Produktprogram (pdf)

Produktprogram
Erfaring – Systemer – Produkter
Vi udvikler fremtidens produkter og
løsninger til maskinsikkerhed
Vi gør det enkelt at lave beskyttelsessystemer. At udvikle innovative produkter og løsninger til maskinsikkerhed har været vores forretningsidé siden Jokab Safety startede i 1988 i Sverige. Vores vision er
at blive “Din partner indenfor maskinsikkerhed – globalt og lokalt”.
Mange industrier, i hele verden har opdaget hvor meget lettere det er blevet at bygge sikkerheds og
beskyttelsesystemer med komponenter og vejledning fra os.
Erfaring
Vi har stor erfaring i praktisk tilpasning til direktiver og standarder både fra myndigheds- og fra produktionssiden.
Vi er repræsenteret i standardiseringsgrupper for maskinsikkerhed og vi arbejder dagligt med praktisk tilpasning af sikker­
hedskrav i kombination med produktionskrav. Du kan udnytte vores kompetence for uddannelse og rådgivning.
Systemer
Vi leverer alt fra en simpel beskyttelsesløsning til komplette installerede sikkerhedsløsninger for en enkelt maskine
eller til hele produktionslinier. Vi kombinere deres produktionskrav med sikkerhedskravene for produktionsvenlige
løsninger.
Produkter
Vi har et komplet program i sikkerhedskomponenter som gør det let at bygge beskyttelsessystemer. Disse innovative
produkter udvikler vi kontinuerligt, ofte i samarbejde med vores kunder.
Jokab Safety en del af ABB
Jokab Safety er nu en del af ABB det giver os ekstra
styrke og et verdensomspændene salgsnetværk i 120
lande. Som kunde har du nok ikke mærket den store forskel og vores mål er at blive en endnu stærkere partner
ved at trække på ABB lokalt og globalt.
Mas
kins
ikker
he d
Direktiver og
Standarder
Vi er med til at udvikle standarder
Direktiver og standarder er af stor betydning for producenter af maskiner og sikkerhedskomponenter. Vi medvirker derfor i flere internationale komitéer for at udvikle
standarder, bl.a. for industrirobotter, sikkerhedsafstande
og sikkerhed i styresystemer. De erfaringer vi har, giver
vi videre, for at standarderne skal optimeres så de gavner produktionsvenlig og høj sikkerhed. Vores viden om
standarderne deler vi gerne med vores kunder.
Har du brug for uddannelse om de nye sikkerhedskrav?
Så kontakt os.
2
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Vores produkter revolutionerer markedet
Fleksibilitet
Programmerbart
Pluto
AS-i
Ikke programmerbar
Vital
Dynamisk "dubleret"
sikkerhedssignal som
tester f.eks. en føler 200
gange/sekundet.
Pluto All-Master
Sikkerheds-PLC med statiske og
dynamiske sikkerhedsindgange.
Master
Sikkerhedsmodul
Dublerede statiske ind­
gange som kun tester
afbrydere hver gang de
anvendes.
Slaver
Traditionel sikkerheds-PLC
Master — Slave med statiske indgange
Antal maskiner/forskellige stop
Vores dynamiske sikkerhedskredse og vores All-Master
sikkerheds-PLC er formentligt det mest revolutionerende som er sket på markedet for sikkerhedsstyringer og
overvågning af sikkerheden set ud fra mange aspekter:
• Det sparer indgange: en dubleret sikkerhedskreds i
en leder i stedet for to ledere. Desuden kan mange
sikkerhedskomponenter tilsluttes til samme indgang
til højeste sikkerhedsniveau.
• Det er pålideligt. Vores elektroniske følere har længere livslængde end mekaniske afbrydere
• Det er mere sikkert eftersom dynamiske sikkerhedsfølere kontrolleres 200 gange pr. sekund modsat
statiske afbrydere på en dør der kun kontrolleres
hver gang de anvendes, måske kun en gang pr. time
eller en gang om måneden eller sjældnere.
• Med All-Master Sikkerheds-PLC bliver det lettere at sammenkoble flere maskiner set ud fra et
sikkerhedssynspunkt. Fælles nødstopskredse og
følere kan laves så snart bussen forbindes mellem
sikkerheds-PLC’erne.
Desuden vil vi gøre det endnu enklere at bygge sikkerhedssystemer i hårde miljøer og skabe god beskyttelse for
arbejderne, der hvor mulighederne savnes i dag. Ny teknik
giver nye muligheder og derfor udvikler vi nye produkter.
Vi underviser maskinbyggere
& maskinbrugere
Bygger du maskiner?
Vi kan tilbyde den uddannelse du har brug for for at
bygge maskiner som opfylder sikkerhedskravene. Eksempel på emner:
• Praktisk implementering af kravene i det nye maskindirektiv, 2006/42/EG som gælder for maskiner der
er leveret/i brug taget fra og med den 29 december
2009.
• Risikoanalyse – teori og praktik
• Sikkerhed i styresystemer, standarderne
EN ISO 13849-1 og EN 62061
Indkøber og bruger du maskiner?
Som ejer/bruger af maskiner har du ansvar for at alle
relevante krav er opfyldte - uanset om dine maskiner er ”nye” eller ”gamle”, det vil sige CE-mærkede eller
ej. Desværre har mange købt CE-mærkede maskiner
som ikke opfylder kravene. Så må de ikke anvendes. At
få dem opdateret af leverandøren kan tage lang tid og
koste dyrt med nedsat produktion osv. til følge. Vi kan
undervise dig og hjælpe til at du får stillet de rigtige krav
ved indkøb af nye og brugte maskiner.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
3
Produktionsvenlige beskyttelsessystemer
fra ABB/Jokab Safety
Hegnssystem Quick-Guard
forhindrer uønsket adgang og dæmper støj
Magnetlås Magne
Nødstop Smile
holder døren elektrisk lukket under
processen
for stop af maskinen ved fare
Føleren Eden
overvåger at døren er lukket
Trepositionshåndtag
for fejlsøgning
Sikkerheds-PLC Pluto, Vital og
sikkerhedsmoduler
overvåger alle sikkerhedskomponenterne
Tohåndsbetjening
Safeball
ergonomisk og sikker tohåndsbetjening
Lysgitter Focus
lysstrålebeskyttelse
med fingerbeskyttelse
Lysbom Focus
lysstrålebeskyttelse ved
indpassage
4
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Stoptidsmåler Smart
beregner afstanden for sikkerhedens placering
Produktgrupper
Undervisning & Rådgivning
Praktisk tilpasning til anvisninger og standarder ved CE-mærkning.
Proceslås Dalton
holder døren elektrisk lukket under processen
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet
HMI
Nødstop
Inca
AS-i
Pluto sikkerheds-PLC
Unik All-Master sikkerheds-PLC for
dynamiske og statiske sikkerhedskredse.
Pluto AS-i
Programmerbart sikkerhedssystem AS-i hvor
alle enheder forbindes til samme buskabel
og enhedens funktion bestemmes i PLCprogrammet.
for indbygning
Vital sikkerhedssystem
Dynamisk sikkerhedskreds for flere typer
følere iht. højeste sikkerhedskategori.
Tina tilpasningsenheder
Omdanner statiske signaler til dynamiske sikkerhedssignaler mm.
Sikkerhedsmoduler
Markedets mest fleksible sikkerheds­
moduler for forskellige beskyttelses­
anordninger og kategorier.
Stoptid & maskindiagnose
Anvendes for stoptidsmåling, årligt eftersyn og fejlsøgning på maskiner.
Klemliste
Lysgitter/lysbom/scanner
Komplet program af lysbomme,
lysgitre og scanner.
beskytter mod klemskader
Rulleport
Følere/afbrydere/Låse
Dynamiske berøringsfrie følere,
nøgleafbrydere, magnetaftastere og låse.
opnå korte sikkerhedsafstande og støjdæmpning
Betjeningsgreb
Ergonomiske trepositionshåndtag,
tohåndsbetjeninger og fodpedaler.
Driftsposition
låst og resat
Sikkerhedslås Knox
Resat
Kan åbnes
Åben
Nødstop
Nødstop for dynamiske og statiske sikkerhedskredse.
sikrer elektrisk at døren er låst
Klembeskyttelse/sikkerhedsmåtter
Klemlister, bumpers og trædemåtter.
Hegnssystem/SafeCAD/Rulleport
Et stabilt og fleksibelt hegnssystem med nem montage. www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
5
Programmerbare sikkerhedssystemer
Sikkerheds PLC Pluto
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Pluto AS-i
Ethernet
20 I/O
46 I/O
12 I/O
(A/D)
HMI
Sikkerheds-PLC Pluto giver frie programmerbare funktioner
• Sparer indgange ved at koble flere følere i serie til en indgang med højeste sikkerhedsniveau
• Programmer frit eller anvend TÜV-godkendte blokke
• All-Master system med op til 32 Pluto PLCer på samme bus
Pluto AS-i
Totrådsbus AS-i som forenkler funktion og installation
• Let at tilføje, eller fjerne enheder på bussen
• Effekt, data og styring i samme kabel
• Pluto AS-i som master, monitor eller sikker I/O
6
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Konfigurerbare sikkerhedssystemer
Vital sikkerheds moduler
Vital 1
Dynamisk
kreds 1
Dynamisk sikkerhedskreds
Vital 2
Dynamisk
kreds 1
Vital 3
Dynamisk
kreds 2
Kontakter
kreds 1
Dynamisk
kreds 2
Dynamiske sikkerhedskredse forenkler installationen
• Seriekobling af følere til højeste sikkerhedsniveau
• Statusindikering på alle følere
• Valgbare funktioner på Vital 2 og 3
Sikkerhedsrelæer
RT-serien
Universalrelæer som understøtter de fleste
funktioner der anvendes i sikkerhedssammenhæng.
JSB-serien
Relæer for tohåndsbetjening, kompakte relæer
med mange udgange og relæer for samtidighedskrav imellem 0,5 s–1,5 s.
Fleksible sikkerhedsrelæer
giver valgfrihed
• En- eller tokanals indkobling
• Manuelt eller automatisk reset
• Lysdioder for status, I/O, kortslutning
og underspænding
Sikkerhedstimere
Relæer for tidsafhængig reset, forbikobling og
ryk-kørsel.
Ekspansionsrelæer
Relæer til ekspansion af antal dublerede
udgangskontakter med eller uden tidsforsinkelse samt for større belastning.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
7
Sikkerheds-PLC Pluto
Pluto med bus er et all-master system
Pluto er
är et
ettAll-Master
All-Mastersystem for
system
för dynamiska
dynamiske
og statiske
och statiska
sikkersäkerhetskretsar där
hedskredse hvor
indgange
ingångar
og
och annan
anden
Information
information
deles
delas
over
över bussen. Flera
bussen.Flere
sikkerhedsfølere
säkerhetsgivaretilsluttes
kan
kan kopplas
til entillindgang
en ingång
og
och ändåopnå
alligevel
uppnås
højeste
högsta
sikkersäkerhetsnivå.
hedsniveau.
Der
Det
findes
finnsogså
också
kombinerade inkombinerede
ind-och
og utgångar
udgange
som f.eks.
till exempel
kan anvendes
kan användas
til
för lamptryckknappar
lampetryk
hvor ind- ogdär
ud-in- och
utgångsfunktionen
gangsfunktionen
anvendes
används
samtidigt. Pluto har indgange
ingångar för
allaalle
for
skydd
former
på marknaden
for beskyttelse
och på
hur varje ingång
markedet,
og funktionen
skall fungera
for hver
väljs i programvaran
indgang
vælges i softwaren
Pluto
Manager.
Pluto
Manager.
Pluto uden
utan bussanslutning
bustilslutning
finns i två
findes
i to storlekar
størrelsermed
med20
20
respektive 46 I/O, S20 og
och
S46-6. I øvrige
övrigt är
funktioner
de lika er de
motsvarande
som
tilsvarende
versioner
versioner
med
med
buss,B20
bus,
B20og
och
B46-6.
B46-6.
Gateway
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet
20 I/O
Sikkerhedsbus for op til 32 Pluto
Pluto B20 Pat.
1
2
3
4 uafhængige/
egensikre udgange
1 Gateway for dobbeltrettet buskommunikation mellem Pluto og andre styresystemer.
2 HMI – Via programmeringsporten er det muligt at
kommunikere med operatørpaneler og andet udstyr.
Grænsefladen er RS232. Med bus ASCii.
Pluto uden bus – Singel-Pluto kan anvendes som frit
programmerbare sikkerhedsmoduler
Pluto S20
Pluto S46
Pat.
Pat.
Pat.
6
Udgangsekspansion
2
6 Udgangsekspansion – Flere ekspansionsmoduler
kan sluttes til en sikkerhedsudgang på Pluto med bibeholdt sikkerhedsniveau.
8
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
46 I/O
Sikkerhedsbus
Pluto B46
Pat.
12 I/O
AD
Pluto AS-i Pat.
5
31 AS-i
sikkerhedsslaver
Safety
Monitor/ Master
Godkendelser/opfylder
EN 954-1, Kategori 4
EN ISO 13849-1, PL e
EN 61496-1, Typ 4
EN 61508, SIL 3
EN ISO 62061, SIL 3
EN ISO 60204-1 (Relevante dele)
EN 50178
EN ISO 574, Typ lllc
EN ISO 50295 (gælder pluto AS-i)
4
6 uafhængige/
egensikre udgange
4 uafhængige/
egensikre udgange
3 Pluto-bro – Med en Gateway indstillet som Plutobro kan man blandt andet:
• øge buslængden
• anvende forskellige bushastigheder på hver side
• filtrere information fra en side for at mindske busbelastningen på den anden side
4 Absolut encoder – 8 stk. en- eller multiturn absolut
encodere kan tilsluttes direkte på sikkerhedsbussen
5 Pluto AS-i er en variant af Pluto med tilslutning for
AS-i bus. Den kan enten være master på AS-i bussen
eller arbejde sammen med en anden AS-i master som
monitor. Den har også tilslutning for digitale og analoge
indgange samt sikkerhedsudgange.
Gratis software kan downloades på vores hjemmeside
www.jokabsafety.dk
Pluto Manager
Programmering laves i ladder, alternativt booelsk
algebra – med timere, hjælpeflag, registre, sekvensprogrammering og TÜV-godkendte sikkerheds-
blokke. Softwaren er gratis at downloade fra vores
hjemmeside.
Installation af programmet kan gøres via en Pluto til
alle øvrige Pluto-enheder på bussen.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
9
Pluto AS-i
– nu er sikkerhed nemt!
Pluto AS-i er en variant af Pluto med tilslutning til
AS-i bus. Den kan enden være master på AS-i
bussen eller arbejde sammen med en anden AS-i
master som monitor. Den har også terminaler for
digitale og analoge indgange samt sikkerhedsudgange. Pluto AS-i kan desuden fungere som et
sikkert I/O modul på bussen.
Sikkerhedsniveau
Pluto, Urax og produkter
med integreret sikkerheds­
node opnår sikkerhedsniveau kat. 4/PL e i henhold til
EN ISO 13849-1.
Zone A
Gateway
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet
Zone A
Tilpasningsenhed Urax med indbygget
sikkerhedsnode
Urax er en tilpasningsenhed for sikkerhedskomponenter
som ikke kan tilsluttes direkte til AS-i bussen. Til Urax
kan der tilsluttes sikkerhedskomponenter, lokal reset,
samt ikke-sikre styringer, eksempelvis processlås. Urax
findes i flere varianter, tilpasset til specifikke
sikkerhedprodukter.
Urax
Zone B
AS-i systemet
Sikkerhedsprodukter tilsluttes direkte til AS-i kabelet eller via tilpasningsenheden Urax. Visse komponenter har
indbygget AS-i node og tilsluttes via et M12 stik direkte
til det gule AS-i kabel. Traditionelle produkter uden indbygget AS-i node tilsluttes via sikkerhedsnoden Urax.
I begge tilfællede opnås højeste sikkerhedsniveau.
AS-i bussen drives af en 30V DC spænding og tilsluttes til en speciel AS-i spændingsforsyning. En
del komponenter bruger mere strøm end AS-i bussen
kan levere. Derfor findes der også et sort effekt kabel
(AUX 24V DC) med sekundær spændingsforsyning som
bruges til at forsyne disse komponenter.
10
PRODUKTPROGRAM
Mulige indkoblinger for et komplet system:
• alle vores komponenter kan tilsluttes AS-i via Urax
• alle Pluto PLC, gateways og absolutencodere via
Plutos sikkerhedsbus til Pluto AS-i
• operatørspaneler via programmeringsporten på Pluto
• ekspansionsrelæer for flere udgange
www.jokabsafety.dk
Enkel tilslutning til AS-i kablet
Tilpasningsenheder klemmes direkte på AS-i kablet.
Overgang fra AS-i kablet til M12 laves med en T-kobling
på AS-i kablet. Kabelforgreninger eller forlængelser af
AS-i kablet laves med en splitter boks.
Komponenter med indbygget AS-i sikkerhedsnode
Visse af vores produkter kan bestilles med indbygget AS-i node. Disse
tilsluttes direkte til det gule kabel med et M12 stik, som klemmes fast
omkring AS-i kablet med en skrueanordning. Mere information findes
under de respektive produkter.
Der kommer flere
komponenter
med indbygget
AS-i sikkerheds­
node i løbet af
2011.
Zone C
Zone D
AS-interface - et intelligent bussystem
Feltbussystemet AS-interface tog sin start i 90’erne.
Systemet var et resultat af et samarbejde imellem flere
komponentproducenter for maskinstyringer. Tanken var
et bussystem på komponentniveau hvor målet var enkelhed og fleksibilitet. Efter systemet blev lanceret er
mange nye og innovative idéer tilkommet.
AS-International Association
I 1991 grundlagdes AS-International Association.
AS-i foreningen fungerer både rådgivende og undersøgende således at AS-i standarden bibeholdes.
Målet for AS-i foreningen er at AS-interface skal
blive en verdensstandard for enkel kommunikation for
komponenter indenfor automationsindustrien.
Det gode ved AS-interface er at datakommunikationen foregår via strømforsyningen. Dette gøres i et enkelt 2-leder kabel. I 2001 integreredes sikkerheden i
AS-interface via arbejdsgruppen Safety at Work hvor
også ABB/Jokab Safety indgår.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
11
Sikkerhedssystem Vital & Tina
Vital og Tina – dynamisk sikkerhedskreds
Vital er et sikkerhedsmodul med
en dynamisk sikkerhedskreds
som kan overvåge op til 30
følere, f.eks. Eden lågekontakter,
iht. højeste sikkerhedsniveau.
Med Tina Duo kan sikkerhedskredsen ekspanderes. Vital har
valgbar manuel eller automatisk
reset og dublerede sikkerhedsudgange. (Sikkerheds-PLC
Pluto har mange indgange for
dynamiske sikkerhedskredse.)
Aktive sikkerhedskomponenter for dynamiske sikkerhedskredse
Vital
Sikkerhedskreds op til PL e
i henhold til EN ISO 13849-1
Dynamisk sikkerhed
Dynamisk ”dubleret”
sikkerhedssignal som
tester en dynamisk
sikkerhedskomponent
200 gange/sekund.
Tina-enheder omdanner statiske eller transistor signaler til
dynamiske signaler
0V 24V
Sikkerhedskomponenter med statiske eller
transistor-udgange tilsluttes via Tina-enheder
Hver aktive føler og Tina-enhed har
lysdioder som indikerer ok (grøn), sikkerhedskreds brudt (rød) samt blinkende hvis kredsen er brudt af føler
tidligere i kredsen.
12
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Vital 1
• Op til 30 følere kan tilsluttes i samme
dynamiske sikkerhedskreds
Dynamisk
kreds 1
Vital 2
Dynamisk
kreds 1
• To sikkerhedskredse overvåges af et modul
• Enkelt system med stor funktionalitet
• Op til 10 følere kan tilsluttes i hver af de
dynamiske sikkerhedskredse
• Udgangsgruppe 2 kan tidsforsinkes
• Tre forskellige driftsmåder
Dynamisk
kreds 2
Vital 3
Kontakter
kreds 1
• To sikkerhedskredse overvåges af et modul
• Enheder med tokanals, brydende kontakter
kan tilsluttes i den ene kreds
• Enkelt system med stor funktionalitet
• Udgangsgruppe 2 kan tidsforsinkes
• Tre forskellige driftsmåder
Dynamisk
kreds 2
Et Vital modul overvåger hele robotcellen!
I dette eksempel vises en celle som består af dyna11EA Tina
Eden
Focus
Reset Eden Smile 11EA Tina
Eden
Focus
miskeSmile
sikkerhedskomponenter
FMI tilsluttet et Vital modul
med følgende funktioner:
Transmitter Receiver
Reset Smile 11EA Tina
FMI
Transmitter Receiver
To ladestationer
Tina 1A
I hver ladestation kontrollerer
et lysgitter
om nogen
2
rækker hånden ind2 i 3risikoområdet og Eden-følerne
2
3
kontrollerer om robotten 3er i samme risikoområde.
Smile 11EA Tina
1
M12-3B
M12-3B 1
Dette betyder at et 1stopsignal kun gives hvis robot
Tina 10B
2
3
og en person2 er3 i samme område. Når stationen
er
klar, trykker personen
til
M12-3M på resettrykket som hører
M12-3M
ladestationens1 lysgitter.
1
2
Eden
1
3
Focus
Reset
FMI
Eden Smile 11EA Tina
Eden
Focus
Tina 10B
Transmitter Receiver
Transmitter Receiver
A
Tina 1A
B
2
8A
Hegn med overvåget dørTinamed
Eden
Hvis døren åbnes stoppes robotten. For at resette M12-3B 1
systemet til robotten
skal døren lukkes
og et overPluto
Vital
2
3
våget resettryk påvirkes.
2
2
3
2
1
3
3
M12-3B 1
Tina 10B
Reset
2
3
Dør/Nødstop
M12-3M
Tre nødstop med Tina-enheder
Hvis et af nødstoppene påvirkes, så stoppes robotten omgående.
Reset Smile 11EA Tina
FMI
Tina 10B
M12-3M
1
1
3
1
Reset
Lysgitter
A
Dør
Tina 8A
Pluto
Sikkerhedskreds op til PL e
i henhold til EN ISO 13849-1
Reset
Lysgitter
Vital
B
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
13
Sikkerhedsmoduler
RT serien, JSB serien, sikkerhedstimere og ekspansionsmoduler
Ekspansionsmoduler
Modulerne i denne gruppe anvendes til at øge antallet
af sikkerhedsudgange. Stopsignal kan tidsforsinkes. Der
findes også udgange til funktionsindikering.
Sikkerhedsmoduler anvendes for at
• opfylde sikkerhedskravene
• kontrollere beskyttelsesanordninger
• give sikre stop og tryggere genstart
Vi har markedets mest fleksible sikkerhedsmoduler
som internt har det højeste sikkerhedsniveau
(EN ISO 13849-1, kat.4/PL e).
RT-serien
Denne serie består af universalmoduler der har de fleste
funktioner der anvendes i sikkerhedssammenhæng.
JSB-serien
I denne serie findes moduler for tohåndsbetjeninger,
samtidighedskrav 0,5s – 1,5s samt et lille modul som
har 12VDC forsyning.
Sikkerhedstimere
Modulerne i denne gruppe anvendes for tidsreset,
forbikobling og rykkørsel.
Universalmodul RT9 for statiske
sikkerhedskredse
En- eller tokanals; fem indgangsalternativer for
afbrydere, trædemåtte, lysgitre
mm.
• Manuel eller automatisk reset
• Testindgang for overvågning af
eksterne kontakter
• Lysdioder for drift, I/O, kortslutning og underspænding
• Bredde 22,5 mm
Stoptidsmåler/Maskindiagnose
Smart
Smart er et måleinstrument der bruges til at måle
bevægelige maskindele og analysere bevægelsesforløb og digitale signaler. Hovedsageligt anvendes det for at måle stoptider på en maskine så
man kan udregne den korrekte sikkerhedsafstand
som f.eks. et lysgitter skal placeres i.
Smart har mange gode egenskaber for
maskindiagnose
Smart anvendes til årlige eftersyn af sikkerhedsparametre samt andre parametre for vedligeholdelse og fejlsøgning på maskiner. Smart kan sammenligne gamle og nye
grafer, derved bliver det lettere at finde fejlårsager. Man
kan også overvåge maskiner under drift og sammenligne
hvordan de kører over en tidsperiode.
14
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Stopsignal
Nedbremsning
starter
Maskine
stoppet
Smart – for stoptid og
maskindiagnose
Lysgitter/Lysbom/Scanner
Focus II, Spot og Look
Focus Wet – for
ekstreme miljøer
Lysbomme og lysgitre er produktionsvenlige
sikkerhedsanordninger som ikke er i vejen for
operatøren. Lysstrålesikkerhed er også en god
løsning når gods skal kunne passerer ind og ud fra
et risikoområde.
Bjorn – et robust
gulvstativ for Focus
Spot 35
Focus II
Spot 10
Focus med integreret
muting og M12-stik.
Tilslut valgfri Focus lysstrålebeskyttelse...
Focus II med parallelle
stråler – tilpasset til
miljøer med omkring­
flyvende partikler.
Focus II
Focus II lysgitter/lysbom er meget fleksibel. Den er
økonomisk i anskaffelse, da de fleste funktioner er integreret. Som standard findes indange for muting (forbikobling delvis eller helt), overvågning af mutinglampe,
manuelt overvåget reset eller automatisk reset og ”Floating blanking”.
Focus II findes fra 14 mm opløsning for både Type 2
og 4. Focus II er desuden enkel at monterer. Flere lysbomme og Eden kan forbindes i samme sikkerhedskreds
og overvåges dynamisk af sikkerhedsmodul Vital eller
af Pluto sikkerheds-PLC. Focus II kan også tilsluttes et
sikkerhedsmodul med statiske indgange.
For at undgå unødvendige produktionsstop er Focus II
med dobbelte/parallelle stråler et godt valg eftersom
den er tilpasset miljøer med omkringflyvende partikler
som f.eks. savspåner. Begge stråler skal brydes for at
give stopsignal.
Koblingsbokse FMI og FMC
Ved hjælp af koblingsboksene FMI og FMC og deres
M12-stik bliver det let at monterer Focus II med muting,
reset etc. ..via vores smarte koblingsbokse...
..til styreskabet. Med kun et (1) kabel ! Spot
Spot lysbom har separat sender/modtager med en rækkevidde på 10 eller 35 m. Seks par kan tilsluttes sikkerhedsmodulet Vital eller sikkerheds-PLC Pluto. Eden følere,
nødstop og lågekontakter kan også tilsluttes i serie.
Lysbommen kan monteres frit i forskellige højder og
vinkles rundt om hjørner med vores sortiment af spejle
og beslag. Der findes flere løsninger for forbikobling af
lysbommen ved materialetransport. For information er
der lysdioder på både senderen og modtageren der indikerer den aktuelle status, kontakt mellem sender og
modtager samt sikkerhedsstatus.
Look
Laserscanner Look er den første af denne type der kan skanne fire individuelle
områder. Hvert område kan programmeres individuelt, f.eks. til forskellige sikkerhedsafstande ved forskellige hastigheder
på en autotruck.
www.jokabsafety.dk
Look – Laser
Scanner
PRODUKTPROGRAM
15
Følere/afbrydere/Låse
Eden, Magne, Dalton, Knox og JSNY-serien
Følere/Afbrydere/Låse anvendes til at kontrollere
døre og låger rundt om farlige maskiner samt
overvåge en maskines position.
Berøringsfri føler Eden
Eden er en berøringsfri afbryder med dynamisk signaloverførsel. Den har stor tasteafstand og højeste sikkerhedsniveau (kat. 4). Flere Eden og selv lysbomme
kan forbindes i samme sikkerhedskreds og overvåges
dynamisk af sikkerhedsmodulet Vital eller sikkerhedsPLC Pluto. EdenE klare hårde miljøer med højtryksvask,
varme og kulde, testet til +100ºC og ned til -70˚C.
Eden E – for ekstreme
miljøer. IP69K.
Sikkerhedsniveau
Eden føler med dynamisk
signal
Proceslås Dalton
Dalton er en lille proceslås som klarer de fleste miljøer.
Den kan monteres med åbningen i forskellige retninger og er nem at placerer takket være den lave
højde. Statusindikering gives både via lysdioder og
informationsudgangen.
Magnetaftaster
Nøgleafbryder
Magnetlås Magne
Magne er en magnetlås med indikering som er tilpasset
industrielle applikationer i hårde miljøer. Den kan elektrisk holde en dør låst med op til 1500 Newton og desuden sætter magnetisk materiale sig ikke fast på Magne
overfladen når der ikke er strøm på.
Sikkerhedslås Knox
En kraftigt og robust sikkerhedslås med ny kombineret
reset- og låsefunktion samt nødåbning fra indersiden.
Nøgleafbrydere og Magnetaftastere
Vores nøgleafbrydere og magnetafbrydere anvendes for
at kontrollere døre og låger. Nøgleafbryderne fås også
med låsefunktion.
Pålidelig
Eden – i særklasse sikrest.
En berøringsfrie føler som altid
fungerer – uanset miljø.
Berøringsfrie føler
Eden anvendes
separat...
Eden for IP67
Dalton
Magne
..eller som en del af produkterne: Proceslås Dalton, magnetlås Magne og sikkerhedslås Knox.
16
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
Knox
Betjeningsgreb
Rød og grøn lysdiode.
Front og top knapper
med valgfri funktion.
Safeball, JSHD4 og Fox
Betjeningsgreb anvendes for at maskinoperatøren
direkte skal kunne starte og stoppe en farlig maskinbevægelse.
Sikkert greb
Dubleret trepositionskontakt som
giver stopsignal når den slippes
eller trykkes i bund samt elektronik
som føler om det er en menneskehånd som trykker knapperne ind
(dvs. snydesikker).
Trepositionshåndtag,
JSHD4
Tokanals helt ud i hænderne.
Safeball er en ergonomisk tohåndsbetjening med fire indbyggede
kontakter.
Safeball for fast
montage
Ergonomisk trepositionshåndtag,
JSHD4 med dubleret trepositionstryk som giver stopsignal når den
slippes eller trykkes i bund i panik.
Trepositionstryk
JSHD2C
En-/Tohåndsbetjening
”Safeball”, et verdensunikt betjeningsgreb i højeste
sikkerhedsniveau (kat lllc som tohåndsbetjening iht.
EN 574). Den ergonomiske form passer alle hænder og
giver mange grebsmuligheder.
Sikkerheden fås ved at der
findes to trykplader på
hver bold, altså dubleret sikkerhed i hver
hånd.
Trepositionshåndtag for fejlsøgning og test
Med et trepositionshåndtag kan operatøren enten trykke
hårdere i panik eller slippe håndtaget for at stoppe maskinen. Klarsignal gives i et ergonomisk naturligt midterleje. De to trepositionskontakter, JSHD2 i håndgrebet
anvendes også i programmeringsenheder for både nye
og gamle industrirobotter.
Safeball kan monteres med kugleled JSMC5 som kan vrides
og vinkles Trepositions fodpedal
Fox med nødstop i
bundposition
Flytbar tohåndsbetjening med
Eden-følere for
positionskontrol
Trepositions fodpedal anvendes
som sikkerhed når operatøren skal
holde i materialet med begge
hænder under bearbejdning.
Fodpedaler med trepositionsfunktion
Anvendes når operatøren skal holde i materialet under
bearbejdning. Hvis pedalen har været trådt i bund i en
nødsituation, skal den manuelt resettes ved at dreje kontakten på fodpedal kappen.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
17
mm
Smile-serien, JSNY10, Stop-Line og INCA
40
Nødstop
Smile Tina
Et nødstop anvendes for at alle skal kunne stoppe
en maskine ved maskinhavari eller hvis en person
er i fare.
Nødstop med indikering som standard
Alle vores nødstop har indikering som standard for at let
kunne finde det nødstop som er trykket ind.
For montering på hegnsprofiler eller vægge har vi
nødstop fra Smile-serien. Disse kan fås med eller uden
tilpasning til dynamiske sikkerhedssignaler. For montering i 22,5 mm hul i paneler og styreskabe anvendes
INCA-serien. De kan også fås med eller uden tilpasning
til dynamiske sikkerhedssignaler. Derudover findes også
wirenødstop JSNY10 og Stop-Line for montering langs
maskiner, transportbaner og procesanlæg.
Smile – et lille og let installeret nødstop med indikering og et
eller to M12-stik.
Smile 41
INCA med indikering og aftagelig klemrække for
panelmontage
Stop-Line med indikering og enkel fastspænding af wire
Klembeskyttelse/Trædemåtter
Klemlister/Bumpers/Trædemåtter
Sikkerhedsklemlister og bumpers anvendes som
beskyttelse mod klemskader ved bevægelige
maskindele, automatiske låger og porte.
Sikkerhedstrædemåtter anvendes som personbeskyttelse rundt om robotter, produktionslinjer,
maskiner etc.
Klemliste/Bumpers/Trædemåtte
Klemlister findes i valgfrie længder (op til 25 m) og størrelser. Fordelen med vores nye klemlister er at kontaktbåndet er indstøbt i klemlisten. Det eneste som kræves er
at man tilslutter stikket og fastlimer endelåget. Man kan
også få dem leveret færdigt monteret. Ved længere stopstrækninger anvender man Bumpers. De anvendes også
som sikkerhedskofangere på førerløse køretøjer. I sortimentet indgår også trædemåtter med indstøbte
kantlister. Disse er enkle at monterer. Skal to eller flere
trædemåtter sammenføjes skæres kantlisterne enkelt
bort.
Trædemåtte med indstøbt kantliste som
enkelt kan skæres bort ved behov.
1
2
Byg selv din klemliste
1 Del i ønsket længde
2 Tryk stikket fast
3 Lim endelåget fast
Bumpers ved lange
stopstrækninger
18
PRODUKTPROGRAM
www.jokabsafety.dk
3
Hegnssystem
Quick-Guard®, Quick-Guard® E og SafeCAD®
Quick-Guard, er et meget fleksibelt hegnssystem der
er opbygget med et fåtal komponenter såsom aluminiumsprofiler, patenterede beslag, netlåse, net, plader
eller støjskærme. Med disse komponenter kan man
uden begrænsninger bygge det man ønsker. Desuden
er der ved Quick-Guard lave omkostninger når det
gælder montage og modificering af hegnssystemet.
Takket være vores patenterede specialmøtrikker,
kan vi levere alle beslag formonteret med skruer og
møtrikker. Ingen huller skal bores i profilerne og de
afkortes kun med lige snit. Montering og modificering
bliver derfor meget enkel.
Standardkomponenter med uendelige muligheder
Beslag med formonterede
skruer og møtrikker medfører
nem montage
Lette aluminiumprofiler giver
ergonomisk montering
Kort leveringstid
Fleksibelt
Bredde, længde og højde tilpasses og
ændres let efter behov
±45°
Let at
justere
emnernes
placering
Lav totalomkostning
T-sporet og
patenteret møtrik gør det
nemt at monterer emner på
hegnsprofilerne
Net, plast, glas, metal og/eller lydabsorberende
Vælg mellem et stort antal automatiske
og manuelle låger og døre
SafeCAD®
SafeCAD er en tillægsapplikation til AutoCAD hvor vi hurtigt
og enkelt kan skræddersy din
sikkerhedsløsning.
www.jokabsafety.dk
PRODUKTPROGRAM
19
Säkerhet
foton: dagmar zitkova
motorstyrningar
på Hästens, visar centralskåpet med
Anders Lindh (t v), produktionstekniker
materialhantering.
nya automationslösning för intern
och säkerhets PLC:n Pluto i fabrikens
med sin kollega FredTeam i Eskilstuna har tillsammans
Dick Stensson (bakom) från Allelektro
genomförande. Styrtekniken
projektets
och
arkitektur
systemets
rik Stråhle (t h) ansvarat för
rminalnen från Beijer.
kommer från Jokab Safety och operatörste
Pluto styr automation hos Hästens
Alla Pluto-enheter kan anPluto är en säkerhets-PLC med
vända ingångarna från alla aninbyggd buss som fungerar som en dra enheter för att fatta beslut
så kallad all-master-system där upp om sina säkerhetsutgångarna.
vartill
anslutas
till 32 enheter kan
andra via säkerhetsbussen.
figur:dag toijer
operatörsterminal
SAFE Ty
Station 1
Station 14
Station 2
frekvensomformare
Profibus
MASCHINEN-
Plutobuss
Start/stopp
Ljusridå
nödstopp
Ljusbom
nödstopp
otocase.de
Foto: dbstoff, www.ph
schäftsbereich
Der Bosch-Ge
gy mit Hauptsitz
g Technolo
gateway
PackaginPLC
n setzt
hen Waiblinge
Pluto
im schwäbisc
Huvudskåp den Prozess- und
seit 2002 für
tierz an seinen Pake
chut
nens
Perso
von Jokab
gen
lösun
plett
anlagen Kom
ungsden Hochleist
Safety ein. An
Baureihe
ieranlagen der
Vakuum-Paket
Start/stopp nen Kaffee sorgen
PKD für gemahle
und B16
B20
Pluto
en
Sicherheits-SPS
nödstopp Ljusridå
nödstopp magnetbryta
von Menschreund
für die Sicherheit
on mit der
Kommunikati
Maschine. Die
t ein
ng übernimm
ueru
nste
Maschine
20 Profibus-Gateway von Jokab Safety.
Can-
Pomiary Automatyka Robotyka 4/2007
Automation # 1:2007
Sterownik bezpieczeństwa
PLUTO
Dotychczas w zastosowaniach przemysłowych używano rozwiązań będących połączeniem programowalnych układów sterujących z przekaźnikowymi elementami zabezpieczającymi,
montowanymi między obwodami sterującymi a wykonawczymi. Takie rozwiązania wymagały drogich
sterowników, a czasami
i jeszcze droższych przekaźników bezpieczeństwa.
Bazując na doświadczeniach nabytych w ciągu
blisko 20-letniej działalności, firma JOKAB SAFETY,
specjalizująca się w produkcji elementów techniki
bezpieczeństwa, stworzyła urządzenie do zastosowań wymagających zawansowanej logiki połączonej
z funkcjami bezpieczeństwa. Jest nim programowalny
sterownik bezpieczeństwa PLUTO, łączący funkcjonalność programowalnego sterownika z wymaganiami
dla konstrukcji 4. kategorii bezpieczeństwa.
Dzięki prostemu interfejsowi oprogramowania drabinkowego zaprojektowanie aplikacji jest szybkie i proste. Komponenty (bloki funkcyjne) reprezentują najczęściej stosowane elementy bezpieczeństwa (kurtyny,
wyłączniki krańcowe, oburęczne sterowanie, włączniki zezwolenia, stopy awaryjne), są również bloki
ICHERHEIT
UND ANLAGENS
len
Frisch gemahverpackten Kaffee: Sicherheitslösung aus einer Hand
n für
Paketieranlage
vakuum
iert und dicht
Packungen evaku
teil werden die
im Verschließder Eingabe
wird die Packung
nge eingefüllt. Vor
gesiegelt. Dann
Kopfverschlussierkamdie Nachgabeme
d den möglichen
Minute sind
ngen in die Evaku dem
teil entsprechen
packungen pro
t. In
.
der befüllten Packu
siegel
lossen
ingen
vorge
versch
Mit bis zu 130 Kaffee
Kopf
Waibl
ten
in
am
varian
etieranlagen hier
mern werden sie
enden Evakuiernen
besteh
sstatio
die Vakuum-Pak
mern
Arbeit
mkam
effizient. Alle
aus 28 Vakuu
konkurrenzlos
läufe sind
, die Funktionsab
sind übersichtlich
n die Anlagen
e. Bedient werde
sicher und präzis
Maschine monnkbar an der
über ein schwe
inal. Die erste
und Anzeigeterm
t
komm
l
tiertes Bedienbeute
g für den Innen
Packstoffzuführun
ckten Folienruckten oder bedru ckten Fovon einer unbed
bedru
Verarbeitung der
chranke
rolle, wobei die
de, von einer Lichts
lie über entsprechen gesteuert wird. Der Zun
marke
Druck
erfasste
Packungsherließend in den
schnitt wird ansch
dem zwölftransportiert. Auf
werden
stellteil (Dornrad)
ad
arbeitenden Dornr
teiligen, getaktet
Zuschnitt wird
hergestellt. Der
die Packungen
versiegelt. Darn gefaltet und
Transüber den Falzdo
Packung in die
offene
oben
nach wird die
übergeben.
den Auportbecherkette
offzuführung für
Die zweite Packst
ckten Pat von einer bedru
auf dem
ßenumschlag komm
wird
lag
irnen
Außenumsch
sämtliche Rührb
pierrolle. Der
beutel gefalEden überwacht
gesiegelten Innen
heitssensor-Paar
Dornrad um den
die oben ofrungslose Sicher )
Anschließend wird
Abb. 1: Das berüh
tet und verklebt.
osierer. (Foto Bosch
ern gefüllt,
der Schneckend
drei Hauptdosier
fene Packung von
gewogen und
htet, der Inhalt
verdic
Kaffee
der
GIT SIcHERHEIT
+ MAnAGEMEnT
1/008
obsługi pras z mechanizmami krzywkowymi (przy
czym same krzywki mogą być zrealizowane wirtualnie
za pomocą enkoderów skończonych współpracujących
ze sterownikami PLUTO).
Możliwości różnych
typów modułów (od
16 do 46 portów) mogą
być dopasowane do
wymagań danego projektu (porty wejściowe
i wyjściowe są zrealizo-
wane w 4. kategorii bezpieczeństwa).
Natomiast możliwość współpracy
modułów na szynie (SAFEBUS All-Master CAN) pozwala zestawiać je
w jeden system, w którym stany portów i zmiennych są „widziane” przez
wszystkie moduły wpięte do magistrali (w ten sposób można połączyć
do 32 modułów na magistrali o długości do 600 m).
Dzięki zastosowaniu sterownika
PLUTO wszystkie elementy techniki bezpieczeństwa są obsługiwane
w sposób równoległy, każda strefa zagrożeń może być sterowana niezależnie przez jedno urządzenie, a wszelkie
zmiany w sposobie działania wymagają jedynie zmiany w logice oprogramowania.
W przygotowaniu jest również wersja systemu
współpracująca z magistralą AS-I i urządzeniami przyłączanymi do tej magistrali.
Informacje szczegółowe na temat przedstawionych
rozwiązań można uzyskać pod adresem:
WWW.contra-polska.pl
e-mail:[email protected]
oraz pod numerem telefonu:
48/33/85-75-344
64
Lokalt
Hovedkontor/Lager:
Jokab Safety DK A/S
Rugmarken 15, DK-3520 Farum
Tlf: +45 44 34 14 54
Fax: +45 44 99 14 54
e-mail: [email protected]
Cvr nr.: 20 61 94 81
Salgsafdeling Jylland Nord:
Jokab Safety DK A/S
Tlf: +45 96 17 00 54
Fax: +45 96 17 02 54
Salgsafdeling Jylland Syd:
Jokab Safety DK A/S
Tel: +45 76 24 05 74
Fax: +45 76 24 05 94
www.jokabsafety.dk
www.jokabsafety.com