Folder om separering af regnvand og spildevand

Separering af regnvand
og spildevand i dit
område
BAGGRUND
For at kunne håndtere de stigende regnmængder, er det besluttet at separere
Strøby Egedes fællessystem.
Registreringen skal anvendes som dokumentation, hvis der i forbindelse med
anlægsarbejdet opstår følgeskader på din
ejendom.
I det nuværende fællessystem løber spildevand og regnvand i de samme kloakledninger. Ved separeringen etableres en ekstra
kloakledning, så spildevand og regnvand
i fremtiden vil løbe i hver sin ledning. I
den forbindelse etableres et ekstra stik til
hver grund, så der er et stik til henholdsvis
spildevand og regnvand.
Eventuelle skader på din ejendom skal du
melde til Stevns Forsyning og til dit eget
forsikringsselskab.
I forbindelse med det nye regnvandssystem skal der i området etableres nye
regnvandsbassiner.
Formålet med separeringen er at reducere den regnvejrsbetingede belastning
på Strøby Ladeplads Renseanlæg samt
eliminere de regnvejrsbetingede overløb
på fællessystemet til såvel Tryggevælde Å
som Køge Bugt.
FORUNDERSØGELSER INDEN
VI GRAVER
Stikplacering
Det kan være nødvendigt at undersøge
placeringen af kloaksystemet på din grund.
Hvis dette bliver aktuelt, beder vi dig
hjælpe landmåleren, der foretager opmålingen, ved at frigrave eventuelle tildækkede brønde.
Du vil blive orienteret nærmere om, hvornår der bliver foretaget opmåling.
FOTOREGISTRERING
Vi vil inden opstart af anlægsarbejdet
foretage en udvendig gennemgang af din
ejendom og foretage en fotoregistrering.
Du vil blive orienteret nærmere om, hvornår vi fotoregistrerer.
STEVNS FORSYNING GRAVER I DIN VEJ
I anlægsperioden kan der opstå gener for
beboerne i området. Der vil være støj fra
maskiner, beskidte veje, snævre adgangsveje, blokerede indkørsler mv. Vi vil gøre
vores bedste for at begrænse generne
mest muligt.
I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at
lukke adgangen for kørende trafik i en periode, mens anlægsarbejdet står på. Hvis
det bliver aktuelt at lukke vejen, planlægges der omkørsel via en alternativ rute.
Orientering om evt. vejspærring, omkørsel
eller ændrede busruter vil blive oplyst via
skiltning, i et orienteringsbrev til beboere
i området samt annoncering på Stevns
Forsynings hjemmeside.
Stevns Forsyning sørger for at informere
andre relevante parter om anlægsarbejdet,
såsom renovation, Post Danmark, offentlig
transport, politi, beredskabet, skoler mm.
DIT KLOAKSYSTEM
Den eksisterende stikledning på din grund,
der i dag afleder både spildevand og regnvand, skal fremover kun aflede regnvand.
Derfor etableres der et nyt stik til spildevand, som afsluttes på din grund ca. 1 meter inden for skel. Det er markeret med en
træpæl, hvor du skal koble dit spildevand
på det nye system.
Vi kommer med et oplæg til placeringen
af stikket, som forsøges placeret så tæt
på det eksisterende spildevandsafløb som
muligt. Har du kommentarer eller ønsker
til en anden placering, bedes du kontakte
Stevns Forsyning.
TILSLUTNING TIL DET NYE
KLOAKSYSTEM
Når anlægsarbejderne er afsluttet, og vi
har etableret den nye stikledning til din
grund, vil du modtage en færdigmelding
fra Stevns Forsyning samt et påbud fra
Stevns Kommune om at tilslutte dig det
nye spildevandssystem.
Herefter skal du inden for 6 måneder frakoble spildevandet fra regnvandssystemet
og tilslutte alle spildevandsafløb på din
grund til det nye spildevandsstik.
HVAD SKAL DU SELV GØRE?
Du skal kontakte en autoriseret kloakmester, der skal udføre frakoblingen af
spildevand fra regnvand på din grund samt
tilslutte spildevandet til den nye spildevandsledning.
Når kloakarbejderne
på din grund er afsluttet, skal din
kloakmester
aflevere
en tegning
til Stevns Kommune, der tydeligt viser de
nye kloakforhold på din grund.
Kloakmesterens skal fremsende anmeldelse og færdigmelding med tegning til Stevns
Kommune. Dette er din dokumentation på,
at du er tilsluttet den nye spildevandsledning.
HVORNÅR KAN DU GÅ I GANG?
Vi ønsker at informere dig i god tid, så du
kan tage højde for, at du skal have en autoriseret kloakmester til at ændre dit kloaksystem inden for den nærmeste fremtid.
Det er en god ide at tage højde for, at der
skal udføres kloakarbejde på din grund,
hvis du f.eks. har planer om at etablere
en ny indkørsel, terrasse eller en til- eller
ombygning.
Du har mulighed for at kontakte Stevns
Forsyning allerede nu, hvis du ønsker at
drøfte særlige forhold på din grund.
ØKONOMI
Det nye kloaksystem i veje etableres og
betales af Stevns Forsyning.
Ændringer af dit kloaksystem samt tilslutning til det nye spildevandsstik skal du selv
betale for.
OMRÅDEOPDELING
Stevns Forsyning udfører anlægsarbejdet etapevis over
en periode på 7 år fordelt på 7 etaper:
Etape 1: udføres i 2013 og vedrører 45 ejendomme
Etape 2: udføres i 2014 og vedrører 55 ejendomme
Etape 3: udføres i 2015 og vedrører 105 ejendomme
Etape 4+5 udføres i 2016 og vedrører: 120 ejendomme
Etape 6 udføres i 2017 og vedrører: 100 ejendomme
Etape 7: udføres i 2018 og vedrører: 60 ejendomme
Etape 8: udføres i 2019 og vedrører: 65 ejendomme
1
2
2
7
8
6
3
4
5
Du kan holde dig opdateret om tidsplanen på www.forsyning.stevns.dk
KONTAKT
Bygherre:
Stevns Forsyning A/S
På vegne af Stevns Spildevand A/S
Att. Jan Smedegaard
Tlf. 5572 5525
Email: [email protected]
Rådgiver:
Moe & Brødsgaard A/S
Att. Gitte Marcussen
Tlf. 2540 0113
Email: [email protected]