EN GRØN P. KNUDSENS GADE

M a rg u ri tru te n p å P. Kn u d s e n s G a d e
(1 *5‘1 3 .18'6(16 *$'(
EN GRØN P KNUDSENSGADE
I 1 91 3 stiftes AKB med opføreslen af de for P Knudsens Gade
karrakteristiske rødstensejendomme mod det der i dag er Sydhavenen
Plads.
Med tiden er AKB bebyggelsernes forhaver mod gaden kriaftigt reduceret i
størrelse og visse steder helt nedlagt for at give plads til den voksende
biltrafik. Således køre der i dag omkring 25.000 biler mellem kl. 06 og 1 8 på
P. Knudsens Gade. Heraf er knap 8%, svarende til ca. 1 900 lastbiler, busser
o.l., tung trafik.
P. Knudsens Gade er ca. 750 meter lang, og forbinder Sydhavnen Plads
med Ellebjergvej og Folehaven. Således er den en del af ring 2 der forbinder
Holbæk Motorvejen med det indre København.
Gaden har i alt fire vejbaner, to i hver retning. Der er parkering i et tredie spor
i begge sider af gaden, ligesom at der er cykelsti og fortov i begge sider.
For at mindske generne fra den megen trafik langs gaden, foreslås det at
parkeringspladserne delvist inddrages for at give plads til en grøn
multifunktionel skærm mellem vejbaner og cykelsti.
den grønne skærm vil have følgende egenskaber:
Magasin for regnvandsopsamlig fra tage.
Støjreduktion.
Partikelfilter.
Trafiksesparering af biler fra cyklister og gående.
P. Knudsens Gade med forhaver ca. 1 923
Desuden foreslås det at det samlede gadeprofil optimeres, således at det vli
være muligt at udvide og genetablere flere af de oprindelige forhaver.
Optimeringen vil også give mulighed for at skabe et bredere og mere
gennerøst fortov ved Ellebjerg Skole.
FREMTIDIGE FORHOLD
EKSISTERENDE FORHOLD
A
A
PLANUDSNIT VED ELLEBJERG SKOLE
B
B
PLANUDSNIT VED BOLIGER
SNIT A-A VED ELLEBJERG SKOLE
SN I T B-B VED BOLI GER
PRINCIP FOR GRØN SKÆRM
De tre modelfotos illustrere hvordan en grøn skærm langs P Knudsens Gade
i princippet kan opbygges. Og som det fremgår at illustrationerne kan
skærmen kombineres med en ny cykelsti med indbygget regnvandsfilter.
Idéen er at udvikle to præfabrikerede moduler, der hver for sig eller i
kombination kan integreres langs større befærdede veje, som P Knudsens
Gade, og dermed højne kvaliteten for beboerne her og gøre området robuste
overfor fremtidens udfordringer.
Den grønne skærm . Ved at optimere udnyttelsen af det samlede vejprofil vil
det være muligt at opstille en præfabrikeret multifunktionel grøn skærm der
begrænser generne fra den tunge trafik . Skærmen vil fungere som et
vertikalt regnvandsmagasin, der opsamler tagvand fra ejendommene langs
vejen. Udover således at kunne håndtere nedbør, vil skærmen have
følgende egenskaber:
- Reduktion af varmeø effekten langs byens veje ved fordampning fra
skærmens store overflade.
- Planter vil binde skadelige partikler fra biler.
- Vækstmedie og regnvandsmagasin vil fungere som partikelfilter.
- Støjreduktion fra trafik.
- Øget trafiksikkerhed gennem separering af biler fra gående og cyklister.
Cykelsti til håndtering af overfladevand . Cykelstien vil fungere som en
lukket overflade rende for afledning af regnvand, samtidigt med at forurenet
overfladevand renses i den . Det betyder at der på strategiske steder kan
udledes rent vand til grundvands nedsivning eller til parkanlæg, gårdmiljøer
o.l. langs gaden.
1‘5/‘91‘5/‘9
SEPTEMBER 201 2