Bacheloropgave - Idræt i folkeskolen

Grønvangskolen
Fase 2/mellemtrinnet
2014/15
1
Indholdsfortegnelse
Skolens værdier .............................................................................................................................. 4
Læringsarbejdet på Grønvangskolen og folkeskolereformen............................................... 4
Faglige kompetencer ...................................................................................................................... 4
Sociale handlekompetencer .......................................................................................................... 5
Refleksion ......................................................................................................................................... 5
Selvforståelse og selvindsigt ....................................................................................................... 5
Fase 2/mellemtrinnet .................................................................................................................... 5
Personale, som primært er tilknyttet fase 2/mellemtrinnet ............................................... 5
AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel) og inklusionsarbejde ....................................................... 6
Anderkendende læringsmiljø ....................................................................................................... 6
Skoledagens struktur .................................................................................................................... 7
Nye fag .............................................................................................................................................. 7
Målstyret undervisning .................................................................................................................. 8
Fordybelses-/lektiecafé ............................................................................................................... 8
Lektier ............................................................................................................................................... 9
Kompetencedifferentierede hold ............................................................................................... 9
Læsebånd ......................................................................................................................................... 10
Motion og bevægelse .................................................................................................................... 10
IT
............................................................................................................................................... 11
Opbevaring af medbragt udstyr 4.-6. årgang...................................................................... 11
Elever med særlige behov............................................................................................................ 11
Flowdage........................................................................................................................................... 12
Fællessamlinger.............................................................................................................................. 13
Husråd .............................................................................................................................................. 13
Skolehjemsamarbejdet ................................................................................................................ 14
2
Telefonliste på personale, som har undervisningsopgaver på mellemtrinnet: ................. 14
Åbent hus......................................................................................................................................... 16
Forældremøder .............................................................................................................................. 16
Elev- og skolehjemsamtaler ......................................................................................................... 16
Fravær .............................................................................................................................................. 17
Forventninger til skolehjemsamarbejdet ................................................................................. 17
Frikvartersregler i Beta............................................................................................................... 18
Kalender for fase 2 skoleåret 2014/15 ................................................................................... 20
3
Skolens værdier
På Grønvangskolen ønsker vi i fællesskab at skabe en skole, der vægter værdierne:

Engagement – at bevare glæde og lysten til at lære

Anerkendelse – at møde og udvise anerkendelse og tolerance

Faglighed – at udvikle sig i et fagligt stimuleret miljø

Kreativitet – at udvikle sine kreative og innovative evner
Gennem tværfaglig og alsidig undervisning, ønsker vi at skabe et fagligt og kreativt
læringsmiljø, der vækker elevernes nysgerrighed og lyst til at lære.
Læringsarbejdet på Grønvangskolen og folkeskolereformen
At hver enkelt elev trives socialt og har positive relationer til kammerater og lærere,
er vigtigt i forhold til, at den enkelte elev udvikler sig fagligt. Vi ser det som en af
vores centrale opgaver at skabe rammer for, at alle elever udvikler sig, såvel socialt
som fagligt, samt bevarer lysten til og glæden ved at lære.
Børn er forskellige og lærer forskelligt. En af forudsætningerne for at bevare lysten
til at lære er, at alle elever bliver mødt med passende faglige udfordringer.
Gennem samtale og medbestemmelse ønsker vi at klæde eleverne på til at kunne indgå
i og respektere demokratiske beslutningsprocesser. Vi ønsker at give dem et værdigrundlag, som er med til at bevidstgøre om betydningen af at kunne tage ansvar for
egne handlinger og se vigtigheden i at være en del af et fællesskab.
Specielt arbejder vi med at styrke fire overordnede kompetenceområder hos eleverne:
Faglige kompetencer
Eleverne skal lære alle skolens fag og de kundskaber og færdigheder, som knytter sig
til disse. Eleven skal på egen hånd og i samspil med andre tilegne sig den faglige og
tekniske viden, der kvalificerer til videre uddannelse og til et liv i et moderne
samfund.
4
Sociale handlekompetencer
Eleven skal lære at tage ansvar for egne handlinger, og på lang sigt at tage ansvar for
sit eget liv. Eleven skal have kompetence til at tage stilling og turde handle i forhold
til sig selv og andre.
Refleksion
Eleven skal lære at reflektere over egen praksis. Eleven skal være selvledende og
kunne forstå intentionen med de arbejdsprocesser, der skaber læring.
Selvledelseskompetence viser sig i elevens evne til inden for givne rammer at foretage relevante valg i en kontinuerlig stræben efter de mål, der er for skolearbejdet.
Dannelsesarbejdet på Grønvangskolen handler om at ruste eleverne til at svar på
følgende spørgsmål:

Hvad skal jeg lære?

Hvilke forskellige begrundelser er der for, at jeg skal lære netop dette?

Hvilke behov skal arbejdsprocessen og produktet indfri?

Hvordan anvender jeg tid og ressourcer fornuftigt?
Selvforståelse og selvindsigt
Eleven skal lære at mærke sig selv, forstå sine egne følelser og egne behov. Skolens
relationelle arbejde skal ruste eleven til at mærke, forstå og håndtere egne følelser,
behov og motivationer.
Fase 2/mellemtrinnet
Fase 2 består af ca. 250 elever fra 3.-6 årgang. Vi har til huse i Beta. Dog har 3. årgang, 4.g og 4.k klasselokale i Alfa.
Personale, som primært er tilknyttet fase 2/mellemtrinnet
3. årg.: Susanne Bruun, Jette Hansen, Louise Falk, Ditte Brummer Hornbæk, Liza
Beck og Sonja Langholm (pædagog)
4. årg.: Karin Rasmussen, Knud Rosenstand, Tine Walz Pedersen, Liza Beck, Carina
Bak, Mette Nørgaard og Lone Knudsen (pædagog)
5
5. årg.: Kirsten Andersen, Jan Van Woerkom, Anni T. Hjortebjerg, Ulla Bærndt og
Sonja Langholm (pædagog)
6. årg.: Marie Ulsdal, Charlotte Schelde, Ellen Henriksen, Knud Rosenstand, Helle
Hyldgaard, Sanne Hertz, Carina Bak og Lone Knudsen (pædagog)
AKT (Adfærd Kontakt og Trivsel) og inklusionsarbejde
Grønvangskolen har et særligt fokus på inklusion. For at optimere det sociale miljø og
hjælpe alle elever til at have en god skoledag både fagligt og socialt, har vi to relationspædagoger (Lone Knudsen og Sonja Langholm) tilknyttet afdelingen. De har i det
daglige særlig fokus på:

At støtte elever med særlige behov i at udvikle sociale kompetencer, positive
relationer og handlemønstre.

At støtte klasssens arbejde med sociale læringsprocesser.

At sætte fokus på relationernes betydning for den enkeltes trivsel.

Konfliktløsning

Forældresamarbejde
AKT-lærer Mette Nørgaard er tilknyttet mellemtrinnet og har særlig fokus på:

at fremme trivslen hos elever med særlige behov

at udvikle læringskompetencer hos børn, der har svært ved at klare
skoledagen.
Mette udarbejder sammen med AKT-lærer Martin Ryom faglige og sociale handleplaner for elever med særlige udfordringer.
Anderkendende læringsmiljø
For at skabe optimale læringsbetingelser i undervisningssituationen har vi siden 2008
haft særlig fokus på klasseledelse og i den forbindelse indført klasseledelsessystemet ”PLUS” (Pædagogisk Ledelse, Udvikling og Systematik) på alle årgange.
Formålet med PLUS er at skabe et fokuseret og positivt læringsmiljø, hvor fagligheden er høj, og hvor forstyrrelser og uro er minimale.
På skolens hjemmeside kan læses en mere udførlig beskrivelse af systemet.
6
Skoledagens struktur
Eleverne på 3. årgang skal være i skole 30 timer pr. uge. For 4.-6. årgang er det 33
timer.
Skoledagens længde
3. klasse:
Mandag, onsdag og torsdag:
8.00-14.20 (fordybelsescafé fra kl. 13.45)
Tirsdag og fredag:
8.00-13.35
4.-6. klasse:
Mandag og onsdag:
8.00-14.50 (fordybelsescafé fra kl. 14.00)
Tirsdag og fredag:
8.00-14.25
Torsdag:
8.00-14.25 (fordybelsescafé fra kl. 13.35)
Undervisningen er opdelt i fagopdelt og understøttende undervisning. Den understøttende undervisning varetages af årgangsteamets lærere i samarbejde med pædagoger. I den understøttende undervisning vil der bl.a. blive arbejdet med opgaver, som
er med til at styrke elevernes alsidige udvikling, motivation og trivsel. De timeløse fag
(færdsel, sundhed m.m.) vil også ligge i den understøttende undervisning. Dele af den
understøttende undervisning ligger i skemaet som halve lektioner.
Nye fag
3. og 5. årg. får henholdsvis engelsk og tysk. For, at der for begge årgange er kontinuitet i deres møde med det nye fremmedsprog, har vi valgt at dele faget op i mindre
enheder. De 2 ugentlige lektioner i engelsk på 3. årgang bliver til 4x23 min.. For 5.
årg. bliver den ene ugentlige tysklektion til 2X23 min.´s tyskundervisning.
For 4.-6. årg. samles håndarbejde og sløjd i et nyt fag håndværk og design. På 5.-6.
årgang bliver faget hjemkundskab til madkundskab. Målet med de to nye fag er at
anerkende og udvikle de praktiske fag og kundskaber, så de fremmer skabende,
kreative og praktiske talenter hos eleverne.
7
Målstyret undervisning
Undervisningsministeriet har udarbejdet nye mål for alle skolens fag, som undervisningen skal tilrettelægges ud fra. Forældre og elever vil uden tvivl i fremtiden komme
til at opleve undervisningen som mere orienteret mod disse mål. Lærere og ledelse
skal i højere grad sikre, at der er progression/fremgang i elevernes læring, og at de
når de fastsatte mål. Som konkret redskab hertil, vil vi anvende metoden ”Vurdering
for læring” – VFL.
Indsatsen er inspireret fra Norge, som arbejder målrettet med VFL som fælles national indsats.
Hver fredag vil der blive udsendt en ugeplan, hvoraf læringsmål og aktiviteter for den
kommende uge fremgår. Ugeplanerne sendes ud af teamet omkring klassen.
Fordybelses-/lektiecafé
Vi tilbyder lektiehjælp og faglig fordybelse i forlængelse af skoledagen 3 dage om
ugen. Lovgivningsmæssigt har Folketinget besluttet, at forældre i indeværende år
kan fravælge lektiecafé.
Fordybelsescaféen etableres årgangsvis i faglige værksteder og vil være bemandet
med lærere fra årgangsteamet og en pædagog. Indholdet af fordybelsescaféen planlægges af faglærerne i samarbejde med årgangsteamet. Årgangen udsender periodevis en oversigt med fordeling af elever for de enkelte værksteder.
Forældre kan framelde deres barn fordybelsescaféen ved at kontakte Helle Agerskov Høffner. Det samme gælder, hvis forældre sammen med deres barn vurderer, at
8
barnet har større behov for at være i et andet fagligt værksted. Hvis der er plads,
vil der være mulighed for at flytte hold.
Lektier
Med den længere skoledag forventer vi ikke, at eleverne får ”dag til dag” lektier med
hjem. Dog forventer vi, at:

børnene læser derhjemme hver dag i 20 min. Det kan være i bøger, de låner på
skolebiblioteket eller andre bøger, de selv har eller læselektier, der gives for
af læreren. Hvis der gives læselektier for af læreren, vil det fremgå af ugeplanen..

Spørg gerne ind til det barnet læser. Det er både med til at sikre forståelsen
og styrke ordforrådet.
Vi opfordrer desuden alle forældre til dagligt at tale med barnet om skolens aktiviteter og barnets læring. En god dialog med barnet om skolearbejdet, giver barnet øget
udbytte af undervisningen. Ugeplanen er et godt redskab til bedre at kunne spørge
ind til barnets skoledag.
Hvis barnet ikke deltager i fordybelsescaféen, vil der stadig være hjemmearbejde,
som skal laves fra dag til dag.
Afleveringsopgaver, som der ikke er tid til at færdiggøre i fordybelsescaféen vil stadig forekomme og må påregnes at skulle laves derhjemme. Det kan f.eks. være stile,
boganmeldelser, matematikafleveringer m.v...
Kompetencedifferentierede hold
For i højere grad at kunne målrette undervisningen efter den enkelte elevs kompetencer og behov foregår to ugentlige dansk- og en matematiktime på kompetencedifferentierede hold. For 5. og 6. årgang oprettes der kompetencedifferentierede hold i
en ugentlig engelsktime.
Eleverne undervises på mindre hold på tværs af deres årgang. Lærernes vurdering og
løbende tests danner udgangspunkt for elevernes placering på holdene. Hjemmet orienteres løbende.
9
Læsebånd
Børn, som læser både i skolen og i fritiden, bliver ofte gode læsere. Undersøgelser
har vist, at læsetræning hjemme styrker barnets evner i mange fag i skolen. Glæden
ved læsning smitter også af og skaber større glæde ved matematik, natur/teknik og
andre skolefag.
Jo mere man læser, jo tidligere bliver man en god og hurtig læser. Vi har læsebånd á
20 min. minimum 4 dage om ugen. I læsebåndet vil der periodevis blive læst dels faglig læsning, dels skønlitteratur. Alle læste bøger skiver eleverne ind i deres læsekontrakt på Intra.
Motion og bevægelse
Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Med reformen skal alle
elever i gennemsnit bevæge sig 45 min. i løbet af en skoledag. Den øgede motion og
bevægelse skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge samt understøtte
motivation og læring. Motion og bevægelse indgår både i den fagopdelte undervisning,
herunder idræt, og i den understøttende undervisning.
Det er kun efter idræt, at der skal bades. De øvrige aktiviteter har en form og indhold, som ikke kræver et efterfølgende bad.
10
IT
Som en del af den nye folkeskolereform, samt Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi
http://laeringforalle.nu/files/2014/01/Digitaliseringsstrategi-for-dagtilbud-og
skole.pdf
skal alle elever have adgang til en digital enhed i skoletiden. For 3. klasse skal skolen
stille udstyr til rådighed.
For 4.-6. årgang opfordres der til, at eleverne medbringer eget udstyr (BYOD = Bring
your own device). Det skal understreges, at eleverne gerne må medbringe MAC-udstyr, men at skolen kun kan hjælpe med udstyr, der kører Windows.
Skolen stiller maskiner til rådighed til dem, der ikke har udstyr med hjemmefra.
Opbevaring af medbragt udstyr 4.-6. årgang
Der vil i begyndelsen af skoleåret blive installeret aflåselige skabe i klasserne, hvor
eleverne kan få låst deres udstyr inde, når de ikke skal bruge deres device. For elever, som ikke ønsker at tage deres udstyr med hjem, vil der i Betasalen blive opstillet
et skab med møntindkast, hvor IT-udstyr kan opbevares natten over.
IT-udstyr medbringes på elevernes eget ansvar, ligesom de er ansvarlige for at få
låst deres udstyr inde.
Vi opfordrer til, at eleverne venter med at medbringe deres eget it-udstyr til
der er mulighed for at få det låst inde. Når dette er muligt, lægges der besked ud
på Intra.
Elever med særlige behov
Elever, der har læse- og skrivevanskeligheder kan få en computer eller I-pad stillet
til rådighed af skolen, hvis eleven opfylder skolens kriterier for elever med særlige
behov. Hvis en elev får tildelt en device af skolen, vil eleven modtage undervisning i
brug af diverse hjælpeprogrammer samt løbende opfølgning af læsevejleder Jette
Hansen. Forud for udlån af udstyr skal elev og forældre underskrive en kontrakt for
lån af udstyr.
11
Flowdage
På flowdage arbejder eleverne med det samme fagområde hele dagen, så der er
mulighed for fordybelse og tid til at stille undrende spørgsmål til det emne, der
arbejdes med. Flowdagene ligger på rullende dage.
Målet med flowdagene er:

at eleverne udvikler innovative/kreative kompetencer

at eleverne kan anvende og koble viden fra forskellige områder og fag

at eleverne bliver bevidste omkring egne læringskompetencer

at elever og lærere oplever værdien af tid til fordybelse og at være i flow

at øge sammenhængen mellem skole og virkelighed
12
Fællessamlinger
I løbet af året afholdes fællessamlinger, hvor årgangene på skift præsenterer et
indslag. Hver samling indledes med en af årstidens sange.
Målet med fællessamlingerne er:

at eleverne oplever fællesskab og traditioner i afdelingen

at eleverne tager medansvar og viser respekt for hinanden ved at være et godt
publikum

at give eleverne mod til at stille sig op over for en større forsamling

at eleverne udvikler sig personligt og socialt

at bidrage til kulturel forståelse og indsigt i fælles værdier
Husråd
Som led i at oplære eleverne i demokratiske processer vælger hver klasse to
elevrepræsentanter til Betas husråd. Husrådet bliver løbende hørt om forskellige
forhold på skolen og planlægger i løbet af året events for elever i Beta.
13
Inden et møde i husrådet diskuteres dagsorden i klasserne, så repræsentanter kan
melde holdningen til et emne videre til husrådet. Efter hvert husrådsmøde melder de
valgte elever tilbage til klassen, hvad der har været drøftet og er besluttet.
Husrådet vælger to repræsentanter, som har sæde i skolens elevråd.
Skolehjemsamarbejdet
Kontakt mellem skole og hjem
Med lærernes nye arbejdstidsregler, skal henvendelser til lærerne ske i deres arbejdstid. Dvs. mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 7.50-16.00, onsdag fra kl. 7.50-15.40
og fredag fra kl. 7.50-14.30. Ønsker man at drøfte en sag pr. telefon, henstilles der
til i videst muligt omfang at sende læreren en besked via Intra eller pr. SMS om, at
der ønskes en opringning. Dette for at undgå unødvendige afbrydelser af undervisningen. Læreren ringer op så snart, der er hul i arbejdsopgaverne.
Skulle det være nødvendigt med kontakt til skolen uden for arbejdstiden kan henvendelse ske til Helle Agerskov Høffner (tlf.: 29676260) eller Claus Holm (tlf.:
30170860)
Telefonliste på personale, som har undervisningsopgaver på mellemtrinnet:
Navn
Telefonnummer
Anni Thorøe Hjortebjerg
29694052
Britt Bøgevang Basse
20930169
Carina Bak
29694056
Charlotte Schelde
30170623
Ditte Hornbæk Brummer
42574344
Dorte Lemkuhl
29694063
Ellen Henriksen
30170629
14
Helle Agerskov Høffner
79965557/29676260
Helle Hyldgaard
29694079
Ingeline Opstrup
29694058
Jette Hansen
29694059
Jan Larsen
29694042
Jan Van Woerkom
25584361
Kirsten Andersen
29694064
Karin Rasmussen
29694065
Liza Beck
29694070
Louise Falk
29694057
Lone Knudsen
29694053
Marin Jørgensen
29694050
Mette Nørgaard
25584375
Martin Ryom Nielsen
29671136
Marie Ulsdal
25584151
Knud Rosenstand
25584158
Susanne Bruun
29670397
Sanne Hertz
25584153
Sonja Langholm
30170624
Sofie Riisgaard
29694051
Tine Walz Pedersen
23110925
Ulla Bærndt
29694072
15
Åbent hus
Grønvangskolen arrangerer 6 årlige ”åbent hus” dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og overvære undervisningen. På åbent hus dage, den 15.09.,
11.11., 10,12., 05.02., 10.04. og 08.06., vil der i 10- og 12-pausen blive serveret kaffe
og være mulighed for at tale med afdelingslederen. Besøg på andre tidspunkter bedes
aftalt med læreren en dag i forvejen.
Forældremøder
Der bliver afholdt 1 forældremøde i starten af skoleåret med information om det nye
skoleår. Forældre har mulighed for at komme med ønsker til punkter til dagsordenen.
Dette kan ske ved henvendelse til klasserådet eller til kontakt-/klasselæreren.
Der vil kunne blive indkaldt til yderligere møder.
Elev- og skolehjemsamtaler
Der afholdes årligt mindst 1 skolehjemsamtale á 20 min. med dansk- og matematiklæreren. På 3. årg. er der mulighed for at afløse skolehjemsamtalen med et hjemmebesøg. Samtalerne vil som udgangspunkt ligge inden kl. 16.00. Tidspunkter for skolehjemsamtalerne vil blive udmeldt af kontaktlæreren ved skoleårets start.
Derudover afholdes 3 årlige elevsamtaler med kontaktlæreren.
Til hver elevsamtale afsættes der 15 min.. Samtalen tager udgangspunkt i elevens
udviklingsplan. Aftaler og mål skrives ind i udviklingsplanen under samtalen.
Elevsamtalerne foregår i samme tidsrum hver uge. Samtalerne vil så vidt, det er muligt, ligge i den understøttende undervisning, fordybelsescaféen eller efter skoletid.
Ved skoleårets start udsendes en plan over samtalerne. Forældre opfordres til at
deltage ved en af elevsamtalerne.
16
Fravær
Vejen Kommune har særligt fokus på nedbringelse af elevfraværet. Det er derfor
vigtigt, at I som forældre skiver i kontaktbogen eller sender en besked via forældreintra, hvis jeres barn er fraværende.
Vi har på Grønvangskolen udarbejdet en procedure for, hvordan vi forventer lærerne
skal håndtere elevfraværet. Det betyder:

at læreren kontakter hjemmet, hvis ikke eleven har besked med hjemmefra
ved fravær.

at klasse-/kontaktlæreren indkalder forældrene til møde, når en elev har 10
dages fravær inden for de sidste 6 måneder (hvis ikke der er oplagt grund til
fraværet –f.eks. længerevarende sygdom, ekstra ordinær frihed eller lignende).
Forventninger til skolehjemsamarbejdet
Et godt og positivt samarbejde mellem skole og hjem har gennem hele skoleforløbet
stor indvirkning på elevens trivsel og læring.
Derfor er det vigtigt, at I som forældre:

Indgår i et åbent og positivt samarbejde med skolen og klassens øvrige forældre.

Støtter op omkring de fælles normer og værdier, der er i og omkring klassen.

Taler positivt om skolen og tager kontakt til skolen, hvis der er noget, der undrer jer vedrørende jeres barn eller undervisningen.

Deltager i møder og arrangementer på skolen.

Møder andre elever og forældre samt skolens personale med en anerkendende
tilgang.

Holder jer orienteret ved bl.a. jævnligt at være på Intra.

Henvender jer til skolen med vigtige oplysninger om jeres barn.

Undgår at tage jeres barn unødvendigt ud af skolen

Hjælper jeres barn med at holde styr på skoleting, møde velforberedt og udhvilet i skole.
17
Derfor er det vigtigt, at vi som skole:

Møder eleven anerkendende

Skaber gode relationer til eleven

Ser den enkelte elevs styrkesider og potentialer samt er medvirkende til udviklingen af selvværd og –tillid.

Er tydelige voksne

Løbende informerer forældrene om elevens læring og forhold omkring klassen

Kontakter forældrene ved bekymringer omkring det enkelte barn.
Frikvartersregler i Beta
Inderegler:

man må opholde sig i sit eget klasseværelse i frikvartererne, hvis ikke andet er
aftalt.

når skoledagen er forbi, sættes stolene op – undtagen den dag, hvor borde og
reoler tørres af

man må opholde sig i ”Torvesalen” i 10- og 12 frikvarteret

i ”Torvesalen” må man: spille spil, læse, sidde og hygge sig sammen

spil kan lånes ved reolen i ”lærerhjørnet”

den elev, der låner et spil, har ansvar for, at spillet bliver afleveret igen i
samme stand
Uderegler:

man må opholde sig:
- på alle de klippede græsarealer over mod VIC
- i skolegården
- på årgangens terrasse og på græsset

man må være ved søen og rundt om den, men der må ikke kastes noget som
helst i søen

der må ikke spilles bold på terrasserne

der må kun spilles med plastikbolde
18

man må gå til lygtepælen for enden af søen

man må ikke køre på rulleskøjter, skateboard eller lignende

man må ikke opholde sig på parkeringspladsen eller ved cykelstativerne i
frikvartererne

når man har fri, skal man forlade skolens område

stole og borde skal blive inden døre

når man kommer ude fra græsplænen, må terrassedøren ikke benyttes
19
Kalender for fase 2 skoleåret 2014/15
Måned
Dato
Aktivitet
August
1808.
Skolebestyrelsens årsmøde kl. 19.00-20.00
26.08.
Trivselsdag
27.08.
Forældremøde 3. og 4. årg. kl. 18.00-20.00
02.09.
Flowdag
02.09.
Forældremøde 6. årg. kl. 19.00-21.00
08.-12.09.
Lejrskole (6. årg.)
15.09.
Åbent hus
16.09.
Forældremøde 5. årg. kl. 19.00-21.00
23.09.
Fodboldstævne (6. årg.)
24.09.
Fællessamling kl. 10.35
10.10.
Motionsdag
11.10.-19.10.
Efterårsferie
31.10.
Flowdag – aktivitetsdag på Basen (V10)
11.11.
Åbent hus
12.11.
Kidsvolley (3. årg.)
13.11.
Matematikkens Dag
17.11.
Flowdag
24.11.
Basketstævne
28.11.
Adventssamling kl. 13.00
04.12.
Skolernes basketstævne
05.12.
Skolekoncert kl. 8.45-9.30 (5.-6. årg.)
05.12.
Skolekoncert kl. 9.50-10.35 (3.-4. årg.)
10.12.
Åbent hus
11.12.
Flowdag
12.12.
”Kom og svøm med” (5. årg.)
12.12.
Adventssamling kl. 13.00
19.12.
”Dagen før dagen” i kirken kl. 9.50-11.20
22.12.
Juleafslutning. Dagen slutter kl. 11.20.
September
Oktober
November
December
20
23.12.-04.01.
Juleferie
23.01.
Flowdag
28.01.
Stunt, akrobatik, cheerleaders (5. årg.)
Februar
05.02.
Åbent hus
Marts
16.-22.03.
A-uge
25.03.
Skolefest
27.03.
Skolernes sangdag
28.03.-06.04.
Påskeferie
09.04.
Flowdag
10.04.
Åbent hus
15.04.
Skolekoncert
23.04.
Easy Basket (4. årg.)
05.05.
Flowdag
15.05.
Elevfridag
18.-22.05.
A-uge på tværs af mellemtrinnet
27.05.
Bold- og legedag (3. årg.)
02.06.
Forældremøde for kommende 3. årg.
05.06.
Elevfridag
08.06.
Åbent hus
11.06.
Sommerkoncert og udstilling af elevprodukter
16.06.
Flowdag
26.06.
Sommerferie
Januar
April
Maj
Juni
Helle Agerskov Høffner
Afdelingsleder, mellemtrinnet
11.08.14
21