HAPERO Balance

gFl
FER DIGHEDSREGNING I
1. 1021+ 723 =
Reducer.
2 . 1 9 1- 1 0 3 :
18.9b-(12+6b)*3:
3. 25.36:
19. -2(-2a+5b) +7b:
4 . 3 0 7 7: 1 7 :
Beregn,nl.ra:4ogb=5.
20. 17a- 5b :
Omskriv.
5.6d1=
I
21. 3(a + (-2b)) =
6. 1,65kg =
g
22. at + bt:
til procent.
Omskriv
23. 1 ^ f 6 9=
7. 0,43=
24. | ^ f e 8 :
8.21:
25. t ^f 250:
l.
Omskrivtil cm.
9. 17 mm:
10. 0,832 km :
cm
1 1 . 1 2 1 4m =
cm
I
Arealet af trekanten er:
27. Faw I af trekanten.
Los ligningerne.
12.9x-3:8x+
cmt
1
X:
Skrivde manglendetal i rakken.
13.4x+6:18+2x
X=
28. 1r4r9, _.-, ,25,
14. 4x-7 :21 -3x
, _ _. ,64
X:
2 9 . 1 , _ _ _ . , 4 , 5 , 1 0 , . . _ _ - , 2 2 r 2 3 .,
,47
Udregn.
15. 2(3 + 12):
1 6 . 8 - 1 2- ( - s ) =
17.'3.5+2-3-2:
30. Fra kl. 08.27 ril
kl. 17.19er der giet
31. Laura far 352 kr., Mikkel flr 87 kr., og
Sarah far 713 kr.
kr.
I gennemsnitflr de hver
F,€RDIGHEDSREGNING
1
.
I Arhuser der milt fdgendegennemsnitlige
cemPeraturer:
Januar:
24 "C
Jufi:
27 "C
oC
September:19
August:
Marts:
7 "C
110c
April:
12"C
Okober:
Maj:
16"C
November:
Juni:
2 1" c
oC
December: 0
Februar:
'-"/
4"c
8 "C
3 oC
32- Afsat punkerne A (2,4) og B (3,1)'
mellemden hojesteog den
Forskellen
- -3x + 4
33. fndtegngrafenfor linjen m: y
lavestetemPeraturer
----
oC
temPeraturfor hele
45. Den gennemsnitlige
Hvor mangesekunderer?
oc
iret er
34. I time
sek.
35. 45 minumer:
sek.
36. 2 timer :
sek.
012345678
Mellemhvilketo heletal ligger?
37. 't42 46. Findterningenshojde.
38.0,023
3e.v3s
40.
47, Beregnterningensrumfang'
cm3
48. Beregn overfl adearealet'
cm'
'l
m snor koster20 kr2,20 m snor koster
Omskrivtil 3 decimaler-
41.+
42. 0,091987=
43. 27,8304:
kr.
Pi udsalgkoberJulieen jakketil75o/oaf den
oprindeligepris-Hun betaler627 kr'
49. Hvadvarjakkensoprindeligepris?
kr.
Jakkensattes Yderligere20% ned'
50. Hvad er jakkensnye Pris?
kr.