Se artiklen (PDF, 1,5 MB)

38
anmeldelse
danske kommuner I no.2 I 2010
anmeldelse
Hjemme i Vanløse hos borgmesteren
flotte billeder man ind imellem kan opleve i
billeder mest er menneskene, så kan man
dette blad. Men nu også samlet i en hyldest
godt se: Jo, der er pænt uden at være pran-
til den bydel, hvor hun selv bor: ”2720 – En
gende, huse fra før den store parcelhus-eks-
hyldest til Vanløse.”
plosion. Ikke rigtig forstad, for stor til at være
Livsstilseksperten Christine Feldthaus (ja,
landsby, og bydel er blottet for værdiladning.
hun bor der selvfølgelig også) skriver i
Billederne er fantastiske. Det er poetisk
bogens forord: ”Nogle kalder Vanløse for
hverdag, oplevet med kærlighed af en stor
”bouillonbæltet” – og det skal vi tage som
billedmager. Og lad os så lige til sidst se,
en kompliment. I takt med at flere og flere
hvad borgmesteren siger:
danskere bevidst vælger at bosætte sig i
”Når man som jeg er opvokset i en lille by
områder, hvor man stort set kun omgiver sig
i Vestjylland, så var det som at komme
med sin egen livsstilstype, er det en befrielse
”hjem”, da vi flyttede til Vanløse. Storbyens
at komme til Vanløse. Her kan man konstant
larm og puls er tæt på, men når jeg drejer
møde sin modsætning overalt på gader og
ned af Damstien, breder der sig en dejlig
stræder, i foreningslivet og kulturen”.
ro omkring mig. En bydel fyldt med kultur.
Befolkningstallet er jo som en pæn provins-
Idræt, grønt og masser af engagerede og
købstad og af en størrelsesorden som en
kommune kunne have overlevet på, men
af Tom Ekeroth, redaktør Danske Kommuner
rare mennesker – det er dejligt”. <
Vanløse fylder jo ikke meget i mediebilledet,
”2720 – En hyldest til Vanløse” af Sif Meincke.
et sted i København. Ikke prominent som
110 sider flotte billeder, 198 kroner. Kan købes
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev
de ejendomsmægler-magiske postnumre,
på www.saxo.dk og via [email protected]
bor i Vanløse. Det gør 36.402 andre også.
men heller ikke ufredeligt som andre i den
Mellem dem er fotografen Sif Meincke, hvis
københavnske omegn. Selv om Sif Meinckes

Socialrådgiverens virkelighed
af Knud Aarup, social og arbejdsmarkedsdirektør
i Randers Kommune
sker, der som deres erhverv har valgt at stå
socialarbejderen må håndtere i det daglige.
i forreste linje i det sociale arbejde – social-
Formålet med bogen er at udforske og
rådgiverne. Bogen giver en grundig indføring
fastlægge det handlingsmæssige råderum.
Omdrejningspunktet i en væsentlig del af
i det sociale arbejdes komplekse verden
Det handlingsmæssige rum kunne man
velfærdssamfundet udgøres af de menne-
og dermed en indsigt i de dilemmaer, som
også betegne som et balancepunkt mellem
danske kommuner I no.2 I 2010
Professions|Serien
AkAdemiSk forlAg
hAndlingSmæSSigt
rAderum i SociAlt
ArbeJde
kerStin SvenSSon evA JohnSSon
leili lAAnemetS
anmeldelse
39
negativt påvirket. Forfatternes ambition er,
dette samspil; samarbejdet med andre, for
at bidrage til at den enkelte socialrådgiver
eksempel i tværfaglige team eller med andre
og organisationerne, de arbejder i, udvikles
kolleger; og endelig kravet om dokumenta-
gennem de erfaringer, som de får, og at man
tion. I konklusionen fokuseres på problemet
derigennem akkumulerer en stadig større vi-
med opsamling og dokumentation af viden
den om socialt arbejde. Læring sker gennem
i socialt arbejde samt på de konsekvenser,
klienter, kolleger og egne livserfaringer. So-
dette kan have såvel internt iblandt social-
cialrådgiverne lærer altså ved at iagttage de
rådgiverne som eksternt i forhold til det
mennesker, de på forskellig måde kommer i
sociale arbejdes praksis. ”Handlingsmæssigt
kontakt med. Kun herigennem kan man som
råderum i socialt arbejde” er en bog om den
socialarbejder være tryg i usikkerheden.
virkelighed, som hver dag leves af socialråd-
Bogen er inddelt i 11 kapitler, hvoraf de første
givere og andre socialarbejdere, og det er en
fire handler om socialrådgiverens arbejde,
bog, som virkelig giver indsigt i kompleksite-
og hvordan det handlingsmæssige råderum
ten. Den er meget åben overfor de dilem-
påvirkes af de rammer, som sættes af or-
maer, som i mange tilfælde skal bæres af
ganisationen, samspillet med klienterne og
den enkelte. Det er en god bog, som jeg kun
samspillet mellem kolleger. Kapitel fem og
seks handler om de to centrale roller i socialt
kan anbefale, at man får læst. <
socialrådgiverens mulighed for at løse de
arbejde: Socialrådgiverens og klientens. De
”Handlingsmæssigt råderum i socialt ar-
konkrete opgaver med brug af den viden og
næste fire kapitler gennemgår forskellige
bejde” af Kerstin Svensson, Eva Johnsson &
erfaring, han/hun har om, hvad der virker, og
aspekter af socialt arbejde: Det sociale arbej-
Leili Laanemets. Akademisk Forlag. Oversat
på den anden side de overordnede rammer,
des handlinger, det vil sige de interventioner
fra svensk af Nanna Gyldenkærne. 256 sider,
som socialrådgiveren også skal overholde
eller foranstaltninger, som socialrådgiveren
299 kroner.
og for det tredje, at dette afbalanceres så-
iværksætter; samspillet med klienten og de
ledes, at socialrådgiveren som person bliver
roller og dynamikker, som udvikles igennem

Mere handlekraft til vores ledere
international konkurrenceparameter. Om
af Lars Lundgaard, partner Lundgaard Konsulenterne
hvordan lederskab og organisation hæmKonklusionen først: Det er en fornøjelse at
mer eller styrker handlekraften. Man kan
læse en velskrevet bog om ledelse. Refe-
se igennem argumenterne og forstår, hvad
rencerammerne er på plads, men bogen er
der fortælles. Jeg reflekterer under vejs over,
dejligt befriet for teoretisk overfrakke. Der er
hvor meget manglende handling i offentlig
hele tiden velfunderet struktur og tænkning.
sektor vi pakker ind i monopolet, de mud-
Men det udfolder sig i ledelseshverdagen
rede ledelseshierarkier og politisk ledelse
med den ene relevante fortælling og pointe
som rammevilkår? I hvor høj grad vi alligevel
efter den anden. Med seriøse, brugbare sam-
oplever handling ude i den ansvarlige faglige
menfatninger efter hvert afsnit.
hverdag på trods. Hvis man er i tvivl om, hvad
Tune Hein er rådgiver i ledelse og organisa-
en udfordrende og anerkendende ledelsesstil
tion. Man mærker tydeligt arbejdserfaringen
er for noget, så læs bogen. Kan en hel bog
fra Asien og det indgående kendskab til
bare fokusere på handlekraft? YES!!! Hvor
private virksomheder. Men der er også fine
befriende. Læseren kan slet ikke undgå at gå
ud i hverdagen og GØRE! <
kig ind i den offentlige sektor – og der er ikke
ét tema fra bogen, der ikke kan genkendes
af kommunale chefer. De afsnit, der relaterer
forfremmer og fastholder ud fra?”. Der er
”Handlekraft i ledelse & organisation” af Tune
sig til en globaliseret konkurrencesituation,
et væld er seriøse observationer og hand-
Hein. Forlaget Mindsetting Aps. 200 sider, 368
giver relevant horisont. Hein ser lige igennem
leanvisninger. Om ambitioners betydning
kroner. Købes på www.TuneHein.dk
mange organisationers HR-strategier: ”Er det
(det allervigtigste i bogen). Om den danske
knowing eller doing, vi rekrutterer, belønner,
ansvarskultur i det smidige flade hierarki som
