Fælles afdelingsbestyrelsesmøde 2014

Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
Afholdt den: 19. juni 2014
Til stede:
Referent:
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget, Jydeholmen, Jyllandshuse, Tingbjerg og Rebildhuse.
Anne Mette F. Svendsen og Gitte Nielsen fra KAB.
Gitte Nielsen
#JobInfo Criteria=KABside1#
Dagsorden
1. Velkomst og valg af mødeleder
2. Nyt fra organisationsbestyrelsen
3. Præsentation af ny hjemmeside
4. Indlæg og gensidig orientering fra afdelingerne
5. Afslutning
Pkt. 1 Velkomst og valg af mødeleder
Efter den korte rundvisning og efterfølgende lette anretning bød formanden for SAB, John B. Sørensen velkommen til fællesmødet med efterfølgende kort præsentationsrunde.
Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld
blev enstemmigt valgt til mødeleder.
Pkt. 2 Nyt fra organisationsbestyrelsen
John B. Sørensen nævnte følgende punkter:
-
-
-
SAB’s årlige seminar er flyttet til den 13-14. september på grund af BL Boligdage
Strandlodshus har været gået konkurs to gange. 1. juli flytter de sidste beboere ind og der
er fuldt udlejet
I Sølund blev der ikke bygget nye ældreboliger. En blok står som ældrebolig, mens resten
er er fudlt udlejet til ungdomsboliger. Sølund er købt af kommunen med en tilbagekøbsklausul næste år
I Toften har der været lidt problemer med slagsmål. Flere sociale tiltag er ønskelige
Herlev Åhuse – på brandtomt bygges 12 moderne rækkehuse. Byggeriet blev også ramt af
konkurs, men konkursboet har betalt alt. Der indgås nye kontrakter i løbet af sommeren
og afdelingen vil formentlig stå færdig om ca. 6 måneder
Der skal arbejdes videre med realisering af målsætningsprogrammet. På det seneste organisationsbestyrelsesmøde blev en arbejdsplan godkendt
Afdelinger, der kun holder budgetmøder, skal fremover have omdelt komprimerede
regnskaber til alle beboere i forbindelse med budgetmødet. Man vil dog kunne se regnskabet på hjmmesiden, så snart det er udabejdet.
1/6
Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
-#JobInfo
Der orienteres
om væsentlige punkter i SAB Bladet og referater offentliggøres på hjemCriteria=KABside1#
mesiden.
Der blev fra salen udtrykt ros til den udsendelse om Strandlodhus, der havde været vist i TV Lorry.
Der var ingen yderligere kommentarer til punktet.
Punkt 3. Præsentation af ny hjemmeside
Forretningsfører Anne Mette F. Svendsen forklarede, at den gamle hjemmeside var forældet. Der
skal løbende arbejdes med den nye hjemmeside, som er en del af det ben i målsætningsprogrammet, der hedder kommunikation.
Hjemmesiden skal bruges af afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen, beboere, interesserede, FOA og alle andre. Den skal styrke kommunikationen og sige noget om SAB’s værdier,
sprede viden og give beboerne medansvar – hjælp til selvhjælp. På hjemmesiden vil man også
kunne finde vedtægter og referater fra SAB’s organisationsbestyrelsesmøder.
Anne Mette gennemgik hjemmesidens fire faneblade i korte træk og opfordrede alle til at surfe
og bruge hjemmesiden.
Frank Sass, Humlevænget fandt, at det er en flot hjemmeside, som har kostet mange penge, men
dog ikke flere end andre store selskaber bruger. Han orienterede om, at KAB har besluttet at lave
grundlæggende hjemmesider, som man kan købe sig til i de enkelte afdelinger. Grundprisen starter ved 9.500 kr. Det er også altid en mulighed at få fx en beboer, der er kvik til den slags, til at
oprette en hjemmeside.
Spørgsmål: Der mangler feedback-knap, hvor der kan gøres opmærksom på eventuelle fejl og
mangler. I øvrigt et dejligt design og nemt at finde rundt i.
Svar: Vi er meget interesseret i at høre om fejl og mangler. Send en e-mail til administrationen
med disse.
Spørgsmål: Har alle afdelinger en hjemmeside?
Svar: Nej, vi ved ikke en gang om alle afdelinger har en hjemmeside. Linket til afdelingens
hjemmeside står der, såfremt det er os bekendt.
Der er reserveret domænenavne til alle.
Spørgsmål: Hvordan ser det produkt ud, som tilbydes til 9.500 kr?
Svar: Det er ikke lavet endnu, men der vil også blive tilbudt kurser. Den 30. juni er der indkaldt
til fællesmøde i KAB, hvor man kan komme ind og høre om projektet.
Spørgsmål: Hvad med de mange ældre, som ikke er IT-kyndige?
Svar: I mange ældreboliger oprettes der pc-værksteder, hvor man kan få hjælp og undervisning.
Det er en god ide at hælpe hinanden generelt.
2/6
Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
#JobInfo Criteria=KABside1#
Spørgsmål: Vil det på sigt være muligt at få link til vasketider på hjemmesiden og vil der komme
mulighed for at debattere aktuelle emner på denne?
Svar: Alle gode forslag modtages og bruges i det omfang, det er muligt.
Da der ikke var yderligere kommentarer/spørgsmål rundede John af og takkede for de positive
tilbagemeldinger. Han lovede, at der ville blive sørget for, at den gruppe, som ikke er digitale,
ikke vil blive glemt og opfordrede alle til at melde tilbage, såfremt der er kommentarer til hjemmesiden.
Pkt. 4 Indlæg og gensidig orientering fra afdelingerne
Tingbjerg
Der er for tiden ikke mange indbrud og det kriminelle ry er godt, der er opsat sikkerhedsdøre og
der er ansat konfliktløsere. Der er konstateret skimmelsvamp i den først opførte afdeling, så klimarenovering er på tale.
Humlevænget
Er kommet i gang med helhedsplan. Kloakkerne har det skidt, nedgangstrapper og facader trænger til renovering. Der har været afholdt debatmøde og der var enighed om at søge Landsbyggefonden for midler.
Lige nu repareres der skorstene, der er 400 stk. som skal vedligeholdes.
Der har været afholdt prøveboringer på LAR.
Der vil ske en masse i afdelingen i de næste år.
Jyllandshuse
Afdelingen har fået ½ mio kr. fra HOFOR til et projekt, hvor der via rør, skal ledes vand fra tagene ud i græsplænen to steder.
I A blok, hvor grunden er forurenet, skal der arbejdes med et klimasikringsprojekt – der skal
plantes vækster, der har oprensende virkning.
Til et forskønnelsesprojekt har afdelingen fået ½ mio kr. fra Realdania. De gamle brandveje, der
ligger som grimme og utrygge arealer, skal skæres ud i felter, hvor der skal plantes vækster. Der
overvejes at plante nytteplanter i højbede. Realdania hjælper projektet i gang.
Afdelingen har på ansøgning fået 92.000 kr. fra SAB’s kunstfond til garageporte, der skal forskønnes med påmalede kunstmotiver.
Husum Vænge
Er i gang med at få omlagt fliser. Kældre og loftsrum er blevet ryddede i løbet af vinteren.
Altaner blev nedstemt på seneste afdelingsmøde.
Har været plaget af rotter, men de er væk nu.
Skyttevænget
Der er gang i mange ting i afdelingen. De nye dørtelefoner er just taget i brug, hvilket beboerne er
meget glade for.
Vaskeriet er i gang med at blive ombygget. Der er indkøbt nye Miele vaskemaskiner.
3/6
Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
Skal#JobInfo
i gang med
helhedsplan – lejlighedssammenlægning og taglejligheder i nogle af blokkene
Criteria=KABside1#
ønskes. Hele området skal have et løft. Afdelingen har pæne grønne områder, der skal være mere
beboervenlige. Det kunne være ønskeligt med en rosenhave som i Husum Vænge.
Frank Sass informerede om, at der i SAB’s budget er afsat midler på ca. 100.000 kr. om året, som
kan søges af alle afdelinger og bruges til kunst. Fx er der opsat relieffer på Bispebjerg Terrasser.
Rolandsgården har fået bevilget 118.000 kr. til gavlmaleri.
På spørgsmål om, hvem der står for vedligehold af kunsten, svarede Kjeld, at det er afdelingen
som vedligeholder.
Rebildhuse
Ny driftsleder har fået aftale med polakker, som henter gamle køleskabe. På foranledning af fællesmødet vil afdelingsbestyrelsen overfor ejendomskontoret nævne, at der kan være problemer
med at køleskabene herefter dumpes, når de er blevet ribbet for værdier.
Skralderummet skal udvides, der skal lægges fliser, tag og monteres lås. Piktogrammer til affaldssortering vil blive rekvireret hos kommunen.
Stefansgården
Opfordrede Landsbyggefonden til at have fokus på krigsbyggeriet, hvor der er særlige behov og
problemer.
Afdelingen har gang i mange projekter som følge af et større overskud for et par år siden og en
beboerafstemning om, hvad overskuddet skulle anvendes til. Står nu med en masse beslutninger,
der alle skal tænkes godt igennem.
Maling af opgange, miljøprojekter etc. fik ikke nok fokus ved afstemningen.
Vaskeriet, som brændte, har også fyldt meget. Det anbefales alle at undersøge, om man kan få et
nødvaskeri og om der er leveringstid på maskiner.
Falsterbo
Afdelingen har samarbejde med Lollikhuse. Der er planer om nye opgangsdøre med brik- og låsesystem, idet der er for mange nøgler i omløb. Projektmøde har fundet sted.
Afdelingen oplever problemer med faldstammer og stigstrenge, men fattes penge.
Der planlægges 70 års jubilæumsfest den 23. august, hvortil afdelingen har sparet op igennem
flere år. Festen bliver for beboere og børn, som er opvokset i ejendommen og flyttet hjemmefra.
Glumsøparken
Afdelingen er i gang med at få skiftet faldstammer. Arbejdet forventes færdigt til oktober.
Afdelingen følte, at de oplevede, at KAB trækker ejendomsfunktionærerne ud af driften til møder, således at der mangler mandskabstimer.
Det affødte en lang og følelsesladet debat omkring driftsfællesskaber, hvor bl.a. følgende synspunkter blev fremført:
 Vi var i alle Husumafdelinger enige om, at vi ikke ville have driftsfællesskaber, hvorfor
prøver man så igen?
 Man gik i sin tid bag om ryggen på afdelingsbestyrelserne og forsøger nu igen
4/6
Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
#JobInfo
Hvorfor
skal driftsfællesskaber trækkes ned over hovedet på os?
Criteria=KABside1#
 Hvorfor kan vi ikke bruge vikarordning, når der mangler mandskab på en afdeling?
 Hvad blev der er flyverordningen?
 Kan SAB ikke komme med positive indspark om, hvordan I ser på mulighederne for
driftsfællesskaber?
 Vi er meget provokeret over den måde, det foregår på
 Driftslederne kender ejendommen som sin egen lomme – det ville aldrig fungere eller
være det samme med driftsfællesskaber
 KAB smider masser af administrative arbejder over på ejendomskontoret
 Personalet bliver utrygge hver gang driftsfællesskaber kommer på tale
 Vi har ikke været med til at vedtage målsætningsprogrammet
 Kan vi få en liste over hvem, der er med i repræsentantskabet?
 Driftsfællesskaber blev præsenteret som oppefra og ned – ikke omvendt, ingen overbevisende information. Intet demokratisk i oplægget
 Driftsfællesskaber kan være godt i de små afdlinger
 Arbejdet kan fordeles bedre efter kompetencer
John og Kjeld samlede efterfølgende op og konkluderede, at SAB’s organisationsbestyrelse ikke
dikterer, men arbejder for driftsfællesskaber, som der står i det målsætningsprogram, der blev
vedtaget på det seneste repræsentantskabsmøde.
Der findes flere driftsfællesskaber i SAB, hvor det fungerer rigtig godt. Man er mindre sårbar ved
sygdom og ferier, kontorarbejdet lettes, specialmaskiner og værktøjer samles.
John og Kjeld tror begge på dialog og fandt det ærgerligt, at beboerdemokratiet føler sig overløbet.
Frank Sass, formand i Humlevænget og medlem af SAB’s organisationsbestyrelse gav ligeledes
udtryk for, at der er fordele ved driftsfællesskaber, når afdelingerne ligger forholdsvis tæt på
hinanden.
Frank fandt, at når KAB og SAB får at vide, at driftsfællesskab i en afdeling ikke ønskes, så bør
det respekteres.
Omkring repræsentantskabet sagde John, at det er den øverste myndighed, at alle afdelinger har
mindst to repræsentanter og at alle repræsentantskabsmedlemmer har været inviteret til repræsentantskabsmødet i januar måned.
Afslutningsvis informerede Kjeld om, at der står noget om kontaktpersonordninger på hjemmesiden. BL afholder 3 møder for kontaktpersoner. Alle bestyrelser vil efterfølgende få brev fra SAB
om kontaktpersoner. Nogle afdelinger har beboervalgte kontaktpersoner – og disse behøver ikke
at være bestyrelsesmødlemmer.
Med hensyn til flyverordningen blev det oplyst, at ordningen blev afskaffet, fordi den ikke er
fleksibel nok. Flyverne må f.eks. ikke syne lejligheder.
5/6
Referat
Fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser i SAB
14. juli 2014
#JobInfo Criteria=KABside1#
Pkt. 5 Afslutning
John takkede formand Ulla Nielsen fra Husum Vænge for at lægge hus til og fremvise bebyggelsen. John takkede alle deltagerne for et godt møde med gode og interessante drøftelser og understregede, at der ligger opgaver i forhold til målsætningsprogrammet.
God sommer til alle.
6/6