UDDANNELSE AF STUDENTERVEJLEDERE

UDDANNELSE AF
STUDENTERVEJLEDERE
Grundkurser og temakurser
for studentervejledere
Efterår 2012
GRUNDKURSER OG TEMAKURSER EFTERÅR 2012
Kære studievejleder
Her er Studentervejlederuddannelsens tilbud om uddannelse til dig i efteråret 2012.
Vi tilbyder i denne omgang fire ens grundkurser:
1. Grundkursus uge 42*2
2. Grundkursus uge 43
3. Grundkursus uge 46
og tre forskellige temakurser:
1. Oplægsteknikker til kollektiv vejledning
2. Videregående metode: Giv dine samtaler øget slagkraft
3. De svære valg
Grundkurserne
Grundkurset er et vigtigt fundament for din funktion som studievejleder. Hvis du er nyansat
eller endnu ikke har været på grundkursus, er det en god idé, at du kommer af sted. På
grundkurset bliver du klædt godt på, til at håndtere den vejledningsrolle du skal påtage dig
over for vejledningssøgende. Grundkurset indeholder introduktion til vejledningsværktøjer og
de forskellige vejledningsplatforme. På kurset drøftes også de mange forventninger som stilles
til vejlederen fra vejledningssøgende og uddannelsesinstitutioner, og du får gennemgået de
juridiske rammer for vejledningen.
Temakurserne kan være et relevant tilbud, fordi

Du kan få en betydelig genopfriskning af pointer fra dit grundkursus.

Du kan gå i dybden med problemstillinger fra din egen vejlederhverdag.

Du får diskuteret dine egne vejledningsmetoder og -principper

Du får sikret dig, at din vejledning ikke kun sker ud fra ”en fornemmelse i maven”, men
er solidt funderet i vejledningsfaglige overvejelser.

Du får styrket det vigtige netværk til andre studievejledere
Praktisk:
Grundkurset varer i alt 4 dage og består af et 3-dagses internatkursus i Svendborg suppleret
af et 1-dages opfølgningskursus i København. Det er dit ansættelsessted/institution, der skal
betale kursusafgiften på 1350 kr. og din transport til og fra kursusstedet.
Temakurserne er alle af én dags varighed. Det er dit ansættelsessted/institution, der skal
betale kursusafgiften på 750 kr. og din transport til og fra kursusstedet.
På temakurserne kan det være en fordel, at du har gennemført grundkurset for
studentervejledere eller på anden måde har opnået tilsvarende viden. Læs mere på:
www.studentervejleder.dk
Du kommer til at deltage i diskussioner og gruppeøvelser, hvor deltagernes udbytte er
afhængigt af, at alle bidrager kvalificeret og engageret. Det er derfor vigtigt, at du har gode
danskkundskaber.
GRUNDKURSUS FOR STUDIEVEJLEDERE
Grundkurset er af fire dages varighed og giver dig de grundlæggende forudsætninger for at
kunne varetage jobbet som studentervejleder ved en videregående uddannelsesinstitution.
Kurset afholdes som 3-dages internatkursus samt 1 kursusdag ca. tre uger efter
internatkurset. Der vil desuden være en række øvelser som du skal gennemføre mellem
internatkurset og kursusdagen. Som kursist, vil du løbende skulle nedfælde dine
læringsrefleksioner i din egen porteføljemappe.
På kurset arbejder vi med forskellige undervisningsformer. Der er oplæg fra de to
gennemgående kursusledere, samtaleøvelser, gruppe- og plenumdiskussioner og eksterne
oplægsholdere. Endelig får du rig mulighed for gensidig erfaringsudveksling og diskussioner
med de øvrige kursister fra hele landet. Det er hele kurset igennem vigtigt, at du selv deltager
aktivt i diskussioner og øvelser, for at få det optimale ud af kurset.
Kun ved deltagelse i samtlige af uddannelsens elementer, har du bestået kurset og kan
modtage kursusbevis.
Det faglige indhold fordeler sig således.
Dag 1: Vejlederen
Vi diskuterer hvad det vil sige at være en god og professionel studentervejleder, herunder
hvad vejledning er. Her bliver du klædt på til at håndtere den professionelle vejlederrolle, du
skal indtage overfor de vejledningssøgende, og vi tager et indledende kik på vejlederens
metode, herunder kropssprog.
Dag 2: Vejledningen
Dagens fokus er vejledningsmetode. Du bliver introduceret til samtalestruktur, spørgeteknik og
vejledningsværktøjer. Alle metoder bliver afprøvet i praksis, og alle kursister vil gennemføre
en vejledningssamtale med supervision og individuel feedback fra et reflekterende team, inden
dagen er omme.
Dag 3: Formelle rammer
Dagens fokus er vejlederen og vejledningens relation til det omgivende samfund. Vi skal se på
hvad vejlederen forventes at indfri fra institutionernes, såvel som politisk side. Vi gennemgår
de juridiske rammer for vejledningen. Vi drøfter også, hvordan du tilegner dig den nødvendige
viden, og du får værktøjer til at højne dit informationsniveau, så du efterfølgende kan sikre
dig, at du er opdateret på de relevante områder.
Aktiviteter i perioden mellem internatkursus og kursusdag.
I denne periode skal du gennemføre en række øvelser. Øvelserne vil dels være individuelt
udformede, på baggrund af den enkelte kursists udviklingsområder, dels fungere som
forberedelse til den kommende kursusdag.
Inden hjemrejse fra internatkursus, bliver du og dine medkursister sat sammen i
ressourcenetværk, som gennem peer-baseret læring og feedback, skal styrke din faglige
udvikling.
Dag 4: Vejledningsplatforme, etik og individuel udviklingsplan.
Dagen vil primært handle om, hvordan du integrerer vejledningens metoder og redskaber i en
bred palet af platforme, herunder naturligvis mail, telefon og kollektiv vejledning, men evt.
også web, chat, facebook, osv.
Dagen vil også omhandle de etiske udfordringer, som er en naturlig del af jobbet.
Der vil blive samlet op på den læring og de kompetencer kursisterne har opbygget gennem
kurset. Arbejdet med læringsporteføljen afrundes og kursisten skal afslutningsvis udarbejde en
individuel handleplan, med sigte på at implementere de individuelle kompetencer i
vejlederhverdagen, hjemme på institutionen.
Tid og sted:
Internatkurserne afholdes alle på Hotel Svendborg

Kursus 1 og Kursus 2
15.–17. oktober (internat) og 5. november

Kursus 3:
23.–25. oktober (internat) og 19. november

Kursus 4:
12.-14. november (internat) og 3. december
Deltagerantal:
25-30 deltagere.
TEMAKURSUS:
OPLÆGSTEKNIKKER TIL KOLLEKTIV VEJLEDNING
Temakurset er oplagt til dig der skal holde oplæg i din vejledning og gerne vil:




Arbejde med at strukturere og disponere et godt oplæg
Øve dig i oplægsteknikker
Finde ud af hvordan du kan bruge storytelling i dine oplæg
Have feedback på dine oplægsteknikker
Indhold:
Mundtlig formidling er en kunst alle kan lære, og blive bedre til. Kurset giver dig blik for, hvad
der er vigtigt for at brænde igennem samt konkrete værktøjer, du kan bruge når du skal holde
oplæg til studiestart, åbent hus og andre arrangementer.
På kurset får du værktøjer til at blive en sikker og overbevisende mundtlig formidler. Med
udgangspunkt i praktiske øvelser, suppleret af teori, får du en introduktion til mundtlig
formidling, og lejlighed til at øve dig i at udarbejde og afholde oplæg.
Du skal på kurset udvikle og afholde et kort oplæg, som du i løbet af dagen bygger op, på
baggrund af teori og praktiske øvelser. Der vil både være individuelle øvelser og øvelser i
grupper. Du vil gennem hele forløbet få vejledning og feedback i indholdsmæssig opbygning af
et oplæg, i oplægsteknik og i kropssprogets betydning.
Kurset henvender sig både til øvede og uøvede oplægsholdere.
Tid, sted og kursusleder
Sted: København
Tid: Torsdag d. 29. november 2012
Kl. 9.30 – 16.30
Kursusleder: Mette Nisbeth Hansen, Studievejleder og teamkoordinator på CBS
Deltagerantal:
20 deltagere
TEMAKURSUS:
VIDEREGÅENDE METODE:
GIV DINE SAMTALER ØGET SLAGKRAFT
Temakurset er oplagt til dig, der:




Har mange personlige og/eller telefoniske samtaler
Har mange komplekse samtaler, hvor du både skal formidle faktuelle oplysninger og
tale med vejledningssøgende om personlige/problematiske forhold
Vil videreudvikle og øve dine samtalemetodiske færdigheder
Vil have en bredere forståelsesramme ud fra hvilken, du løbende kan reflektere over din
vejledningsmetode
Indhold:
Kursets fokus er på dine samtaler: Hvordan bliver samtalen velstruktureret og overskuelig for
vejledningssøgende? Hvordan sikrer du, at det, der handler om fakta, og det, der handler om
tanker og følelser understøtter hinanden i samtalen? Hvordan inddrager du effektivt
vejledningssøgende som aktiv medskaber af samtalen? Hvordan gør du samtalen nærværende
og relevant, så den bliver husket og får reel effekt?
På kurset tager vi udgangspunkt i en velkendt model: den cirkulære spørgeteknik (nok bedre
kendt fra grundkurset som ”Spørgepladen”). Vi sætter flere elementer og begreber på, og vi
har særligt fokus på den inddragende og aktiverende metakommunikation - og på den særlige
målgruppe, vi taler med. Desuden overvejer vi, hvordan Spørgepladens fokus på
problemløsning ud fra at tale om tanker, følelser og behov effektivt kan kombineres med
formidlingen af faktuelle forhold vedr. regler, studiemetode og studiefaglighed.
Kurset foregår som en blanding af oplæg, diskussioner, gruppearbejde og øvelser, hvor fokus
er praktisk/metodisk og anvendelsesorienteret. Vi kommer således ikke til at arbejde med de
teoretiske forestillinger, der ligger bag metoden.
Vigtige forudsætninger:
Et godt udbytte af kurset forudsætter, at du har gennemført grundkurset for
studenterstudievejledere eller på anden måde har opnået tilsvarende metodisk viden.
Du kommer til at deltage i diskussioner og gruppeøvelser, hvor udbyttet er afhængigt af, at
alle bidrager kvalificeret og engageret. Det er derfor vigtigt, at du har gode danskkundskaber.
Tid, sted og kursusleder:
Sted: Copenhagen Business School, Frederiksberg
Tid: Fredag den 16. november 2012
Kl. 9.30 - 18.00
Kursusleder: Vejledningsfaglig konsulent Thomas Gylling, Copenhagen Business School
Deltagerantal:
20 deltagere, der dagen igennem er inddelt i grupper
TEMAKURSUS:
DE SVÆRE VALG
Temakurset er oplagt til dig, der i dit daglige arbejde møder spørgsmål som
 ”Skal jeg læse medicin eller dansk?”
 ”Hvordan vælger jeg det rigtige specialeemne?”
 ”Er det en god ide at udskyde mit BA-projekt, så jeg kan komme i praktik?”
 ”Skal jeg finde mig en anden studiegruppe?”
Om kurset
På baggrund af en teoretisk forståelse af valgsituationen som en udfordring i den moderne
tilværelse vil temakurset fokusere på konkrete vejledningsredskaber, der tager udgangspunkt i
selve valget og tvivlen, og som giver den studerende nye perspektiver på sin situation og
tilfører fornyet handlekraft. Formålet med kurset bliver således at give indsigt i de
bagvedliggende problemstillinger forbundet med at skulle vælge og at opnå konkrete
kompetencer og redskaber til at vejlede studerende, som oplever tvivl i en valgsituation.
Traditionelt har studievejlederen set det som sin væsentligste opgave at præsentere
vejledningssøgende for viden om deres muligheder. Men et nøje kig på moderne menneskers
livsvilkår afslører, at det måske slet ikke er det at opnå viden om valgmuligheder, som er den
største udfordring. For de svære valg bunder ikke i mangel på viden, men netop i det at skulle
vælge.
Derfor er det helt essentielt at fokusere på, hvordan vi vejleder, når det er svært at vælge.
Med det fokus er metoderne og redskaberne i centrum på dette temakursus, og derfor skal vi
bruge meget af tiden på at øve udvalgte redskaber.
Målgruppe
Studentervejledere, som vejleder studerende ved valg af bacheloruddannelse, tilvalg og
kandidatuddannelse og generel gennemførselsvejledning.
Vigtige forudsætninger
Et godt udbytte af kurset forudsætter, at du har gennemført grundkurset for
studenterstudievejledere eller på anden måde har opnået tilsvarende metodisk viden. Du
kommer til at deltage i diskussioner og gruppeøvelser, hvor deltagernes udbytte er afhængigt
af, at alle bidrager kvalificeret og engageret. Det er derfor vigtigt, at du har gode
danskkundskaber.
Tid, sted og kursusledere
Sted: København
Tid: Fredag den 30. november 2012
Kl. 9.30 – 16.00
Kursusledere:
Pia Baggesen, Studievalg København
Rune Mastrup Lauridsen, Vejledningscentret, Syddansk Universitet
Deltagerantal:
Max. 20 deltagere