Referat - Bornholms Forsyning

Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
1
Referat
Bestyrelsesmøde nr. 36
Den 30. maj 2014 kl. 12.30
Mødested: Industrivej 1 A, Rønne
Medlemmer:
René Nordin Bloch - (Formand)
Carsten Scheibye - (næstformand)
Linda Kofoed Persson
Kirstine van Sabben
Bjarne Westerdahl
Carsten Raad Petersen
Henry Bech
Afbud:
Henry Bech – Carsten Scheibye – Kirstine van Sabben
Bemærkninger til dagsordenen:
Indholdsfortegnelse:
1.
Budget opfølgning 1kvt. ............................................................................................................................... 2
2.
Orientering om medie omtale af skat. ........................................................................................................ 4
3.
Gensidig orientering ...................................................................................................................................... 6
4.
Status og pejlemærker for bestyrelsen ........................................................................................................ 7
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
2
1. Budget opfølgning 1kvt.
Sagsbeskrivelse
Budgetopfølgning pr. 31.03 - 2014
Situationen for selskaberne efter 1. kvartal 2014 er som følger:
Generelt for alle selskaber
Vi følger nu op på de første 3 måneder i det nye år og det er meget tidligt at forsøge at danne sig et
billede af hvor budgetåret kommer til at ende. Der kan stadig nå at ske mange ændringer, men ud fra
en alt andet lige betragtning har vi gjort os følgende bemærkninger:
Service
Alt går stort set som forventet. Vi forventer et resultat i 2014 tæt på resultatet for 2013, og det er
som de tidligere år vores gebyrer vedrørende for sen indbetaling og lukning af forsyningsarter, under
andre driftsindtægter, der påvirker resultatet.(475 tkr.).
Generelt forventer vi at vores driftsomkostninger i Service stiger lidt, udover budgetteret, men til
gengæld forventer vi en lavere rentebyrde end budgetteret (ca.500 tkr. mindre.)
Vores vognpark er blevet større i og med at Nexø Halmvarmeværk kom ind til os sidste år, det betyder at der i fremtiden skal budgettere med højere investerings- og lånebeløb vedr. leasing af biler.
Dette vil fremgå af budget 2015(til godkendelse i efteråret 2014)
Vand
Budget lagt for 2014 ser ud til at holde; der er ikke de store udsving. Alt kører næsten som forventet.
Administrationsomkostningerne ser en smule højere ud end forventet, det gjorde de også sidste år
ved denne tid. Vi følger dem nøje, men indtil videre forventer vi at budget holder.
Det skal bemærkes at budget er sat op i forhold til prisloft 2014, udmeldt af Forsyningssekretariatet.
Spildevand
Budgettet lagt for 2014 ser ud til at holde. Samme forhold som i Vand vedr. administrationsomkostningerne. Budget er også her sat op i forhold til prisloft 2014, udmeldt af Forsyningssekretariatet.
Bemærk at vi afdrager gæld i en takt der alt andet lige, gør os gældfrie ved udgangen af 2017.
Varme
Vi er i fuld gang med Fjernvarmeprojekt i Gudhjem og omegn. De næste projekter: Vi har udsendt
kontrakter til aktuelle husstande i Svaneke, Listed og Aarsdale samt Allinge/Sandvig og Tejn.
Det forventede resultat er på 0 kr., det skal det være i henhold til Energitilsynets regler.
Det reelle overskud/underskud kan aflæses i over-/underdækningen.
Hvis budgettet holder, ser det ud til at vi for første gang, siden vi gik i gang med de massive udvidelser i 2009, får en overdækning på ca. 2,5 mio. kr. Dette resultat skal tages med et gran salt, da det
som sagt mange gange tidligere, er meget svært at styre hvornår indtægter og udgifter kommer i
forhold til nye kunder/projekter. Starter de med at forbruge varme i januar eller i november, det kan
skabe store forskydninger i budget og regnskab.
Lånerenten er stadig lav, på midlertidige byggekreditter er den ca. 0,30 % og på fast forrentede lån
over 25 år er den omkring 3 % p.t. hertil skal tillægges en rente på 0,5 % på lån med kommunegaranti.
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
Indstilling
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Udsendes ikke, men vil blive gennemgået på mødet af økonomichef Tommy S. Jensen
Beslutning
Bestyrelsen, den 30.maj 2014: Taget til efterretning
Åben sag
3
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
4
2. Orientering om medie omtale af skat.
Sagsbeskrivelse
TV2 omtale af selskabets skatte forhold skyldes beskrivelse i årsregnskabet for Bornholms Forsyning A/S som Kommunalbestyrelsen har fået tilsendt til deres sagsbehandling af vores generalforsamling.
Det er positiv, at journalisterne faktisk læser og interesser sig om vores årsregnskab. Der blev
henviste til at kontakte KPMG (revisor) og DANVA for en kommentar, men interessen var
”kun” lokalt, hvorfor vi stillede op.
Der er nu ikke så meget i sagen, at fortælle om, men Note nr. 1 beskriver bedst sagen i korte juridiske vendinger.
Note 1
Bornholms Vand A/S og Bornholms Spildevand A/S har modtaget en afgørelse fra SKAT, hvor
SKAT afviser anvendelse af de myndighedsfastsatte standardpriser som udtryk for anlægsaktivernes skattemæssige indgangsværdier. SKAT har lagt til grund, at de skattemæssige indgangsværdier
skal beregnes skønsmæssigt ud fra en tillempet DCF-model. Principperne herfor har SKAT beskrevet i en vejledning offentliggjort den 10. juni 2011. Det er SKAT’s vurdering, at de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne er betydeligt lavere end de regnskabsmæssige. Selskaberne har påklaget SKAT’s afgørelse til Landskatteretten, da ledelsen vurderer, at det er sandsynligt, at sagen vil falde ud til selskabets fordel. Selskaberne har som følge heraf ikke indregnet
den udskudte skat baseret på SKAT’s værdiansættelsesprincipper. Såfremt sagen ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT’s fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på Ca. I 64 mio. kr. og en skyldig skat på Ca. 3
mio. kr. Den skyldige skat skal indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt
opkrævningsret.
National
Der er også en national vinkel for alle vandselskaber i Danmark, i forbindelse med vandsektorloven blev vandselskaberne skattepligtige omkring 2010. Man forventede samlet set, at alle vandselskaber (ca. 370 stk.) kun skulle betale ca. 0.1mio. årligt, men som det ser ud pt. kan det blive en
pengemaskine for Christiansborg. Hvorfor DANVA er indover sagerne.
Det korte med det lange er, at SKAT ikke anerkender værdien af vores anlægsaktiver, da vi blev
stiftet og forsøger at retfærdigøre deres beslutning ud fra en tillempet DCF model.
Den normale procedure som SKAT anvender og som er stadfæstet i højesteret er at
• det er SKAT som skal bevise at vores tal ikke er korrekte
• SKAT ligeledes dokumenter at deres opgørelse er korrekt.
Vi beder kun om at skat benytter det samme grundlag som Forsyningssekretariatet.
DANVA køre to prøvesager ved landsskatteretten, det nyeste er at KPMG oplyste på DANVA´s
årsmøde at det forventes at tabe de to sager og at SKAT hastebehandler alle vandselskabernes sager, da de ellers vil falde for forældelse, hvilket er sket for nogle af selskaber. Det oplyses at det
bevirker mange fejl i deres behandling for at undgå forældelse.
Næste skridt vil være at køre et søgsmål gennem landsretten osv.
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
5
Konklusion: Som der ser ud pt. det vil ikke få direkte økonomiske konsekvenser for taksterneher og nu, men regeringens evaluering af vandsektorloven kan medføre ændret betingelser.
Den indirekte betydning er, at skatteregnskab efter en kortere årrække vil give anledning til at der
skal betales skat. Vores interesse er at holde taksten i ro på et fornuftigt niveau til fordel for private og erhverv i en længere årrække
Vores revisor deltager i mødet i forhold til orientering af den nye bestyrelse, men vil selvfølgelig
også deltage i denne dialog.
Indstilling
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Ingen
Beslutning
Bestyrelsen, den 30.maj 2014: Taget til efterretning
Åben sag
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
6
3. Gensidig orientering
Bestyrelse og direktør gensidig orientering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Danish Crown – Brev fra bestyrelsen til Naturstyrelsen er sendt efter henvendelse fra
Kommunaldirektøren – modtager har bekræftet modtagelsen. (se mail.)
Forkøbsret til grund i Allinge indgået med Kommunen – Positiv dialog
Fjernvarme kontrakter udsendt i Allinge (pt.40 %) og Svaneke – (pt. 49 %) på ca. 3 uger,
hvilket ser ud til at bekræfte behovet for at udskifte oliefyrene i områderne
Biokraft orienteret om energitilsynets notat – Bekræfter ønske om genforhandling.
Fusion – Pt. intet nyt. – kommunaldirektør orienteret om bestyrelsens beslutninger.
Udveksling af målerdata: Dialog med DANVA på årsmødet – afventer retssag. (Se bilag)
Renseanlægs kontrol 2014 – alle krav opfyldt (se bilag)
Folkemødet: vi deltager sammen med Danva - mini vandgrandprix for Bornholm – og
med telt hos Dansk Metal for at tale med fjernvarme interesserede.
Henvendelse om frafald af tilslutningsafgifter på byggegrund i Bølshavn (se bilag)
Indstilling
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Ansøgning tilslutningsbidrag Bølshavn
Renseanlægs kontrol 2014
Mail til naturstyrelsen vedr. Danish Crown
DANVA´s omtale af målerdata
Beslutning
Bestyrelsen, den 30.maj 2014:Vedr. tilslutningsbidrag i Bølshavn skal lovgivningen følges
– det vurderes at Bornholms forsyning ikke ønsker at indgå i Bølshavn projektet.
Taget til efterretning
Åben sag
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
7
4. Status og pejlemærker for bestyrelsen
Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen begyndte sit virke i 2010 samtidig med at vandsektorloven blev implementeret, hvilket
gav mange udfordringer for virksomheden, især prisloftets indvirkning på kontinuerligt at finde
effektiviseringer og leve op til de benchmarknings-/besparelseskrav som der hvert år stilles til
virksomheden.
En direkte konsekvens af vandsektorloven blev at Bornholms Regionskommune ikke længere
måtte varetage administrations og serviceopgaver for Bornholms Forsyning. Der blev derfor gennem en årrække i både MED-udvalg, direktion og bestyrelse arbejdet på at finde en placering
hvor en dynamisk virksomhed som Bornholms Forsyning kunne leve op til de effektiviseringskrav og den virksomhedsorienteret som er intentionen i vandsektorloven. Efter flere års analyser
besluttede bestyrelsen at placere virksomheden på Industrivej så de enkelte afdelinger gensidig
kunne understøtte hinanden, lige fra administration til medarbejderen ude i marken. En meget
fornuftig og velgennemtænkt løsning, som ikke kostede en krone ekstra for forbrugeren og som
samtidig medvirkede til at brande Bornholms Forsyning blandt forbrugerne, hvilket har været en
ekstra bonus. Gennem årene har forbrugerne modtaget mange ydelser fra Bornholms Forsyning,
uden at forbinde den gode indsats med os.
Af andre overordnede opgaver kan nævnes arbejdet med en ejerstrategi i samarbejde med BRK,
virksomhedens strategiplan 2011-2015, øget forbrugerindflydelse i vandselskaberne, udnyttelse af
forkøbsret til Nexø Halmvarmeværk, harmonisering af varmetakster, og etablering af en serviceordning i Bornholms Varme.
Bornholms Forsyning har siden 2010 arbejdet målrettet med at tilstræbe maksimal brugerindflydelse og åbenhed. Det gælder alt fra referater, aktiv pressestrategi og et brugerråd med egen dagsoden og indstillingsret i forhold til bestyrelsesmøderne.
I samme periode har vandsalget nærmest konstant været vigende, hvorfor det har været nødvendigt at reducere de mange anlæg der blev overtaget i forbindelse med sammenlægning af kommunerne bl.a. Nexø og Sorthat Muleby vandværk nedlagt og der arbejdes på at nedlægge Nyker
vandværk. Samlet set som ø står Bornholm overfor en række udfordringer på længere sigt i forhold til driften af vandværker og samtidig er det et af de sidste områder hvor intentionerne fra
kommunesammenlægningen omkring prisharmonisering endnu ikke er gennemført.
På energiområdet har Bornholms Varme stået bag den største konkretisering af Kommunalbestyrelsens Bright Green Island strategi med etablering af fjernvarme i byerne Aakirkeby/
Lobbæk/Vestermarie/Nylars samt Balka/Snogebæk og i Østermarie /Østerlars og Gudhjem.
Desuden er projekterings af byerne Svaneke, Årsdale, Listed, Allinge, Sandvig, Sandkås og Tejn
godt i gang. Bornholms Forsynings bestyrelse har aktivt være fortaler for en mere samlet strategi
for hele energiområdet på Bornholm via kommunalbestyrelsen planlægning. Det gælder opvarm-
Bornholms Forsyning A/S
∗
30.05.2014
∗
8
ning med sol- og vindenergi i samarbejde med Østkraft, det gælder et tættere og forpligtigende
samarbejde eller fusion mellem varme- og energiaktørerne på Bornholm; RVV, Østkaft, BOFA
og Bornholms Varme og det gælder mere strategiske prioriteringer i fremtiden, hvor f.eks. en
satsning på Geothermi eller brint-energi skal komme hele Bornholm tilgode.
Renseanlæggene i Vang og Bølshavn er nedlagt, som en del af effektiviseringsstrategien. Fremtiden forventede klimaændringer kombineret med forbrugernes og BRKs miljø- og servicemål
/krav forventes at stiller store krav til Bornholms Spildevand A/S. Det blev især aktualiseret af
skybrudene på Bornholm i 2010 og 2011 der satte oversvømmelsesproblematikken i fokus og der
er af den nuværende bestyrelse lagt en samlet investeringsplan på over en halv milliard kroner de
kommende 20 år.
Indstilling
Bestyrelsesformanden indstiller:
• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Udsendes ikke, men vil blive gennemgået på mødet af bestyrelsesformand Rene Nordin Bloch.
Beslutning
Bestyrelsen, den 30.maj 2014: Taget til efterretning.
Der blev udtrykt en stor tak for Bestyrelsesformandens gennemgang af perioden og de
aktive sager som forsætter. Bestyrelsen takkede for samarbejdet og bestyrelsesformandens indsats gennem de 4 år.
Åben sag
Mødet hævet kl. 14.44