Digtsamling

ditionelle terrorist, der er
omdrejningspunktet, men
Statens Teaterskole.
Stykket er skrevet af de
personlige problemer og
manglende evner til at be-
af Teatres faste skuespillere, hvoraf en enkelt også må
Gotthelf.
FOTO MICHAEL BYGBALLE
Himmerland 15
Søndag 26. november 2006
KORT NYT
BAGGRUNDSVIDEN
{ AARS: Trods fordel af hjemmebane venter Aars HK’s træner Ole
Bibliotek giver
infoingen nem kamp, når Nibe HK gæster Østermark Hallen i
Simonsen
eftermiddag i håndbolddamernes jyllandsserie.
om koncert - I hvert fald skal vi have helt andre boller på suppen end tilfældet var i
vores se
{ Aalborg Symfoniorkester
ogneste kamp mod Aalborg KFUM. Nibe er godt hold. Selv om
holdet kun har opnået 6 point, har holdet blandt andet spillet uafgjort
Det Nordjyske Landsbibliotek
mod
topholdet Aabybro, siger Aars træner Ole Simonsen.
udbyder i fællesskab en
service.
Nu bliver det nemligTrods
muligt
forstore nederlag i søndags har Aars-damerne gjort det ganske
det
symfonigæsterne at forberede
godt hidtilsig
og vil med en sejr følge lige efter den absolutte top. Inden
endnu mere på koncerternes
søndagens opgør har Aars damerne 8 point, mens Aabybro HK topper
værker og komponister.
Via
ræk
ken med 11 point.
hjemmesiden www.aalborgsymfoniorkester.dk bliver det muligt at
klikke sig ind på relevante
hjemmesider og materialer, som
kan findes på Det Nordjyske
Landsbibliotek. På den måde kan
gæsterne blive klædt endnu bedre
på til en koncertoplevelse.
Ifølge Jørgen Andersen fra Det
Nordjyske Landsbibliotek har
ønsket om mere baggrund været
efterspurgt af publikum gennem
noget tid. Både Symfonien og
biblioteket glæder sig derfor over
Afdet
Mornye
tensamarbejde.
Lind
{ AARS: Bestyrelserne i Aars Højskoleforening
og Landbrugets Seniorklub kom ikke til at sidde
alene, da de forleden inviterede til en aften med
forfatteren, foredragsholderen og højskoleforstanderen Bjarne Nielsen Brovst i Aars Kirkecenter. Ikke færre end 80 deltagere lyttede opmærksom til en aften med både humor og alvor
fortæller formand Anna Fogh.
Næste arrangement må medlemmerne vente helt
til 17. januar på. Her er det sognepræst Troels
Laursen fra Gl. Ullits, der får ordet.
Med ordmalerens poetiske pensel
DIGTE: Flere tusinde digte er barberet ned til under 100 i Peer Poulsens første digtsamling uden for cyberspace
[email protected]
SANGSELSKAB
AARS: På www.digte.dk
Majken Bjerno
synger senromantik
har Peer Poulsen 338 digte
liggede.
Om nogle få dage lækker
han endnu flere. Så kom{ Bys
barnet
Majsen
ken Bjerno
mer
Peer
Poul
i boggæs
ter
igen
Aal
borg.
Det gør hun
form.
Centerleder Tore Mortensen med hertugen selv, Duke Ellington, som forfinede jazzen og gav den et raffineret udtryk, hvor han udnyttede sine solister
søndag
10.
de
cem
ber,
hun på
Skiltemaleren, derhvor
blev
optimalt.
FOTO: AJS NIELSEN.
Nordjyllands
Kunstpå
muse
maler
med kunst
paum
let-vil
synbli
ge ver
senronu
manogså
tiske liedersange,
ten,
digter
og
san
ge
af
Franz
Schubert.
med ord på staffeliet.
Majken Bjerno er datter af den
Og det passer ham godt.
forhenværende organist ved
-Ans
Jeg
tror, at alle, der har
gar Kirke, Erling D. Bjerno, og
skrevet
så meget
ogsang
så stu
lænhun begyndte
sine
dier
geved
som
mig,
harsikkon
en drøm
Nord
jysk Mu
servatoriomum.
atEffå
ud ihar
enhun
bog.
terdet
følgende
sunget
Det
er
li
gesom
mere
rig
tigt
som solist og været tilknyt
tet Det
end
at læse
detMajpå
en
Kongelige
Teater.
ken Bjerno
manns store cd og lp-samge det indsamlede materiaAf Bent Stenbakken
skærm.
er nu bosat i Würzburg.
ling
og
siden
fik
suppleret
le.
[email protected]
”Opdigtede
Digled
te”sages
kalder
Ved koncerten
Majken
Og så vil centeret frygteop med radiojazzværten PeBjerno
pianisten Gun
hilder
han
digtaf
samlingen,
som
lig gerne i gang med skrive
- Jazzen er ikke bare én hi- ter Tages samling, fortæller
Donslund.
blevet
til på en god portion
historien om Aalborg-jazMortensen,
som
storie, men mange historier. Tore
Læs mere
på www.nordjyskkreativ
virkelyst
tilsat et
zen fra 1920’erne frem til
Historien om miljøerne, ”drengene” i al venskabeligsangselskab.dk.
cerPoulten
søsterligt
blik forKon
Peer
vore dage. Historien om,
musikken,
arrangørerne, hed kalder jazzdirektøren.
begynder
klokken
15.
- Det er ganske eneståenhvorledes jazzen forandrede
tidsskrifterne og selvfølgelig
sens
talent med
ord.
de, det vi har stående. Du
sig fra at være ren underikke mindst musikerne.
”Opdigtede Digte” udholdningsmusik, indtil den
Ordene kommer fra stud. finder simpelthen ikke de
kommer
i 500 ek
semplarer
KLOSTERKON
CERT
blev mere bebop-elitær og
mag Thomas Jakobsens jazzplader andre steder, og
på søsteren Ulla Skov Chritil vore dage, hvor den ofte
jeg
er
gået
i
gang
helt
fra
mund.
Og
selv
om
de
lyder
stensens forlag Nordtryk.
er blevet til ren lytte- og
grunden
af
med
at
registreganske
enkle
og
Peer Poulsen blev ringet
koncertmusik.
re
hver
eneste
udøvende
selvfølgelige,
er
op i begyndelsen af okto”Vi vil ikke bare det ikke så lidt af kunstner på de forskellige
- Vi skal have fat i folk
ber.
nøjes
med
at
som
musikeren Anker Mølalbums,
så
det
på
den
måde
en
opgave
som
Arran
gører
af Aal
borgAt
Fra venstre er det Kenneth, Tore, Anders, Thomas, Ole,
-{Jeg
tænk
tene
over
det.
ler, der jo var aktiv længe
han sammen med bliver muligt at søge på Kristian og Else, som er parat til at anslå en fuldtonet
samle
plader,
Klos
ter
kon
cert
Cyk
lus
er
nu
udgive sine digte er jo at
før Pensionistorkesteret, og
de andre ”jazz- tværs, forklarer bibliotekar akkord for det jazzhistoriske center.
parasig
te tilselv
at præ
kelt und
tagelse er hændelserne i ”Opdigtede Digte” alle opdigtede.
FOTO: MARTIN DAMGÅRD
bøger
og tidsstille
opsen
påtere
øreend
tæ-nu etMed en en
Else
Egeberg.
bassisten Frank Søndergadrenge”
har
sat
intimt hol
arran
gement iJeg
Aalborg
vernes
deplads.
må
skrifter.
Vi
vil
ard. Musikken har jo ænUdover små 17.000 lp’er
sig for at løse.
Kloster.
afmed byens og
eller kun
ligegerne
til
de brug
digite,
derjazz,
harsådan”jeg
tage imod, uanset om folk
dretklæ’
sig idig
takt
Under myndig le- og cd’er indeholder jazz- De to pladesamlinger
erte ske
dansk
somser dig
også
Det sker fredag 8. december,
til
dit
in
derste
stregen”
Peer
Poul
sens
in
teresse.
kan
lide
det,
jeg
har
la
vet
elsamfundets
udvikling. Fra
samlingen
også
næsten
1000
delse
af
lektor
i
i
sig
selv
unikke
og
uerstatden
blev
oplevet
af
musihvor cellisten Matthias Hehrmann
indsamle
uden
at
blin
ke
Jeg
kan
lide
at
skri
ve
lersammen
ej. Men
om
vendt.
Jeg
det
blomstrende
restauratistyk
endnu
ikke
registrerede
Mortensen
udgør
telige.
Jazz
blev
jo
skabt
på
kerne,
publikum
og
arranmed pianisten Irena
oplysninger ved han sammen med 78-ere. Overvejende dansk stedet, improviseret
be’r jeg mit
fadervori 20’erne og
dem -som
og at gørerne
arkivere dem.
kunne
jo ikke står
sigefor
nej.
onsmiljø
dengang, underJancenskyte
enMåshyggelig Fra digtet
at interviewe
en Anders
H.U. jazz med navne som Svend gehørmusik, og du kan
ikke op
streger
Tore
Mortensen.
”en streg
i regningen...
lover jeg30’erne
vil gøreover
mit de store danseIdeerne
står de
pussekeaften
er det
herkam
den
chance og
jeg
med
mermusik
etablissementer
i 40’erne til
Asmussen,
Leo
Mathisen
og
Nielsen,
Kristian
få
den
på
node.
Men
nu
vil
Bag
sig
har
det
nye
center
yderste
løjerligste
ste
der.
I
sen
gen.
fårrødvin
for at
få
ud
givet
mine
række musikere,
i klostrets rustikke lokaler.
amatørjazzens
klubber i
Kloster, Ole Izard Harlem Kiddies, men også vi gerne gå et skridt
videre
også
et bredt
netværk at
jazog
gi’r
så
el
lers
fan
den
- Jeg kan
godt
lide
det
fiNår
han
ma
ler.
På
ga
den.
digtePåi bog
form.
reper
toiret er der blandt
som var aktive på Høyer og Ken- radiovært Peter Tages gam- og ikke bare nøjes med at zanmeldere, forskere, musi- 50’erne og 60’erne. Og så er
i vold
- Jeg er nødt til at stå op
Da
beBeethoven,
slutningenSchu
var mann
taget ognurlige. Legen med ordene.
andet
den danske
vore dages festivals og
neth Ravn samt le jazzblindebuksprogram- samle plader, bøger
og tidsdetdender
lethed
Det danske
om
natten kere
og og
skriforfattere,
ve det ogmed
gikProkofjew,
det stærog
kt.der
Såerstær
kthele
at Sprogblomster.
i det
events.
Arbejdsvilkårene for
mer
med
bl.a.
Finn
Savery,
ikke
at
forglemskrifter.
Vi
vil
også
gerne
var
faktisk
på
et
møde
her
i
jazzscene
ta
get
lagt
op
til
rå
hyg
ge
med
du negligerer mig
ned. Om morgenen har jeg
bogen næsten ku’ ha’ hed- sprog indeholder så mange
de
lokale
me sekretær og N.H.Ø.P. og Jørgen Ryg, indsamle oplysninger
ved
at
juni
med
deltagelse
af
navrumog
mene
vil være
løber
jeg
ud
i
ha
venjazzmusikere har
ord, der specielt
har forskellige
bejo
glemt
det.
Jeg
har
også
en
detmusikken,
”Over idet
stok
sten”
i 50’erne bibliotekar Else som alle giver deres uforbehele
tiden
ændret sig. Ganinterviewe
en
række
musine
som
kontrabassisten
Erik
pyntet
med
for at finde mine
at det er let at
diktafon og notater på alle
Over
300
digstea
te rinlys
blev og
til varm
75 tydninger,
og
60’erne.”
ske
ligesom
opfattelsen af
holdne
bud
på,
hvad
de
Egeberg
den
lille
kere,
som
var
aktive
på
den
Moseholm,
bibliotekar
belysning.
riddersporer
mulige lapper papir, fortælkorte
og lange digterier, forstå, hvorfor det er svært
jazzofile kerne i dengang syntes var god el- danske jazzscene specielt i Frank Büchmann-Møller, hvad jazz egentlig er eller
Tore Mortensen,
De
to
mu
sike
re
er
beg
ge
forgævesbør være, mener Tore Morner en pap
æs- Frandsen
som nu står i kasser i for- for udlændinge.
dagleder,
det nyetablerede ler skidt jazz.
50’erne og 60’erne.ler han og åb
anmelder
Kjeld
tilknythjem
tet Aalme
borg
Sym
foniorkesjeg klapper
hesten
Siger han
vender lægke
med
ord
brokker
og
gangen
hos
Peer
og
Centerog
for Dansk
Tore Mortensen fungerer
tensen.
Center for Dansk
- Og det skal af naturlige og jazzskribent Finn Slumter, og
detsen
er også
ordergade
kestrets ger lige dig
Jazzhistorie
og
pluk
ker
i
stenu
dethåber
en buket
tet ”lækkerier” Jazzhistorie
i
skriblerier.
Inge
Poul
i Søn
som
daglig
leder
af
det
nye
Der
på de bevilårsager
til te
at gå stærkt, ef- strup, at ideen til centeret
Peer Poulved
sen ta’r chancen og udgiver sine dig
te. Enkel
prisbelønnede chefdirigent, Yana
af det fineste
fløjsgræs
Som af
måsfor
ke, alvor
måske
ikke,
klar til at blive solgt og sig- munden. Et digt der leger
jazzcenter,
der
nu
samler
gende
fondes
nådige
og milDet
Humanistiterhånden
som
mange
tog
form.
Deshkova, som er med til at
så vovede, at han knap selv forstår, at han tør.
nogen
no
gensinde
med
læk
ker,
lig
ger,
læg
ger
men
tem
melig
sand
synligt
neret
i
”Bog
&
Kon
tor”
fra
kræfter
og
søger
om
økonode
pengeregn,
så
der
kan
ske
Fakultet
på
Aalborg
udøverne
fra
dengang
nærOverordnet
er
formålet
at
arrangere begivenheden.
FOTO. MARTIN DAMGÅRD
nogensteder
kan fortil digindsamle,
te engang,bevare
nog- og systepå tors
misk støtte i form af en mer sig støvets bliver
blive opbygget et sundt og
Universitet.
år. Men
Derdag.
kan læses meget mere omog lagde, så enhver
hver
dag. kvart million kroner
I en hos
reol på
digterværkførfor
har set
stå hans passion for- det
dril- jeghar
stærkt jazzhistorisk center
le materiformentlig
allerede
i
Med
som:
Jazzdrengene
faktisk
tænk
på hvilket rigt
matisere
alle former
klosord
terkon
certerne på www.
både
C.W.
Obels
Fond,
på
med den herværet
med,
siden
der
beale,
som
her
ligger
uregimaterialer
med
tilknytning
Det
blev
al
vor
for
en
halv
stedet
på
1.
sal
i
Søn
dergade
som
var
de universitet
noder
ske
dan
ske
sprog.
morgen.
aalborgklosterkoncert.dk.
Spar
Nord
og
Tips
&
Lottil
nødvendige,
aflønnede
gyndte
at
opstå
et
studiestreret
hen.
Det
vil
give
ikke
til
dansk
jazz,
og
længere
snes
år
si
den.
Peer
Poul
sens
står
ring
bind
ved
ring
bind
ville
jeg
strø
dem
til
Malet
har
Peer
Poul
sen
i
For
mig
er
det
lige
så
”hjemme
hos
os
Koncerten begynder klokken
tomidlerne
at sikre
et som
arbejdskraft
omkring
jazzen, efter
alene er
centrets
fremme
ideen
leg med
ord blevfor med
digte,
blevetmedarbejdedenen
smuk
keste melodi- læs jazzdrenmange år. Men miljø
her er
ar- livslange
fedt, hvis folk
siger,er det
er at lave
slog
alti rækken af
19.30viogstre
erger
denover
anden
ge fød
- i etableringsfasen.
at vi an
havde
først
jazzre, men også
andrenoget
intereshjemmeside
til en
selv
test. stykke dansk kulturhistorie,
født i kringelkrogene
under
foran dine
der”.
bejdsprosessen helt
der- købt
lort, jeg
har lavet.for
Ogden danske
til
derkoncerter.
klostiter
inden
det
er
for
sent.
anmelderen
Erik
Wiedeserede
mulighed
for
at
forjazz,
så
alle
kan
søge
og
bru- Jeg ville finde ud af om Peer Poulsens grånende det har jeg hørt nogen sige.
ledes.
endda under alt
- Når jeg maler lader jeg jeg kunne skrive et digt om hårpragt.
Fra digtet
Men det kan jeg godt bruge
det hele
- Jeg har digte til 10 digt- til noget. Det hele er jo kun
”i krig for fædrelandet”
op i lang tid før det hele dagen. Det kunne jeg sagfor at man skulle kunne se
kommer som en eksplosion tens, siger han og slår ud samlinger.
for sjov, selvom der godt
om nogen nu gik
Men egentlig er det ikke kan ligge alvor bag.
i farver. Men digte, det gør med armen.
over stregen
Når jazz fortæller historier
UNIJAZZ: Center for Dansk Jazzhistorie vil samle og registrere dansk jazz
Kammermusik i
Aalborg Kloster
Muntre og frodige digte ganske
lige som forsiden af Peer Poulsens debutsamling.
Det
gode
digterhumør
DIGTE
Peer Poulsen: “Opdigtede
digte”
####¤¤
Peer Poulsen, Aars har skrevet en
frodig og munter digtsamling med
mange og lange digte om stort og
småt og ondt og godt.
Men her er også moralske digte om
at leve og bruge livet. “uansvarligt”
hedder et af dem, og det indledes
således:
skulle livet
måske endda
mod forventning
pludselig komme op i dag
grib det
hold om det
Der er også små digte, hvori Peer
Poulsen leger med sproget og f.
eks. som i digtet med den tvetydige
titel “overlad” skriver om toppunktet af dovenskab:
han var efterhånden
blevet så luddoven
at han end ikke længere gad
ligge på den lade side
Også det epigramagtige digt
“mirakelkur” har ordspillet i
centrum og en prægnant afrunding:
han kom ind som familiens sorte
får
drak et glas vin
og gik ud som et lys
Peer Poulsen er en ordrig digter,
der veksler mellem rimede og
urimede digte. Bedst er han i de
korte, opstrammede tekster, men
uanset digtene længde læser man
sig altid i godt humør i denne
livsbekræftende samling.
Jens Henneberg
[email protected]
[ Peer Poulsen: “Opdigtede digte”
126 sider, pris ikke oplyst
Nordtryk
Udgivelsesdato: 21. november