syv og et halvt år i madens vold

Onsdag den 20. juni 2012
36
✪ - Mad er en nødvendig ting for at kunne overleve. Og så er mad et problemfyldt område, der er forbundet med en masse tanker, siger Louise Rasmussen , der i syv og et halvt år har kæmpet mod både anoreksi og overspisning.
syv og et halvt år i madens vold
spisefOrstyrelser:
Louise Rasmussen gik
fra anoreksi til overspisning
TeksT: FraNk PederseN
FoTo: Hasse Frimodt
[email protected], [email protected]
Odense: - Mad er en nødvendig ting for at kunne overleve, siger Louise Rasmussen som svar
på spørgsmålet om, hvad hun
tænker ved ordet ”mad”.
-Ogsåermadetproblemfyldt
område,dererforbundetmeden
massetanker,tilføjerhunefteren
kort pause.
I syv og et halvt år styrede mad
Louise Rasmussens liv.
De første to og et halvt år i
form af anoreksi og de næste fem
med overspisning.
- Jeg blev født som en kæmpebaby på fem kilo og var 57
centimeter lang, så jeg har altid
været en stor pige, siger Louise,
der gennem hele barndommen
blev mobbet med sin højde og
bredde.
Louise fortæller, at hun reagerede på mobningen ved at blive
sur og gal.
- Der var ingen, der skulle opdage,atderindenimigvaretlille
barn,derbaregrædoggræd,siger
hun,derefteratværeblevetmobbet i endnu en idrætstime skreg:
”Nu går jeg hjem og skærer halsen over på mig selv”, hvorefter
hun løb hjem.
- Da jeg kom hjem, gik jeg ud
i køkkenet og hentede en stor
kniv, men jeg kunne ikke gøre
alvor af det.
- Det var første gang, jeg forsøgte at begå selvmord. Jeg gik i
6. klasse, siger Louise, der som
årene gik, trak sig mere og mere
ind i sig selv.
-Jegvartrætafheletidenatblivemobbet,ogsåføltejegmigsom
hende den tykke, der klistrede,
hvis jeg var sammen med andre.
Slankekur til anoreksi
27. oktober 2004, mens Louise
gik i niende klasse, besluttede
hun sig for at gå på slankekur.
- Jeg tænkte, at hvis jeg tabte
mig, ville jeg få venner og måske
en kæreste.
Denbeslutningblevbegyndel-
sen på mere end syv års mad- og
vægtfanatisme.
Louise skar alt, hvad der hed
slik og kager væk. Samtidig begyndte hun at motionere intensivt. Det gav hurtigt resultat.
- Flere sagde, at det var superflot, at jeg havde tabt mig.
Det fik mig til at tænke, at hvis
jeg tabte mig endnu mere, ville
endnu flere acceptere mig, siger
Louise, der derfor også skar ned
på maden, så hun kun spiste seks
små terninger tørret frugt om
morgenen og en kvart kartoffel
til aften plus et stykke rugbrød
med banan, når hun syntes, hun
havde fortjent det.
-Efterbaretremånederpåden
mådevarjegsyg.Selvomjegikke
ville anerkende det, havde jeg
anoreksi, siger Louise.
- Uanset hvor meget jeg tabte
mig, var den eneste, jeg kunne
se i spejlet den samme fede og
klamme Louise, siger hun, der
på bare fem måneder var gået fra
at veje 98 til 64 kilo. Og under
familiens sommerferie i Italien
gik det galt.
-Jeghavdefåetdenide,atvand
var lig med kalorier, så udover så
godt som ikke at spise noget, var
jeg også holdt op med at drikke.
Det går ikke i 35 graders varme,
så jeg besvimede og faldt om.
Og da vi kom hjem, blev jeg for
»
Når jeg ikke
kunne mere, og
maden sad helt oppe i
halsen, smed jeg i begyndelsen eventuelle
rester i skraldespanden og spyttede den
sidste mundfuld ud
over det, for at jeg
ikke skulle tage det op
igen senere.
førstegangindlagtpåOUHmed
anoreksi.
Snød sig til vægttab
Menshunvarindlagt,vardetenesteLouisetænktepå,hvordanhun
kunne tabe sig endnu mere.
- Og der er mange måder at
snyde på og motionere, selv om
man er indlagt, siger hun.
-Foreksempelkanmannårigtig mange gange op og ned af hospitalets trappe i løbet af den ene
time, man har for sig selv. Man
kan også motionere ved at hoppe
op og ned inde på sit værelse om
natten.
Selv da hun blev sat under
konstant opsyn på OUH, lykkedes det Louise at snyde sig til
✪ - Nu kan jeg igen sætte pris på, når maden smager godt - og at det ikke
er forbudt at sige det, siger Louise Rasmussen.
ikke tage på i vægt.
Louise blev derfor tvangsindlagt på børnepsykiatrisk afdeling,
fordihunblevvedmedattabesig.
-Denførsteugevarjegmellem
livogdød.Alleblodprøverogmin
puls var fucked up. Jeg fik sondemad, og så var det op til kroppen,
om jeg skulle leve eller dø.
Omvandrende skelet
I løbet af de i alt seks måneder,
Louise var indlagt på børnepsykiatrisk afdeling, indså
hun, at hun var syg.
Dahunblevudskrevet,begyndte
Louise derfor at gå i terapi i det
private socialpsykologiske tilbud
”Viljen” i Vestergade.
- Maden fulgte dog ikke med
psyken.Mitstofskiftevarforhøjt,
så selv om jeg begyndte at spise
lidt, blev jeg ved med at tabe mig,
og i februar 2007 vejede jeg kun
46 kilo.
- En morgen gik op for mig, at
jeg var et omvandrende skelet, og
hvor tæt, jeg stadig var på at dø.
Onsdag den 20. juni 2012
37
»
Da jeg så billederne, mens jeg stadig havde
anoreksi, kunne jeg ikke se, at jeg skulle
være speciel tynd. Da jeg så dem en måned efter,
jeg var begyndt at overspise, græd jeg.
✪ Louise Rasmussens mor lavede en bog med fotos som dette til Louise, da
hun var hårdest ramt af anoreksi. Her vejer hun 46 kilo. I dag bruger Louise billederne af sig selv, når hun holder foredrag om sin spiseforstyrelse. Privatfoto
Jegåbnedekøleskabet,ogmaden
nærmest sprang ud i hovedet på
mig,ogjegbegyndteatvoldspise,
fortæller Louise om dagen, hun
gik fra at være anorektiker til at
overspise.
- Jeg kunne ikke selv styre det,
ogdemomkringmigvarbareglade for, at jeg var begyndt at spise
igen,sådervaringen,derforsøgte
at stoppe mig, siger Louise, der i
løbet af et år tog på i vægt fra 46
til 115 kilo.
Hun kunne eksempelvis spise
to kilo havregryn med to liter
skummetmælk og en pakke rosiner på en halv time.
- Når jeg ikke kunne mere, og
maden sad helt oppe i halsen,
smedjegibegyndelseneventuelle
rester i skraldespanden og spyttede den sidste mundfuld ud over
det, for at jeg ikke skulle tage det
op igen senere. Men nogle gange
gik der kun fire timer, før jeg gik
ud og fiskede resterne op igen og
spiste videre alligevel.
- Til sidst var jeg nødt til at gå
ned i gården med skraldeposen,
fordidetvartrodsaltforulækkert
at tage noget op fra de skraldespande igen.
Louise fortæller, at mange der
har været igennem det samme
som hende også skader sig selv
ved for eksempel at skære sig,
men at hun fandt andre veje.
- I stedet for at bruge en kniv,
kradsede jeg mig og spiste frossent mad. Det gør utrolig ondt
at synke en bid frossen frikadelle,
siger hun.
Faresignaler
Louise Rasmussen rejser sig og
tager en fotobog frem for at vise,
hvor dybe spor anoreksien satte i
hende.Deterhendesmor,derhar
lavet fotobogen.
- Første gang min mor sagde,
at hun gerne ville tage fotos af
mig, fordi hun mente, det ville
være godt for mig senere, kunne
jegikkese,hvadhunmente,men
sagdealligeveljatil,athunkunne
tage billederne, siger Louise.
- Da jeg så billederne, mens jeg
stadig havde anoreksi, kunne jeg
ikke se, at jeg skulle være speciel
tynd. Da jeg så dem en måned
efter, jeg var begyndt at overspise,
græd jeg.
Louise Rasmussen bruger i
dag fotobogen, når hun holder
foredrag om sin spiseforstyrelse,
hvilket hun har gjort siden september 2009.
- Når jeg ser billederne nu,
tænker jeg på, hvor langt man
kan komme ud. Hvor syg man
kanvære,udenselvatsedet,siger
Louise,menshunbladreribogen.
Louise håber, at hun med sine
foredrag og ved at være åben om
sinspiseforstyrelsekanforhindre,
at andre kommer i samme situation. Hun fortæller, at nogle af de
faresignaler, man som pårørende
eller ven kan holde øje med ved
mistanke om anoreksi er:
- Generelt vil mennesker med
spiseforstyrelserværeindelukkede
ogundgåatdeltageidetsocialeliv
- Et andet signal er, hvis man
ikke er sulten ved spisetid og bruger undskyldninger som, at man
ligeharspistetandetstedellerhar
kvalme. Det kan også være, hvis
man foretrækker at spise alene for eksempel på sit værelse - hvor
derikkeernogen,derkanse,hvor
lidt man spiser.
Overspisning derimod er sværere at få øje på, da det oftest sker
i det skjulte.
-Menetsignalkanvære,atnår
manspisersammenmedandre,er
detsomoftestnoget,derermeget
sundt for at signalere, at man har
styr på det, siger Louise.
Maden smager igen
-Mitstofskiftehartagetskadefor
evigtogminenegleoghudgårlet
istykker.Desudenerderenrisiko
for, at jeg ikke kan få børn, siger
hun, der atter er gået i gang med
attabesig,mendennegangunder
kontrollerede forhold.
- Mit mål er at komme ned på
85 kilo - ikke længere, siger Louise, hvis forældre i alle årene var
førstehåndsvidnertilderesdatters
spiseforstyrrelser uden at stoppe
det. Louise er dog hverken bitter
eller vred.
- Selv om de måske ikke selv
kan se det, gjorde de alt, hvad
der var i deres magt, for at hjælpe
mig. For eksempel sagde min far
på et tidspunkt til mig: ”Du har
anoreksi og har brug for hjælp”.
Jeg vidste godt, at anoreksi mest
af alt er en psykisk lidelse, så jeg
sagde, at hvis der var nogen, der
var syg i hovedet, så var det ham.
- Men fordi jeg skjulte den virkeligeårsagtilminspiseforstyrelse
for mine forældre - mobningen havdedeikkemulighedforrigtig
at hjælpe mig, siger Louise, der
fortæller, at spiseforstyrelsen har
været hendes måde at få kontrol
over sit dårlige selvværd. Mad
blev til det hun kunne finde ud
af - troede hun.
- Når jeg ser tilbage på de mere
end syv år, synes jeg, det er vildt,
atjeglodmadstyredethele.Atjeg
kunneblivebesatafénting,sådet
bestemtealt,mensamtidigbetød
det jo, at jeg slap for at forholde
mig til mit dårlige selvværd.
- Nu er mit selvværd større end
nogensinde,ogdetbetyderblandt
andet,atjegtørtropå,atmineforældre elsker mig, når de siger det.
Og selv om Louise stadig for
det meste opfatter mad som
noget, der er nødvendigt for at
kunne overleve, så er hun også er
begyndt at kunne nyde det igen.
- Nu kan jeg igen sætte pris på,
nårmadensmagergodt-ogatdet
ikke er forbudt at sige det, siger
Louise Rasmussen med et smil.
»
Der er mange
måder at snyde
på og motionere, selv
om man er indlagt.
UDSALG - UDSALG - UDSALG - UDSALG - UDSALG - UDSALG - UDSALG
LINA
Sort polyrattan.
4 stole og ovalt
bord 180 x 100 cm.
Normalpris 6395.-
NU KUN
TÅLER ALT SL AGS VE
2995.-
JR
STINA
M/HYNDER
Natur, hvid eller sort.
Polyrattan.
4 stole og bord.
Ø 90 cm.
Normalpris 5400.-
TÅLER ALT SL AGS VE
JR
NU KUN
3500.-
BALI
Natur, honning, brun eller white wash.
4 stole og bord, Ø 90 cm.
Normalpris 2895.- NU KUN
1995.-
70 x 205 x 9 cm
u/stof
Før 400.-............. NU
70 x 190 x 9 cm
m/stof
Før 500.-............. NU
235.320.-
KOLDSKUMS-MADRAS
u/stof
450.550.-
70 x 205 x 11 cm
Før 600.-............. NU
90 x 205 x 11 cm
Før 800.-..........NU
90 x 200 x 10 cm
m/sort quiltet stof
Før 995.-..........NU
600.-
SPAR
20-50%
PÅ ALT STOF
Gælder kun lagervarer
Hynder til hus, båd,
campingvogn
og sommerhus!
Vi skærer og syr i alle
mål og faconer
- direkte fra egen
systue.
BAMBUS
BORD
52x37x25 cm
Normalpris 99.-
NU KUN
25.MANILLA KOMMODER
500.Med 4 skuffer. Før 599.- NU KUN 400.Med 3 skuffer. Før 449.- NU KUN 300.Med 2 skuffer. Før 349.- NU KUN 200.Med 6 skuffer. Før 899.- NU KUN
PERSIENNER
Træ str. fra 50-160 cm bred.
Før helt op til 780.NU FRIT VALG
150.-
Aluminium
str. fra 40-240 cm bred.
Før helt op til 580.NU FRIT VALG
100.-
CAFÉ
BORD
NORDAL
CAFÉ STOL
SKUMMADRAS
60x60 cm
Normalpris 649.-
Kraftig kvalitet
i hvidlakeret træ.
Normalpris 495.-
NU KUN
100.-
NORDAL
REOL
300.FOLDESKÆRM
Sortlakeret træ.
38x40x126 cm.
Før 750.-
NU KUN
NU KUN
Sort, hvid eller natur.
180x130 cm.
Normalpris 1095.-
100.-
NU KUN
600.-
HJØRNE
REOL
Normalpris
3695.-
NU KUN
LE CORBUSIER STOL
Normalpris 900.-
NU KUN
1795.-
599.-
BORD
Bord 76 cm ø. Før 1395.-
NU KUN
Med 4 skuffer.
106x61x42 cm.
Normalpris 1500.-
995.-
Bord 90 cm ø. Før 1595.-
NU KUN
1095.-
NU KUN
Sk
r ve
750.-
Åbningstider:
Mand-onsd 10.00-17.30
Torsd-fred 10.00-18.00
Lørdag
10.00-14.00
um og ku
Tagtækkervej 5, 5230 Odense M, TLF. 66 15 45 54
Se mere på www.apolloskum.dk