Biomasse varmer Randers

Mastemyr 01.12.2010
Transitteringsprosedyrer
Eli Kallevik
Toll- og avgiftsdirektoratet
Innhold
1. Hovedansvarliges ansvar
2. Fullføring av en transitteringsprosedyre
3. Etterlysningsprosedyre
4. Alternativ dokumentasjon for fullføring
5. Fastsettelse av stedet hvor skyld påløp
www.toll.no
Side 2
HOVEDANSVARLIG
Den som får tillatelse til å starte transitteringen
Ansvarlig for å legge frem varene og dokumentene ved
bestemmelsestollstedet eller hos en autorisert mottaker
innen fastsatt tidsfrist. jf art. 8 til Vedl. I
Påse at forseglingen ikke er brutt.
Overholde andre bestemmelser.
Stille garanti, jf. Tr.konv. art. 9 til Vedl. 1.
Ansvarlig for toll og avgifter, jf. art. 115 til Vedl. 1
www.toll.no
Side 3
Fullføring av prosedyren
Transitteringsprosedyren fullføres når varene og de nødvendige
dokumenter legges frem ved bestemmelsestollstedet (normal
prosedyre) innen den fastsatt tidsfrist, eller hos en autorisert mottaker
(forenklet prosedyre)
Bestemmelsestollstedet underretter avgangstollstedet ved bruk av
meldingen ”Ankomstbekreftelse”, og ”Kontrollresultat” meldingen sendes
senest tre dager etter at varene er lagt frem ved best. tollstedet.
Aut. mottaker skal umiddelbart underrette best. tollstedet om varens
ankomst ved bruk av meldingen ”Ankomstmelding” (IE007)
Vente på ”Lossetillatelse” (IE043)
Sende ”Lossemerknader” (IE044), senest 3 dager etter at varene ble
levert
www.toll.no
Side 4
Etterlysningsprosedyren, avgangstollsted
Tidsfristen for fremleggelse er utløpt og ingen Ankomstbekreftelse
er mottatt ved avgangstollstedet:
Avgangstollstedet skal vurdere etterlysningen og tilgjengelig info og
 fastslå om tollskyld har oppstått
 identifisere skyldneren
 fastsette hvilken kompetent myndighet som er ansvarlig for
innkreving
www.toll.no
Side 5
Etterlysningsprosedyren,
jf art. 41 til Vedlegg
Avgangstollstedet skal:
•
Starte opp en etterlysning (senest 7 dager etter uløpet av fristen)
•
Tilstrekkelig info – enten sende en Etterlysningsanmodning
(IE142) til bestemmelsestollstedet, eller
•
Er info i rubrikk 8 (mottaker) ikke tilstrekkelig – sendes brev til
hovedansvarlig
•
Svar: enten fullføre transitteringen, eller sender svar på
etterlysning (IE143) med f.eks. ”Transittering ukjent” eller be
om tilleggsinformasjon
www.toll.no
Side 6
Etterlysning, bestemmelsestollsted
 Først sjekke egne arkiver, hvis hensiktsmessig hos aut. mottaker
 Kontakte mottaker eventuelt en annen som kan gi tilleggsinformasjon
 Ikke lagt frem ved best tollstedet, men grensepass er registrert,
sende svar (IE143) med kode 4 for å overta ansvaret for
innkreving
 Best. tollstedet skal svar innen 28 dager – enten be om
tilleggsinfo eller benytte kodene (1, 2, 3 eller 4) i ”Svar på
etterlysning”
www.toll.no
Side 7
Responskoder
Bestemmelsestollstedet skal benytte en av følgende koder i
meldingen ”Svar på etterlysning” (IE143):
Kode 1: Transittering ukjent ved bestemmelsestollstedet
Kode 2: Antatt duplikat
Kode 3: ”Rykkattest”/kopi av TAD (IE110) sendt den …..
Kode 4: Anmodning om innkreving ved bestemmelses
tollstedet
www.toll.no
Side 8
Alternativ dokumentasjon
jf. art. 42 til Vedlegg I
Alternativ bevis på fullføring av prosedyren:
1. Et dokument, attestert av best. landets tollmyndigheter, som
fastslår at de er lagt frem ved best. tollstedet eller hos en aut.
mottaker;
2. Et tolldokument utstedet i et 3.land som angir varene til
tollmessig behandling eller bruk;
3. Et dokument utstedet i et 3.land, stemplet av tollmyndighetene i
dette landet og som bekrefter at varene er i fri sirkulasjon i
gjeldende 3.land
www.toll.no
Side 9
Alternativ dokumentasjon pkt 1. - Transit Manual
Den hovedforpligtede kan som alternativt bevis for, at varerne er blevet frembudt for
bestemmelsesstedet, anvende følgende dokumenter:
- En genpart af TAD (med MRN), eller
- En genpart af forsendelsesangivelsen (SAD eller TAD i nødproceduren), eller
- En genpart af den angivelse, der er udstedt til brug for indførsel af varerne til en anden toldmæssig
bestemmelse eller anvendelse, eller
- Et dokument fra bestemmelsesstedet baseret på forsendelsesdokumentet, det er i besiddelse af,
og/eller data, der er tilgængelige på dette toldsted eller hos den godkendte modtager, eller
- En genpart af et handels- eller transportdokument eller et udtog af regnskaberne, som viser, at de
pågældende varer er blevet frembudt for dette toldsted eller for en godkendt modtager.
NB:
Et alternativt bevis skal attesteres af toldmyndighederne, identificere de pågældende varer,
fastslå, at varerne er blevet frembudt for bestemmelsesstedet, og indeholde
forsendelsesangivelsens identifikationsnummer.
www.toll.no
Side 10
Alternativ dokumentasjon pkt 2 + 3 – Transit Manual
Den hovedforpligtede kan som alternativt bevis for, at de pågældende varer
blev indført til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse i et tredjeland,
anvende følgende dokumenter:
et tolddokument eller trykte data til brug for indførsel af varerne til en
anden toldmæssig bestemmelse eller anvendelse, eller
et andet dokument eller andre data stemplet af toldmyndighederne i dette
land som bevis for, at varerne er i fri omsætning i det pågældende
tredjeland.
NB:
Disse alternative beviser kan erstattes med genparter heraf, der er
attesteret som værende ægte genparter af det organ, som attesterede de
oprindelige dokumenter, af myndighederne i det pågældende tredjeland
eller af myndighederne i en af medlemsstaterne eller et af landene efter den
fælles forsendelsesprocedure.
www.toll.no
Side 11
Fastsettelse av stedet hvor skyld påløp, jf. art. 116, Vedl. I
I de tilfeller avgangstollstedet ikke kan avslutte, men hvor:
Ankomstbekreftelse (IE006 ) er i systemet,
Grensepassering (IE118) er registrert, eller
Bevis mottatt fra hovedansvarlig om at varene er levert i en annen
avtalepart
Da overføres ansvaret til det land som er ansatt som kompetent
myndighet for innkreving. Dersom stedet ikke kan fastsettes:
” i det landet ansvarlig for siste innpasseringstollsted, hvor en
grensepasseringsattest ble avgitt”.
www.toll.no
Side 12
Skyldner
Skyldner er (art. 115.1 til Vedl. I):
a) Den person som fjernet varene fra prosedyren
b) Personer som deltok i ovennevnte fjerning
c) Personer som ervervet eller oppbevarte disse varene
d) Den hovedansvarlige
www.toll.no
Side 13
Etterlysningsprosedyren, div. tidsfrister
Etterlysningsprosedyren startes senest 7 dager etter utløpet av
fristen for fremleggelse av varen
Hovedansvarlige og bestemmelsestollstedet skal svare på
henvendelsen innen fristen i brevet (maks 28 dager)
En skyld påløper innen 7 mnd fra den dato varene skulle vært lagt
frem ved bestemmelsestollsted
En skyld påløper 1 mnd fra utløpet av 28 dagers fristen (i art. 41.5)
dersom ingen eller utilstrekkelig info er mottatt fra hovedansvarlig,
jf. Art. 116.1(c)
Garantisten skal motta info om uavsluttet transittering innen 9 mnd
og 3 år (Universalgaranti)
www.toll.no
Side 14
Internett: Transport og vareførsel/transittering
www.toll.no
Side 15