Familiedag - Ugeavisen Svendborg

18. årg. · nr. 3 · december 2013
Til
RGI fra
hallen
Sommer
i sognet…
Bogudgivelse– se side 4
Kirkens Åbne Vindue – se side 15
Lokalarkivets jubilæum– se side 4
Diverse oplysninger
Raklev Skole
Elledevej 57, 4400 Kalundborg
Raklev
Kirke
Sognepræst
Helle Brink
Hestehavebakken 100
Tlf. 59 51 30 28
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Sognepræst
Lisbeth Dyxenburg
Raklev Sognehus
Tlf. 23 22 09 90
Mail: [email protected]
Træffes dagligt, undtagen mandag
Kirkekontor:
Kordegn
Hanne Busch
Raklev Sogns Kirkekontor,
Raklev Skillevej 1,
Tlf. 59 56 25 19
Fax: 59 56 25 23
Mail: [email protected]
Kontoret er åbent
tirsdag til fredag kl. 09.00 - 12.30.
Torsdag tillige kl. 16.00 - 18.00.
Alle henvendelser vedrørende
fødselsanmeldelser, attester,
navneændringer m.v. bedes
rettet til kirkekontoret.
Anmeldelse af barnedåb og vielser
kan ligeledes rettes til kirkekontoret m.h.t.
tidspunkter.
Ved dødsfald rettes henvendelse til præsterne.
Graver:
Ulla Ellelonndal,
Raklev Skillevej 1,
Mobil: 40 37 10 01
Organist:
Niels Kosack Wakabayashi
Tlf. 59 56 25 24
Mail: [email protected]
Kirketjener:
Kaj Ladefoged
Tlf. 30 31 19 26
Menighedsrådsformand:
René Petersen
Elledevej 55, 4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 13 70
[email protected]
Kirkeværge:
Svend Erik Larsen
Tlf. 40 10 47 09
Hjemmeside:
www.raklevkirke.dk
BESTYRELSE:
Formand:
Anne-Grethe Andersen
Vollerupvej 73
Tlf. 59 50 22 42 mobil 24 27 88 82
Mail: [email protected]
Anne Vibeke Thornild
Højlandsvej 19, 4400 Kalundborg
Betina Huniche Newberry
Gartnervænget 16, 4400 Kalundborg
Næstformand:
Kurt Kristensen
Tlf. 31 90 34 81
[email protected]
Gitte Roer
Elledevej 37 B, 4400 Kalundborg
Kasserer:
Poul Erik Olsen
Tranemosevej 15, tlf. 59 50 21 42
[email protected]
Mobil: 20 16 21 42
Mie Drejø
Svenstrupvej 115, 4400 Kalundborg
Sekretær:
Kurt Grinderslev
Fru Ingesvej 20
Tlf. 61 33 12 97
[email protected]
Ledelse:
Karsten Hillersborg, skoleleder
Jeanett Skov, sfo-leder
Rævebakken 27, 4400 Kalundborg,
tlf. 29 45 96 64
AFDELINGSFORMÆND:
Badminton:
Kurt Kristensen
Skovvej 9, tlf. 31 90 34 81
[email protected]
Medarbejderrepræsentanter:
Malene Lange
Susanne Prenslev
Gymnastik og folkedans:
Lone Klitten
Elledevej 65
Tlf. 40 32 25 04
[email protected]
Fodbold:
Jesper Hansen
Kirsebærlunden 31
tlf. 30 77 39 19
[email protected]
Mette Kristiansen
Højlandsvej 28, 4400 Kalundborg
Eva Forsberg
Lavlandsvej 22, 4400 Kalundborg
Kontakt i øvrigt:
Pedel: Poul Jensen
Klosterparkvej 8, 1. tv.
tlf. 50 56 72 81
Kontor: 59 50 81 41
Fax: 59 50 81 43
SFO: 59 50 81 96, 59 50 81 88
Portal: www.raklevskole.dk
Mail: [email protected]
Håndbold:
Knud Benkjer, Lundemarken 28
Tlf. 20 72 01 93
[email protected]
E-mail til hele bestyrelsen:
[email protected]
Uden for bestyrelse:
Folkedans:
Palle Petersen
Ternevænget 8, tlf. 59 51 25 18
[email protected]
Raklev Lokalarkiv
[email protected]
www.raklev-lokalarkiv.dk
Røsnæshallen, Elledevej 29
tlf. 59 50 83 00
[email protected]
Bent Erdmann Madsen, formand
Lyngvangen 2, tlf. 59 51 48 88
e-mail: [email protected]
REDAKTIONEN:
Hans E. Hansen (redaktør)
Lyngknuden 53, tlf. 59 50 10 14
Rud E. Larsen, næstformand
Brandsbjerg 7, tlf. 59 50 22 13
RGI-kontoret
Røsnæshallen
Elledevej 29
4400 Kalundborg
Tlf. 59 50 85 00 lokal 103 og 104
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.rgi.dk
Åbningstider: Tirsdag kl. 19.00-20.00
2
Skolebestyrelse:
Formand: Claus Gjeding Olsen
Hellemosevej 1 A, 4400 Kalundborg
Kate Hansen, kasserer
Gl. Nyrupvej 76, tlf. 59 50 88 95
Jørgen Woetmann Andersen, sekretær
Granlyvænget 32, tlf. 59 59 60 92
Villy Hald, arkivleder
Rævebakken 10, tlf. 59 50 84 07
Af indholdet:
Breve fra Argentina
Lokalarkivets gamle breve fra
August Knudsen til familien i Ellede.
Side ...........................
5
Jul med hjertet…
- og advents- og juletidens arrangementer i kirken.
Side ...........................
8
Kirkens Åbne Vindue
Vinterens program med tre foredrag
om troens betydning for det moderne menneske.
Side .........................
15
RGI´s jubilæum
Formanden fortæller om fest og fejring.
Side ........................
Menighedsplejen
20
for Raklev Fodbold Ungdom har ordet.
Side .........................
Side ......................
Raklev Skoles
Kulturcenter
Arne Bang Pedersen, kasserer
Højen 36, tlf. 59 56 26 57
Kirsten Pedersen
Kim Gorm Hansen
Agnete Vadstrup Warming
Lea Thorslund
Villy Hald
Ebbe Glinsvad
Helle Milàn Nielsen
Årets ildsjæl og helt uundværlig
for RGI.
28
Side ....................... Sognets oldtid
Hvordan står det til med
fortidsminderne?
Side .......................
30
Forældreforeningen
Kyndelmissegudstjeneste og
dialogdag.
13
Kurt Grinderslev
25
Raklev-Spejderne
Web: raklev-spejderne.dk
Facebook: facebook.raklev-spejderne.dk
mail: [email protected]
tlf. 29606469
Adresse: Ulvestien 6 – 8, Kalundborg
Se også Raklev
Sogneblad på…
www.raklevsogneblad.dk
– Send gerne linket til andre.
Hvordan gør vi sognebladet bedre?
Hvad skal vi også have med i bladet?
Forslag og ideer modtages gerne af
redaktionen.
3
Raklev Lokalarkiv
Bogudgivelse
I forbindelse med 25- årsjubilæet udgiver Raklev
Lokalarkiv en bog om sognet: ”Strejftog gennem stenalderen i Raklev Sogn”.
Bogudgivelsen vil være en del af en
tretrinsraket med den første bog i
november 2013 og de næste i 2015
og 2017. Sammenlagt er emnet
stenalder – bronzealder – jernalder
til middelalderen. Det vil således
sætte Raklev Sogn ind i historisk og
geologisk sammenhæng.
Bøgerne vil indeholde en væsentlig del af det store materiale, som
museumsassistent Jens Nielsen,
Kalundborg Museum, har udfærdiget.
En del fotos vil være ved fotograf
Sven Petersen, Vollerup. For opsætning og trykning står Anders HjortJørgensen, der har flere bogudgivelser bag sig. I arkivet har vi den
glæde at have fået fondsmidler fra
Nordea-fonden og fra Kalundborg
Kommune til bogudgivelsen, for
hvilket vi siger tak!
Bogen kan købes ved lokalarkivets
reception i sognehuset den 30.
november. Efter denne dato kan
bogen købes i arkivet på Elledevej
59. Der er åbent hver tirsdag fra 19
til 21. Eller via e-mail:
[email protected]
Pris for medlemmer af Raklev
Lokalarkiv: 100 kr. og for ikke-medlemmer: 150 kr. + eventuel
forsendelse.
Om lokalarkivets jubilæum
For mere end 25 år siden
puslede en del, uafhængig
af hinanden, med tanken
om et lokalarkiv i Raklev.
Det blev dog først efter en
emneuge på Raklev Skole,
som omhandlede gamle
dage, at man besluttede, at
nu skulle det være.
Her opstod ideen om et arkiv for
hele halvøen Røsnæs med dens to
sogne. Det blev den 30. november
1988 starten på Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Raklev og Røsnæs Sogne, med Villy Hald som den
første formand.
Måden, hvorpå man skulle drive et
arkiv, var nok ikke helt ens i de to
sogne, så man besluttede at dele
4
sig, og det blev nu Raklev Lokalhistoriske Forening og Arkiv i stedet,
nu kaldet Raklev Lokalarkiv. Arkivet
dækker hele kirkesognet fra Vrøj
mod nord, til ”Kysten” mod syd.
Man tog ”Edsringen” fra Gåsetofte
som sit bomærke/logo; det til dato
største guldfund i sognet. I ringen
står der ”Bevar fortiden for fremtiden”, og det er just, hvad der er
ethvert arkivs målsætning, at give
historien videre til kommende slægter.
Lokalarkivet har til huse under
Raklev Sognegård, i to små rum,
som vi i den første tid delte med
sundhedsplejen på Raklev Skole,
men nu har for os selv.
Rummene er samtidig stedet for
vandindførslen til sognegården
samt afløbssted via rør fra de
ovenover liggende toiletter. Dette
førte den 28. december 2006 til et
vandbrud, som heldigvis ikke forår-
sagede de helt store ulykker, da der
er kloakafløb i gulvet. Men tanken
om, hvornår det sker næste gang, er
der, så et fødselsdagsønske er klart
bedre og større lokaler, uden risiko
for skader for arkivalierne.
Den 30. november i år kan arkivet
fejre sine første 25 år, men vi håber,
at der også fremover vil være plads
i sognebladet til at fortælle om,
hvad der sker i arkivet.
Raklev Lokalarkiv
Breve fra Argentina
Arkivet er kommet i besiddelse af en brevsamling,
skrevet til familien i Ellede
af en dansk sømand, August
Knudsen, der ved krigens
udbrud søgte tilflugt i
Argentina. Nogle breve er
nok bortkomne i tidens løb;
men alligevel synes jeg, at
de resterende fortæller os
en del om nogle danskeres
forhold under og lige efter
verdenskrigen, noget, vi
ikke hører så meget om.
Brevene er lettere redigeret
af undertegnede for forståelsens skyld.
Villy Hald
M. Cascallares F G S 19-4-1946
Kære alle sammen
Tak for brevet. Ja, I kan jo nok forstå, at jeg blev meget bedrøvet, da
jeg læste brevet. Det gør jeg hver
gang. Det er jo helt underligt, at vi
ikke har far og mor mere, - mest for
mig, som er herovre.
Ja, jeg ville gerne sende noget
tobak; men der er jo en forfærdelig
told her og også i Danmark. Om alt
går vel, så ser I mig snart hjemme.
Men først må I skrive lidt om
arbejdsforholdene; og jeg skal jo
også have min fagforening ordnet.
I skal ikke lade drengene rejse herover. Lønnen er lille, arbejdstiden
lang. Jeg passer en stor have. Et år
var jeg på den danske skole. Der var
6 heste, masser af arbejde.
Ja, her på denne egn er det et helt
lille Danmark. Men det er ikke danskere som hjemme i Danmark. De
er så forbandet sure, så man må
tage maske på til tider. Det er tredje
gang, jeg er her. Bonden bliver jo
varm i ansigtet; og jeg bliver 10 procent mere. Så går den jo ikke.
Den første jul, jeg havde her, lå der
fire danske både i Bahsa Blanke, og
der var jo mange søgutter, og vort
køkken inviterede jo sådan nogle
gutter til juleaften. I kan tro, det var
jul med flæskesteg og al tilbehør.
Klokken var vel 11 – 12 stykker,
inden det holdt op. Så skulle vi jo i
seng; men jeg kunne jo godt se, at
tampene var kede af det, så jeg tog
en 10-liters dunk vin med over. Så
blev der vel nok sunget julesange.
Da vi havde siddet en tre timer, så
syntes bonden, at det kunne være
nok, så tog han dunken, - men da
var den tom. Ja, sagde jeg, det skal
du ikke være ked af, Rasmus, der er
mere på Voliscen (logiet). Så sagde
vi godnat og glædelig jul.
Ja, nu er vi begyndt at få vinter; men
det er bare om morgenen, det er
forbasket koldt.
Jeg er stolt over, at jeres drenge
har været medlem i Guttes Folket.
Sommer, det forbandede svin, var
jo nazi. Jeg har jo kunnet følge hele
krigen lige så godt, som I kunne
gøre i Danmark. Vi fik jo et blad,
som hed ”Frit Danmark”. Ja, venner.
Alle danskere herovre er mægtig
stolte af vor konge. Han bliver fejret til hver en tid. Det bliver med
sang og musik. På pladsen i byen
har danskerne rejst en flagstang
på 40 meter. Det er vel nok et stolt
syn, når Dannebrog går til tops. Når
man studerer de gamle danskere,
kan man godt se, der er noget, der
siger, det er mit flag og vores danske flag. En uges tid efter krigen
var forbi, kan I tro, der var fest her
i byen. Vi fik alt gratis: mad, sprut,
champagne – det var lige meget,
der var alt. Bal til den lyse morgen.
Det var af bar glæde. De fleste faldt
August Knudsen.
i søvn et øjeblik, så på den igen.
Leve kongen, leve et frit Danmark. Argentinerne var også med.
Den 26. juni får vi en ny præsident,
så bliver der bedre forhold. Han
har allerede slået 25 pence på lønnen. Men jeg vil hjem til mit gamle
Danmark. Skriv nu så hurtigt som
muligt om arbejdsforholdene, så jeg
ved lidt besked.
Nu til slut de kærligste hilsener fra
jeres altid August
I morgen, lørdag, har danskerne
en festdag. Så skal vi ind og svinge
med ørerne – vi er fire danskere og
nogle sorte drabanter.
Ha´ det godt alle til hobe
Tra lulla la la..
26. januar 1947.
Kære alle sammen
Tak for brevet som jeg modtog for
noget siden. Det var jo også sørgeligt, at det skulle ske.
Ja, nu er jeg kommet på en hel ny
egn, jeg ikke har været før. Herfra
kan vi se Andesbjergene. Ja, de
bugter sig i bakke og dal. Nu er vi
færdige med høsten herovre. Her
er 5000 hektar jord, så der er noget
at slide i. 5 traktorer og 5 maskiner,
som høster og tærsker på en gang,
så der er fart i høstarbejdet. Her er
en mægtig varme, 40 til 45 grader,
så jeg ligner en hel skorstensfejer.
Nu går det vel ellers roligt og stille
som før krigen. Ja, vi har fået en
5
Raklev Lokalarkiv
præsident, som arbejderne er
meget stolte af. Jeg har det godt og
håber også, at I har det ligeledes.
Jeg har lige læst en god bog ”De
røde enge”. Den var knippelgod..
Hvorledes går det i Buddinge, jeg
hører aldrig fra dem. Jeg har da da
skrevet, men får aldrig svar.
Jeg kan ikke rigtig få mig rystet
sammen til at tage hjem. Ja, hjem
har man jo ikke mere, når ens forældre er døde. Svend og Olga tror vist,
de har ret til det hele. Det tror jeg
er løgn. Vi tilkommer vel også lidt;
men Olga skal nok dele ud til sine
søskende.
Til slut de kærligste hilsener til jer
alle – August
26.3.1948.
Kære alle sammen.
Tak for brevet, det er så rart at høre
hjemmefra. Jeg har ikke fået dit brev
til jul, men det kommer nok, for der
er 2 gange så langt fra København,
som der er til jer. Der er jo lange
strækninger herovre. Ellers går det
ved det gamle med arbejdet. Nu
Foredrag
Kåre Johannessen fra Middelaldercentret i Nykøbing
Falster kommer til Raklev
Sognegård.
Torsdag den 16. januar 2014 kl.
19.00.
Han fortæller om ”Middelalderens
byer- med hovedvægten lagt på
Kalundborg”.
Alle er velkomne.
Entré inkl. kaffe 75 kr.
Raklev Lokalarkiv & Raklev Skoles
Kulturcenter
6
kommer der en ny dansk film ”Kong
Kristian den 10.” og ”Kong Frederik
den 9.”
være herovre. Glædelig jul og godt
nytår. – August
Villa Elison. 9. juli 1950.
27.3.1949
Kære alle.
Ja, det har jo ventet noget længe
denne gang. I -49 tog jeg ind for at
få en hyre; men det gik ikke, som
jeg ventede. Politiet er skrappe. 10
pesos for en seng, så mine penge
slap op. Så måtte jeg som så mange
andre ligge ude. Så fik jeg kulde i
mine ben og kom på hospitalet i 30
dage. Mistede alt, hvad jeg ejede.
Kære alle sammen.
Tak for brevet, som jeg modtog
26/3. Jeg har det godt og er ved
godt mod. Jeg arbejder på den danske skole; men er færdig til april. Så
vil jeg tage til B:S: og få en hyre og
så se at komme hjem, for her er trist
alligevel. Håber I er raske alle. Jeg
har ikke noget nyt at meddele jer;
men I får snart et brev.
De kærligste hilsener - August
Peder Sand. Caselle. Tres Arroues - 49
Jeg har jo været lidt længe om at
skrive denne gang. Jeg har været så
dårlig i hovedet af varmen; men nu
vil jeg samle mig lidt sammen, så
jeg kan tage en hyre til marts. Men
Anne, vil du ikke gøre mig en tjeneste og skrive til Næstved og få fat i
en dåbsattest. Jeg røg i spjældet en
dag, og så tog de alle mine papirer.
Nu begynder det at blive farligt at
Nu arbejder jeg for et ungarsk
firma, så nu skal jeg ”snadre” over
på et andet sprog. De (ungarerne)
er kommet efter krigen. De blev gift
for fire måneder siden. Det bliver
svært for mig at få en hyre, men
generalkonsulen har lovet at hjælpe
mig. Han var i Danmark i -49. Kære
alle sammen. I skal få et langt brev
senere.
Kærlig hilsen August.
Jeg har ikke kunnet skrive, for jeg
gik 8 måneder uden hjem.
Julegaveidé?
Mangler du julegaven til manden,
konen eller mor og far, er her
idéen: Torsdag den 13. marts 2014
kommer Dissing, Dissing, Las og
Dissing og sørger for aftenens
underholdning. Dissing-trioen er
netop udkommet med ny CD, så
mon ikke der bliver spillet numre
fra den samt fra tidligere repertoi-
re. Koncerten begynder kl. 19.30
og bliver afholdt i sognegården i
Raklev. Øl og vand kan købes.
Yderligere oplysninger kan ses på
www.raklevkultur.dk
Kirsten Feveile
Raklev Skoles Kulturcenter
Tlf. 59 56 26 57
Generalforsamling
Raklev Lokalarkiv afholder ordinær generalforsamling
tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 i Raklev Sognegårds lille sal.
Efter generalforsamlingen fortælles fra arkivets arkivalier.
Alle er velkomne.
Bestyrelsen
Er du vores
nye leder?
Raklev-Spejderne er en mindre spejdergruppe i
Kalundborg. Vi søger flere frivillige for at kunne
levere udviklende aktiviteter til børn i den
mængde og kvalitet, som vi gerne vil.
Hos Raklev-Spejderne får du lov til at lave det, du er
god til - og kun når du vil. Det er vores motto for
frivillighed. Du får lov til at sætte din faglighed i spil og
lære børn dine kompetencer. Derved får du også selv
nye færdigheder. Vi tilbyder desuden lederuddannelser, hvis du vil blive endnu bedre til at lære fra dig.
Sammen med de eksisterende ledere skal du løse
konkrete opgaver - og du bestemmer selv hvilke. Det
kan være alt fra at planlægge og afholde flere spejdermøder til at afholde enkelte aktiviteter og hjælpe lidt
til. Er du mere til praktiske opgaver eller weekendture,
så har vi også en plads til dig.
Vi søger at udvikle børn til det vi kalder ”hele mennesker” - altså mennesker, der kan klare sig selv og tage
en aktiv del i samfundet. Dette gør vi gennem forskellige aktiviteter, der alle har et givet formål. Som
spejderleder er du (med)ansvarlig for dette.
Hvis du kan lide at gøre en forskel for andre, sætte din
faglighed i spil og tage ansvar for dig selv og andre - så
kan vi tilbyde dig en plads i vores lederteam. Kontakt
os og prøv det af!
Se mere på raklev-spejderne.dk
RAKLEV
raklev-spejderne.dk | Ulvestien 6-8, Kalundborg | +45 29 60 64 69
7
Raklev Kirke
Jul med hjertet
Nu begynder adventstiden, som handler om,
at Gud kommer til os
og vil leve i vores verden. Det er på én gang
så enkelt, at et barn kan
forstå det, og alligevel
meget svært at begribe.
Åbenhed for det hellige
I vores almindelige hverdag
tænker de fleste ikke så meget
over det hellige, og hvordan det
egentlig kommer os ved. Men min
fornemmelse er, at vi har en større
åbenhed overfor det, når julen
nærmer sig. Der er noget ved budskabet om Guds nærvær og fred,
som gør os mere bløde og modtagelige. Måske opdager man et
ønske om, at den åndelige side af
livet kunne få lidt større betydning
for én selv.
En anden længsel, som jeg kender
fra mig selv,
er længslen
efter at
bryde med
alle tings
lige gyldighed. Jeg har
brug for, at
virkeligheden bliver sat
i perspektiv,
hvor der er forskel på hverdag og højtid, og hvor
jeg har en plads i forhold til Gud.
Det er godgørende at kunne ære
ham, som er højere end mig selv;
at kunne bøje mig for Gud. For så
kan jeg bedre leve med, at jeg ikke
har magt over alt i livet.
Det hellige i hverdagen
Måske er det hellige slet ikke så
fjernt, som vi lige forestiller os.
For vi berøres af det, hver gang vi
indser, at der findes noget højere
eller en større magt end os selv.
Det kan være oplevelsen af en
smuk solnedgang, der får mig til
Julegudstjenester for børn
Søndag den 8.12. kl. 10.00: Luciagudstjeneste for hele familien.
Torsdag den 12.12. kl. 10.00: Julegudstjeneste for børnehavebørn.
Fredag den 13.12. kl. 10.00:Julegudstjeneste for dagpleje- og
vuggestuebørn.
Fredag den 20.12. kl. 9.00: Julegudstjeneste for Synscenter Refsnæs.
Fredag den 20.12. kl. 11.00: Julegudstjeneste for Raklev Skole.
Børn, der bliver passet hjemme, er
også velkomne sammen med dagplejer, vuggestuer og børnehaver
den. 12. og 13. december.
Efter disse gudstjenester er der
æbleskiver og saftevand/kaffe i
sognehuset.
8
Af hensyn til indkøb af æbleskiver
vil vi bede om tilmelding senest
dagen før til kontoret; tlf. 5956
2519
Vi glæder os til at se en masse
børn i kirken.
at mærke, hvor lille jeg er. Det kan
være et nyfødt barn i mine arme,
som får mig til at indse min egen
sårbarhed. Eller visheden om, at
jeg ikke er helt alene i en svær
stund. Det hellige er allerede til
stede hos os og mellem os, - vores
opgave er at finde ro til at tage
imod det. Det kan til gengæld
være lidt af en udfordring; den
gode nyhed er, at det kan man øve
sig i.
Øvelse i at lytte og tage imod det
hellige har gode rammer i gudstjenesten. Ordene fra Bibelen og
salmernes tekster, melodierne og
musikken, ritualerne og kirkerummet – det opelsker alt sammen
modtageligheden. Hvert af disse
elementer kan omplantes og tages
med hjem, hvor man kan lave sin
egen stille stund med læsning og
musik. Det væsentlige er at opdage, at jeg ikke skal anstrenge mig
og finde på, men åbne hjertet for
Jesus, som kommer.
HB
Salg af
julelys
Vi sælger Kirkens
Korshærs julelys
i sognehuset og
tager imod lysestumper, som
støbes til nye lys.
Lysene er flotte og i
en god kvalitet, og
indtægterne går til
Kirkens Korshærs
arbejde for udsatte
mennesker.
Raklev Kirke
Luciagudstjeneste
med mini-konfirmandafslutning og juletræsfest
den 8. december kl. 10.00.
Under selve gudstjenesten vil der
være luciaoptog, og alle børn, der
har lyst til at gå med i optoget, er
velkomne og vil få et lys i våbenhuset, når de ankommer.
Julemødet
Julehyggedag i Raklev
Sognehus onsdag den 11.
december kl. 14.00-17.00.
Vi holder så meget af denne
gamle tradition, hvor sognehuset så stemningsfuldt er pyntet
op til jul.
Damer i sognet har lavet æblekage. Der vil også være en julefortælling, og et af højdepunkterne
er julebanko, hvor der er mulighed for at vinde gaver.
Dagen afsluttes med stemningsfuld korsang af Overbjergkoret,
som vil synge julen ind for os.
Det koster 50 kr. at deltage, og
alle er hjerteligt velkomne.
Tilmelding til kirkekontoret
senest tirsdag den 10. december
kl. 12 på tlf. 5956 2519.
Vi glæder os til at se jer alle.
Hvis man vil øve luciasangen i forvejen, kan teksten ses på kirkens
hjemmeside www.raklevkirke.dk
Det er altid en festlig og farverig
gudstjeneste denne søndag, når
årets mini-konfirmander skal vise
os, hvad de har lært.
Efter gudstjenesten er der gammeldags juletræsfest i sognehuset,
hvor det store juletræ vil stå pyn-
tet med kugler, hjerter og anden
juletræspynt. Nissemor og nissefar
vil underholde og lege de gamle
julelege med børnene, og der er
selvfølgelig også juleknas, vi skal
hygge os med.
Pris 20 kr., børn under 15 år er
gratis. Kom selv og vær med,
når vi genopliver den gamle tradition.
De 9 læsninger
Musikgudstjeneste og gløgg-aften 3. søndag i advent
den 15. december kl. 19.30.
De 9 læsninger er oprindeligt en
engelsk juletradition, som med
tiden har bredt sig – også til
Danmark. I år vil adventstidens
musikgudstjeneste have tydeligt
præg fra den anglikanske kirkes
traditioner. Kirketraditioner,
juletraditioner, musiktraditioner.
Vi skal synge carols fra vores
salmebog, høre om den britiske
adventskrans og lytte til sog-
nekorets engelske julerepertoire.
Gudstjenesten foregår dog på
dansk.
Efter gudstjenesten vil vi samles i
sognehuset, hvor der er mulighed
for at købe gløgg og småkager for
kr. 20,-.
Alle er velkomne, både til gudstjeneste og gløgg-aften.
Salmeønskegudstjeneste
4. søndag i advent den 22. december kl. 10.00.
Man må ønske sig alt til jul, - og i
kirken kan man ønske salmer.
Der er måske en yndlingsjulesalme eller en salme, man ikke har
sunget meget længe; alle ønsker
er velkomne. I løbet af december
samler vi ønsker ind, - der vil være
en kasse til ønskesedler både i
våbenhuset og i sognehuset.
Ved gudstjenesten 4. søndag i
advent håber vi at kunne synge alle
de ønskede salmer.
9
Raklev Kirke
Endnumindrelillebittejuleaftens minikoncert
med Louise og Niels
Fredag den. 20. december kl. 19.30.
December er for mange en travl måned, hvor både julesorg
og juleglæde kan have svært ved at finde plads, og for
mange er travlheden bestemt heller ikke overstået den 20.
december, men her er muligheden for at trække stikket ud,
lade julefreden sænke sig og mærke lyset tændes i os selv.
Et udpluk af julens salmer, julens sange og julens musik
udsat for sopran, duet, publikum, klaver og orgel.
Alle er hjerteligt velkomne, og der er gratis adgang.
Louise og Niels
Louise og Niels efter vielsen i Raklev Kirke 24.
august.
Menighedsplejen
Tilbud om julehjælp og
juleaften for ældre og
ensomme.
Raklev Menighedsråd har besluttet, at vi her op til jul vil indsamle
penge i kirken til menighedsplejen
i Kalundborg Provsti.
Nu nærmer julen sig, og mange
glæder sig, men der er også nogle,
der frygter julens komme, fordi
det er dyrt og svært at leve op til
de forventninger, der er omkring
julen.
Derfor kan man gennem menighedsplejen søge hjælp bl.a. i form
af julepakker med proviant til
juletiden. Ligeledes arrangerer
menighedsplejen en juleaften for
ældre, for ensomme og for andre,
der ikke har nogen at fejre denne
aften sammen med.
Juleaftenen foregår i år i aktivitetscentret i Munkesøen, hvor man
bydes på en dejlig julemiddag
i hyggeligt samvær med andre.
Såfremt man ønsker transport,
koster det pr. husstand 100 kr.,
der skal betales ved tilmeldingen.
For at komme i betragtning til
både julepakker og juleaftenen,
skal man skrive en ansøgning,
med kopi af årsopgørelsen vedlagt, og ansøgningen kan stiles til
Raklev Kirkes præster.
Med venlig hilsen
Lisbeth Dyxenburg
Hjælp søges til en juleaften for enlige med børn
I menighedsplejen i
Kalundborg Provsti skal vi
for første gang afholde en
juleaften for enlige med
børn.
10
Vi har fået lov til at benytte sognehuset i Raklev, og maden får
vi udefra. Har du lyst til at give
en hånd med, enten før eller til
selve juleaften, vil vi meget gerne
høre fra dig. Vi kan bruge al slags
hjælp, lige fra julepynt til juletræet til anskaffelse af julegaver til
familierne samt til at gå praktisk
til hånde selve juleaften og være
med til at sørge for at alt glider,
som det skal, så vi alle kan få en
hyggelig aften. Kontakt Lisbeth
Dyxenburg [email protected] eller på
mobil: 23 22 09 90, hvis du har
mulighed for at hjælpe.
Venlig hilsen på vegne af menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Lisbeth Dyxenburg
Raklev Kirke
Juleaften for enlige med børn
Er du enlig forælder, og
har du svært ved at få
lavet en juleaften for dine
børn?
Der er meget, der skal ordnes og
arrangeres, så julen bliver perfekt.
Julemad, gaver, og hvordan skal vi
kunne danse om juletræet, når vi
er en meget lille familie?
Fællesgudstjeneste
anden juledag
Fællesgudstjenesten med
de andre kirker i Kalundborg
kommer i år til at finde sted i
Raklev Kirke.
Fællesgudstjenesten er afslutningen
på julens mange gudstjenester, og
den holdes i fællesskab med flere
præster fra nabokirkerne.
Det har fra starten været tanken med
fællesgudstjenesten, at den skulle
være en anderledes oplevelse i kontrast til de mange traditionelle gudstjenester i julen. Fællesgudstjenesten
har også til tider haft eksperimenterende karakter.
Kom og se, hvad der er fundet på i år.
Alle er velkomne.
Lisbeth Dyxenburg
Alle disse problemer kan menighedsplejen hjælpe dig med at
løse. Vi inviterer til juleaften i fællesskab med andre børnefamilier
med enlige forældre.
Det foregår i Raklev Sognehus,
Raklev Skillevej 1, 4400 Kalundborg. Det koster 100 kr. for voksne
og 50 kr. for børn at deltage.
Der serveres traditionel dansk
julemad, som leveres udefra, men
det forventes, at vi hjælper hinanden med det praktiske. Der må
ikke medbringes julegaver.
Alle enlige forældre med børn er
velkomne. Der er et begrænset
antal pladser, som fordeles ud fra
”først-til-mølle”- princippet.
Tilmelding til Lisbeth Dyxenburg
mail: [email protected] eller pr. tlf.
23 22 09 90.
Med venlig hilsen
Menighedsplejen i Kalundborg
Provsti
Lisbeth Dyxenburg
Julevandring og gudstjeneste
Julesøndag den 29.
decem­ber kl. 9.00 og 10.00
Mon ikke vi trænger til at røre os
lidt her efter alle juledagene?
Evangeliet til julesøndag er
fortællingen om Josef og Marias
flugt til Egypten med den nyfødte Jesus. Så lang en tur vil vi
ikke begive os ud på.
Vi mødes ved kirken kl. 9.00
med sko og overtøj, der egner
sig til en lille gåtur. Ruten vil
være lige i nabolaget og er på
ca. 3 km. Når vi kommer tilbage,
er der en kop kaffe i våbenhuset.
Kl. 10.00 går vi ind i kirken og
holder gudstjeneste, hvor alle
naturligvis kan tilslutte sig.
Indsamling til Mødrehjælpen i
Kalundborg
I Kalundborg er der siden 2012
blevet opbygget en genbrugsforretning midt i Kordilgade,
hvor der sælges brugt, men
pænt babytøj og udstyr af
kompetente og frivillige medarbejdere. Endvidere har lokalafdelingen et tilbud om ”Den Rullende Kagemand”, som er støtte
til en fødselsdag for et barn på
3-13 år, hvor forældrene ellers
ikke har ressourcer til selv at
etablere en fødselsdagsfest.
Raklev Kirke har indsamlet
3314,50 kroner, der er givet i
kirkens indsamlingsbøsser og i
forbindelse med arrangementer
i sognehuset.
På Mødrehjælpens vegne skal
lyde en stor tak.
11
Raklev Kirke
Seniorkirke
Det koster 50 kr. at deltage, og
alle er hjerteligt velkomne.
Tilmelding til kirkekontoret senest
tirsdag den 10. december kl. 12 på
tlf. nr. 5956 2519.
Formiddagsmøderne begynder
med morgensang kl. 10.15 i kirken,
og derefter går vi i sognehuset
og får kaffe og brød. Hvert møde
vil desuden have et emne, hvor vi
hører nogen fortælle. Der vil også
være tid til hygge og snak.
Pris for arrangementet: 20 kr.
Vinter
Onsdag den 11. december kl.
14-17: Julemøde
Julesalmer, banko, fortælling,
hygge og luciaoptog.
Fredag den 24. januar kl. 10.1512: Jerusalem
Jette Hyldgard og Flemming Christensen fortæller og viser billeder
fra Jerusalem, hvor de har boet og
rejst med grupper, senest dette
efterår.
Film skal ses i
sognehuset
Vi mødes til en god film i
sognehuset tre torsdage:
den 16. og den 30. januar
og den 6. februar kl. 19.00
– ca. 22.00.
Jeg har valgt 3 film, som på forskellig måde kredser om tro og
eksistens.
Der bliver fokus på, hvad det
betyder at vælge troen som pejlemærke i sit liv. Vi skal møde
en lille gruppe mennesker fra
Dalarna sidst i 1800-tallet, som
forlader det kendte for at rejse
til Jerusalem, og vi skal møde en
ung mand, som udfordrer Gud
og bliver sat på sit livs prøve. Og
endelig en film om, hvordan kær-
12
ligheden overvinder selv de dybeste sår på sjælen.
Der vil blive givet en kort indledning til aftenens film, men ellers
er det vigtigste at opleve filmens
eget budskab. Filmene vises med
projektor på lærred.
Vi ser filmen sammen for at kunne
tale om den bagefter og debattere
de tanker, den enkelte film sætter
i gang. Pris 30 kr. pr. aften.
Interesserede kan få et program
med filmtitlerne og lidt omtale af
de enkelte film.
Man skal tilmelde sig studiekredsen hos mig på mail [email protected]
eller telefon 5951 3028, eller på
kirkekontoret på tlf. 5956 2519.
HB
Fredag den 21. februar kl. 10.1512: Mad og mennesker i fængsel
Jens Randrup er ansat som kok og
underviser i Meyers Madhus. Han
vil fortælle om sin særlige opgave
som undervisningsansvarlig for
Vridsløselille Statsfængsel og for
Statsfængslet Jyderup.
Fredag den 21. marts kl. 10.15-12:
Køjeseng, kakkelovn, knæbukser
Sognemedhjælper Arnth Ravn fortæller om en dejlig barndom, hvor
nøjsomhed og sparsommelighed
var en del af det; til gengæld var
der overflod af kærlighed.
Alle er velkomne, og kirkebilen
kan benyttes. Ring dagen før
mødet, senest kl. 12, til Karens
Minibusser på tlf. 5955 2356.
Vinterkirke
for børn
Som noget
nyt vil vi
i Raklev
Kirke tilbyde ”vinterkirke” i
uge 7.
Tilbuddet gælder børn i 2. til 5.
klasse, der ikke har mulighed
for at komme på vinterferie. Vi
mødes kl. 8.30–16.00 mandag,
tirsdag og onsdag.
Der bliver tale om en række
spændende aktiviteter og muligvis en tur på kælkebakken.
Det koster ikke noget. Tilmelding i januar 2014 på e-mail til
[email protected] Venligst sognemedhjælper Arnth
Raklev Kirke
Kristuskransen
Kyndelmissegudstjeneste
søndag den 2. februar
kl. 16.00.
Der knytter sig til kyndelmisse både
folkelige og kristne traditioner,
som bindes sammen af en fejring
af lyset. I Raklev Kirke holder vi en
musikgudstjeneste med lys og bøn,
inspireret af Kristuskransen.
Kristuskransen er en perlekrans til
bøn, hvor hver perle har et tema:
Dialogdag
Søndag, den. 2. februar 2014
kl. ca. 17.00 –19.00: ”Sognets
kirkelige aktiviteter”.
Der er kyndelmissegudstjeneste kl. 16.00, og
umiddelbart derefter samles vi i sognehuset til et
let traktement.
Menighedsrådet lægger op til drøftelse af sognets
kirkelige aktiviteter, da det er det, som menighedsrådet vægter at prioritere i det årlige arbejde
for sognet. Her har vi brug for menighedens forslag og idéer - dine overvejelser!
I våbenhuset og sognehuset vil der fra januar
måned ligge en årsberetning for menighedsrådets
virke i 2013, som vi denne dag kan tage udgangspunkt i.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi har en hjemmeside – bruges den?
Skal vi lave fælles udflugter, unge og ældre?
Livsfortællingsværksteder?
Handyman-korps?
Højskoletiltag?
Café-miljø for unge og ældre?
Reformationsjubilæet – hvad er det?
Sang giver livsglæde -?
Osv.- osv.- osv.- tænk selv videre……
Alt kan drøftes – intet er for småt.
Kom og deltag – alle er hjerteligt velkomne søndag den 2. februar 2014 kl. 17.00.
Gudsperlen, jegperlen, dåbsperlen,
ørkenperlen osv. Disse temaer vil
blive belyst i tekst, bøn, musik og
sang.
Det kræver ikke forhåndsviden om
Kristuskransen at deltage, og gudstjenesten vil give et indblik i den
indgang til bøn, som kransen giver.
Efter gudstjenesten er der dialogdag i sognehuset, hvor vi også
byder på varm suppe.
Alle er velkomne.
Guds ord – god mad
– glade børn
Slip for madlavningen og brug ca. 2 timer i
hyggeligt samvær med andre børnefamilier. Giv dit barn et naturligt forhold til kirke
og kristendom.
Vi begynder kl. 17.00 i kirken med en halv times børnevenlig gudstjeneste. Herefter går vi i sognehuset og
leger lidt og laver aktiviteter sammen, inden vi spiser
børnevenlige retter. Maden koster 25 kr. for voksne,
børn spiser gratis. Arrangementerne foregår første fredag i måneden. Tilmelding dagen før inden kl. 12 til Lisbet Dyxenburg, mobil: 23 22 09 90.
Fredag den 7. februar: 5-års dåbsjubilæum
Denne dag fejrer vi alle, der er døbt i
Raklev Kirke for 5 år siden. Men andre
er også meget velkomne. Vi skal selvfølgelig høre om, hvad dåb er, og fejre
dagen med kagemand.
Fredag den 7. marts: Fastelavnsgudstjeneste
Herefter slår vi katten af tønden i sognehuset. Vi har tønder til både de små og til de lidt større.
Kom gerne udklædt.
Fredag den 4. april: Påskegudstjeneste
Kom og hør om, hvorfor vi fejrer påske. Vi skal på jagt
efter påskeæg i kirken, og i sognehuset skal vi lege de
gamle påskelege.
Valgbestyrelsen
13
Nyt salmebogstillæg til
Raklev Kirke
Raklev Kirke
Babysalmesang
måneder gammelt. Vi mødes en
gang om ugen kl.10 – 11. Vi synger blide sange med få toner. Ro.
Stille overgange. Tid til sansning.
Bevægelseslege med arme og
ben. Lyttelege. Danselege.
Babysalmesang i Raklev
Kirke har i efteråret været
en stor succes.
Med udgangspunkt i barnets
udvikling giver vi inspiration til
egne musikaktiviteter derhjemme.
Hold øje med kirkens hjemmeside. Vi glæder os til at hilse på de
nye mikro-konfirmander.
Vi starter forfra i marts måned.
Man kan starte, når barnet er 3-4
Venligst, sognemedhjælper Arnth
([email protected])
Retrætedage til fordybelse
Retræte har fra gammel
tid været en del af kirkens
åndelige liv. Ordet retræte
betyder tilbagetrækning,
idet man for en periode
trækker sig bort fra det
almindelige liv for at rette
opmærksomheden mod det
åndelige liv.
Dagene er en mulighed for at lære
retræteformen at kende, hvor der
foruden den enkelte dags tema vil
være vejledning i afspænding, bøn
og hjertemeditation.
Lørdag den. 15. februar kl. 9.30 –
16.00: Den indre kilde
I Bibelen bruges flere steder et billede af Guds nærvær som en kilde,
vi kan få livgivende vand fra. Kilden
findes allerede tilgængelig for os,
men vi skal blive opmærksomme på
den. Vi vil bruge dagen på at åbne
opmærksomheden for Guds kilde i
vores indre. Om formiddagen vil vi
14
være i kirken i stilhed med vejledning i meditativ bøn. Efter frokost
vil vi undersøge veje til et nyt liv i
vores velkendte hverdag.
Lørdag den 12. april kl. 9.30 –
16.00: Påskens passionsmusik
Denne dag former sig som en
musikretræte, der lægger op til
indlevelse i den forestående påske.
Vi skal lytte til J.S. Bachs passionsmusik over Johannesevangeliet.
Martin Guldberg, som underviser på
musikvidenskab ved Århus Universitet, vil lede os i en meditativ indføring i både tekster og musik.
Program for dagene kan hentes på
hjemmesiden og i kirken fra nytår.
Der kræves ikke særlige forudsætninger, og alle interesserede er
velkomne.
Pris for deltagelse inklusiv kaffe
og frokost 50 kr. for februarretræten og 100 kr. for påskeretræten.
Retrætedagene holdes i Raklev
Kirke og sognehuset.
Tilmelding til Helle Brink på
tlf. 5951 3028 eller [email protected]
HB
Menighedsrådet har besluttet
at indkøbe salmebogstillægget
’Lysets Utålmodighed.’
Lysets Utålmodighed er en samling af helt nye salmer, forfattet
af 12 danske salmedigtere i tæt
samarbejde.
40 komponister, heraf 39
danske og en finsk har leveret
melodierne. Derudover er der
også en enkelt irsk folkemelodi.
Salmerne er skrevet i et nutidigt
sprog og for manges vedkommende også et nutidigt billedsprog, som gør, at man hurtigt
kommer til at holde af dem og
finde genkendelsens glæde fra
sin egen hverdag.
Melodistoffet er moderne, rytmisk og klassisk, dog på ingen
måde avantgarde, atonalt eller
på anden måde svært tilgængeligt. Det er meget sangbart og
iørefaldende.
For langt de fleste af salmerne
gælder, at melodi og tekst hører
sammen. Det er altså ikke bare
en tekst, hvortil der er fundet en
melodi, der passer på versefødderne. Enten er melodien skrevet
til salmeteksten, eller også har
salmedigteren skrevet en tekst
til en bestemt melodi, og det
giver en vældig logisk og harmonisk sammenhæng, som gør, at
melodierne hurtigt er lært.
Vi har valgt at holde to gudstjenester i løbet af vinteren og det
tidlige forår, hvor vi overvejende
bruger salmer fra Lysets Utålmodighed: den 16. februar kl. 10.00
og den 23. marts kl. 10.00.
Læs mere om ’Lysets Utålmodighed’ på www.unitasforlag.dk
Niels Wakabayashi
Raklev Kirke
Kirkens Åbne Vindue
Raklev Kirke har et samarbejde med Vor Frue Kirke
om fælles sogneaftener,
som vi kalder Kirkens Åbne
Vindue. Denne vinter tilbyder vi tre foredrag, som
kredser om troens betydning for det moderne menneske.
Tirsdag den 21. januar kl. 19.00 i
Raklev Sognehus:
De måske kristne - fra Guds uransagelige veje til selvransagelser
Iben Krogsdal, forfatter og salmedigter, oprindelig uddannet på Det
Jyske Kunstakademi og siden ph.d.
i religionsvidenskab. Kendes også
fra medvirken i radioprogrammet
Netværket på P1.
Mange taler om Danmark som et
kristent land. Men hvad vil det sige
at være kristen? Hvad betyder kristendom egentlig for moderne folkekirkedanskere? Og hvordan tolker
mennesker i dag deres livs med- og
modgang?
Iben Krogsdal vil tegne et billede
af de seneste årtiers forandringer
i livstolkninger blandt almindelige
danskere. Foredraget beskriver,
hvordan menneskers opmærksomhed over generationer har vendt sig
indad. Det viser, hvordan psyken
- det ’skjulte’ i mennesket - er kommet mere i fokus, når mennesker
forsøger at forklare deres liv.
Tirsdag den 25. februar kl. 19.00 i
Raklev Sognehus:
Vær mig nær! Om salmedigteren
Jakob Knudsen og hans tid.
Henrik Wigh-Poulsen, domprovst
ved Odense Domkirke, tidligere
redaktør og leder af GrundtvigAkademiet, desuden var han i 2008
bispekandidat til bispeembedet i
Roskilde stift.
Jakob Knudsen har skrevet en af
vores bedste salmer, Se, nu stiger
solen. Men hans forfatterskab har
ikke mange læsere. Ikke længere i
hvert fald. Men det er nu synd, for i
al dets politiske ukorrekthed og religiøse alvor skulle det nu nok kunne
ryste og anfægte en og anden.
I sit foredrag trækker Henrik WighPoulsen nogle historiske forbindelseslinjer til Jakob Knudsens
litterære samtid og de grundtvigske
miljøer, han voksede op i. Foredraget former sig altså ikke alene som
en gennemgang af et liv og et spændende forfatterskab, men også som
en belysning af en historisk epoke
og dens religiøse og kulturelle
strømninger.
Torsdag den 20. marts kl. 19.00 i
Kirkeladen ved Vor Frue Kirke:
At give håbet sprog
Henning Nørhøj, cand.theol., fhv.
lektor på læreruddannelsen og tidligere sognepræst i Vig og forstander
for Rønde Højskole. Herudover er
Henning Nørhøj formand for Kirkeligt Centrum.
Med baggrund i en personlig erfaring af at miste vil Henning Nørhøj
fortælle om hvordan livssyn, tro og
opfattelse af mening udfordres.
Mange erfarer på et eller andet tidspunkt at miste en af sine nærmeste.
Kan vi komme igennem sorgen og
smerten? Skal og kan vi dele den
med andre? Og hvordan gøre sorgen til vores følgesvend?
Foredraget vil også stille spørgsmålstegn ved, om vore traditionelle
og tillærte forestillinger om et liv
efter døden og et gensyn hinsides
kan holde overfor realiteterne. Endvidere vil Henning Nørhøj forsøge at
svare på det spørgsmål, der brænder
på for så mange mennesker i dag:
Hvordan kan man i en moderne nutid
finde mening og livsmod i kristendommens sprog og billedverden?
Pris: 30 kr. for foredrag inkl. kaffe.
Kristusbilledet
Stilhedsgudstjenester med
billedmeditation
I vinter bliver der mulighed for at
runde dagen af med en fredfyldt
stund i kirken. Gudstjenesten vil
være meditativ med musik, læsning
fra Bibelen og med enkel bøn og
sang. Jeg vil desuden vise et par
billeder til fordybelse med efterfølgende stilhed og plads til egen
eftertanke. Kom gerne i god tid og
lad roen i kirkerummet sænke sig.
Stilhedsgudstjenesterne ligger
torsdage kl. 17.00 og varer en halv
times tid.
Den. 23. januar: Den ophøjede
Kristus i den klassiske ikon
Den. 27. februar: Den menneskelige Kristus i renæssancens maleri
Den. 27. marts: Den hemmelighedsfulde Kristus i moderne kunst
HB
15
Troscafé 2014
Troscafé henvender sig til
dig som:
- gerne vil vide mere om den kristne
tro
- er døbt eller konfirmeret, men ikke
kommer i kirken
- vil døbes eller konfirmeres
- vil have troen opfrisket eller
begynde forfra
- har lyst til at støtte dem, der gerne
vil ind i troen
Troscafé foregår en søndag formiddag kl. 11.30 – 13.00. Vi spiser frokost sammen og har samtaler om tro
omkring bordet.
Troscafé er for alle, der er interesserede i kristentroen og gerne vil
introduceres til dens indhold og
have vejledning og redskaber til at
udfolde en trospraksis.
Troscafé kan være en hjælp på vejen
ind i den kristne tro og i menighedens fællesskab.
Troscafé er den 23. februar kl. 11.3013.00, den 16. marts kl. 11.30-13.00
samt den 6. april kl. 11.30-13.00.
I må meget gerne tilmelde jer til
Lisbeth Dyxenburg,
mobil: 23 22 09 90.
Døbte
07.07.2013
Alexander Storm
Christensen
Pilebakken 8
Viede
22.09.2013
Smilla Brehm Larsen
Borrehøj 11
06.07. 2013
Trine Jensen
Claes Jensen
Azaleavej 8
4470 Svebølle
14.07.2013
Vigga Avia Lønborg
Larsen
Lauravej 22, 3. tv
2500 Valby
05.10.2013
Bertram Sauer
Mammen
Brandsbjerg 35
28.07.2013
Lærke Marie Albæk Busch
Rævebakken 23
Rævebakken 6
20.07. 2013
Sussi Fie Windjuul
Martin Windjuul
Lundemarken 9
Malou Rosa Belling
og Alma Oline Belling
Holbækvej 52
24.08. 2013
Louise Kosack
Wakabayashi
Niels Kosack
Wakabayashi
Gl. Nyrupvej 40
06.10.2013
Thomas Funder
Gl Nyrupvej 23
Camilla Flor
Schachtschabel
Tonni Flor
Schachtschabel
Svenstrupvej 15
04.08.2013
Ida Cederlund Holmberg
Lynggårdsvej 3
Marius Frederik Bruun
Rubjerg Alle 2A, 1. th
Ella Løjtved Lumbye
Valentin Jensensvej 21C,1.
11.08.2013
Benjamin Lauge Odgaard
Landberg og
Loui Chresten Odgaard
Landberg
Hestehavebakken 129
25.08.2013
Daniella Hansen Celis
Panama
01.09.2013
Anna Reimann Løvstrøm
Jensen
Hjorthøj 20
15.09.2013
Alex Varnholst
Istebjergvej 40
16
Mille Andrea Demant
13.10.2013
Erik Bjørn Hansen
Granbakken 29
31.08. 2013
Rikke Lomholt Fabrin
Jesper Fabrin
Nyrupvænget 5
20.10.2013
Finn Valdemar Lund
Bramsen
Overbjergvej 32
21.09. 2013
Bettina Ingild Holtz
Jensen
Stig Ingild Holtz
Jensen
Slagelsevej 98
27.10.2013
Lærke Emilie Juhl
Rahmberg
Hjorthøj 46
05.10. 2013
Anne-Mette Julin
Christiansen
Per Jepsen
DØDE
05.07.2013
Verner Nielsen
Grønningen 1, st. 12
4200 Slagelse
09.07.2013
Henrik Frederik Georg Iwan
Rung
Røsnæsvej 69C, 3-2
19.07.2013
Jørgen Ruby
Trøjeløkkevej 10
20.07.2013
Folmer Frederik Hansen
Pilebakken 1
03.08.2013
Fritz Nis Callesen
Fr. Andersensvej 35 D
08.08.2013
Anny Stenberg Stoklund
Gl. Nyrupvej 5
10.08.2013
Niels Edvard Rasmussen
Røsnæsvej 69C, 1-3
14.08.2013
Ole Jakob Hillebrand Jørgensen
Skipperlinien 3
24.08.2013
Rasmus Hartvig Jørgensen
Hærvigsgade 3, 2. tv
29.08.2013
Ruth Bager Petersen
Kallerupvej 105
31.08.2013
Maren Klitgård
Røsnæsvej 69C, 2-1 5
05.09.2013
Josefine Maria Filbert
Lupinvej 15, st. 436
10.09.2013
Tommy John Johansson
Røsnæsvej 182A
17.10.2013
Aage Lindstrøm Bressendorff
Røsnæsvej 69C, 2-1 9
Inge Margrethe Sillassen
Røsnæsvej 159
24.10.2013
Kirsten Merete Rasmussen
Højlandsvej 12
25.10.2013
Lauritz Lundgaard Jensen
Tranevej 16
Gudstjenester i Raklev Kirke
december 2013 – april 2014
= Koret medvirker
December
Søndag den 1. Søndag den 8. Torsdag den 12. Søndag den 15. Søndag den 22. Tirsdag den 24. Onsdag den 25. Torsdag den 26. Søndag den 29. Tirsdag den 31. kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.00 kl 15.30 kl. 10.00
kl. 10.00 ♫
kl. 10.00
kl. 14.00
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
begge præster
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Lisbeth Dyxenburg
Lisbeth Dyxenburg Helle Brink
flere præster
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
1. søndag i advent
2. søndag i advent/ Luciagudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
3. søndag i advent/ De 9 læsninger
4. søndag i advent/ Salmeønskegudstj.
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag/ Fællesgudstjeneste i Raklev
Gudstjeneste med kort vandring
Nytårsaften
Januar
Søndag Søndag Søndag Torsdag Søndag den 5. den 12. den 19. den 23. den 26. kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.00
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
Gudstjeneste
Februar
Søndag Fredag Søndag Søndag Søndag Torsdag
den 2. den 7. den 9. den 16. den 23. den 27. kl. 16.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 17.00
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Lisbeth Dyxenburg
Helle Brink
Musikgudstjeneste med Kristuskransen
Guds ord, god mad, glade børn
Gudstjeneste
Sanggudstjeneste
Gudstjeneste med efterfølgende troscafé
Stilhedsgudstjeneste
Marts
Lørdag søndag Fredag Søndag Søndag Søndag Torsdag Søndag den 1. kl. 19.00
begge præster den 2. den 7. kl. 17.00
Lisbeth Dyxenburg
den 9. kl. 9.00 Helle Brink
den 16. kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
den 23. kl. 10.00
Lisbeth Dyxenburg
den 27. kl. 17.00
Helle Brink
den 30. kl. 10.00
Helle Brink
Fastelavnsgudstjeneste
Obs! Ingen gudstjeneste
Guds ord, god mad, glade børn
Nødhjælpsgudstjeneste
Gudstjeneste med efterfølgende troscafé
Sanggudstjeneste
Stilhedsgudstjeneste
Gudstjeneste
April
Fredag den 4. Søndag den 6. kl. 17.00
Lisbeth Dyxenburg
Guds ord, god mad, glade børn
kl. 10.00 ♫ Lisbeth DyxenburgMariæ bebudelsesdag/ Gudstjeneste med
efterfølgende troscafé
Menighedsrådets møder
Torsdag den 12. december
Torsdag den 9. januar
Torsdag den 13. februar
Torsdag den 13. marts
Møderne begynder kl. 18.30 med de lukkede
sager, men fra kl. 19.00 er møderne offentlige
og åbne for tilhørere. Møderne holdes i mødelokalet i Raklev Sognehus, Raklev Skillevej 1.
Dagsorden og senere referat af møderne kan
ses på opslagstavlen i sognehuset.
17
Raklev Kirke
Sogneindsamling 2014
Søndag den 9. marts samler vi ind for Folkekirkens Nødhjælp ved den årlige sogneindsamling.
Pengene vil gå til det internationale nødhjælpsarbejde med fokus på at afhjælpe sult.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld dig som indsamler.
Yderligere oplysninger vil blive meddelt på kirkens hjemmeside og i den lokale presse, når dagen nærmer sig.
Kirke i natten
Maskeradebal i Raklev
Kirke den 1. marts kl. 19.00
– 22.00.
Det er lang tid siden sidst, og derfor er det nu tid til igen at invitere
til ”kirke i natten”. Vi holder det
lørdagen før fastelavn, og derfor opfordres man til at komme
udklædt til et maskeradebal.
Vi begynder aftenen med en festlig
gudstjeneste, hvor også madrigalkoret Asta Basta vil synge.
Derefter vil man blive ført rundt
til forskellige oplevelser i kirkens
krinkelkroge oppe som nede, ude
som inde.
Der vil være mulighed for at
købe lidt lækkert i caféen i sognehuset, og i løbet af aftenen vil Helle Nielsen instruere os i at danse
lanciers.
Denne aftens
maskeradebal er
for alle aldre, hvis
man kan holde
sig vågen.
Udstillinger
Det nye års første udstiller
i sognehuset bliver Axel
Gadegaard.
Axel har næsten altid sit kamera
på sig, når han bevæger sig rundt i
naturen.
Naturen og dens mangfoldighed er
nemlig en uophørlig inspirationskilde for ham - ligesom overraskende
18
former og farver, vekslende lys og
skygge optager ham på alle årstider. Motiverne er mest lokale.
Glæd jer til at se Axel Gadegaards
fotokunst; som altid er udstillingen
åben i kirkekontorets åbningstid og
ved arrangementer i sognehuset.
Aftalerne med forårets øvrige
udstillere er endnu ikke faldet
helt på plads - men hold øje med
dagspressen og/ eller kirkens
hjemmeside.
Raklev Kirke
Tom McEwan kommer med
»Natbussen« til Raklev
Koncert i Raklev Kirke
søndag den 4. maj 2014
kl. 14.30.
En musikalsk rejse for hele familien. Vi kommer til Afrika, Kina,
Glumsø, New Orleans og mange
andre sjove steder; bl.a. en kal-
kunfarm, hvor der sker mærkelige
ting…
’Natbussen’ består, foruden Tom
McEwan, af ’Kesser’, som synger
og spiller banjo og kazoo. På klaver er det Sven Jørgensen, og på
saxofon er det Jesper Løvdal.
Billetterne koster pr. plads kr.
100,- Dvs. at børn på skødet er
gratis, og børn, der kan rykke sammen, må deles om en billet. Billetsalget åbner tirsdag den 4. marts.
Køb billetter via kirkens hjemmeside www.raklevkirke.dk eller på
kirkekontoret.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
og læs mere om koncerten i næste
sogneblad.
19
R ·G ·I
RGI’s 150 års jubilæum
selv om vejret ikke var det bedste, var
vi godt tilfredse med arrangementet.
Lørdag den 28. september var
dagen, hvor der skulle festes. Vi
havde bestilt rigtig god mad fra
Skipperkroen.
MajsBand leverede super dansemusik, hallen var festligt pyntet, og
det er vores indtryk, at de over 300
gæster havde en rigtig god aften,
hvor der var mulighed for at danse,
snakke og hygge sig, også med
nogle gamle bekendte. Søndag den
6. oktober blev det tid til den mere
officielle del.
Der pudses før jubilæet.
Der var travlhed med pudsekludene
et par dage før jubilæet, en stor
tak fra foreningen til medlemmerne
af pudseholdet. På billedet ses
fra venstre: Bodil Nielsen, Rud E.
Larsen, Birthe B. Larsen, Lis Alfast,
Palle Bruus, Lillian Bruus, Bent
Egensberg, Tove A. Hansen, Eva
Jensen og Rita Christensen.
150 år i Raklev
I 2013 har vi fejret vores 150-års
jubilæum. Vi startede med en
fodboldkamp den 25. maj mod
FC Nordsjælland. Holdet var sammensat af tidligere og nuværende
spillere fra KGB og Raklev. Det var
en dejlig lun aften, og mange havde
valgt at være til stede for at støtte
Opvarmning før løbet.
20
de lokale, men der var også mulighed for autografer, og FCN havde
medbragt en souvenirbod; der var
biludstilling og gymnastikopvisning
ved Raklevs Jumpstars. Kampen
endte med en sejr på 2-1 til hjemmeholdet, rigtig godt kæmpet.
Næste arrangement blev lavet i
samarbejde med KIF løbeklub søndag den 15. september.
Ruten for voksne var 5 km ned ad
Elledevej, op ad Raklev Høje, forbi
kirken og hjem til Røsnæshallen.
Børn under 14 år løb på en lukket
rute på banerne. Raklev Brugs havde
sponseret frugt og drikkevarer, og
Løbet startes.
Vi havde indbudt medlemmer og
samarbejdspartnere til reception. I
hallen havde vi arrangeret mulighed
for, at vores fremtid kunne afprøve
nogle af vores tilbud. Vores juniorfane var slidt, og vi havde derfor
ansøgt Danmarkssamfundet om en
ny fane, som blev indviet i forbindelse med en gymnastikopvisning.
Ved indvielsen skulle der slås 3
søm i, og det var Poul-Erik Olsen,
Lone Klitten og Helene Baagland,
der fik den opgave. I den lille hal var
arrangeret en meget flot udstilling
af billeder, tøj, bolde m.m., gamle
protokoller og scrapbøger, som der
blev kikket meget flittigt i.
Der var rigtig mange gæster samt
R ·G ·I
flere tidligere medlemmer, som
kunne genopfriske gamle minder
med alle vores nuværende medlemmer. Vi modtog mange flotte gaver
og taler, og det er vores indtryk, at
det var en rigtig god dag.
Velkomst ved formanden
www.nelspedersen.dk
Telefon: 59 50 80 49
Mobil: 20 70 80 49
Stor tak til jubilæumsudvalget,
som har udført et kæmpearbejde
gennem de sidste 18 måneder; Rud
Larsen har stået i spidsen for udstillingen, og mange andre har lavet et
stort arbejde. Jeg vil også benytte
lejligheden til at takke for spon­
sorgaver, og tak for alle de gaver,
vi har modtaget. Vi havde oprettet
en gavekonto, som rigtig mange har
givet et beløb til, denne konto vil
blive anvendt til gavn for de fremtidige medlemmer i Raklev Gymnastik og Idrætsforening.
Anne-Grethe Andersen
Deres
nærhedsbutik
- med stort udvidet varesortiment
Frisk frugt og grønt, nu på køl - Stort udvidet dybfrostsortiment
Større udvalg i salater, pålægs- og røgvarer
Hver dag friskt brød fra Kvickly-bageren
Hver dag friskbagt brød fra egen ovn
benzin-anlæg med seddelautomat/kontokort
»dit lokale
trykkeri«
Visitkort
Brevpapir
Brochure
Flyer
Plakater
Bøger
Banner
Roll-up
POS materiale
RAKLEV - 59 50 80 21
21
R ·G ·I
»Pigerne fra bussen« til Veronello Cup
i Italien
Forrest fra venstre: Nikoline Tidman Thomsen, Maja Møller Jensen, Line Bjerg Jensen,
Rikke Nordbo Keller, Juhi Bosendal, Sandra Søvig Hjernø og Ditte Toftgaard Sidenius
Bagerst fra venstre: Celena Andersson, Kadeisha Andreé Sørensen, Sofie Bresson, Amalie Sophie Hansen, Emma Quist, Cecilie Ziegler Rømer, Matilde Tidman Thomsen, Line
Breindahl Knudsen, Kristina Aagaard Hansen og Nelly Rudahunga.
Fodboldpigerne fra årgang
98 og 99 deltog i efterårsferien i Veronello Cup ved
Gardasøen i Italien. Fra
starten af turen fik de tilnavnet ”pigerne fra bussen”
af deres rejsefæller i bussen, som lavede en lille en
slagsang til dem. Den høje
stemning kom til at præge
resten af turen.
Pigerne var fra årgangene 98 og 99
i RKA-samarbejdet. RKA var samarbejdet omkring fodbold mellem de
to klubber Raklev og Kalundborg.
Der har i efterårssæsonen været
et 7-mands og et 11-mandshold.
Samarbejdet afsluttes med udløb
af efterårssæsonen. Langt de fleste
spillere og trænerne kommer dog
22
fra Raklev, og sæsonens to hold
fortsætter i Raklev.
Forældreforeningerne, støtteforeningerne og klubberne støttede
velvilligt turen økonomisk. Spillerne
havde selv sparet lidt sammen,
blandt andet ved at dele telefonbøger ud. Dette gik til indimellem at
forsøde turen.
De to årgange piger har kun spillet
sammen siden sommerferien. Samtidigt kommer spillerne fra et ganske stort område, blandt andet fra
Svebølle, Ubby/Jerslev og Rørby.
Så turen havde også til formål at
ryste spillerne godt sammen, og det
lykkedes. Der var 17 spillere, der
havde tilmeldt sig turen på tværs af
årgange og hold, så vi deltog med
et 11-mandshold.
Turen gik til Veronello Cup i Italien,
som afholdes ved den sydlige del af
Gardasøen omkring byen Peschiera.
Der var omkring 1600 deltagere i
stævnet fra en lang række lande,
langt de fleste kom dog fra Danmark. Alle deltagerne boede på den
store campingplads Bella Italia,
som er godt kendt af mange danskere. Så danskerne var nærmest
på hjemmebane.
Turen foregik med bus med afgang
fra Røsnæshallen lørdag d. 12. oktober. Vi kom til at dele bus under
hele turen med Allerøds 11-årige
drenge. Det var lidt frygtet på
forhånd, ikke mindst det ventede
støjniveau, og 11-årige drenge og
14/15-årige piger går ikke nødvendigvis godt i spænd. Men det
viste sig at være en absolut positiv
oplevelse. Drengene fra Allerød
introducerede hurtigt en slagsang,
hvori indgik ”pigerne fra bussen
af”, og så var den vist egentlig ikke
længere. Så den gode stemning
var lagt fra starten, og den holdt
sig gennem hele turen, hvor holdene fulgte og støttede hinanden.
Omkring støjniveauet så viste det
sig også, at pigernes lå langt, langt
over drengenes – det har sikkert
skabt lidt respekt.
Bussens chauffører var jysktalende,
og flere af pigerne fik sig en sproglig oplevelse. Trænerne forstod
heller ikke alle udtrykkene. Men det
fungerede fint.
Turen derned gik fint med et tiltrængt afbræk på færgen mellem
Gedser og Rostock, hvor livsnødvendigheder som køb af sodavand
og slik og ikke mindst opladning
af telefonerne kunne finde sted.
Der kom dog lidt betænkeligheder omkring vejrsituationen, da vi
nåede Brennerpasset, hvor der var
faldet en halv meter sne. Vi måtte
køre en lille omvej, da vejen var lukket, muligvis på grund af sneen.
Vi ankom til stedet søndag morgen.
Her startede stævnet med en stor
og lidt pompøs åbningsceremoni for
alle deltagerne i en stor teatersal
i Gardaland. Der var stil over det.
Efter ceremonien kunne deltagerne
fornøje sig i Gardaland, som er en
stor forlystelsespark. En temmelig
lang dag for trænerne.
R ·G ·I
Om mandagen begyndte stævnet,
og vi spillede de første 4 kampe.
Vi spillede yderligere 2 kampe om
tirsdagen. Selvom holdet var sammensat af spillere fra 2 hold, og alle
17 spillere skulle have spilletid med
mange udskiftninger til følge, havde
vi sat næsen op efter en finaleplads.
Men sådan gik det ikke. Vi vandt
2 kampe, spillede 1 uafgjort og
tabte 3 kampe. Kun i den allersidste kamp kom spillet til at fungere
nogenlunde. Vi løb hurtigt ind i en
imponerende lang række af skader,
og 17 spillere viste sig ikke at være
for mange.
række 2, som er den andenbedste
række; det bliver spændende.
7-mandsholdet undgik klogeligt
oprykning og får derfor bedre
muligheder for at spille sig frem til
forårets finalestævne.
Kommer der lidt flere spillere, kan
det måske blive til et 11-mandshold.
Der bliver masser af pigefodbold for
alle i Raklev til foråret.
Lars Bosendal
Ann. Risum Ventilation dok.:Ann. Risum Ventilation dok.
• Fuld udnyttelse
af brændeovnen
• Forbedret luftkvalitet
• Bedre indeklima
• Lydsvage emfang
• Varmeflytning fra
rum til rum
• Aut.
partner
17/07/08
Ring og få et
uforpligtende tilbud
der holder!
59 50 12 00
Risum Ventilation
Elledevej 65 - 4400 Kalundborg
www.risum-ventilation.dk
15:44
] Hårpleje
Hjemturen blev påbegyndt torsdag
eftermiddag, og vi var hjemme fredag middag. Mange var godt trætte,
og det var heldigt, at der var et par
dage til at komme til hægterne igen.
Med på turen var de to trænere Lars
Bosendal og Anders Mortensen og
sidstnævntes kæreste Camilla Fre-
deriksen, som ydede en rigtig stor
indsats i forbindelse med de mange
skader.
Turen synes at have været en oplevelsesmæssig og kammeratskabsmæssig succes. Sådanne ture kan
kun anbefales.
De sportslige ambitioner får holdene rig mulighed for at forfølge på
anden vis, blandt andet i forårets
turnering. 11-mandsholdet er med
maksimumpoint rykket op i Mester-
] Modeklip
Efter at have set nogle af finalekampene onsdag formiddag tog
holdet på udflugt – til et stort shoppingcenter i nærheden. Vejret var i
mellemtiden blevet rigtigt godt, og
temperaturen nåede op omkring 25
grader. Så om eftermiddagen kunne
spillerne bade i Gardasøen og
campingpladsens store badeland.
Om aftenen var der afslutning med
diskotek. Det må have været en god
dag.
Der planlægges i halvlegen.
Hele familiens salon
Stævnets mest markante hold viste
sig at være finske Vantaan. Et imponerende hold med en imponerende
fysik. Man kunne godt tvivle lidt på,
at alle spillerne overholdt alderskravene. Men de spillede utroligt
velorganiseret og hårdt fysisk
fodbold. De blev ikke så populære,
da deres hårde fysiske spil forårsagede en del skader hos modstanderne, mindst én blev hentet i
ambulance. De tabte dog i finalen
til Fremadnord, som vandt på deres
store energi og dommertække. Der
blev dømt off-side på samtlige af
Vantaans velindøvede frispilninger.
Men Vantaan er et hold, der på godt
og ondt ikke bliver glemt lige med
det samme.
BJARNE
KLOSTERPARKVEJ 14 · 4400 KALUNDBORG · TLF. 59 51 78 09
Bestil venligst tid - Mandag lukket
23
Side
R ·G ·I
Juniorpiger 2013/14
Her på billedet ser I 37 friske Juniorpiger, der hver
onsdag fra 16.00-18.00
møder op i Nyruphallen for
at dyrke rytmisk gymnastik,
udvikle sig og møde nye
kammerater.
Der kommer øvede gymnaster,
der går på DGI´s rytme-, junior- og
springhold.
Men der kommer også piger, der
aldrig har gået til gymnastik før,
men som heldigvis har mod på at
lære nyt, opnå mere smidighed og
blive udfordret. De slås lidt med
chassétrin, men griner heldigvis
sammen af det.
Det er ikke et elitehold, vi vil have,
men pigerne skal udfordres, både
de øvede og de nye, og det giver os
instruktører en udfordring og også
overraskelser i forhold til hvilke
øvelser, vi tror, der bliver svære,
men som sidder i første hug, og
samtidig er der øvelser, vi tænker,
er noget af det nemmeste, men som
vi kan bruge lang tid på at få til at
sidde lige i skabet. Det synes vi er
lidt sjovt; også når vi laver serie til
pigerne, tænker vi: Gad vide om det
her bliver svært eller let for dem?
Det er en af grundene til, at vi altid
glæder os til onsdag eftermiddag.
Vi vil rigtig rigtig gerne have et
gymnastikhold, der udstråler kammeratskab og sammenhold, dette
arbejder vi på. Bl.a. har vi været
på arbejde for at tjene penge til
dragter, og her blev pigerne blandet
lidt i forskellige teams, hvilket også
styrker fællesskabet. Desuden skal
vi have et socialt arrangement, hvor
pigerne får prøvet grænser af, og
vi vil sædvanligvis og nu for 4. år i
træk afholde en træningsweekend
med overnatning. Dette plejer at
være en succes med masser af grin,
kagespisning og hygge om aftenen.
Her forventer vi hjælp af forældrene, ellers kan arrangementet ikke
lade sig gøre.
Vi glæder os rigtig meget til opvisningerne i foråret, på gensyn.
Emma, Mette og Heidi
Gymnastik er ikke bare gymnastik
Det er rigtig sjovt at gå på holdet
Juniorpiger, for gymnastik er ikke
bare gymnastik. Udover at jeg lærer
serier, får jeg nye venner. Jeg elsker
altid onsdag, for der skal jeg op at
lave gymnastik og være sammen
med mine gymnastikveninder. Det
er rigtig sjovt, spændende og mega
hyggeligt. Vi griner og har det sjovt,
mens vi laver en masse god gymna-
stik. Vi træner smidighed og serier
- noget er nemt, noget skal vi øve
på hjemme.
Gymnastikhilsen
Mette Strøh
650 til fodboldafslutning
Fodboldafdelingen genoplivede den
store fodboldafslutning med over
650 deltagere, hvoraf de 400 var
ungdomsspillere og deres søskende
og resten forældre.
Støtteforeningen for Raklevs Fodboldungdom havde sponseret
24
medaljer og statuetter samt et ungdomsdiskotek, der blev afviklet i
den lille gymnastiksal.
Medaljerne og statuetterne blev
overrakt til holdene efter spisningen
af den medbragte mad.
R ·G ·I
Forældreforeningen for
Raklev Fodbold Ungdom
På den årlige generalforsamling i oktober blev
følgende beretning aflagt
af formanden Gitte Nordbo
Keller:
Så gik endnu et år, hvor vi igen
havde fokus på de mange fodboldglade børn og unge, som har deres
gang i RGI, og nogle i det nu forhenværende RKA. Det har været et
godt år, set ud fra hvad vi har givet
ud af penge til de enkelte hold samt
til fodboldklubben i al almindelighed. Vi har givet penge til indkøb
af bordfodbold, som står i hallens
cafeteria, som i årets løb er blevet
frisket op af andre gode frivillige
hænder i RGI.
Vi har, fordi vi netop i år kan fejre,
at forældreforeningen har eksisteret i 30 år, helt nøjagtigt den 22.
november, givet nogle træningsredskaber, som blev flittigt brugt
under fodboldskolen. Det er jo
jubilæumsår 2013 for RGI, så derfor
har der været nogle aktiviteter i den
forbindelse. Her syntes jeg, at vi
skulle vise flaget på en anden måde
end bare ved Lionsstævnet. Så de
af bestyrelsen, der kunne/ville, tilmeldte os jubilæumsløbet, her havde vi indkøbt nogle løbetrøjer med
reklame for forældreforeningen, og
så løb vi mellem 1 og 2 omgange.
Ugen efter var der fest, og igen viste
vi flaget, her ved at være serverings- og oprydningspersonale. Det
var en supergod fest, som fik mig til
at tænke over, om vi med hjælp fra
resten af klubben kunne stable flere
fester, foredrag eller andre events
op, men det må fremtiden vise. Jeg
blev i forbindelse med jubilæet i RGI
kontaktet af forældreforeningens
allerførste formand og stifter, Aage
Alfast, som ville høre lidt om, hvordan vi kørte Lions nu om stunder.
Det blev en hyggelig snak, hvor han
også fortalte, hvorfor og hvordan
forældreforeningen blev startet; alt
dette kunne ses ved jubilæumsreceptionen, som for nylig blev holdt.
Nå, men tilbage til vores eneste
(indtil videre) aktivitet, nemlig Lions
Cup. Igen i år var det en succes, vejret var igen med os, og alt klappede
som det skulle, selv om vi i år nåede
mere end maksimumgrænsen for,
hvad vi kan klare med henblik på,
om vi skal åbne flere skoler til overnatning og finde andre og større
steder, hvor vi kan bespise delta-
Alsidig hjælp til det meste ...
•Kørsel med 8,5T 2 akslet lastbil med kran og bagtip
•Levering af: Grus - Sten - Sand - Stabil - Skærver og Flis
•Bortkørsel af: Bygge- og Haveaffald •Starthjælp 12/24 V %20 82 06 52
•Havearbejde •Anlægsarbejde •Belægningsarbejde
•Støbearbejde •Støttemure
www.oleogleif-alsidighjaelp.dk
Vi udfører det meste og til aftalt tid ...
Vognmand Ole Jørgensen
Tlf. 20 82 06 52
Anlægsarbejde Leif Nielsen
Tlf. 40 52 86 20
25
R ·G ·I
gerne. Vi har bestemt, at vi skal ned
med 5-10 hold; hellere et godt stævne end et stævne, som ikke lever op
til, hvad vi forventer ved et Lionsstævne. Vi nåede også maksimimgrænsen for, hvad Røsnæshallens
parkeringsplads kunne klare. Aldrig
har jeg set så mange biler parkeret
herude; selv om Rene og jeg kørte
herud for at sætte minestrimler op
og flytte rundt på stopforbudsskilte,
så var alt kaos, busserne havde
problemer med at komme igennem
ude på vejen, en enkelt bil blev
også lige strejfet, og en af busserne
blev lidt mere skadet, da den skulle
passere en anden bus; alt dette
fordi der holdt biler i begge sider af
vejen. Det er et af vores store OBSpunkter næste år.
Vi havde besøg af TV2øst et par
timer; det blev til nogle minutters
tv-tid om, hvad det frivillige arbejde
betyder.
Det er også første år, jeg har prøvet
at blive ringet op af sponsorer, som
gerne vil bidrage med mere, end vi
har bedt om, samt helt nye sponsorer, som gerne vil støtte os. Det er
bare en så stor ting for os; det må
betyde, at vi har et godt ry i byen,
og at vi gør noget godt for en masse
unge mennesker. Vi kom ud med
det største overskud nogensinde.
Selv om vi, da Lions var overstået,
fik regninger, som var steget en del,
ja, så kan vi sende 157.000 kr. i retning af de unge fodboldspillere, så
de kan komme ud at opleve andre
stævner i ind- og udland.
Vi er også kommet med på
”moden”, vi er kommet på facebook
og har allerede nu godt 140 medlemmer.
en forældreforening, som består og
er i rivende fremdrift; det er meget
sjældent, at jeg oplever, at man selv
kommer og spørger, om man må
være med i forældreforeningen, og
vi siger aldrig nej, så jeg ved, at der
sidder flere nye ansigter her i aften,
som vi vil byde hjertelig velkommen.
Til slut vil jeg sige en kæmpe tak
til Susanne Huusom, som efter 12
år i forældreforeningen trækker sig
tilbage. Hun har været en helt uvurderlig drivkraft i Lions-køkkenet,
vi kommer til at savne dig. Samt
til Gitte Ansbjerg, som har valgt at
bruge sine kræfter til andet, også
en tak til dig. Men vi må sige, vi er
Vi støtter ungdomsfodbolden i RGI
Gitte Nordbo Keller
Vi støtter ungdomsfodbolden i RGI
Den nye bestyrelse
170.000
165.000
160.000
155.000
150.000
145.000
140.000
135.000
130.000
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
På generalforsamlingen
blev der valgt en del nye
medlemmer ind i bestyrelsen for forældreforeningen.
Den nye bestyrelse ser således ud:
26
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fra venstre: Lene Pedersen, Inge
Linkamp, Tina Christensen, Lone
Andersen, Gitte Nordbo Keller, Rene
Kristensen, Helle Kristensen, Lars
Jepsen, Lotte Nordbo, Brian Rünitz,
Betina Thomsen, Jesper Thomsen,
Mette Elmelund og Mette B. Elmelund.
Fraværende var: Tina Jacobsen og
Christian Voldbjerg Rasmussen
2012
170.000
165.000
160.000
155.000
150.000
145.000
140.000
135.000
130.000
2013
125.000
120.000
115.000
110.000
105.000
100.000
95.000
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Regnskabet for forældreforeningen
blev fremlagt af kassereren Inge
Linkamp og viste et lille underskud.
Hun oplyste, at samtlige ansøgninger fra RGI/RKA-holdene var
blevet bevilget, og at der i indeværende regnskabsår var udloddet
ca.160.000 kr. til holdene i tilskud
til ture/stævner, lige fra de yngste
årgange til de ældste årgange.
Forældreforeningen havde som
sædvanligt betalt tilmeldingsgebyrerne til alle inde- og udestævner
samt tilskud til udlandsturene og
Vingsted for de ældste samt en hel
del transporttilskud til samme ture.
R ·G ·I
Fra gymnastikafdelingen
Naturen har sat sine frø over
sommeren samt efteråret,
og det har vi også i gymnastikafdelingen.
Vi er kommet godt i gang og kan
bryste os af, at der er 555 betalende
aktive, så mon ikke vi når de 600
aktive, når de sidste tilmeldinger er
kommet på plads?
Starten af gymnastiksæsonen gik
med mange tiltag: gymnastikaktiviteter på Kalundborg Rock´er,
opvisning på torvet og Klosterparkvej, sommerfest på Klosterparkvej,
uddeling af flyers, salg af vand, jubilæet. Der har været nok at se til.
Mandag d. 2. september begyndte
det for alvor med de forskellige
hold. Det er som med mange andre
ting ikke altid, det går, som man
egentlig synes, det skulle. Salg
af vand er stoppet, da vi ikke kan
scanne vores QR-koder. Vi afventer
besked fra firmaet. Vi har desværre været nødt til at lukke vores
tumlefabrik, da det har været helt
umuligt at finde instruktør. Det er vi
rigtig kede af, og vi håber at kunne
tilbyde dette hold til næste år igen.
Der kom ikke nogen til børnezumba
eller hip hop dance for 16- ?, så
disse hold er ikke kommet i gang.
Til gengæld er der gang i mange
andre hold, f.eks. akrobatik, som
begyndte stille, og som nu er i fuld
gang hver onsdag. Babygymnastik,
som træner i Kalundborghallen om
tirsdagen, er kommet godt fra start,
selvom det gik langsomt i starten,
og nu er der 18 små aktive og deres
forældre. På mange af holdene
er der rigtig mange aktive, og vi
arbejder stadig med KICK OFF for at
skabe integration.
Som frøene i naturen bliver spredt
vidt omkring, har gymnastikafdelingen også kastet frø mange steder
og ønsker at blive ved med dette.
Nyt hold begynder snart for indvandrerkvinder; deres træningssted
bliver nok i Ulshøjhallen. Dette vil
kunne læses på vores hjemmeside,
da de sidste ting lige skal på plads.
Jumpstars, som er vores unge
springere, tager også vidt omkring,
og mange er kommet med på DGI
springpiger. De, som kunne tænke
sig at blive bedre og have en chance
for at komme på Jumpstars, træner
om torsdagen i Nyruphallen.
Vi har lige haft vores årlige aften
med bowling og spisning. Det er en
aften, hvor unge og ældre instruktører har mulighed for at være sammen, tale om erfaringer og ideer til
nye tiltag. Meget spændende og
hyggeligt. Torsdag den 12. december fra kl. 17-19 afholder vi vores
juleafslutning for alle aktive i gymnastikken. Der danses om juletræ,
hygges, og julemanden kommer.
Det er tilladt at tage sine børnebørn
og bedsteforældre med. I år vil
der være borde og stole, så der er
mulighed for at sidde ned.
En del af instruktørerne har været
på forskellige kurser, hvor de undervises i modtagning, opbygning af
springbaner, rytmesammensætning
og læring om den pædagogiske del
af undervisningen.
Vi ønsker at udvikle og skabe nogle
gode og kompetente instruktører
i vores afdeling, så både sikkerheden, udfordringerne og udviklingen
kan blomstre og sætte endnu flere
frø blandt de unge.
Sikkerheden skal være i orden ved
springbaner, da børn og unge skal
møde udfordringer og skabe sig
udvikling. I rytmegymnastikken skal
de motoriske udfoldelser og kropsbevidstheden udfordres, så der herved er en fremadrettet udvikling.
Vi har selvfølgelig både som udvalg
og instruktører, aspiranter og hjælpere brug for jeres opbakning og
forståelse af det arbejde, der laves,
og den træning, der udøves. Så
skulle der være noget dér, som ikke
virker, så kontakt gerne udvalget.
Vi er frivillige, der bruger vores fritid
på at undervise og skabe et godt
og sundt fritidsliv for børn, unge og
ældre. Vi er nogle frø, der vil have
noget stort til at gro. Derfor skal der
passes på frøene. De skal vandes
og passes, og nogle gange er man
nødt til at plante om eller binde op.
Vi håber, at alle vil blive ved med at
passe de omkringflyvende frø, så vi
kan vokse og udvikle os.
Lone R. Klitten
af RGI´s 150- års jubilæum valgt, at
samdansen selvfølgelig skulle stå i
festens tegn. Alle blev derfor opfordret til at møde op i festtøj, hvilket
blev imødekommet af alle.
I dagens anledning var den røde
løber lagt ud; alle blev budt på en
velkomstdrink og hjemmebagte butterdejshorn med fyld.
Efter at Palle havde budt velkommen, startede dansen, og temaet
i dagens anledning var festdanse,
hvor der bl.a. blev danset Les Lan-
ciers og Radetzkymarch. Der blev
hele aftenen deltaget livligt i de
mange danse, og i pausen blev der
serveret lækker frugttærte, som
gjorde stor lykke.
Aftenen sluttede som vanlig med 3
sange fra Folkedansersangbogen.
I alt var det en meget vellykket
aften, hvor ca. 100 folkedansere var
med til at markere RGI´s 150- års
jubilæum.
Folkedans
Den røde løber var lagt ud
onsdag den 2. oktober 2013.
Raklev Folkedansere havde onsdag
den 2. oktober samdans sammen
med folkedanserne fra Høng og
Faurbo. Samdansen er en årlig begivenhed, hvor vi i løbet af sæsonen
mødes på skift hos hinanden. Årets
første samdans var således i Raklev
Sognegård, og vores instruktør Verny og musikken havde i anledning
Mogens
27
R ·G ·I
Kurt Grinderslev kåret som årets ildsjæl i
Kalundborg Kommune
Kurt har igennem en lang
årrække været ”maskinrummet” i fodboldafdelingen,
hvor han har udført en lang
række opgaver.
Kurt kan bedst betegnes som en
blæksprutte, der har en finger på
pulsen alle steder, og som konstant
arbejder for at sikre, at vi har en
funktionsdygtig fodboldklub.
Inden for det administrative har
Kurt bl.a. taget sig af fordeling af
baner og træningstider. Det er ikke
en nem opgave i RGI, idet vi med
den meget store ungdomsafdeling,
vi har, ikke har baner nok til at
tilfredsstille alle, og det er derfor
genstand for mange diskussioner
trænerne imellem, når baner skal
fordeles hvert halvår. Kurt formår at
gøre dette på en måde, så der både
er styr på det (ingen bliver glemt/
overset), og samtidig på en behagelig måde, så alle føler, de er blevet
tilgodeset.
Kurt er også den, der tager slæbet
med at samle tilmeldinger til DGI og
DBU sammen, opfølgning på restancer, indkøb af materiale mv.
På det praktiske plan er Kurt den,
man ringer til, hvis man har et problem, f.eks. hvis man mangler rekvisitter til træning eller kamp, og han
er også den, som står for indkøb,
hvis vi ikke har det pågældende
på lager. Såfremt et hold mangler
noget, leverer Kurt det stort set med
det samme – man får det indtryk, at
han altid står til rådighed for alle,
stort set hele ugen rundt ”24/7”.
Endelig har Kurt gennem en lang
årrække været træner for de yngste
piger i klubben og bærer en stor del
af æren for, at vi har en af de største
pige/damefodboldafdelinger på
Sjælland, og at skolerne i Kalundborg år efter år har haft hold i Ekstra
Bladets skolefodboldturneringer i
finalerne – det er Kurt, der har støbt
kuglerne hertil ved at fastholde så
mange af de yngste piger i fodboldverdenen.
At Kurt samtidig formår at gøre alt
det ovennævnte på en meget behagelig måde betyder, at han er vellidt
overalt i klubben, både blandt unge
og gamle. Han er derfor om nogen
en ægte ildsjæl, der sætter klubben
før sig selv. Han er manden, der
binder det hele sammen, med en
utrættelig arbejdsindsats for både
ungdom og seniorer. Arbejdsindsatsen ligger langt ud over, hvad man
kan forvente af frivillig arbejdskraft,
og vi andre i udvalget taler ofte om,
hvor meget vi frygter den dag, han
måtte vælge at trække sig tilbage,
for så er det ikke bare en person,
vi skal finde som afløser – det er et
helt hold!
Udover sit store arbejde specielt
for fodboldafdelingen er Kurt også
sekretær i RGI og har sammen med
vores kasserer et rigtig godt styr på
vores kontor; de har brugt mange
timer på et nyt system, der skulle
hjælpe i det daglige, specielt med
opkrævning af kontingent. Kurt er
også den, der kan løse mange problemer for alle afdelinger.
Det er derfor hele bestyrelsen for
Raklev G&I, der har indstillet Kurt
Grinderslev som modtager af ildsjæleprisen for det store arbejde, han
har udført, siden han kom i 1980.
Anne-Grethe Andersen
Formand Raklev G&I
Kroket i Raklev
Der er nu på andet år spillet kroket
på fodboldbanerne ved Røsnæshallen, og vi har tirsdag den 8. oktober
sluttet sæsonen 2013. I løbet af
sæsonen har vi været 8 - 12 spillere per gang, hvilket passer til 2 - 3
baner. Banerne, der spilles på, er 20
28
gange 30 meter, og reglerne følger
Dansk Kroket Forbund. Der spilles
normalt mandag eller tirsdag kl.
09.30 og et par timer. Hvis det er
noget for dig, eller du kender nogen,
der kunne tænke sig at være med,
så kom bare. Vi starter igen i starten
af april måned 2014. Der er ingen
forudsætninger for at spille, man
møder blot op i praktisk udendørstøj;
udstyr, der skal bruges, har jeg med.
Mogens Olsen, tlf. 88 80 50 14 – 50
74 16 78, mail [email protected]
Babyerne
indtager
gymnastikgulvet
I Raklev Gymnastik­
forening er vi glade for at
kunne tilbyde babygymnastik i år.
Vi var spændte på, om der var
tilslutning nok til at fortsætte
holdet, men som det ser ud nu,
er 18 børn i alderen 4 måneder
til 1 år og deres mor/far klar til
motorik og bevægelse hver tirsdag eftermiddag. Det er glade
børn, der møder op hver gang,
hvilket jeg som instruktør er
utrolig glad for. Vi har gang i det
grovmotoriske, musikbevidsthed samt sansestimulering.
Børnene er nu begyndt at kunne
genkende nogle af de ting, vi
laver, hvilket gør dem mere
trygge, så de tør kaste sig ud i
nye ting. Vi har måttet lave lidt
ændringer i holdsammensætningen, efter at holdet er kommet godt i gang, derfor:
Babygymnastik er for børn fra 0
år, til de kan gå. Når man tilmelder sig holdet, får man samtidig
den enestående mulighed for at
springe videre til voksen/barnholdet uden at skulle betale et
nyt beløb, når barnet begynder
at kunne gå sikkert. Babygymnastik foregår i Kalundborghallen (i den lille hal, bagerst) hver
tirsdag fra kl. 16.30 – ca. 17.15.
Placeringen er lagt ud fra, at det
skulle være nemmere at tiltrække flere, da vi i RGI samarbejder
med blandt andet Kalundborg
Kommune (unge mødre) og integrationsarbejdet på Klosterparkvej. I skal alle være velkomne,
og der er en god mulighed for at
møde andre mødre, som I kan
hygge og dele erfaringer med.
Der er altid en bamse at kramme
eller et savlekys at modtage.
På glædeligt gensyn
- Rie Schwartz Alvheygg
Raklev UdeSFO
– udeliv, bevægelse og sundhed
Gerlev Legepark, Nordea-fonden
og 25 kommuner har gennem halvandet år samarbejdet om projekt
Byens Leg. I Kalundborg Kommune er partnerskabet indgået med
Raklev Skole, Tømmerup Skole og
Tømmerup Idrætsforening.
Formål med Byens Leg:
- at skabe og fastholde lysten og
glæden ved leg og bevægelse hos
alle børn og unge samt voksne
- at fremme alsidigheden i leg og
fysisk aktivitet for børn og unge i
byens rum
-at udvikle et landsdækkende netværk af partnere og lokale aktører,
der arbejder for at udbrede leg og
bevægelse i byernes rum gennem
gradvist selvorganiserede miljøer
Alle medarbejdere fra Tømmerup
SFO og Raklev UdeSFO har deltaget
i grunduddannelsen ”Byens Leg
Mini”, og nogle har desuden specialiseret sig i kurset ”Byens Leg
Maxi”. Overskrifterne for kurserne
har været: Historiske lege, Parkour,
Streetdance, ”Kamp og kultur”,
Crossfit for kids og ”Brug boldennye lege og spil med den runde”.
Kurserne har givet mulighed for at
udvikle de eksisterende læringsrum
på egne skoler og samtidig udvidelse af netværk med andre skoler, foreninger, organisationer og projekter
over hele Danmark.
Foruden kompetenceudvikling i
egen organisation inspirerer og
forpligter projekt Byens Leg til
videndeling i eget lokalsamfund. I
projektet indgår 5 motivationsbesøg
til hvert partnerskab. Dette var bl.a.
årsagen til, at skolernes motionsdag
før efterårsferien i år blev planlagt i
samarbejde med Gerlev Legepark.
Den traditionelle løbetur blev erstattet med crossfit, boldspil og historiske lege. Undervisere fra Gerlev
Legepark ankom med Legebussen
og igangsatte aktiviteter og assisterede medarbejdernes egne aktiviteter. Over 250 børn var fordelt på
hold, og sammen med medarbejderne brugte de formiddagen på
at få sved på panden, samarbejde,
træne lattermusklerne og oplevede
et kulturmøde mellem to skoler.
Dagen sluttede med fælles tovtrækning for alle 250 børn og medarbejdere, og alle kunne gå til efterårsferie efter en sjov, aktiv og anderledes
udfordrende motionsdag.
Byens Leg er et 3- årigt projekt, og
vi glæder os til at lade det inspirere
og udvikle til nye projekter, undervisning og læringsrum for leg og
bevægelse.
Jeanett Skov
SFO-leder
Raklev UdeSFO
Raklev Gymnastik
og Idrætsforening
Salg af juletræer,
pyntegrønt,
puder og kranse
Alle dage sælges
kl. 10.00–16.00.
RGI’s juletræer sælges
også hos Dagli’ Brugsen Raklev.
ved Røsnæshallen
lørdag/søndag
den 30. november og 1. december
den 7. og 8. december
den 14. og 15. december
den 21. og 22. december
29
Sognets oldtid
Om pleje
af fredede
fortidsminder
Raklev Sogn er blandt de
sogne i Danmark, hvor der
har været flest synlige fortidsminder i form af dysser
og jættestuer fra yngre stenalder samt høje og bautasten fra bronzealder. Mange
er blevet fjernet allerede
før Naturfredningsloven af
1937, hvor de, der nu er tilbage, blev fredet ved lov.
Vi har heldigvis endnu en hel del af
disse fortidsminder i Raklev Sogn,
dog ofte som ruiner. Vi har pligt til
at værne om disse fortidsminder.
I dette års forår og sommer besøgte
undertegnede sammen med fotograf Sven Petersen samtlige dysser
og jættestuer i Raklev Sogn. Opgaven var at fotografere og beskrive
disse fortidsminder til en lille bog
”Strejftog gennem STENALDEREN i
Raklev Sogn”. Bogen bliver udgivet
i forbindelse med Raklev Lokalarkivs 25-års jubilæum den 30.
november 2013.
Sven og undertegnede tilbragte
nogle hyggelige dage i de smukke
omgivelser, vi her på egnen så
rundhåndet er beriget med. Men
det var stærkt beskæmmende at
se, hvilken tilstand mange af sognets fortidsminder reelt befinder
sig i. Adskillige af dem ligger i dag
direkte skjult, idet de er totalt overgroet med træer, buske, højt græs
og anden vegetation. Det skal dog
retfærdigvis nævnes, at nogle af
fortidsminderne er rimeligt og til
tider endog særdeles velholdte. Et
30
Den velplejede dobbelte jættestue Slåenhøj.
af disse er den dobbelte jættestue
Slåenhøj, der ligger 500 meter vest
for Nyrupgård. Efter at Slåenhøj
gennem en årrække havde været
fuldstændig forsømt og tilgroet, har
Peter Hermann, der har sommerhus
næsten ved siden af, på eget initiativ ryddet dette fortidsminde for
uønsket vegetation, og som billedet
viser, blev resultatet rigtig flot.
I september i år blev der taget et
andet prisværdigt initiativ. Vriedysse på Herredsåsen var gennem
årene som mange andre fortidsminder groet temmelig meget til,
og dyssen var efterhånden delvis
skjult. David Barry, som er nabo til
Vriedysse, tog kontakt med lodsejer
samt Kalundborg Kommune, som
er fredningsmyndighed, og fik en
aftale i stand om, at han kunne fjerne uønskede vækster fra dyssen.
Vriedysse er blandt andet kendt fra
et af maleren J. Th. Lundbyes mest
berømte malerier ”Steensætning
ved Rakløv paa Refsnæs” fra 1839,
og i kraft af David Barrys rydning
fremstår dyssen nu igen på det
nærmeste som på Lundbyes tid. Billedet taler for sig selv.
Hvem har ansvaret?
I Kulturarvsstyrelsens ”Vejledning
om pleje af fredede fortidsminder”
fra 2009 (findes på internettet) kan
man få svar på mange spørgsmål.
For hvem har egentlig ansvaret for,
at der bliver passet på fortidsminderne? Når fredede fortidsminder
ligger på arealer, der tilhører stat
eller kommune, har disse offentlige
instanser ansvaret for, at fortidsminderne bliver plejet. I vore dage
er kommunerne fredningsmyndighed, efter at amterne blev nedlagt.
Hvis fredede fortidsminder ligger på
privatejede arealer, er situationen
noget anderledes. Lodsejeren har
mulighed for at udføre pleje, men
ikke pligt. Til gengæld har kommunen som fredningsmyndighed ret til
at pleje fortidsminder på privat jord,
men det er vist en rettighed, kommunerne sjældent benytter sig af.
Her kunne man ellers finde nyttig
beskæftigelse til nogle af landets
mange ledige som alternativ til en
fremtid på overførselsindkomst.
Hvorfor bør de fredede fortidsminder plejes?
Det kan der nævnes flere grunde til.
Fortidsminderne er først og fremmest
med til at fortælle historien om vore
fjerne forfædre. Historikeren Palle
Lauring skrev for efterhånden mange
år siden en bog om Danmarks oldtid
med titlen ”De byggede riget”, og
fortidsminderne er netop vigtige elementer i dette at være dansk.
Fortidsminderne udgør værdifulde
og karakteristiske elementer i det
danske landskab, når de da ellers
fremstår i velplejet tilstand. De fanger uvægerligt øjet, når man færdes
gennem landskaberne. Men i overgroet tilstand ser vi dem ikke som
de monumenter over hedengangne,
de jo er. Når de er velplejede,
appellerer de til, at man værner om
dem. I overgroet tilstand frister de
til, at de anvendes til deponering
Sognets oldtid
af marksten, grene og indimellem
også alskens moderne skrammel,
der hører til på losseplads eller
genbrugsstation. I disse tider, hvor
man gerne vil satse på turisme som
en betydelig indtægtskilde, var det
vel værd at fremhæve de fredede
fortidsminder som noget særligt. I
kraft af deres synlighed er de særdeles velegnede til formidling af
vores fælles kulturarv. De mange
kulturhistoriske formidlingscentre,
vi efterhånden har i Danmark, er
fremragende oplevelsessteder.
Men ude i landskaberne ligger den
ægte vare stadig på de oprindelige
steder. De er altså autentiske. På en
hel del af de fredede fortidsminder
blev der for efterhånden mange år
siden opsat fine informationstavler.
Det var et rigtig godt initiativ. Men
i dag er tavlerne ulæselige, hvis
de da overhovedet kan findes, for
flere af dem er efterhånden blevet
opslugt af krat, buske og træer.
Et andet vigtigt aspekt er, at korrekt
plejede fortidsminder giver levemuligheder for forskellige planter, nærmest en slags overdrevsvegetation,
som ikke kan gro på de dyrkede
marker. Deriblandt også sjældne
og truede arter. Planterne giver
samtidig gode livsbetingelser for
insekter, og fortidsminderne giver
levested for forskellige smådyr. Når
et fredet fortidsminde får lov til at
blive overgroet af krat, buske og
træer, bliver urtevæksterne skygget
bort med hvad deraf følger. Vi kan
eksempelvis tage bronzealderhøjen
Egehøj, der ligger sydøstligt ved
golfbanen, lige ved siden af den
offentlige rasteplads. Her står to falmede informationstavler. Den ene
fortæller blandt andet om planten
Tre tilgroede bronzealderhøje.
nikkende kobjælde. Dem var der for
nogle år siden mange af på højen.
I dag er det tvivlsomt, om der er
nogle tilbage, idet højen stort set
er helt overgroet af slåen, som ikke
levner plads til anden vegetation.
Nikkende kobjælde regnes efterhånden for sjælden, men er dog så
vidt vides endnu ikke fredet. I øvrigt
har slåen bredt sig så meget, at den
lille sti, der fører op på højen, hvorfra der er en fantastisk fjordudsigt,
nu snart ikke længere kan benyttes.
Sidst i september i år havde undertegnede mulighed for at besigtige
3 tilfældige af sognets 11 bevarede
bronzealderhøje. Det er i dag stort
set umuligt at se, at der inde mellem træer og buske ligger gravhøje. Noget tilsvarende gør sig
gældende for de fleste af sognets
øvrige bronzealderhøje. Træer og
buske giver så megen skygge, at
vilde græsser og urteagtige planter
er fuldstændig forsvundet. Uden
sådanne vækster er der heller ingen
sommerfugle, andre insekter og
smådyr, som ellers har gode overlevelsesmuligheder på fornuftigt
plejede fortidsminder, som vi vil se
af det følgende.
I 1984 udarbejdede det daværende
Vestsjællands Amt som fredningsmyndighed blandt andet plejeplan
for ”Troldedyssen”, der ligger 350
meter vestligt for Dagli´Brugsen i
Raklev. I den forbindelse blev der
registreret en lang række forskellige
plantearter såsom diverse græsser, almindelig røllike, regnfang
(dom.), almindelig syre, grå bynke,
vild gulerod, vild kørvel, almindelig
pimpinelle, tidsel, perikon, stor
knopurt, fuglegræs, almindelig svinemælk, brændenælde, stedmoder,
burre-snerle, blæresmælde, mælkebøtte, lancetvejbred,
hvid stenkløver,
humleagtig sneglebælg og mos.
Unægtelig en stor
artsrigdom inden
for et areal på blot
45 x 17 meter.
De to ovennævnte
private initiativer
til rydning og pleje
David Barry på den nyplejede Vriedysse
på Herredsåsen.
af fredede fortidsminder er i højeste grad prisværdige, og den gode
idé burde kunne inspirere andre
til at gøre noget tilsvarende. I sin
bagsideklumme i Raklev Sogneblad
december 2011 skrev daværende
redaktør Laurits Randrup: ”I en tid
hvor tingene stadig sammenlægges
og gøres større tror jeg, at det er
vigtigt at have et lokalt ståsted – et
sted som er rammen for den daglige
tilværelse”. Et stort antal lokale
aktiviteter i forbindelse med kirke,
lokalarkiv og mange idrætslige
og andre kulturelle tiltag viser, at
Raklev Sogn virkelig formår at begå
sig i de store sammenhænge samtidig med, at den lokale identitet
opretholdes. Vedvarenhed og sammenhold gør sig markant gældende
ved, at RGI i år kan holde 150-års
jubilæum, og Raklev Lokalarkiv har i
år 25 år på bagen.
Det ville være rigtig fint, hvis nogle
af sognets beboere kunne have
mod på at gøre noget ved vore
forsømte fredede fortidsminder.
Det kunne foregå under fornuftige,
organiserede former og naturligvis
i samråd med kommunen som fredningsmyndighed. Hvis det er noget,
du har tid og lyst til at deltage i,
bedes du henvende dig til undertegnede. Helst per e-mail [email protected], men mobilnr. 40
42 43 26 og postadressen Tranemosevej 111 kan også anvendes. Hvis
der er tilstrækkelig tilslutning, vil
der senere blive indkaldt til et orienterende møde.
Tranemose juni 2013
Jens Nielsen
31
Valget – sofa
eller kryds?
Raklev Sogneblad
udgives i et samarbejde
mellem:
Raklev Menighedsråd
Raklev Gymnastik- og
Idrætsforening
I skrivende stund i begyndelsen af november opleves
kommunalvalget som noget
af det, der fylder i medierne.
Raklev Skole
Raklev Lokalarkiv
Raklev-Spejderne
Redaktion:
Helle Brink
59 51 30 28
[email protected]
Helle Milan Nielsen
59 50 83 38
[email protected]
Hans E. Hansen
59 50 10 14
[email protected]
Helle Lysemose
21 79 38 11
[email protected]
Sidstnævnte er ansvarshavende.
Stof til bladet modtages gerne
på [email protected]
Bladet uddeles til sognets beboere og
er gratis. Fastboende, der bor
i sommerhusområderne, kan få
bladet leveret, hvis man retter
henvendelse til kirkekontoret.
Raklev Sogneblads
adresse:
Raklev Kirkekontor,
Raklev Skillevej 1
4400 Kalundborg
Forsidebillede:
Fra RGI´s jubilæum
Eftertryk af bladets artikler er
tilladt med udtrykkelig
kildeangivelse.
En del af bladets illustrationer er
udført af Jack Lundsdal, Røsnæs.
Trykt hos
CENTERTRYK
Tåstruphøj 3, 4300 Holbæk
Næste nummer forventes
at udkomme primo april
Aflevering af stof til
bladet: Senest 27. februar 2014
- Denne dato bedes overholdt.
Henvendelse ang. annoncering i
»Sognebladet« kan ske til:
Hans E. Hansen, tlf. 59 50 10 14
Det handler både om, hvem der nu
skal besætte pladserne i byrådet og
om en vis bekymring for, om tilstrækkeligt mange stemmeberettigede
gør brug af valgkortet og får afgivet
stemme.
Bekymringen går blandt andet på, at
mange unge mennesker udviser mangel på interesse for valget og for politik
i det hele taget. Det har inspireret til,
at nogle kommuner har sendt ”valgbusser” ud til skoler for ungdomsuddannelse for at motivere de unge til
stemme; det kunne klares her og nu i
bussen. Der kan være flere grunde til
den manglende interesse for at stemme, men når det fremgår af medierne,
at gennemsnitsalderen for siddende
byrådsmedlemmer er 54 år og for kandidater til årets valg 50,3 år, kan man
forstille sig, at de unge har svært ved
at finde nogen, de kan identificere sig
med og derfor fravælger muligheden
for at få indflydelse; at demokratiet,
som folk andre steder i verden stræber
efter og kæmper for at opnå, bliver så
selvfølgeligt, at det bliver uinteressant
og ligegyldigt. Måske er kommunerne
ved sidste kommunalreform blevet
så store, at det for mange er svært at
se sig selv som aktiv og betydningsfuld i den sammenhæng. Navne og
ansigter på de valgplakater, der efter
stormen hænger tilbage i lygtepælene,
er måske ukendte og påkalder sig
ikke megen opmærksomhed? Det er
dog glædeligt at se, at der lokalt også
er unge og yngre personer blandt
kandidaterne og dermed nogen, der
signalerer også til ungdommen, at
demokratiet er værdifuldt og meningsfuldt og noget, vi skal værne om og
engagere os i. At der findes store ressourcer og personligt engagement til
gavn for fællesskabet, er der derimod
ingen tvivl om, når det gælder Raklev
Sogn. Her er en overskuelig størrelse
at forholde sig til, her kender man
hinanden på kryds og tværs og mødes
i mange forskellige sammenhænge,
her opleves glæde ved fællesskabet,
sammenhold og en imponerende
opbakning. Den slags kommer ikke af
sig selv; det er også noget, vi hver især
skal værne om og gøre en indsats for
at fastholde og udvikle.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
HelLy
Foredrag med Kåre Johannessen
Det er lykkedes os at lave en aftale med Kåre Johannessen, museumsinspektør på Middelaldercenteret, forfatter, foredragsholder, historiker
samt TV-vært. Han var vært på TV2øst i udsendelserne “Kåres danmarkshistorie” og er p.t. aktuel med udsendelserne “Kåre kigger på
kunst” søndag aften på TV2øst. I Raklev vil han tale om middelalderens
byer og vil koncentrere sig om Kalundborg.
Kåre Johannesen kommer til Raklev Skole torsdag den 16. januar 2014.
Foredraget er kl. 19.00, finder sted i Raklev Sognegård, og entréen er
kr. 75-, inkl. kaffe, te og hjemmebag. Sæt straks kryds i kalenderen.
Kirsten Feveile · Raklev Skoles Kulturcenter · Tlf. 59 56 26 57
Omdeling
af sognebladet
På bagsiden af hvert nummer af Raklev
Sogneblad er angivet et forventet
tidspunkt for næste nummer af bladet.
Raklev Sogn er stort både i udstrækning og i antallet af husstande, men vi
bestræber os på, at bladet omdeles i
løbet af nogle få dage omkring udgivelsestidspunktet.
Hvis bladet ikke ligger i postkassen til
forventet tid, kan der gives besked til
Lotte Nordbo på tlf. 61 65 26 38.