Referat generalforsamling 2010

Grønnemose Skole
Skolesvinget 10, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 32 20
E-mail: [email protected]
I perioden 2. december 2013 – 19.
januar 2014 var derårsberetning
WebSkolebestyrelsens
2013/14
indskrivning til næste års børnehaveklasser.
Årets gang
Jeg
harværet
fået en
liste fra folkeregistret,
Det har
et begivenhedsrigt
år på Grønnemose Skole.7. august 2013 mødte eleverne i den
hvorsamlede
jeg kan skole,
se, atsom
dit barn
kan starte
i
nye,
ved ihærdigt
arbejde
lige akkurat nåede at stå færdig til første skoledag – i
skole fald
eftersåsommerferien.
hvert
færdig, at eleverne kunne starte med trivselsdagene, hvor de skulle lære deres skolekammerater fra ”den anden skole” bedre at kende. Helt samlet blev skolen nu først i april i år, hvor
Jeg
har imidlertidendelig
brug for
at vide,
om
gruppe-ordningen
kunne
flytte
ind i den ny-renoverede hovedbygning med den flotte atridit
barn
skal
starte
på
Grønnemose
um-gård.
Skole, mht. næste skoleårs planlægning.
Skolebestyrelsen har været meget engageret i sammenflytningen og de mange udfordringer i den
forbindelse,
og naturligvis
byggeprocesserne
med færdiggørelse af legepladserne og hovedbygJeg vil derfor
bede dig iom
senest
ningen.
En
så
stor
byggeproces
på
en
skole,
som
samtidig skal fungere for 1.000 elever er naturligt
mandag d. 27.1.2014 at kontakte
meget
vanskelig,
og
har
ofte
været
diskuteret
intenst
i skolebestyrelsen i årets løb ligesom de fysiskolens kontor.
ske rammer for skole-fusionen har været et emne for kritisk debat. Igennem hele året har skolens
medarbejdere
arbejdet hårdt
skolen
Hvis du har spørgsmål
ellerfor
er at
i tvivl
omkunne fungere så gnidningsfrit som muligt under disse
forhold.
noget bedes du ringe på tlf. 3957 3220.
Skolens
PS.:
”Der
kantine
vil være
havdeåben
også for
en svær
indskrivstart med faldende tilfredshed med maden sammenlignet med
ning viaår,
web-indskrivning
på gladtidligere
hvilket skyldtes kvaliteten
af de leverede varer. Ved hjælp af ekstra indsats af vores
saxe.dk
eller
borger.dk
i
denne
uge
engagerede kantine-medarbejdere kunne vi skifte tilbage til den tidligere leverandør og atter højne
til og medafsøndag
d. 26/1 –bliver
2014”
kvaliteten
maden, eleverne
tilbudt i kantinen. I årets løb er der også blevet etableret et
tilbud til indskolingen og endelig er det nye køkken og den nye kantine i hovedbygningen indtaget i
forbindelse med færdiggørelsen i april.
Trafikalt har skolen også stået overfor udfordringer med lange bilkøer på Gladsaxevej gennem trafikreguleringerne, afspærring af Skolesvinget som så til gengæld måtte lægge asfalt til den tunge
Med venlig hilsen
bygge-trafik. Skolen og skolebestyrelsen har i flere omgange rettet henvendelse til kommunen i et
forsøgW.
påMansing
at finde en varig og holdbar løsning – desværre endnu uden endegyldigt resultat.
Irene
Sekretær
Grønnemose Skole
Skolesvinget
Høringer
og10udtalelser
2860 Søborg
Skolebestyrelsen
har i skoleåret 2013/14 udarbejdet høringssvar og udtalelser vedrørende




Takstberegningsmodel for gruppe-ordningen
Kvalitets- og udviklingsrapport for Grønnemose Skole
Realiseringsplan for folkeskolereformen i Gladsaxe kommune
Skolebestyrelsernes sammensætning i Gladsaxe kommune
Folkeskolereformen er naturligt et top-aktuelt emne som skolen og skolebestyrelsen har arbejdet
intenst med gennem dette skoleår – og det arbejde vil fortsætte de kommende år. Der har været
afholdt en informationsaften tidligere på året, og en informationsfolder vil blive uddelt sidst på
skoleåret. På Grønnemose skole vil skoledagen ikke blive væsentligt meget længere end i år, dels
på grund af skolens bevægelses-profil med to ekstra lektioner idræt om ugen, som fremover falder
ind under et af elementerne i folkeskolereformen, og dels på grund af ekstra undervisningslektioner i 2013/14 som følge af lærer-lock-out’en i foråret 2013.
Øvrige emner
Af øvrige emner, skolebestyrelsen har arbejdet med gennem året, vil vi gerne fremhæve skolens
antimobbestrategi, en kontaktforældrefolder, debat af skolens brug af Facebook, gennemgang af
skolens budget for næste år, samt diskussion af de nyligt gennemførte klassesammenlægninger.
Kontaktforældremøde
I april inviterede vi alle skolens kontaktforældre til en opfølgning på dialogmødet afholdt sidste år i
april. Der var et pænt fremmøde og en god diskussionslyst, og som et direkte resultat af mødet, er
der blevet oprettet et diskussionsforum for kontaktforældrene på Intra, hvor kontaktforældrene
kan debattere på tværs af årgangene. Næste møde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen
er fastsat til onsdag d. 1/10 kl. 19.
Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelsen består af følgende medlemmer:
Forældrerepræsentanter
Ved skoleårets start: Morten Esmann (formand), Eva Vadstrup (næstformand), Lars TøffnerClausen, Trine Kreis, Anna Karina Larsen, Annelise Stage, Lasse Steensgaard, Peter Anderson, Peter
Oluf Andersen, Tim Guldbæk og Miki Juul.
I løbet af perioden har Trine Kreis været nødt til at træde ud af skolebestyrelsen. I hendes sted er
suppleanten Michael Olsen trådt ind som permanent medlem. Desuden har Morten Esmann af
personlige, arbejdsmæssige hensyn ønsket at træde af som formand for skolebestyrelsen, formandsposten overgik til Lars Tøffner-Clausen.
I forbindelse med skolebestyrelsesvalget i foråret udtræder følgende medlemmer af bestyrelsen:
Morten Esmann, Eva Vadstrup, Annelise Stage, Lasse Steensgaard, Peter Anderson, Tim Guldbæk
og Miki Juul. Følgende medlemmer er nyvalgt til skolebestyrelsen: Mikkel Kvistgaard Aggerholm,
Hanne Frølund Møller, Mohammad Anwar Naibi, Lise Tønner Klank, Hanne Bang og Dorthe Grauslund. Lars Tøffner-Clausen er genvalgt, mens Anna Karina Larsen og Peter Oluf Andersen fortsætter, idet de først er på valg om 2 år. Den nye bestyrelse afholder konstituerende møde tirsdag d.
17. juni og tiltræder ved skoleårets start mandag d. 11. august.
Medarbejderrepræsentanter
Marianne Vissing og Nikolaj Dahlkild (begge genvalgt).
Elevrepræsentanter
Emilie Esmann Andersen og Emilia Tusindfryd Bechrakis. Emilia blev i løbet af året afløst af Laura
Slot Hammer.
J. nr. 85.15.15Ø54
Sag: 2008/03387 045
2
Byrådsmedlemmer
Trine Henriksen og Trine Græse har deltaget på møderne som observatører – Trine Henriksen indtil
byrådsvalget i 2013.
J. nr. 85.15.15Ø54
Sag: 2008/03387 045
3