BRUGERINFORMATIONER

DK
LASTBILSGEBYRET I TYSKLAND
BRUGERINFORMATIONER
ag
pl
to
re
te 14
da 20
Op
På vegne af
www.toll-collect.de
INDHOLD
Forord....................................................................................................................... 1
1Overblik.............................................................................................................. 2
2Gebyrpligt........................................................................................................... 4
2.1 Bestemmelser for gebyrpligten....................................................................... 4
2.1.1 Gebyrpligtige køretøjer.......................................................................... 4
2.1.2 Gebyrfrie eller køretøjer fritaget for gebyrpligten.................................... 4
2.1.3 Gebyrpålagt vejnet................................................................................ 5
2.2 De deltagende parters ansvarsområder........................................................... 6
2.2.1 Ansvarsområder indenfor dette public private partnership:
Forbundsrepublikken Tyskland og Toll Collect ........................................ 6
2.2.2Ansvar for kontrol og bødeopkrævning: BAG........................................... 7
2.2.3 Ansvar for vejnettet: BASt...................................................................... 7
3Registrering........................................................................................................ 8
4Bookingtyper...................................................................................................... 9
4.1 Automatisk booking med køretøjsaggregat (OBU)............................................ 9
4.1.1 Installation af køretøjsaggregatet (OBU’en)............................................ 10
4.1.2 Køretøjsaggregatets (OBU’ens) funktionsmåde....................................... 11
4.2 Manuel booking.............................................................................................. 12
4.2.1 Booking på internettet........................................................................... 12
4.2.2Booking ved gebyrterminalen................................................................. 13
4.3 Annullering af den manuelle booking............................................................... 16
4.3.1 Annullering på internettet...................................................................... 17
4.3.2 Annullering ved gebyrterminalen............................................................ 17
4.4 Krav på godtgørelse efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet.............18
5Gebyrstørrelse.................................................................................................... 19
6Betalingsmåder................................................................................................... 23
6.1 Betalingsmåder for registrerede brugere......................................................... 23
6.1.1 Afregning pr. tilgodehavendekonto via Toll Collect.................................. 23
6.1.2 Betalingsmidler med betalingsgaranti.................................................... 24
6.2 Betalingsmidler for ikke registrerede brugere.................................................. 25
6.2.1 Kontant ................................................................................................. 25
6.2.2 Tank- og kreditkort................................................................................. 25
7 Afregning for registrerede brugere..................................................................... 26
7.1 Regelmæssig gebyropstilling.......................................................................... 26
7.2 Ekstraordinær gebyropstilling......................................................................... 26
7.3 Reklamation af gebyropstillingen.................................................................... 26
7.4 Ekstra tjenester.............................................................................................. 27
8Kontrol................................................................................................................ 27
9 Spørgsmål og svar.............................................................................................. 29
10 Service og kontakt.............................................................................................. 35
FORORD
Kære læser!
Placeringen i Europas centrum har gjort Tyskland til omdrejningspunktet for den internationale lastbilstrafik. Tusindvis af lastbiler fra hele Europa kører gennem Tyskland og benytter
her især de tyske motorveje. Den stadigt stigende godstransport belaster de tyske veje
meget og kræver betydelige investeringer til vedligeholdelse og udvidelser.
Den tyske regering besluttede i januar 2005 at omfordele disse omkostninger svarende til,
hvem der har forårsaget disse, ved at indføre et strækningsbaseret vejgebyr for alle ind- og
udenlandske lastbiler med en tilladt totalvægt fra 12 tons og opefter.
I et public private partnership har Toll Collect for Forbundsrepublikken Tyskland udviklet og
oprettet et gebyrsystem, der for første gang i verden kombinerer positionsbestemmelse ved
hjælp af satellitter med moderne mobilkommunikationsteknologi i et system. Gebyrerne
opkræves – modsat ved anvendelsen af vignetter – på baggrund af den kørte gebyrpålagte
strækning, akselantallet og miljøklassen. På denne måde betaler brugeren kun for de faktisk kørte kilometer – rimeligt og retfærdigt.
Toll Collect har skabt et system, hvor trafikstrømmen på motorvejen ikke hæmmes under
gebyropkrævningen. I modsætning til traditionelle vejgebyrsystemer kræver denne innovative teknologi hverken hastighedsbegrænsninger, at lastbilerne standser, eller må holde
sig til særlige vognbaner. På denne måde er det lykkedes at gøre opkrævningen af vejgebyret moderne og fleksibel for de tyske og europæiske transportvirksomheder.
Desuden er Toll Collect systemet teknisk indrettet sådan, at det også understøtter andre
gebyrsystemer. I september 2011 oprettede man servicen TOLL2GO sammen med den
østrigske gebyroperatør ASFINAG. Med TOLL2GO kan gebyret for lastbiler med en totalvægt
fra 12 tons og opefter også opkræves i Østrig med Toll Collect køretøjsaggregatet, der er
monteret i lastbilen.
Denne informationsbrochure indeholder alt om lastbilsgebyret i Tyskland – fra registreringen via bookingtyperne til gebyropstillingen.
Du ønskes altid en god tur!
Venlig hilsen
Toll Collect
1
1 OVERBLIK
1OVERBLIK
Toll Collect gebyrsystemet har tre typer for
booking af strækninger:
▪▪
▪▪
▪▪
automatisk via et monteret køretøjsaggregat, den såkaldte On-Board Unit
(OBU),
manuelt ved en gebyrterminal eller
manuelt på internettet.
Systemets centrale punkt er den automatiske booking. Køretøjsaggregatet, der er
monteret i lastbilen, registrerer ved hjælp af
satellitsignaler (Global Positioning System,
GPS) samt ekstra positionsbestemmende
sensorer, på hvilke gebyrpålagte strækningsafsnit lastbilen kører. OBU’en udregner lastbilens position og kan på ethvert
tidspunkt tilordne den et strækningsafsnit
på det godt 30.000 kilometer gebyrpålagte
vejnet (begge kørselsretninger). Aggregatet
udregner så gebyret ved hjælp af brugerens
oplysninger om miljøklassen og akselantallet og sender disse data videre til Toll Collects computercentral via mobiltelefoni.
Alternativer er de manuelle bookingtyper:
Brugeren kan booke den gebyrpålagte
strækning ved en gebyrterminal eller på internettet. Disse data overføres også til Toll
Collects computercentral.
Forudsætningen for at kunne booke en
strækning via køretøjsaggregatet er, at den
gebyrpligtige virksomhed og dennes køretøjer i forvejen er registreret hos Toll Collect.
Til booking af en strækning på internettet er
det ligeledes nødvendigt at være registreret
hos Toll Collect.
For registrerede brugere afregnes gebyrerne
via betaling med kreditkort, betaling med
kreditkort på tilgodehavendebasis, tilgodehavendekonto via Toll Collect, tankkort eller
LogPay-betaling.
Booking på gebyrterminalerne kan anvendes af alle brugere. Ikke-registrerede brugere kan vælge mellem følgende betalingsmåder: kontanter, tank- eller kreditkort. Registrerede brugere kan derudover også betale med deres bilkort. Så står de bookede
strækninger på den månedlige gebyropstilling og gebyrerne afregnes først efter benyttelsen af det gebyrpålagte strækningsnet.
Customer Service er kunderne behjælpelig
med alle spørgsmål om betalingsmåder og
om det samlede lastbilsgebyrsystem.
For at sikre at forpligtelsen til at betale vejgebyret overholdes har Toll Collect oprettet
et omfattende kontrolsystem til „Forbundskontoret for godstransport“ (BAG).
Ved en kontrol undersøges det i Toll Collects
computercentral, om alle kontrollerede gebyrpligtige køretøjer har en gyldig booking
af de kørte strækninger. Kontrolsystemet
består af automatiske kontroller ved kontrolbroer og bærbare kontrolapparater, stationære og mobile kontroller med tilsvarende kontroludstyr og driftskontroller. Samspillet mellem alle disse kontroltyper garan-
2
terer en tilstrækkelig og kontinuerlig kontrol
af gebyrpligtens overholdelse og giver mulighed for hele tiden at tilpasse kontrolsystemet til ændrede forhold. Herved tages
der hensyn til lovens bestemmelser om databeskyttelse.
▪▪
Forordning om opkrævning, om dokumentation af korrekt
udstyr og om refusion af lastbilsgebyr (LKW-Maut-Verordnung - LKW-MautV) af 24. juni 2003 (BGBl. I s. 1003),
senest ændret ved artikel 2 i loven af 23. juli 2013 (BGBl. I
s. 2550)
▪▪
Forordning om udvidelse af afgiftspligt på bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Mautstreckenausdeh­
Den 19. juli 2011 trådte den tyske fjerntrafikvejsgebyrlov (BFStrMG) i kraft og afløste
den tyske motorvejsgebyrlov (ABMG) som
retsgrundlag for opkrævningen af lastbilsgebyret. Ændringen af lovens betegnelse er
udtryk for, at det gebyrpligtige vejnet ikke
kun omfatter motorveje, men også hovedlandeveje eller delstrækninger af hovedlandeveje.
nungsverordnung - MautStrAusdehnV) af 8. december
2006 (BGBl. I s. 2858), senest ændret ved artikel 4 i loven
af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378)
▪▪
Forordning om regulering af lastbilsgebyrs-knudepunkter
for bestemte delstrækninger af hovedlandeveje (Bundesstraßenmaut-Knotenpunkteverordnung - BStrMKnotV) af
9. august 2013 (BGBl. I s. 3218)
De lovmæssige grundlag for den strækningsbaserede gebyropkrævning er:
▪▪
Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG = lov om vejafgift for fjernveje) af 12. juli 2011 (BGBl. I s. 1378), senest
ændret ved artikel 2, afsnit 152 i loven af 7. august 2013
(BGBl. I s. 3154)
3
2 GEBYRPLIGT
2GEBYRPLIGT
Det tyske vejdirektorat (BASt) offentliggør det
aktuelle gebyrpålagte vejnet på internettet.
Alle gebyrpålagte tyske motorveje og hovedveje for lastbiler med en tilladt totalvægt fra
12 tons og opefter er opført på internettet på
www.mauttabelle.de.
2.1 Bestemmelser for gebyrpligten
2.1.1 Gebyrpligtige køretøjer
Gebyrpligtige er alle tunge lastbiler eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt på mindst 12 tons, som
▪▪
▪▪
udelukkende er bestemt til godstransport (1. alternativ) eller
anvendes hertil (2. alternativ).
Som begrundelse for gebyrpligten er det tilstrækkeligt, hvis et af de to alternativer er
opfyldt i den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs
(BFStrMG) § 1, stk. 1, pkt. 2, nr. 1.
Gebyrpligten i henhold til det første alternativ følger allerede uafhængigt af, om
▪▪
▪▪
▪▪
der faktisk transporteres gods,
godstransporten sker erhvervsmæssigt
eller til egne formål (intern varetransport
inden for en virksomhed) eller
det pågældende køretøj er fritaget for
vægtafgift/vejbenyttelsesafgifter.
Hvis køretøjer eller køretøjskombinationer
anvendes til lønnet eller forretningsmæssig
godstransport (erhvervsmæssig godstransport eller intern varetransport inden for en
4
virksomhed), er der tale om en gebyrpligt i
henhold til det andet alternativ.
Vedrørende enkeltheder om beregningen
af den tilladte totalvægt for køretøjskombinationer kan man informere sig i den tyske
lov om indregistrering af motorkøretøjer
„StVZO“ § 34, stk. 7.
Uafhængigt af deres oprindelsesland skal
alle gebyrpligtige brugere betale for de kørte gebyrpålagte strækninger.
2.1.2 Gebyrfrie eller køretøjer fritaget
for gebyrpligten
Køretøjer eller køretøjskombinationer med en
tilladt totalvægt under 12 tons er gebyrfrie.
Gebyrfrie er ligeledes køretøjer eller køretøjskombinationer med en tilladt totalvægt
på mindst 12 tons, som hverken udelukkende er bestemt til godstransport eller anvendes hertil.
Iht. den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs
(BFStrMG) § 1, stk. 2 er derudover følgende
køretøjer og køretøjskombinationer fritaget
for gebyrpligten:
1. Busser
2. hærens køretøjer, politibiler, køretøjer
til civilbeskyttelse og -forsvar, brandbiler og øvrige beredskabstjenester samt
Forbundsrepublikkens køretøjer,
3. køretøjer, der udelukkende anvendes til
vejvedligeholdelse og trafikafdelingen
inklusiv vejrenholdelse og vinterservice,
4. køretøjer, som udelukkende anvendes i
gøgler- og cirkusindustrien,
5. køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til
transport af gods, som tjener til hjælp i
nødsituationer.
Forudsætningen for gebyrfritagelsen er undtagen ved busser og køretøjer, som anvendes af almennyttige eller godgørende organisationer til transport af gods som hjælp i
nødsituationer, at det udvendigt på motorkøretøjerne kan ses, at disse er bestemt til
det pågældende formål.
Ejere eller brugere af gebyrfrie eller køretøjer eller køretøjskombinationer fritaget for
gebyrpligten kan frivilligt under bestemte
forudsætninger få registreret disse køretøjer hos Toll Collect som gebyrfritaget. Registreringen gælder i to år, og der kan efter
behov ansøges om en forlængelse af gebyrfritagelsen. Nærmere informationer samt de
pågældende formularer findes på internettet på www.toll-collect.de eller kan bestilles
hos Customer Servicen.
2.1.3 Gebyrpålagt vejnet
Gebyrpligten gælder på alle tyske motorveje
inklusiv benzinstationer og rastepladser og
begynder ved tilkørslen til motorvejen. Motorveje (BAB) er iht. loven alle fjerntrafikveje,
der formelt hører til de tyske motorveje.
Gebyrpålagte tyske hovedveje grænser principielt op til en motorvej og er udbygget ligesom motorveje. Som betingelser for gebyrpligten på en hovedvej er der fastlagt de følgende kriterier:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Oplysningerne på formularen om registrering af ikke gebyrpligtige køretøjer skal udfyldes komplet og i overensstemmelse med
sandheden. Ejeren eller brugeren bærer
alene ansvaret for oplysningernes rigtighed
ved registreringen af et gebyrfritaget køretøj (selvdeklarationsprincippet). Registreringen indeholder derfor ingen retlig anerkendelse af gebyrfriheden eller gebyrfritagelsen af Toll Collect eller „Forbundskontoret for godstransport“ (BAG). De kompetente
myndigheder er til enhver tid berettiget til at
kontrollere oplysningernes rigtighed. Med
hensyn til betingelserne henvises der til den
tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs (BFStrMG) §
1, stk. 1 og 2.
Det skal dreje sig om strækninger, der
skal være ejet og vedligeholdt af den tyske stat. Disse skal være mindst firesporede og med mindst to kørebaner i hver
kørselsretning.
Disse skal stå i umiddelbar forbindelse
med en tysk motorvej og have en længde
på minimum fire kilometer.
Der skal være anlagt en gennemgående
adskillelse af kørselsretningerne (midterrabat).
Desuden må det ikke dreje sig om gennemfartsveje gennem bymæssig bebyggelse.
Tilsvarende udbyggede strækninger af hovedveje har siden 1. august 2012 været gebyrspligtige iht.den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG).
5
2 GEBYRPLIGT
De opførte kriterier gælder ikke for de følgende strækninger, der ligeledes hører til
det gebyrpålagte strækningsnet og har været omfattet af gebyrpligten siden den 1. januar 2007:
▪
▪
▪
Hovedvejen B 75 mellem motorvejen A
253 og motorvejen A 7 (Hamborg),
hovedvejen B 4 nord for motorvejen A 23
til Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein og
Hamborg),
hovedvejen B 9 mellem grænsen Tyskland / Frankrig og tilkørslen Kandel-Süd
på motorvejen A 65 (Rheinland-Pfalz)
Undtaget fra gebyrpligten er i henhold
til den tyske fjerntrafikvejsgebyrlovs
(BFStrMG) § 1, stk. 3, nr. 1 til 4 de følgende
motorvejsstrækninger:
▪ Motorvejsstrækningen A6 fra den tyskfranske grænse til tilkørslen Saarbrücken-Fechingen i begge kørselsretninger,
▪ motorvejsstrækningen A5 fra den tyskschweiziske grænse og den tysk-franske
grænse til tilkørslen Müllheim/Neuenburg i begge kørselsretninger,
Det gebyrpålagte vejnet kan downloades på internettet på
www.mauttabelle.de.
▪
▪
motorvejsstrækninger, for hvis benyttelse der opkræves et gebyr iht. loven
om privat finansiering af fjerntrafikvejsbygning („Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz“) § 2 af 30. august 1994
(BGBl. I, side 2243) i den til enhver tid
gældende udgave,
motorvejsstrækninger, som kun er udbygget med en vognbane og som ikke
umiddelbart er tilsluttet det tyske motorvejsnet.
På internettet er det netop gældende
gebyrpålagte vejnet offentliggjort på
www.mauttabelle.de.
2.2 De deltagende parters
ansvarsområder
2.2.1 Ansvarsområder indenfor dette
public private partnership:
Forbundsrepublikken Tyskland
og Toll Collect
I lovene er det fastlagt detaljeret, for hvilke
køretøjer der skal betales gebyr på de tyske
veje, samt hvordan dette opkræves og hvordan gebyrpligtens overholdelse kontrolleres.
Den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG) regulerer også, at forbundsregeringen ved en bekendtgørelse kan fastsætte størrelsen af gebyrsatserne. Hvordan
ansvarsområderne samt gebyrkontrollens
forløb er reguleret, fremgår af kapitel 8 „Kontrol“.
Lovens bestemmelser om gebyrpligten fastlægger rammerne, inden for hvilke Toll Collect fungerer som ordretager inden for et
public private partnership: Toll Collect har
oprettet systemet for en satellitunderstøttet
6
gebyropkrævning og driver dette som en pålidelig partner for Forbundsrepublikken Tyskland.
Derudover har Toll Collect ved særlig bemyndigelse fået overdraget de følgende opgaver:
Registrering af den gebyrpålagte vejbenyttelse og kontrollen af den korrekte gebyrbetaling samt en senere opkrævning af gebyret
i bestemte tilfælde.
2.2.3 Ansvar for vejnettet: BASt
Ansvaret for det gebyrpålagte vejnet har det
tyske vejdirektorat (BASt). BASt har stået for
opmålingen af f.eks. de enkelte strækningsafsnit, som det gebyrpålagte vejnet består
af. BASt står ligeledes for den permanente
opdatering af vejnettet (f.eks. når nye afsnit er færdige). På internetadressen www.
mauttabelle.de er det aktuelt gebyrpligtige
vejnet offentliggjort.
Toll Collect har som privatretlig virksomhed
ingen indflydelse på bestemmelserne, om et
køretøj er gebyrpligtigt eller fritaget fra gebyrpligten. Afgørelsen angående hvilke køretøjer der er gebyrpligtige, hvilke veje der er
underlagt gebyrpligten, hvor højt gebyret er
og hvilke miljøklasser der anvendes, træffes
af den tyske lovgivende myndighed.
2.2.2 Ansvar for kontrol og
bødeopkrævning: BAG
Forbundskontoret for godstransport (BAG)
er ansvarlig for at retsforfølge overtrædelser af gebyrpligten. Hvis det er bevist, at der
ikke er blevet opkrævet gebyr fra en gebyrpålagt lastbil for en kørt strækning, opkræves gebyret for den kørte strækning efterfølgende. Er det ikke muligt at fastlægge den
reelt kørte gebyrpålagte strækning, opkræves der generelt en strækning på 500 kilometer. BAG lagrer de nødvendige oplysninger, såsom indregistreringsnummer eller
gebyrsatser under kontrollen. Derefter indleder BAG en bødeopkrævning. Der kan opkræves bøder på op til 20.000 euro.
7
3 REGISTRERING
3REGISTRERING
Første trin mod en komfortabel gebyropkrævning er en registrering af den gebyrbetalende bruger og dennes køretøjer hos Toll
Collect.
Efter en udført „brugerregistrering“ modtager brugeren så en velkomstskrivelse, i hvilket denne informeres om brugernummeret,
samt to yderligere PIN-breve:
▪▪
Det første brev indeholder master PINkoden, som anvendes til autentificering
af den registrerede bruger. Denne kræves ved telefonisk forbindelse med
Customer Servicen, til ændring af data
samt som en forindstillet adgangskode
ved den første anmeldelse til booking på
internettet.
▪▪
Det andet brev indeholder flåde PIN-koden. Denne gælder for virksomhedens
samtlige registrerede køretøjer og letter
booking ved gebyrterminalerne med et
bilkort. For alle lastbilens data kan automatisk udlæses af bilkortet og anvendes
til bookingen. Dette sparer en manuel
indtastning af disse informationer.
Registrerede brugere kan vælge mellem tre
bookingtyper. Den automatiske booking
med et køretøjsaggregat (OBU) er den nemmeste og mest komfortable måde at betale
gebyret på. Derudover findes der også de
manuelle bookingtyper - på internettet eller
ved en gebyrterminal med et bilkort.
Desuden kan registrerede brugere anvende
samtlige betalingsmåder. Til dette indgår
brugeren og udbyderen af betalingsmåden
et aftaleforhold, som er uafhængigt af Toll
Collect.
Efter registreringen modtager virksomheden et bilkort (chipkort) for hver lastbil. På
dette er alle data lagret, der er nødvendige
til gebyropkrævningen som indregistreringsnummer, indregistreringsland, miljøklasse, akselantal og hovedvognens tilladte
totalvægt. Bilkortet forbliver også efter udleveringen til brugeren Toll Collects ejendom.
Formularerne til registrering findes på internettet på www.toll-collect.de. Disse kan enten ganske enkelt udfyldes direkte online
eller efter udprintningen udfyldes med hånden. Alternativt kan formularerne også rekvireres telefonisk hos Customer Service (se
kapitel 10 ”Service og kontakt”).
Dokumenterne skal derefter udprintes, underskrives og forsynes med firmastempel
og sendes til Toll Collect pr. fax eller med
posten.
8
4 BOOKINGTYPER
4BOOKINGTYPER
Der påløber kun gebyrer ved benyttelse af
de gebyrpålagte veje. Toll Collects system,
som er oprettet til gebyropkrævning, fungerer efter dette princip. Toll Collect giver brugerne mulighed for at benytte sig af tre forskellige bookingtyper:
▪▪
▪▪
▪▪
automatisk booking med et køretøjsaggregat (On-Board Unit, OBU),
manuel booking på internettet,
manuel booking ved en gebyrterminal.
Den automatiske booking med en OBU er
den nemmeste og mest komfortable måde
at betale gebyret på. Men der er også fordele ved de andre bookingtyper. På internettet
og ved en gebyrterminal er det muligt at
booke strækninger op til tre dage i forvejen.
En booking ved en gebyrterminal er især en
god løsning for virksomheder, som sjældent
benytter de gebyrpålagte tyske veje.
4.1 Automatisk booking med
køretøjsaggregat (OBU)
Hjertet i det satellitunderstøttede gebyrsystem er den automatiske booking ved hjælp
af et køretøjsaggregat, den såkaldte OnBoard Unit (OBU). Efter registreringen kan
hver bruger få monteret et køretøjsaggregat
i lastbilen. Ved hjælp af GPS-satellitsignaler
og yderligere positionsbestemmende sensorer registrerer OBU’en de kørte gebyrpålagte strækningsafsnit og beregner gebyret,
der skal betales på baggrund af de indstillede køretøjsdata og gebyrsatser.
Informationerne om gebyrerne sendes kodet via mobiltelefoni til Toll Collects computercentral. I computercentralen oprettes der
en afregning (se kapitel 6 „Betalingsmåder“). Transparens er garanteret: Hver registreret bruger kan på baggrund af gebyropstillingen eller den detaljerede kvittering for
enkeltturskørsel (kan vælges af brugeren
ved brugerregistreringen) følge det beregnede gebyr og dermed kontrollere, om det
opkrævede gebyr er rigtigt.
Automatisk booking
Satellitten sender positionsdata
(Global Positioning System, GPS)
Destination
Bruger
1. Montering
af køretøjsaggregat
2. Indtastning af
køretøjsdata
3. GPS-understøttet 4. Køretøjsaggregatet 5. Kontrol
(OBU’en) registre(stationær
strækningsregirer gebyrpålagte
og mobil)
strering
strækninger
8. Toll Collect afregner g
ebyrbeløbene med brugeren
6. Køretøjsaggregatet
udregner gebyret
7. B
eløbet sendes pr. mobiltelefoni
til Toll Collect-computercentralen
9
4 BOOKINGTYPER
4.1.1 Installation af
køretøjsaggregatet (OBU’en)
Monteringen af OBU’en aftaler brugeren med
en servicepartner, der er autoriseret af Toll
Collect. Disse specielt udvalgte og uddannede værksteder findes i hele Tyskland og i
andre lande i Europa. En detaljeret liste over
servicepartnerne findes på internettet på
www.toll-collect.de.
OBU’en stilles brugeren gratis til rådighed af
Toll Collect og denne tilhører også efter monteringen i lastbilen Toll Collect. Brugeren skal
selv afholde omkostningerne forbundet med
monteringen. Monteringstiden tager som regel ikke mere end fire timer for hver lastbil.
Ved nye lastbiler kan denne tid reduceres, hvis
lastbilen på kundens anmodning fra fabrikken
allerede er udstyret med et kabelsæt og en
antenne til OBU-monteringen.
For øjeblikket kan registrerede brugere vælge
mellem to forskellige OBU-modeller alt efter
tilgængelighed:
▪▪
Udover monteringen af OBU’en omfatter installationen de følgende trin:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Personalisering af OBU’en på stedet af en
servicepartner (overføring af køretøjs- og
brugerdata iht. bilkortet),
udlægning af antennekabel og installation af antennen,
tilslutning til tachografen,
tilslutning til lastbilens elektriske system,
montering af OBU’en,
prøvekørsel og instruktion af brugeren,
brugeren og servicepartneren bekræfter
begge en korrekt montering af OBU’en på
et monteringscertifikat.
▪▪
Instrumentbræt-OBU: Denne OBU monteres på instrumentbrættet. I køretøjsaggregatet findes der et DSRC-modul*, som anvendes til overførsel af OBU-dataene til
kontrolbroerne, BAG’s kontrolbiler og kontrolposter. Denne dataoverførsel sker ved
hjælp af infrarød - eller mikrobølgeteknologi, der sikrer et korrekt samspil (interoperabilitet) med andre gebyrsystemer.
Indbygnings-OBU: OBU’er af denne type
monteres i en DIN-skakt på samme måde
som en bilradio. Under installationen anbringes der yderligere et DSRC-modul på
forruden.
Ved begge OBU-typer monteres der en kombiantenne på lastbilens tag. Via denne antenne modtages GPS-signalet og data sendes til Toll Collects computercentral med
mobiltelefoni.
* Forkortelsen DSRC står for ”Dedicated Short Range Communication = kommunikation over korte afstande med infrarødt lys eller mikrobølger”.
10
Ved personaliseringen af køretøjsaggregatet
(OBU’en) indlæses de køretøjsspecifikke
data for lastbilen som f.eks. miljøklasse.
Lastbilens indregistreringsnummer og indregistreringsland lagres, dvs. at der på denne måde oprettes en entydig tilordning mellem disse og køretøjsaggregatet. Hvis nødvendigt kan disse data senere ændres direkte hos Toll Collect.
Når køretøjsaggregatet er monteret, overgives det til brugeren. Denne modtager en instruktion og en betjeningsvejledning af Toll
Collect servicepartneren. Derpå underskriver brugeren et monteringscertifikat hos
servicepartneren for at kvittere for overtagelsen af aggregatet.
tallet) før hver kørsel og evt. rette disse.
Indstillingerne fra den sidste kørsel forbliver som regel lagret. Ved opdateringer af
softwaren gendannes OBU‘ens grundindstillinger.
Når tændingen er slået til, føreren har kontrolleret dataene og bekræftet med ”OK”, og
den grønne lysdiode på OBU’en lyser, er det
automatiske gebyrsystem for det pågældende køretøj aktiveret. Yderligere detaljer
fremgår af betjeningsvejledningerne for
OBU’erne.
Følgende omkostninger skal blandt andet
afholdes af brugeren:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
Omkostningerne til montering af køretøjsaggregatet,
omkostningerne til afmonteringen, hvis
lastbilen ikke længere benyttes eller sælges og ved forretningsforbindelsens ophør med Toll Collect,
omkostningerne ved et skift af indregistreringsnummer samt ved ændring af de
gebyrrelevante data hos en servicepartner,
til- og frakørsel samt standtid hos servicepartneren i forbindelse med de ovennævnte arbejder.
4.1.2 Køretøjsaggregatets (OBU’ens)
funktionsmåde
OBU’en tændes automatisk, når tændingen
slås til. Chaufføren er forpligtet til at kontrollere de indtastede data (f.eks. akselan-
Ved den automatiske gebyropkrævning
modtager køretøjsaggregatet konstant positionsdata via GPS-signaler. Hermed registrerer OBU’en, hvor lastbilen befinder sig
og sammenligner kontinuerligt denne position med kortene, der er gemt i aggregatet.
For at understøtte positionsberegningen i
køretøjsaggregatet og dermed sikre en nøjagtig lokalisering, anvendes der også ekstra sensorer. Den såkaldte koblingslokalisering kontrollerer med et gyroskop og tachosignaler køretøjets bevægelser samt retningen.
Koblingslokaliseringen
er
en
positionsbestemmelsesmetode, der er uafhængig af GPS-positionsbestemmelsen.
Resultaterne fra satellit- og koblingslokaliseringen sammenlignes konstant med hinanden.
11
4 BOOKINGTYPER
Toll Collect-systemet fungerer også tak-
Længderne på de gebyrpålagte strækningsafsnit er fastlagt af det tyske vejdirektorat
(BASt) og er lagret i køretøjsaggregatet.
ket være de ekstra positionsbestemmende sensorer, hvis GPS-signalet
skulle svigte i en kort tid eller være forstyrret.
På grundlag af strækningsdataene, gebyrsatserne samt de indtastede og lagrede køretøjsdata beregner OBU’en det gebyr, der
skal betales, lagrer denne information og
sender den kodet pr. mobiltelefoni til Toll
Collects computercentral. Forsendelsen af
denne information sker altid når et bestemt
gebyrbeløb er nået, eller når et bestemt
tidspunkt er udløbet. Skulle aggregatet
være slukket på dette tidspunkt, sendes
dataene næste gang der tændes for aggregatet. Slukker chaufføren for lastbilens tænding, slukkes der også for OBU’en.
I Toll Collects computercentral tilordnes det
beløb, der skal betales, til brugeren ved
hjælp af lastbilens indregistreringsnummer.
På grundlag af dette, udfærdiges der regelmæssigt, p.t. en gang om måneden, en gebyropstilling, såfremt der er påløbet gebyrer.
4.2 Manuel booking
Alternativet til den automatiske booking
med køretøjsaggregatet (OBU’en) er den
DK
1. Køretøjsaggregat
(obU)
Altid i
forbindelse
En perfekt kontakt
ontakte os
En fejl i OBU’en eller DSRC-modulet
9
9
9
kan føre til, at Forbundskontoret for
godstransport (BAG) standser brugeren ved en kontrol. Oplysninger om
informAtionsArK for
en Kørsel Uden forstyrrelser
www.toll-collect.de
den korrekte brug af OBU’en giver folderen „Altid i forbindelse“, som findes
på internettet på www.toll-collect.de.
12
Sikkerheden for hver booking er garanteret på grund af den digitale kodning.
manuelle booking på internettet eller ved
gebyrterminalen.
4.2.1 Booking på internettet
Den manuelle booking af strækninger på internettet kan foretages op til tre dage før
kørslen. Forudsætningen for deltagelsen er
en forudgående registrering af virksomheden hos Toll Collect.
Brugeren kommer til internet bookingsystemets (IEBS) startside via www.toll-collect.de.
Bookingen er mulig på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Der kræves ingen
speciel software.
Bookingen sker med få trin. Brugeren indtaster ved den første booking sit brugernummer og sin master PIN-kode. Derefter fastlægger brugeren et personligt internet login
samt en personlig adgangskode. Efter anmeldelsen vises alle brugerens registrerede
køretøjer. Brugeren vælger enten et allerede
lagret køretøj eller indtaster data for et andet køretøj f.eks. en lejet lastbil. Derefter
fastlægges start- og slutpunktet for ruten.
Ud fra de indtastede data beregnes automatisk den korteste strækning i det gebyrpålagte vejnet. Brugeren kan acceptere denne
eller tilpasse ruten efter behov ved at indta-
ste op til fire via-punkter (dvs. til- og frakørsler eller motorvejsforgreninger, via
hvilke strækningen skal føres).
Gebyrsystemet beregner så gyldighedens
varighed og gebyrbeløbet der skal betales.
Er brugeren indforstået hermed, booker
brugeren strækningen og modtager en bookingkvittering med bookingnummer. Ved
hjælp af nummeret kan chaufføren i forbindelse med kontroller bevise, at der er betalt
et korrekt gebyr for strækningen. Derudover
er dette nummer nødvendigt til annulleringer. Brugeren kan udskrive bookingkvitteringen eller få den tilsendt pr. e-mail. Denne
kvittering indeholder en kode, den såkaldte
digitale signatur, som beviser at kvitteringen er ægte.
terminalerne langs med den bookede
strækning.
Brugeren kan efter ønske også indtaste et
omkostningssted ved bookingen til virksomhedens interne omkostningsfordeling.
Der er truffet sikkerhedsforanstaltninger
mod uautoriserede bookingforsøg: Den personlige adgang spærres, hvis der flere gange indtastes en forkert adgangskode. Denne
kan derefter kun ophæves af Toll Collects
Customer Service. For at sikre overførslen
anvendes der en SSL-standard med en kodelængde på 128 bit.
På internettet kan kun hele strækninger annulleres før gyldighedstidspunktet. Delvise
annulleringer kan kun foretages ved gebyr-
Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag
Manuel booking: Booking på internettet
Destination
Burger
1. Booking via
internettet
2. Lastbilen kører på
gebyrpålagte veje
3. Kontrol
(stationær og mobil)
4.Toll Collect afregner gebyrbeløbene
med brugeren
13
4 BOOKINGTYPER
gebyret for den korteste strækning. Derfor
behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger.
Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i
vejnettet. Når en strækning bookes i det
manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser
det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun
via gebyrpålagte men også via gebyrfrie
strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er
forbundet med det øvrige motorvejsnet (de
såkaldte „isolerede motorveje“), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger.
4.2.2 Booking ved
gebyrterminalen
Alle brugere, både registrerede eller ikke
registrerede, kan booke strækninger manuelt ved en gebyrterminal. Disse er forsynet
med skiltet „Toll Collect“ og findes både i
Tyskland samt i de tilgrænsende lande i
nærheden af tilkørselsveje, på rastepladser
for lastbiler, almindelige rastepladser og
ved benzinstationer.
Selve bookingen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en
indoor-terminal, som står indendørs i et
kasselokale, eller en outdoor-terminal, som
er opstillet i det fri.
Terminalens brugerflade er opbygget logisk.
Alle chauffører kan nemt bruge den. Bookin-
14
gen kan foretages på sprogene tysk, engelsk, fransk og polsk. Ved spørgsmål kan
føreren til enhver tid få kontakt med Toll
Collect Customer Service via en opkaldstast.
I en personlig samtale modtager chaufføren
så de ønskede informationer, igen på tysk,
engelsk, fransk eller polsk.
Booking ved terminalen ligner købet af billetter ved automater. Betjeningen sker via
en touchscreen og et PIN-tastatur til kortbetaling. Føreren indtaster alle relevante bildata eller benytter sit køretøjskort og fastlægger starttidspunkt samt startsted og destination. Gebyrterminalen udregner gebyret for den korteste strækning inden for det
gebyrpålagte vejnet.
Chaufføren kan acceptere den foreslåede
rute eller ændre strækningen ved at indtaste op til fire mellemstationer, såkaldte „viapunkter“, via hvilke strækningen skal fastlægges. Ændringer kan udføres med knappen „Streckenverlauf ändern“ (Ændring af
strækning) med valg i et kort. I den forbindelse bør chaufføren ud fra startpunktet for
eksempel vælge de vigtigste motorvejsknudepunkter som via-punkter i kortet.
Når chaufføren er indforstået med ruten,
Der kan fås et gebyratlas hos Toll
Mautatlas
Collect med samtlige positioner for
sidst en bookingkvittering. Denne kvittering
indeholder oplysninger om:
gebyrterminalerne og dette ligger
Ak
tu
ie
is
al
▪
ning via pc, smartphone eller
▪
tablet findes på internetadressen
▪
www.toll-collect.de. ▪
ge
fla
12
▪
stednavnsliste og en stednavnssøg-
Au
20
rte
fremme på alle gebyrterminaler. En
Gratisexemplar – Free copy – Exemplaire gratuit – Egzemplarz bezpłatny
Toll Atlas
Atlas du Péage
Atlas Myta
▪
bekræfter denne ruten og vælger det ønskede betalingsmiddel. Tidspunktet, for hvornår turen senest skal være afsluttet, udregnes automatisk af systemet. Dette udregnes
ud fra starttidspunktet, strækningens længde og tid til korte pauser, køer og andre forstyrrelser. Tidsvinduet er dog beregnet således, at en booking ikke kan anvendes flere
gange.
Chaufføren er forpligtet til at foretage bookingerne således, at denne kan overholde
de gældende køre- og hviletider. Det anbefales at starte kørslen så tæt på bookinggyldighedens start som muligt.
Køretøjsdata,
den bookede strækning,
strækningens længde,
beløbet på gebyret,
bookingnummeret og
hvor lang tid den er gyldig.
Ved en booking med kontant betaling ved
en indoor-terminal udskriver terminalen to
kvitteringer – en bookingkvittering til brugeren og en modtagelseskvittering til firmaet, der driver gebyrterminalen. Når lastbilchaufføren har betalt ved kassen, giver
kassepersonalet ham bookingkvitteringen
tilbage, som nu også er forsynet med et
bookingnummer.
På terminaler, som er opstillet udendørs
(outdoor-terminaler), kan der betales kontant. Automaterne accepterer kun pengesedler ingen mønter. Der udskrives kun en
kvittering.
Lastbilchaufføren modtager ved betaling
med kort først en betalingskvittering og til
Manuel booking: Booking ved gebyrterminalen
Destination
Bruger
1. Booking ved
gebyrterminalerne
2. Lastbilen kører på
gebyrpålagte veje
3. Kontrol
(stationær og mobil)
15
4 BOOKINGTYPER
Det er muligt at betale med kreditkort direkte
både ved indoor- og outdoor-terminalerne.
For ikke-registrerede brugere er der mulighed for at betale med et anerkendt kreditkort
eller et tankkort, der er godkendt til den manuelle indskrivningsproces. Registrerede
brugere kan også booke med bilkortet. I dette tilfælde modtager brugeren kun en bookingkvittering. Afregningen sker så via den
aftalte betalingsmåde.
Det er muligt at booke strækninger op til tre
dage før starttidspunktet, dvs. før bookingkvitteringens gyldighedsperiode starter.
Terminalerne er forbundet med Toll Collects
computercentral. Dermed sendes dataene
til Toll Collect direkte efter bookingen. På
den måde registrerer systemet ved kontroller, om lastbilen har booket den gebyrpligtige strækning korrekt på det pågældende
tidspunkt.
Bookinger kan annulleres før kvitteringens
gyldighedsperiode starter ved enhver gebyrterminal og delvist annulleres i gyldighedsperioden ved gebyrterminaler langs
med den bookede strækning (for den endnu
ikke kørte strækning). Mere detaljerede informationer om temaet annulleringer findes
i kapitlet 4.3 „Annullering ved den manuelle
booking“.
Bemærk! Det manuelle gebyrsystems routingprocedure foreslår ruter i det gebyrpligtige vejnet og beregner på dette grundlag
gebyret for den korteste strækning. Derfor
behøver strækningen, som foreslås af systemet, ikke at være den korteste vej. Brugere, som foretrækker en anden strækningsføring, kan booke denne ved at indtaste delstrækninger.
16
Undtaget herfra er gebyrfrie forbindelser i
vejnettet. Når en strækning bookes i det
manuelle system, gør gebyrfrie forbindelser
det nemmere at booke de ønskede strækninger. Den foreslåede rute fører så ikke kun
via gebyrpålagte men også via gebyrfrie
strækninger. På denne måde sørger gebyrfrie forbindelser i vejnettet også for, at motorveje, hvis begyndelse og ende ikke er
forbundet med det øvrige motorvejsnet (de
såkaldte „isolerede motorveje“), gennemgående er integreret i bookingen af strækninger.
4.3 Annullering af den manuelle
booking
Manuelle bookinger kan annulleres. Til dette findes der følgende muligheder: Ture,
hvis gyldighedsperiode endnu ikke er begyndt, kan annulleres på internettet (for registrerede brugere) og på hver gebyrterminal (for registrerede og ikke registrerede
brugere).
En annullering kan afvises på grund af en
indtastningsfejl eller en kort teknisk forstyrrelse på gebyrterminalen. Ved en teknisk
årsag refunderes beløbet senere efter indsendelse af formularen „Reklamation Stornierung/Einbuchungsbeleg“ („Reklamation
af annullering/bookingkvittering“). Ved
indtastningsfejl refunderes beløbet ikke.
Derfor bør chaufføren først med kaldetasten
på terminalen kontakte Toll Collect for at
finde ud af, om der er tale om en indtastningsfejl. Reklamationsformularen kan brugeren få direkte på gebyrterminalen eller
denne kan downloades på internettet på
www.toll-collect.de.
Ved delvise eller fuldstændige annulleringer
skal der betales et gebyr. Undtaget heraf er
en øjeblikkelig annullering inden for 15 minutter på den gebyrterminal, hvor strækningen er booket, og i løbet af fem minutter på
internettet efter bookingen. Ved alle andre
annulleringer opkræves der et gebyr på 3
euro. En annullering er ikke mulig, hvis beløbet der skal refunderes eller kreditnotaen
er mindre eller lig annulleringsgebyret på 3
euro.
Når bookingkvitteringens gyldighed udløber, så er det ikke længere muligt at annullere en tur hos Toll Collect. En refundering er
så kun mulig via Forbundskontoret for godstransport (BAG) (se kapitel 4.4 „Krav på
godtgørelse efter at bookingkvitteringens
gyldighed er udløbet“).
Bemærk! Ændringer af bookingen er kun mulig via annullering og booking af den nye strækning.
4.3.1 Annullering på internettet
En strækning, der er booket på internettet,
kan annulleres før gyldighedstidspunktets
begyndelse. Hertil vælges funktionen
”Cancellation” (Annullering), og nu indtastes og bekræftes bookingnummeret for
den strækning, der skal annulleres. Derefter
er bookingen annulleret i gebyrsystemet, og
bookingkvitteringen og -nummeret er nu
ugyldige. Tilbagebetalingen af gebyret sker
som kreditnota via betalingsmidlet der er
aftalt med brugeren.
Delvise annulleringer for allerede påbegyndte gebyrpålagte kørsler kan kun ske
ved gebyrterminaler langs med den bookede strækning.
4.3.2 Annullering ved
gebyrterminalen
Annulleringen er ens for alle gebyrterminaler, uafhængigt af om det drejer sig om en
indoor-terminal, som står indendørs i et
kasselokale, eller en outdoor-terminal, som
er opstillet udendørs.
En bruger kan principielt også komplet annullere den bookede strækning ved hver
gebyrterminal og få godtgjort det betalte
gebyr, hvis den komplette annullering sker
før gyldighedstidspunktets begyndelse.
I gyldighedsperioden kan brugeren kun
komplet annullere den bookede strækning
ved en terminal, som er tilordnet den bookede stræknings starttilkørsel. En delvis
annullering kan ske ved gebyrterminaler
langs med den bookede strækning for de
endnu ikke kørte strækningsafsnit. Det beløb, der godtgøres, beregnes af den resterende strækning fra gebyrterminalens placering, ved hvilken annulleringen blev foretaget, til destinationen for den valgte strækning.
17
4 BOOKINGTYPER
Er gebyret betalt med kort, indføres det pågældende kort i terminalen og tilbagebetalingen sker via det oprindelige betalingsmiddel.
4.4 Krav på godtgørelse efter at
bookingkvitteringens gyldighed
er udløbet
Derefter vælger brugeren funktionen ”Cancel” (Annullering) og fører bookingkvitteringen ind i terminalen. Til en delvis annullering indtaster chaufføren en ny destination
på den oprindelige strækning. Denne destination skal ligge mellem gebyrterminalen,
ved hvilken annulleringen udføres, og den
oprindelige destination. Derefter godtgøres
det betalte gebyr for strækningen mellem
den nu indtastede destination og den oprindelige destination.
Er gebyret betalt kontant, modtager brugeren en kvittering, med hvilken beløbet kan
udbetales ved kassen. Sker annulleringen
ved en outdoor-terminal, godtgøres beløbet
kontant i euromønter (fraregnet annulleringsgebyret).
18
Også efter at bookingkvitteringens gyldighed er udløbet, kan brugeren kræve tilbagebetaling fra Forbundskontoret for godstransport (BAG). Dette er muligt, hvis det
kan bevises, at brugeren af særlige årsager
ikke kunne annullere strækningen før, og
hvis kravet om tilbagebetaling stilles inden
for to måneder efter at bookingkvitteringens eller internetbookingens gyldighed er
udløbet til BAG på en speciel BAG-formular.
Formularen kan downloades på internettet på www.bag.bund.de eller bestilles
hos Bundesamt für Güterverkehr (BAG),
Werderstraße 34, 50672 Köln, Tyskland.
Godtgørelsesproceduren hos BAG er forbundet med omkostninger.
5 GEBYRSTØRRELSE
5GEBYRSTØR­
RELSE
Lastbilgebyrets størrelse retter sig efter den
strækning, som køretøjet har tilbagelagt på
gebyrpligtige veje, eller køretøjskombinationen og en gebyrsats pr. kilometer, der indeholder infrastrukturudgifterne og udgifterne til den forårsagede luftforurening.
For gebyrsatsens andel af infrastrukturudgifterne skelnes mellem lastbiler med op til
tre aksler og lastbiler med fire eller flere
aksler. Lastbilsgebyrets andel af udgifterne
til den forårsagede luftforurening retter sig
efter forureningsklassen. Således indplaceres alle køretøjer i en af de seks kategorier
A, B, C, D, E og F efter deres respektive forureningsklasse. Således indplaceres alle
køretøjer i en af de seks kategorier A, B, C,
D, E og F efter deres respektive forureningsklasse. Angivelsen af miljøklassen er underlagt brugerens ansvar; brugeren er forpligtet til at angive alle gebyrrelevante oplysninger korrekt (selvdeklarationsprincippet).
klasse 1, 2, 3 eller 4, anvender de lavere afgiftssatser for kategori D. Køretøjer i forureningsklasse S3 i kombination med PMK* 2,
3 eller 4 betaler tarifferne for kategori C. For
køretøjer i miljøklasserne S 5 og EEV klasse
1 gælder tarifferne for kategori B, for køretøjer i miljøklasse S 6 tarifferne for kategori A.
Fremgangsmåde ved køretøjer
uden On-Board Unit (OBU), der er
registreret hos Toll Collect
For at kunne gøre brug af de lavere tariffer
for lastbilsgebyret efter montering af et partikelreduktionssystem skal den gebyrpligtige bruger melde en ændring for de pågældende lastbiler hos Toll Collect. Formularen
„Änderung Fahrzeugdaten“ („Ændring - køretøjsdata“) står hertil til rådighed for alle
registrerede brugere på Toll Collects hjemmeside. Formularen skal i udfyldt og underskreven stand sendes til Customer Servicen.
Når ændringen er foretaget, modtager brugeren et nyt bilkort for hvert køretøj.
Lastbiler i miljøklasse S2, der har fået eftermonteret et partikelreduktionssystem i
19
5 GEBYRSTØRRELSE
Fremgangsmåde ved køretøjer
med On-Board Unit (OBU), der er
registreret hos Toll Collect
Hvis der skal ændres køretøjsdata på en
lastbil med OBU, er det enkelt at overføre
køretøjsdataene til OBU’en pr. mobiltelefon
med TOLL-EasyChange. Ud over miljøklasse,
antal aksler og tilladt totalvægt kan også
lastbilens registreringsnummer og nationalitetsmærke ændres med TOLL-EasyChange.
Således undgås værkstedsudgifter og stilstandstider.
Hertil skal formularen ”Änderung Fahrzeugdaten” („Ændring - køretøjsdata“) ligeledes
udfyldes og sendes til Toll Collect i underskrevet stand. Ordren vedr. ændringen vises
efter OBU’ens første opstart i kort tid på køretøjsaggregatets display med teksten „NEW
VEHICLE DATA REQUESTED“ (Anmodning om
nye stamdata). Først når tændingen er slået
fra og til igen, kan man se informationen
„VEHICLE DATA UPDATE“ (Opdatering af
stamdata) og de ændrede data vises i nogle
sekunder. Når denne ændring er foretaget i
Toll Collects systemer, modtager den gebyrpligtige bruger en skriftlig bekræftelse fra
20
Customer Servicen og et nyt bilkort. Så snart
OBU’en er forsynet med de nye data, afregnes de kørte kilometer efter de billigere tariffer.
Indtil omregistreringen er afsluttet, kan brugeren betale sit gerbyr på en gebyrterminal,
via internet-indskrivningssystemet med manuel indtastning af køretøjsdataene, eller
han kan få refunderet for meget betalt lastbilsgebyr hos forbundskontoret for godstransport (BAG).
Fremgangsmåde ved køretøjer, der
ikke er registreret
Hvis lastbilsgebyret udelukkende betales
via terminalerne, skal brugeren som svar på
spørgsmålet om miljøklasse oplyse den billigere klasse, såfremt lastbilen hører til
klasse S2 eller S3 og er i en af de krævede
partikelreduktionsklasser: Køretøjer i miljøklasse S2 i kombination med PMK* 1, 2, 3
eller 4 skal angive miljøklasse 3. Brugere
med køretøjer i miljøklasse S3 i kombination med PMK* 2, 3 eller 4 skal angive miljøklasse 4.
Miljøklasser i henhold til den tyske hovedvejsgebyrlov for tunge lastbiler (BFStrMG)
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Kategori D
Kategori E
Kategori F
Miljøklasse
S6
S5,
EEV Klasse 1
S3 med PMK*,
S4
S2 med PMK*,
S3
S2
S1, ingen
miljøklasse
Euro-miljøklasse
Euro 6
Euro 5,
EEV 1
Euro 2
Euro 1,
Euro 0
Euro 3 + PMK*, Euro 2 + PMK*,
Euro 4
Euro 3
* PMK – partikelreduktionsklasser er tilpasningsstandarder til sænkning af partikelemissioner. Til kategori D kræves PMK 1 eller højere,
til kategori C kræves PMK 2 eller højere.
Gebyrsatser pr. kilometer fra den 1. januar 2015
Kategori
A
Gebyrsatsandel (i Cent)
Omkostninger til luftforurening
0
B
2,1
C
3,2
D
6,3
E
7,3
F
8,3
Antal
aksler**
Gebyrsatsandel (i Cent)
Omkostninger til infrastruktur
Gebyrsats
(i Cent)
til 3
12,5
12,5
fra 4
13,1
13,1
til 3
12,5
14,6
fra 4
13,1
15,2
til 3
12,5
15,7
fra 4
13,1
16,3
til 3
12,5
18,8
fra 4
13,1
19,4
til 3
12,5
19,8
fra 4
13,1
20,4
til 3
12,5
20,8
fra 4
13,1
21,4
**Tandemaksel tæller som to aksler, tridemaksel som tre. Lift- og løfteaksler tages altid i betragtning, uafhængigt af om en køretøjsaksel
er i brug eller kørt op under transport, dvs. ikke er i kontakt med kørebanen. Den gebyrpligtige bruger er forpligtet til, såfremt forbundskontoret for godstransport (BAG) forlanger det, at godtgøre rigtigheden af alle oplysningerne, der er afgørende for opkrævning af gebyret, ved at fremlægge egnet dokumentation (§ 5 i BFStrMG i forbindelse med § 7 i forskriften om opkrævning, dokumentation af den
behørige betaling og godtgørelse af lastbilsgebyr (LKW-MautV)). Ved alle lastbiler, der er godkendt i Tyskland, kan miljøklassen især
dokumenteres ved hjælp af registreringsbeviset, registreringsattesten del I eller vægtafgiftsbeviset (§ 8 LKW-MautV).
Ved køretøjer, der ikke er godkendt i Tyskland, gælder tidsbaserede formodningsregler, hvis miljøklassen ikke kan dokumenteres på
anden vis, især ved hjælp af dokumentation for opfyldelse af bestemte miljøkrav fra CEMT-trafik (Conférence Européenne des Ministres
des Transports – den europæiske transportministerkonference) (§ 9 LKW-MautV). Det påhviler den gebyrpligtige bruger at godtgøre og
bevise alle de forhold, der er af relevans for opkrævningen af gebyret. En overtrædelse af dokumentationspligten er strafbar med bøde.
21
5 GEBYRSTØRRELSE
Fastlæggelsen af miljøklassen for et gebyrpligtigt køretøj
For tyske lastbiler, der er indregistreret med de nye EU-registreringsattester, fremgår emissionsklassen af klarteksten til ciffer 14 eller det 3. og 4. ciffer i kodenummeret for 14.1. På
ældre registreringsattester findes kodenummeret opført under ciffer 1. Afgørende er det 5.
og 6. ciffer i dette kodenummer.
Yderligere oplysninger om de enkelte miljøklasser findes i „Guide for determining the emissions classes“ (Henvisninger om fastlæggelse af miljøklasserne) på internettet på
www.toll-collect.de.
22
Miljøklasse
i registreringsattesten del I / vægtafgift-/
vejbenyttelsesafgiftsdokumentet
Miljøklasse
ved gebyrterminalen / på internettet
S6
Euro 6
EEV klasse 1
EEV 1
S5
Euro 5
S4, S3 med PMK 2, 3 eller 4
Euro 4 / Euro 3 + PMK
S3 uden PMK,
S2 med PMK 1, 2, 3 eller 4
Euro 3 / Euro 2 + PMK
S2 uden PMK
Euro 2
S1
Euro 1
lastbiler, der ikke tilhører en miljøklasse
Euro 0
6 BETALINGSMÅDER
6BETALINGS­
MÅDER
Der findes forskellige muligheder at betale
gebyrerne på. Der kan benyttes de følgende
betalingsmåder med de tilsvarende betalingsmidler:
Registrerede brugere
Afregning pr. tilgodehavendekonto
via Toll Collect
▪
Brugeren sørger selv for betalingen
▪
Overførsel via Toll Collect
Betalingsmidler med betalingsgaranti
▪
Kreditkort
▪
LogPay
▪
Tankkort
6.1.1 Afregning pr. tilgodehavendekonto via Toll Collect
Ønsker brugeren at afregne gebyret direkte
via Toll Collect med betalingsmåden forudbetaling via tilgodehavendekonto, så kan
denne benytte sig af to muligheder.
Brugeren sørger selv for betalingen
Brugeren indbetaler rettidigt forud et beløb
hos Toll Collect, der svarer til hans forventede køreydelse. Med dette beløb modregnes
de påløbende gebyrer løbende. Brugeren
skal selv sørge for, at der altid er et tilstrækkeligt stort tilgodehavende på hans brugerkonto.
Vær herved opmærksom på det følgende:
▪▪
▪▪
Ikke registrerede brugere
▪
Kontant
▪
Kreditkort
▪
Tankkort
6.1 Betalingsmåder for registrerede
brugere
Brugere, der lader sig registrere hos Toll
Collect, har den fordel, at de kan benytte
alle betalingsmåder der står til rådighed til
at betale deres vejgebyrer med.
Registrerede brugere står de følgende betalingsmåder til rådighed:
▪▪
brugernummeret skal stå i anvendelsesteksten
korrekt bankforbindelse til gebyret
rettidig indbetaling for at undgå risikoen
for en spærring af OBU’en
Der kan på ethvert tidspunkt forespørges
telefonisk om kontoens saldo hos Customer
Servicen.
Overførsel via Toll Collect
Mod betaling af et servicebeløb påtager Toll
Collect sig dagligt for brugeren at sammenligne den forventede køreydelse med brugerens henholdsvise aktuelle tilgodehavende. Toll Collect sørger rettidigt, før det tilgodehavende er opbrugt, for en overførsel fra
brugerens bankkonto. I denne forbindelse
kan brugeren efter sine individuelle behov
23
6 BETALINGSMÅDER
fleksibelt og likviditetsorienteret fastlægge
overførselsbeløbet.
Fordele:
▪▪ Ingen tidskrævende overvågning af kontoen
▪▪ Brugeren betaler altid kun, hvad der aktuelt er nødvendig
▪▪ Ingen spærring af OBU’en på grund af en
forsinket indbetaling på kontoen
Naturligvis kan brugeren også ved denne
betalingsmåde informere sig om saldoen på
kontoen telefonisk hos Toll Collects Customer Service.
6.1.2 Betalingsmidler med
betalingsgaranti
Brugeren kan betale Toll Collects fordringer
med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, når denne indgår en aftale (betalingsgaranti-aftale) med et betalingsinstitut, der
er bundet af en aftale med Toll Collect. Hermed garanterer betalingsinstituttet over for
Toll Collect, at dette vil udligne de forfaldne
fordringer op til den aftalte dispositionslimit.
Vælger brugeren afregningen med et betalingsmiddel med betalingsgaranti, så gælder de aftalte vilkår mellem brugeren og udstederen af betalingsmidlet (kortudstederen). Trækker betalingsinstituttet sin betalingsgaranti tilbage over for Toll Collect, så
fører dette til en ændring af betalingsmåden
til afregning pr. tilgodehavendekonto via
Toll Collect eller et skift til et andet betalingsinstitut, der meddeles af brugeren.
24
Betaling med kreditkort
Ved betaling med kreditkort indgår brugeren først en aftale med en kreditkortudbyder. Derefter afregnes gebyret via kreditkortaftalen. Overførslen af beløbet sker efter
benyttelsen af det gebyrpålagte strækningsnet. For oprettelse og benyttelse af
betalingen med kreditkort kræver Toll Collect ingen betaling af brugeren.
Betaling med kreditkort på
tilgodehavendebasis
Ved betaling med kreditkort på tilgodehavendebasis indgår brugeren ligeledes først en
aftale med en kreditkortudbyder. Derefter
indbetaler han forud et beløb på kreditkortkontoen, der er aftalt med kreditkortudbyderen. Eller kreditkortudbyderen trækker det aftalte beløb direkte på brugerens bankkonto.
Afhængigt af brugerens køreydelse og hvad
der er brugt af det tilgodehavende på kreditkortet, trækker kreditkortudbyderen regelmæssigt beløbene for de faktiske gebyrbeløb på brugerens bankkonto. Denne betalingsmåde har i forhold til afregning pr. tilgodehavendekonto via Toll Collect den
fordel, at saldoen på brugerkontoen ikke
skal kontrolleres konstant. På denne måde
undgår man risikoen for en spærring af
OBU’en. Der skal ikke stilles nogen sikkerheder ved denne betalingsmåde.
Yderligere informationer og de påkrævede
formularer til de to betalingsmåder findes på
hjemmesiderne for udbyderne DVB Bank SE,
EuroToll Service GmbH og Lufthansa AirPlus
Servicekarten GmbH.
LogPay-betaling
6.2.1 Kontant
Ved denne betalingsmåde indgår brugeren
først en såkaldt LogPay-aftale med DVB
Bank SE. På grundlag af denne aftale trækkes gebyret så pr. overførselsaftale af DVB
LogPay GmbH på brugerens bankkonto.
Overførslen sker i henhold til gebyropstillingen, altså efter benyttelsen af det gebyrpålagte strækningsnet. Forudsætningen for
en deltagelse i LogPay er en tilstrækkelig
kreditværdighed, som beregnes på basis af
brugerens forventede månedlige kørsel, inklusiv et sikkerhedstillæg.
Brugerne kan betale gebyrerne kontant i
euro ved gebyrterminalerne og med den valuta der gælder, hvor den pågældende terminal står. Ved gebyrterminaler, som er opstillet udendørs (outdoor-terminaler), skal
brugeren være opmærksom på, at der kun
kan betales med sedler i euro og evt. i det
aktuelle lands valuta.
Betaling med tankkort
Lastbilsgebyret kan også afregnes via et
tankkortselskab. Til dette skal brugeren
først indgå en tankkortaftale med et tankkortselskab. Forudsætningen for oprettelsen
af en tankkortaftale er, at kreditrammen, der
stilles til rådighed af tankkortselskabet, er
tilstrækkelig stor med henblik på den månedlige forventede køreydelse. Ved denne
betalingsmåde betaler brugeren sit gebyr
månedligt i henhold til gebyropstillingen,
altså efter benyttelsen af det gebyrpålagte
strækningsnet.
6.2.2 T
ank- og kreditkort
Alle brugere kan betale gebyret uden kontanter ved alle gebyrterminaler. Hvilke tank- og
kreditkort der accepteres af Toll Collect, kan
på ethvert tidspunkt ses på Toll Collects hjemmeside på www.toll-collect.de eller der kan
forespørges herom hos Customer Servicen.
Bemærk! Bruges bilkortet ved gebyrterminalen og vælges dette som
betalingsmiddel, så lægges den registrerede brugers aftalte betalingsmåde til grund for betalingen af lastbilsgebyret.
6.2 Betalingsmidler for ikke
registrerede brugere
Ønsker brugeren at betale sit lastbilsgebyr
uden registrering og uden afregning af
bookingerne med en gebyropstilling, så
kan denne benytte sig af de følgende betalingsmidler:
25
7 AFREGNING FOR REGISTREREDE BRUGERE
7 AFREGNING FOR
REGISTREREDE
BRUGERE
7.1 Regelmæssig gebyropstilling
Hver registreret bruger modtager regelmæssigt den såkaldte gebyropstilling - p.t. én
gang om måneden. Den indeholder summen af de påløbne gebyrbeløb i en afregningsperiode. Gebyropstillingen kan også
indeholde hidtil ikke afregnede fordringer
fra en tidligere afregningsperiode, såfremt
disse fordringer endnu ikke er forældet.
Brugeren modtager gebyropstilling som ønsket enten pr. post eller pr. e-mail som pdffil. De anvendte lastbiler, de pågældende
gebyrsatser (akselklasse og miljøklasse)
samt summen af de kørte kilometer opføres
separat for den valgte bookingtype. Hvis
brugeren ønsker det, modtager denne desuden gratis en kvittering for enkeltturskørsel, der enten kan sendes pr. post eller email (pdf-fil eller csv-fil). Af kvitteringen for
enkeltturskørsel fremgår hver enkelt delstrækning. Her er lastbil, strækning og andre gebyrrelevante data opført. På denne
måde kan gebyrbeløbene verificeres nøjagtigt. Dataopbygningen og eksempler på filerne både for gebyropstillingen og kvitteringen for enkeltturskørsel kan ses på internettet på www.toll-collect.de.
26
7.2 Ekstraordinær gebyropstilling
Derudover udsteder Toll Collect også ekstraordinære gebyropstillinger. Dette er tilfældet, hvis den kreditlimit, der er givet af det
pågældende kreditinstitut, er nået eller det
forud indbetalte tilgodehavende på brugerkontoen er opbrugt. Ændres betalingsmåden, så modtager den registrerede bruger
ligeledes en ekstraordinær gebyropstilling.
Den ekstraordinære gebyropstilling indeholder ligesom den regelmæssige gebyropstilling en afregningsperiode. I modsætning
til den regelmæssige gebyropstilling står
der henvisningen „Sonderaufstellung“
(„Ekstraordinær opstilling“) på den ekstraordinære gebyropstilling. De to slags gebyropstillinger indeholder de samme informationer.
7.3 Reklamation af gebyropstillingen
Ved spørgsmål om gebyropstillingen kan brugere henvende sig skriftligt eller telefonisk
til Toll Collects Customer Service. Reklamationer er kun mulige skriftligt. Formularen
hertil kan downloades på internettet på
www.toll-collect.de. Desuden kan formularen
også bestilles hos Customer Servicen.
Reklamationer vedrørende betalinger (såkaldte indsigelser) skal både for det automatiske
og for det manuelle gebyrsystem indsendes
inden for to måneder efter modtagelsen af
gebyropstillingen eller efter bookingen på
gebyrterminalerne. Yderligere enkeltheder
fremgår af Toll Collects almene forretningsbetingelser („AGB“), som findes på internettet på
www.toll-collect.de.
7 AFREGNING FOR REGISTREREDE BRUGERE
/
8 KONTROL
7.4 Ekstra tjenester
8KONTROL
For gebyrrelaterede ekstra tjenester får brugerne en separat opgørelse. Fakturaen sendes
i papirform. På denne er alle serviceydelser
opført, som brugeren har gjort brug af i den
angivne afregningsperiode (ophævelse af
spærring af OBU’en, udstedelse af en fakturakopi, levering af strækningsdata ved tyveri af
lastbil), og skadeserstatningskrav (tab eller
beskadigelse af OBU’en, tab eller beskadigelse af komponenter som kabler eller antenner).
Kontrolsystemet kontrollerer, at gebyret betales korrekt samt at forskrifterne i den tyske fjerntrafikvejsgebyrlov (BFStrMG) overholdes. I den forbindelse sker der en ansvarsopdeling mellem Toll Collect og Forbundskontoret for godstransport (BAG).
Afregningen foretages via den betalingsmåde,
der er aftalt med brugeren. Brugerne, der benytter betalingsmåden forudbetaling via tilgodehavendekonto, får meddelt bankforbindelsen på fakturaen.
Til kontrollerne stiller Toll Collect det nødvendige tekniske udstyr til rådighed som
kontrolbroer og BAG’s kontrolbilers udstyr.
Antallet og placeringer af kontrolbroerne
fastlægges af Forbundsrepublikken Tyskland. Derudover styrer Toll Collect efteropkrævningen af gebyrer i de tilfælde, hvor det
ved hjælp af en kontrolbro er konstateret, at
gebyret ikke er betalt korrekt.
Derimod står BAG alene for at indlede sager
ved overtrædelser af den tyske fjerntrafikvejsgebyrlov (BFStrMG) som f.eks. ved en
manglende, ikke fuldstændig eller ikke rettidig gebyrbetaling samt at fastlægge bøder. Også ved en delvis manglende betaling
af vejgebyret er der tale om en overtrædelse
af ordensforskrifter.
At gebyrpligten overholdes kontrolleres på
de følgende måder:
▪▪
Automatisk kontrol: De 300 fast installerede kontrolbroer registrerer køretøjer
der nærmer sig og kontrollerer i trafikken, om de gebyrpligtige køretøjer er
korrekt booket ind i systemet. Er der
monteret en OBU og er denne tændt,
kontrollerer broen om OBU’en er korrekt
indstillet. Ved alle øvrige gebyrpligtige
køretøjer udlæses indregistreringsnummeret, som sammenlignes med dataene,
der er lagret i Toll Collects computercen-
27
8 KONTROL
tral. Er en lastbil ikke booket ind på den
kontrollerede strækning, udfører Toll Collect de nødvendige kontroller og evt. efteropkrævninger. Retlige informationer
sender Toll Collect videre til BAG, hvor
disse evalueres. Foreligger der en korrekt booking, slettes køretøjets data med
det samme.
til kontrol. BAG-medarbejderne har på
den måde mulighed for at opklare forholdene med det samme samt at udstede
efteropkrævninger og bøder på stedet.
▪▪
Mobil kontrol: Ca. 300 mobile BAG-teams
kontrollerer døgnet rundt, om gebyrerne
betales korrekt. Dette sikrer en landsdækkende og fleksibel kontrol af hele det gebyrpålagte strækningsnet (tyske motorveje og hovedveje). De mobile kontrolteams
fungerer på samme måde som kontrolbroerne og undersøger, om lastbilen deltager
i det automatiske system med en OBU og
hvis ja, om denne er korrekt indstillet. Viser det sig, at lastbilen ikke deltager i det
automatiske system via en OBU, sammenligner kontrolteamet køretøjets indregistreringsnummer med de manuelle bookingdata i den centrale database. Er der
tvivl om hvorvidt gebyret er korrekt betalt,
udledes køretøjet ved den næste parkeringsplads. Bekræftes mistanken om, at
der ikke er betalt gebyr, opkræves gebyret
af BAG-kontrolteamet med det samme og
der indledes en sag pga. overtrædelsen.
Chauffører med udenlandske lastbiler
skal, før de kan køre videre, betale en kaution på størrelse med det normalt påløbende gebyr, det forventede bødebeløb
samt udlæg.
▪▪
Virksomhedskontroller: BAG-medarbejdere gennemfører derudover i hele landet
stikprøvekontrol i godstransportvirksomhederne. Disse kontroller sker delvist ved
tilfældigt valg, delvist på baggrund af en
konkret mistanke. I den forbindelse kontrolleres det hos brugerne, om gebyret
hidtil er blevet korrekt betalt. Hertil bearbejdes fragtpapirer, tankstationers kvitteringer, diagrammer etc.
For at opnå en mere effektiv, fleksibel og
overraskende kontrol af overholdelsen af
gebyrpligten anvendes der bærbart kontroludstyr (bærbart kontrolapparat), der i
praksis fungerer som en transportabel
kontrolbro. Ved dette drejer det sig med
hensyn til funktionaliteten om en transportabel kontrolbro. Et væsentligt element ved dette udstyr er, at det kan
transporteres og derfor kan tages i brug
af medarbejdere fra Forbundskontoret for
godstransport (BAG) alt efter behovet på
forskellige steder. Da kontroludstyret er
hurtigt at sætte op og tage ned, kan kontrollerne foretages uventet.
▪▪
28
Stationær kontrol: Data fra mulige gebyrsnydere kan også sendes til medarbejderne fra Forbundskontoret for godstransport (BAG) ved en parkeringsplads i
nærheden af en kontrolbro, som så leder
det pågældende køretøj ud af trafikken
8 KONTROL
Gebyrkontrollerne finder sted både om dagen og om natten, på alle ugens dage og
på alle afsnit af det gebyrpålagte strækningsnet.
Principielt efteropkræves gebyret i alle tilfælde for den tilbagelagte gebyrpålagte
strækning, hvis en korrekt betaling ikke
kan dokumenteres. Kan den faktisk kørte
strækning ikke fastslås og er gebyret ikke
betalt, opkræves der et gebyr pr. tur for en
vejstrækning på 500 kilometer.
I alle tilfælde bearbejder BAG informationerne vedrørende sanktioner og indleder
evt. bødeopkrævninger. Der kan opkræves
bøder på op til 20.000 euro.
/
9 SPØRGSMÅL OG SVAR
9 SPØRGSMÅL OG
SVAR
Her er der et udvalg af de hyppigst stillede
spørgsmål med de tilsvarende svar. Der findes en mere udførlig liste på internettet på
www.toll-collect.de.
Spørgsmål til registreringen
Hvad sker der, hvis jeg ved registreringen
har glemt at angive en bestemt betalingsmåde?
Har du ikke angivet en betalingsmåde på registreringsformularen, gælder afregning pr.
tilgodehavendekonto for dig som aftalt betalingsmåde. Dette kan dog altid ændres efter
registreringens afslutning. Send i den forbindelse den udfyldte og underskrevne formular
”Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B.
Kreditkarte” (”Betalingsmiddel med betalingsgaranti, f.eks. Kreditkort”) eller ”Zahlungsweise Tankkarte” (”Betalingsmåde Tankkort”)
eller ”Lastschriftverfahren Guthabenservice”
(”Direct Debit med forudbetalt service”), som
kan downloades på www.toll-collect.de, til Toll
Collects Customer Service.
Kan jeg senere ændre de oplysninger, jeg
har angivet ved brugerregistreringen?
Svarende til dine ønsker kan du for eksempel ændre forsendelsesmåden for
gebyropstillingen eller betalingsmåden.
Hertil udfylder du alt efter hvad du vil ændre
enten formularen „Änderung Adresse und
Dienste“(„ Ændring - adresse og tjenester“)
eller ”Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B. Kreditkarte” (”Betalingsmiddel
med betalingsgaranti, f.eks. Kreditkort”)
eller ”Zahlungsweise Tankkarte” (”Beta-
29
9 SPØRGSMÅL OG SVAR
lingsmåde Tankkort”) eller ”Zahlungsweise
Guthabenabrechnung”
(”Betalingsmåde
Afregning pr. Tilgodehavendekonto”) eller
”Lastschriftverfahren
Guthabenservice”
(”Direct Debit med forudbetalt service”). De
pågældende formularer findes på internettet på www.toll-collect.de.
Hvem skal jeg henvende mig til, hvis registreringsoplysningerne senere ændrer sig?
Alle ændringer skal skriftligt hurtigst muligt
meldes til Customer Servicen. På den måde
kan vi bearbejde dine ændringer med det
samme. Med angivelse af din master PINkode kan du også telefonisk ændre dine
kontaktdata, såsom adresse, telefonnummer, kontaktperson eller e-mail adresse.
Ændres betalingsmåden, din virksomheds
retsform eller dine lastbilers gebyrrelevante
køretøjsdata og/eller deres indregistreringsnummer / nationalitetsmærke, har vi
også brug for disse informationer skriftligt
på den hertil bestemte formular „Änderung
Adresse und Dienste“ („Ændring - adresse
og tjenester“) eller ”Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie, z.B. Kreditkarte” (”Betalingsmiddel med betalingsgaranti, f.eks.
Kreditkort”) eller ”Zahlungsweise Tankkarte” (”Betalingsmåde Tankkort”) eller ”Zahlungsweise Guthabenabrechnung” (”Betalingsmåde Afregning pr. Tilgodehavendekonto”) eller ”Lastschriftverfahren Guthabenservice” (”Direct Debit med forudbetalt
service”) eller „Änderung Firmenbezeichnung/ Rechtsform, Vertragsübernahme“
(„Ændring af firmanavn/retsform, overtagelse af aftale“) eller „Änderung Fahrzeugdaten“ („Ændring - køretøjsdata“). De pågældende formularer findes på internettet
på www.toll-collect.de.
Hvordan kan jeg senere ændre registreringsoplysningerne?
Når din lastbils data ændrer sig som f.eks.
akselantal, miljøklasse eller indregistreringsnummer, så skal du udfylde formularen „Änderung Fahrzeugdaten“ („Ændring køretøjsdata“) fuldstændigt, uanset om din
lastbil er udstyret med en OBU eller ej. Send
formularen i underskrevet stand som brev
eller pr. fax til Customer Servicen. Formularen finder du i vores Download-Center på
hjemmesiden www.toll-collect.de.
Hvis du vil lade lastbilens indregistreringsnummer og/eller nationalitetsmærke skifte,
så er det udover den udfyldte formular også
nødvendigt at fremsende en kopi af registreringsattesten del 1.
Så snart ændringen er implementeret i Toll
Collects systemer, modtager du en bekræftelse fra Customer Servicen samt et nyt bilkort (undtagen ved en rettelse af køretøjets
identifikationsnummer).
På et køretøj med OBU overføres de ansøgte
ændringer til den monterede OBU pr. mobiltelefon. En ting mindre at tage sig af! Med
TOLL-EasyChange gør Toll Collect det lettere
for dig at ændre køretøjsdata for en lastbil
med monteret OBU. De ønskede ændringer
overføres via mobilnettet til dit køretøjsaggregat (OBU) i modtagelsesområdet*. Sådan undgår du omkostninger til værkstedet
og at lastbilen står stille. Når vi har modtaget dokumenterne, varer bearbejdningen
ca. en dag.
Nærmere informationer fremgår også af
”Guide to changing vehicle data” (Vejled* Dataene overføres, når lastbilen opholder sig i de følgende stater: Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg,
Holland, Østrig, Polen, Schweiz, Spanien, Tjekkiet og Ungarn.
30
ning vedr. ændring af køretøjsdataene),
som du finder på internettet på
www.toll-collect.de.
Læg venligst mærke til, at du skal afholde
omkostningerne, hvis du lader et skift af
indregistreringsnummer samt en ændring af
de gebyrrelevante køretøjsdata foretage
hos en servicepartner.
Jeg har tabt mit bilkort. Hvad skal jeg gøre?
Anmeld straks tabet, beskadigelsen eller
også tyveriet af bilkortet til Toll Collects
Customer Service telefonisk idet master
PIN-koden angives eller skriftligt pr. brev eller fax. Det gamle kort spærres automatisk
og du får tilsendt et nyt kort mod betaling.
Jeg ønsker at få tilsendt gebyropstillingen
på en anden måde for fremtiden. Hvem skal
jeg henvende mig til?
Ved spørgsmål af denne art bedes du henvende dig – helst skriftligt med den hertil
bestemte formular „Änderung Adresse
und Dienste“ („Ændring - adresse og tjenester“) – til Toll Collects Customer Service. Formularen findes på internettet på
www.toll-collect.de. Forsendelsesmåden
kan også ændres telefonisk under angivelse af din master PIN-kode.
pørgsmål til betalingsmåder
S
og afregning
Jeg er en OBU-bruger. Hvordan afregnes
lastbilsgebyret?
Det afgørende for dig som bruger af det automatiske system er OBU’en, der er monteret i
lastbilen. Dette køretøjsaggregat udregner
ved hjælp af GPS-positioneringen køretøjets
positionsdata for de enkelte kørte stræk-
ningsafsnit. Disse data sendes med mobiltelefoni til Toll Collects computercentral og
sammenføres til kørslerne. Toll Collect opfører disse data på lister og sender dem til dig i
form af en „Gebyropstilling“ over alle gebyrpålagte kørsler. Hver enkelt kørsel med nøjagtige oplysninger om start, destination,
strækningens kilometer etc. fremgår af „Kvittering for enkeltturskørsel“, som du modtager gratis fra Toll Collect, hvis dette ønskes.
Hvor ofte afregnes gebyrerne?
Som registreret bruger modtager du regelmæssigt, p.t. én gang om måneden, en opstilling over de påløbne gebyrer i afregningsperioden.
Hvordan fastlægges afregningsperioden?
Principielt er du som bruger forpligtet til forudbetaling af gebyret, der beregnes efter
dine oplysninger, til Toll Collect med den betalingsmåde du har valgt (forskudskrav iht.
BGB § 669). Som registreret bruger modtager du en periodisk opstilling over de kørsler, der er tilbagelagt i en bestemt afregningsperiode. Denne afregningsperiode er
for tiden en måned. En gebyropstilling kan
dog også indeholde kørselsdata fra tidligere
afregningsperioder. En dobbelt afregning er
udelukket.
Kan jeg selv bestemme, hvornår jeg modtager min gebyropstilling?
Toll Collect fordeler afregningen for alle
brugere fordelt over en afregningscyklus/måned. Desværre kan der af tekniske årsager ikke tages hensyn til individuelle
ønsker angående afregningstidspunkter
ligesom ved andre teknisk understøttede
afregningsmetoder i den kollektive trafik,
f.eks. ved telekommunikationsudbydere eller energivirksomheder.
31
9 SPØRGSMÅL OG SVAR
Hver bruger modtager regelmæssigt en gebyropstilling, p.t. én gang om måneden. På
denne måde har du god mulighed for at tilpasse rutinerne i din virksomhed efter dette.
Hvorfor hedder Toll Collects „faktura“
egentlig gebyropstilling?
Vejgebyret er et gebyr, der i Forbundsrepublikken Tyskland opkræves af brugerne
for benyttelsen af motorvejene. Brugeren
anmoder Toll Collect om at betale gebyret
for sig. Når dette er udført, informerer Toll
Collect brugeren om de påløbne og betalte
gebyrbeløb. Denne information fremsendes
ved hjælp af gebyropstillingen. Ved gebyropstillingen drejer det sig derfor ikke om
en „faktura“ ifølge momsretten men om en
„regnskabsrapport“ iht. BGB § 666.
Hvorfor er der intet momsbeløb på gebyropstillingen fra Toll Collect?
Gebyrerne er ikke omfattet af momsloven.
Jeg har hørt, at man kan indtaste et omkostningssted i OBU’en før starten på en
tur. Hvilke fordele har det for mig?
Indtastningen af et omkostningssted i
OBU’en anvendes til tilordning af turene til
forskellige omkostningssteder. Denne tilordning finder du så senere igen på kvitteringen for enkeltturskørsel.
Jeg vil gerne skifte til et betalingsmiddel
med betalingsgaranti (kreditkort, LogPaybetaling, tankkort). Skal jeg forud for dette
indgå en aftale med betalingsinstituttet?
Ja, du skal indgå en aftale med det ønskede
betalingsinstitut eller udstederen af betalingsmidlet (kortudstederen). Aftaledokumenterne og yderligere informationer om
vilkårene bedes du forhøre dig om direkte
32
hos det valgte betalingsinstitut eller kortudstederen.
Derefter kan du lade dig registrere hos Toll
Collect med formularen „Benutzerregistrierung“ („Brugerregistrering“) med angivelse
af betalingsmåden eller foretage ændringen
ved et skift af betalingsmåde med formularen ”Zahlungsmittel mit Zahlungsgarantie,
z.B. Kreditkarte” (”Betalingsmiddel med
betalingsgaranti, f.eks. Kreditkort”) eller
”Zahlungsweise Tankkarte” (”Betalingsmåde Tankkort”) eller ”Zahlungsweise Guthabenabrechnung” (”Betalingsmåde Afregning pr. Tilgodehavendekonto”) eller ”Lastschriftverfahren Guthabenservice” (”Direct
Debit med forudbetalt service”).
Jeg er en registreret bruger og har til afregning af gebyrerne valgt et betalingsmiddel
med betalingsgaranti. Hvis jeg engang vil
booke en strækning på gebyrterminalen,
hvordan skal jeg så betale?
Hvis du ønsker at bookingen opføres på gebyropstillingen, skal du betale med bilkortet. Med dette kan betalingsmåden tilordnes, der er aftalt ved registreringen.
Hvor langt tid har jeg til at betale gebyrerne?
Principielt er du som bruger forpligtet til
forud at betale gebyret, der beregnes efter
dine oplysninger med den gebyropkrævningsmåde du har valgt. Afhængigt af betalingsmåden kan der gælde individuelle
frister for, hvornår beløbet trækkes fra din
konto (f.eks. ved kreditkort eller tankkort).
Jeg anvender afregning pr. tilgodehavendekonto. Hvad sker der hvis min tilgodehavendekonto ikke dækker nok?
I dette tilfælde spærres køretøjsaggregatet
– hvis et sådant er monteret. Du kan så hel-
ler ikke længere booke strækninger på internettet. Kørslerne kan så kun bookes manuelt ved gebyrterminalerne og gebyrbeløbet skal betales med det samme. Bilkortet
kan i dette tilfælde ikke anvendes som betalingsmiddel.
Jeg benytter betalingsmåden „betalingsmiddel med betalingsgaranti“. Hvad sker
der, hvis mit betalingsinstitut eller udstederen af betalingsmidlet trækker kreditrammen tilbage, der er stillet til rådighed?
I dette tilfælde omstilles betalingen til afregning pr. tilgodehavendekonto og du
modtager informationer herom fra Toll Collect. Et evt. monteret køretøjsaggregat
spærres også. Du kan så heller ikke længere
booke strækninger på internettet. Kørslerne
kan så kun bookes manuelt ved gebyrterminalerne og gebyrbeløbet skal betales med
det samme. Bilkortet kan i dette tilfælde
ikke anvendes som betalingsmiddel. Når
der er betalt et tilstrækkeligt stort beløb ind
på tilgodehavendekontoen, ophæves spærringen af køretøjsaggregatet igen. Derefter
er bookinger igen mulige på internettet
samt med bilkortet ved gebyrterminalerne.
Spørgsmål til den automatiske
booking
Hvad gør jeg, hvis OBU‘en er blevet stjålet fra
min lastbil eller er ødelagt efter en ulykke?
Er OBU’en stjålet eller fungerer den ikke
længere på grund af en ulykke, skal du
straks sende en skriftlig tabsmeddelelse
herom til Toll Collects Customer Service. Toll
Collect deaktiverer den stjålne OBU, således at der ikke opstår misbrug af apparatet.
OBU’en kan spærres med det samme telefonisk under angivelse af din master PIN-ko-
de. Dette gøres for din egen sikkerheds
skyld.
Hvis OBU’en i min lastbil svigter, hvad gør
jeg så?
Svigter OBU’en under en kørsel, er du forpligtet til omgående at booke strækningen
manuelt. Dette kan medføre at du må forlade den gebyrpålagte vej ved næste frakørsel. Du kan booke dig ind ved gebyrterminalerne på tankstationer ved til- og frakørsler,
på de særlige rastepladser for lastbiler, almindelige rastepladser og ved grænseovergangene eller på internettet fra din virksomheds kontor. I en sådan situation skal
OBU’en stilles til manuel opkrævning; på
displayet skal der stå ”AUTOMATIC COLLECT
INACTIVE” (AUTOMATISK OPKRÆVNING INAKTIV), og de røde lysdioder lyser. Henvend
dig helst så hurtigt som muligt i din egen
interesse til en Toll Collect servicepartner
for at få kontrolleret OBU’en. I denne forbindelse hjælper gebyratlasset, oversigten
over gebyrterminaler og servicepartnere dig
med at finde en servicepartner. Hvor servicepartnerne befinder sig, kan du også finde på internettet på www.toll-collect.de.
Hvis fejlmeddelelsen „Driftsdata ugyldige”
vises, hvad skal jeg så gøre?
Meddelelsen „OPERATING DATA INVALID”
(Driftsdata ugyldige) vises, når der ved opstart af OBU’en ikke findes nogen gyldige
driftsdata for det automatiske gebyropkrævningssystem. Den røde LED på aggregatet lyser. OBU’en er ikke klar til drift.
Slå tændingen fra og til igen, før der køres
på en gebyrpålagt strækning. Hvis meddelelsen fortsat vises, så stil køretøjsaggregatet (OBU’en) på ”TOLL COLLECTION MANUAL”
(Gebyropkrævning manuel ), og book deref-
33
9 SPØRGSMÅL OG SVARN
ter strækningen med manuel booking. Slå
tændingen fra og til igen, efter at denne har
været slået til i ca. fire timer inden for Tyskland. Vises meddelelsen „OPERATING DATA
INVALID” (Driftsdata ugyldige) fortsat efter
dette, så kontakt venligst en af vores servicepartnere.
Hvad sker der med OBU’en, hvis jeg sælger
min lastbil eller den skal skrottes?
OBU’en er også efter monteringen i din lastbil Toll Collects ejendom. Kør derfor hen til
en Toll Collect servicepartner og få OBU’en
afmonteret. Derefter skal køretøjet afmeldes hos Toll Collects Customer Service. Du
kan kun foretage en telefonisk afmeldelse,
når du angiver dit brugernummer og din master PIN-kode. Til en skriftlig afmelding skal
formularen „Abmeldung von Fahrzeugen
ohne Fahrzeuggerät (OBU)“ („Afmelding af
lastbiler uden køretøjsaggregat (OBU)“) benyttes. Denne kan downloades på internettet på www.toll-collect.de eller bestilles hos
Customer Servicen.
Afmonteringen af OBU’en er forbundet med
omkostninger. For køretøjsaggregater, der
ikke sendes tilbage til Toll Collect via en servicepartner, gør vi i givet fald krav på skadeserstatning.
Understøtter Toll Collect systemet også gebyrsystemer i andre lande?
Toll Collect systemet er konstrueret således,
at det har de tekniske forudsætninger for at
kunne understøtte andre gebyrsystemer.
For første gang er det lykkedes at etablere et
samarbejde mellem et gebyrsystem på mikrobølgebasis og et satellitunderstøttet gebyrsystem. TOLL2GO er en fælles service,
der tilbydes af Toll Collect og ASFINAG, ope-
34
ratøren af gebyrsystemet i Østrig. Med
TOLL2GO har man siden den 1. september
2011 også kunnet betale gebyret for tunge
lastbiler fra 12 tons og opefter i Østrig med
Toll Collects On-Board Unit (OBU). Servicen
er særlig velegnet til alle transportvirksomheder, hvis lastbiler kører meget i Østrig og
Tyskland.
TOLL2GO er et yderligere trin på vej mod et
vejgebyrsystem, der omfatter flere systemer
og lande.
Spørgsmål til den manuelle booking
Hvordan finder jeg gebyrterminalerne?
Du finder alle stederne i gebyratlasset samt
på internettet på www.toll-collect.de. Udførligt informationsmateriale kan bestilles
gratis via Toll Collects Customer Service.
Gebyrterminalen er defekt eller lukket.
Hvem skal jeg henvende mig til?
Fungerer den gebyrterminal ikke, hvor du
netop ville booke dig ind, eller er denne
lukket, er hver bruger forpligtet til at booke
sig ind på den nærmeste gebyrterminal.
Stederne finder du i gebyratlasset samt på
internettet på www.toll-collect.de.
Spørgsmål til kontrollerne
Hvordan bearbejdes dataene fra kontrolbroerne?
Kontrolbroerne kontrollerer om de gennemkørende køretøjer er gebyrpligtige og om gebyrpligten er overholdt, dvs. om lastbilerne har
booket strækningerne korrekt. I tilfælde af en
mistanke ved kontrollerne, lagres og sendes
dataene til Toll Collects kontrolcentral til nær-
mere bearbejdning. Dataene kontrolleres –
under hensyntagen til de almindelige frister
for slettelse – af to medarbejdere, som arbejder uafhængigt af hinanden. Bekræftes en
mistanke, indleder Toll Collect en efteropkrævning og BAG evt. en bødeopkrævning. Bekræfter mistanken sig ikke, slettes dataene.
Yderligere informationer findes på internettet
på www.toll-collect.de eller kan fås via Customer Servicen.
35
10 SERVICE OG KONTAKT
10 S
ERVICE OG
KONTAKT
Medarbejderne i Customer Servicen kan
kontaktes mandag til fredag fra kl. 7 til 19.
For registrerede og ikke registrerede
brugere
Ring venligst ved opkald i Tyskland til:
telefon: 0800 222 26 28*
samt ved opkald fra udlandet:
Til kontakten pr. e-mail kan onlinekontaktformularen på hjemmesiden på
www.toll-collect.de bruges. Her kan du også
bestille yderligere informationsmateriale
gratis.
telefon: 008000 222 26 28*
Her besvarer kvalificerede medarbejdere
alle spørgsmål om gebyrsystemet - uanset
om det drejer sig om bookingtyperne, registreringen eller OBU-montering, eventuelle
klager eller reklamationer, tab af OBU’en eller også om ændringer i aftalen. Lastbilchaufførerne kan på alle gebyrterminaler
nemt kontakte en medarbejder ved at trykke
på en knap og få hjælp til booking eller annullering. Samtalerne kan føres på tysk, engelsk, fransk og polsk.
Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Tyskland
Fax: +49 180 1 22 26 28 **
www.toll-collect.de
* gratis; mobilpriser kan afvige.
** i Tyskland:
Fastnetpris 3,9 cent/min; mobilpriser maksimalt 42 cent/min
Medarbejderne i Customer Servicen kan du
også kontakte pr. fax, brev og e-mail.
36
Toll Collect gør opmærksom på, at der foreligger forbehold om ændringer for alle oplysninger, der er angivet i dette informationshæfte, for så vidt de ikke er underlagt
omstændigheder, som kræver konstant justering. Dette gælder især for oplysninger
om servicepartner- og gebyrterminalnettet.
Toll Collect GmbH samt dettes repræsentanter, opfyldelses- og udførelsesmedhjælpere
er kun ansvarlige for disse brugerinformationer i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. Et andet ansvar er udelukket. Ikke omfattet af denne ansvarsudelukkelse er ansvaret der påhviler Toll Collect GmbH samt
dettes repræsentanter, opfyldelses- og udførelsesmedhjælpere for livsfarlige skader,
kvæstelser, sundhedsskader samt i henhold
til den tyske lov om produktansvar.
Den gældende udgave af brochuren „Brugerinformationer” kan gratis downloades på
internettet på www.toll-collect.de.
De almene forretningsbetingelser
Toll Collect GmbH’s almene forretningsbetingelser findes på internettet på
www.toll-collect.de.
37
På vegne af
Toll Collect GmbH, Berlin, 006, V 8.4, DK – Status: 12/2014