Vector - Köckerling

Ejere
Mælkemængde
Resultatdisponering
Antallet af ejere er primært steget som følge af de foregående års
fusioner: Svenske Milko og tyske Hansa Milch i 2011, britiske Milk Link
og tyske Milch-Union Hocheifel (MUH) i 2012 og Arla Foods Milk
Partnership (AFMP) i 2013.
Arlas stigende mælkemængde understøtter den stigende aktivitet.
Stigningen skyldes primært nye ejere i forbindelse med fusionerne.
De 1.300 AFMP-landmænd indtrådte som medejere af Arla pr. 31.
december 2013 og begynder at levere mælk i 2014.
Arlaindtjeningen satte rekord i 2013. Ejerne i vores seks ejerlande betales i deres lokale
valuta. Resultatdisponeringen er her vist i danske kroner, som er vores konsolideringsvaluta.
For Arlaindtjeningen anvendes der en valutaomregningsmodel.
ANTAL EJERE
UDVIKLING I MÆLKEMÆNGDEN
14,000
12,256
12,629
12.676
2/3
*
12.000
12,000
10.410
10.000
10,000
7,625
7,178
8,024
6.000
4,000
4.000
2,000
2.000
0
0
09
10
20
Antal ejere ved udgangen
af 2013
12.629
11
20
8.713
konsolideret via
kollektiv kapital
9.241
8.000
6,000
20
8.660
12
20
Ejere i Danmark
Ejere i Sverige
Ejere i Tyskland
Ejere i Storbritannien
Ejere i Belgien
Ejere i Luxembourg
3%
1/3
*
af Arlaindtjening
konsolideret
af omsætning
konsolideret via
individuel kapital
A conto
09
13
20
20
4,5 %
Årets resultat
11
10
20
20
Vækst i mælkemængde
2009-2013
12
20
2,82
Arlaindtjening
3,05
13
20
Konsolideret årsrapport 2013
Individuel kapital
323
DKK/KG
i korte
træk
Mio. DKK
DKK/KG
Ejere i Danmark
46%
Ejere i Sverige
Mio. kg mælk i alt
indvejet af koncernen
Ejere i Luxembourg
Konsolidering
1.301
Ejere i Tyskland
Ejere i Storbritannien
Mio. DKK
Ejere i Belgien
Øvrige
12.676
9.474
Årets resultat
0,23
2.201
Mio. kg
Mio. DKK
Efterbetaling inkl. rente
900
Mio. kg
sammenlignet med 7.529 mio. kg i 2012
ØKOLOGISK MÆLK PR. LAND 2013
Ejere i Danmark
1%
4%
978
Mio. DKK
Indvejet ejermælk i 2013 er
15%
Kollektiv kapital
DKK/KG
Mio. DKK
* 111 mio. DKK er flyttet fra individuel til kollektiv kapital
i henhold til fusionsaftaler
Ejere i Sverige
Ejere i Tyskland
2%
44%
Ejere i Storbritannien
Øvrige
541
34%
Vækst i økologisk mælk
2009-2013
76%
ONMEN
VIR
T
EN
LABEL
AL
Ejere i Belgien
NORDIC
8,000
14.000
Februar 2014
Arla Foods amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J.
Danmark
CVR-nr.: 25 31 37 63
Tlf.: +45 89 38 10 00
E-mail: [email protected]
www.arla.com
006
Årsrapporten 2013 i korte træk er en del af Arlas årsrapport for 2013.
Flere oplysninger kan fås i den samlede rapport, som findes på arla.dk.
4.200
4.000
3,63
3,75
3,37
3,49
20
20
15
5.000
6.000
13
40,2%
Tyskland
Sverige
Øvrige
2,0
Mio. DKK
LØBETID FOR NETTORENTEBÆRENDE GÆLD
2012
13
2013
5.000
4.000
3.000
2.000
10,7%
20
12
20
11
20
10
20
09
20
13
20
12
20
11
20
10
20
Danmark
Storbritannien
34,2%
0
20
17.859
2,5
09
12
20
09
20
6,3%
19,4%
8,9%
Omsætning i alt
Consumer
International
Consumer
Sweden & Finland
AFI
Consumer
Denmark
Øvrige
Consumer
Germany & the Netherlands
73.600
Mio. DKK
20
20
Omsætningsvækst
2009-2013
59%
20
12
20
13
20
Årets resultat
Udgifter, mælk fra andelshavere
Øvrige udgifter
+
10
10
7-
7
5-
5
3-
2-
1-
0-
245
1.748
820
Ændring i likvide beholdninger
484
-1.466
64
227
-140
09
20
10
20
11
20
12
20
Egenkapital i alt ved udgangen
af 2013
12.736
*Der er tilføjet efterbetalinger til tallene
i 2009 og 2010 mhp. sammenligning
(IFRS-ændring)
13
20
Minoritetsinteresser**
Fælles kapital
Individuel kapital*
Mio. DKK
NETTOARBEJDSKAPITAL
8.000
6.000
6.760
Consumer
United Kingdom
11
-2.392
Nettoarbejdskapitalen er steget som følge af øget aktivitet. Arbejdet med at
reducere arbejdskapitalen har imidlertid båret frugt, hvilket har nedbragt
nettoarbejdskapitalen med 1,1 mia. kr. i 2013 og 3,3 mia. kr. i alt, siden
tiltaget blev iværksat i 2011. Arbejdet fortsætter i de kommende år.
0
10
-526
Nettoarbejdskapital
9,526
2,000
09
-960
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter
Vækst i arbejdskapital
2009-2013
4.000
2.000
**Der er tilføjet minoritetsinteresser
til tallene i 2009 og 2010 mhp.
sammenligning (IFRS-ændring)
0
3
13,7%
9,727
4,000
0
26,1%
9,069
6,000
20.000
-3.502
-1.521
20
1
OMSÆTNING FORDELT PÅ
FORRETNINGSENHEDER/LANDE
-5.320
-181
5.891
40.000
-2.482
926
10,918
8,000
23,4%
-1.626
1.010
2
Mælkepulver
-2.392
20
1
10,000
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
Frie pengestrømme
12,736
12,000
60.000
2.542
6.147
Øvrige
2013
3.799
1
Smør og blandingsprodukter
14,000
80.000
2012
2.301
20
1
Ikke-mejeriprodukter
2011
2.552
4.691
Valleprodukter
Ost
2010
3.402
20
10
13,0%
Friskmælksprodukter
2009
Pengestrømme fra driftsaktiviteter
4.546
42,8%
År
PENGESTRØM (Mio. DKK)
20
09
5,1% 2,8%
3,4%
9,5%
EGENKAPITAL
UDGIFTER OG ÅRETS RESULTAT
2
Egenkapitalen er steget i årenes løb som følge af konsolidering og
fusioner. Soliditeten har dog udvist en nedadgående tendens, da
virksomheden er vokset hurtigere end egenkapitalen. Egenkapitalen
er også påvirket af bevægelser i sikringsinstrumenter og pensionsforpligtelser, der ikke er indregnet i resultatopgørelsen.
1
Omsætningen og overskuddet er steget betydeligt i de senere år.
Omsætningsvæksten er primært drevet af helårseffekten af fusioner
i 2012, men også af en sund organisk vækst på 3,5 % i 2013. Overskuddet
er fastsat til tre procent af omsætningen, hvilket sikres via justeringer af
acontomælkeprisen.
3
0
Egenkapital
17,0%
Nettorentebærende
gæld
8,7%
Resultat
11,6%
3,3%
Gearing
3,0
0
INVESTERINGER FORDELT PÅ LANDE 2013
5
0
09
17 dec 13
3 dec 13
5 nov 13
19 nov 13
1/okt 13
15 okt 13
3 sep 13
17 sep 13
6 aug 13
20 aug 13
16 jul 13
2 jul 13
4 jun 13
18 jun 13
10
3,5
3.000
0
11
33,91
9.000
20
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
30,21
40,33
25
30
15.000
Nettorentebærende gæld
inkl. pensioner
1.000
OMSÆTNING FORDELT PÅ PRODUKTKATEGORI
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet foretager ledelsen skøn og
antagelser, der danner grundlag for udarbejdelse, indregning og måling.
Væsentlige regnskabsmæssige skøn vedrører især pensioner,
anlægsaktiver og hensættelser.
30
Immaterielle aktiver i alt
10.000
10
Kilde: Global Dairy Trade
Den 31. december 2013 blev 1.300 landmænd fra Arla Foods Milk
Partnership (AFMP) medejere af Arla. Vores nye ejere bidrager
med 0,5 mia.kr. i egenkapital og årligt 1,5 mia. kg ejermælk.
35
18.000
20
40
35,80
37,40
50
I oktober åbnede verdens største
friskmælksmejeri i Aylesbury. Arla har
i alt investeret 1,4 mia. kr. i projektet.
GBP-pence/kg
ejermælk
Luxembourg
4.400
I maj sikrede en obligationsudstedelse for
1,3 mia. kr. selskabet en bredere
finansieringsplatform.
Storbritannien
Materielle aktiver i alt
12.000
10
4.600
20
13
EUR-cent/kg
ejermælk
15.000
20
Tyskland
4,0
21.000
20.000
20
4.800
20
12
25.000
13
0
12
0
NETTORENTEBÆRENDE GÆLD
20
5.000
LANGFRISTEDE AKTIVER
11
1
Den nettorentebærende gæld er steget i de senere år som følge af Arlas
vækststrategi og investeringer. Gearingen har været under pres pga. Arlas
hurtige vækst, men var ved udgangen af 2013 tilbage i toppen af vores
målramme. Vi bestræber os på at opretholde en høj kreditværdighed, og
arbejdet med at reducere gearingen fortsætter som planlagt.
20
MARKEDSPRISER
1
Investeringer udgør ca. tre procent af omsætningen. I 2013
investerede Arla hovedsageligt i kapacitetsudvidelser på sine kernemarkeder, der samtidig stod for en stigende eksport til navnlig Rusland,
Mellemøsten, Afrika og Sydøstasien. Investeringerne støtter også
effektiviseringsarbejdet og miljøforbedringerne.
10
2
Nettorentebærende gæld
og pengestrømme
20
2
Langfristede
aktiver
20
3
SEK/kg
ejermælk
2,91
3,05
2,71
2,81
3
Belgien
Gearing blev som lovet reduceret
til 3,2, hvilket er i overensstemmelse
med målet.
Sverige
4
20
11
Mælkemængden steg med
2,3 mia. kg til 12,7 mia. kg i alt.
DKK/kg
ejermælk
4
20
09
Omsætningen steg til 73,6 mia. kr., primært
som følge af helårseffekten af fusionerne i
2012 og stærk organisk vækst.
Danmark
2,52
Arlaindtjeningen steg i perioden og nåede det højeste niveau nogensinde
i 2013. De globale markedspriser for mælk er samlet set stigende, dog
med meget store svingninger hen over årene. De ustabile globale
markedspriser er påvirket af en stabil, stigende global efterspørgsel og
især af den globale mælkeproduktion. De globale markedspriser har
stor indflydelse på Arlaindtjeningen.
INDTJENING
2,14
Arlaindtjening og globale
markedspriser
20
10
Særlige begivenheder
49%