NYT FRA KØBNERKIRKEN

NYT FRA
KØBNERKIRKEN
December 2010 – Januar 2011
KØBNERKIRKENS BAPTISTMENIGHED - SHETLANDSGADE 6 - 2300 KBH. S
Tårnspringer Thomsen fra Tåstrup
Faktisk hed han Jimmy Jamison og var
fra USA. Men ellers er det rigtigt, for
verdens modigste tårnspringer giftede
sig med Kirsten Ingeborg og bosatte
sig i Danmark. I 40 år optrådte han
med sit nummer: Fra 32 meter sprang
han ned i et lille bassin med knap 2 m
dybt vand.
Som ung testpilot foretog han et ufrivilligt udspring uden faldskærm fra en
flyver ud over vandet. Det gav ham
’blod på tanden’. Selv om han fik flere
kvæstelser ved springet, forlod han
sin stilling som kaptajn i hæren for at
blive stuntman i utallige film, indtil
han til sidst blev fuldtids tårnspringer.
I mange år havde Jamison fast arbejde hos Palle Sørensen i hans omrejsende ”Pallis Tivoli”. (Ingen ved i dag,
hvorfor man stavede det sådan). I
sommeren 68 var Jamison 68 år og
var begyndt at blive usikker. Han kom
galt af sted et par gange. Selv om han
havde lært sig selv at sætte skulderen
på plads, når den gik af led, sagde
hans kone, at han skulle stoppe, inden det gik helt galt. Men en skattegæld og en ugeløn på 5000 kr. fik
Jamison til at fortsætte sine udspring.
Torsdag den 1. august 1968 kl. 23
sprang tårnspringer Thomsen fra Tåstrup sit sidste spring. Det var ved
Frederikshavns 150 års købstadsjubilæum. Folkemængden så en lille,
halvskaldet mand tage sin badehætte
på og kravle 32 meter mod himlen.
Den dag ventede han længe, før han
sprang. Og noget gik galt. De, der stod
nærmest, mærkede jorden ryste, da
Jamison ramte bunden i bassinet. Han
brækkede hals og ryg og døde senere
af sine kvæstelser.
Sangeren Allan Olsen var dengang 12
år og var med sine forældre blandt
tilskuerne. Senere skrev han en sang
om det, han så: ”Balladen om TTT.”
Om øjeblikket inden springet synger
Allan Olsen:
”ude over havet var himlen sort,
tårnspringer Thomsen stod ved himmerigs’ port,
som engang en håndværker på sit
kors,
stod han stille lidt med armene spredt
ud på tværs
som engang en håndværker i Palæstina
var han halvvejs en helt,
halvvejs noget man ku’ grine af”
Når tårnspringeren brækker halsen,
og når håndværkeren hænger på korset, så er døden uundgåelig, og begravelsen betyder, nu er det slut. Bare
ikke for Jesus. To dage efter hans begravelse var graven tom, for Jesus
blev levende igen. Siden mødte han
Denne ”håndværker i Palæstina”, tøm- igen sine venner og gav dem besked
reren Jesus fra Nazaret, blev mere om at fortælle om dette mirakel i hele
kendt end tårnspringer Thomsen, selv verden.
om han kun blev halvt så gammel og Og nu fortæller jeg det videre: Lige
aldrig faldt for fristelsen til at springe meget hvornår og hvordan du og jeg
ud fra høje steder. Jesus blev kendt, kommer til at dø, så har Jesus allerefordi hans død kom til at redde liv. Han de reddet os fra døden. Han er Guds
blev dømt skyldig i overtrædelse af søn, der stod op af graven. Og fordi
blasfemiparagraffen, og straffen blev han dermed viste, at livet er stærkere
henrettelse ved korsfæstelse.
end døden, så kan jeg tro, at han også
Det var en retfærdig dom. Jesus var har reddet mit liv fra at gå tabt. Læs
skyldig, for han sagde om sig selv, at selv Johannes Evangeliet 11,25-26.
han var Guds søn. Og den slags må et
Kærlig hilsen Jan Kornholt
menneske ikke sige om sig selv, det er
blasfemi. Med mindre… det altså er
sandt! Og det er jo umuligt?
Gospelkoret i Madrid
Ny bankforbindelse!
Tiderne skifter, og der har i længere tid
verseret usikkerhed i forskellige retninger mht. Amagerbankens fremtid. I den
forbindelse har vi selvfølgelig tænkt på
kirkens økonomiske anliggender og
fulgt udviklingen, ligesom vi fra flere af
menighedens medlemmer er blevet
opfordret til at se alvorligt på situatioTuren var fuld af højdepunkter: Bl.a.
koncert med 750 tilhørere, gospelwork- nen.
shop, gospelgudstjeneste i en nigeri- Det har vi gjort, og efter moden overveansk pinsekirke, optræden på byens jelse og forhandlinger har vi nu skiftet
centrale torv, Plaza Mayor, og den af- til Nordea Bank. Dette betyder, at vi i
sluttende gudstjeneste, hvor Jan Korn- øjeblikket er i en overgangsperiode,
holt prædikede.
men i løbet af december er det helt slut
med Amagerbanken, og alle bankforretDet sociale samvær på turen har bety- ninger bliver via Nordea.
det utroligt meget for korets medlemmer: Samtaler i metroen på vej til næste Menighedens nye kontonummer, som
arrangement, kaffe eller et glas vin på skal benyttes fremover til indbetaling af
en fortovscafé, tapas eller fodbold og medlemsbidrag og andet, er:
snakken under morgenmaden på hotel- Reg. nr. 2150 konto nr. 0713582328.
let og vandrerhjemmet.
Kontonummeret er også at finde på
bagsiden af bladet og er aktivt allerede
Mange af korets medlemmer og tilhører- nu, så det er en god idé at ændre det
ne fortalte om oplevelser af Guds nær- med det samme, hvis man betaler sit
vær. Reaktionerne blandt tilhørerne var bidrag automatisk via netbank, så man
meget stærke. Nogen fortalte for første ikke glemmer det.
Annette Lund
gang om tro på Jesus, og andre blev
helbredt for sygdom.
Nedenfor ses nogle stemningsbilleder
fra turen taget - og venligst udlånt - af
Der tales nu om, at koret gerne vil på
Helle Lauritzen. Mange har taget billeflere udlandsrejser. Men det betyder
der, og det forlyder, at der ved korets
ikke, at du kommer til at mangle muligjuleafslutning den 14. december kl. 19
heder for at høre koret herhjemme.
vil blive tilbageblik samt vist video fra
Kom og lyt med hver tirsdag aften, når
turen, så hvis du vil se mere, er du velkoret øver kl. 19.00, og glæd dig til julekommen til at komme og kigge med
koncerten i Købnerkirken søndag den
denne aften.
12. december kl. 16.00.
I efterårsferien var 79 sangere, musikere mv. fra Amager Gospelkor i Madrid.
Turen var arrangeret i samarbejde med
”Gospel Blessings”, der hører til i den
internationale menighed, Immanuel
Baptist Church, i Madrid.
ALPHA
Hvad er meningen med det onde? Hvordan skal
jeg leve mit liv?
Hvad skal jeg
med Jesus? Er
kirken en død
sild? Hvad betyder ånd? Hvem er
Gud?
Hvis du kan tænke dig at udforske
nogle af disse spørgsmål, så er ALPHA
for dig. ALPHA er et kursus om det
vigtigste i kristendommen. Du kan
begynde her, hvis du intet ved og intet
tror. Eller hvis du ved det hele og har
troet på alt muligt, men nu er i tvivl, så
er ALPHA også for dig. Her er spørgsmålene nemlig vigtigere end svarene.
I fællesskab med Bethel, Missionsforbundet, indbyder Købnerkirken til dette grundkursus i, hvad kristen tro er.
Første gang er onsdag den 19. januar
i Bethel, Tingvej 11, og kurset fortsætter derefter hver onsdag i 10 uger.
Hver aften begynder med aftensmad
kl. 18.30, derefter følger aftenens
undervisning, som de to kirkers præster, Gunni Bjørsted og Jan Kornholt,
står for på skift.
Tredje del af aftenen er samtale i små
grupper, mens vi får kaffe. Og så er
det gratis, du skal kun betale for de
fælles måltider. Tag en folder i kirken
og tilmeld dig.
Julen i Købnerkirken
Lørdag den 11. december kl. 13.00 indbyder Kvindekredsen til den årlige
julemiddag for alle aldre. Indbydelser udsendes til de over 60-årige, og øvrige
interesserede kan skrive sig på tilmeldingslisten, som er fremlagt i kirkens forhal. Yderligere information fås hos Grete Simonsen på telefon nr. 3258 8776.
Søndag den 12. december kl. 16.00 byder gospelkoret velkommen til julekoncert. Vi kan denne dag glæde os til at høre et frisk og dejligt julerepertoire, som
koret har haft travlt med at øve, siden de kom hjem fra Madrid i sidste måned
(læs om denne tur på modsatte side). Billetter kan købes i forsalg om søndagen
samt ved korøvelserne og koster 50 kr. Venter man og køber i døren, er prisen
75 kr. - hvis der da ikke som tidligere bliver udsolgt på forhånd!
Runde dage:
Helle Lassen og Svend Pedersen har
begge 50 års dåbsdag den 18. december.
Hjertelig
Tillykke!
Søndag den 19. december kl. 14.00 er der julefest for hele menigheden, familien og forhåbentlig en masse venner, vi måske ikke ser så
tit i kirken. Kom og vær med til et par hyggelige og festlige timer
denne eftermiddag. I skrivende stund er programmet ikke kendt,
men mon ikke julemanden kommer forbi til glæde for både børn og
barnlige sjæle i almindelighed?
Fredag den 24. december kl. 16.00 fejrer vi Juleaftensgudstjeneste, og Jan
Kornholt prædiker. Som nævnt andetsteds går den løse kollekt ved denne Gospelgudstjeneste
Den 3. oktober var der premiere på endgudstjeneste til Bibelselskabet.
nu en ny og forfriskende form for gudstjeneste, nemlig gospelgudstjeneste.
Denne var tilrettelagt på gospelmusikkens præmisser med bøn og prædiken
lagt ind, så det passede til gospelmusikkens form. Anledningen var en meget
Særlige kollekter
Ny i menighedsrådet
positiv oplevelse både for gospelkorets
I december og januar har vi følgende Fra 1. januar 2011
medlemmer og de personer, der kom for
særlige indsamlinger: Ved gudstjene- træder Kirsten Diat lytte, og derfor er det besluttet at lave
sten den 12. december går den løse nesen ind i menigen sådan med jævne mellemrum i den
kollekt til International City Baptist hedsrådet for en
kommende tid.
Church (ICBC), som i en årrække har periode på 4 år.
haft fast mødested i Broholmkirken. Kirsten afløser Per
I foråret er der planlagt 3 gospelgudstjeMenigheden ønsker nu at købe kirken, Svensen, som har
nester - alle aftengudstjenester - og den
men behøver en økonomisk håndsræk- siddet i menighedsførste finder sted søndag den 30. januar
ning til udbetalingen. BiD har opfordret rådet i flere omgankl. 19.00.
19.00 Jan Kornholt står for gudstjemenighederne til at foretage en ind- ge, den sidste perinesten i samarbejde med Amager Gosamling/kollekt, og det vil vi i Købner- ode i 3½ år.
spelkor, og disse gospelgudstjenester
kirken naturligvis gerne efterkomme.
træder i stedet for de halvårlige gudstjeVi ønsker Kirsten tillykke med valget og
nester, koret ellers plejer at medvirke i.
Juleaften går den løse kollekt som altid velkommen til arbejdet og siger samtidig tak til Per for hans tid i rådet. Ved
til Bibelselskabet.
Kom og oplev en gudstjeneste, hvor sannytårsgudstjenesten den 2. januar vil
gen og musikken er i centrum, men hvor
Den 2. januar bliver der indsamling til der bliver budt officielt velkommen og
der samtidig bliver rig mulighed for ord
Købnerkirkens renovering, som vi vil sagt tak til hhv. Kirsten og Per.
til eftertanke.
høre meget mere om i den kommende
tid.
Onsdagstræf
Kirkebladet kvitterer med tak for
følgende bidrag:
300 kr.: M. Jensen
Årets første onsdagstræf finder sted
onsdag den 19. januar kl. 12.00.
12.00 Denne dag tager Grete Simonsen os med
på tur til Letland. Turen, som Grete
deltog i, var arrangeret af Kvindeforbundet, der som bekendt er meget aktive med forsendelse af pakker mv. til
Letland, og i anledning af Letlands Baptistkirkes 150 års jubilæum var en
gruppe af sted for at styrke fællesskabet mellem søsterkirkerne. Grete vil
denne dag vise billeder og fortælle om
oplevelser fra turen.
Seriøs garanti:
Kirketider
DECEMBER
JANUAR
Torsdag den 2.
19.00 Undervisning og bøn.
Fredag den 3.
15.00 Evangelisk Alliances Bedemøde
i Købnerkirken.
Søndag den 2.
10.30 Café- og nadvergudstjeneste. Jan
Kornholt. Indsamling til Købnerkirkens
renovering.
Torsdag den 6.
19.00 Undervisning og bøn.
Søndag den 5.
10.30 Cafégudstjeneste. Jan Kornholt.
Tirsdag den 7.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 8.
12.00 Bibel- og bedemøde.
Fredag den 10.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Lørdag den 11.
13.00 Julemiddag. Se omtale.
Søndag den 12.
10.30 Adventsgudstjeneste. Jan Kornholt. Kollekt til ICBC. Se omtale.
16.00 Julekoncert med gospelkoret. Se
omtale.
Tirsdag den 14.
19.00 Gospelkorets juleafslutning.
Torsdag den 16.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Søndag den 19.
14.00 Julefest. Se omtale.
Fredag den 24. - Juleaften
16.00 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Kollekt til Bibelselskabet.
Søndag den 26.
INGEN GUDSTJENESTE!.
GUDSTJENESTE!
Søndag den 9.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kornholt.
Mandag den 10.
19.00 Menighedsrådsmøde.
Evangelisk Alliances Bedeuge:
Onsdag den 12.
15.00 Solvang Kirke, Remisevej
Torsdag den 13.
19.30 Købnerkirken. Taler: Bent Bjerring-Nielsen
Fredag den 14.
19.30 Luthersk Missionsforening, Kirkegårdsvej. Taler: Gunni Bjørsted
Tirsdag den 11.
19.00 Gospelkoret øver.
Fredag den 14.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Søndag den 16.
10.30 Gudstjeneste. Jan Kaas.
Tirsdag den 18.
19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 19.
12.00 Onsdagstræf. Se omtale.
18.30 Alpha-kursus i Bethel, Tingvej 11.
Se omtale.
Torsdag den 20.
19.00 Undervisning og bøn.
OBS!! Forud for alle formiddagsgudstjeSøndag den 23.
nester er der bøn kl. 9.30.
10.30 Fællesgudstjeneste med IBA.
Gilbert Rukundo & Jan Kornholt.
12.00 Forhandlingsmøde.
ALLE VORE LÆSERE ØNSKES Tirsdag den 25.
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 19.00 Gospelkoret øver.
Onsdag den 26.
SAMT ET GODT NYTÅR!
12.00 Bibel- og bedemøde.
18.30 Alpha-kursus i Bethel, Tingvej 11.
Fredag den 28.
20.00 Natkirke i Kristuskirken.
Søndag den 30.
19.00 Gospelgudstjeneste. Jan Kornholt
og Amager Gospelkor.
Adresser
Købnerkirkens Baptistmenighed
Shetlandsgade 6
Postadresse: Lærdalsgade 5
2300 København S.
Bankkonto i Nordea:
Nordea
Reg. 2150 konto nr.0713582328.
Hjemmeside: www.koebnerkirken.dk
Menighedens præst:
Jan Kornholt
Lærdalsgade 5, 4.th.
2300 København S
Tlf. 44 91 44 88
Mobil: 21 49 44 12
E-mail: [email protected]
Menighedsrådets formand:
Jan Kaas Henriksen
Tlf. 25 57 80 60
E-mail: [email protected]
Øvrige menighedsrådsmedlemmer:
Jacob Anhøj: Tlf. 32 55 17 53
Jesper Mølgaard: Tlf. 45 42 09 36
Per Svensen: Tlf. 32 97 50 55 - indtil
31.12.2010
Kirsten D. Dinesen: Tlf. 25 70 68 83 fra 01.01.2011.
Menighedens kasserer
Annette & Niels-Erik Lund
Tlf. 32 84 95 00
E-mail: [email protected]
Kvindekredsen & Lokalereservation
Grete Simonsen
Tlf. 32 58 87 76
E-mail: [email protected]
Næste nummer af kirkebladet ududkommer den 30. januar. Indlæg modtages med tak! DeadDead-line: Den 20.
januar 2011.
Nyt fra Købnerkirken
Redaktion: Annette Lund
Email: [email protected]
Bidrag til bladet modtages med
tak på bankkonto nr. 2150
0713582328 mrk. ”blad”.
På gensyn i Købnerkirken - Baptistkirken på Amager