Statister søges til filmen "Kapgang" Hvis du vil vide mere: onsdag d

11
Skolebigården
Herringevej 4, 5750 Ringe - 24 98 25 06 / 62 62 27 88
● 0/5
●1/6
●2/7
● 3 /8
●4/9
Ringe & Omegns Biavlerforening
Se program for skolebigården i Herringe og i Søllinge (klubhus) på hjemmesiden
Mandskab i skolebigården: Gitte Hansen, Ove Olesen, Aksel Scheby, Erik og Grete Pedersen
En pandelup med plads til egen brille er god hjælp ved
omlarvning. Luppens glas kan skiftes til anden styrke,
efter behov. Fås også med indbygget lampe. - Frits
Pedersen A/S, København. 045 35 4 3 11 11
http://www.frits.dk/varktoj.asp?id=1152&PrintVisning=1
Honning Tidende
Overjæger,
sergent fra
3.årskrigen,og
gartner, fynske A
C Andersen, født i
Skydebjerg ved
Årup, stiftede d. 5.
juli 1866
Danmarks
Biavlerforening.
A C Andersens
grav er på Nyborg
Kirkegård lige
over for alleen ind
til byporten.
Stenen er rejst af
Danmarks
Biavlerforening
i1966.
Ønskes dronningen adskilt fra følgebierne i tilsætnings -buret,
gøres det nemt ved at slippe dronning en og følgebierne ud i
en klar plastpose - dronningen sætter sig på posens væg og
kan nemt føres tilbage i buret - følge bierne rystes ud af posen
eller klemmes ihjel.
Sæt en knappenål fast i enden på en lille stok og brug knappenålens hoved til farvemærkning af dine dronninger - nemt og meget mere sikkert end at bruge
en lille pensel. Brug evt. autolak til mærkning af dronninger.
Foto nov. 2012
Erik Johansen i Gislev strides med den store flagspætte om at finde andet
koststilskud end hans vinterbier og skærmede staderne af med kyllingetråd sidste
vinter.
April 2013
Sommer biskole i Irland
The Federation of Irish Beekeepers` Associations
tilbyder hvert år sommer skole i Gormanston i Iland,
ca.30 km fra Dublin. Læs programmet her og tilmeld evt.
http://www.irishbeekeeping.ie/gormanston/gormprog2013.html#terms
Gør det selv – tegninger og mål på grej til din biavl.
http://www.biavl.dk/biavl/download.html
Køb eller sælg brugt bimateriel her:
www.biavl.dk / bishoppen / køb og salg
www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk
Sponsorerne
De støtter os og vi støtter dem – Se dem også på vores hjemmeside
www.oles-olie.dk www.sydfyns-specialfoder.dk www.garfors.dk
www.tuborgfondet.dk www.etr.dk www.lm-linolie.dk www.skovsbiavl.dk
www.dlf.dk www.jensen-seeds.dk www.3f.dk/oestfyn
1
10
Bestyrelse / kontingent
10 års jubilæum i Skolebigården i Herringe
Ringe & Omegns Biavlerforenings skolebigård i Herringe har 10 års jubilæum i år og har i
alle årene været huset af Erik og Grete Pedersen. Sammen med skoleleder Gitte Hansen,
Ove Olesen og Aksel Scheby og flere andre undervisere gennem årene, har de givet
arbejdet med at uddanne nye biavlere de bedste rammer.
Formand / webmaster
Olav Salten
Rosenvænget 13, 5540 Ullerslev
65 35 24 77
[email protected]
Det solide arbejde har også givet pote, derved at vores skolebigård er blevet så kendt, at
foreningen slet ikke har behov for at annoncere nye kurser- nye kursister kommer bare af
sig selv. Flere end 200 nye biavlere har gennem årene fået deres basis uddannelse i
Herringe.
Næstformand
Aksel Scheby
Kirketoften 14, 5750 Ringe
20 10 75 34
[email protected]
Jubilæet ønsker foreningen at markere med et træf i skolebigården for gamle
kursister og andre med interesse for foreningen d. 25.8.2013 kl. 10.
Kasserer for aftenskolen
Poul Emil Frederiksen
Åvang 4 5772 Kværndrup
62 29 10 71.
[email protected]
Skolebigården byder på Grete Pedersens kendte kaffebord med boller, kage og øl / vand.
Med udgangen af 2013 ophører skolebigården i Herringe og aktiviteterne flyttes til
foreningens anden skolebigård i Søllinge, hvor foreningen som bekendt også har
erhvervet eget klubhus.
På foreningens hjemmeside www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk ses programmet
for skolebigården i Herringe og for skolebigården /klubhuset i Søllinge.
Gitte Hansen fortæller, at der også er inviteret en hemmelig gæst på jubilæumsdagen
Fra Generalforsamlingen d.21 marts 2013 på Tingagerskolen
Genvalg til Aksel Scheby, Olav Salten og Poul Emil Frederiksen.
Til suppleanter nyvalgtes Erling Larsen, Odense og Helmuth Knudsen,
Gudbjerg. Ifølge vedtægtsændringerne fra sidste års generalforsamling skal der
nu vælges 2 suppleanter.
Genvalg til Jørgen Vilster til revisor og Allan Nielsen til revisorsuppleant.
Sommerprogrammet m.m. omkring foreningens nye hus i Søllinge blev drøftet
og i det hele taget var der godt fremøde og god stemning på general forsamlingen.
Kasserer
Henning Jørgensen
Banehøjvænget 10
Højby, 5260 Odense S
24 22 57 65
[email protected]
Sekretær
Per Holme
Holmevej 11
5750 Ringe
26 46 00 46
[email protected]
Suppleanter
Helmuth Knudsen,
Gudbjerg
[email protected]
Hans E Larsen
Odense
[email protected]
Skolebigården
Gitte Hansen
Viadukten 18, Korinth
5600 Fåborg
21 62 11 47
[email protected]
Vært for skolebigården
Erik Pedersen
Herringevej 4
5750 Ringe
24 98 25 06
62 62 27 88
Åbjergvej 7 A, Holse st
5464 Brenderup
40 16 66 13 / 64 44 13 13
www.honninggaarden.dk
Revisorer:
Henning Drejer og Jøren Vilster
Suppleant: Allan Nielsen
Kontingent for 2013:
Danmarks Biavlerforening kr. 680,00 om året.
Lokalforening kr. 85,00 om året.
Ved at være medlem af begge foreninger bliver
Det samlede kontingent på kr. 765,00.
Års kontingenter skal betales inden udgangen af
november for at sikre levering af Tidsskrift for biavl
nr.1.det kommende år.
Som medlem af DBF får du 12 gode og spændende
blade om biavl, og har ansvarsforsikret dine bier.
Kan betales på net-bank
her bruges kort art 01 giro 7 03 40 24
Foreningen har ved bankoverførsel
reg. nr. 1551 konto nr. 7 03 40 24
Giro nr. kan også bruges til betaling af andre
arrangementer, ligeledes kan du benytte
bankoverførsel,
Husk navn og besked med om, hvad der betales for..
Honning Tidende udsendes i april, september og december elektronisk til medlemmer / andre
interesserede med mailadresse og som blad til øvrige medlemmer. Henvendelse til sekretæren, hvis
bladet udebliver.
Honning Tidende kan også læses på og udskrives fra hjemmesiden:
www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk
OBS!
Har du fået ny e-mail adresse eller mobilnummer, kan du ændre det her www.biavl.dk / min side.
Ændringen tilgår din lokale forening. Du kan også give besked til sekretæren [email protected]
9
2
Fjerner vi bifolkets dronning, vil bierne af nød opføde en ny dronning.
- hvor gode bliver nøddronninger?
Kilde: Forskningsstationen Oberursel / Lunz am See, Østrig
c/o Erling Christoffersen, Højmevej 12, 5250 Odense SV - www.dlf.dk
Hvornår er man bimester?
Mangeårigt hovedbestyrelsesmedlem i DBF, Bimester Jørgen Bang svarer:
Ved pludselig tab af dronningen søger bifolket snarest at rette op på situationen ved
at opføde dronninger fra larver, som oprindelig var tænkt at skulle blive til
arbejderbier. (en aflægger som laver egen dronning, er samme situation)
Formen på dronningecellen er en nødvendighed for ammebiernes afsætning af
dronningegele` og derfor bygges 6 kantede celler om. Der bygges ofte mange celler
– 20 – 30 stk. - og spredt over alt på tavlefladen. En dronnings æg er enten
ubefrugtede eller befrugtede.
Ubefrugtede æg udvikler droner og befrugtede æg udvikler arbejdere eller dronninger. Fodres larver fra befrugtede æg med gele` royale udvikles en dronninger.
Hovedreglen er, at tab af dronningen fører til opfødning af en ny dronning, forudsat
at der er larver til stede. Men på et vigtigt punkt adskiller denne ukontrollerede
nødproduktion af en dronning sig fra anden fornyelse af dronningen, derved at
alderen på larver, som bliver taget i dronning pleje, svinger inden for vide grænser,
fordi en dronningeløs familier ingen forskel gør mellem larver af forskellig alder. De
tager ligeså gerne helt unge larver i pleje, som de tager larver så gamle, at de er på
grænsen til at kunne blive dronningeindivider i det hele taget.
Denne avlsmetode fører til, at dronninger som kryber først og bliver
familiens dronning, ofte er små og dårligt udviklede, fordi de stammer fra
forholdsvis gamle larver - det er ikke de bedste dronninger at få i
bigårdens bifamilier, som bliver meget uensartede og det samme gør
udbyttet af honning. Tavlefasthed og sværmtræghed fremmes heller ikke.
Hvis et bifolk bygger egne nødceller på yngeltavlerne sammen med en serie med
unge omlarvede larver, som vi har givet det, vil nøddronningerne krybe først,
mindst en` dag før de første dronninger fra serien af omlarvede celler. Det er værd
at have i hukommelsen.
Det bliver ofte hævdet, at nøddronninger ikke kan være optimalt udviklede, fordi de
stammer fra larver som ikke allerede fra begyndelsen var bestemt til at blive
dronninger. Denne antagelse holder ikke stik, men det forudsætter, at det er de
yngste larver, som bliver opfostret til dronninger, fordi dronningelarver først fra 2.
levedøgn af ammebierne fodres forskelligt fra arbejderlarver med gele` Royal.
Damhusvej 16, 5750, Ringe
2 62 50 48
www.oles-olie.dk
Hvis du skal have en forklaring på ordet bimester, skal du på biblioteket og finde
en ældre udgave af ordbog over det danske sprog. I de nye udgaver er ordet
udeladt; men i den gamle udgave står bl.a.: Endskønt enhver kan holde bier, er
det ikke enhver beskåret at blive en dygtig bimester. På jysk hedder det en
bimand. Når det er sagt, så stammer titlen tilbage til godsernes storhedstid, hvor
der var ansat bimester til at passe bierne, fiskemester til at passe
karpedammene, fodermester til at passe kreaturerne. Til bimestertitlen knytter
der sig altså normalt et ansættelsesforhold, og da Statens Biavlsforsøg holdt til i
Brødeskov, var der ansat 2 bimestre Christian Hansen og Jens Pedersen, de var
begge postbude, før de fik heltidsbeskæftigelsen ved biavlsforsøget.
I Tyskland har der været en egentlig bimesteruddannelse - imkermeister - om
den eksisterer mere, ved jeg ikke.
Jeg håber ovenstående er fyldestgørende nok. Min brug af titlen er en længere
historie, som du kan få, når vore veje mødes; men du må ikke være i tvivl om, at
bimesteren er længst ned i hierarkiet, så kommer biavleren, dronningeavleren og
derefter går vi over i de akademiske uddannelser omkring bier.
Mange hilsner Bimesteren
Den danske rødliste
http://www.dmu.dkudgivelser/dmunyt/2010/5/rodlistenyhed/
Den danske Rødliste viser hvilke arter af danske dyr, insekter, svampe og
planter der er forsvundet eller truet i større eller mindre grad og hvilke der
ikke er det. Ved behandlingen af de 2.702 arter i 2009 har specialister inden
for de enkelte artsgrupper vurderet at 99 arter af insekter, fisk, pattedyr,
svampe, laver og karplanter er forsvundet fra Danmark siden 1850, og at
427 arter er truet i større eller mindre grad. 874 arter er vurderet som ikke
truede, mens der ikke var grundlag for at vurdere de øvrige 1.325 arter –
først og fremmest fordi en meget stor del af ”vores” karplanter er indførte
eller indslæbte arter. Det drejer sig typisk om arter der dyrkes i haver, skove
og på markerne, eller som er kommet til landet med afgrøderne. Det gælder
fx valmuer, skvalderkål, kæmpe-bjørneklo, døvnælde og vår-brandbæger,
hvoraf flere har vist sig at være invasive.
42 af de 99 forsvundne arter var også vurderet som forsvundne ved den
seneste revision af rødlisten i 1997. At listen over forsvundne arter er udvidet
med 57 arter skyldes primært, at det drejer sig om arter, der ikke er blevet
registreret i Danmark i mere end 30 år.
45 % af danske vildtvoksende orkide`-arter er enten truede eller helt forsvundet.
Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser
3
8
Korinth entreprenørfirma A/S Hågerupvej 35
5600 Fåborg - 62 64 11 89 / 40 44 58 89
[email protected]
V/ Jan Staldgaard
Skovsbovej 360 – Egense
5700 Svendborg
hverdage 10 – 17, lør. 9 – 12
62 20 97 40
www.sydfyns-specialfoder.dk
Interessen samler sig om den unge
Effektiv cellebygger
/
Bi- og dr. avler, Anders Glob, Rønde
Rationel pasning af parringshuse
Poul Erik Sørensen, Bakkegårdens dr.avl.
At have gode og livskraftige dronninger er forudsætningen for at få en god
honninghøst og mange forsøger sig med avl af dronninger, men især i somre med
dårligt vejr mislykkes det ofte. Broder Adams effektive cellebygger modificeres
nemt til brug i en biavl med få stader.
Se på www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk eksempel på
a) en cellebygger som virker i alle slags vejr (med tilladelse fra DBF)
b) rationel pasning af parringshuse (med tilladelse fra DBF)
Autolak er udmærket til mærkning af dronninger, fortæller
mangeårig storbiavler og dronningeavler, Arne Christensen, St. Heddinge..
Hvor længe kan biernes æg / larver tåle ophold uden for bikuben?
Kilde: Forskningsstationen Oberursel / Lunz am See, Østrig
Æg, hvis alder er fra 1½ døgn til lige før det klækker, er forholdsvis modstandsdygtige.
De udvikler sig videre:
efter 1 dags ophold uden for kuben 100 %
efter 2 dages ophold uden for kuben 50 %
efter 3 dages ophold uden for kuben kun nogle få
Yngre æg er derimod ømfindtlige og vil kun leve nogle få timer uden for kuben.
65 – 100 % af larver fra 0 – 24 timer gamle, tåler ophold på 24 timer uden for kuben. For at
være helt sikker på at ingen larver har taget nogen skade, bør opholdet uden for kuben
ikke være mere end 6. timer ved omlarvning.
Bruger man larver som er under 1 døgn gamle, får man dronninger, som er fuldværdige i
enhver henseende. Bruger man larver, som er ældre end 3 døgn, får man dronninger af
meget forskellig kvalitet og dronningerne bliver tydeligt mindre.
Våd omlarvning har ingen fordele fremfor tør omlarvning.
Størrelsen af klækkede dronninger kan kun bedømmes på bredden af rygskjoldet, som
forbliver uændret, mens længden / hele bagkroppen af dronningerne ændrer sig flere
gange i løbet af de første 3 leveuger. Dronningelarven får først sit specielle foder
gele`Royale fra 2. levedøgn og det er grunden til, at man i praktisk biavl omlarver
med op til 1 ½ døgn gamle larver■
dr.
►
fortsat fra s7
Disse dronningceller anbragte jeg i aflæggere. Mens jeg udskar de forseglede
dronningceller, opdagede jeg en smuk ung dronning, som var kommet ud af
en dronningecelle, som var undgået min opmærksomhed. En ven, som var
med mig, blev opmærksom på, hvilken skønhed denne unge dronning var og
tilbød mig 4dollars for den gamle dronning. Han var en erfaren biavler, og jeg
tænkte, at han får nok sine penge igen ved hjælp af de dronninger, han kunne
avle af de få æg, den sandsynligvis endnu kom til at lægge, inden den døde.
Derfor tog jeg imod hans tilbud og han fik den med hjem, indførte den og
avlede 2 hold smukke dronninger efter den. Til overraskelse for os begge,
gjorde hans bier ingen forsøg på at skifte dronningen det efterår og den
levede og gjorde godt arbejde i 2 år. Hele hans bigård blev forsynet med
dronninger af denne slægt. Dette overbeviste mig om, at bierne undertiden
kan begå fejltagelser, også når det gælder dronning fornyelser
Jeg husker også et andet tilfælde, hvor bierne tog fejl. Et efterår, da jeg
ordnede mine familier til vinteren, fandt jeg i et af mine stader to dronninger.
Den gamle dronning havde klippede vinger. Jeg lod dem begge gå i stadet,
fordi jeg havde lyst til at se, hvorledes udfaldet ville blive. Næste forår så jeg
dem igen begge to og stadet var fuld af yngel.
En dag da jeg havde besøg af en fremragende videnskabsmand, viste jeg ham
de to dronninger, som tilfældigvis netop befandt sig på samme tavle. Dette
var af stor interesse for ham, og da han var rejst, sendte han mig et større
beløb, som betaling for dette bifolk, fordi han ønskede at studere det. Da jeg
var i færd med at gøre stadet i stand til forsendelse, fandt jeg kun den gamle
dronning i stadet. Længst foran i stadet fandt jeg den unge dronning dræbt,
og derefter slæbt hen til flyvehullet. Den gamle dronning ophørte kort efter
med at lægge æg og døde. Men bierne gjorde intet forsøg på at få opfødt en
anden dronning.
Siden jeg antog cellekop-planen, kan mine kunstigt avlet dronninger
gennemgående gøre godt arbejde i 3 til 4 år, enkelte endog i 5 år, blot de
bliver avlet på den bedste tid af året og man overholder spillereglerne
■
7
4
Bierne om foråret
Doolittle, (1846 – 1918) biavler i Borodino i staten New York.
Klaus Langschwager: Om tilsætning af en dronning
Artikel i American Bee Journal
Når bierne om foråret bringer rigeligt af blomstrestøv ind, ses efter om stadet har
rigeligt foder og en god dronning. I begyndelsen af april vil jeg gerne have 10 kg
forråd, for når bierne skal opføde yngel, bruges meget foder. Evt. kan man flytte
en fodertavle til bifolk, som ikke har så meget.
Om det er en god dronning ses bedst, når frugttræerne blomstrer og der er 5 - 6
tavler yngel. Disse tavler skal opvise en sammenhængende yngelflade med æg i
cellerne på den udvendige side af forreste og bagerste tavle i ynglelejet og der
skal kun være et` æg i hver celle. En for gammel eller dårlig dronning lægger sine
æg rundt om på tavlerne uden orden. Nogle celler har æg, andre ikke, og i celler,
som ligger ved siden af hinanden, kan man finde yngel i alle aldre, lige fra sådan
yngel, som netop er kommet ud af ægget, til yngel, som næsten er moden. En
god dronning lægger derimod sine æg så tæt, at der er yderst få tomme celler at
se på yngelfladen. Ofte ser vi at der nærmest ved den tildækkede yngel er larver,
som lige skal til at forsegles, indtil man til sidst kommer til næsteren usynlige
larver, som lige er kommet ud af ægget. Alleryderst vil der være celler, hvor der
endnu kun er æg. En tavle derimod, som har yngel i alle aldre blandet mellem
hinanden, viser øjeblikkelig, at dronningen ikke duer i et stade, som skal give et
godt honningudbytte
- Men hvad med familier, som stille selv skifter dronning, hvor dronningen
lægger ægget i en dronningecelle - bliver det altid gode dronninger?
Jo, for det meste, men jeg kan dog nævne et par eksempler, hvor bierne tog fejl.
I et tilfælde ville bierne skifte en af mine bedste dronninger, en, som jeg satte
særdeles meget pris på som avlsdronning. Så snart bierne havde forseglet
dronningeceller, fjernede jeg dem i håb om, at de ville opgive deres plan. > 8
www.jensen-seeds.dk
Tilsætnings / forsendelsesbure har den store fejl at
der er påstøbt et øje, så buret kan hænge i en
tændstik under tilsætningen. I et varmt bistade
smelter sukkeret på ingen tid og løber ud og
dronningen kravler ud i stadet. Da buret har været klemt inde mellem 2 tavler har
bierne haft meget lidt duftkontakt med dronningen.
Jeg stoppede for flere år siden med at tilsætte dronninger på den måde. Det kostede
simpelt hen for mange dronninger.
Hvis du i stedet for lader være med at brække låsestykket af og sætter buret i klemme
vandret mellem og under to bærelister. Du kan så efter en eller 2 dage se, om de
elsker eller hader dronningen. Elsker = mange bier der ivrigt fodrer hende. Hader =
bierne viser ingen interesse for hende.
Hvis de elsker hende slipper du hende ud. Helst uden brug af røg. Hvis de hader hende
skal du gennemgå familien. Så vil der enten være celler eller en jomfru til stede
Bifamilien laver pukkelyngel – hvad gør man bedst?
Flemming Vejsnæs, konsulent i Danmarks Biavlerforening:
Pukkelyngel (dronelægger familie) er betegnelsen for den tilstand i en bifamilie,
hvor der udvikles droneyngel i arbejderceller.
En dronelægger familie er aldrig værd at samle på eller arbejde med. Jeg
foreslår, at man på en dag med godt vejr, smider bierne ud på græsset. Så vil
bierne finde ind i andre bifamilier og blive til nytte der.
Fjern dronelægger familiens stade, så bierne ikke blot søger tilbage igen.
Pukkelyngel
sådan ser det ud- ►
Matas: 60 kapsler 139,50 kr.
Dronningegele´ sælges undertiden ►
som middel mod alderdom. Troen
hviler på, at dronningen lever mange
gange længere end arbejderbierne.
Man opsamler dronningegele` fra
dronningelarver, 1 – 3 dage gamle.
Det er ikke bevist, at dronningegele´
har nogen gavnlig virkning på mennesker. /Kilde: Eigil Holm
5
6
Kalenderen
Bier og biavlere i Danmark
Siden 2006 er antallet af biavlere i Danmark
steget hvert år, men antallet af bifamilier er
samtidig faldet hvert år.
Vi har samarbejdet med Danmarks
biavlerforening siden 1988
www.garfors.dk
Anslået er der 71000 bifamilier og godt 5000
biavlere i 2012 og de producerer ca. 1800 t.
honning .
Forslag til aktiviteter og indlæg fra foreningens medlemmer modtages gerne
Link til hele sommerprogrammet i menuen på
www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk
Mød op – hør andres erfaringer og få ny viden ved at deltage i samvær
og arbejdet i din forening – nyt emne tages op til debat hver mødedag.
kilde: Danmarks Biavlerforening
Hvor meget ny voks laver en bifamilie?
Kilde: Henrik Hansen, Ommesyssel smelteri og vokstavlefabrik
Bjarne Pedersen, Honninggården i Holse, smelteri og Biavlscenter.
Westphal 1975 – nyere forskning findes tilsyneladende ikke.
Kunsttavler udbygger bierne med 2,6 gr. voks / dm2 og tomme rammer f.eks.
dronetavler udbygges med 9 gr. voks / dm2.
Kunsttavler vejer 10,39 g / dm2 og fuldt udbyggede kunsttavler vejer 12,99 g. /
dm2, dvs. kunsttavler får en tilvækst af voks på 25,02 %.ved celleudbygningen.
Her ud over producerer bierne voks til forsegling af honning og vildbyg.
1 kg. honning forsegles med 21 g voks og vildbyg er gennemsnitlig målt til ca. 10
g. pr bifamilie pr sæson.
Det ligger lige for, at bruger man mange kunsttavler, øger man biernes
produktion af voks. Men om biernes produktion af voks bliver til nye kunstavler
afhænger af, om biavleren skræller eller prikker honningtavlerne, forklarer Henrik
Hansen fra Ommesyssel smelteri og vokstavlefabrik.
Fedter man med brugen af kunsttavler og prikker honningtavlerne f.eks. med en
Sjølis honningløsner og giver tavlerne tilbage til bierne, får man hverken voks fra
celleudbygningen eller fra forseglingen af honningen – resultatet bliver stort set
ingen voksudbytte og at biernes behov for at bygge ikke imødekommes.
Om brug af kunsttavler fortæller Bjarne Pedersen fra Honninggården i Holse:
”Det koster energi (honning) at bygge vokstavler ud, men jeg tror nu nok, at det er lidt
ligesom motion til mennesker, at man bliver friskere af at få pulsen lidt op, så hvad der
tabes på honning, vindes ind igen. Man bør ikke genanvende tavler, som der har været
ynglet i, da alle sygdomskim kan gemme sig i kokonresterne.
Mange biavlere vælger at få omsmeltet samtlige tavler hvert år, men jeg er af den
opfattelse, at man godt kan gemme fine jomfrutavler til første udvidelse om foråret,
men her bør der også altid være en andel kunsttavler.”
Tips: Skrab celleudbygningen af fine jomfrutavler på en kold dag og man har sin
ramme med kunstavle igen.
Lørdag d. 23. marts kl. 9
Morgenkaffe i klubhuset - udvintring af
foreningens bifamilier og om oxalsyre
behandling om foråret
Søndag d. 5. maj kl. 9
Morgenkaffe i huset - om at skifte voks
rationelt
Onsdag d. 15. maj kl. 19 – 21.30
Uformelt samvær for alle med biavlsinteresse,
hvor man kan drøfte alt vedr. biavl.
Vand / øl / kaffe / the og brød til små priser.
Neonikotinoider
Verdens mest brugte
pesticidgruppe er blevet
forbundet med biers
tilbagegang overalt. EU
arbejder for en
begrænsning af brugen
Kilde: Ingeniøren
Lørdag d. 25. maj kl. 9 - Opstablingsdrift
Morgenkaffe i huset – storbiavler Helmuth
Knudsen fortæller om rationel biavl i
opstabling.
Lørdag d. 8. juni – åben slyngedag 9 - 13
Øster Ringvej 37, 5750 Ringe
88 32 30 35 / [email protected]
www.bygma.dk
Morgenkaffe i huset – honning tages fra.
Interesserede fra byen m.fl. kan kigge forbi og
evt. købe flydende honning.
Torsdag d. 20. juni kl. 19 – 21.30
Uformelt samvær for alle med biavlsinteresse,
hvor man kan drøfte alt vedr. biavl.
vand / øl / kaffe / the og brød til små priser.
Kursus i avl af dronninger
Tilmelding til [email protected] senest 1.
maj. Max 10 deltagere og mindst 2 år med
biavl efter gennemført begynderkursus.
Kursusplan aftales med deltagerne.
Lørdag d. 13. juli kl. 9 – Morgenkaffe i huset Honningen tages fra foreningens bier - bierne
fodres 1. gang – hvornår ophører trækket?
Lørdag d. 10. august kl. 9
Morgenkaffe i huset - om betydningen af at
forny dronningen.
Lørdag d. 5. oktober kl. 9.
Morgenkaffe i huset – denne dag er der gratis
oxalsyre til dine bifamilier.
Åbningstider:
Hverdage 13 -18 Lørdag10 -14
www.lm-linolie.dk
Odensevej 63, 5750 Ringe
62 62 27 22,Fax: 62 62 52 22
salg – bytte - reservedele
[email protected] /www.etr.dk
Tragtementer og drikkevarer i huset afregnes til biavlervenlige priser.
Husk at tage slør og handsker med.