Hjemmeopgave 2014 - Designskolen Kolding

Hjemmeopgave 2014
FAMILIE
Page 1/7
Årets hjemmeopgave har begrebet FAMILIE som tema
Med temaet familie som udgangspunkt skal du udarbejde et bud på en designløsning. Om løsningen
går i retning af et objekt, en grafisk kampagne, et stofligt udtryk, et computerspil, en lille film, en billedfortælling eller noget helt andet, blander vi os ikke i. Valget er dit, men vi ser gerne, at vi i dit løsningsforslag kan aflæse, hvilken designfaglig retning du søger ind på: kommunikationsdesign, industrielt design, accessories eller mode- og tekstildesign.
Page 2/7
Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens
beskyttelse ifølge FN’s menneskerettighedserklæring, artikel 16, 3.
Familie – ifølge opslagsværkerne
1. Gruppe af personer bestående af et forældrepar og deres børn typisk boende samme sted; ofte set i
forhold til et enkelt af familiens medlemmer
1.a. Gruppe af (nulevende) personer der er forbundne gennem slægtskab, ægteskab eller adoption især
set i forhold til et enkelt af familiens medlemmer
1.b. OVERFØRT Gruppe af personer der føler samhørighed eller deler et interessefællesskab; genstande med ét eller flere træk eller egenskaber til fælles
1. c. BIOLOGI Gruppe af dyre- eller plantearter der har ét eller flere væsentlige træk eller egenskaber til
fælles, og som ligger under orden og over slægt i den biologiske systematik fx spurvefamilien og natskyggefamilien
Den danske ordbog
familie, i Danmark en social gruppe, der består af to generationer, forældre og børn, der normalt lever i
samme husstand. Børn regnes i denne sammenhæng som personer under 26 år.
Der kan være afvigelser fra en sådan grundmodel af en familie, fx eneforsørgerfamilien, den nydannede
familie eller familien, hvor børnene ikke for øjeblikket lever i hjemmet.
Men husstanden med kun én person eller med andre former for slægtsrelationer (fx ældre søskende, der
bor sammen) opfattes i Danmark ikke som en egentlig familie i modsætning til flere andre steder i den
vestlige verden, fx USA.
Page 3/7
Det centrale i familiebegrebet er, at der er tale om en social gruppe med livslange relationer og med intense og tætte gensidige følelser, bl.a. kærlighed, omsorg, afhængighed, tilknytning og indlevelse (identifikation) mellem børn og forældre og forældre indbyrdes, men også følelser som vrede, had, sorg og tab.
Den store danske
Familie – sagt og skrevet gennem tiderne
Alle lykkelige familier ligner hinanden; men den ulykkelige familie er altid på sin egen måde ulykkelig.
Anna Karenina, Leo Tolstoj, 1876.
If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance.
George Bernhard Shaw
After a good dinner one can forgive anybody, even one's own relations.
Oscar Wilde, A Woman of no Importance, 1893.
We are a family, and the loyalty of the family must come before anything and everyone else. For if we
honor that commitment, we will never be vanquished - but if we falter in that loyalty we will all be condemned.
Mario Puzo, The Family, 2001.
One day you will do things for me that you hate. That is what it means to be family.
Jonathan Safran Foer, Everything is Illuminated, 2002
Page 4/7
Familie – i portrætter
Familien og familielivet er blevet portrætteret og iscenesat flittigt og forskelligt, fx i romantikken med
Eckersbergs ikoniske familieportræt, i politik med Kennedy-klanen som aktører, i filosofien gennem
Hegel, i reality-tv med Familien på Bryggen, i kogebøger som Kernesund Familie og i tegneserien
som den dysfunktionelle familie The Simpsons.
Billede: Eckersberg Det Nathansonske Familiebillede, 1818, Statens Museum for Kunst
Temaet for din hjemmeopgave er altså begrebet FAMILIE. Målet med hjemmeopgaven er at give dig
mulighed for at vise, hvordan du håndterer en designopgave.
Det kan være en god idé at opstille en problemstilling, dvs. stille spørgsmål til et problem, som du efterfølgende skal svare på gennem din proces og designløsning.
Vi forventer ikke, at du kan løse opgaven som en færdiguddannet, professionel designer. Vi bedømmer dit talent og udviklingspotentiale som designer. Det gør vi ved at se på følgende bedømmelseskriterier:
 Din evne til at undersøge og registrere
 Din evne til at frembringe og udvikle idéer
 Din evne til at behandle og udvikle form, materiale og funktion
 Din evne til at formidle og kommunikere
Page 5/7
Vi ser på den måde,
-
du visuelt indsamler, vælger, beskriver og viser din inspiration
du arbejder med din inspiration, og på hvordan du gennem skitsering kommer frem til forskellige
idéforslag
du vælger den idé, der bliver dit resultat/produkt
du visuelt vælger at præsentere din proces og din designløsning
Du kan frit vælge dine måder at visualisere på: tegning, collage, akvarel, tusch, modeller i
ler/pap/papir, computergrafik, fotoregistrering af modelarbejde osv. Vi ser gerne, at du anvender flere
teknikker.
Page 6/7
Ramme for hjemmeopgave og portfolio
Hjemmeopgave:
Du skal udvikle et SELVSTÆNDIGT designforslag. Du skal formidle din idé visuelt og sprogligt. Din
besvarelse skal indbefatte følgende:
Dine analyser, iagttagelser og registreringer af et eller flere forhold, som ifølge dig skal udvikles eller
forbedres og dermed skabe en bedre løsning, oplevelse eller funktion. Du skal have fokus på funktion og udtryk.
(Højst 5 ark i max A3: Tekst, billeder, tegninger, skitser, fotos)
Dine idéer til design af de forhold, du har valgt at arbejde med. Vis hvordan dine idéer udvikler sig,
hvordan du behandler og udvikler koncept, form og funktion. Vis de forskellige forslag, du har
arbejdet med. Du kan præsentere dine idéer som skitser eller med anden form for dokumentation.
(Højst 10 ark i max A3: Tekst, billeder, tegninger, skitser, fotos)
Dit endelige løsningsforslag.
(Højst 10 ark i max A3: Tekst, billeder, tegninger, skitser, fotos)
Den samlede besvarelse for hjemmeopgaven må maksimalt fylde i alt 25 sider i A3. Den samlede tekstmængde uden billedtekster må ikke fylde mere end 1 A4-ark (2200 anslag).
Portfolio:
Portfolio: Max A3-format, ingen krav til sideantal.
Hvis din hjemmeopgave eller portfolio indeholder filmmateriale, skal det afleveres på et USB-stik.
Følgende filformater modtages: Quicktime (.mov) eller generisk MP4 (.mp4).
Aflevering af hjemmeopgave og portfolio til Designskolen Kolding
Hjemmeopgaven skal sammen med portfolioen sendes eller afleveres, så den er Studieadministrationen i
hænde senest kl. 12.00 den 24. april 2014.
Der kan ikke afleveres digitalt.
Søger du både Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole, skal du sende eller aflevere din
besvarelse til den af designskolerne, som du har givet højeste prioritet i din ansøgning. Du skal altså kun
aflevere ét af stederne. Det er vigtigt, at du følger de regler for aflevering, den enkelte skole udstikker.
Page 7/7
Du skal sende dit materiale til:
Designskolen Kolding
Att. Studieadministrationen
Ågade 10
6000 Kolding
BEMÆRK: For at sikre anonym behandling af hjemmeopgave og portfolio, skal alle sider være forsynet
med deltagernummer og ikke navn/CPR-nummer.
Vi glæder os til at modtage din hjemmeopgave og portfolio - rigtig god fornøjelse!