Mersalg - Absolut kommunikation

Håndværk og design på vej
Så er spændingen udløst. De 27
skoler og projekter, der indgår i
afprøvningen og udviklingen af det
nye fag Håndværk og design, er
udvalgt. Sahra Gille fortæller her om
baggrunden.
n Den 14. juni 2012 deltog repræsentanter fra 27
skoler i et dagslangt arrangement i Ministeriet
for Børn og Undervisning. Vi skulle høre nær­
mere om rammerne for ministeriets kommende
udviklingsarbejde vedrørende det nye fag
’Håndværk og design’ for efterfølgende at tage
stilling til, om vi stadig ønskede at deltage.
Der er i ministeriet, i sam­
Af Sahra Gille
arbejde med blandt andre de
Medlem af pædagofaglige foreninger, udarbejdet
gisk udvalg i DH
nye mål og CKF’er (Centrale
Kundskabs- og Færdigheds­
områder) for faget. Repræsentanter fra to af de
skoler, der deltog i det forrige udviklingsarbej­
de, viste billeder og fremlagde overvejelser fra
deres projekter. Efterfølgende var der mulighed
for at få uddybet deres erfaringer. Se evt. denne
video fra Engum Skole: www.kortlink.dk/b8qf
Flere veje til udvikling
Hvad er så det nye i dette udviklingsarbejde,
kan man med rette spørge, i forhold til de
forsøg, der løb af staben i skoleårene 2009-10
og 2010-11? Forsøg og forløb, der er omtalt og
beskrevet i Rambølls evalueringsrapport, der
kom i foråret 2012. Der er en væsentlig tydelige­
re ramme for forsøgsarbejdet i denne omgang.
Der er altså ikke tale om vælg-på-alle-hylderprincippet. Det blev desuden understreget flere
gange:
At billedkunst ikke er en del af det fag, man
ønsker at udvikle, på trods af at netop inddra­
gelsen af faglige elementer fra dette fag blev
positivt fremhævet i evalueringsrapporten.
At der ikke er tale om et samarbejde mel­
lem de to fag, sløjd og håndarbejde, men at det
nye fag skal fremtræde tydeligt som ét fag med
muligheder indenfor et varieret materialevalg.
En af konsulenterne brugte følgende retorik:
”Vi arbejder i træværkstedet og i tekstilværkste­
det, IKKE i sløjd og håndarbejde.” Dette affødte
spørgsmål om evt. begrænsning af materiale­
brug. Det er der ikke.
Alle de deltagende skoler forpligter sig til at
tage udgangspunkt i de nye CKF’er.
I modsætning til det sidste udviklingsarbejde
26
Håndarbejde Nu nr. 3, 2012
er der lagt en plan for evalueringen af projektet,
og der arbejdes på udvikling af evalueringsark
til lærere og elever.
Det blev desuden understreget, at de del­
tagende skoler ikke må øge budget og timer i
forsøgsperioden.
Noget jeg specielt hilser velkommen i de nye
CKF’er, er tredelingen i design, håndværk og
materiel kultur. Ved
denne opdeling bliver
det tydeligt, at alle ele­
menterne er vigtige,
og at håndarbejde
stadig understreges
som værende en vigtig
del af undervisningen
i det nye fag. For mig
bliver det endvidere
tydeligt, at såvel de
Håndværk og design
didaktiske overvejelser
– nyt skolefag, ny didaktik!
som pædagogikken
bliver utrolig vig­
Mette Jørgensen
tige elementer at få
Hanne Schneider
Benny Gaarde
Stig Pedersen
afklaret i samarbejdet
mellem lærerne for at
få det optimale ud af
de nye muligheder.
Selve udviklings­
arbejdet løber over
den første halvdel af det kommende skoleår, og
bliver så evalueret i foråret 2013, med henblik på
at kunne fremstå som et brugbart forslag til nyt
fag fra skoleåret 2013-2014.
Endnu en ting, som jeg er meget
begejstret for i den ramme, ministeriet har
fremlagt for forsøgsarbejdet, er tiltaget på
www.emu.dk/gsk/haandvaerk-design
Her er der mulighed for at følge arbejdet, og
for at de deltagende skoler kan dele forløb,
refleksioner mm.
n
Working paper
afsluttende afrapportering
Skolen for Materiel Design – maj 2012
Sarah Gille er cand.pæd. i billedkunst, lærer ved
Uglegårdsskolen i Solrød og medlem af bestyrelsen for Danmarks Håndarbejdslærerforening.
Yderligere information og inspiration:
Find den afsluttende rapport fra
UCCs aktionsforskningsprojekt:
Håndværk og design – nyt skolefag, ny didaktik!
via dette link: ➜➜www.kortlink.dk/b8qd
Eller på projektets hjemmeside: ➜➜www.kortlink.dk/b8qc