CV på dansk (pdf) - Thomas Wilhelm Fonfara

ALM . BRAND
Bladet
N R . 2 • JUNI 2010
Sneen ødelagde kvartalsregnskabet
Liv og Pension leverer endnu et flot resultat. Bankens tab og nedskrivninger
fortsætter med at falde. Det samme gør omkostningerne i hele koncernen.
Men forventningerne om et forbedret kvartalsresultat blev trykket i bund af
den hårde vinter.
Hvad sagde analytikerne?
Private forsikringskunder
er de mest positive
Snetrykskadet landbrugsbygning
Kaj Jensen er en af de nordjyske landbrugskunder i Alm. Brand, der
blev hårdt ramt af snetrykskader i vinters. Han stod ansigt til ansigt
med døden, da taget på kostalden styrtede sammen om ørerne på
ham og trak tæppet væk under hans levebrød og livsgrundlag.
WWW.ALMBR AND.DK
ALM. SUND FORNUFT
Sneen ødelagde
kvartalsregnskabet
1 2
Liv og Pension leverer endnu et flot resultat. Bankens tab og nedskrivninger
fortsætter med at falde. Det samme gør omkostningerne i hele koncernen.
Men forventningerne om et forbedret kvartalsresultat blev trykket i bund af
den hårde vinter.
D
et er ikke kun i samfundsøkonomien, at der fortsat kan ses tegn på, at den økonomiske krise
gradvis letter. Også Alm. Brands økonomi fortsætter om
end langsomt sin vej op.
Ser man bort fra vejrligskaderne, så fik Skadeforsikring
i første kvartal et positivt forsikringsteknisk resultat på
64 mio.kr.
Desværre blev forhåbningerne om et godt resultat på
forsikringsdelen trykket godt og grundigt i jorden af de
voldsomme snemængder, der særligt i februar ramte
Danmark og gav store ødelæggelser som følge af
snetryk og auto- og personskader. Vinteren forventes
således at medføre ekstraordinære erstatninger på hele
350 mio.kr.
Resultatet af aktiviteterne på Skadeforsikring i årets første tre måneder blev derfor et utilfredsstillende underskud før skat på 250 mio.kr. og en Combined Ratio på
125,1.
Til gengæld kunne selskabet glæde sig over en lille
stigning i bruttopræmieindtægterne på 0,5 %. Samtidig
fortsatte omkostningsprocenten med at falde og landede
på 19,5.
Stadig færre tab i banken
Alm. Brand Bank oplevede lidt lysere tider i første kvartal. For tredje gang i træk så banken et fald i tab og
nedskrivninger på udlånsporteføljen. De samlede tab
og nedskrivninger udgjorde i alt 119 mio.kr. i første
kvartal. Det er en positiv udvikling om end fortsat på
et for højt niveau.
Det er stadig erhvervs- og boligpantebreve, der trækker
i den forkerte retning.
Samtidig oplevede banken en stigning i netto rente- og
gebyrindtægterne samt et fald i omkostningerne. Det
betyder, at banken i forhold til udgangen af 2009 har
forbedret sit driftsresultat. Ikke desto mindre betegnes
bankens underskud på 47 mio.kr. som et utilfredsstillende resultat.
Overskud mere end fordoblet
Kvartalsregnskabets mest positive nyhed er resultatet
i Alm. Brand Liv og Pension. Selskabet fik et meget tilfredsstillende overskud på hele 69 mio.kr., hvilket er mere end en fordobling i forhold til samme periode sidste år.
Samtidig er det positivt, at nytegningerne i selskabet er
stigende.
L Æ S M E R E O M A L M . B R A N D PÅ W W W. A L M B R A N D. D K
Endelig kunne selskabet og pensionskunderne notere et
investeringsafkast på 387 mio.kr. Det svarer til et afkast
på 13,8 % pro anno.
havde den konsekvens, at koncernen samlet set kom
ud af første kvartal med et underskud på 242 mio.kr.
Det betyder, at forventningerne til koncernens årsresul-
Dyr vinter sænker forventninger
De mange og dyre skader som følge af den hårde vinter
VIGTIGT AT VIDE OM
KVARTALSÅRSRAPPORTEN
• Overskud før ekstraordinære vinterskader,
men inkl. tab og nedskrivninger: 108 mio.kr.
• Fortsat faldende omkostningsprocent
• Faldende nedskrivninger i banken for tredje
kvartal i træk
tat er et beskedent overskud på 20 mio.kr. før tab og
nedskrivninger i banken.
VIGTIGE NØGLETAL
• Combined Ratio: 125,1
• Underskud i Skadeforsikring: 250 mio.kr.
• Nedskrivninger i banken: 119 mio.kr.
• Koncernunderskud: 242 mio.kr.
• Flot overskud i Liv og Pension
R I N G T I L A L M . B R A N D B A N K PÅ 3 5 4 7 4 8 4 9
Hvad sagde
analytikerne
?
3 4
Analytikerne var positivt overraskede over regnskabet for 1. kvartal 2010
fra såvel Alm. Brand Bank som koncernens liv- og pensionsselskab. De
voldsomme vinterskader tyngede Skadeforsikring betydeligt.
D
et er længe siden, at sætningen ”bedre end forventet” har optrådt så mange gange i analytikernes analyserapporter som efter aflæggelsen af Alm.
Brands regnskab for 1. kvartal 2010.
Det var særligt på Alm. Brand koncernens bank- samt
liv- og pensionsaktiviteter, at der kom anerkendende
tilkendegivelser fra analytikerne. Derimod uddelte de
ingen skulderklap til resultaterne på forsikringsområdet
i 1. kvartal.
Der er taget godt ved
I forhold til markedets forventninger tjente Alm. Brand
højere netto rente- og gebyrindtægter samtidig med, at
bankens nedskrivninger på udlån var lavere end konsensusestimatet før regnskabsaflæggelsen.
Analytikerne hæftede sig særlig positivt ved tilbageførslen af 42 mio.kr. fra tidligere nedskrivninger på investeringsejendomme. En af analytikerne omtalte det i sin
analyse som ”et positivt signal om, at der er blevet taget
godt ved på nedskrivningssiden siden 2009”.
Bankens resultat før skat var også bedre, end markedet
havde frygtet. Den mest negative af analytikerne havde
således forudset et bankunderskud på hele -195 mio.kr.
Det gik som bekendt langt fra så galt, idet Alm. Brand
Bank lukkede 1. kvartal i -47 mio.kr.
Analyserne bar således præg af en spirende tro på, at
de strategiske og ledelsesmæssige ændringer tilbage
i 2. kvartal 2009 nu har sendt banken tilbage på sporet.
Der var dog også malurt i bægeret, idet analytikerne var
delte i vurderingen af behovet for yderligere kapitaltilførsel
til banken. Samtidig var der meget stor forskelle analytikerne imellem, når det gjaldt estimerede nedskrivninger i
banken i særligt 2010 men også i 2011.
En stjerne i koncernen
Alm. Brand Liv og Pension fortsætter med at være den
lysende stjerne i koncernen. Selskabet leverede i årets
første tre måneder et resultat før skat på 69 mio.kr.,
hvilket var næsten dobbelt så godt som konsensusestimatet. Den mest negative af analytikerne havde endda
forventet et resultat meget tæt på nul.
- ’Liv’ er igen det positive element i regnskabet, hvor et
godt investeringsresultat giver mulighed for at tage fuldt
risikotillæg og tilbageføre 36 mio.kr. fra skyggekontoen.
Læs konsensusestimater og analytikernes anbefalinger efter
regnskabsaflæggelsen
i investorrummet
Læs mere
på Alm. Brands hjemmeside
på www.almbrand.dk.
Hvis du vil se anbefalingerne fra analytikerne og konsensusestimaterne før
og efter regnskabsaflæggelse, så klik ind på Investor på www.almbrand.dk.
[...] Livsforsikringsdelen udgør fortsat en væsentlig
del af den samlede værdi af Alm. Brand i vores model,
skrev Rune Majlund Dahl fra Sydbank således i sin
analyse.
Markedet splittet på Skadeforsikring
Eftersom Alm. Brand en måned før regnskabsaflæggelse havde udsendt en selskabsmeddelelse, der varslede
store vejrligskader som følge af den hårde vinter, var
analytikerne forberedt på et skidt resultat i Skadeforsikring.
Men markedet var delt i to lejre: De optimistiske, der
forventede, at selskabet kunne holde underskuddet
under 150 mio.kr., og de pessimistiske, der frygtede
et negativt resultat på den anden side af 310 mio.kr.
Det reelle underskud blev på 250 mio.kr. og dermed
lidt dårligere end konsensus.
Også på forventningerne til Combined Ratio var analytikerne splittede, hvor mere end 14 procentpoint skilte
den mest optimistiske analytiker fra den mest pessimistiske. Igen landede Alm. Brand cirka midt imellem.
Private forsikringskunder
er de mest positive
5 6
Alm. Brand har målt koncernens kundeloyalitet. Resultatet er fornuftigt
sammenlignet med andre i både ind- og udland, men der er fortsat noget
at komme efter.
H
vor loyale er Alm. Brands kunder? Det måler
Alm. Brand løbende på. Den seneste måling
fra første kvartal 2010 viser en såkaldt loyalitetsscore
på 14. Lignende målinger i tredje og fjerde kvartal sidste
Tilsvarende høj er scoren på 24, som koncernens SkadeService-afdeling får, når de servicerer skadesramte
forsikringskunder. Derimod er scoren mindre høj blandt
erhvervs- og landbrugskunder samt hos koncernens
år resulterede i en score på henholdsvis 14 og 15. Alle
tre målinger viser således, at der er et stykke vej op til
koncernens mål om en score på 20.
bank- og pensionskunder.
- Men det er bestemt fornuftige resultater, når vi kigger
på, hvad lignende brancher præsterer. Det afspejler, at
vi har arbejdet med kundetilfredshed i en årrække og
hævet vores serviceniveau betydeligt, siger marketingdirektør Christian Heick Sørensen.
Direkte måling af medarbejderen
Når kunden ringer til Alm. Brand, så bliver typisk hver
fjerde kunde spurgt, om de vil deltage i en kvalitetsundersøgelse efter samtalen. Kunden stilles op til otte
spørgsmål, der bl.a. spørger ind til tonen i samtalen,
medarbejdernes evne til at løse kundens spørgsmål
samt kundens lyst til efterfølgende at anbefale Alm.
Brand til andre.
På den måde måles medarbejderens evne til via sin
kontakt og kommunikation at skabe en loyal kunde
og med en efterfølgende læringsmulighed for at blive
endnu bedre.
Alm. Brands privatkunder belønner ifølge målingen
koncernen med en loyalitetsscore på hele 27.
- Vi skal fremadrettet blive endnu skarpere på, hvad der
driver loyaliteten, og hvad vi præcis skal gøre anderledes. En del af løsningen er, at vi skal lære af dem, der
gør det bedst i Alm. Brand, siger Christian Heick
Sørensen.
- Vi skal dog huske på, at når det gælder scoren blandt erhvervs- og landbrugskunderne,
så har de lige fået en række præmiestigninger. Det kan have smittet negativt af
på deres tilbagemeldinger. Samtidig
ved vi, at erhvervs- og landbrugskundernes primære kontaktflade
er assurandørerne, og de er ikke
med i loyalitetsmålingen endnu,
understreger Christian Heick
Sørensen.
Tilfredse kunder er ikke
længere nok
Loyale kunder bliver længere, køber mere og anbefaler Alm. Brand
til andre. De har også færre skader og kræver mindre tid i rådgivning.
Derfor har koncernen et strategisk mål for kundeloyalitet.
K
oncernen har i en årrække haft tilfredse kunder
som strategisk mål. Med kvartalsvise målinger,
der viste tæt ved 90 % meget tilfredse og tilfredse, så
var Alm. Brand nået langt. Men koncernen står midt
i nye udfordringer, og den nye strategi, ’Fit for Fight’,
knytter kunderne endnu tættere til koncernen.
- Tilfredshed er ikke længere nok for os. At være tilfreds
handler jo blot om, at kunden har fået det forventede.
Ved at overstige det og levere lige lidt mere, vil overraskelsen og glæden skabe en loyalitet og lyst hos
kunden til at fortsætte hos os og til at anbefale Alm.
Brand til familie, venner og bekendte. Derfor har vi
erstattet den knap så ambitiøse ’tilfredshed’ med den
mere involverende ’loyalitet’, forklarer marketingdirektør
Christian Heick Sørensen.
Minimere utilfredse kunder
Målet er, at Alm. Brand skal have meget loyale kunder.
Opgjort på en såkaldt loyalitetsscore skal niveauet
hæves til i 2012 at ligge på 20.
Loyalitetsscoren bygger på kundernes anbefalings
intention, dvs. andelen af de kunder, der vil anbefale
Alm. Brand til familie, kollegaer eller venner minus den
andel, der ikke vil.
Med den nye loyalitetsscore er der et klart incitament
til også at minimere den del af kunderne, der forlader
Alm. Brand eller taler dårligt om koncernen frem for kun
at få så mange kunder som muligt op i ambassadørkategorien.
- Loyale kunder er kunder hos os i længere tid, de
køber flere produkter hos os og er mere tilbøjelige til at
krydskøbe mellem forsikring, bank og pension. Derudover koster loyale kunder også mindre at servicere, så
i forhold til effektivitet og det at tjene mere pr. kunde,
er der god logik i at stræbe efter dem, siger Christian
Heick Sørensen.
Fakta om loyalitetsscore-målingen - Hverken forsikringssvindlerne eller skadeinspektørerne har
Loyalitetsscoren udregnes på baggrund af NetPromoterScore-metoden.
Alm.
kunder
bliver ud
ligget på den lade side i 2009.
Vi Brands
har langt
overskredet
defra
siden skala fra 0 (= meget usandsynligt) til 10 (=ste
meget
sandsynligt)
bedt
om
at
vurdere
følgende
spørgsmål:
tre års resultater, siger skadechef Brian Egested.
•
Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Alm. Brand til familie, kollegaer eller venner?
De kunder, der svarer 9 og 10 kaldes ’Ambassadører’, mens kunder med besvarelser fra 0 til 6 betegnes
som ’Sabotører’. For besvarelserne 7 og 8 vurderes kunderne at være neutrale, hvorfor de ikke indgår i
udregningen af loyalitetsscoren.
Jeg var heldig at komme
ud med livet i behold
Kaj Jensen er en af de nordjyske landbrugskunder i Alm. Brand, der blev
hårdt ramt af snetrykskader i vinter. Han stod ansigt til ansigt med døden,
da taget på kostalden styrtede sammen om ørerne på ham og trak tæppet væk under hans levebrød og livsgrundlag.
L
ørdag den 20. februar kl. 5.45 stod Kaj Jensen,
en garvet landmand i 50’erne, ude i sin 750 m2
store stald i byen Farsø godt 40 km nord for Viborg.
Vanen tro var han godt i gang med morgenmalkningen
af sine 86 køer.
I timerne forinden var der faldet mere end 10 cm tøsne
over det vesthimmerlandske, hvilket i løbet af weekenden fik mere end 40 tage til at kollapse pga. snetryk.
- Jeg var ved at malke en ko, da der pludselig kommer
en høj, knagende lyd. Jeg havde med det samme en
fornemmelse af, hvad der var ved at ske, men kunne
ikke nå at reagere. Jeg nåede lige at tænke: Det her
slipper jeg ikke levende fra. Få sekunder senere styrtede
taget sammen om ørerne på mig, fortæller Kaj Jensen.
Da taget styrtede sammen skete det mod forventning
ikke med et stort, øredøvende brag. Kaj Jensen beskriver det i stedet som en slags tordenskrald i det fjerne.
Hans kone, der befandt sig i stuehuset, troede faktisk,
at det blot var sne, der var rutsjet ned fra taget. End
ikke køerne blev opskræmte over sammenstyrtningen,
der var overstået på få sekunder.
Ødelæggelserne var ikke destomindre voldsomme.
To tredjedele af staldens tag var styrtet sammen.
Rykningen – dvs. tagspidsen, der normalt peger op
mod himlen – pegede nu direkte ned i gulvet.
Alle de jerndragerne, der holdt taget, var beskadiget.
To ud tre var direkte knækkede. Gavlvæggene bøjede
indad, og den ene ydervæg var faldet helt sammen.
Store dele af inventaret i stalden – bl.a. malkeudstyr,
køletank, foderautomat og flere af båsene, hvor køerne
stod - var enten beskadiget eller direkte knust af det
tonstunge tag.
Gummistøvle er uhyggeligt minde
Da lyden fra sammenstyrtningen forstummede og blev
afløst af fuldstændig stilhed lå Kaj Jensen fastklemt
under et tagspær. Hans ankel var forvredet, han havde
slået ryggen, og et par af hans ribben var trykkede. Men
han var i live. I dag sidder Kaj Jensens ene gummistøvle
stadig fastklemt under taget som et uhyggeligt minde.
- Da jeg lå der, kunne jeg ikke mærke, at det gjorde
ondt nogen steder. Jeg fik vristet mig fri og kom op at
stå. Men så stod jeg bare der og kiggede – som i en
slags choktilstand – og jeg ved faktisk ikke, hvor længe
jeg stod der, beretter Kaj Jensen.
- I og med at den midterste del af taget var styrtet sam-
9 10
men, så kom der pludselig meget lys ind i stalden. Jeg
skulle lige vænne mine øjne til det, før jeg kunne kravle
op over taget for at komme ud, husker Kaj Jensen.
Det var først, da han kom ud på gårdspladsen, at han
indså, hvor store ødelæggelserne i realiteten var.
- Det blev jeg lidt chokeret over, for jeg kunne ikke rigtig
fornemme det, da jeg stod midt i det. Bagefter stod jeg
bare med en følelse af, at jeg var heldig at komme ud
med livet i behold. Jeg ved faktisk stadig ikke, hvordan
jeg kunne være så heldig, forklarer Kaj Jensen.
Var uden el, vand og varme
Kaj Jensen er forsikret hos Alm. Brand, og taksator
Arne Christensen fik med samme tilkaldt en tømrer, der
kunne afstive staldbygningen. Det var nødvendigt for at
få reddet køerne ud i live og under sikre forhold. De blev
umiddelbart herefter opstaldet på en nærliggende gård
og sendt til slagteriet et par dage efter.
Arne Christensen sikrede også, at varmeanlæg, strøm
og vand hurtigt kom op at køre, således at resten af
ejendommen inklusive stuehuset, der f.eks. fik varme
fra stalden, kunne tages i brug igen af Kaj Jensen og
hans familie.
I samråd med Kaj Jensen rekvirerer Alm. Brand også
Jørn Ørsnæs fra Bygningskontoret Nord A/S i Aalborg.
Han fungerede som ekstern uvildig rådgiver og bistod
Kaj Jensen i forbindelse med skadeopgørelsen og fastsættelsen af erstatningen.
- Det er fast procedure, at vi sikrer kunden en uvildig
bisidder efter eget valg, og at vi efterfølgende betaler
for udgifterne til denne rådgiver. Det gør vi, fordi kunden
ikke skal føle sig overladt til sig selv i sådan en alvorlig
situation, forklarer Arne Christensen.
Han understreger, at Kaj Jensen også fik tilbudt en
krisepsykolog, hvilket han dog takkede nej til.
Mange skader forsinkede skadebehandlingen
Den samlede skadeerstatningen løber op i adskillige
millioner. Foruden penge til nedrivning af den gamle
stald og opførelsen af en ny, så dækker Alm. Brand
også for Kaj Jensens driftstab og for løsøretabet, dvs.
selve værdien af køerne.
- Når det gælder erstatning af løsøre og drifttabet, så
er jeg helt sikkert tilfreds med den erstatning og service,
jeg har fået hos Alm. Brand. Det er gået hurtigt, og der
er blevet taget nogen beslutninger med det samme,
fortæller Kaj Jensen.
- Men det har taget næsten tre måneder at få opgjort
skaden på staldbygningen, så vi kunne komme i gang
med at bygge en ny, understreger Kaj Jensen.
På landsplan har Alm. Brand haft 2.100 snetrykskader
af større eller mindre omfang. Nogle af skadesagerne er
forholdsvis lette at håndtere. Andre er væsentligt mere
komplekse og tidskrævende, da der ikke tidligere er set
tilsvarende skader i et sådant omfang i Danmark.
- Der er ingen tvivl om, at vores taksatorer har været
presset af de mange og tunge skader. Vi har på få uger
modtaget alene snetrykrelaterede skader svarende til et
halvt års arbejde. Dertil kommer de almindelige skader
oveni. Det har kunderne desværre kunnet mærke. Normalt afslutter vi en sag af denne type på tre uger, men
den behandlingstid har vi ikke kunne opretholde, siger
skadedirektør Brian Wahl Olsen og fortsætter:
- Når der er tale om skader, der rammer folk på deres
levebrød, så sker der faktisk altid en prioritering af
skaderne. Sager, der involverer mennesker og dyr, får
førsteprioritet. Dem tager vi hånd om med det samme.
Vi sikrer også, at skadelidte hurtigst muligt kan leve på
ejendommen uden yderligere gener. Derimod kan sager
som f.eks. en tom lade eller en ødelagt mejetærsker
godt vente.
Det er jo mit liv
I dag står Kaj Jensen så tilbage med en stor pengecheck
i hånden, men også med et livsværk i ruiner. Men Kaj
Jensen har ingen planer om at lægge landmandslivet på
hylden.
- I dagene efter ulykken havde jeg det skidt. Det var en
lidt mærkelig fornemmelse – en tom følelse. Jeg vidste
ikke, hvad der nu skulle ske. Men nu, hvor det er kommet mere på afstand, så har jeg besluttet, at jeg skal
have en ny stald og nogle nye køer. Dette er jo mit liv,
slutter Kaj Jensen.
KLS PortoService ApS
Postboks 9490
9490 Pandrup
UMM, ID. NR. 42653
Nødvendige ændringer
Bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen slog over for aktionærerne fast, at koncernens strategi med tre forretningsben, der støtter op om forsikringskunderne, fastholdes.
V
- 2009
har været et hårdt år for Alm.
Brand koncernen, og resultatet blev langt værre end forventet. Men lige så utilfreds
jeg er med koncernens årsresultat, lige så tilfreds er jeg
samlede koncernstrategi og omkring forsikringskunderne. Samtidig er risikoprofilen i banken betydelig lavere
end tidligere, sagde Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen og
henviste til udskiftningerne i direktionen samt nedlukning
med de beslutninger og ændringer, der er gennemført
som konsekvens af krisen.
af en række tabsgivende forretningsområder i banken.
Sådan indledte bestyrelsesformand Jørgen Hesselbjerg
Mikkelsen sin første tale som formand på Alm. Brand
A/S’ ordinære generalforsamling. Den blev holdt den
28. april på Radisson Blu Scandinavia Hotel. På trods
af de forestående udfordringer i koncernen hæftede han
sig bl.a. ved, at koncernens skadeforsikringsselskab er
en sund forretning med en eftertragtet portefølje.
- Det ser vi gang på gang bekræftet i medierne, når
forskellige konkurrenter bejler til vores selskab. Ikke
desto mindre giver selskabet ikke det overskud på
forsikringsdriften, som det burde, konstaterede formanden og fremhævede i samme moment de præmieog vilkårsændringer, der efterfølgende er sat i værk.
Udover at have forhøjet præmierne som følge af de
øgede skadeudgifter har Alm. Brand også sat ind med
skadebegrænsende tiltag. Det gælder eksempelvis krav
om periodiske eftersyn af el-installationer, adskillelse af
varme maskiner fra brandbart materiale samt montering
af sporingsenheder i dyrt inventar og biler.
Står ved sit ansvar
Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen konstaterede også,
at banken over de sidste to år har været koncernens
smertebarn. Men han understregede samtidig, at Alm.
Brand vil vise sin ansvarlighed og bringe banken på
rette spor igen.
- Vi fortsætter den del af bankdriften, der skaber synergier med den øvrige koncern. Med den nye bank har vi
fået en forretning, der entydigt støtter op omkring den
Endvidere konstaterede han, at Alm. Brands detailbank
i en brugerundersøgelse gennemført af MYBANKER i
januar, blev udnævnt til den bedste bank, når det gælder betjening, behov, priser og tilgængelighed.
- En sådan undersøgelse viser naturligvis ikke alt, men
er alligevel med til at bekræfte os i, at vi bygger den
fremtidige bank på et stærkt fundament, understregede
Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen.
Slutteligt glædede han sig over, at Alm. Brand Liv og
Pension fungerer tilfredsstillende og via sin fornuftige
investeringspolitik giver pæne og stabile afkast.
VALG TIL BESTYRELSEN
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
•
•
•
•
Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
Direktør Boris Nørgaard Kjeldsen
Godsejer Per V. H. Frandsen
Statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsen
Følgende blev endvidere valgt ind i bestyrelsen:
•
•
•
Direktør Tage Benjaminsen
Advokat Henrik Christensen
Direktør Jan Skytte Pedersen
ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø · Telefon 35 47 47 47 · E-mail: [email protected] · CVR-nr. 77333517
Redaktion:Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Anne Sophia Hermansen · Layout: Alm. Brands interne bureau
Hvis du planlægger at køre på ferie i egen bil, så husk at få de nødvendige
papirer med på rejsen:
Sygesikringsbevis: Du skal huske dit gule sygesikringsbevis eller det blå sygesikringskort, når du holder ferie. Læs mere på www.forsikringogpension.dk.
Det røde kort: Har du kaskoforsikring på bilen, skal du altid huske det røde
SOS-kort.
Skal du på bilferie i udlandet?
Den originale registreringsattest: En fotokopi er ikke god nok, og du kan
risikere at blive sendt tilbage til Danmark.
Husk også, at med en Alm. Brand Rejseforsikring kan du rejse på sikker ferie i
et helt år. Ring til os og hør mere på telefon 35 47 47 47.
ALM. BRAND FORNUFT
Det grønne kort: Det er dit bevis på, at du har en ansvarsforsikring på
bilen. Kortet er ikke nødvendigt, så længe du er i EU.
WWW.ALMBRAND.DK
Gå ind på www.almbrand.dk og læs mere