Førerens huskebog

Hjemmeværnsskolen
Førerens
huskebog
HVS 9320-001-21
APR 2010
Har du forslag til ændringer i dette hæfte, så send dem til:
Hjemmeværnsskolen
Skolesektionen
Nymindegablejren
6830 Nr. Nebel
Tak for hjælpen
Tlf. nr. 76 52 33 97 • E-mail: [email protected]
www.hjv.dk
-2-
Forord
Denne huskebog
•
•
•
•
•
er en støtte for delingsføreren og gruppeføreren
under deres virke,
er et opslagsværk, hvori de væsentligste
standarder for deling og gruppe er angivet,
er inddelt i kapitler på samme måde som
Håndbog Taktik for Delingen og Håndbog
Taktik for Gruppen,
er skrevet således, at de dele der er særegne
for henholdsvis deling og gruppe er angivet på
venstre side for delingsføreren, og højre side for
gruppeføreren,
afsluttes med en række bilag, hvori de
væsentligste dele af "Felttjeneste for
enkeltmand" også er anført.
-3-
-4-
Indholdsfortegnelse
1.
2.
3.
4.
Enheden (delingen og gruppen)...........................9
Føringsvirksomhed ..............................................11
•
Føringskredsløbet .........................................11
•
Varsel ..............................................................11
•
Foresats befaling ...........................................12
•
Overvejelser (OPTISIMU) ............................13
•
Recognoscering..............................................16
•
Befaling (5 punkts befalingen) ....................18
•
Indøvelse og kontrol .....................................21
Logistik ..................................................................23
•
Statusmeldinger (FADSUM) .......................23
•
Krigsfanger (AVUBBE) ................................23
•
Ammunition og materiel..............................23
Standarder .............................................................27
•
Klar til Kamp (FALKUSE) ...........................27
•
Formationer....................................................29
•
Standardreaktioner .......................................32
•
Stillingsindtagelse/ildåbning .....................32
•
Stillingsskifte (KANÆVEJFOSKI) ..............33
•
Svingdør og Hængsel ...................................35
•
Genordning (VAMUK).................................37
•
Reorganisering (FADSUM) .........................37
-5-
5.
•
Overvågning ..................................................39
•
Postinstruks (SMASSH) ...............................40
•
Patruljebefaling .............................................40
•
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................42
•
Bevogtning .....................................................48
•
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................50
March ......................................................................56
•
6.
Beredskabsområde...............................................60
•
7.
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................60
Angreb ....................................................................64
•
8.
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................56
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................64
Forsvar ....................................................................68
•
Eksempel på DF og GF supplerende
befaling ...........................................................68
-6-
Bilag
1.
Huskeord ................................................................75
2.
Kommandotegn .....................................................83
3.
Sammenhæng mellem befalinger .......................89
4.
Meldinger (meldingsblanket) ..............................91
5.
Måludpegning og målkorrektion .......................95
6.
Kampvisér og effektiv skudafstand ...................97
7.
Dækningstykkelser ...............................................99
8.
Skyttehullers udformning ..................................100
9.
Placering af personel på KØTJ ..........................102
10. Pakning af KØTJ..................................................104
-7-
-8-
1. Enheden
Delingen består af
DEL – troppen med
•
Delingsføreren (DF): kaldetal 15 (for 1 deling)
•
Næstkommanderende i DEL (NK/DEL):
kaldetal 14
•
Signalmand/Kører (SIGMD/KØ): kaldetal 15OSCAR
•
DEL SYHJ, hvis GRP ikke har egen SYHJ
•
2 x KØ/SIGMD (kun MOTOV DEL)
1 Gruppe: kaldetal 11/12/13 for GF, og 11/12/13 –
ALFA for GV1, hvis denne har RDO
2 Gruppe: kaldetal 21/22/23
3 Gruppe: kaldetal 31/32/33
DF + NK/DEL + 3 x GF udgør DEL Ordregruppe
(O-GRP)
DEL rangorden er principielt:
DF – NK/DEL – GF1 – GF2 – GF3
-9-
Gruppen består af
Hold 1 og Hold 2, inddelt i makkerpar.
Hold 2 er sædvanligvis tættest på FJ, og hold 1 er
sædvanligvis støttehold.
LMG gruppen består af
Hold 1: (GV1 + GV3) + (LMGSK + LMGHJ) + (KØ +
GVSK).
Hold 2: (GF + GV2) + (PVSK + PVHJ).
LSV gruppen består af :
Hold 1: (GV1 + GV3 + LSV 1) + (KØ + GVSK).
Hold 2: (GF + GV2 + LSV2) + (PVSK + PVHJ).
MOTOV gruppen består af:
Hold 1: NK/OBS + LMGSK/GSM + KØ (1 KØTJ).
Hold 2: GF + LMGSK + KØ/PVSK (2 KØTJ).
Gruppens rangorden er principiel:
GF – GV1 – GV2 – GV3 – (LMGSK) – (LSV2) – (LSV1)
PVSK – (LMGHJ) – PVHJ – KØ – GVSK.
- 10 -
2. Føringsvirksomhed
Føringskredsløbet
Føringsvirksomhedens kredsløb består af:
•
Varsel
•
Foresats befaling
•
Overvejelser
•
Rekognoscering/koordinering
•
Beslutning
•
Befaling
•
Kontrol/indøvelse
Varsel indeholder:
•
•
•
•
Opgaven som enheden skal løse
FJ situation, hvis der er ændringer
Ændringer i:
− Kommando-, kontrol- og/eller støtteforhold
− Beredskab og tilhørende enkeltforanstaltninger
− Logistiske & signalmæssige forhold
Forventet:
− Tid hvor enheden skal være klar til
iværksættelse af den varslede opgave
− Tid, sted og deltagere i befalingsudgivelse
og evt. rekognoscering
På baggrund af varslet gør føreren følgende:
• Sætter sig ind i opgaven og terrænet
• Orienterer om muligt sin enhed om opgaven,
herunder:
- 11 -
−
•
•
•
Beordrer nødvendige enkeltforanstaltninger
iværksat i tilfælde af beredskabsændringer.
− Beordrer andre foranstaltninger iværksat,
f.eks. forskydning eller klar til kamp
Gennemfører yderligere overvejelser, hvis
varslet er tilstrækkeligt detaljeret
Gennemfører om muligt rekognoscering
Gør klar til modtagelse af foresats (KC/DF)
befaling
Foresats befaling
FØ klargør sin notesbog og aftegner evt. kalker.
FØ lytter under hele foresats BEF, og skriver f.eks. et
?-tegn hvis et punkt smuttede.
Når BEF er slut, gennemgår FØ sine notater og stiller
spørgsmål ved behov.
FØ skal have afklaret:
•
Hvornår er OPG løst
•
Hvor skal/må enheden befinde sig i de enkelte
faser
•
Hvilke naboer har enheden i de enkelte faser
•
Hvor længe OPG varer eller, enheden skal
kunne operere (hvis muligt)
FØ skal koordinere med:
•
Naboer i de enkelte faser (hvem kontakter hvem,
hvornår og hvor i terrænet)
•
”Støtten” (ildstøtte, naboenheder, SANenheder
m.m.).
- 12 -
Overvejelser (OPTISIMU)
Overvejelser gennemføres ud fra huskeordet:
Opgaven
Tid til rådighed
Situationen
Muligheder
Opgaven omfatter:
•
Hvad skal enheden (bevogte, angribe, afsøge)
•
Hvornår er ”målet nået”
•
Hvor befinder enheden sig, når OPG er løst
- 13 -
Tid til rådighed (tidslinie)
Foresats BEF slut
OPG påbegyndes
Enkeltopgaver
afsluttet
Mørke
1/3 tid til
FØVIRK
2/3 tid til enhedens
klargøring & INDØV
Egen BEF slut
Situationen
Terrænet og vejret
•
hvor kan ENH/FJ bevæge sig afsiddet/
opsiddet?
•
hvor er der mulige stillinger?
Fjenden/Modstanderen
•
hvor/hvornår vil ENH møde FJ?
•
hvad består FJ af (størrelse og type)?
•
hvor vil FJ optræde (stillinger og bevægelse)?
•
hvorledes vil FJ optræde?
- 14 -
Egen(egne) enhed(er)
•
hvilke naboer har DEL/GRP?
•
hvem kan støtte os/hvem skal vi støtte?
•
hvor må vi (ikke) bevæge os?
Krigens love og regler for magtanvendelse (RFM)
•
soldatens og førerens kort?
Kommando- og kontrolforhold
•
har vi nogen enheder underlagt?
•
skal vi afgive nogen (GRP/hold) til andre?
Muligheder
DF opstiller to ”M’er” (egne muligheder) og to
”H’er” (FJ handlemuligheder).
M1: DEL kan indrette BEV med to GRP i NFS og én
GRP i RES.
M2: DEL kan indrette BEV med én GRP i NFS og to
GRP i RES.
H1: ”FJ kan angribe vest om bakken med to DEL i
front, én DEL i reserve, støttet fra Hegnende”.
H2: ”FJ kan angribe øst om bakken, med én DEL
i front, to DEL i reserve, støttet fra lille skov
og sammenligner (konfronterer) dem mod
hinanden. Den bedste løsning vælges.
GF vurderer:
•
Hvordan GRP bedst kan løse OPG under
anvendelse af standarder og kampeksercitser, og
om det er nødvendigt at afvige herfra
•
Prioritetsrækkefølgen for pålagte opgaver, og
hvilket hold/makkerpar der skal løse dem
- 15 -
Recognoscering
FØ skal overveje to trin ned; dvs.
•
DF overvejer for grupperne, og hvor deres tunge
våben (DYKN/LMG/LSV) skal kunne virke
•
GF overvejer for makkerparrene, og hvor de
skal kunne virke.
FØ skal:
•
Rekognoscere med øjnene i ”våben-/bevægehøjde”, hvorved det tydeligt vil fremgå, hvorvidt der er frit skud eller ej, og hvorledes baggrunden ser ud
•
Hvis situationen og tiden tillader det gå frem i
FJ del af terrænet, for derfra at se ENH mulige
indsættelse med ”FJ øjne”, samt vurdere, hvordan FJ vil anvende terrænet
Koordinering
FØ tager kontakt til naboer ”fremad og til højre”
mhp. at fastlægge:
•
Ansvarsområder ud fra terrængenstande
•
Hvor/hvornår naboer må bevæge sig/skyde i
egen enheds område
•
Hvor/hvornår enheden må bevæge sig ind i
andres område
•
Støtte af/fra naboenheder
- 16 -
Beslutning
FØ beslutning gives som en:
•
Foreløbig befaling (indretning af KSTL)
•
Endelig befaling (kampens førelse fra KSTL)
•
Supplerende befalinger (f.eks. GF supplerende
BEF)
•
Fuldstændig befaling (indretning og kampens
førelse)
•
Kalkebefaling (march)
DF bør give sin BEF til hele DEL, hvorefter GF giver
sin supplerende BEF. Hvis DF kun kan give sin BEF
til sin O-GRP, giver GF en fuldstændig befaling.
- 17 -
5 punktsbefalingens struktur og indhold
Sammenhæng mellem KC – DF – GF BEF er vist i bilag 3
Terrænorientering
•
Nordretning
•
Væsentlige terrænpunkter med uret N – E – S – W
•
Beskrivelse ved evt. terrænbord
1. Situation
a. Fjenden (Modstanderen)
Når:
Hvornår kan FJ tidligst forventes, kommer FJ
samlet eller opdelt?
Hvad:
Hvilken type enhed (Panser, infanteri,
opklaring) og hvad kan han støttes af
(Artilleri, kampvogne, maskingeværer)?
Hvor:
Vil FJ optræde fysisk i terrænet, og hvor kan
han støttes fra?
Hvorledes: Hvordan vil FJ opføre sig, før vi åbner ild og
når vi åbner ild?
(Rækkefølgen ændres efter behov)
b. Egne forhold
•
foresats opgave,
•
er der egne enheder i området?
•
kan enheden støttes (f.eks. af artilleri/pionerer)?
c. Til-/afgang
•
har enheden fået tildelt specialister?
•
skal enheden afgive folk (f.eks. til KMP indledende
kamp)?
d. Trusselsniveau
•
skal udformes i enkeltopgaver under fælles
bestemmelser?
2. Opgave
•
Tages ordret fra foresats befaling?
- 18 -
3. Udførelse
a. Samlet plan
1.
Manøvreplan (hvordan vil FØ bevæge/indsætte sin
enhed)
2.
Plan for ildens anvendelse (hvis enheden kan støttes
af artilleri/morterer)
3.
Plan for ingeniørmidlernes anvendelse (hvis
enheden skal udføre feltbefæstninger eller rydde
hindringer)
4.
Plan for logistikkens anvendelse (hvis enheden
afviger fra standarden)
5.
Plan for signalmidlernes anvendelse (hvis enheden
afviger fra standarden)
b. 1 GRP eller makkerpar (f.eks. PV-hold)
•
”Skal” (opgaver der skal løses evt. indenfor en
tidsfrist, f.eks. ”1 GRP skal angribe og tage mål
SORT 11”).
•
”Skal forberede” (opgaver som GRP eller
makkerparret skal være klar til at løse på ordre,
f.eks. ”PV-hold skal være klar til at deltage i GRP
modangreb ved FJ indbrud i nabo-KSTL”).
•
”Skal forudse” (opgaver som der endnu ikke kan
gives tid eller område for, f.eks. ”1 GRP skal være
klar til af udsende PTR til opretholdelse af føling”).
c. 2 GRP / nyt makkerpar
d. 3 GRP / nyt makkerpar
e. NK/DEL / nyt makkerpar
f. SIGMD / nyt makkerpar
g. Fælles bestemmelser (opgaver/informationer der
vedrører flere GRP/makkerpar)
•
DEL er på 30 min beredskab, hvilket betyder (at der
må hviles afklædt, at våben må adskilles).
•
PV-hold og LMG-hold skiftes på nærsikringsposten,
én time på post, én time hvil, PV-hold starter kl. 1300.
•
GRP skal forudse at afgive GV1 til recce af nyt BSO.
- 19 -
4. Logistik
a. Forsyningstjeneste (tid og sted for levering/
afhentning af forsyninger)
1.
Klasse I: Mad & drikke.
2.
Klasse II: Organisatorisk tildelt materiel.
3.
Klasse III: Drivmidler & smøremidler.
4.
Klasse IV: Ikke-organisatorisk materiel.
5.
Klasse V: Ammunition.
6.
Andet.
b. Vedligeholdelsestjeneste (hvilke våben og hvilket
materiel må adskilles samtidigt, og hvor meget må det
adskilles)
1.
Bjærgningstjeneste.
2.
Reparationstjeneste.
3.
Reservedelsforsyning.
c. Transporttjeneste
d. Konstruktionstjeneste
e. Andre tjenesteydelser
f. Sanitetstjeneste
1.
Forebyggelse.
2.
Behandling.
3.
Sanitetsforsyninger.
4.
Krigsfanger.
5.
Døde.
6.
Personeltjenste.
7.
Civilt-Militært samarbejde.
5. Signaltjeneste
a. Kommandostationer (hvor er KSN, KC, DF og GF)
b. Signalmidlerne (hvis enheden afviger fra standarden)
c. Sikkerhed (f.eks. RDO-tavshed indtil føling, alle
meldinger fra KSN er ”svar ikke” signaler)
d. Genkendelse og identifikation (kendeord, skjuleord,
markering af egne enheder)
- 20 -
Befaling slut – Spørgsmål
FØ bør give personellet tid til at sikre sig at de har
forstået opgaven, og om muligt give forslag til, hvordan planen evt. kan justeres så opgaven løses bedst
muligt.
Gentag
FØ skal kontrollere at personellet har forstået enhedens og deres egen opgave, herunder hvornår
enheden skal være klar og andre vigtige tidspunkter.
Klokken er nu…
FØ fastsætter klokkeslæt.
Ryk ud/Sæt i værk
FØ lader enheden rykke ud og påbegynde løsning af
de befalede opgaver.
Indøvelse og kontrol
FØ indøver opgaveløsning med sin enhed, inddelt i
teknisk og taktisk indøvelse
Teknisk indøvelse omfatter:
•
Uddannelse på ukendt materiel og udrustning
•
Afprøvning og klargøring af udrustning og tildelt
materiel, herunder våben hvis det er tilladt
•
Fordeling og pakning af tildelt materiel, og
fastlæggelse af hvem der overtager materiellet
hvis bæreren får forfald
- 21 -
Taktisk indøvelse omfatter:
•
Repetition af enhedens formationer, og skift af
formationer
•
Reaktioner ved holdt, føling og beskydning,
samt egne tab
•
Indøvelse af standarder og kampeksercitser,
f.eks. indbrud i KSTL eller rensning af rum i
bygning, afsøgning af KØTJ og personer, regler
for magtanvendelse, reaktioner ved C-angreb
Kontrol
•
GF kontrollerer sine makkerpar/hold
•
DF kontrollerer sine grupper
•
NK/DEL kontrollerer evt. tildelte specialister,
som opholder sig hos ham
- 22 -
3. Logistik
Statusmeldinger (FADSUM)
Status melding sendes mindst én gang i døgnet til
foresat og bygges op over huskeordet FADSUM:
Fanger
Ammunition
Døde
Sårede, syge og
savnede
Udrustning
Materiel
(antal og rang)
(hvad har enheden tilbage af
magasiner til GV/LSV, bånd til
LMG og skud til GRK/DYKN +
PVV, HGR, RHGR, LYSPT, LYSRK).
(egne/deres funktion og FJ)
(egne/deres funktion og FJ)
(mistet eller ødelagt)
(mistet eller ødelagt)
Krigsfanger (AVUBBE)
Krigsfanger skal ”AVUBBE’s”
Afvæbnes
Visiteres
Udspørges (ikke afhøres)
Bevogtes
Beskyttes
Evakueres
Ammunition og Materiel
Ammunition normalbeholdning opdeles
sædvanligvis i 1/3 som føres på personellet, og 2/3
som er på enhedens KØTJ.
- 23 -
GV
LSV
LMG
DYKN
På skytte/enkeltmand
4 x 30 skud magasin = 120
6 x 30 skud magasin +
1 x 100 skud magasin = 280
150 skud på LMGSK +
150 skud på LMGHJ +
150 skud på GV1 = 450
2 granater i PVHJ coli
På KØTJ
240 pr skytte
560 pr skytte
900 pr LMG
8 på KØTJ
GRP kan desuden have
•
12 x håndgranat + 4 x PVV + 10 x LYSR
•
GRK AMM udleveret i bandolier
FUNKTION
Alle FØ
DF
NK/DEL
SIGMD
GF
VÅBEN OG MATERIEL
GV M/95
Kikkert
RDO (361/371)
Kompas M/46
Signalfløjte M/51
Feltlygte
Natobservationskikkert M/00
Kortmappe
GV M/95
RDO 371
SIGP M/45/58
Kompas M/46
Natbrille M/03
Kortmappe
- 24 -
GV1 – 2 – 3
LSV 1 OG 2
LMGSK
LMGHJ
PVSK
PVHJ
KØ/GVSK
GV M/95 (GV2 m GRK)
SIGP M/45/58 (GV1)
Pigtrådssaks (GV 2 og GV3)
Feltlygte (GV1, i LSVGRP GV1 + GV3)
AMM taske/LMG (GV1 i LMGGRP)
Kompas M/46
SYHJ taske M/96
LSV M/04
Vedligeholdelsestaske
LMG M/62
Skyttetaske
AMM taske/LMG
GV M/95
Vekselpibe
AMM taske/LMG
Feltlygte
GV M/95
DYKN M/84
Skyttetaske/DYKN
GV M/95
Rygsæk/Coli/DYKN
Feltlygte
GV M/95
- 25 -
- 26 -
4. Standarder
Klar til kamp (FALKUSE)
Klar til Kamp gennemføres efter huskeordet
FALKUSE.
FØ befaler:
•
Hvor klargøring skal finde sted
•
Sikringsretninger for grupperne
•
Hvornår DEL/GRP skal være klar
•
Om skydning med funktionskontrol er tilladt
•
Sløring og til hvilket terræn
•
Hvad skal medbringes (VB, AMM og
udrustning)
•
Krav til påklædning
•
Tid og sted for kontrol
FALKUSE
Funktionering
•
Våben efterses, funktionskontrol, pibe trækkes
igennem
•
Sigte, kontrol af fastspænding, funktionskontrol,
justering
•
Magasiner korrekt samlet, kontrol af patronlager
Ammunition
•
AMM tilstand og mængde
•
Kontrol af lysraketter, AT-4, HGR og RHGR
Ladning
•
30 skuds mag. (1 SK - 2 LS - 20 SK - 5 LS)
•
100 skuds mag. (20 LS, herefter 3 SK - 1 LS indtil
magasinet er fyldt)
- 27 -
•
Lader våben (under kommando)
Kampvisér
•
Indstiller på kampvisér (GV/LSV/LMG 300 m,
DYKN 200 m)
Udrustning
•
Tilpasser efter behov
•
Hoppeprøven: Basis/udrustning sidder godt,
intet materiel tabes, ingen unødvendig støj
Sløring
•
Slører ansigt, hjelm og våben mv. ift. opgaven
og terrænet
Ekstra udrustning
•
Kontrollerer radio, natbrille, lygte, batterier mv.
Efter kontrol af egen enhed, melder FØ ”klar” til
foresatte og enheden nærsikrer sig selv eller bevæger
sig til befalet samleområde.
- 28 -
Formationer
DEL kan anvende
1. Kolonne
2. Lille – T
3. Stort – T
4. Spredt orden/linie
1
2
3
4
- 29 -
GRP kan anvende
1. Enkeltkolonne
2. To’er kolonne
3. Spredt orden
4. T-Formationer
ENKELTKOLONNE
Marchretning
LMGHJ
LMGSK
UDD
UDD
GV3
GV1
GF
DYSK
GV2
DYHJ
RESKØ
LSV
LSV
HOLD 1
HOLD 2
TO’ER KOLONNE
Marchretning
LMGHJ LMGSK
UDD
UDD
LSV
GF
GV2
GV3
GV1
SYHJ
DYSK
DYHJ
RESKØ
KØ
LSV
GRK
GF placering er fri og han vil normalt
bytte plads med GV2.
- 30 -
KØ
SPREDT ORDEN
Marchretning
LMGHJ LMGSK
UDD
UDD
GV3
GV1
GF
GV2
DYSK
DYHJ
LSV
RESKØ
LSV
HOLD 1
HOLD 2
T-FORMATION
Marchretning
KØ
LSV RESKØ
LMGHJ LMGSK
LSV
UDD
UDD
GV3
GV1
GF
GV2
GRK
SYHJ
DYSK
DYHJ
- 31 -
KØ
Standardreaktioner
Melding ved føling med FJ, eller når hindringer
erkendes, sendes til foresat FØ ud fra meldeblanketten:
Fra
Til
Når
Hvad
Hvor
(Over RDO ”byttes om” på Fra og Til)
(”65 her er 15”)
(Udelades over RDO, idet det ”sker nu”)
(FJ, pigtråd/miner)
(FJ meldinger altid i klart sprog med 6
cifret koord.)
Hvorledes (Hvad gør FJ, hvordan er hindringen
placeret)
Jeg/Vi
Hvad foretager enheden sig
Stillingsindtagelse/ildåbning
Stillingsindtagelse og ildåbning gennemføres ud fra
huskeordet AMAIFOKI:
Avertissement
(klar til stillingsindtagelse/ildåbning)
Mål
(udpegning af FJ)
Afstand
(til FJ)
Ildfordeling
(hvis der skal åbnes ild)
Befalet Formation eller Spredt orden i Forhold til ...
Klarmeldinger (fra makkerparrene/holdene/
grupperne)
Iværksættelse
- 32 -
Stillingsskifte (KANÆVEJFOSKI)
Stillingsskifte (delt eller samlet), gennemføres ud fra
huskeordet KANÆVEJFOSKI:
Kommando til ildens ophør
Avertisement
Næste stilling
Vejen dertil
Formation
Støtte/sikring under bevægelsen
Klarmeldinger (fra makkerparrene/holdene/grupperne)
Iværksættelse
Samlet stillingsskifte sker ved brug af DEL/GRP
standardformationer.
Delt stillingsskifte kan gennemføres med opslutning eller overspring.
- 33 -
Opslutning
1
2
Overspring
1 GRP springer
støttet af 2 og 3
1
2 GRP springer
”forbi” 1 GRP
2
2
3
3
- 34 -
3 GRP
springer
”forbi” 1 og
2 GRP
Svingdør og Hængsel
DEL ”Svingdør”
FJ
3
3
2
2
1
1
Fløjgrupperne indsnævrer deres ildområde i takt
med centergruppens fremrykning.
- 35 -
GRP ”Hængsel” (højre)
Hold 2
genordner
FJ
Hold 2 går
gennem
målet
Hold 2 rykker
frem
Hold 1 støtter
- 36 -
Genordning (VAMUK)
Genordning gennemføres på FØ ordre ud fra
huskeordet VAMUK:
Våben
(er der defekte våben)
Ammunition
(omfordeling ved behov)
Udrustning
(er der defekt udrustning)
Klarmelding til FØ
Genordning gennemføres i kamppauser på FØ
eget initiativ, og der meldes kun til foresat, såfremt
enheden ikke kan fortsætte opgaveløsningen.
Reorganisering (FADSUM)
Reorganisering gennemføres ud fra huskeordet
FADSUM (se pkt. 3).
Afsøgning kan inddeles i to kategorier:
•
Afsøgning (hvor der ikke forventes FJ)
•
Rensning (hvor der forventes FJ)
DEL (GRP) inddeles i tre hold
•
Indramningshold
•
Afsøgningshold (rensningshold)
•
Reserve (KF hold)
- 37 -
Indramningsholdet
sørger for at ingen
kan bevæge sig uset
ind/ud af objektet
SKOV
Afsøgningsholdet går ”på
linie” gennem objektet
Reserveholdet tager sig af
evt. tilbageholdte
- 38 -
Overvågning
Overvågning er en systematisk iagttagelse af et
angivet område med henblik på at konstatere art og
omfang af fjendtlig virksomhed heri.
Overvågning gennemføres ved oprettelse af poster
og indsendelse af patruljer
DF/GF skal tage stilling til:
•
hvilken FJ DEL/GRP står overfor, herunder FJ
evne til mørkekamp,
•
hvilke naboer DEL/GRP kan få informationer
fra, og hvorledes er områdeansvaret fordelt,
•
restriktioner ved kontakt med lokale, og hvilke
regler for magtanvendelse der er gældende.
•
hvilket område DEL/GRP har overvågningsansvar for,
•
hvornår/hvor længe OV skal være effektiv,
•
hvor stor/lille en FJ enhed, DEL/GRP skal kunne opdage i såvel dagslys som mørke,
•
hvor DEL/GRP skal opholde sig (typisk i BSO),
•
bemanding, påklædning og lyd/lysdisciplin på
post,
•
hvor(dan) bevægelse til og fra post skal ske og
hvordan reageres ved føling/kampføling,
•
hvor DEL/GRP skal gennemføre patruljer,
herunder hvem patruljen skal kontakte, og
hvor(vidt) der må/skal anbringes alarmanordninger,
•
hvem der skal meldes til (foresat & naboer).
- 39 -
Postinstruks (SMASSH)
Postinstruks gives ud fra huskeordet SMASSH:
”Posten skal”
Se/lytte
(i et tildelt ansvarsområde).
Melde
(om usædvanlig aktivitet, erkendte FJ)
Alarmere (hvornår, hvordan)
Spærre
(for hvem, hvordan, hvor lang tid)
Slås
(hvor længe, hvornår må posten frigøre,
hvordan frigør posten og hvortil)
Holde forbindelse (med hvem, hvordan, hvornår).
Patruljebefaling
Patruljebefaling gives som en 5 punkts befaling, PTR
FØ befaler for:
•
seneste nyt om SIT (FJ og egne enheder)
•
PTR opgave
•
PTR sammensætning, påklædning og bevæbning
•
PTR rute, formation(er), samlepunkter, holdt,
passage af åbne områder/hindringer
•
reaktion ved føling og ved opsplitning af PTR
•
PTR udrustning og fordeling heraf
•
kontakt til egne enheder under gennemførelse,
samt ved ind- og udpassage
- 40 -
- 41 -
Eksempel på DF befaling for overvågning
Terrænorientering: Nordretning er..
•
1 SIKOVDEL er nu på Bevogtningsobjekt ”Depot”, 50 m NE
er KSN, 150 m E er FSPKT og 200 m SE er hovedporten
•
Udenfor bevogtningslinien har vi 800 m E ”Høj ALFA”, 800
m W ”Høj BRAVO” og 600 m N vores BSO ”Gule Gård”
1. Situation
a. Modstanderen
•
består af aktivistgrupper á 5 – 6 mand, som vil forsøge at
overskride bevogtningslinien mhp at udøve sabotage
•
er civilt klædt og anvender civile personvogne og forventes
ikke at ville anvende vold
•
vil kunne optræde i DEL ansvarsområde fra BEV er
iværksat
b. Egne forhold
•
KMP skal oprette bevogtning af ”Depot”, KC vil lade 2
BEVDEL etablere bevogtning, 1 DEL oprette overvågning
herom, og holde 3 MOTINFDEL i reserve på KSN
•
Nabo KMP gennemfører almindelig fredstids overvågning
c. Til-/afgang
•
DEL har fået tilgang af 1 HUFØ + HU i TACON i hele
perioden
d. Trusselsniveau: Intet
2. Opgave
1 SIKOVDEL
•
skal etablere overvågning op til 3000 m om ”Depot”
•
skal forberede at afgive én GRP til 2 DEL
•
skal forudse at overtage dele af bevogtningsopgaven
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
Indrette BSO på ”Gule Gård”
•
Etablere OV med én GRP i dagslys og to GRP i mørke
•
Holde én GRP i reserve, klar til at blive afgivet eller til PTR
- 42 -
Eksempel på GF1 supplerende befaling
Terrænorientering: Intet nyt
1. Situation
a. Modstanderen
Intet nyt
b. Egne forhold
Intet nyt
c. Til-/afgang
Intet
d. Trusselsniveau
Intet
2. Opgave
1 GRP
•
skal etablere overvågning fra N – SE
•
skal forudse at blive afgivet til 2 DEL
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
Etablere 3 OV poster, én på højen og to i lavningen
•
Besætte Post ”HØJ ALFA” i dagslys og Post ”Lav 1” og
”Lav 2” i mørke med to mand
•
Oprette GRP opholdsrum i anvist rum i BSO ”Gule Gård”
- 43 -
b. 1 GRP
•
Skal etablere OV fra N – SE og oprette FTLF forbindelse til
VB-stade
c. 2 GRP
•
Skal etablere OV fra S – NW og oprette FTLF forbindelse
til VB-stade
d. 3 GRP
•
Skal indrette DEL BSO på ”Gule Gård”
•
Skal forberede at overtage 1 og 2 GRP OV OPG
e. NK/del
•
Skal forestå indretning af BSO, herunder VB-stade
•
Skal udfærdige og give PTR instruks
•
Skal forberede at recce for overtagelse af 2 DEL OPG
f. SIGMD
•
Skal støtte GRP oprettelse af FTLF fra poster til VBstade, og videre til KSN, herunder oprettelse af 10-liniers
omstillingsbord
•
Skal udfærdige PTR plan sammen med NK/DEL
•
Skal forberede at deltage i recce af 2 DEL OPG
g. Fælles bestemmelser
•
OV og BSO skal være etableret kl. H
•
Påklædning på post er SKYT, der må kun bruges rødt lys
•
GRP i reserve i BSO er på 30 min beredskab, hvilket betyder
at der må hviles afklædt, og våben må adskilles
•
Varm mad skal tilberedes i BSO i dagslys
•
GRP skal forberede at afgive GV1 til NK/DEL recce
•
GRP skal forberede at gennemføre PTR jf PTR plan
•
GRP skal forudse at blive afgivet til 2 DEL
•
PTR instruks gives til GF kl. H – 2 timer i BSO
•
HUFØ tildeles PTR ud fra NK/DEL instruks
- 44 -
b. GF + GV2 + LSV2
•
Skal etablere Post ”HØJ ALFA”
c. GV1 + GV3 + LSV1
•
Skal etablere post ”Lav 1”
•
GV1 skal forberede at deltage i NK/DEL recce af BEV OPG
d. PVSK + PVHJ
•
Skal etablere post ”Lav 2”
e. KØ + GVSK
•
Skal trække feltkabel fra posterne til VB-stade
•
Skal indrette GRP rum i BSO
g. Fælles bestemmelser
•
Poststader skal være etableret senest kl. H
•
Poststader graves som to-mands stående skyttehul, sløres
og overdækkes med teltflage
•
På poststadet skal der være LSV og PVV
•
Postinstruks gives kl. H – 1 time i rækkefølge ”Lav
1” – ”Lav 2” – ”Høj”, skriftlig instruks med tilhørende
afstands-/retningskort skal være på poststadet
•
Indledningsvis bemander PVSK + PVHJ post ”Høj” fra kl.
H Vagtroste og PTR plan udfærdiges af GV1 når jeg har fået
PTR instruks af DF, tid og sted for PTR BEF tilgår
- 45 -
4. Logistik
a. Forsyningstjeneste
•
Rationer og vand tilgår DEL i BSO kl. H – 3 timer
•
GRP skal have forplejet varmt senest H + 4 timer
•
Ekstra felttelefoner og feltkabel er tilgået, NK/DEL fordeler
•
DEL har modtaget NBH, yderligere AMM kan ikke
forventes
b. Vedligeholdelsestjeneste
•
Vagtfri GRP må adskille halvdelen af deres våben
•
KØ skal have gennemført beredskabseftersyn senest H + 4
timer
c. Transporttjeneste
•
NK/DEL aftaler transport til recce af BEV OPG med NK/
KMP
d. Sanitetstjeneste
•
3 GRP opretter håndvask m. sæbe ved toilet i BSO
5. Signaltjeneste
•
•
•
•
KSN og FSPKT er på ”Depot”
KC er på KSN, jeg vil være i BSO
Der gennemføres kontrolopkald fra posterne til VB-stade
hver time, 1 GRP kl. ”hel”, 2 GRP ”hel” + 5 min, 3 GRP
”hel” + 10 min
Kendeord indtil i morgen 1159 er ALFA – BRAVO
Befaling slut – Spørgsmål – Gentag – Klokken er nu – Ryk ud
- 46 -
4. Logistik
a. Forsyningstjeneste
•
Rationer og vand tilgår DEL i BSO kl. H – 3 timer
•
KØ tilberede varm mad kl. H + 2 timer
•
KØ afhenter FTLF + kabel ved NK/DEL straks efter
befaling
b. Vedligeholdelsestjeneste
•
GV1 udfærdiger plan for vedligeholdelse af VB
•
Halvdelen af GV/LSV må adskilles samtidig
c. Transporttjeneste
•
NK/DEL arrangerer transport til 2 DEL BEV objekt
d. Sanitetstjeneste
•
Når KØ har maden klar, gennemfører GRP ”fælles
håndvask” ved toilettet
5. Signaltjeneste
•
•
•
•
KSN og FSPKT er på ”Depot”
DF er i BSO, jeg vil være ved GRP
Posterne gennemfører kontrolopkald til VB-stade, kl. ”hel”,
i mørke ”Lav 1” kl. ”hel”, ”Lav 2” ”hel” + 1 min
Kendeord indtil i morgen 1159 er ALFA – BRAVO
Befaling slut – Spørgsmål – Gentag – Klokken er nu – Ryk ud
- 47 -
Bevogtning
Bevogtning er en, med poster, patruljer eller
posteringer der gennemføres, samt en modsætten
sig fjendtlig/uvedkommende bevægelser til og fra
objektet/området eller over linien.
DEL kan:
•
Overtage en eksisterende bevogtningsopgave
•
Etablere bevogtning af et nyt objekt, og skal i så
fald afsøge objektet først
DF skal tage stilling til
•
hvilken modstander står DEL overfor, herunder
modstanderens størrelse, bevæbning, tidligere
optræden og vilje/evne til at bruge magt,
•
hvilke naboer DEL kan få informationer fra
og, hvorledes områdeansvaret er fordelt, hvor
løber bevogtningslinien, hvem har ansvar for
overvågning udenom objektet,
•
restriktioner ved kontakt med lokale, og hvilke
regler for magtanvendelse der er gældende,
•
hvornår/hvor længe BEV skal være effektiv,
•
hvor stor/lille en modstanderenhed, DEL skal kunne
erkende og afvise i såvel dagslys som mørke,
•
hvor DEL skal opholde sig (typisk i BSO),
•
bemanding, bevæbning, påklædning og lyd/
lysdisciplin på post,
•
hvem der må/skal have adgang til objektet, IDkort, skjuleord, tilbageholdelse af tvivlsomme
personer, eskorte af personer indenfor
bevogtningslinien,
•
hvor DEL skal/må gennemføre patruljer,
herunder hvem patruljen skal kontakte,
og hvor(vidt) der må/skal anbringes
- 48 -
•
alarmanordninger,
hvem der skal meldes til (foresat og naboer).
GRP kan få til opgave at:
•
Etablere AKP, herunder afsøgning af KØTJ/PSN
•
Etablere OV-post, samt NFS STL
•
Gennemføre PTR
GF skal tage stilling til
•
hvilken modstander GRP står overfor, herunder
hvilke krav det stiller til beskyttelse,
•
hvilke naboer der kan være i fareområdet for GRP
stillinger ved ildafgivelse, og evt restriktioner som
følge heraf,
•
restriktioner ved kontakt med lokale, og hvilke
regler for magtanvendelse, der er gældende,
•
hvornår/hvor længe BEV skal være effektiv,
•
hvor stor/lille en modstanderenhed, GRP skal kunne
erkende og afvise i såvel dagslys som mørke,
•
hvor GRP skal opholde sig og på hvilket beredskab,
•
bemanding, bevæbning, påklædning og lyd/
lysdisciplin på post,
•
hvem der må/skal have adgang til objektet, IDkort, skjuleord, tilbageholdelse af tvivlsomme
personer, eskorte af personer indenfor
bevogtningslinien,
•
hvor GRP skal/må gennemføre patruljer,
herunder hvem patruljen skal kontakte,
og hvor(vidt) der må/skal anbringes
alarmanordninger,
•
forholdsordre hvis dele af GRP bliver adskilt fra
DEL,
•
evakueringsvejen for tilskadekomne.
- 49 -
Eksempel på DF befaling for bevogtning
Terrænorientering: Nordretning er …
•
2 BEVDEL er nu på Bevogtningsobjekt ”Depot”, 50 m NE er
KSN, 150 m E er FSPKT og 200 m SE er hovedporten
•
Udenfor bevogtningslinien har vi 800 m E ”Høj Alfa”, 800
m W ”Høj Bravo”, hvor 1 SIKOVDEL har poster og 600 m N
”Gule Gård hvor 1 DEL har BSO
1. Situation
a. Modstanderen
•
består af aktivistgrupper a 5 – 6 mand, som vil forsøge at
overskride bevogtningslinien mhp at udøve sabotage
•
er civilt klædt og anvender civile personvogne og forventes
ikke at ville anvende vold
•
vil kunne optræde i DEL ansvarsområde fra BEV er
iværksat
b. Egne forhold
•
KMP skal oprette bevogtning af ”Depot”, KC vil lade 2
BEVDEL etablere bevogtning, 1 DEL oprette overvågning
herom, og holde 3 MOTINFDEL i reserve på KSN
•
Nabo KMP gennemfører almindelig fredstids overvågning
c. Til-/afgang
•
DEL har fået tilgang af 1 HUFØ + HU i TACON
d. Trusselsniveau: Intet
2. Opgave
2 BEVDEL
•
skal etablere bevogtning af ”Depot”
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
Indrette og bemande AKP ved hovedport med én GRP
•
Indrette 360 º NFS/NS, herunder PTR om bevogtningslinien
med én GRP
•
Holde én GRP i reserve
- 50 -
Eksempel på GF1 supplerende befaling
Terrænorientering: Intet nyt
1. Situation
a. Modstanderen
Intet nyt
b. Egne forhold
1 SIKOVDEL etablerer overvågning udenfor bevogtningslinien,
og kan være i vores stillingers fareområde, vores DF vil
koordinere med 1 DEL
c. Til-/afgang
Intet
d. Trusselsniveau
Intet
2. Opgave
1 GRP
•
skal etablere AKP ved hovedport
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
Etablere standard AKP ved hovedvagt med KØTJ chikaner,
personel-sluse, sikringsstilling og mobile hindringer
•
Etablere NFS, samt opholdsrum for hele GRP om AKP
- 51 -
b. 1 GRP
•
Skal etablere AKP ved hovedport og indledningsvist
bemande denne
c. 2 GRP
•
Skal etablere NFS ”med uret” fra hovedport til bagport,
herunder én OV post, der kan overskue hele området
d. 3 GRP
•
Skal etableret NFS ”med uret” fra bagport til hovedport,
herunder én OV post, der kan overskue hele området
e. NK/del
•
Skal forestå indretning af BSO, herunder VB-stade
•
Skal udfærdige og give PTR instruks
f. SIGMD
•
Skal støtte GRP oprettelse af FTLF fra poster til VBstade, og videre til KSN, herunder oprettelse af 10-liniers
omstillingsbord
•
Skal udfærdige PTR plan sammen med NK/DEL
g. Fælles bestemmelser
•
BEV og BSO skal være etableret kl. H, prioritet BEV
•
Påklædning på post er SKYT, der må kun bruges rødt lys
•
GRP i reserve i BSO er på 15 min beredskab, hvilket betyder
at der må hviles afklædt, og våben må adskilles
•
Varm mad skal tilberedes i BSO i dagslys
•
GRP skal forberede at bemande AKP jf NK/DEL
vagtturnus
•
GRP skal forberede at gennemføre PTR, tid og sted for BEF
tilgår
•
PTR instruks gives til GF kl. H – 2 timer i BSO
•
HUFØ tildeles PTR jf BEF
•
DF 1 kommer til BSO mhp at koordinere fareområde
mellem hans og vores stillinger, NK/DEL og GF deltager i
koordinationen, tid tilgår
- 52 -
b. GF + GV2 + LSV2
•
Skal etablere sikringsstilling ved AKP
•
Skal etablere FTLF forbindelse til VB-stade
•
Skal forberede at placere container-chikaner, når disse
ankommer
c. GV1 + GV3 + LSV1
•
Skal etablere personel-sluse mellem to rækker pigtråd
•
Skal etablere én NFS STL N for AKP
d. PVSK + PVHJ
•
Skal fremstille tre pigtrådsbukke
•
Skal indrette opholdsrum i portnerskuret lige til venstre for
hovedvagten, herunder forstærke vinduer der vender mod
AKP, så de kan anvendes som stillinger
e. KØ + GVSK
•
Skal trække feltkabel fra AKP til VB-stade
•
Skal etablere én NFS STL S for AKP
•
Skal herefter tilberede varm mad
g. Fælles bestemmelser
•
AKP og NFS skal være etableret senest kl. H
•
NFS graves som tre-mands stående skyttehul
•
På AKP skal der være LSV og PVV
•
Postinstruks for AKP gives kl. H – 1 time, skriftlig instruks
skal være på AKP, afstands-/retningskort udfærdiges for
alle STL
•
Tid og sted for postinstruks for OV-post tilgår
•
Indledningsvis varetager GV1 + GV3 + LSV1
adgangskontrollen indtil AKP er etableret
•
Vagtroste udfærdiges af GV1 og ophænges i GRP
opholdsrum og på AKP
•
Perimeterlys skal tændes ved tusmørke, der må anvendes
hvidt lys på AKP og rødt lys i NFS STL
•
Holdene forplejer varmt løbende, én mand ad gangen
- 53 -
4. Logistik
a. Forsyningstjeneste
•
Rationer og vand tilgår DEL i BSO kl. H – 3 timer
•
GRP skal have forplejet varmt senest H + 4 timer
•
Ekstra felttelefoner og feltkabel er tilgået, NK/DEL fordeler
•
DEL har modtaget NBH, yderligere AMM kan ikke
forventes
•
DEL modtager bevogtningsmateriel H – 3 timer, NK/DEL
anviser, hvor det skal oplægges
•
DEL modtager 3 lave containere fyldt med sand som
anvendes som chikaner ved AKP
b. Vedligeholdelsestjeneste
•
Vagtfri GRP må adskille halvdelen af deres våben
•
KØ skal have gennemført beredskabseftersyn senest H + 4
timer
c. Sanitetstjeneste
•
3 GRP opretter håndvask m. sæbe ved toilet i BSO
5. Signaltjeneste
•
•
•
•
•
KSN og FSPKT er på ”Depot”
KC er på KSN, jeg vil være i BSO
GRP RDO oplægges ved AKP/OV-post, og posten lytter
herpå
Der gennemføres kontrolopkald fra AKP og OV-poster til
VB-stade hver time
Kendeord indtil i morgen 1159 er ALFA – BRAVO
Befaling slut – Spørgsmål – Gentag – Klokken er nu – Ryk ud
- 54 -
4. Logistik
•
•
•
•
•
•
•
Rationer og vand tilgår DEL i BSO kl. H – 3 timer
KØ tilbereder varm mad kl. H + 2 timer
KØ afhenter FTLF + kabel ved NK/DEL straks efter
befaling
GV1 udfærdiger plan for vedligeholdelse af VB
Halvdelen af GV/LSV må adskilles samtidig
NK/DEL arrangerer transport til 2 DEL BEV objekt
Når KØ har maden klar, gennemfører GRP ”fælles
håndvask” ved toilettet
5. Signaltjeneste
•
•
•
KSN og FSPKT er på ”Depot”
DF er i BSO, jeg vil være ved GRP
Posterne gennemfører kontrolopkald til VB-stade, hver
time, ved føling meldes over FTLF og ved kampføling
alarmeres over min RDO som vil være ved AKP/OV-post
•
Kendeord indtil i morgen 1159 er ALFA – BRAVO
Befaling slut – Spørgsmål – Gentag – Klokken er nu – Ryk ud
- 55 -
5. March
Eksempel på DF befaling for march
Terrænorientering: Nordretning….
1. Situation
a. Modstanderen: Intet nyt
b. Egne forhold
•
HBU KMP overtager bevogtning af ”Depot”
•
KMP skal gå i BSO mhp at forberede ny indsættelse
•
FORKDO gennemfører recce af BSO, NK/KMP plan tilgår
c. Til-/afgang: Intet nyt
d. Trusselsniveau: Intet
2. Opgave
3 MOTINFDEL
•
Skal marchere som KMP forspids og rykke i BSO som anvist
•
Skal opholde sig i BSO og her forberede ny indsættelse
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
lade NK/DEL + de tre GV1’ere afgå med FORKDO
•
lade DEL marchere som KMP forspids, med 1 GRP som forpatrulje, 3 forberedt for-patrulje
•
ved ankomst til UP, møde FORKDO og rykke i BSO efter
deres anvisninger
- 56 -
Eksempel på GF1 supplerende befaling for
march
Terrænorientering: Nordretning….
1. Situation: Intet nyt
2. Opgave
1 GRP
•
Skal marchere som DEL forspids og rykke i BSO som anvist
•
Skal opholde sig i BSO og her forberede ny indsættelse
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde
•
lade GV1 afgå med FORKDO
•
marchere som DEL for-PTR
- 57 -
Kalkebefaling for March
a. Samlet plan:
Startsted: BSO ”Depot”
IP: jf kalke
Marchvej: JERN/ZINK
BRAVO
UP: jf kalke
UP
Marchmål: BSO BRAVO
Formation: 1 GRP (forspids) - 2 GRP - 1 GRP
MDL
CARLA
JERN
Afstand: For-PTR - 2 GRP 500 m - FBD for PTR 100m
Hastighed: 50 km/t, dog jf. færdselsloven
ZINK
Marchvej
FSL
BENT
Regulering: MDL/FSL jf kalke
Opgaver: Ingen
Fælles bestemmelser:
MDL
ANNE
IP
DEPOT
٠
KØTJ afruffes
٠
Kl X er 1400
٠
Lygteføring 2
٠
Ved holdt nærsikres indledningsvis fra ladet
٠
Ved hindringer og føling fastholder forspids
terræn
٠
Ved havari kontaktes 34
4 LOG: intet nyt
5 SIG: Skjuleord for IP er JERNRØR, UP er
PAPKASSE
Kendeord indtil i morgen 1159 er ECHO - LIMA
- 58 -
b. Fælles bestemmelser
•
GV2 fører hold 1 i GV1 fravær
•
Placering og sikringsretninger på KØTJ standard
•
Ved føling meldes til mig, KØ søger nærmeste skjul og GRP
sidder af i spredt orden, jeg befaler retning, ed kampføling
er ilden fri
•
KØTJ pakket X – 30 min
•
GRP opsiddet X – 5 min, der sikres fra ladet
•
Afmarch X – 2 min
•
Ved ankomst til UP vil GV1 tage kontakt til os, sidde op i
førerhuset og føre os til BSO
•
På GV1 eller min kommando, sidder GV2 og LSV2 af, klar
til at slette spor fra DEL KØTJ, og sikre DEL i den retning
vi kom fra
•
Indrykning i BSO, herunder placering af KØTJ, anvisning
af NFS/NS som standard, KØTJ forbliver pakkede indtil
andet befales
4. Logistik
•
KØ afholdt B-eftersyn og tanket KØTJ senest X – 1 time
5. Signaltjeneste: Intet
- 59 -
6. Beredskabsområde
Eksempel på NK/DEL befaling for indretning
af BSO
Terrænorientering
Nordretning, beskrivelse af terrrænbord, naboer
1. Situation: Intet nyt
2. Opgave
3 MOTINFDEL
•
Skal opholde sig i BSO og her genopbygge kampkraften
•
Skal forudse at deltage i KMP recce af ny opgave
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil indrette BSO på følgende måde (vist på terrænbord)
•
med 1 – 2 – 3 GRP etablere NFS 360º som allerede anvist
•
etablere VB-stade i midten og AKP ved 3 GRP
•
etablere OV-post ved 1 og 2 GRP
•
gennemføre OV-PTR
•
lade GRP indrette opholdsrum i bygningen
•
placere KØTJ i laden og gennemføre vedligeholdelse her
b. 1 GRP
•
skal etablere NFS fra SW – N og OV-post mod W
c. 2 GRP
•
skal etablere NFS fra N – SE og OV-post mod E
•
skal afgive én mand til SIGMD til etablering af FTLF til KSN
d. 3 GRP
•
skal etablere NFS fra SE – SW og AKP
e. SIGMD
•
skal etablere FTLF fra poster til VB-stade og til KSN
- 60 -
Eksempel på GV1 supplerende befaling for
indretning af BSO
Terrænorientering: Intet nyt
1. Situation: Intet nyt
2. Opgave
1 GRP
•
Skal etablere NFS fra SW – N og OV-post mod W
•
Skal indrette opholdsrum i stuehus
•
Skal forberede at gennemføre OV-PTR
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil indrette BSO således
b. GF + GV2 + LSV2
•
skal etablere NFS for eget hold og GV-hold
c. GV1 + GV3 + LSV1
•
skal etablere og indledningsvis bemande OV-post
d. PVSK + PVHJ
•
skal etablere eget NFS og sporplan, og markere SILD
e. KØ + GVSK
•
skal etablere eget NFS
•
skal støtte SIGMD etablering af FTLF fra OV-post
•
skal indrette GRP opholdsrum
- 61 -
f. Fælles bestemmelser
•
Poster graves for tre-mands stående skyttehul og sløres
•
NFS graves for liggende skytte, GF vælger størrelse, husk
det ”ekstra hul”
•
AKP er bemandet med to mand, OV-post, én mand i
dagslys, to mand i mørke
•
AKP og OV-post skal have LSV/PVV, GRP-RDO og
natbrille
•
Påklædning på post er SKYT, der må bruges rødt lys
•
HB/VB for alle STL markeres, og der udarbejdes afstandsretningskort, GRP markerer SILD som anvist
•
GRP indretter opholdsrum i stuehuset, GV1 anviser
herefter for deres GRP
•
Alarmering ved føling ”lydløs”, ved kampføling ”skud eller
råb”, ved FJ i BSO ”alarmering kup”
•
GRP skal forberede at gennemføre OV-PTR, tid og sted for
BEF tilgår, GF deltager
4. Logistik
•
•
Prioritet i vedligeholdelse, Våben – MAT – KØTJ – PSN
WC og bad i stalden må anvendes, ”bade – plan” tilgår
5. Signaltjeneste
•
•
•
•
GRP RDO er på KMP frekvens 44.500
Der hersker RDO-tavshed, men lyttes på RDO, indtil føling,
Skjuleord for ophævelse af RDO-tavshed er
”LÆSELAMPE”, ophævelse af alarmering ”Kup” er
”NIKKEDUKKE”
Kendeord indtil 1159 i morgen er TANGO – ZULU
- 62 -
f. Fælles bestemmelser
•
OV-post og NFS graves som tre mands liggende skyttehul,
med rygværn på de anviste pladser og med de udpegede
HB/VB og SILD
•
Prioritetsrækkefølge i indretning : NFS – OV-post – FTLF
– sporplan - GRP rum, meldinger til GF når holdene har
afsluttet en opgave
•
Jeg udfærdiger vagt-roste, som vil være på OV-post og i
GRP rum
•
Plan for PTR og markering af SILD i mørke tilgår
4. Logistik
•
Jeg udfærdiger plan for VEDL og bad hurtigst muligt
5. Signaltjeneste
•
•
•
•
GRP RDO er på KMP frekvens 44.500
Der hersker RDO-tavshed, men lyttes på RDO, indtil føling,
Skjuleord for ophævelse af RDO-tavshed er
”LÆSELAMPE”, ophævelse af alarmering ”Kup” er
”NIKKEDUKKE”
Kendeord indtil 1159 i morgen er TANGO – ZULU
- 63 -
7. Angreb
Eksempel på DF befaling for angreb
Terrænorientering: jf. TN-bord
RØD
1
N
Lille Å
2
3
SKOV
2 DEL
UL
100 m
1. Situation:
a. FJ GRP har besat HØJ ALFA og beskudt BEV objekt ”Depot”
b. 2 DEL er i stilling om UL og kan støtte frem i målet
- 64 -
Eksempel på GF supplerende befaling for
angreb
Terrænorientering: jf. TN-bord
PTR
N
Reorganisering
Spredt
orden
1
To’er
Kolonnne
RØD
Lille Å
2
3
SKOV
2 DEL
Kolonnne
UL
100 m
1. Situation: Intet nyt
- 65 -
2. Opgave
3 DEL skal fordrive FJ fra mål RØD (HØJ ALFA)
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgaven på følgende måde (vist på terrænbord)
•
krydse UL i kolonne, 1 – 2 – 3 – NK, i skov rykke frem i
lille-T samme rækkefølge, i N-kant skov folde ud i spredt
orden 1-2-3 fra W
•
krydse SL (lille Å) i spredt orden, støttet af 2 DEL fra UL og
hurtigst muligt tage målet
•
fastholde mål RØD og reorganisere med tyngde N
b. Fælles bestemmelser
•
GRP placering i formation som vist på TN-bord
•
Ved føling før N-kant SKOV fastholder 1 GRP, 2+3 klar til at
omgå/nedkæmpe FJ
•
Ved føling fra N-kant SKOV til SL, fastholder GRP
indledningvis TN og gør klar til GRP-vis fremad
•
Ved føling fra SL, vil jeg enten gennemføre ”Svingdør” eller
DEL ”Hængsel” e.o.
•
Indbrudssted og FRG for GRP udpeges i N-kant SKOV
•
1 og 3 GRP skal være klar til at sikre DEL flanke p.o.
•
Reorganisering indledningsvis 1 GRP NW, 2 GRP N og 3
GRP NE
•
GRP skal være klar til p.o. at udsende PTR til opretholdelse
af føling
4. Logistik
•
•
GRP medbringer tildelte HGR og RHGR, NK/DEL fordeler
GRP medbringer PVV, DYKN forbliver på KØTJ
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 66 -
2. Opgave
1 GRP
•
Skal krydse UL som forreste GRP og rykke frem til N-kant
SKOV, fra N-kant SKOV være venstre fløj-GRP
•
Skal forudse at gennemføre PTR mhp at opretholde føling
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil løse opgave ved brug af standarder på følgende måde
•
krydse UL i enkeltkolonne, i SKOV overgå til to’er kolonne
og i N-kant SKOV gå i spredt orden
•
fra N-kant SKOV rykke frem i spredt orden, hold 1 klar til
at gå i stilling for at støtte hold 2 fremrykning eller flanke
sikre DEL mod W
•
angribe og bryde ind i målet enten samlet eller hold-vis e.o.
og gå gennem målet
•
genordne i bag-kant af målet og ved behov rense bagud
med hold 1
•
fastholde og reorganisere med tyngde indledningsvis NW
•
p.o. udsende PTR til opretholdelse af føling, bestående af
enten hold 2 eller hele GRP
b. Fælles bestemmelser
•
DYKN bliver på KØTJ, NATSIOBS/natbrille medbringes
•
PVSK+HJ og GV1+3 medbringer PVV
•
GV1 udleverer 2 x HGR til alle, 2 x RGHR til GV1 og mig
•
PVHJ medbringer 4 LYSR
4. Logistik: Intet nyt
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 67 -
8. Forsvar
Eksempel på DF befaling for indretning af
KSTL
Terrænorientering: jf. TN-bord
Træ
Skilt
Sektor A
Hus
Sektor B
SILD
1
2
W
3
E
Rede for
sårede
NORD
1. Situation:
a. FJ
•
FJ har trukket sig fra HØJ ALFA, men vurderes ikke at
være neutraliseret, FJ består forventeligt af 20 – 30 mand,
bevæbnede med GV og PVV, FJ har kun lette KØTJ
•
FJ vil forventeligt søge enten at generobre HØJ ALFA, eller
beskyde DEL mhp at binde os, og med en del af sin styrke
gå udenom og angribe ”Depot”
•
FJ forventes tidligst at kunne angribe fra om 6 timer
b. Egne forhold
1 DEL har genoptaget OV af området, og 2 DEL BEV af ”Depot”
- 68 -
Eksempel på GF supplerende befaling for
indretning af KSTL
Terrænorientering: jf. TN-bord
1. Situation: Intet nyt
- 69 -
2. Opgave
3 MOTINFDEL skal fastholde HØJ ALFA
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil indrette KSTL med 1 – 2 – 3 GRP fra W, og alternativ STL
E og W
b. 1 GRP
•
skal indrette vestligste STL 1 og alternativ STL W med HV/
VB og SILD som anvist
c. 2 GRP
•
skal udsende tre-mand PTR med RDO som postering 500 m
mod N (er sket)
•
skal indrette midterste STL 2 med HV/VB og SILD som
anvist
d. 3 GRP
•
skal indrette østligste STL 3 og alternativ STL E med HV/
VB og SILD som anvist
e. NK/DEL og SIGMD
•
afhenter AMM & SAN-MAT på KØTJ
•
skal indrette rede for sårede, støttet af 2 GRP
•
udstille afstandsmærker
f. Fælles bestemmelser
•
GRP udstiller nærsikring under indretning
•
STL graves for 2 – 3 mands liggende skytte med brystværn
og sløres
•
under arbejdet må udrustning aflægges indenfor rækkevidde
•
1 og 3 GRP skal forberede at støtte 2 GRP gravearbejde med
to mand
•
GRP afgiver KØ til NK/DEL til afhentning af AMM og
SAN-MAT, ét KØTJ må bruges til transport og returneres
•
STL klar KL H, tid for endelig BEF tilgår
4. Logistik: Intet nyt
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 70 -
2. Opgave
1 GRP skal indrette vestligste STL 1 og alternativ STL W
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil indrette GRP KSTL i ”spredt orden” og alternativ STL W
som to gange tre-mands skyttehul
b. Fælles bestemmelser
•
jeg anviser STL, HB/VB og SILD lige efter BEF, STL klar KL
H senest
•
alle STL graves som tre-mands liggende skyttehul med
brystværn og sløres, PV-hold og GV-hold etablerer
alternativ STL W
•
under arbejde må udrustning aflægges indenfor rækkevidde
•
der udfærdiges afstands- retningskort når NK/DEL har
udstillet afstandsmærker PVSK skyder afstande fra hvert
hul i rækkefølge GRP STL fra højre mod venstre, herefter
alternativ STL
•
KØ afløses af GVSK som nærsikring umiddelbart efter BEF
og afgår til NK/DEL, GVSK afløses af LSV2 efter én time
•
hvis GRP skal støtte 2 GRP etablering, vil jeg afgive PV-hold
4. Logistik: Intet nyt
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 71 -
Eksempel på DF befaling for kampens førelse
Terrænorientering: Intet nyt
1. Situation:
a. Jeg forventer, at FJ kan optræde på følgende måder
•
beskyde DEL for at kunne omgå og angribe ”Depot”
•
angribe med to GRP, støttet af én GRP fra ”HUS” eller
”TRÆ” og tage vores STL én GRP ad gangen fra hhv vest
eller øst
2. Opgave: Intet nyt
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil føre kampen på følgende måde
•
ved FJ beskydning søge at lokalisere FJ, og nedkæmpe ham,
evt. med DYKN BGR
•
ved FJ angreb gennemføre ildoverfald ”TRÆ”, ”SKILT”
eller ”HUS” med to GRP, den tredje GRP indsat enten i
hoved STL eller alternativ STL til at bekæmpe FJ støttevåben
•
imødegå FJ fremtrængen ved at lade NK/DEL besætte
alternativ STL E eller W med minimum et hold eller
gennemføre MOA
b. Fælles bestemmelser
•
2 GRP opretholder tre-mands postering indtil mørkefald
•
GRP opretholder sikkerhedsbesætning med LSV og PVV, én
mand i dagslys, to mand i mørke med natbrille
•
1 GRP skal kunne deltage i ”TRÆ” og ”SKILT”, 2 GRP i alle
ildoverfald, 3 GRP i ”SKILT” og ”HUS”, med hele GRP ild
•
1 og 3 GRP skal forberede p.o. at afgive et LSV og fire GVSK
til NK/DEL til MOA eller alternativ STL
•
Anvendelse af hvidt lys kun på min ordre, eller hvis GF
vurderer at FJ er indenfor stormafstand
•
MOA koordineret mellem NK/DEL og GF 2 & 3 senest kl
…..
4. Logstik
•
DYKN BGR fordeles 50% til 2 GRP, 25% til 1 og 3 GRP
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 72 -
Eksempel på GF supplerende befaling for
kampens førelse
Terrænorientering: Intet nyt
1. Situation: Intet nyt
2. Opgave: Intet nyt
3. Udførelse
a. Samlet plan
Jeg vil føre kampen på følgende måde
•
ved FJ beskydning, lokalisere og nedkæmpe ham
•
ved FJ angreb deltage i ildoverfald ”TRÆ” eller ”SKILT”
•
ved FJ indbrud indledningsvis inddæmme ham, og herefter
søge at kaste ham med ét hold
•
p.o. afgive hold 1 til NK/DEL
b. Fælles bestemmelser
•
Ildoverfald standard, ét LSV får ilden fri, resten slutter på
•
Måludpegning i forhold til ”TRÆ” – ”SKILT” – ”HUS”
•
Målprioritering ved ildoverfald standard, dvs fra fløjen og
indad, indefra og udefter, LSV bekæmper FJ støttevåben
•
GV1 og jeg koordinerer MOA med NK/DEL kl …., GV2 har
kommandoen
4. Logistik: Intet nyt
5. Signaltjeneste: Intet nyt
- 73 -
- 74 -
Bilag
Bilag 1, Huskeord
Terrænet vurderes ud fra huskeordet NOSKA:
•
Nøgleområder, f.eks. broer, som begrænser/
kanaliserer DEL bevægelse
•
Observations- og ildafgivelsesområder, f.eks.
høje punkter som muliggør god observation, og
flade marker, hvor en stor del af DEL/GRP eller
FJ ild kan virke
•
Skjul, sløring og dækning
•
Køretøjs- og personelhindringer, f.eks. vandløb,
sumpede områder og kunstige hindringer
•
Adgangsveje for KØTJ og personel
Status melding bygges op over huskeordet
FADSUM:
•
Fanger (antal og rang)
•
Ammunition (hvad har enheden tilbage af
magasiner til GV/LSV, bånd til LMG og skud
til GRK/DYKN + PVV, HGR, RHGR, LYSPT,
LYSRK
•
Døde (egne/deres funktion og FJ)
•
Sårede, syge og savnede (egne/deres funktion
og FJ)
•
Udrustning (mistet eller ødelagt)
•
Materiel (mistet eller ødelagt)
- 75 -
Krigsfanger skal behandles efter huskeordet AVUBBE:
•
Afvæbnes
•
Visiteres
•
Udspørges (ikke afhøres)
•
Bevogtes
•
Beskyttes
•
Evakueres
Klar til Kamp gennemføres ud fra huskeordet
FALKUSE:
•
Funktionering af våben
•
Ammunition (rette type, mængde og tilstand).
•
Ladning af føringsmidler og våben
•
Kampvisér indstilles på våben
•
Udrustning tilpasses og ”hoppeprøven”
afholdes
•
Sløring anlægges efter terræn og opgave
•
Ekstra udrustning kontrolleres og pakkes
Meldinger bygges op som på meldeblanketten:
•
Fra
(over RDO ”byttes om” på Fra og Til).
•
Til
(”65 her er 15”).
•
Når
(udelades over RDO, idet det ”sker
nu”).
•
Hvad
(FJ, pigtråd/miner).
•
Hvor
(FJ melding i klart sprog med 6 cifret
koord.).
•
Hvorledes (hvad gør FJ, placering af hindring).
•
Jeg/Vi
(Hvad foretager enheden sig).
- 76 -
Stillingsindtagelse og ildåbning sker ud fra huskeordet AMAIFOKI:
•
Avertissement (klar til stillingsindtagelse/
ildåbning)
•
Mål (udpegning af FJ)
•
Afstand (til FJ)
•
Ildfordeling (hvis der skal åbnes ild)
•
Formation, eller spredt orden i forhold til..
•
Klarmeldinger (fra makkerpar/hold/grupper)
•
Iværksættelse
Stillingsskifte (delt eller samlet), sker ud fra
huskeordet KANÆVEJFOSKI:
•
Kommando til ildens ophør
•
Avertisement
•
NÆste stilling
•
VEJen dertil
•
FOrmation
•
Støtte/sikring under bevægelsen
•
Klarmeldinger (fra makkerpar/hold/grupper)
•
Iværksættelse
- 77 -
March gennemføres ud fra huskeordet:
SIMUMFAHROF
•
Start(sted)
•
Indrykkepunkt (på marchvejen)
•
Marchvej
•
Udrykkepunkt (fra marchvejen)
•
Marchmål
•
Formation (rækkefølge på enheder/KØTJ)
•
Afstand (mellem dråber og KØTJ)
•
Hastighed
•
Regulering (fase- og meldelinier)
•
Opgaver undervejs (f.eks. C-sporing)
•
Fælles bestemmelser
Postinstruks gives ud fra huskeordet SMASSH:
•
Se/lytte (hvor – i hvilket område)
•
Melde (om hvad)
•
Alarmere (hvordan/hvornår)
•
Spærre (for hvem og hvordan)
•
Slås (hvornår og hvor hårdt/hvor længe)
•
Holde forbindelse (hvordan og med hvem)
- 78 -
De ”Fire B’er” for terrænets anvendelse
•
Bevoksning (ligner soldaten bevoksningen?)
•
Belysning (er soldaten i skygge eller belyst?)
- 79 -
•
Baggrund (står soldaten i silhuet?)
•
Bevægelse (op og ned er sværere at erkende end
sidelæns bevægelse)
- 80 -
Stormlinien er sidste skjul før FJ. Her gør enheden
klar ud fra huskeordet: MIFSREK:
•
Mål
•
Indbrudssted
•
Formation og Fremrykkegrænse
•
Støtte (Sikring)
•
REorganisering
•
Klarmelding
Genordning sker på ordre eller i kamppauser ud fra
huskeordet VAMUK:
•
Våben
•
AMmunition
•
Udrustning
•
Klarmelding
- 81 -
- 82 -
Bilag 2, Kommandotegn
Meldinger
Melding:
Beskrivelse:
Reaktion:
Melding:
Beskrivelse:
Reaktion:
Melding:
Beskrivelse:
Reaktion:
Melding:
Beskrivelse:
Reaktion:
Klar
Venstre hånd holdes med
åben håndflade vendt fremad
Se melding
Infanteri
Venstre hånds pegefinger
og langemand laver gåbevægelser foran brystet
Se melding
Panser
Venstre arm holdes
vinkelret ud fra kroppen
og venstre hånd bevæges
knyttet i cirkel i hovedhøjde
Se melding
GAS-alarm
Iført ABCmaske svinges
venstre hånd med strakt
arm over hovedet
ABCmaske og – påklædning
påtages
- 83 -
Kampeksercits
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
- 84 -
Hængsel højre
Højre arm svinges
strakt mod venstre
med fingrene
foldet 90 grader på
håndfladen
Se ordre
Sikring 360
Venstre/højre arm
holdes strakt og
venstre/højre hånd
samt pegefinger laver
cirkelbevægelse
Se ordre
Hold inde
Venstre hånd føres
vandret fem og tilbage foran kroppen
med håndfladen
vendende mod jorden
Se ordre
Støt
Våben eller venstre
arm pumpes i den
retning der støtten
ønskes
Se ordre
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
- 85 -
”Sid op/sid af køretøj”
”Rejs ler op/læg jer
(fald) ned”
En arm med strakt//
hånd svinges hurtigt
fra sænket gennem
vandret til lodret
stilling eller omvendt
Se ordre
”Hurtigere”
En arm med knyttet
hånd stødes fra
bøjet stilling lodret i
vejret flere gange i
hurtig bevægelse
Se ordre
”Holdt”
En arm med strakt
hånd lodret i vejret
Se ordre
”Samling”
Begge strakte arme
føres gentagne
gange sammen
over hovedet
Se ordre
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
- 86 -
”Enkeltkolonne”
Begge arme
strækkes
over hovedet,
håndfladerne
mod hinanden
Se ordre
”Spredt orden/
linie”
Armene strakt
vandret ud
til siden,
håndfladerne
nedad.
Se ordre
”To’er kolonne”
Armene bøjes
skiftevis i
albuerne
og føres fra
vandret til
lodret tilbage
Se ordre
Dirigering af køretøjer
• Dirigering anvendes af vognkommandøren/den
dirigerende person med front mod køreren
• Ved al dirigering gælder, at der altid skal være
øjenkontakt mellem kører og vognkommandøren/
den dirigerende person
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
- 87 -
Stands motoren
Fra vandret stilling
føres armene opad,
begge hænder føres
til toppen af hjelmen,
albuerne forbliver ført
ud til siden
Køreren standser på
korrekt måde motoren
Fremad
Begge hænder føres
bagud og fremad,
håndfladerne vendt
mod kroppen, vognkommandøren
ligesom ”trækker”
køretøjet frem
Køreren kører langsomt frem
Baglæns
Begge hænder
føres fremad og
bagud, håndfladerne
vendt mod køreren,
vognkommandøren
ligesom ”skubber”
køretøjet tilbage
Køreren kører
langsomt baglæns
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Ordre:
Beskrivelse:
Reaktion:
Drej til venstre (højre)
Hånden føres fra skulderen
gentagne gange vandret
ud i den ønskede retning
(venstre/højre).
”Drej til venstre” gives med
højre arm, ”drej til højre”
gives med venstre arm.
Hastigheden hvormed
tegnet gives (armen føres),
viser hastigheden, hvormed
der skal drejes
Køreren drejer til venstre
(højre) idet han påvirker
styremekanismen/rattet så
længe, som vognkommandøren gentager tegnet.
Drej skarpt til venstre
(højre)
En arm rækkes vandret ud i
den retning, drejningen skal
udføres, den frie hånd føres
til modsatte skulder som
tegn på at lille drejeradius/
pivotstyring skal bruges
Køreren foretager drejning
med mindst mulig drejeradius (for Leopard og
PMV med pivotbremser
anvendes pivotbremserne
Stop
Begge arme strækkes over
hovedet, håndfladerne
vendt mod køretøjet
Køreren bringer køretøjet til
øjeblikkelig standsning
- 88 -
- 89 -
2. OPG
DEL skal
3. UDF
a. Samlet plan
b. 1 GRP
c. 2 GRP
d. 3 GRP
e. Fælles bestemmelser
GRP skal
2. OPG
KMP skal
3. UDF
a. Samlet plan
b. 1 DEL
c. 2 DEL
d. 3 DEL
e. KDODEL
d. Fælles bestemmelser
DEL skal
5. SIG
4. LOG
1 SIT
a. Fjenden
b. Egne forhold
c. Til & afgang
d. Trusselsniveau
1 SIT
a. Fjenden
b. Egne forhold
c. Til & afgang
d. Trusselsniveau
5. SIG
4. LOG
DF BEF
KC BEF
5. SIG
4. LOG
2. OPG
GRP skal
3. UDF
a. Samlet plan
b. KDO-hold
c. LMG-hold
d. PV-hold
e. GV-hold
f. Fælles bestemmelser
1 SIT
a. Fjenden
b. Egne forhold
c. Til & afgang
GF Supplerende BEF
Tilpasset til eget
niveau
Overføres direkte
Bilag 3, Sammenhæng mellem befalinger
- 90 -
Bilag 4, Meldinger
Meldinger bygges op som på meldingsblanketten.
- 91 -
Pansrede KØTJ beskrives ud fra huskeordet
UNDTÅBS:
•
Undervogn (antal vejhjul, drivhjul placering,
stramme/slappe bælter)
•
TÅrnets placering (foran, på eller bagved
midten)
•
Bevæbning (kanon, missiler m.m.)
•
Særlige kendetegn (numre, antal antenner m.m.)
Helikoptere beskrives ud fra huskeordet KROSUS:
•
Kroppen
•
ROtor og halerotor
•
Stabilisator (på halebommen)
•
Understel (hjul, meder)
•
Særlige kendetegn
Artilleri (trukket) beskrives ud fra huskeordet LARS:
•
Lavet
•
Armering
•
Rekylsystem
•
Skjold
Civile køretøjer beskrives ud fra huskeordet SCRIM:
(NATO huskeord på engelsk).
•
Shape (type, personbil, minibus, pick-up m.m.)
•
Color (farve/farver)
•
Registration (nummerplade)
•
Identification (særlige kendetegn, logo på siden,
mange lygter)
•
Model (bilmærke og model)
- 92 -
Personer beskrives ud fra ”alfabetet A – H”
(NATO huskeord på engelsk)
•
Age (alder)
•
Build (kropsbygning)
•
Colour (hudfarve – mørk, lys, solbrændt)
•
Distinguishing Marks/Features (specielle
kendetegn – ar, tatoveringer, manglende finger
m.m.)
•
Elevation/Height (højde)
•
Face (ansigt – rundt/aflangt, skæg)
•
Gait (gang – haltende, oprejst)
•
Hair (hår – farve, længde, krøllet/skaldet)
Afstands-/retningkort er på bagsiden af
meldingsblanketten.
- 93 -
- 94 -
Bilag 5, Måludpegning og målkorrektion
Måludpegning sker ved brug af finger- og
håndsbredder.
Målkorrektion sker i målbredder eller målhøjder.
- 95 -
- 96 -
Bilag 6, Kampvisér (& effektiv skudafstand)
•
Let Maskingevær M/62
300 meter (600 meter)
•
DYKN M/85
Kørende/holdende mål
200 m
(400/700 meter)
•
PVV M/95
Kørende/holdende mål
200 meter
(200/300 meter)
•
GV & LSV M/95
Store/små mål
300 meter
(500/300 meter)
•
GRK M/03
200 meter
- 97 -
- 98 -
Bilag 7, Dækningstykkelser
mod håndvåbenild
•
Mursten
50 cm
•
Sand i sække/trækasser
75 cm
•
Løst sand
75 cm
•
Faststampet jord
100 cm
GV M/95 er 100 cm lang.
- 99 -
Bilag 8, Skyttehullers udformning
Tre-mands stående
1
2
- 100 -
3
4
- 101 -
- 102 -
PVSK
LSV 2
GV3
GV2
GV1
PVHJ
MGSK
LSV 1
MGHJ
GF1
KØ
1 GRP
LSV 1
GV1
GV2
MGHJ
SIG
GF2
KØ
DF
MGSK
GV3
LSV 2
PVSK
PVHJ
2 GRP
GV1
GV2
LSV 1
MGHJ
GF3
KØ
NK
MGSK
GV3
LSV 2
PVSK
PVHJ
3 GRP
Bilag 9, Placering af personel på KØTJ
Gruppe køretøj med afruffet lad.
Observation og sikring.
- 103 -
GV1
GV2
MGSK
MGHJ
LSV 1
KØ
GV3
LSV 2
PVSK
PVHJ
1 GRP
GF1
LSV 1
GV1
GV2
MGSK
MGHJ
KØ
DF
GF2
GV3
PVSK
PVHJ
(SIGMD kan
være på ladet)
SIG
2 GRP
LSV 2
LSV 1
NK
GV1
GV2
MGSK
MGHJ
GF3
GV3
PVSK
PVHJ
LSV 2
(NK og GF3 kan bytte plads,
eller begge være i førerhus)
KØ
3 GRP
Gruppe køretøj med ruffet lad
Bilag 10, Pakning af KØTJ
MAN 8
A Sløringsnet på tagstativ, oven på lange redskaber
B (I førerhuset)
→ KØ + VKMD sidelommer til rygsæk (m.
en ration)
C → 4 x rygsække u. sidelommer
→ 3V = DEL-trop Uldtæpper + båreseler
D → 4 x Rygsække u. sidelommer
E (Oven på kasserne)
→ 2V = DF + SIGMD rygsæk m. sidelommer
→ 3V = NK/DEL rygsæk m. sidelommer
F → Feltaffutage M/62
G → DYKN M/84
H → Rygsæk u. sidelommer
I → FØ MAT
→ 2V = DF FØ MAT inkl. NOK M/00
→ NOK M/94
→ LAM M/98
J → Felttelefon M/55, batteriløs
→ Felttelefonsæt, FT 58
K → Kogeudstyr
→ Feltrationer
L → Tilbehør til alle VB
→ AMM til alle VB
→ HGR
→ Kabeltromle KT 2
→ Tromlebøjlesæt
M → PVV M/95
→ LMG M/62
→ 2V = DEL-trop FTLF MAT inkl. linietaske
N → Plade til DYKN M/84
O (Bundet fast på øverste/midterste del af rammen)
→ 3V = båresæt
P → Rygsæk M/96 m. én collie + tilbehørstasker
- 104 -
→ Én collie
(Sidefjæl)
→ Sidelommer til rygsæk (m. en ration til
hver INF)
R → Sløringsstænger fastspændt i længderetning
S/T Vanddunk og gasflaske m. holder under lad
U Ladets bund skal holdes frit
Q
B
A
E
F
E
N
C
H
I
D
H
K
J
G
T
S
R
L
M
M
O
Q
U
- 105 -
P
MAN 10
A Sløringsnet på tagstativ, oven på lange redskaber
B (I førerhuset)
→ 1V = KØ + VK rygsæk, komplet
→ 2V = KØ + VK + DF + SIGMD rygsæk,
komplet
→ 3V = KØ + VK + NK/DEL rygsæk,
komplet
C Lange redskaber i materielkasse bag førerhus
→ 3 x rygsække u. sidelommer i hver
D
hjørnekasse
E → 2 x rygsække, komplet
→ 3V = DEL-trop Uldtæpper + båreseler
F → DYKN M/84
G → FA M/62
H → FTLF materiel
→ NOK M/94
→ LAM M/98
→ 2V = DTR FØ MAT inkl. NOK M/00
I
→ Kogeudstyr
→ Feltrationer
J
Plade til DYKN M/84
K → Vanddunk, 25 liter
L → AMM og tilbehør til alle VB
M → PVV M/95
N 6 x Sidelomme til rygsæk på hver side af sidefjæl
O → Rygsæk M/96 m. collie + tilbehørstasker
P → 3V = Båresæt fastspændt
Q → 2 x sløringsstang i hver side
R KØTJ spade fastgjort under ladet
S Gasflaske m. holder under ladet
T Samtaleanlæg på siden af venstre hjørnekasse
1V/2V/3V = 1/2/3 GRP KØTJ
Lange redskaber kan også placeres enten i L/M, hvis
der er plads, eller spændes fast til sidefjælene.
- 106 -
Der må ikke ligge materiel frit i bunden af KØTJ
B
A
C
D
G
F
E
T
D
S
H
I
J
R
K
Q
M
L
P
O
N
N
Pakningsbestemmelser for MAN 13 udgives senere.
- 107 -