2D Pilekort - HAPS

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2013
kl. 17.00 – 19.00 på lærerværelset
Deltagere:
Forældrerep: Morten Vinge-Maigaard (formand), Karina Laursen, Malene Bidstrup
Pedersen Fra skolen: Irene Hastrup (skoleleder), Steen Liljegren (pædagogisk
afdelingsleder og referent), Mogens Larsen (personalerep.), Bebs Andersen
(personalerep.), Christian Bülow (elevrep.), Mads Stefansen (elevrep.)
Afbud: Ann Maria Tjagvad, Peter Bertram,
Pkt. 1
Diskussion om mentalitetsændring i folkeskolen
Pkt. udskudt til næste møde
Pkt. 2
Status på byggeproces
Seneste styregruppemøde var ultimo november. Her fremlagde arkitekt Gorm Nielsen nogle
tegninger, der også har været fremlagt på skolen. Dette var dog første gang økonomi også blev
fremlagt og arkitektens beregninger viste en stor overbudgetteringen. Mødet udviklede sig lidt
problematisk grundet forskellige opfattelser mellem skole og arkitekt. IH har efterfølgende
afholdt møde med kommunaldirektør, områdedirektør, skolechef og chef for vej og park,
herefter er forslaget skåret ned med adskillige mill. kr., men det er dog heller noget særligt godt
forslag set med skolens øjne. I morgen er der styregruppemøde igen, hvor IH vil fremlægge
skolens vision i forbindelse med ombygning og skolereform.
Pkt. 3
Status på arbejdet med skolereform
Skoleledelsen fremlægger de drøftelser, der har været i de kommunale udvalg, der arbejder
med hhv. ledelse, mål og styring, økonomi, skoledagens indhold og organisering. Lærerrep.
Fremlægger også lærernes frustrationer over, at der endnu ikke er fastlagt rammer for
eksempelvis arbejdstiden. Der er desuden nedsat et lokalt reformudvalg, der skal arbejde fra
januar, når de overordnede rammer er på plads.
Pkt. 4
Børn og unges brug af sociale medier
Det er et tiltagende opmærksomhedspunkt, vi har også haft ubehagelige episoder blandt andet
med Snapchat, der desværre giver mulighed for, at anonyme kan kontakte børn og unge på
særdeles ubehagelige måder af eksempelvis seksuel karakter.
Det drøftes eksempelvis at klasselærerne kan tage emnet op med eleverne, og betone
vigtigheden af, at eleverne går til en voksen eksempelvis på skolen, hvis de oplever noget
grænseoverskridende. Skolebestyrelsen kan sørge for at orientere forældrene på møder.
Muligheden for at tage emnet op på forårets årsberetning, hvor der dog ofte er for få deltagere.
Det kunne også gøres på bestemte relevante årgange til forældremøder. Konklusionen bliver, at
der skal arbejdes på et forældrearrangement i de første måneder af 2014. Punktet kommer også
på næste skolebestyrelsesmøde.
Pkt. 5
Pkt. 5
Ref/Steen
Orientering fra skolebestyrelsesformand/medlemmer, ledelsen, medarbejdere, elever –
hvad rører sig rundt omkring?
Skolelederen:
Økonomien ser fornuftig ud, der er gnavet yderligere af det overførte
underskud.
Der er sket personaleændringer. Janne Hjort har sagt sin stilling op.
Desuden går Stine Larsen på orlov i et år pr. 1.1.2014.
SFO:
SFO’s underskud på ca. 300.000,- der kan blive lidt uro i SFO fra januar
grundet de mulige personalejusteringer.
Evt.
Ingen