FDR Nyt – uge 34.2013 - revisionnordjylland.dk

FDR Nyt – uge 34.2013
Nyheder fra Skat
Individuel porteføljerådgivning - Fritagelse for moms
SKM2013.564.SR
Skatterådet bekræftede, at modsat individuel porteføljeforvaltning så er individuel
porteføljerådgivning fortsat momsfri i sin helhed. Individuel porteføljerådgivning adskiller sig fra
individuel porteføljeforvaltning ved, at den finansielle virksomhed ved individuel
porteføljeforvaltning er bemyndiget til selvstændigt til at træffe beslutning om at købe eller sælge
værdipapirer i kundens navn og for dennes regning (eller undlade sådanne køb eller salg) uden at
indhente instruks fra kunderne. Individuel porteføljerådgivning er derimod en sammensatsat
ydelse, hvor gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af
investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne
konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser.
Formidlingsaftaler om værdipapirhandel - fritagelse for moms
SKM2013.563.SR
Skatterådet bekræfter, at spørgers ydelser i forbindelse med formidling af handel med
værdipapirer, sådan som de er beskrevet af spørger, må anses for en sammensatsat ydelse, hvor
gennemførelsen af handlerne udgør hovedydelsen, og hvor rådgivning om valg af
investeringsstrategi ligesom den efterfølgende overvågning af markedet og de dermed forbundne
konkrete anbefalinger om køb eller salg udgør biydelser. Ydelserne er derfor momsfrie som
forhandling/formidling i forbindelse med værdipapirer. De handelsomkostninger, som spørger
opkræver sine investorkunder i forbindelse med disses handler med værdipapirer, er derfor
ligeledes momsfrie.
Nyhedsbreve fra Skat
VIGTIGT: Vedrørende den statslige inddragelse af uidentificerede konti
Hent
SKAT igangsatte med brev af 15. april statslig inddragelse af uidentificerede konti.
SKAT har modtaget flere spørgsmål fra sektoren vedr. håndtering af særlige konti
b.la. vedrørende konkurs- og dødsboer.
Det fremgår af opstartsbrev fra SKAT, at der skal ske mærkning af følgende konti:
Dødsbokonto, gravstedskonto, depotkonto, deponeringskonto, rentenydere og nemkonto.
SKAT skal bede jer om, at der også sker mærkning af konkursbokonti.
Pressemeddelelser fra Skat
SKATs kommentar til Rigsrevisionens beretning
Hent
Rigsrevisionens kritik af ejendomsvurderingen tages til efterretning og vurderingsarbejdet bliver
forbedret.
Nyheder fra Retsinformation
Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet
BEK nr 1032
Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt
eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af
elektricitet.
1
FDR Nyt – uge 34.2013
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v.
samt finansielle koncerner
BEK nr 1024
Omfanget og arten af de arbejdshandlinger, der skal udføres for at kunne afgive de enkelte
konklusioner og oplysninger efter denne bekendtgørelse, afgøres af revisor under hensyntagen til
god revisorskik. Der er i bilag 2 anført en beskrivelse af handlinger m.v., der forventes at indgå,
for at revisor kan afgive de enkelte konklusioner og oplysninger i denne bekendtgørelse.
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme
LBK nr 1022
De af loven omfattede virksomheder og personer skal være opmærksom på kunders aktiviteter,
som på grund af deres karakter særlig menes at kunne have tilknytning til hvidvask eller
finansiering af terrorisme. Dette gælder især komplekse eller usædvanlig store transaktioner og
alle usædvanlige transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har
forbindelse til lande eller territorier, hvor der i henhold til erklæringer fra Financial Action Task
Force anses at være en særlig risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Finanstilsynet
kan fastsætte nærmere regler om, hvornår pligten til at være opmærksom på transaktioner, der
har forbindelse til de pågældende lande og territorier, træder i kraft.
Nyheder fra BDO
Biler (24 sider)
Hent pdf
Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder,
uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller begge dele.
I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til
biler.
Nyheder fra Dansk Revision
Beskatning af fri bil trods vinteropbevaring
Hent
Østre Landsrets afgørelse, SKM 2013.539, vedrører en hovedaktionær, der via sit selskab havde
rådighed over en luksusbil. Der var mellem selskabet og hovedaktionæren indgået skriftlig aftale
om rådighedsindskrænkning vedrørende brug af bilen i vinterhalvåret, ligesom det var aftalt, at
bilen skulle vinteropbevares delvist hos en forhandler delvist i hovedaktionærens egen garage.
Østre Landsret fandt dog, – ligesom tidligere Landsskatteretten og Byretten tidligere have gjort,
– at hovedaktionæren stadig skulle beskattes af fri bil også i vinterhalvåret til trods for, at bilen
aftalemæssigt var vinteropbevaret.
Lovpligtig digital postkasse til alle virksomheder
Hent
Fra og med 1. november skal alle virksomheder med et CVR-nr. have oprettet en sikker, digital
postkasse til modtagelse af post fra det offentlige.
Den digitale postkasse skal bruges til at modtage meddelelser om f.eks. sygedagpenge,
straffeattester, rykkere vedr. årsregnskaber og indkaldelse til bilsyn. Den digitale postkasse
omfatter ikke kommunikation med SKAT, som fortsat vil ske via SKAT´s eget system gennem
TastSelv Erhverv.
Udlån af likvide midler fra virksomhedsordningen
Hent
For erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, vil en ordinær hævning af
overskydende likviditet fra virksomheden til privatforbrug altid betyde hævning efter reglerne i
Virksomhedsskatteloven og dermed indgå i hæverækkefølgen. Hæverækkefølgen afgør bl.a. hvor
stor en del af virksomhedens overskud, der kan opspares i virksomheden til en foreløbig
virksomhedsskat på 25%.
2
FDR Nyt – uge 34.2013
Nyheder fra KPMG
MomsNyt | Nr. 7 – 2013
Hent
MomsNyt holder dig ajour med væsentlig ny lovgivning og praksis inden for moms, told og
afgifter.
Sommerferien er nu slut, og MomsNyt er tilbage med de seneste nyheder.
Du kan denne gang blandt andet læse om afgiftslempelser, momsfradrag for sponsorater,
vigtigheden af korrekte købsfakturaer og lempelse i forbindelse med beregning af lønsumsafgift i
finansielle virksomheder.
Endelig kan vi også informere om, at SKAT har udsat ikrafttrædelsen af de skærpede
dokumentationskrav ved afhentningskøb.
Ændret praksis vedrørende importørregistrering for udenlandske
virksomheder
Hent
På baggrund af et bindende svar fra Skatterådet, som fastslog, at den hidtidige praksis var i strid
med gældende ret, har SKAT nu ændret praksis. En momsregistrering er ikke længere en
betingelse, for at udenlandske virksomheder kan lade sig importørregistrere.
Hård kritik fra Rigsrevisionen af ejendomsvurderinger - få overblik over
kritikpunkterne
Hent
Rigsrevisionen udtaler i sin konklusion:
Rigsrevisionen finder, at Skatteministeriet har forvaltet området for ejendomsvurdering meget
kritisabelt vel vidende, at området længe har været problemfyldt. Alle borgere og virksomheder
er dermed ikke sikre på at få en lige og fair behandling, når SKAT vurderer deres ejendomme.
Mangelfuld faktura = ingen momsfradragsret
Hent
Opfylder jeres fakturaer de lovpligtige oplysninger? Mangelfulde fakturaer hos et belgisk selskab
gav myndighederne ret til at nægte selskabet momsfradrag. Læs her for en opfriskning af de
danske krav.
Momsfradrag for omkostninger til retssag
Hent
En forening, der var registreret for moms af udlejning af ferieboliger, fik medhold i, at den kunne
opnå fradrag for købsmoms af advokat- og administrationshonorarer afholdt i forbindelse med en
retssag.
Momsrepræsentationstjenester i Norge
Hent
Reglerne om momsrepræsentation i Norge er lempet pr. 1. juli 2013, hvorefter den norske
repræsentant ikke længere hæfter solidarisk for skyldig moms. Herudover kan fakturaer fremover
sendes direkte til kunden.
Ny oversigt over EU's momssatser
Hent
EU-Kommissionen har netop udgivet en oversigt over de anvendte momssatser i EU.
Hvordan er det nu med fradrag for…reklameudgifter?
Hent
Sponsorater anvendes i stor grad af såvel den lokale murermester som store børsnoterede
virksomheder. Lige meget, om sponsoratet lyder på 10 par shorts til lilleputdrengene i den lokale
fodboldforening eller flere millioner kroner til et cykelhold i Tour de France, skal det vurderes ud
fra samme synspunkt rent momsmæssigt.
3
FDR Nyt – uge 34.2013
EU-Domstolen: Et "rent aktiesalg" anses ikke for en virksomhedsoverdragelse
Hent
EU-Domstolen har fastslået, at et "rent aktiesalg" ikke kan udgøre en virksomhedsoverdragelse i
momsretligt henseende. Det har betydning for fradragsretten for tilknyttede
rådgiveromkostninger.
Husk, at fristen er 30. september 2013, hvis du skal søge udenlandsk moms
tilbage
Hent
Virksomheder, der har moms til gode i andre EU-lande, skal være opmærksomme på, at
ansøgningsfristen for momsrefusion vedr. 2012 er 30. september 2013.
Afgiftsnedsættelser til momspligtige virksomheder - nu vedtaget
Hent
Find de centrale afgiftssatser her – det bliver billigere for alle danske momspligtige virksomheder.
Til gengæld er afgifter på VE-brændsel (træ, halm m.v.) på vej. Skatteministeriet har netop
udsendt udkast til lovforslag i høring.
Værd at vide om momskompensationsordningen - Almennyttige foreninger
Hent
Almenvelgørende/almennyttige foreninger og andre virksomheder, der er godkendt efter
ligningslovens regler til at modtage donationer, har efter et særligt regelsæt mulighed for at blive
kompenseret for en del af udgiften til købsmoms. Herved er det muligt for almennyttige
foreninger med momsfrie aktiviteter at få godtgjort noget af den moms, som de ikke får
momsfradrag for via momsangivelsen.
Skatteministeriet lemper på det nye regelsæt for opgørelse af
lønsumsafgiftsgrundlaget
Hent
Med virkning fra 1. juli 2013 har Skatteministeriet i en ny bekendtgørelse valgt at lempe på det
nye regelsæt for opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget for finansielle virksomheder omtalt i
MomsNyt nr. 2 - 2013.
Ændringerne har betydning for finansielle virksomheder, der både udøver lønsumsafgiftspligtige
aktiviteter og momspligtige aktiviteter. I henhold til den nye bekendtgørelse skal finansielle
virksomheder med blandede aktiviteter fortsat fordele lønsummen på ansatte, der beskæftiger
sig med både lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og momspligtige aktiviteter efter en 60/40fordeling, såfremt det ikke er muligt at opgøre den ansattes faktiske tidsforbrug på de forskellige
aktiviteter, eller såfremt virksomheden ikke ønsker at foretage en sådan opgørelse.
Nyheder fra Nielsen & Christensen
Skal du have udenlandsk moms tilbage?
Hent
Danske virksomheder, der køber varer og ydelser i andre EU-lande, vil af og til opleve at
modtage fakturaer med lokal moms. Denne moms har virksomhederne mulighed for at få
godtgjort i samme omfang som en lokal virksomhed i det samme EU-land. Det er
udbetalingslandets regler, der gælder. Der kan derfor alene opnås tilbagebetaling af momsen
efter det pågældende lands regler.
Skattekonto
Hent
Med virkning fra 1. august 2013 er der indført nye regler i opkrævningsloven med hensyn til
opkrævning og ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Det bevirker, at alle virksomheder mv. i løbet
af august måned får en såkaldt "skattekonto" hos SKAT. Skattekontoen bliver tilgængelig i
TastSelv Erhverv.
4
FDR Nyt – uge 34.2013
Nyheder fra PWC
Forsyningssikkerhedsafgiften – skal vi til at betale afgift af brænde?
Hent
Den tredje fase af indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften består i indførelse af en ny afgift på
VE-brændsler. VE-brændsler er enhver form for vedvarende energi, der kan anvendes som
brændsel. Eksempelvis bliver halm, træpiller, talolie, trætjære, biogas og bioolie omfattet af
udkastet til det nye lovforslag.
Afgiften skal træde i kraft 1. januar 2014.
Fritaget for den ny forsyningssikkerhedsafgift er visse typer af sankebrænde, havetræer,
juletræer, halm til eget forbrug og lignende. Der er desuden forslag om særlige fritagelsesregler
for grænsehandlet træ.
Nyheder fra Deloitte
Nyt regnskabsdirektiv vedtaget
Hent
Et nyt regnskabsdirektiv indeholder lempelser for små virksomheder og skærpelser for store
virksomheder, fx i form af krav om land-for-land-rapportering af betalinger til offentlige
myndigheder. Det nye regnskabsdirektiv skal implementeres i årsregnskabsloven og have
virkning for årsrapporter for regnskabsår, der begynder i løbet af 2016.
Nye regler for erhvervsdrivende fonde sendt i høring
Hent
Erhvervsstyrelsen har den 10. juli 2013 sendt forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og
ændring af årsregnskabsloven i høring. Høringsfristen er den 21. august 2013.
Forslaget bygger i høj grad på de anbefalinger, som Erhvervsfondsudvalget fremkom med i
december 2012. Erhvervsstyrelsen har bl.a. på en række punkter tilpasset lovgivningen for
erhvervsdrivende fonde til den, der gælder for aktie- og anpartsselskaber, som en naturlig
konsekvens af moderniseringen af selskabslovene i 2009.
Påtale fra Finanstilsynet om udskudt skatteaktiv
Hent
En bank får en påtale for at indregne et udskudt skatteaktiv i årsrapporten for 2012 uden at
kunne fremlægge overbevisende dokumentation for værdien heraf. Det fremgår af den afgørelse,
som Finanstilsynet har offentliggjort den 12. juli 2013.
IASB-diskussionsoplæg om ny begrebsramme
Hent
IASB har genoptaget projektet vedrørende en ny begrebsramme og har i juli 2013 udsendt et
diskussionsoplæg. Diskussionsoplægget indeholder alene de ændringer til den eksisterende
begrebsramme, som IASB har vurderet nødvendige. Beslutningerne vil få konsekvenser for
kommende nye og ændrede IFRS’er og vil derfor have betydning for regnskabets mange
interessenter.
Nyheder fra Plesner
Skatterådet tager stilling til den momsretlige behandling af individuel
porteføljeforvaltning
Hent pdf
Skatterådet har i tre nye bindende svar taget stilling til den momsretlige behandling af individuel
porteføljeforvaltning. Skatterådet fandt bl.a., at en ydelse i form af rådgivning og gennemførelse
af værdipapirhandler efter forudgående accept fra investeringskunden var momsfritaget.
Synspunkter, der kommer til udtryk i FDR Nyt, behøver ikke nødvendigvis at være udtryk for foreningens eller
bestyrelsens standpunkt, og andenhåndskildernes information og fortolkning er ligeledes ikke blevet
efterkontrolleret.
5