fdr nyt uge 5.pdf

FDR Nyt – uge 5.2014
Nyheder fra Skat
Skattefrit salg af formuegode - bolværkstræ
SKM2014.94.SR
Et selskab, der havde erhvervet et havneareal, ønskede bekræftet, at et parti bolværkstræ kunne
afstås skattefrit.
Skatterådet bekræftede, at salget af bolværkstræet ville være en skattefri som afståelse af et
formuegode, jf. statsskattelovens § 5.
Fradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller
SKM2014.90.BR
Sagen vedrørte spørgsmålet, om sagsøgeren var berettiget til fradrag for moms, som fremgik af
15 indgående fakturaer udstedt til sagsøgeren.
Retten fandt det ikke godtgjort, at betingelserne for fradrag for købsmoms i medfør af
momslovens § 37, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, var opfyldt. Skatteministeriet blev derfor frifundet.
Omkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale
SKM2014.89.BR
Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for udbetaling af omkostningsgodtgørelse
til en skatteyder var opfyldt.
Skatteyderen i sagen havde indgået en aftale med et konsulentfirma om sagkyndig bistand til
behandling af en klagesag om nedslag i grundværdien for skatteyderens ejendom. Det var et
vilkår i aftalen, at konsulentfirmaets salær skulle beregnes ud fra et "no cure - no pay" princip.
Konsulentfirmaet havde et samarbejde med et advokatfirma, som normalt overtog sagerne, når
de blev indbragt for Landsskatteretten, hvilket også skete i den konkrete sag. Det var aftalt, at
skatteyder ikke som følge af rådgiverskiftet ville komme til at betale mere end fastsat i den
oprindelige salæraftale med konsulentfirmaet.
Retten fandt, at det var tvivlsomt, om advokatfirmaet under nogen omstændigheder kunne rette
et honorarkrav mod skatteyderen, og at advokatfirmaets bistand i realiteten var ydet til
konsulentfirmaet for dennes regning. Skatteyderen var derfor ikke berettiget til
omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, og retten tog
Skatteministeriets påstand om tilbagebetaling af den udbetalte omkostningsgodtgørelse til følge.
Fraflytningsbeskatning - aktier - EU-retten - dobbeltbeskatningsoverenskomst
SKM2014.88.ØLR
Sagen drejede sig om, hvorvidt beskatning af urealiserede aktieavancer var i strid med EUretten, herunder om betydningen af den efterfølgende ændring af aktieavancebeskatningsloven
ved lov nr. 906 af 12. september 2008, og om beskatningen var i strid med
dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Storbritannien.
Låneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer kapitalfond - bevisbyrde
SKM2014.87.HR
Højesteret fandt, at hvis rådgiverudgifterne angår bistand, som knytter sig direkte til den
indgåede aftale om det lån, der optages, og til gennemførelsen af låneoptagelsen, så kan
udgifterne tillægges lånets hovedstol. Sådan bistand kan alt afhængig af lånets karakter og
størrelse f.eks. omfatte forhandling om og affattelse af låneaftalen, afgivelse af udtalelser om
aftalens gyldighed og bindende virkning for låntager (legal opinions), samt bistand ved
berigtigelse af sikkerhedsstillelse.
Derimod kan udgifter til rådgivere for bistand ved den overordnede strukturering og
tilrettelæggelse af lånefinansieringen, herunder afsøgning af lånemarkedet, ikke tillægges lånets
anskaffelsessum efter kursgevinstlovens § 26, stk. 3.
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven
SKM2014.86.SR
Skatterådet finder, at tidligere arbejdsgiver har udsat omhandlede ansatte for en krænkelse af
betydelig grovhed ved at udøve direkte forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingslovens
§ 2, stk. 1. De udgifter til betaling af godtgørelser, jf. forskelsbehandlingslovens § 7, som
arbejdsgiver herved har pådraget sig, kan efter Skatterådets opfattelse ikke anses for et udslag
af en normal driftsrisiko og er derfor ikke fradragsberettigede som driftsudgifter, jf.
statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.
1
FDR Nyt – uge 5.2014
Retspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter betalingskorrektion
SKM2014.81.BR
Klagen vedrører, om sagen er af principiel interesse og derfor skal behandles ved landsretten.
Sagen omhandler hjemmel til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2. A og B er anset at
være skattepligtig som maskeret udlodning for det tab, H1 ApS har lidt ved salg af en ejendom til
de 2 hovedanpartshavere.
Momspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering
SKM2014.80.SR
Skatterådet kan bekræfte, at spørgers etablering af en enkelt konkret momspligtig forlystelse
ikke ændrer på, at adgangen til en konkret zoologisk attraktion stadigvæk kan faktureres
momsfrit.
Skatterådet kan endvidere, at en konkret zoologisk attraktion som en selvstændig hovedydelse
altid kan faktureres momsfrit når de momspligtige forlystelser (uanset antallet) kan fravælges.
Nyhedsbreve fra Skat
Nu får din virksomhed breve fra SKAT i den digitale postkasse
Hent
Den digitale postkasse på virk.dk har været obligatorisk for alle virksomheder siden 1. november
2013.
SKAT har indtil videre sendt nogle få breve til virksomheder via den digitale postkasse, men nu
begynder vi at sende flere.
De næste breve bliver sendt via den digitale postkasse allerede i slutning af januar og i februar
og handler om:
Opkrævning af ordinær acontoskat for selskaber
Omregistrering af ca. 60.000 virksomheder, der fremover skal indberette og betale moms
hvert halve år i stedet for hvert kvartal.
I løbet af 2014 vil vi sende flere breve via den digitale postkasse. Derfor er det vigtigt, at du
tjekker postkassen hyppigt.
Ændringer af satser for godtgørelse af energiafgifter, fremrykning af
afskaffelsen af vægtbaserede emballageafgift samt af forhøjet
omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder
Hent
Nyhedsbrevet indeholder ændringer af afgiftssatsen for energiafgifter på brændsler til proces,
ændring af satsen for godtgørelse af elafgiften for forbrug af elektricitet anvendt til rumvarme,
varmt brugsvand og komfortkøling, afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift pr. 1. januar
2014 samt forhøjet omsætningsgrænse for momsregistrerede virksomheder.
SKAT inviterer til informationsmøder for revisorer og rådgivere m.fl.
Hent
SKAT udbyder for tiden en række informationsmøder for revisorer og rådgivere m.fl., der ønsker
en opdatering af aktuelle skatte- og momsemner mv.
Møderne har særligt fokus på revisorers og rådgiveres opgaver med regnskaber og
indberetninger i løbet af foråret.
Nyheder fra Erhvervsstyrelsen
Årsrapporten kan nu være på engelsk
Hent
Nu kan virksomhederne aflægge årsregnskab - også kaldet årsrapport - udelukkende på engelsk.
2
FDR Nyt – uge 5.2014
Nyheder fra Folketinget
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
Hent pdf
Fremrykning af skatte- og afgiftslempelser og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v.
Nyheder fra Retsinformation
Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love
LOV nr 93 af 29/01/2014
For indkomståret 2014 udgør procenten 7,65 og grundbeløbet 24.500 kr. (2010-niveau). For
indkomståret 2015 udgør procenten 8,05 og grundbeløbet 25.900 kr. (2010-niveau). For
indkomståret 2016 udgør procenten 8,3 og grundbeløbet 26.700 kr. (2010-niveau). For
indkomståret 2017 udgør procenten 8,75 og grundbeløbet 28.000 kr. (2010-niveau).
Nyheder fra RSM Plus
Godtgørelse af energi- og vandafgifter 2014
Hent pdf
Som følge af vækstpakken forhøjes godtgørelsessatserne for energiafgifter vedrørende energi
anvendt til procesformål pr. 1. januar 2014.
I nyheden fremgår satser for godtgørelse af energi- og vandafgifter for 2014.
Vækstpakken – Fremrykning af moms- og afgiftsmæssige ændringer
Hent pdf
Fra
1.
2.
3.
4.
1. januar 2014 sker der en række ændringer på moms- og afgiftsområdet, herunder:
Forhøjet omsætningsgrænse for små og mellemstore momsregistrerede virksomheder
Lavere energiafgiftssatser på procesenergi hos momsregistrerede virksomheder
Lavere elafgift på elektricitet til rumvarme, varmt vand og komfortkøling
Afskaffelse af en andel af den vægtbaserede emballageafgift.
Nyheder fra Nielsen & Christensen
Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 (14 sider)
Hent
Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejseog befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og
udland.
Vi har valgt at gøre det i form af denne publikation. Publikationen er opdateret med de regler, der
er gældende for 2014.
Nyheder fra BDO
ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en
erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B (37 sider)
Hent pdf
Dette modelregnskab er udarbejdet af BDO på grundlag af den lov, som Folketinget vedtog den
11. april 2011. Loven omfatter stort set alle erhvervsvirksomheder i Danmark, herunder
personligt drevne virksomheder.
Princippet i lovstrukturen (populært benævnt "byggeklodsmodellen") er, at klasse A
virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt aflægger en sådan,
kun skal opfylde lovens nederste niveau med relativt få og generelle regler. De små, mellemstore
og store virksomheder samt børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber i klasse B, C og D
skal følge flere og mere detaljerede regler.
3
FDR Nyt – uge 5.2014
Komfortkøling – flere kan få godtgjort energiafgiften
Hent
Landsskatteretten har tvunget SKAT til at acceptere, at virksomheder har ret til godtgørelse af
afgift på energi anvendt til air condition-anlæg, også selv om der opholder sig personer i det
lokale, hvor kølingen foretages.
Når hovedaktionærer kautionerer for deres selskab
Hent
Landsskatteretten har fastslået, at en hovedaktionær ikke kan fradrage tab på kautionspræmier i
sine egne selskaber. Det forhold, at han har betalt skat af præmierne, gør ingen forskel.
Danmark som skattely
Hent
At bruge et dansk kommanditselskab i en sindrig multinational koncernstruktur kan være
udmærket, hvis man ønsker at være anonym, men det gør ikke Danmark til noget skattely.
Skattepenge til personer, der har arbejdet i udlandet
Hent
Har du arbejdet i Sverige, Norge eller Tyskland i årene 2010 – 2013, fx som håndværker eller
sygeplejerske, kan du godt begynde at glæde dig. Sidst på året sætter SKAT nemlig ganske
uopfordret penge ind på din konto.
Nyheder fra Dansk Revision
Endelig vedtagelse om fremrykning af visse dele af Vækstplan DK
Hent
Som anført i Dansk Revision nyhed d. 29. november 2013 (læs her), medførte sidste efterårs
forhandlinger om Finanslov 2014, at visse dele af Vækstplan DK ville blive fremrykket, således at
tiltagene vil have virkning for indkomståret 2014 i stedet for indkomståret 2015 . Lovforslaget,
som medfører fremrykningen, blev endeligt vedtaget af Folketinget i går, d. 28. januar.
Nyt lovforslag vil "ramme" aftaler indgået med digital signatur
Hent
I takt med den øgede udbredelse af digitale kommunikationsformer, ses flere og flere aftaler om
f.eks. forbrugslån eller varekøb på kredit blive indgået på digital vis med "underskrift" på aftalen
ved brug af digital signatur eller med NemID.
Hvis en aftale fx om et forlig eller et gældsbrev skal kunne tjene som såkaldt
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i fogedretten, skal retten dog forelægges det originale dokument i
underskreven stand, hvilket naturligvis kan være vanskeligt, hvis "underskriften" er sket digitalt.
Indberetningsforløbet ved årsopgørelsen 2013 (fortsat)
Hent
I vores nyhed den d. 8. januar
2014 (http://www.danskrevision.dk/Nyheder/Sider/Ind.aspx) fremgik det, at indberetning til
håndværkerfradraget 2013 via Tastselv systemet tidligst ville kunne ske fra og med d. 10. marts
2014. SKAT har dog foretaget en justering af tidspunktet for indberetning af
håndværkerfradraget og indberetning kan således nu allerede ske fra den 20. februar 2014.
Omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel med elektronik
Hent
Inden jul vedtog Folketinget en ændring af momsloven, der indeholder regler om omvendt
betalingspligt på salg af elektroniske varer.
Netbanksforsikring imod hackerangreb
Hent
Flere medier bragte d. 21. januar nyheden om, at trods et generelt fald i kriminalitet i Danmark,
er it-kriminaliteten (cyber crime) steget med 77 % på blot et år målt på antal anmeldelser til
politiet. Denne udvikling har fået politiet til at oprette et nyt nationalt cyber crime-center, som
skal bekæmpe cyber crime, som opstår i Danmark såvel som fra udlandet.
4
FDR Nyt – uge 5.2014
Nyheder fra PWC
Momskompensation for velgørende foreninger er som en æske fyldte
chokolader – you never know what you’re gonna get
Hent
Almenvelgørende foreninger, institutioner m.v., der er godkendt efter ligningslovens § 8 A, har
mulighed for at få momskompensation for en del af den købsmoms, som de ikke har fradrag for
efter de almindelige momsregler.
Med virkning fra 1. januar 2014 er ordningen ændret væsentligt, og det får betydning for alle
foreninger m.v., der fremadrettet ansøger om momskompensation.
De nye regler rammer også den momskompensation, der udbetales for 2013 (ansøgningsfrist 1.
juli 2014 med udbetaling i november 2014).
Kan man få en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet uden beskatning?
Hent
Det er ikke mere end et par år eller tre siden, at SKAT slog fast, at en iPad/tablet skattemæssigt
skal sidestilles med en computer, selvom iPad’en/tabletten kan bruges til andet og mere end en
traditionel computer. Det betyder, at medarbejderen ikke skal beskattes, hvis han tager sin
iPad/tablet med hjem, heller ikke selvom medarbejderen eventuelt bruger den privat.
Har medarbejderen allerede en bærbar pc stillet til rådighed af arbejdsgiver, kræver skattefrihed
dog, at der skal være en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen får computer nr.
to i form af en iPad/tablet stillet til rådighed. Hvorvidt der er en reel arbejdsmæssig begrundelse,
afhænger af den enkelte virksomheds aktivitet og medarbejderens jobfunktion.
Højesterets dom skaber uklarhed i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse til
ældre medarbejdere
Hent
Højesteret har slået fast, at en medarbejder, der fortsat ønsker at blive på arbejdsmarkedet, har
ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Dette gælder uanset, at medarbejderen ellers har
oppebåret ret til pension.
Nyheder fra Beierholm
Godtgørelse af afgifter på el, brændsler og vand
Hent pdf
Fra 1. januar 2014 er elafgiftsreglerne blevet forenklet, og momsregistrerede virksomheder har
fået mulighed for større refusion af afgifterne. Herudover har virksomheder, der anvender
brændsler til procesformål også ret til en større refusion af afgifterne på de brændsler, der
anvendes hertil.
For at give et overblik over, hvor stor en andel af henholdsvis elafgiften, brændselsafgiften og
vandafgiften, der kan godtgøres, har vi udarbejdet dette nyhedsbrev.
Nyheder fra TimeTax
TimeTax NYHEDSBREV 41/2014
Hent pdf
SELVANGIVELSE 2013
Ingen papirselvangivelser til SKAT Side 1
Tidlig årsopgørelse for mange Side 1
Nystartede virksomheder og andre der ønsker at benytte en udvidet selvangivelse Side 1
Håndværkerfradrag for 2013 Side 2
Tidsplan for årsopgørelsen 2013 Side 2
Arbejdstøj en mulighed via bruttolønsordning Side 3
Afgørelser Side 3.
5
FDR Nyt – uge 5.2014
Nyheder fra Ret & Råd
Fond til bevarelse af en virksomhed – og begunstigelse af familien.
Hent
Fonde er selvejende institutioner der har et erhvervsmæssigt eller almennyttigt formål, hvor det
ikke er en personkreds, der ejer formuen, med institutionen der ejer sig selv. Selvejende
institutioner og fonde anvendes om det samme fænomen, men i lovsproget er betegnelsen fonde
det anvendte.
Anvend pensionsmidler som finansiering
Hent
Finansiering til ejerskifte eller til udvikling af virksomheden og dens produkter kan være et
kæmpe problem. Men der er en vifte af muligheder hvorved, man kan opnå finansiering.
Mulighederne er dog ikke særligt kendte. En af mulighederne er anvendelsen af pensionsmidler.
Hvornår kan kreditor fradrage sine tab på debitorer?
Hent
Når et tab er konstateret, har kreditor mulighed for at afskrive sit tab henholdsvis moms- og
skattemæssigt. Der er dog mange forudsætninger, der skal være opfyldt forinden. Læs her
hvilke.
Hvem arver din virksomhed?
Hent
Der er mange ting, man skal forholde sig til som virksomhedsejer, når det drejer sig om arv og
testamente. I denne artikel kan du læse hvad, du som virksomhedsejer især skal være
opmærksom på, når tiden for et generationsskifte nærmer sig.
Nyheder fra Plesner
Arbejds- og ansættelsesret nr. 1 2014
Hent pdf
1
2
3
4
5
6
7
2a-sagerne
Sygdom opstået under ferien
Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp
Arbejdsgiver var fortsat bundet af vilkår fra kommunal overenskomst
En salgskonsulent var ikke funktionær
Opsagt under barsel
Det var ok at afskedige en flexjobber
Synspunkter, der kommer til udtryk i FDR Nyt, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller
bestyrelsens standpunkt, og andenhåndskildernes information og fortolkning er ligeledes ikke blevet
efterkontrolleret.
6