4. Fællesbestyrelsesmøde 20. oktober2014

Skallebølle Skole og Børnehave Kelstrupvej 80-84, 5492 Vissenbjerg Tlf.: 64 74 78 85 [email protected]
http://www.skalleboelleskole.dk/ SFO: 64 74 78 88 Børnehave: 64 74 78 92
Fællesbestyrelsesmøde Skallebølle Skole og Børnehave
Onsdag den 20. oktober 2014 klokken 18.00 til ca. 19.00 Nr. 4
Fremmødte – Majbritt, Britt, Anders, Jan, Christina, Henriette, Camilla og Gonzalo
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
- er der punkter til eventuelt?
Godkendt – ingen punkter til eventuelt
2. Godkendelse af referat fra 24. september
Ingen bemærkninger til referatet
3. Styrelsesvedtægt
Fællesbestyrelsen skal afgive høringssvar til
styrelsesvedtægten. (Bilag)
Der var enighed om at tage styrelsesvedtægten til
efterretning.
4. Mads Christian Christensens legat
I sidste bestyrelsesperiode søgte vi om afvikling af
legatet – det er nu imødekommet.
Problemstillingen ridses kort op – drøftes ved
næste møde. (Bilag)
Jan laver en opstilling til næste møde, der viser,
hvordan fonden kan afvikles over de næste 3 år.
5. Dialogmøde med forældre
Hvad vil vi opnå med mødet – hvad er vigtigt at
trække frem?
Dialogmødet tager afsæt i Folkeskolereformens
tanker om at gøre eleverne dygtigere gennem
vægtningen af ”Læringsmålstyret undervisning”
og en højere grad af ”faglæreridentitet”.
6. Eventuelt
Hvordan bliver der fulgt op på elevernes indlæg
fra sidste møde?
Status vedr. børnehaveklassen til forældrene – så
snart, det er muligt.
19.00 – ca. 21.00
Dialogmøde med forældre:
Der var mødt ca. 15 forældre frem.
Oplægget omkring læringsmålstyret
undervisning og udviklingen af en højere grad af
faglæreridentitet var genstand for drøftelserne i
den første del af mødet. Flere forældre gav
udtryk for, at nu bliver det i skolen som det var
på mange af de virksomheder, hvor de arbejder.
Det kunne være godt, hvis 5. og 6. klasse fik mere
bevægelse lagt ind i undervisningen – især der
hvor de skal være der til klokken 15. 5.-6. har ikke
et bevægelsesbånd ligesom indskolingen.
Kunne det lade sig gøre, ville det gavne elevernes
læring 5.-6., at de fik serveret en frokostbolle el.
lign. sidst på dagen – især på dagene til kl. 15.00.
Gonzalo fortalte om ”Fremtidens dagtilbud” som
er et tværkommunalt forskningsprojekt omkring
læring i dagtilbud med baggrund i en
struktureret pædagogik.
Det blev drøftet, hvordan man i børnehaven
kunne informere forældre om de 3 åriges
aktiviteter i forbindelse med ”Fremtidens
dagtilbud” Om fredagen ville der blive lavet et
nyhedsbrev, som informerede om ugens
aktiviteter – og hvad der planlægges i den
kommende uge.