebook?
I sommerens løb har vi skiftet til
et mere moderne design. Siden
er blevet mere brugervenlig, så
der nu kun er maks. to klik til de
oplysninger, du leder efter.
14
Det er nu muligt at tilmelde sig
konfirmandundervisning elektronisk, ligesom det også er muligt
at købe koncertbilletter til direkte
leverance i din mailbox.
Har du et godt billede fra én af
livets store begivenheder, som du
kunne tænke dig at dele, så gå ind
i fotogalleriet og send det til webmasteren.
Kunne du tænke dig en liste med
kirkens arrangementer, fx til
at hænge på køleskabsdøren?
Så tilmeld dig det elektroniske
månedsbrev.
Find et telefonnummer, et billede
af kirken, et børnevenligt arrangement, en praktisk oplysning og
meget, meget mere på
www.raklevkirke.dk
Niels Wakabayashi
Raklev Kirke
Vielser under åben himmel
På bispemødet i Nyborg
den 23. april 2013 besluttede biskopperne, at man
nu kan få tilladelse til at
afholde vielse uden for kirkens rum, i en forsøgsordning på to år.
Biskoppen skal dog ansøges om
lov forud for den enkelte vielse.
Baggrunden er, at der gennem de
senere år har været et stigende
antal par, der har ønsket at knytte
et personligt sted til denne højtidelige dag, og da folkekirken hen
over de senere år har opnået gode
erfaringer med at afholde friluftsgudstjenester og andre højtideligheder uden for det kirkelige rum,
åbnes der altså nu op for vielser i
det fri.
Præsten skal kunne godkende det
pågældende sted, og det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets
ejer eller hos den pågældende
politimyndighed.
Lisbeth Dyxenburg
Skal folkekirken selv bestemme i fremtiden?
Frem til den 31. oktober
kan alle i Danmark debattere et foreløbigt udspil
omkring folkekirkens
struktur.
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
har valgt at afholde 11 møder ud
over hele landet.
Tirsdag den 20. august kommer
udvalget til Osted Efterskole kl.
19.00–21.30.
Her er ordet frit efter en gennemgang af udspillets modeller og
pejlemærker.
Tirsdag den 3. september kl. 19.00
– 21.30 i Ubby Forsamlingshus
afholder Provstiudvalg og Menighedsrådsforeningen i Kalundborg
Provsti et lokalt møde, hvor
Preben Juul Sørensen, Landsforeningens af Menighedsråds
ene repræsentant i udvalget, vil
forelægge hele debatudkastet.
Flere landspolitikere, kirkefolk og
lokalpolitikere er inviterede, og
foreløbigt har Mette Bock fra Folketinget givet tilsagn om at deltage. Denne aften er DIN spørgelyst vigtig og kan være med til at
præge det videre udvalgsarbejde,
frem til den endelige betænkning
kommer i april måned 2014.
Kaffe og øl/vand kan købes i forsamlingshuset. Alle uanset religiøst standpunkt kan deltage.
Debatoplæg i kort form vil blive
lagt i våbenhuset og sognehuset til
fri afbenyttelse.
Vel mødt til en spændende
debataften!
Hold øje med den lokale presse for
yderligere informationer!
15
Raklev Kirke
„De andre kom på ferie
– det gjorde vi også…“
Ferien fandt sted i Helsingør Ferielejr i uge 27, og der var to frivillige
rejseledere med til at tilrettelægge
turen for familierne.
En af mødrene på turen fortalte, at
det var den eneste ferie, de længe
havde været på. Familierne fik
deres eget sommerhus at bo i på
ferielejren og kunne så melde sig
på forskellige aktiviteter og ture.
Der var bl.a. ture til Kronborg og
til Helsingborg i Sverige. Der var
også mulighed for at lave snobrød
og koge bolsjer sammen med en
masse andre børn. Og som den
store overraskelse på turen kom
Peter Mygind på besøg og spillede
bl.a. rundbold med familierne. Det
var en stor oplevelse.
Menighedsplejen har sendt
tre familier fra Kalundborg
på en dejlig sommerferie.
Det er en glæde at kunne fortælle,
at menighedsplejen i Kalundborg
Provsti fik mulighed for, gennem
Folkekirkens Feriehjælp, at give en
håndsrækning til tre børnefamilier,
som ikke selv havde råd til at tage
på sommerferie.
Hjertestarter til Raklev Kirke
Raklev Kirke har købt en hjertestarter. Der kommer så mange mennesker i kirken i løbet af ugen; derfor
føler vi os trygge ved at have en
16
hjertestarter. Hele personalegruppen ved Raklev Kirke har været på
førstehjælpskursus, så vi nu kan
betjene en hjertestarter.
Skuespilleren Peter Mygind er præsident for Folkekirkens Feriehjælp.
Han siger: ”Ligegyldigt om man går
på arbejde eller er arbejdsløs, har
man brug for luft sammen med sin
familie. I ferien har man mulighed
for at være sammen med sine børn
eller sine forældre på en anden
måde end i dagligdagen. Det er en
form for ilt, der er nødvendig”.
Tak til Folkekirkens Feriehjælp
samt Red Barnet i Kalundborg, som
gjorde det muligt, at tre familier
kunne komme på en uforglemmelig
ferie.
Raklev Kirke
Indsamling i kirken
Mødrehjælpen i Kalundborg har brug for en håndsrækning.
Derfor samler vi ind til Mødrehjælpen i Raklev Kirke det næste
kvartal. Mødrehjælpen har startet
en afdeling i Kalundborg for et lille
års tid siden. Mødrehjælpen er en
privat humanitær organisation, der
rådgiver, hjælper og støtter børnefamilier og gravide, som har det
svært. Mødrehjælpen giver økonomisk, social og uddannelsesmæssig støtte. Den kan også hjælpe
med at (gen)etablere sociale
netværk omkring den enkelte, så
der er nogen til at støtte og hjælpe
den unge mor eller vordende mor.
Mødrehjælpen arbejder også politisk for at bedre børnefamiliers
vilkår.
har ressourcer til selv at etablere
en fødselsdagsfest.
I Kalundborg er der siden 2012
blevet opbygget en genbrugsforretning midt i Kordilgade, hvor der
sælges brugt, men pænt babytøj
og udstyr af kompetente og frivillige medarbejdere. Endvidere har
lokalafdelingen et tilbud om ”Den
Rullende Kagemand”, som er støtte til en fødselsdag for et barn på
3–13 år, hvor forældrene ellers ikke
Hvis man er interesseret i at høre
mere om Mødrehjælpen, kan man
komme til seniorkirken den 23.
august kl. 10.15 i Raklev Kirke, hvor
Ida Nielsen, som er frivillig i Mødrehjælpen, vil komme og fortælle
om sit arbejde.
Alle de penge, vi samler ind i forbindelse med arrangementer i
kirken, vil gå til Mødrehjælpens
lokalafdeling i Kalundborg.
Lisbeth Dyxenburg
Udstillinger i sognehuset
Blomster, natur, mennesker, huse.
Den første kunstner efter sommerferien i sognehuset bliver Lena
Rasmussen. Lena har i mange år
malet porcelæn, hvorfor studier af
blomster og natur er helt naturligt
for hende. Hun står helst udenfor
og maler, ligesom Lena altid har sit
”akvarelgrej” med i kufferten, når
hun og manden rejser på ferier.
Lena er autodidakt, men har deltaget i flere korte kurser, bl.a. hos
Ulla Fredsøe, Gerda Swane og på
Århus Kunstakademi.
ind. Man kan nyde Lis Parsums glade billeder i oktober og november.
Man kan nyde Lena Rasmussens
dejlige billeder i august og september måned.
I skrivende stund er der ikke aftalt
ferniseringer, så hold venligst øje
med kirkens hjemmeside, hvor
dato for dette vil blive offentliggjort!
Herefter overtager Lis Parsum
væggene i sognehuset. Lis er ligeledes autodidakt. Hun har altid
haft lysten til at male, men det er
først de sidste ca. 5 år, at hun har
helliget sig akvarelmaleriet.
Begge udstillinger kan besøges i
kirkekontorets åbningstid – eller
nydes i forbindelse med deltagelse
i kirkens forskellige aktiviteter.
Lis maler bl.a. skæve huse og små
mennesker på sine lærreder, ofte
også med et bibelsk islæt puttet
17
Døbte
Mads Levy Nielsen
Nostrupvej 150
02.03.2013
Mia Trampe Søholm
Hestehavebakken 127
Isabella Joan Petersen Leece
England
Arthur Michael Nielsen
Hestehaven 12
21.04.2013
Malik Radich Johansen
Solskrænten 1
Malou Kaster Jørgensen
Bøgevej 2
03.03.2013
Viktor Walentin Jørgensen
Elledevej 32
Anton Enoch Engberg
Borrehøj 26
DØDE
12.03.2013
Erik Julius Funch
Krøjerup Overdrev 6
4180 Sorø
09.03.2013
Finn Andersen
Svenstrupvej 2
Caroline Holmquist Storm
Klintedalsvej 32
19.05.2013
Emilie Hegelund Ravnsbjerg
Azaleavej 9
4470 Svebølle
10.03.2013
Clara Nielsen Rohrmann
Solskrænten 27
25.05.2013
Alberte Neumann Bjerregaard
Gl Nyrupvej 51
10.04.2013
Oda Marie Elken
Hesselbjergvej 12
06.04.2013
Marie Birkedal Trebbien
Klovbyvej 10
4490 Jerslev Sjælland
26.05.2013
Nikoline Hoffmeyer Pedersen
Rævebakken 11
11.04.2013
Max Rasmussen
Lærkebakken 1
Oskar-Emil Abkjær Petersen
Hestehavebakken 117
Walther Ole Sandberg Kalnæs
Nordre Frihavnsgade 78, st tv
2100 København Ø
24.04.2013
Annette Margrethe van Bloom
Saltbæklund 1
07.04.2013
Nicklas Aaskov Hemmingsen
Kåstrup Holmevej 10
02.06.2013
Milan Vindahl Andersen
Elledevej 193
25.04.2013
Jimmi Frøslev
Røsnæsvej 69D,1-12
14.04.2013
Camille Høgh Heilberg
Lynggårdsvej 6
09.06.2013
Agnes Holm Eliasen
Strandhaven 40
28.04.2013
Lisbeth Karnof Kraft
Strandbakken 134
Julie Levy Nielsen
Nostrupvej 150
Signe Holm Eliasen
Strandhaven 40
30.04.2013
Rud Lundblad Jensen
Elledvænget 3A
Viede
18.05.2013
Stephanie Pihl
Petersen
Bo Krarup
Kåstrupvej 105
25.05.2013
Inger Bjerregaard
Martin Neumann
Bjerregaard
Gl Nyrupvej 51
02.03.2013
Heidi Ama Kaster
Jørgensen
Ulrik Kaster Jørgensen 01.06.2013
Bøgevej 2
Louise Fønlev
Rune Nehls
Rasmussen
Nyrupvænget 16
18
08.06.2013
Heidi Hessner Seibæk
Brian Jensen
Raklev Høje 66
22.06.2013
Marie Louise Nipper
Nielsen
Casper Aleksander
Nipper Nielsen
Udsigten 9
Ruth Jensen
Egon Knudsen
Munkesøparken 127
27.03.2013
Kay Gjeding
Hellemosevej 1B
15.05.2013
Eleonora Kirstine Elmer
Kåstrupvej 47B
24.05.2013
Else Ravn
Strandbakken 99
25.05.2013
Ernst Daniel Fich
Lyngknuden 28
21.06.2013
Gerda Margrethe Pedersen
Røsnæsvej 69 D, st. 9
28.06.2013
Moses Kaj Nielsen
Gl. Nyrupvej 29
Gudstjenester i Raklev Kirke
august–november 2013
= Koret medvirker
August
Søndag den 18. Søndag den 25.
kl. 10.00
kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
Lisbeth Dyxenburg
Gudstjeneste
Gudstjeneste
September
Søndag den 1. Fredag den 6. Søndag den 8. Torsdag den 12. Søndag den 15. Søndag den 22. Søndag den 29. kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.00 ♫
kl. 10.00
kl. 10.00 ♫
Begge præster
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Velkomstgudstjeneste for konfirmander
Guds ord, god mad og glade børn
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
Gudstjeneste
Høstgudstjeneste
Gudstjeneste
Oktober
Fredag den 4. Lørdag den 5. Søndag den 6. Torsdag den 10. Søndag den 13. Søndag den 20. Søndag den 27. kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Helle Brink
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Helle Brink
Guds ord, god mad og glade børn
Dåbsgudstjeneste
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
BUSK-gudstjeneste
November
Fredag den 1. Søndag den 3. Søndag den 10. Torsdag den 14. Søndag den 17. Søndag den 24. kl. 17.00
kl. 16.00
kl. 10.00 ♫
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
begge præster
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Guds ord, god mad og glade børn
Allehelgensgudstjeneste
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
December
Søndag den 1. kl. 10.00 ♫ Helle Brink
1. søndag i advent
Søndag den 8. kl. 10.00
Luciagudstjeneste 2. søndag i advent
Lisbeth Dyxenburg
Menighedsrådets møder
Torsdag den 15. august
Torsdag den 12. september
Torsdag den 10. oktober
Torsdag den 14. november
Møderne begynder kl. 18.30 med de lukkede
sager, men fra kl. 19.00 er møderne offentlige
og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1.
Dagsorden og senere referat af møderne kan
ses på opslagstavlen i sognehuset.
19
R ·G ·I
Raklev Gymnastik – og Idrætsforening ønsker alle
en god sommer i klubbens jubilæumsår 2013
– det skal fejres !
Hvis I i sommermånederne planlægger
jeres aktiviteter for 2. halvår, så tillader
vi os at minde jer om klubbens 150- års
jubilæum den 6. oktober 2013 og alle de
aktiviteter, der er planlagt i den anledning,
både før og efter.
Læs her og se vort udbud af aktiviteter. Glæd os og familien, venner
og bekendte med at deltage i vort
fælles JUBILÆUM, så RGI kan fejre
175 år om 25 år sammen med jer og
jeres familie og bekendte.
KAN I HUSKE ”RØSSERFESTERNE” ?
Søndag den 15. september 2013
afholdes der JUBILÆUMSLØB og
FAMILIELØB med start ved Røsnæshallen klokken 10.00 og 10.30.
Søndag den 22. september 2013
afholdes der JUBILÆUMSBANKOSPIL klokken 12.45 i Raklev Sognegård. Busafgang som normalt til
spillet.
Lørdag den 28. september 2013
er der kæmpe JUBILÆUMSFEST i
Røsnæshallen med spisning, levende musik og underholdning, amerikansk lotteri m.m.
Festen starter klokken 18.00. Husk
køb af billetter og bordbestilling.
Søndag den 6. oktober 2013
er der RECEPTION på selve JUBILÆUMSDAGEN. Receptionen afholdes
i hele Røsnæshallen, cafeteriet og
træningshallen kl. 12.00 – 15.00. Der
vil være et let traktement med lidt at
drikke, udstillinger, faneindvielse og
flere aktiviteter for hele familien.
Har du kendskab til relevante historiske ting til udstillingen, så kon-
Vi vil løbende og i god tid omtale og oplyse om de enkelte aktiviteter,
og nærmere oplysninger om tilmeldinger, billetsalg, priser m.m. er
allerede lagt ind på www.rgi.dk under jubilæum. Der vil være mulighed
for at købe billetter og ordne bordbestilling på RGI-kontoret i Røsnæshallen tirsdage kl. 19.00-20.00 og på tlf. 59598300.
Med venlig hilsen
bestyrelsen og jubilæumsudvalget RGI
Svenstrupvej 86 · 4400 Kalundborg · Tlf. 59 50 20 29
20
Søren Kondrups tegning
om hvordan
han forestiller
sig jubilæet bliver modtaget.
takt venligst: Herbert Rasmussen
på 59514888 og Rud E.Larsen fra
lokalarkivet på 29806146.
Fredag den 25. oktober 2013
vil der blive inviteret til DISKOTEK
i Røsnæshallen om aftenen fra kl.
20.00 til kl. 24.00, som i de gode
”gamle” dage.
R ·G ·I
Kontingentbetaling – Efteråret 2013
Husk! Alle skal i lighed med
sidste sæson selv foretage
tilmelding og betaling hjemmefra. Dette klares ved at
gå ind på vores hjemmeside
www.rgi.dk og klikke på den
ønskede aktivitet.
1. Man klikker på online tilmelding og
derefter på det hold, der skal tilmeldes på, samt trykker på tilmeld.
2. Hvis man allerede er medlem af foreningen, indsættes
mobilnr. eller mailadresse samt
adgangskode, der trykkes på
tilmeld, og man kommer videre
til betalingen. (Har du glemt
adgangskoden, kan en ny fås ved
at indtaste mobilnr. – der kommer
så en ny på mobilen.)
3. H
usk ved tilmeldingen, at det skal
være den aktive, der går på holdet, der skal tilmeldes.
4. A
ltså: Er det dit barn, så er det
barnets data, der skal indtastes
- MEN HUSK: brug jeres eget
mobilnr. og egen mailadresse.
5. H
vis man er nyt medlem, udfyldes
tilmeldingen med barnets navn
og data eller dit eget navn og
data, hvis det er dig selv, du skal
tilmelde
– MEN HUSK: brug eget mobilnr.
og egen mailadresse – der trykkes
tilmeld, og man kommer videre til
betalingen.
Ved betalingen kan der kun bruges
Dankort /Visa Dankort eller eDankort (ved eDankort skal man acceptere cookie, når der spørges efter
dette).
Hvis man ikke har betalingskort
eller EDB, kan man betale kontant
på kontoret i Røsnæshallen. Der er
åbent tirsdage fra 19.00 til 20.00.
– Man kan også maile til kontoret
med oplysningerne på personen,
som skal tilmeldes, samt på hvilket
hold, så sender vi kontonr., som kan
benyttes ved betaling via netbank.
Kontoret kan også kontaktes telefonisk på 59 50 85 00.
Bestyrelsen
Badminton 2013/14
RGI-badminton
Børn - ungdom - turneringsspillere - motionister - 60+
60+
start onsdag 4. september 2013,
kl. 14.30–16, hvis behov, nyt 60+
hold mandag 14.30-16.
Indskrivning og banefordeling foregår i Røsnæshallen 29. august kl.
18-19.
For motionister skal der møde
mindst en spiller for hver bane. Vedkommende skal fremvise kvitteringer for indbetalt kontingent for alle
spillere på banen. Er der ikke indbetalt kontingent på indskrivningsdagen den 29. august 2013 kl.18, kan
banerne udlejes til andre.
Ønsker man at spille turnering, tilmeldes til Per Sørensen på indskrivningsdagen, man samler selv sit turneringshold og vælger en holdleder,
der tilrettelægger kampe osv.
Man skal selv klare kontingentbetalingen hjemmefra via www.rgi.dk
– se under badminton og derefter
online tilmelding.
Medlemmer, der ikke har EDB, kan
få hjælp med kontingentbetalingen
den 29. august i hallen, medbring
dankort eller kontanter.
Tilmelding kan ikke ske pr. telefon.
www.nelspedersen.dk
Telefon: 59 50 80 49
Mobil: 20 70 80 49
Motionister/turneringsspillere
start 2. september 2013
Børn 6-9 år
start onsdag 4. september 2013
kl. 16–17. Træner Dennis Skovhus
Børn 9-12 år
start onsdag 4. september 2013
kl. 17–18. Træner John Erhardt Jensen
Børn 12-15 år
start onsdag 4. september 2013
kl. 18–19. Træner Flemming Boesen
Ungdom 15-?
torsdage i sognegården. Træner
Kurt Kristensen.
Sæsonen slutter for børn til april 2014,
alle øvrige spiller april måned med.
Sæson 2013-2014
BADMINTONKONTINGENT
Børn
kr. 275,Motionister
kr. 350,60+
kr. 200,Turnering
kr. 400,-
21
R ·G ·I
Dameholdet i 1. division
Drenge 05
vinder landsmesterskab
I den sidste kamp i foråret lykkedes det dameholdet at sikre
oprykningen til 1. division med en sejr over topholdet fra Birkerød.
Holdet, som rykkede op, består af følgende spillere:
Liggende fra venstre: Målmand Christina Olsen og Inger Nielsen. Siddende:
Mette Larsen, Cecilie Buchberg, Camilla Nunes, Maria Møller, Kechia Due,
Charlotte Nielsen og Louise Mieskiewisz.
Stående: Mads Huniche, Jeanette Vildenhoft Hansen, Jane Bach, Line
Lindgaard, Louise Hjulmand, Rikke Christensen, Emilie Christensen, Mette
Fisker, Sandra Christensen og Kim Petersen.
Drenge 04 i Brøndby
Raklevs drenge 2004 var
inviteret til et privat stævne i
Brøndby fra den 14. –16. juni.
En turnering, hvor alle skulle møde
hinanden. Vi mødtes i Brøndby til
indkvartering på skolen kl. 17.00
fredag og skulle spille første kamp
kl. 18.30 mod FC Midtjylland. En
kamp, hvor Raklevdrengene havde
det meste af spillet, men ikke kunne
lave målene, og FC Midtjylland
vandt noget ufortjent 2–1.
Lørdag var første kamp mod FCK,
og Raklev vandt med 4-–0, uden at
FCK havde en eneste chance i hele
kampen. Anden kamp mod Greve
blev vundet med 1–0, og efter frokost i klubhuset skulle vi møde OB.
Raklev vandt kampen med 5–0. Sid-
22
ste kamp lørdag mod AGF gav også
3 point, med en sejr på 2–1.
Søndag morgen skulle vi møde
Albertslund, en kamp, som betød,
at vinderen ville være sikker på
mindst at blive nr. 2 til stævnet.
Raklevdrengene startede som lyn
og torden og førte efter 15 min. med
4–0. Raklev vandt kampen med
5–2. Sidste kamp var mod Brøndby,
hvor Raklev med en sejr ville blive
nr. 1, og Brøndby kunne nøjes med
uafgjort. Raklev kom bagud på et
meget tyndt straffespark i 1. halvleg, men fik udlignet og havde presset Brøndby helt i bund i 2. halvleg.
Vi havde gode muligheder for sejren, men Brøndbymålmanden stod
en flot kamp, så kampen endte 1-1.
Raklevdrengene sluttede derfor på
en meget flot 2.-plads og fik meget
ros af alle de andre hold for deres
Holdet, der vandt landsmesterskaberne for indendørs ved stævnet i
Sorø, bestod af: Magnus Døj, Malte
Melin, Frederik Elmelund, Sebastian
Skovhus, Magnus Elmelund, Mikkel
Madsen og William Borup Benkjer.
Træner for holdet var Søren Elmelund.
fightervilje og gode sammenspil, så
det var nogle stolte fodbolddrenge
og trænere, der kørte hjem søndag
eftermiddag.
Drengene har også vundet deres
turnering i en årgang ældre, U10 ABrække i DGI, hvor vi har vundet alle
10 kampe. U9-drengene er derfor
vestsjællandsmester i U10 – rigtig
flot klaret.
R ·G ·I
Da RKA drenge 98 indtog Berlin
For RKA 98´s fodbolddrenge vil påsken 2013 komme
til at fylde en hel del i deres
erindringer. En fodboldtur
til et af Europas store fodboldstævner, Berlin Easter
Cup, med en god blanding
af sportslig succes, store
oplevelser og store udfordringer.
RKA, som er en sammenslutning af
fodbolden i RGI og KGB, startede
forberedelserne til Berlinturen allerede for et år siden. Gennem en god
arbejdsindsats med reklameuddeling og en fin støtte fra de to moderklubber samt fra forældreforeninger
og støtteforeninger lykkedes det at
skabe økonomisk grundlag for at
kunne sende knap 30 spillere og 4
trænere til Berlin Easter Cup. Turen
blev dog meget anderledes end
først planlagt. Som alle ved, er 2013
startet med en lang og sej vinter
med sne og frost, således også i
Berlin.
Turneringen var planlagt til at skulle
foregå på Sportforum Hohenschönhausen, som er Europas største
idrætskompleks med bl.a. 11 fodboldbaner. Grundet 20 cm sne på
banerne og streng nattefrost forbød
Berlin Kommune imidlertid brug af
anlægget.
U15-turneringen blev derfor flyttet
til en række kunststofbaner udenfor
Berlin.
Efter en veloverstået tur i egen
80-personers luksusbus blev spillerne fredag eftermiddag indlogeret
på Sportshotel Kolumbus i Lichtenberg i Berlin.
Ved ankomst viste det sig, at spilprogrammet grundet vejret var lavet
så meget om, at holdene kun ville
komme til at spille søndag fra klokken 17.00 til kl. 23.00.
Det betød så, at hele lørdagen og
det meste af søndagen var til fri disposition. Stævneledelsen arrangerede straks, at de to RKA-hold kunne komme til 2. Bundesligaopgør
mellem Hertha Berlin og Bochum på
Berlins berømte olympiske stadion.
Det blev en meget fin oplevelse.
Ikke alene fik drengene set et af
Europas flotteste stadioner, men fik
også oplevet Berlins entusiastiske
fans. Selv på en iskold dag mod et
bundhold mødte 35.000 tilskuere
op for at støtte hjemmeholdet.
Efterfølgende fik drengene en sightseeingtur i Berlin Centrum, så de
gik trætte i seng lørdag aften.
Søndag bød igen på sightseeing,
inden drengene gjorde sig klar til
aftenens meget koncentrerede
kampprogram.
RKA 98 havde to hold med, og
begge kom til at klare sig over al
forventning.
Hold 2 var havnet i en meget stærk
pulje, så de gik ind i turneringen
med en vis nervøsitet.
De lagde ud med uafgjort 0–0 mod
KB´s hold 2 og led efterfølgende to
meget smalle nederlag til Hvidovre
1 og RSC Walweijk 2 (Holland) på
henholdsvis 0–1 og 0–2.
Turneringen var dermed slut efter
gruppespillet, men de havde gjort
det rigtig godt mod svære modstandere.
Hold 1 lagde ud med et par klare
sejre over Hvidovre 2 og KB 4 på
5–0 og 7–0 efter begrænset modstand. Det skulle blive anderledes i
de to efterfølgende gruppekampe.
Hollandske HBS den
Haag blev slået 1–0
efter en formidabel forsvarsindsats og et par
giftige kontraangreb, og
holdet var dermed klar
til gruppefinalen mod
KB 1. Her var holdet
overraskende overlegent og fik en 2–0-sejr
efter klar spildominans.
I semifinalen mødte de
så det meget stærke
Hvidovre 1.-hold. Efter
en meget hårdtspillet kamp lykkedes det at køre en smal 1–0-sejr
hjem, efter at begge hold havde
haft flere store chancer.
Direkte efter semifinalen var holdet
klar til finalen, og klokken var nu
22.30.
Det var iskoldt, og der kom lette
snebyger. Drengene var imidlertid
brandvarme og spillede en suveræn
finale mod RSC Walweijk 1. Med
stor energi og flot spil trak holdet
en 1-0-sejr i land i en rigtig god
fodboldkamp, hvor holdet var tættere på 2–0 end 1–1. Endnu en gang
blev målet holdt rent, og holdet gik
gennem turneringen med en samlet
målscore på 17–0.
Dermed sluttede holdet som vinder
af Berlin Easter Cup 2013.
Klokken var nu 23.15, og alle var
meget sultne. Heldigvis var der truffet aftale med en lille traditionel
tysk restaurant tæt ved hotellet
om, at de ville holde ekstraordinært
åbent. Aftenen blev sluttet af med
”Schnitzel und Pommes mit alles”,
og klokken 01.30 gik alle meget
glade og mætte til ro på Hotel
Kolumbus.
Mandag morgen stod alle overraskende friske op, og efter en god
bustur var holdet tilbage ved Røsnæshallen mandag aften.
En fantastisk fodboldtur var hermed
slut for glade spillere og de stolte
trænere Henning Friis, Ib Therkelsen, Lars Ellegaard og Søren Bosendal.
Søren Bosendal.
23
24
R ·G ·I
Familieløb
Den 15. september 2013 kl. 10.00 inviterer RGI
børn til gratis løb på banerne ved Røsnæshallen.
Der løbes på en lukket bane uden trafik, og der er
medaljer til alle deltagerne.
Tilmeld dig løbet på www.raklev.dk/jubilæum/
15.sept. familieløb
Mens du løber, kan dine forældre deltage i det store
løb på vejene, som starter kl. 10.30, hvor der løbes
5,5 km eller 11 km.
Det er for børn i alle aldre.
Jubilæumsløb
Reception
Den 15. september 2013 kl. 10.30 er der arrangeret løb
for voksne og børn over 14 år. Start og mål ved Røsnæshallen. Der løbes enten 5,5 km eller 11 km. Tilmelding på nettet på www.kalundborg-if.dk
Den 6. oktober 2013 kl. 12.00 inviterer RGI alle medlemmer, venner, sponsorer, kontakter, familier med
og uden børn til reception i Røsnæshallen.
Pris for deltagelse er: kr. 50,- ved tilmelding på nettet.
Tilmelding på løbsdagen kr. 80,–
Frugt og væske er skænket af Dagli’ Brugsen i Raklev.
Der udtrækkes gevinster på startnumrene.
Det er for børn i alle aldre.
Foreningen byder på lidt forfriskninger til ganen
samt kolde og varme drikke. Der er masser af aktiviteter i hallen samt diverse udstillinger.
Receptionen er fra 12.00–15-00.
Aktiviteterne er fra 12.00–17.00.
Det er for børn og voksne i alle aldre.
Alsidig hjælp til det meste ...
•Kørsel med 8,5T 2 akslet lastbil med kran og bagtip
•Levering af: Grus - Sten - Sand - Stabil - Skærver og Flis
•Bortkørsel af: Bygge- og Haveaffald •Starthjælp 12/24 V %20 82 06 52
•Havearbejde •Anlægsarbejde •Belægningsarbejde
•Støbearbejde •Støttemure
www.oleogleif-alsidighjaelp.dk
Vi udfører det meste og til aftalt tid ...
Vognmand Ole Jørgensen
Tlf. 20 82 06 52
Anlægsarbejde Leif Nielsen
Tlf. 40 52 86 20
25
R ·G ·I
En mangfoldighed af tilbud
Haven og gymnastikafdelingen! Hvad har det med hinanden at gøre, tænker du…
Jo, haven har de smukkeste blomster, der tiltrækker mange forskellige insekter. De bestøver blomster
og træer, og haven folder sig ud og
viser sig som det flotteste farvespil.
Gymnastikafdelingen har dygtige
instruktører, aspiranter og hjælpere, som tiltrækker mange forskellige gymnaster. Unge, gamle,
tykke, tynde, dygtige gymnaster og
begyndere. De viser sig som glade
og levende mennesker og er med til
at farve vores afdeling.
Der er sket mange ting her på det
sidste. Vi har sagt farvel til nogle
af de personer, der har været i
udvalget i mange år og har gjort et
stort stykke arbejde. Der kom et
nyt udvalg i marts, og herefter har
vi arbejdet med mange forskellige
spørgsmål. Hvad er vores mål med
afdelingen? Hvad er vores drømme? Og de er mange. Hvorfor er vi
med i afdelingen? Der er sat fokus
på vores fremtid og udvikling. Det
skal gerne blive en fast del af vores
forening, så vi kan blive ved med at
udvikle os og følge med tiden.
Af nye tiltag kan jeg fortælle, at vi
får en del nye hold med hiphopdans, babygymnastik og børnezumba, og vi har selvfølgelig stadig
udvikling på de andre hold. Se på
vores hjemmeside, hvilke hold vi
tilbyder og på hvilke dage.
26
Vi er gået ind i et samarbejde med
Tryghed og Trivsel på Klosterparkvej, som er et integrationsprojekt.
Vi begynder med at samarbejde
omkring babygymnastik. Vi håber
på at få en del med på dette hold,
trænet af Jane Larsen, og det bliver
på scenen i Kalundborghallen. Ligeledes har vi et samarbejde med et
projekt, som hedder KICK OFF som
står for Klosterparkvejens Introduktion til det Centrale Kalundborgs
Oplevelsesmuligheder i de Folkeoplysende Foreninger. Her tilbyder
vi hiphopdans i Kalundborghallen
for 10-15-årige piger, som trænes
af Christina Langeskov og Mai Klitten Skaarup, som har det sociale
ansvar. Det er et projekt, som kører
over 4 år, hvor der hvert år laves en
rapport over, hvorledes året er gået.
Vi glæder os og håber, vi kan være
med til at skabe en bedre integration.
I august måned er der flere tiltag. Vi
deltager ved Kalundborg Rock’er,
hvor vi skal aktivere tilskuerne nogle gange i løbet af dagen. Vi har på
legeområdet en springbane, hvor
pladsens børn har mulighed for at
springe og få vejledning.
Weekenden efter begynder vi torsdag og fredag med at dele flyers
ud i Kalundborg, og lørdag den 24.
august kl. 10.00 går vi igennem
byen og ender på torvet ved biblioteket, hvor der vil være opvisning
af noget af det, vi kan tilbyde i den
kommende sæson. Dette er kl.
11.00. Derefter vil vi lave samme
koncept på Klosterparkvej.
31. august og 1. september er der
gymnastikskole (mød din instruktør) for de unge, kl. 9–16 hver dag.
Det kommer til at stå på vores
hjemmeside.
Mandag den 2. september går vi så
i gang på de forskellige hold.
Vi har lige indkøbt 3000 flasker
vand, som vi vil sælge med vores
logo på som reklame for vores
afdeling. Vi har en stor drøm om et
springcenter og har derfor fået sat
en QR-kode på vores vandflasker,
hvor man blot ved at scanne den
kan bidrage med 25. kr. til vores
afdeling. Vi håber, at mange vil støtte os, så vi kan følge med tiden og
de krav, som de unge har til springbaner og andre redskaber.
Vi har jo en masse unge og gamle
superdygtige gymnaster, som vi
håber på vil blive i vores forening
og måske senere hen have lyst til at
være blomsterne i vores have, der
tiltrækker ”insekter”, så ”haven”
kan vise sig som det flotteste farvespil.
I det følgende er der en del indlæg fra vores instruktører, hvor de
beskriver deres aktiviteter. Yderligere beskrivelser og tider vil kunne
ses på vores hjemmeside, når vi
nærmere os opstarten. Rigtig god
læsning.
Hilsen
Lone R. Klitten
R ·G ·I
Aktiviteter
Ældre i bevægelse
Ældre i Bevægelse er god gymnastik for alle M/K fra 60+, hvor man
til god musik kommer rundt om
hele kroppen, og alle gør, hvad de
formår.
Gymnastikken er tilrettelagt således, at alle led, muskler og sener
bliver rørt. Pulsen kommer op,
og der sluttes af med øvelser på
måtte.
Man mødes lidt før kl. 09.00 i Røsnæshallens cafeteria, hvor der er
morgensang ud fra højskolesang-
Folkedans
I sidste sæson var der ca. 50 folkedansere, men der kan sagtens
være mange flere, så har du lyst til
at prøve kræfter med folkedans,
skal du blot møde op. Udover
almindelig lyst til at danse er der
ingen krav om, at man kan danse
folkedans. Alle ledes sikkert gennem dansene, og der er sørget for
god og varieret dans med forskellige sværhedsgrader, så alle kan
være med. Grundtrinene vil blive
øvet mange gange, og der er al
den hjælp, der kan blive behov
for. Der danses i ganske almindeligt tøj med et par lette sko. De
gamle myter om, at der danses i
folkedragt, gælder altså ikke. Folkedragten bruges normalt kun ved
opvisninger, men her kan almindeligt tøj også bruges.
En øveaften starter med en times
dans, derefter er der ca. en halv
times pause, hvor man kan nyde
Kondi Trim
Kondi Trim er for alle M/K, der
gerne vil have pulsen op, have rørt
led og muskler lidt mere og dermed få sved på panden. Det hele
foregår under meget hyggelige og
bogen. Efter gymnastikken er der
igen socialt samvær i cafeteriet
med kaffe og et par sange.
Arrangementet i cafeteriet er
naturligvis frivilligt.
Der er ca. 220 på dette hold, hvilket kendetegner udviklingen og
tendensen i samfundet, hvor mange nu er bevidst om, hvor vigtigt
det er at få rørt kroppen så meget
som muligt -– og naturligvis for
den enkelte på en fornuftig måde.
Mange hilsner – og vi ses til
opstarten – Birgit og Rud
sin medbragte kaffe, øl eller sodavand. Herefter er der endnu en
times dans, og der afsluttes med
sang.
Spillemandstruppen i år er: Ellen
på tværfløjte, Gert på violin, Pernille og Bjarne harmonika. Spillemændene leverer en rigtig god og
inspirerende musik, som man slet
ikke kan sidde stille til.
Bjarne spiller dog kun på deltid,
da der veksles med job i Schweiz
og Danmark.
Hvis man ikke har en dansepartner, er man alligevel yderst velkommen.
HUSK
Ved at gå til folkedans får man
god, sund motion
for fødder og hjerne – og det, der
er imellem.
Vi ses – Verny
sociale former i den lille sal i Røsnæshallen. Efter gymnastikken er
der hyggeligt samvær i cafeteriet.
Mange hilsner – og vi ses til
opstarten – Birgit og Rud
Senioridræt
Senioridræt er en aktivitet, der
igennem de senere år er blevet
meget populær, og der er mange
foreninger, der landet over har
taget denne aktivitet med i deres
udvalg af aktiviteter. Herunder
naturligvis DGI. Formålet med
senioridræt er at skabe mulighed
for, at seniorer og ældre i alle aldre
kan mødes og prøve kræfter med
de aktiviteter, der passer til ens
fysiske formåen og temperament.I
Røsnæshallen er der mulighed for
at spille nedenstående:
Bedstevolley
Bedstevolley er et spil for alle
med og uden boldspilerfaring.
Ringo blev oprindeligt startet på
de store Atlanterhavslinere. Her
blev det spillet på dækket og
blev kaldt ”dæktennis”. Spillet
foregår på en volleyballbane.
Tøm Kurven
Tøm kurven spilles ligeledes på
en volleyballbane med 9 bolde
og 2 kurve.
Soft Hockey
Soft hockey/Ball Bouncer spilles
som almindelig hockey, blot med
blød bold og stave med skumgummiklods til at skyde med.
Tæppecurling
Tæppecurling spilles som iscurling – men er nemmere at gå til!
Der spilles på et specielt fremstillet tæppe med curlingsten af
slagfast plast.
Boccia
Boccia spilles som petanque,
men med bløde kugler.
Alle aktiviteterne foregår indendørs i Røsnæshallen.
Med håb om at se mange nye og
gamle aktører.
Mogens
27
Stavgang
Stavgang er nu i gang med ottende sæson, og ruten, man går, er
på mellem 5 og 6 km. Vi går året
rundt uanset vejret.
Stavgang en sportsgren, der styrker musklerne i hele kroppen.
Effekten ved stavgang er i store
træk: Aflastning af ankler, knæ og
hofter,
brug af overkroppen, stræk af
brystmuskulaturen, træning af
overarmene og afspænding af
skulder og nakke.
Der er ca. 25 medlemmer, og vi går
selvfølgelig på grund af den gode
Team SommerGirls
En aften i foråret fik vi en idé:
Hvorfor ikke samle et hold med
piger i mange forskellige aldre og
tage med til Høvestævnet i juni.
Vi havde serier både fra vinterens
”Seniorpiger” og ”Små piger”,
som med lidt justeringer kunne
ramme bredt og flere niveauer.
Vi instruktører var meget spændte,
da første træningsaften kom.
Ville der være gymnaster i RGI til
sådan et hold?
Og mon andre syntes, det var en
god og sjov ide, eller var det kun
os? Kunne vi overhovedet nå at
indøve alle serierne?
Spørgsmålene var mange.
Rytmestjernerne
Holdet er for alle piger fra 0. til
2. klasse, som elsker gymnastik,
elsker at danse til fed musik og
have det hyggeligt sammen med
resten af holdet.
28
motion, turene i den friske luft og
sidst, men ikke mindst, på grund
af det gode sociale sammenhold,
der naturligt er opstået.
Men veje og stier i skovene i Vollerup og Svenstrup har plads til endnu flere, der vil nyde samværet,
motionen og den smukke natur.
Et par gange om året tages der
på en mindre udflugt for at gå på
ukendte stier og veje. I år gik sommerturen til Reersø.
Mød op og vær med, eller ring til
Birgitte og Laurits Randrup,
tlf. 59 50 82 10 eller
e-mail [email protected]
Heldigvis kom der rigtig mange
piger. Alle med højt humør og
med lyst til at få denne anderledes
oplevelse på tværs af alder og
niveau. Nogle kom alene eller med
veninder. Andre kom med familiemedlemmer.
Vi trænede 5 onsdage, halvanden
time. Og så var 40 glade piger
iklædt flotte iøjnefaldende sølvog pailletoppe klar til 15 minutters
opvisning på Høvepladsen i højt
solskin (10 minutter senere stod
regnen ned i stænger). Hvad kan
man som instruktør ønske sig
mere...
Idrætsmærke
Som sædvanlig mødte Freddy
op for at tage sig af træningen
til idrætsmærket, der i år for de
indendørs aktiviteter var henlagt
til gymnastiksalen ved Nyruphallen, udendørs som sædvanlig
på fodboldbanen ved ”Ellede
Friskole”.
Vi startede træningen den 8.
april og sluttede med prøverne
den 17. juni. I år var vejrguderne
med os, vi havde fint vejr alle
øveaftner.
Det var i år sæson nr. 24; Hannes
Guld 22 + Bronze og Sølv, det er
24. Hanne har som den eneste
på holdet, udover Freddy, taget
idrætsmærket hvert år, flot klaret.
Mærkeoverrækkelse og afslutning med grillaften fandt sted
den 24. juni på Dyrehøj Vingård.
Inger og Henry havde forbindelserne i orden, så vi måtte benytte
gårdspladsen og et lokale inden
døre, hvis det blev dårligt vejr,
men det blev det ikke; vi havde
en dejlig aften.
Det blev til i alt 14 mærker, 2 ungdomsmærker og 12 guldmærker,
spændende fra Guld 1 til
Guld 32 (Freddy).
En god sæson, men vi kan være
mange flere på holdet, så mød
bare op til april 2014; det er en
aktivitet for hele familien, og man
konkurrerer kun med sig selv.
Vi ses til næste sæson i starten af
april 2014.
Palle Petersen
Mette Jacobsen og Maja Vinding
Vi vil lave små serier bygget op
omkring moderne musik, med indslag af rytmegymnastik, moderne
dans og små redskaber.
Vi vil lave god opvarmning, træne
smidighed, rytmefornemmelse og
balance.
Alle er velkomne – vi er 3 trænere,
som glæder os til at give jer en
god oplevelse, pulsen op og smilet
frem på læben.
Ses vi?
Laura, Julie og Gitte
Jumpstars
Er du en springstjerne? Så skulle
du prøve Jumpstars. Her venter der
dig en masse oplevelser og rigtig
meget træning.
Jumpstars er springhold for gymnaster fra 4. til 9. klasse, som vil
udvikle deres springkunnen endnu
mere. Det vil sige, at man ikke
er nybegynder, men har gået til
spring nogle år.
Der er nogle krav til de enkelte
gymnasters kunnen, og der er også
krav til din opførsel.
Der er 2 ugentlige træninger, hvor
der er pligt til at deltage. Det betyder mindst 3 timers træning, og
desuden vil I få ”hjemmeopgaver”
for.
Det er mest styrke- og smidighedstræning. Herudover vil der blive
en ekstra månedlig træning i et
springcenter.
Store piger
Store piger laver rytmisk gymnastik med en blanding af moderne
og traditionelle øvelser. Vi arbejder meget med smidighed og
kropsbevidsthed, som er med til
at udvikle pigernes motoriske og
musiske evner. Der er fuld fart
over feltet fra start af, og med
masser af smil og latter indtager
vi Nyruphallen.
Weekendarrangement
med overnatning
Vi har før med succes haft en
weekendtur, hvor vi træner hårdt
og koncentreret og samtidig hygger. Det vil vi arrangere igen, og
denne gang bliver der flere ture.
Både til lokale efterskoler, men
også lidt længere væk.
De første 2 ture er på tegnebrættet, og vi afventer datoforslag fra
begge efterskoler, lige så snart de
har deres årsprogram klar.
Sommeren 2014 skal vi til Italien.
Festival del Sole er det største
internationale gymnastikstævne i
Middelhavsområdet med masser af
sol, sommer og gymnastik. Der deltager 20 nationer og lidt over 4500
deltagere. Det afholdes i Riccione i
Italien, lidt syd for Rimini.
Mere info på www.jumpstars.dk
eller facebook
RING TIL KLOAKMESTER BANG
- når kloakken skal igang!
Krav
Der er par krav for at gå på holdet,
som lige nu er:
• at du kan stå på hænder i mindst
10 sekunder i fri luft
• at du kan gå 10 m på hænder
med samlede ben
• at du kan sidde i spagat
• at du kan lave balancer med
benet over vandret
• at du kan lave rondatflik selv
• at du kan lave forlæns salto på
teamtrack
• at du kan lave kraftspring uden
modtagning
• at du kan lave forlæns salto i
trampet
Desuden vil vi til hver træning
lave 10 armstrækkere, 10 mavebøjninger, 10 rygøvelser. Dage,
hvor vi ikke træner, laver man dem
hjemme.
Vi ses, Niels Illemann
Tilbud
Restoplag af tidligere numre af
Raklev Sogneblad lægges frem i
sognehuset og kan afhentes onsdag den 28.08. om aftenen samt
torsdag den 29.08. og fredag den
30.08. i kirkekontorets åbningstid.
• Alt i kloakarbejde
• Om- og tilbygning
• TV-inspektion
• Forsikringsskader
Få et godt tilbud
Ring 51 17 40 70
Aut. Kloakmester
Kurt Bang Jensen
nr. 1 · april
18. årg. ·
I år skal vi bruge nogle anderledes og sjove håndredskaber,
som vi selv konstruerer. Ydermere bringer jeg også pigerne
på banen, så de har lidt medindflydelse, hvad angår musikvalg
- dog har jeg det sidste lod.
Jeg har efterhånden haft mange
gymnastikhold og glæder mig
som et lille barn til at starte op
hvert år.
Dragterne er udvalgt og musikken gennemtæsket... Nu mangler
jeg bare pigerne.
Ses vi? Det tror jeg nok vi gør.
Rie Schwartz Alvheygg
16. årg. · nr.
2 · August 2011
2013
17. årg. · nr. 3 · December 2012
www.kesselservice.dk
Kystvejen 122 A, 4400 Kalundborg
www.kvops.dk · [email protected]
DØRE & VINDUER
KØKKENER
GULVBELÆGNING
Reparation
Tilbygning
Nybygning
Tømrer- og snedkermester
ELO POULSEN
Røsnæsvej 133, Kalundborg
59 50 80 20
Biltlf. 40 50 80 20
kom maj
du søde
Stavgang i Raklev – kom og vær med
LEGO Green
ugt se side
Sogneudfl
Karlsbjerg
Raklev Forår
Mejeri – se
2013.indd
”sE DET summ
ER AF sOL
OVER ENGEN
...”
milde…
City – se side
30
12
Lisbeth Dyxenburg
side 4
15/03/13
08.22
Stærenes dans – se side 4
Julens arrangementer – se side 8–10
Thor Jensen, maskot for FCN – se side 21
atter tilbage se
side 16
Anne Holten Mortensen
takker
af – se side 17
Suveræne mestre
– se side 21
1
Aut. GVS Mester
A
P
S
Din lokale VVS-installatør tilbyder bl.a.:
Varme
Ventilation
Badentreprise
Vand - vandværker
Alternativ energi
Blikkenslagerarbejde
Skiferarbejde
Fjernvarme
Naturgas
Gaseftersyn
af campingvogne
Michael Larse
n
Aut. GVS Me
ster
Gl. Nyrupvej 45 • 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 80 13 • Bil 20 14 80 13
29
R ·G ·I
Erindringer fra tiden i RGI
I anledning af Raklev G&I´s
150-års jubilæum har jeg
bedt 2 medlemmer af klubben om at skrive lidt om
deres oplevelser i klubben.
år frem, gik ud og kom ind igen
senere, og var så med i flere år.
Med venlig hilsen
Anne-Grethe Andersen,
formand Raklev G&I
Mine år i RGI startede i 1947
Så indtil nu er det blevet til 66 år,
godt nok mange år, hvor jeg har
været aktiv, både som udøver og
som hjælper. Jeg har dyrket gymnastik, spillet badminton og håndbold,
og her i min sene ungdom er det
blevet til ældreidræt. Som hjælper
har jeg hjulpet til ved mange fester
af forskellige slags, samt bankospil,
julesalg og hvor der ellers har været
behov for hjælp.
Nu tilbage til 1947, hvor jeg som
12-årig startede med at spille håndbold.
Jeg husker tydeligt banen hos Chr.
Egely i Tranemosen som en hullet
og moset bane, og hvor vi, inden
vi gik hjem, vaskede os i køernes drikketrug ved ejendommen.
Senere spillede vi to forskellige
steder hos Ottar Nielsen, også Tranemosen. Herefter blev banerne så
flyttet til Vollerup hos Niels Børge,
hvor vi så spillede til 1950, hvor
vi fik en ny sportsplads ved det
gamle forsamlingshus. Det var jo
store forhold sammenlignet med
det, vi var vant til. I 1952 blev så
klubhuset bygget, om det var frivillige, der byggede, husker jeg ikke,
men jeg husker, vi selv malede
rummene indenfor.
Vi holdt også selv rent mellem
beplantningen om anlægget i nogle
år. Der var kun én håndboldbane i
30
Det nye klubhus.
starten, men snart blev der behov
for to, så der blev oprettet én mere.
Det var kun udendørs håndbold, vi
spillede i mine første mange år.
Vi deltog i en sommerturnering
og tog ud til flere stævner, hvor vi
næsten hver gang havde en pokal
med hjem. Det var vel at mærke på
cykel, vi tog ud; kun når vi skulle
ned sydpå til Høng og Løve kørte vi
med Carlo Vognmand, så blev alle
syv piger læsset ind i hans bil. Det
tog han ikke så tungt, måske var
reglerne ikke så skrappe dengang.
Som senior spillede vi turnering
få steder på Sjælland, så vores
træning foregik dengang i sognegården, hvor
vi hængte et
net op og spillede til et mål.
I 1969 blev så
Røsnæshallen
bygget som en
af de første i
området, og
efterhånden
skød der haller op andre
steder i amtet,
og med dem
startede vinterhåndbolden for
alvor. Jeg var i
bestyrelsen for
håndbolden fra
1952 og nogle
Carlo Rasmussen.
Jeg stoppede som aktiv spiller i
1993, efter 46 gode år med rigtig
mange spændende håndboldoplevelser.
Jeg har også prøvet kræfter som
træner, men kun de små årgange,
5-8 år. Jeg fulgte alle mikrokurserne
som kursusleder i DGI, så der hang
lidt ved, men det er jo mest leg med
bold, de vil, men børn i den alder er
bare så herlige og ærlige.
Angående gymnastikken, så husker
jeg ikke, hvornår jeg startede,
men jeg husker tydeligt det gamle
forsamlingshus med kakkelovnen
på endevæggen mod vejen og balkonen i den anden ende, så jeg må
have startet, inden den store sal
blev lavet om, kakkelovnen kom
ned, og der blev lavet scene. Hvornår det skete, er ikke lykkes mig at
få at få oplyst, men jeg skyder på
sidst i 40’erne. Men jeg gik til gymnastik i mange år som ung og voksen, og især årene med ” Get ”som
instruktør husker jeg tydeligt, hun
var altid med på det sidste nye.
Badminton blev ikke det store hit
hos mig, det var kun i det gamle
forsamlingshus, jeg nåede at spille,
R ·G ·I
1952 – Forårsstævne i Ubby. På billedet ses Bodil Christensen, Astrid Jensen, Inge Madsen, Ester Madsen, Asta Petersen, Jytte Andersen og Ruth Hansen.
men der var lidt dumt, vi ramte altid
skråstiverne i loftet… Men jeg nåede da at vinde et amtsmesterskab i
c-rækken sammen med Arne Jensen
(sognegården).
De mange år med juleriet skal jeg
også have med. Jeg startede hos
Hanne og Svend Åge Hansen med
at lave kranse og dekorationer til
vognene, der kørte rundt og solgte
juletræer i det gamle Raklev Sogn.
Senere blev jeg primus motor i
det foretagende. De første år var
vi hos private, hvor vi lånte nogle
kælderrum, og samlede så tingene i
Røsnæshallen. Det blev til mere og
mere, så vi fik lov til at være i nogle
omklædningsrum i kælderen i hallen. Vi var omkring 25 hjælpere, når
alle var samlet.
I september var vi nogle stykker,
der tog på ferietur til Sverige, et
skønt sted lidt oppe nordpå; Anni
Johansen kendte nogen, som vi
kunne låne hytte af.
Det kostede to flasker vin, billigt,
og så var der oven i købet das i
skoven. Her travede vi så rundt i
skovene og samlede rødder – grene
– mos og diverse ting, vi kunne
bruge, for jo mere vi kunne finde og
bruge, des mindre skulle vi jo købe.
I år 2000 kørte vi ud med vognene
for sidste gang, hjælperne faldt fra
en efter en, de orkede ikke mere.
Men vi var nogle stykker, der stadig
fortsatte. Det blev til tre år mere,
hvor vi holdt julestue i Røsnæshallen, og herefter var det så slut.
Min hjælp til bankospil bestod i at
være med til at sætte borde og stole
op og tage dem ned igen, en søndag hver måned; hvor mange år ved
jeg ikke, men jeg stoppede i 2012.
Stavgang hos Gitte og Laurits
kunne jeg ønske at være med til,
men trods et nyt knæ vil mine ben
ikke det, som jeg gerne vil, så foreløbig må jeg klare mig med at spille
”Bedste”-volley mandag formiddag
i Røsnæshallen.
Mine tanker har her i skrivende
stund været mange steder, jeg har
forsøgt at huske alt det, jeg har
været med til gennem de mange år.
Det har været meget, og jeg vil håbe,
at rigtig mange vil få den samme
glæde ved at være med i RGI.
Men hvad har det så givet mig at
være med?
Først og ikke mindst rigtig mange
oplevelser – venskab – med mange
mennesker, værdien af sammenhold og ikke mindst, hvad socialt
samvær betyder i det daglige liv.
Tillykke med de 150 år til vores
”gamle” forening.
Esther Jensen
Anni med de indsamlede rødder.
Anni prismærker varerne.
fortsættes side 32
31
R ·G ·I
RGI har altid været en del af
mit liv
RGI har altid været en stor del af mit
liv, både som barn og nu som voksen, hvor jeg har min egen famile
med mand og 3 børn.
Som barn havde hele min famile
uden udtagelse tilknytning til foreningen. Om det så var fodbold,
folkedans eller gymnastik, så var
der altid flere af os, der skulle ud ad
døren samtidig eller på forskellige
tidspunkter.
Og sådan er det faktisk stadig, når
vi nu som voksne prøver at samle
hele familien. Der er altid nogen,
der lige har en kamp eller en opvisning, så de kommer senere.
Og snakken, der flyver højlydt over
bordet om, hvilke hold der er at
vælge imellem, hvilken instruktør,
hvor kampen skal spilles, hvilken
Maja med familien – Michael, Laura, Mikkel og Nanna
idrætsefterskole skal man vælge
osv., er nærmest obligatorisk i
vores familie.
Gymnastikken har altid været MIT
omdrejningspunkt og har givet mig
bunkevis af mindeværdige oplevelser og varige nære venskaber, både
som udøver og som instruktør. En
mulighed, jeg også ønsker at videregive til mine børn.
Men det kræver sit og stor koordination for en famile at holde styr
på diverse træningstider, kampe,
beskeder osv. samtidig med at vi
skal passe vores arbejde, og vi også
gerne vil have, at vores børn både
klarer deres skole godt og er sociale
med klassekammeraterne.
Men jeg kunne alligevel ikke tænke
mig det anderledes. RGI er en vigtig
og stor del af vores liv. Vi vil, at det
skal være naturligt og uundværligt
for vores børn at dyrke motion - nøjagtig som det er det for min mand
og mig.
Vi tror på, at vores børn lærer noget
særligt ved at være en del af det
fællesskab, som foreningslivet
giver.
Maja Vinding
Støtteforeningen for RGI & Røsnæshallen
Støtteforeningen stiftedes den
27. januar 1972 – så i januar 2012
havde vi 40-års fødselsdag.
Vi er en forening, der gennem vores
aktiviteter samler penge ind til
støtte for arbejdet i RGI og for Røsnæshallen.
Vi støtter med deltagerbetaling for
børn, der gerne vil ud til stævner og
arrangementer, både i indland og
udland. For tiden giver vi 350 kr. pr.
deltager. Desuden støtter vi Røsnæshallen med hjælp til udførelse
af vedligeholdelsesarbejder, nyanskaffelser o. a.
Og hvordan gøres det så?
Vi er en bestyrelse, der udarbejder
og planlægger de forskellige arrangementer.
Desuden er der en kreds af hjælpere fra de 4 afdelinger i RGI, der
bistår ved afviklingen af vores aktiviteter.
De faste arrangementer er bankospil og julefrokoster.
32
Banko spilles hver søndag eftermiddag i Raklev Sognegård, i perioden
oktober til palmesøndag. Et hold
af hjælpere fra RGI’s 4 afdelinger
møder på skift op om formiddagen
og stiller borde og stole op til spillet. Bankoudvalget afvikler spillet
i løbet af eftermiddagen, og når
spillet er slut, møder ”opstillerne”
igen og hjælper med oprydning og
rengøring og sætter på plads.
Prøv at spille banko en søndag
eftermiddag. Måske får du en
gevinst med hjem!
Vores banko er røgfrit – og banko er
hygge, spænding og har også noget
med gymnastik at gøre – det er
nemlig god hjernegymnastik.
Men pas på – det kan være stærkt
vanedannende!
Julefrokoster for Novo Nordisk og
NovoZymes her i Kalundborg med
op til ca. 800 deltagere pr. gang
over to fredage tilrettelægges i
samarbejde med folk fra Novo og
afvikles med et hjælperkorps på
omkring 40 personer pr. fest. Hjælperne skaffer vi selv.
Endelig har vi også et sponsorat
med OK-benzin. Det virker sådan,
at når der tankes OK-benzin på et af
”vores” kort, der er tilsluttet ordningen, så tilfalder der os et øre-beløb.
Men det løber altså op i pæne beløb
til os år efter år. Så hvis du alligevel
køber benzin hos OK, var det helt
sikkert en god ide at deltage i vores
ordning med OK-benzin!
Vores støtte de sidste 5 år har
været knap 831.000 kr. – fordelt
med 592.000 kr. til RGI og 239.000
kr. til Røsnæshallen.
Vi vil gerne have nogle flere medlemmer i foreningen.
Medlemskab koster kun 100 kr. om
året. Så hvis du efter at have læst
dette indlæg har fået lyst til at være
medlem, så kontakt John Lorentsen
eller Erling Karlshøj fra bestyrelsen
– så skal vi nok hjælpe dig.
R ·G ·I
Jumpstars på weekendtræning i Ollerup
Raklevs toptunede springstjerner – Jumpstars - var
i weekenden 20.–21. april
i Ollerup. Ollerup er Danmarks ældste gymnastikhøjskole, men har vel et af
Danmarks bedste springcentre.
Vi tog fra Kalundborg lørdag kl. 9.00
og landede 2 timer senere i Ollerup,
hvor Mads Illemann og Jonas Ejby
stod klar til at tage os under kærlig
behandling.
Vi fik en rigtig god træning om lørdagen, imens vi havde friske ben,
og kroppen ikke var øm. Der blev
lavet ca. 1000 flik-flak, dobbelt forlændere og flik lukket.
Mads og Jonas lærte os de nyeste
teknikker, og alle fik rettet dårlige vaner op. Det var virkelig en
weekendtræning, hvor alle rykkede
springmæssigt.
Efter en tur i svømmehallen over-
nattede vi i en gymnastiksal, og der
var faktisk nogen, som havde hørt
den afdøde pedel med træbenet gå
igen om natten.
3 timer mere i springcenter søndag,
og så var kræfterne ved at være
brugt op. Vi fik en lille rundvisning
på højskolen, og det er sikkert, at
nogle af gymnasterne kommer tilbage som elever senere.
En fantastisk weekend for alle. Vi
var så heldige, at vores støtteforening gav os tilskud til turen. Tak
for det.
Christel Stjerneberg
som gæstetræner
Søndag den 27. januar kom
Christel Stjernebjerg forbi
Nyruphallen. Her var hun træner for Jumpstars i et par timer,
og derefter holdt hun et lille
foredrag om alle sine oplevelser. Hun har allerede nu et fantastik CV. Her er et lille uddrag:
• Christel 29 år og stammer fra Slagelse, hvor hun også er opdraget
springmæssigt.
•I 2001/02 var hun med på Verdensholdet. Herefter var hun på
Ollerup Gymnastikhøjskole.
• Hun har vundet flere titler indenfor TeamGym (spring/rytmekonkurrence).
• I 2005 kom hun til Cirque du
Soleil, hvor hun var i 3 år.
• Se mere på hendes egen side
www.christelstjernebjerg.dk
Gymnasterne startede med 2 timers
træning, hvor Christel viste nogle
af de ting, hun kan og er sindssygt
god til. Efter dette holdt hun et
foredrag, hvor forældre og andre
interesserede var med.
Vi hørte bl.a. om, at man skal stille
krav til sig selv, at man gør det
bedst med en smule ydmyghed, og
at det kræver 10.000 timers træning at bliver rigtig god til det, man
arbejder med.
33
Sognets oldtid
Bronzealder
(Fortsat)
Offerfund
I de foregående numre af
Raklev Sogneblad har vi
været lidt inde på forskellige af bronzealderens genstandsformer, der ser ud til
at være nedlagt som ofre.
Det har først og fremmest
drejet sig om genstande,
der var fremstillet af metal.
Fra flere forskellige lokaliteter er
der registreret fund af i alt syv
såkaldte celte, som er små økser
støbt i bronze. På to af lokaliteterne
er der fundet to celte. Ved begge
steder med to celte er der fundet
dele af en bronzearmring, og det
ene af stederne desuden en pincet
af bronze. De seks af celtene er alle
afleveret på behørig vis som danefæ imod en passende godtgørelse,
og den sidste fundne er på vej.
Derudover er der forlydender om
yderligere en celt i privat eje, hvor
fundomstændighederne og fundstedet indtil videre er ukendt. I den
rigtig dyre ende er der fra forskellige lokaliteter fund af to såkaldte
edsringe af massivt guld, hvor der
ved den ene desuden er fundet en
spydspids af bronze.
De ovennævnte metalgenstande
må have været temmelig kostbare
i bronzealderen. Ikke mindst de
to guldarmringe. Men der er ikke
utænkeligt, at mere dagligdags ting
kan have været anvendt som ofre til
de højere magter. Fund i stolpehuller fra bronzealderens huse, eller i
gruber inde i eller umiddelbart uden
for huse, kan indimellem bestå af
sager, som næppe er kommet der-
34
ned ved tilfældighed eller uheld.
Der må være tale om husofre lagt
ned i forbindelse med husbyggeriet.
Sådanne husofre kan være ret forskellige. Der kan for eksempel være
tale om lerkar, økser og andre genstande. Vi har endnu ikke været så
heldige at påvise sikre hustomter
fra bronzealderen inden for Raklev
Sogn, selv om vi har kendskab til
en hel del bopladser. Men vest
for Tissø er der i forbindelse med
omfattende undersøgelser af en
fundrig håndværks- og handelsplads fra yngre germansk jernalder
og vikingetid også udgravet en
hustomt fra bronzealder, hvor der lå
knusesten i flere af stolpehullerne.
Et berømt fund stammer fra en
hustomt i Spjald, hvor der i et stolpehul lå forskellige nedlagte sager.
Deriblandt ikke mindre end fem
store og kraftige flækkesegle, som
er karakteristiske for sidste halvdel
af yngre bronzealder. Undersøgelser under elektronmikroskop viste,
at disse segle havde været anvendt
til at skære tagrør med. Det er vel
nærliggende at forestille sig, at de
har været anvendt til at høste de
tagrør, huset har været tækket med,
og at det dermed er et husoffer, der
er nedlagt ved en af husets stolper.
Fra Gåsetofte stammer et fund af
to flækkesegle af typen, der var i
anvendelse i yngre bronzealder.
De to segle, der måler henholdsvis
11 og 13 centimeter i længden, var
anbragt under en sten, og man må
tro, at der er tale om et offer af en
eller anden slags. De to flækkesegle
tilhører Ludvig Zincks privatsamling
bestående af mere end 2.000 oldsager, der efter Zincks død i 1902 ved
hjælp af en ekstra finanslovsbevilling blev købt af Nationalmuseet.
Udsnit af Zincks optegnelser.
Ludvig Zinck opererede flittigt på
Kalundborgegnen sammen med
sin gode ven købmand Ole Lund,
Ole Lunds Gård i Kalundborg. I sine
lommebogsoptegnelser skriver
Zinck under fundnumrene 282-83:
To svære Flækker af lys graa Flint,
den ene Knivformet med tilhuggen
Ryg, og krummet ud mod Spidsen
5’’l. den anden 4’’l. ogsaa tilhug
langs den ene Side. Fundne under
en Sten paa Marken ved Gaasetofte
ved Kallundborg, Arts Herred. Om
dette fund fra Gåsetofte og andre
offerfund af flintredskaber fra bronzealderen kan man læse i Ebbesen,
Klaus: Bronzealderens offerfund
af flintredskaber. Fra Holbæk Amt.
Årbog for Historisk Samfund for
Holbæk Amt 1982.
I Ebbesens publikation er der gjort
rede for i alt ni offerfund af tilsvarende karakter. Det ses, at tre af
fundene, inklusive flækkeseglene
fra Gåsetofte, er gjort ved eller
under en stor sten. Tre af fundene
kommer fra vådområder, et fund
har været nedlagt ved en sten i et
vådområde, et fund er gjort på flad
mark, og et af fundene stammer fra
det tidligere nævnte hus i Spjald.
Vi kender desværre ikke det præcise fundsted for flækkeseglene fra
Gåsetofte, men man kan vel ikke se
bort fra den mulighed, at nedlæggelsen i sin tid er foregået i tilknytning til Tranemose.
Et berømt fund stammer fra Stenild
Mose i Himmerland. Her er i mosen
som noget usædvanligt fundet en
flækkesegl siddende på plads i et
træskæfte. Seglen kunne teoretisk
set være gået tabt i forbindelse med
høst af tagrør, men det er vel heller
ikke urimeligt at forestille sig, at der
kan være tale om et offer nedlagt
Sognets oldtid
Fra Holbæk Amt 1982.
i mosen. Det vender vi lidt senere
tilbage til.
Siden arkæologiens barndom har
det været diskuteret, om nedlæggelser af forskellige genstande skal
opfattes som offergaver, eller om
der er tale om vareforråd gemt til
senere afhentning. Fælles for de
nævnte fund af flintredskaber er, at
der er tale om meget slidte eksemplarer. Det er dermed sandsynligt,
at der er tale om en offerskik, hvor
man efter udførelsen af bestemte
former for arbejde rituelt har hengemt de dertil benyttede flintredskaber under en sten eller i et vådområde. Man kan i den forbindelse
muligvis betragte flækkeseglene
som høstofre.
Når man taler om offerfund fra
bronzealderen, tænker man vel som
oftest på store nedlæggelser af
kostbare sager af bronze og guld.
Det må imidlertid have været forbeholdt samfundets elite at kunne
bringe sådanne ofre til de højere
magter. Ud over, at guderne sikkert blev glade og mildt stemte, har
der sikkert også være stor prestige
forbundet med at demonstrere,
at man havde råd til at skille sig
af med rigdommene. Men det har
givetvis også været nødvendigt for
den mere almindelige del af befolkningen at holde sig på god fod med
guderne. Det har man så forsøgt at
opnå i forbindelse med ritualer og
nedlæggelser af de mere ydmyge
flintredskaber, hvis symbolværdi
sandsynligvis har været meget
større end deres økonomiske værdi,
da det drejer sig om stærkt slidte og
vel nærmest kassable genstande.
Poul Erik Olsen med flækkesegl fra Grønvangs jorder indsat i kopi af skæftet fra Stenild Mose.
Yngre bronzealders karakteristiske
flækkesegle må have været i brug
i stort antal. I forbindelse med
undertegnedes intensive rekognosceringer ved den vestlige og
sydvestlige del af Tranemose er der
opsamlet ikke mindre end 29 hele
eller fragmenterede eksemplarer.
Det er næppe sandsynligt, at de
alle repræsenterer ofre, og vi kan
end ikke vide, om det overhovedet
gælder for nogle af dem. En hel del
er fundet på bopladsområder med
fund af andre genstande, der kan
henføres til samme tid som flækkeseglene. Men flere af seglene er
fremkommet som løsfund i områder, der tilsyneladende ikke rummer spor efter bopladsaktiviteter.
Mindst en flækkesegl er fundet i
formuldede tørvelag nær kanten
af den oprindelige mose, men helt
klart ude i denne. Dette åbner så
for nogle fortolkningsmuligheder.
Dels kan der være tale om et nedlagt vådbundsoffer i lighed med de
tidligere nævnte. Dels kan der være
tale om en segl, der er kasseret på
brugsstedet. Det vil i forbindelse
med sidstnævnte mulighed være
nærliggende at forestille sig, at det
i givet fald er høst af tagrør, der har
fundet sted. Men alle muligheder
skal naturligvis tages i betragtning,
især når det drejer sig om løs-
fundne genstande. Det gælder også
i dette tilfælde, hvor det ses som
en mulighed, at den ”mosefundne”
segl kan være slæbt til fundstedet i
forbindelse med den moderne dyrkning, eller som en genstand fundet
andetsteds og senere bortkastet.
Fund fra pløjelaget kan ofte være
problematiske.
Andre af de løsfundne segle fra Tranemoseområdet er, med de ovenfor
nævnte forbehold, fremkommet
under omstændigheder, der måske
mere peger i retning af, at de kan
have været anvendt til høst af korn
på marker et stykke vej borte fra
bopladsen.
For at vende tilbage til den skæftede flækkesegl fra Stenild Mose
har mikroskopundersøgelser af slidspor vist, at denne segl har været
anvendt til kornhøst. Redskabet fra
Stenild fremkom ved tørvegravning
i mosen. Det bestyrker sandsynligheden for, at der reelt er tale
om et moseoffer, idet slidsporene
som nævnt ikke peger i retning af,
at netop denne segl er gået tabt
ved høst af tagrør langs kanten af
mosen.
Tranemose juni 2013
Jens Nielsen
35
Raklev Sogneblad
udgives i et samarbejde
mellem:
Raklev Menighedsråd
Raklev Gymnastik- og
Idrætsforening
Raklev Skole
Raklev Lokalarkiv
Raklev-Spejderne
Redaktion:
Helle Brink
59 51 30 28
[email protected]
Helle Milan Nielsen
59 50 83 38
[email protected]
Hans E. Hansen
59 50 10 14
[email protected]
Helle Lysemose
21 79 38 11
[email protected]
Sidstnævnte er ansvarshavende.
Stof til bladet modtages gerne
på [email protected]
Bladet uddeles til sognets beboere
og er gratis. Fastboende, der bor
i sommerhusområderne, kan få
bladet leveret, hvis man retter
henvendelse til kirkekontoret.
Raklev Sogneblads
adresse:
Raklev Kirkekontor,
Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg
Forsidebillede:
Peer Lysemose
Eftertryk af bladets artikler er
tilladt med udtrykkelig
kildeangivelse.
Jubilæumsår
i sognet
Det er jubilæumsår for RGI.
150 år er rigtig mange år,
også for en forening i Danmark.
Siden RGI´s grundlæggelse i 1863
har vores samfund undergået store
forandringer på alle områder. Der
er foregået udvikling og afvikling og
nedlægning og sammenlægning osv.
osv. Menneskers levevilkår er i dag
vidt forskellige fra dengang, og netop
RGI´s historie er op mod jubilæet
fortalt af Laurits Randrup i en række
artikler her i bladet.
Når RGI trods store samfundsændringer har kunnet bestå og stadig udvikle
sig gennem så mange år, må det
HelLy
Alle er velkomne, se yderligere i dagspressen senere.
Ann. Risum Ventilation dok.:Ann. Risum Ve
Raklev Lokalarkiv.
Hele familiens salon
] Hårpleje
Aflevering af stof til
bladet: senest 31. oktober 2013
- Denne dato bedes overholdt.
Tillykke med jubilæerne og god vind
fremover.
Den 30. november kan Raklev Lokalarkiv fejre sit 25-års jubilæum. I den anledning holder vi et åbent hus-arrangement i sognehuset ved Raklev Kirke lørdag den 30. november kl. 13. 00 med reception,
bogudgivelse og åbning af udstillingen:
”Samlingspunkter, der gør et sogn.”
] Modeklip
Næste nummer forventes
at udkomme primo december
Støtteforeningen for RGI & Røsnæshallen kunne sidste år fejre 40 årsjubilæum, og Raklev Lokalarkiv har i
år eksisteret i 25 år, for begges vedkommende endnu et eksempel på,
at det er frivilliges initiativ og indsats,
der har afgørende betydning og gør
hele forskellen.
25-års jubilæum
En del af bladets illustrationer er
udført af Jack Lundsdal, Røsnæs.
Trykt hos
CENTERTRYK
Tåstruphøj 3, 4300 Holbæk
hænge sammen med, at der er noget,
der netop ikke har ændret sig for mennesker: glæden ved fysisk aktivitet og
udfordring, ved det sociale samvær
omkring noget, der giver mening,
og ved konkurrencen. Men uden en
enestående indsats fra en lang række
engagerede frivillige havde det slet
ikke kunnet lade sig gøre, og netop
de frivillige og deres indsats har båret
foreningen og dens udvikling frem
gennem alle årene. At listen af frivillige i RGI er lang, fremgår bl.a. af sidste
nummer af sognebladet.
Henvendelse ang. annoncering i
»Sognebladet« kan ske til:
Hans E. Hansen, tlf. 59 50 10 14
BJARNE
KLOSTERPARKVEJ 14 · 4400 KALUNDBORG · TLF. 59 51 78 09
Bestil venligst tid - Mandag lukket
• Fuld udnyttelse
af brændeovnen
• Forbedret luftkvalitet
• Bedre indeklima
• Lydsvage emfang
• Varmeflytning fra
rum til rum
• Aut.
partner
Ring og få et
uforpligtende tilbud
der holder!
59 50 12 00
Risum Ventilation
Elledevej 65 - 4400 Kalundborg
www.risum-ventilation.dk