praktisk info formiddags- og aftenhold

Sektion for Klinisk Farmaci
November
# 02
2011
rk
Nyheder
Region Midtjylland opgraderer. Region Midtjyllands medicinteam i almen praksis har ansat endnu en farmaceut til at styrke indsatsen på det klinisk farmaceutiske område. Regionens nu 6 farmaceuter
har taget fat på samarbejdet med almen praksis for at fokusere på en
systematisk indsats over for polyfarmaci og kroniske patienters medicinering. Projektoplægget er udarbejdet sammen med almen praksis,
forskningsenheden for almen praksis samt farmakologisk enhed begge
ved Århus Universitet. Projektets enkelte indsatser skal køre efter
PDSA-princippet (Plan-Do-Study-Act) ved 2 møder, hvor der på det
første arbejdes med indsatsområde og målsætning (Plan), i mellem de
to møder på højst 3 mdr. udføres indsatsen (Do) og på det andet møde
studerer man indsatsens resultater og fortsætter med nye mål.
Der arbejdes med 32 praksisgrupper, som alle er dannede i forbindelse
med regionens nuværende indsats på kronikerområdet
(www.kronikerkompasset.dk), og som derfor allerede har mødt PDSAprincippet. Farmaceuterne har undervist i farmaci i forbindelse med
kronikerkompasset, og derfor er de deltagende lægepraksis allerede
bekendte med PDSA-metoden.
Farmaceuter kigger læger over skulderen. Odense Universitetshospitals akutafdeling har ansat farmaceuter til at tjekke patienternes medicinlister og komme med forslag til ændringer, skriver Dagens
Medicin i dag fredag. Afdelingen har haft kliniske farmaceuter ansat
til at gennemgå medicineringen af de indlagte patienter i knap to år.
Den ledende overlæge, Michael Hansen-Nord, er overbevist om, at det
hæver kvaliteten. »Der har været rigtig god respons på farmaceuternes
arbejde i afdelingen. Og jeg oplever bestemt, at vi alle gerne vil fortsætte udviklingsarbejdet. Så kan det godt være, at lægerne skal vænne
sig lidt til at blive kigget over skulderen,« siger Michael Hansen-Nord.
Farmaceuternes primære arbejdsredskaber er hjemmesiden promedicin.dk samt patienternes journaler og elektroniske medicinprofiler.
»Jeg har aldrig gennemgået listen med indlagte patienter uden at have
forslag til ændringer,« siger klinisk farmaceut ved afdelingen, Christina Eriksen.
Læs mere på Dagens Medicin
Kongresser og
internationale møde
• European Society of Clinical Pharmacy, ESCP, Leuven, Belgium, maj 31
-1 jun 2012 (www.escpweb.org)
• European Association of Clinical
Pharmacology and Therapeutics
(EACPT) Geneva, Schweiz 28-31 aug
2013 (www.eacpt2013.org)
• European Association for Hospital
pharmacy, EAHP, Milano, 21-23 mar
2012 (www.eahp.eu)
• International Society of Oncology
Clinical Practise ISOPP, Melbourne,
May 2012 (www.isopp.com)
• American Society of Hospital pharmacy, ASHP, New Orleans, LA. Dec 4
- 8, 2011 (www.ashp.org)
• International Pharmaceutical Federation, FIP, Amsterdam, Holland Oct
3 –8, 2012 (www.fip.org)
• European Conference in Oncology
Pharmacy, ECOP, 27-29 September
2012, Budapest.( www.esop.eu),
Har du brug for et klinisk
farmaceutisk netværk?
• Danmarks Farmaceutiske Selskab Sektion for Klinisk Farmaci.
http://www.farmaceutisk-selskab.dk
• Dansk Selskab for Patientsikkerhed Netværk for sikker medicinering.
Mødes 2 gange årligt.
http://patientsikkerhed.dk
• Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse - Nationalt Netværk for Patientspecifik Klinisk Farmaci. Kun for
sygehusapoteks-ansatte. Mødes 2 gange om året.
• Skandinavisk netværk for klinisk farmaci. Mødes i de forskellige skandinaviske lande. Kontaktperson Per Hartvig
Honoré ([email protected])
November
Lægemiddelstyrelsen udarbejder liste over risikosituationslægemidler. For at mindske risikoen for utilsigtede hændelser
ved medicinering i sundhedssektoren, har en arbejdsgruppe under Lægemiddelstyrelsen nu udarbejdet en liste over såkaldte risikosituationslægemidler. Der er lavet 2 lister med lægemidler, der optræder i risikosituationer – henholdsvis sorteret efter indholdsstof og lægemiddelgruppe.
Det er lægemidler, som med særlig stor risiko kan forårsage alvorlige
patientskader, hvis de bliver brugt forkert.
Listerne er tænkt som et redskab, der kan hjælpe sundhedspersonale
med at træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af disse
lægemidler. LINK
Fra Sektion For Klinisk Farmaci
Ved general forsamlingen i sektion for Klinisk Farmaci i maj valgte
Helle McNulty og Christine Dinesen-Andersen at udtræde af bestyrelsen. Trine Rune Høgh Nielsen og Anita Duedahl blev nyvalgt til bestyrelsen for Sektion for Klinisk Farmaci. Trine er klinisk farmaceut i
Region Sjælland og i gang med Ph.d studium, som undersøger effekten
af klinisk farmaci. Anita Duedahl er sygehusapoteker på Sygehus Lillebælt, med afsnit i Kolding og Vejle og valgt som repræsentant for
Dansk Selskab for Sygehusapoteker (DSS). Janne Rømsing, som er
lektor ved Pharma og underviser i klinisk farmaci blev valgt som suppleant. Herudover består bestyrelsen af formand Dorte Glintborg; (Institut for Rationel Farmakoterapi) Birgit Toft (Region Midtjylland),
Thomas Croft Buck (Sygehusapotek Fyn), Per Hartvig Honoré (Det
Farmaceutiske Fakultet, KU) og Ulla Hedegaard (Odense Universitetshospital). Se mere om sektionen på LINK
Forskning
Apoteket har lidt bedre mulighed for overblik over patienters medicin end lægerne. Et dansk studie har undersøgt, hvor
godt overblik læger og apoteker har over patienters medicin. Til dette
formål blev anvendt begrebet” Fidelity Coefficient (Trofasthedskoefficient) , et mål for i hvilken grad lægemiddelbrugere har præference for
en bestemt læge eller et bestemt apotek. For hver patient blev det mest
brugte apotek og den mest brugte læge identificeret. Fidelity Coefficient (FC) blev beregnet, som den andel af den enkelte patients recepter der var udstedt hhv. indløst hos den hyppigst brugte læge/apotek.
Den gennemsnitlige FC-Læge var 0,883 og den gennemsnitlige FCapotek var 0,927 (de to var signifikant forskellige). Dermed har begge
et højt overblik, om end apoteket har et lidt bedre overblik.
Eur J Clin Pharmacol. 2011 Sep;67(9):919-24
2011
#02
• Netværk for ph.d. studerende og
aspiranter med projekter, der relaterer til sygehusfarmacien. Nærmere oplysninger: Trine Kart Sørensen, Sygehusapotekernes Forskningenhed
(SAFE), Amgros ([email protected])
Møder
Nordic Networking Group for
Clinical Pharmacy (NNGCP)
Annual Meeting Copenhagen
2012. Afholdes fredag den 11. og lørdag
den 12. maj 2012. Konferencen er et forum for hovedsagelig sygehusfarmaceuter
fra hele Norden, hvor der drøftes og udveksles erfaringer vedrørende igangværende kliniske farmaceutiske projekter
samt klinisk farmaceutiske forskningsprojekter. Der vil i løbet af kort tid blive
udsendt flere oplysninger, men sæt kryds i
kalenderen allerede nu. Yderligere information kan indhentes hos Professor i Klinisk Farmaci Lona Christrup:
[email protected])
Dansk Farmakologi 2012. 4.
årsmøde i Dansk Selskab for Farmakologi
afholdes torsdag den 19. januar 2012 på
Syddansk Universitet, Odense LINK
Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi, Årsmøde 2012.
onsdag den 11. maj 2011 på CSS - Københavns Universitet. Tema: Instrumentalvariable og frie foredrag. LINK
Giv et tip..
Har du en nyhed du gerne vil have med i
vores næste brev, så giv et tip til
([email protected])
November
2011
#02
Kliniske farmaceuter reducerer medicinomkostninger på intensiv afdeling. En dansk
undersøgelse fra Region Hospital Viborg viste, efter indførelse af klinisk farmaceutisk service, en årlig
estimeret besparelse på mindst 330.000 DKr. og forbedret medicineringskvalitet. Lægerne angav, at indsatsen øgede deres opmærksomhed på medicinomkostninger og kvaliteten i medicinering. Samtidig fandt
de, at farmaceuter i særdeleshed var kvalificeret til at udføre mange medicin-relaterede opgaver på afdelingen og var en værdifuld professionel samarbejdspartner. Dan Med Bull. 2011 May;58(5):A4261
Medicingennemgang indført med succes på midtjyske sygehuse. En undersøgelse fra
Horsens, Brædstrup og Odder sygehuse evaluerede effekten af indførelsen af medicingennemgang ved
kliniske farmaceuter på 7 afdelinger. Medicingennemgangen dokumenteres med notat i den elektroniske
journal. I løbet af en 4 måneders periode fik 2405 patienter udført medicingennemgang, hvilket resulterede i interventionsforslag hos 43% (29-54%) af patienter og totalt 1512 forslag. 53% af forslagene blev
accepteret af lægerne. På akutafdelinger var medicinafstemning det hyppigste forslag mens det på andre
afdelinger var forslag vedrørende interaktioner og bivirkninger. EJHP 2011; Nr: 2; Pages: 31- 34
Medicingennemgang med fokus på fraktur profylakse øger compliance med guidelines. En dansk undersøgelse fra Vejle og Give sygehuse viser, at medicingennemgang af patienter med
hoftefraktur øger efterlevelsen af behandlings rekommandationerne. Kliniske farmaceuter udførte 159
medicingennemgange, hvilket for 107 af patienter resulterede i interventionsforslag og i alt 164 forslag,
hvoraf 52 % blev accepteret . De hyppigste forslag omfattede overdosering og ubehandlet indikation i
form af manglende calcium og D-vitamin ordination. EJHP 2011; Nr: 2; Pages: 26- 30
Apoteksfarmaceuters interventioner ved diabetes og kardiovaskular sygdom. Et systematisk review vurderede effekten og kvaliteten af studier med interventioner udført af apoteksfarmaceuter rettet mod patienter med diabetes eller kardiovaskulær sygdom. Studierne blev inkluderet, hvis de
indebar interventioner, som blev udført med henblik på at reducere incidens,risiko eller mortalitet for diabetes eller kardiovaskulær sygdom, påvirkede kliniske indikatorer som hypertension, dyslipidæmi eller
glykeret hæmoglobin eller havde til henblik at forbedrede compliance
med behandlingen. I 31 af de 40 inkluderede studier blev der rapporteret om positiv effekt af interventionen, men kvaliteten af studierne var generelt lav, interventionerne tidskrævende og ingen af studierne anvendte ”hårde” endepunkter. Ann Pharmacother. 2011 May;45(5):615-28. Epub 2011 May 10
Identifikation af potentielle lægemiddelinteraktioner og bivirkninger i patienter med
levercirrhose. En schweizisk gruppe har i et retrospektiv studie forsøgt at identificere problematiske
lægemidler for patienter med levercirrhose. De hyppigst involverede lægemidler med bivirkninger var
ACE-hæmmere, diuretika, NSAID og orale antikoagulantia. Der opfordres til at udbrede kendskabet til
dosisjustering i patienter med lever- og nyreinsufficiens samt potentielle lægemiddelinteraktioner for lægemidler indikeret til disse sygdomme. Eur J Clin Pharmacol. 2011 Aug 13.
November
2011
Nyt indslag i nyhedsbrevet:
Interview med en klinisk farmaceut
Som et fast indslag vil vi gerne fremover bringe et interview med en klinisk farmaceut under titlen: 5
”skarpe” spørgsmål til en klinisk farmaceut. Første gang er vi draget til Viborg Hospitalsapotek for at
besøget Ane Hornbæk Mortensen
5 ”skarpe” spørgsmål til en klinisk farmaceut
Ane Hornbæk Mortensen
[email protected]
Hospitalsapoteket Viborg
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger/hospitalsapotek
1.Hvorfor valgte du at blive klinisk farmaceut ?
2. Hvor lang tid har du arbejdet som klinisk farmaceut og med hvilke opgaver?
!
#$
%
"
&
3. Hvilken opgave har du som klinisk farmaceut nu?
'
(
%
+(
,
-
.
(#)
*
/
4. Beskriv den bedste oplevelse du har haft som klinisk farmaceut ?
0
*
%
&
&
5. Hvad synes du er den største udfordring som klinisk farmaci står over for?
(
&
&
&
#02
November
2011
Kurser
Klinisk videreuddannelse for Farmaceuter
Kursusfladen for 2012 er nu på plads og vi kan tilbyde:
Akut modtagelse (NYT!)
Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de klinisk farmaceutiske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og behandling af patienter, som man møder i en akut modtagelse. Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en medicingennemgang med rationel
vurdering af den farmakoterapeutiske behandling, herunder rationelt valg af lægemiddel og dosis
under hensyntagen til farmakokinetik, polyfarmaci, interaktioner og compliance, samt prioritering af
interventioner i forhold til den akutte patient.
Afholdes d. 25.-26. januar 2012.
Infektionssygdomme
Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de klinisk farmaceutiske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og behandling af patienter med infektionssygdomme. Kursisterne skal efter kurset være i stand til at foretage en rationel vurdering af den farmakologiske behandling for denne patientgruppe, herunder rationelt valg af antibiotikum, dosis og compliance. Herudover opnås en basal klinisk viden om infektionsmedicinsk diagnostik, smittemåder og smitteveje
for såvel livstruende, som de hyppigt forekommende infektionssygdomme.
Afholdes d. 9.-10. maj 2012.
Basismodul
Det er kursets mål at give kursisterne indblik i de klinisk farmaceutiske problemstillinger, der er forbundet med udredning, klinisk vurdering og optimering af den medicinske behandling af patienter
såvel i den primære sundhedssektor som på sygehuse. I undervisningen indgår bl.a. medicingennemgang og patientsamtaler og vurdering af parakliniske data.
Afholdes d. 26.-27. september 2012
Dermatologi
Der arbejdes på et Dermatologi modul med afholdelse i efteråret 2012.
Kursets indhold vil bestå af hudsygdomme, vurdering af dermatologiske lægemidler såvel som dermatologiske problemstillinger i forhold til systemiske lægemidlers bivirkninger. Undervisningen
omhandler både dermatologi, som opleves i almen praksis og i apoteksskranken, og specialbehandling i sekundærsektoren.
Den Kliniske Videreuddannelse for Farmaceuter er en selvstændig uddannelsesprofil, som kan afsluttes med et diplom. Uddannelsen omfatter 1 obligatorisk basismodul og 6 valgfrie specialemoduler. Hvert modul omfatter foruden 2 kursusdage en klinikdel og en skriftlig hjemmeopgave. Når alle
7 moduler er gennemført og bestået udstedes et diplom. Kursister som kun deltager i enkelte kurser
kan undlade klinikdel og afrapportering, og får i så fald et kursusbevis på deltagelse i kursusdagene.
Detaljer samt tilmelding via Pharmakon på: LINK
#02