Navn: Søren Lærche Fødselsdato: 22/06 Årgang: 1993 By: Otterup

Koblede differentialligninger.mw
Koblede differentialligninger.
En udvidelse af Newtons afkølingslov løst numerisk ved hjælp af
integralkurver.
Sidste gang så vi på, hvordan vi kunne opstille og løse en model for afkølingen af en
kop varm kakao, som blev sat i et lokale med en temperatur på 20 °C. Vi antog, at
lokalet var så stort, at temperaturen ikke steg, selvom der jo principielt må ske en
opvarmning af lokalet, når kakaoen afkøles. Så hvad hvis vi nu i stedet ser på en
situation, hvor omgivelserne opvarmes i takt med at drikkevarerne afkøles?
Lad os antage, at vi for nemheds skyld forlader kakaoen og i stedet afkøler et
hårdkogt æg ved at putte det i en skål med koldt vand. Forholdene er sådan, at hvis
temperaturen på ægget falder med 1 °C, stiger vandets temperatur med 0.1°C. (De
faktiske forhold vil afhænge af vandmængden i forhold til æggets masse, men den
historie vil overlader vi til fysiklæreren)
I stedet for at omgivelsernes temperatur er konstant bliver omgivelsernes
temperatur nu også en funktion af tiden.
Vi kan opstille to differentialligninger med to ubekendte funktioner x(t) og y(t)
x' t =Kk1$ x t K y t
y' t = k2$ x t K y t
hvor x(t) angiver æggets temperatur til tiden t og y(t) angiver vandets temperatur
til tiden t.
Vi sætter k1 til 0.1 som i eksemplet med kakaoafkølingen, og k2 bliver 0.01, fordi vi
antog, at temperaturændringen var 10 gange så stor for ægget som for
omgivelserne.
Vi vil gerne løse differentialligningssystemet og udnytter som sidst den indbyggede
hjælpefil i Maple.
1.Vælg Tools/Assistants/ODE Analyzer
Udfyld felterne fra venstre mod højre
2. Tryk Edit under Differential Equations
3. Tryk Assist for at få den rigtige syntaks til venstre side af
differentialligningerne og indtast højresiderne.
4. Skriv navnet på funktionen (her x) og den uafhængige variabel (her t) og vælg
order til 1, svarende til en førsteordens differentialligning
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 1 af 6
Koblede differentialligninger.mw
5. Tryk Insert og dernæst Done
6. Indskriv resten af ligningen og tryk Add, når du er færdig.
7. Gentag punkt 2-5, så du får begge ligninger indsat og afslut med at trykke
Done
8. Gå videre med Conditions dvs. startbetingelserne, som her skal være x(0)=
100, svarende til at ægget er
100 °C til at begynde med, og y(0)=20 fordi vandet har stuetemperatur.
9. Udfyld til sidst Parameters, med værdierne for k1 og k2
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 2 af 6
9.
Koblede differentialligninger.mw
Når du er færdig ser det således ud
11. Tryk Solve Numerically
12. Tryk Plot Options og sæt indstillingerne som vist neden for.
Linjen med y i nederste felt fremkommer, ved at man trykker på Copy i
linjen med x og udskifter x med y i rullemenuen
13. Tryk Done
14. Tryk Plot
15. Tryk Quit
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 3 af 6
Koblede differentialligninger.mw
Så skulle følgende billede komme frem.
100
80
60
x, y
40
20
0
0
10
20
30
40
50
t
16. Klik på figuren og sæt enheder på akserne, og labels på kurverne.
100
80
60
temperatur i
°C
Æggets temperatur
Omgivelsernes temperatur
40
20
0
0
10
20
30
40
50
tid i min
Øvelse 1
Prøv selv at undersøge, hvad der sker, når man ændrer på startbetingelser og parametre.
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 4 af 6
Koblede differentialligninger.mw
Det viser sig, at vi kan løse dette ligningssystem analytisk i Maple.
Vi definerer først parametrene
k1 d 0.1 : k2 d 0.01 :
Dernæst definerer vi differentialligningerne
ode1 d x' t =Kk1$ x t K y t
: ode2 d y' t = k2$ x t K y t
:
og så løser vi dem med startbetingelserne x(0)=100 og y(0)=21
dsolve
ode1, ode2, x 0 = 100, y 0 = 21
11
K
t
100
310
790
x t =
C
e
11
11
11
K
t
100
79
,y t =K
e
11
C
310
11
(1)
Ekstramateriale
Vi kan også udlede de generelle løsninger til dette specielle differentialligningssystem
på følgende måde.
Vi skal finde alle de funktioner x(t) og y(t), der passer ind i ligningssystemet
x' t =Kk1$ x t K y t
y' t = k2$ x t K y t
For nemheds skyld, skriver vi ikke t-erne, så ligningssystemet ser således ud
x'=Kk1$ x K y
y'= k2$ x K y
hvor vi husker, at x og y er funktioner.
Vi starter med at vise at k2$x C k1$y er konstant ved at differentiere udtrykket og få
0. (Sætningen om differentiable funktioners monotoniforhold).
k2$x C k1$y '= k2$x'C k1$y'= k2$ Kk1 $ x K y C k1$k2$ x K y = 0
Sætter vi x 0 = x0 og y 0 = y0 ved vi k2$x C k1$y = k1$x0 C k2$y0
Øvelse 2
Hvorfor gør vi det?
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 5 af 6
Koblede differentialligninger.mw
Nu kan vi isolere y og indsætte det fundne udtryk i ligningen for x'
y=
k1$x0 C k2$y0 K k2$x
x'=Kk1$ x K
k1
k1$x0 C k2$y0 K k2$x
k1
=Kk1$x C k1$x0 C k2$y0Kk2$x
x'=K k1 C k2 $x C k1$x0 C k2$y0
Ser vi grundigt på denne differentialligning genkender vi Newtons afkølingslov, hvor
x'=Kk$ x K tslut
k1 C k2 svarer til k og tslut =
k1$x0 C k2$y0
k1 C k2
Når vi har bestemt x analytisk ved at løse diferentialligningen, kender vi også y.
Øvelse 3
Hvorfor gør vi det?
Vi kan nu sammenligne vores teoretiske løsning med vores analytiske ved at plotte
de to løsninger i samme diagram.
Øvelse 4
Gør det.
MJ Nærum gymnasium
17-05-2013
s 6 af 6