2013/3 - Skalborg Kirke

Kom og syng i
Skalborg kirkes kor
Vi begynder torsdag den 22. august.
Spirekor 0. - 2. klasse, kl. 14.30 - 15.15
Børnekor 3. - 6. klasse, kl. 15.15 - 16.15
Tilmelding til korleder, Margrethe Smedegaard:
[email protected] eller på mobil 61 35 47 36.
Se nærmere omtale her i kirkebladet.
Babysalmesang
Nyt hold starter tirsdag den 20. august kl.10.00.
Tilmelding til sanger og sangpædagog Maria Bang-Schnack.
E-mail: [email protected] / Mobil: 25 13 41 40
BUSK-gudstjeneste i
sam. med FDF Skalborg
SØNDAG DEN 27. OKTOBER KL. 17.00
Vi inviterer alle børn og unge i Skalborg kirke til BUSK-gudstjeneste.
Gudstjenesten fejres i et samarbejde mellem FDF Skalborg og Skalborg kirke og vil være målrettet børn og unge. Skalborg kirkeband
medvirker ved gudstjenesten og efter gudstjenesten er der fællesspisning. BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke og er blevet
indført af kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, for at sætte
fokus på børn og unge i kirken. Husk tilmelding til fællesspisning.
Onsdagscafé i
Skalborg kirke
Nyder du at tale sammen med andre, at synge fra højskolesangbogen og lytte til oplæsning af noveller, så er onsdagscafé for dig.
Oplæsning, sang og samtale er de vigtigste ingredienser i Skalborg
kirkes onsdagscafé. Onsdagscaféen begynder kl. 10 med formiddagskaffe, hvorefter der er højtlæsning af noveller i ca. 45 minutter.
Vi slutter af med fællessang og er færdige kl. 11.30. Onsdagstræf
afvikles den 18. september, 23. oktober, 20. november, 11. december.
#3 2013
SKALBORG KIRKE
Digtervejen 6
9200 Aalborg SV
T 98 18 00 69
M [email protected]
W www.skalborgkirke.dk
KIRKEBLADET
KIRKEBLADET
Udgives af Skalborg Menighedsråd
Ansv. redaktør: Jutta S. P. Linklett
Provst Peter A. Krogsøe
Træffes bedst 11.30-12.30 undt. mandag
Tlf. 98 18 13 83 / [email protected]
Hvorfor lave i dag, hvad
man kan nå i morgen?
”Hvorfor lave i dag, hvad man kan nå i morgen?”. Det er et godt
motto, når man holder fri og vil være heltids livsnyder. Men er livet
ikke for kort til, at man kan gøre det hele tiden? Har vi ikke et ansvar overfor vores nærmeste og fjerneste – ja og overfor Gud, som
kræver, at vi ikke udsætter?
Sognepræst Heine Hansen
Træffes bedst 11.30-12.30 undt. mandag
”Hold ikke det gode tilbage fra den,
Tlf. 98 18 72 57 / [email protected]
som har brug for det,
når det står i din magt at yde det.
Sognepræst Anette M. Madsen
Sig ikke til din næste:
Træffes bedst 11.00-12.00 undt. mandag
”Gå, og kom igen i morgen,
Tlf. 22 33 14 29 / [email protected]
så vil jeg give dig det,
hvis du har det, han beder om.”
Kordegn Bente Schüsler
Tlf. 98 34 33 58
Kirketjener Jane Jensen
Tlf. 98 13 34 28 (privat)
Tlf. 40 48 11 63 (kirken)
[email protected]
Vi har fået alt af Gud for at være til glæde for Gud, vores medmenneske og os selv. Vi har fået det gode som en gave og en forpligtelse til at bruge vores liv i fest og i hverdag efter Guds mening med
os. Og det gør vi, når vi udlever det dobbelte kærlighedsbud; at
hjælpe og værne om den, som er svag.
Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen
Så vi lever ligesom rosenhækken i H. C. Andersens historie ”Sneg-
Tlf. 98 18 49 44 (privat)
len og rosenhækken”, hvor rosenhækken bare bruger sit liv på at
Tlf. 22 17 49 44 (mobil)
blomstre, fordi den ikke kan andet, i modsætning til sneglen, der
[email protected]
bare lukker sig inde i sig selv. Rosenhækken gav sit liv og blom-
Musikmedarbejder
Margrethe Smedegaard
Tlf. 61 35 47 36 / [email protected]
strede i glæde, mens sneglen vendte ryggen til sin næste og til
verden, for verden kom ikke den ved. Sneglen spyttede af verden,
for verden duede ikke. Og så krøb den ind i huset, mens rosens
blade faldt af og fløj væk. Fløj væk for at blive lagt i husmoderens
Kirkekontoret
salmebog i livsalig glæde.
Digtervejen 6, 9200 Aalborg SV
Gud vil se bort fra vores bortødslen af hans gode gaver til eget
Tlf. 98 18 00 69 / [email protected]
bedste. Det er vores grundproblem i forholdet til Gud. At vi har
Fax 98 18 02 69 / www.skalborgkirke.dk
meget svært ved at give os rige, selvom det jo blot er at give en
Mandag lukket
Tirsdag - fredag . . . . . . . . . . . . 09.30 - 13.00
Torsdag tillige . . . . . . . . . . . . . 16.00 - 18.00
Lørdag, kun tlf. . . . . . . . . . . . . 10.00 - 12.00
Guds midler til andre. I sikker viden om, at Gud blot giver os mere
end vi har brug for.
For Gud har én gang for alle ændret relationen mellem ham og
mennesker. Da Gud satte Kristus ind mellem ham og os påskemorgen. Den påskemorgen blev relationen mellem Gud og mennesker
Menighedsrådets formand
genskabt, fordi vi blev skyldfrie. Og da blev korset forandret fra at
Henning Bentzen
være et dødsmærke til at blive et livsmærke. Det mærke, som teg-
Tlf. 98 18 33 90 / [email protected]
nes på alle døbtes bryst og pande; på
det hele menneske. Korset genskaber
Næste nummer udkommer 16. november 2013
vores mulighed for at øsle Guds gaver
kvit og frit ud over hele Guds skaber-
Layout og tryk: Novagraf A/S
værk.
Heine Hansen
SK A LBORG K I RK E SOGN
3
Samtaler om Tro
Højskoledage
dagene
le
o
k
js
ø
H
0
r kl. 10.0
begynde kl. 12.45
r
og slutte
ritere
r at prio
Samtaler er vigtige for at mennesker skal forstå hinanden og sig
selv. Derfor inviterer Skalborg kirke til Samtaler om Tro. Ikke for at
overbevise og belære om tro, men for at tale og reflektere sammen
om tro og kristentro og drøfte, hvordan troen udtrykkes i vores
hverdag. Aftenerne vil behandle eksistentielle spørgsmål. Hver aften vil indeholde et oplæg af en ressourceperson, hvorefter samtalen og refleksionen gives fri rundt om bordene. Aftenen sluttes af
med en kort aftenandagt i kirken. Kirkens præster leder Samtaler
om Tro.
ønske
ed
udvalget
le
o
k
js
g muligh
ø
H
t synge o
a
r,
æ
v
tid til sam
ssion.
og disku
le
e.
ta
m
a
s
for
dagskaff
d formid
e
m
s
e
n
d
yn
de
Der beg
lt i to me
bliver de
e
n
e
g
ra
js.
Fored
t midtve
n frokos
beskede
ONSDAG DEN 4. SEPTEMBER
TORSDAG DEN 19. SEPTEMBER KL.19.30
Kirken på vej mod en ny tid
De etablerede kirker i den vestlige verden står midt i en skiftetid.
Kirkens rolle i samfundet ændres, og behovet for en ny forståelse
af, hvad det vil sige at være kirke i
dag, trænger sig på. Hvordan kan
kirken være mission i en tid, hvor der
konstant stilles spørgsmål til kirkens
plads i samfund og kultur? Sognepræst Heine Hansen lægger op til
denne samtale. Heine har arbejdet
i Mission Afrika og har beskæftiget
sig med kirkens bevægelse fra at
være en kirke med en mission til at
være en kirke i mission.
TORSDAG DEN 21. NOVMEBER KL.19.30
Kan man bruge Jesus som
stresscoach, når man rammes
af stress?
Dette er eksempler på spørgsmål, der rejser sig ansigt til ansigt
med lidelsens problem. Ved denne caféaften vil sognepræst Lotte
Lyngby, Vor Frue kirke, Aalborg, lægge op til en samtale om, hvad
man kan hente af visdom i det bibelske univers midt ind i en stressramt
nutid. Det har hun skrevet bogen
”Kære Martha – ord om Gud til et liv
med stress” om. Bogen tillader sig at
bruge Jesus som stresscoach, og den
påstår, at der er lindring og hjælp at
hente i at følge Jesu fodspor, når det
gælder at sætte grænser for sig selv
og omverdenens krav til os.
4
S K A LB O RG K I RK E S O G N
Højskolesange
og kunstværker
Museumsdirektør Gitte Ørskou
Gitte Ørskou medbringer udvalgte værker fra KUNSTEN og kæder
dem sammen med sange fra Højskolesangbogen. Gitte Ørskou vil
løfte sløret for fremtidsplanerne, hvor museet som en aktiv medspiller i både det nordjyske og det internationale kulturliv sætter
nye dagsordener.
ONSDAG DEN 2. OKTOBER
På rejse i Sydhavet
Forfatter Hans Gregersen, Sæby
For en halv snes år siden rejste Hans Gregersen i 202 dage rundt down under. I
dette foredrag tager han tilhørerne med
ud til nogle af Sydhavets spændende og
nærmest legendariske øer: Tonga, Fiji,
Cookøerne, Påskeøen og Tahiti, hvor palmetræerne vugger ved det turkisfarvede
hav, og livet leves på en noget anden
måde, end vi er vant til.
ONSDAG DEN 6. NOVEMBER
Forvaltning af kronvildt
i Rold Skov
Jagtchef Elisabeth Svendsen, Lindenborg Gods
Siden sidste halvdel af 1800-tallet har der været
en stor interesse for kronvildtet under Lindenborg Gods. Elisabeth Svendsen vil fortælle om livet i skoven og udpege steder, hvor det er muligt
at se kronvildt. Desuden fortæller hun også lidt
om Lindenborg Gods i dag.
SK A LBORG K I RK E SOGN
5
Kirkens kalender
Gudstjenester
August
August
Tirs. 27. 19.00
”Syng solen ned-arrangement”
September
Tirs.
Ons.
Tirs.
Fre.
Tirs.
Ons.
Ons.
Tors.
Tirs.
3.
4.
10.
13.
17.
18.
18.
19.
24.
Søn. 25. 10.00 Peter Grarup
19.30
10.00
19.30
18.00
19.30
10.00
19.00
19.30
19.00
Orgelvirtuos på besøg
Højskolesange og kunstværker
Koncert med Michael Austin
Originaler i mit liv
Koncert med Michael Austin
Onsdagscafé
Menighedrådsmøde
Kirken på vej mod en ny tid
Sangtimen (salmemaratonstart)
10.00
19.00
18.00
19.30
10.00
19.00
På rejse i Sydhavet
Menighedsrådsmøde
I selskab med Karen Blixen
Søren Kirkegaard – 200 år
Onsdagscafé
Sangtimen
Oktober
Ons
Tors.
Fred.
Tors.
Ons.
Tirs.
2.
10.
11.
24.
23.
29.
5.
6.
12.
14.
15.
19.30
10.00
19.30
19.00
18.00
Ons. 20. 10.00
Tors. 21. 19.30
Tirs. 26. 19.00
Lør. 31. 11.00 Heine Hansen
Koncert med Michael Austin
Forvaltning af kronvildt i Rold Skov
Koncert Michael Austin
Menighedsrådsmøde
Polarekspeditionen var drømmen, der gik i
opfyldelse
Onsdagscafé
Kan man bruge Jesus som stresscoach, når man
rammes af stress?
Sangtimen
Mød din kirke på Gølsminde
Vidste du, at Skalborg kirke dækker nadverbordet og spiller op til
salmesang og gudstjeneste andre steder end i kirken? Har du lyst
til at prøve at være med en gudstjeneste uden for kirkens rum,
så kom til gudstjeneste på Aktivitetscenter Gølsminde. Skalborg
kirke holder gudstjeneste den tredje tirsdag i hver måned kl. 14.15.
Det er en kortere gudstjeneste med nadver, og efter gudstjenesten indbyder Skalborg kirke til kirkekaffe. Der er gudstjenester på
Aktivitetscenter Gølsminde den 20. august, 17. september,
12. søndag efter trinitatis.
Mark. 7,31-37 BIL
13. søndag efter trinitatis.
Luk. 10,23-27
Dåbsgudstjeneste
September
Søn. 1. 10.00 Lene Riger-Kusk
Søn. 8. 10.00
Tors. 12. 17.00
Søn. 15. 10.00
Søn. 22. 10.00
Søn. 29. 10.00
Søn. 29. 17.00
14. søndag efter trinitatis.
Luk. 17,11-19
Heine Hansen
15. søndag efter trinitatis.
Matt. 6,24-34
Anette M. Madsen ”Gud og spaghetti”
Heine Hansen
16. søndag efter trinitatis.
Luk. 7,11-17
Jens-Anders Djernes 17. søndag efter trinitatis. Luk.
14,1-11 Høstgudstjeneste BIL
Heine Hansen
18. søndag efter trinitatis.
Matt. 22,34-46
Heine Hansen
Gudstjeneste ”Prise med spise”
Oktober
Tors. 3. 17.00 Anette M. Madsen
Søn. 6. 10.00 Heine Hansen
November
Tirs.
Ons.
Tirs.
Tors.
Fred.
Søn. 18. 10.00 Anette M. Madsen
Søn. 13. 10.00 Jens Kr. Kristiansen
Søn.20.10.00
Jørgen J. Juul
Søn. 27. 10.00 Heine Hansen
Søn. 27. 17.00 Heine Hansen
”Gud og spaghetti”
19. søndag efter trinitatis.
Mark. 2,1-12
20. søndag efter trinitatis.
Matt. 22,1-14
21. søndag efter trinitatis.
Joh. 4,46-53 BIL
22. søndag efter trinitatis.
Matt. 18,21-35
BUSK-gudstjeneste
November
Søn. 3. 10.00 Heine Hansen
Søn. 3. 16.00 Kirkens præster
Søn. 10. 10.00 Heine Hansen
Søn. 17. 10.00 Poul Farsinsen
Tors. 21. 17.00 Anette M. Madsen
Søn. 24. 10.00 Anette M. Madsen
Søn. 24. 17.00 Heine Hansen
Alle helgensdag. Matt. 5,1-12
BIL
Alle helgensgudstjeneste
24. søndag efter trinitatis.
Matt. 9,18-26
25. søndag efter trinitatis.
Matt. 24,15-28
”Gud og spaghetti”
Sidste søndag efter trinitatis.
Matt. 25,31-46
Gudstjeneste ”Prise med spise”
15. oktober og 19. november.
Gudstjenester
Drachmannshave, Sofiegården & Stationsmestervej
Gudstjenesterne er på tirsdage kl. 14.15.
Hør og læs salmer og læsninger til højmesser.
På www.skalborgkirke.dk kan du finde og høre
salmerne til højmesserne senest to dage før
højmessen fejres.
6
S K A LB O RG K I RK E S O G N
Der er altergang ved alle gudstjenester.
Drachmannshave
3/9 Anette M. Madsen
1/10 Anette M. Madsen
5/11 Heine Hansen
Sofiegården
10/9 Heine Hansen
8/19 Heine Hansen
12/11 Anette M. Madsen
Stationsmestervej
17/9 Jørgen J. Juul
15/10 Jørgen J. Juul
19/11 Heine Hansen
SK A LBORG K I RK E SOGN
7
FredagsTræf
Fredage 21.45
–
kl. 18.00
DRAGOG
FREDAG DEN
13. SEPTEMBER
Originaler i
mit liv
FORE
SPISNING
tning.
s&LLES
og afslu
e
ff
a
k
,
le
samta
PISNING
KRINKLS
t.
s0RIS
s særskil
rer betale
Drikkeva
RET
KEKONTO
INGTILKIR
LD
E
M
IL
13.00.
4
l.
s
n før k
e
g
a
d
s
n
senest o
ER
PLADS
s-AKS
RIV UD!
Naturvejleder, tv-programvært, frugttræsnørd m.m.
Karsten ’Kortbows’ Hansen, Støvring
Aftenens gæst startede med at fortælle godnathistorier for sin lillebror, så blev det ved lejrbålene og siden som et fast arbejde som
fortæller på en efterskole. Samtidig er det i årenes løb blevet til
rigtig mange ture på vejene med ord i bagagen.
Fortællingen denne aften bliver
en fornøjelig rejse i ord gennem
en bondesøns opvækst med fokus
på alle dem, ingen havde brug for.
Her møder vi Cylus, Smedepeter,
Ingeborg, Frederik Frysehus, Jørgen Knudsen, Mams og lille Poul.
Mennesker som fortjener, at deres
historie bliver fortalt smukt – og
med et glimt i øjet.
FREDAG DEN 11. OKTOBER
I selskab med Karen Blixen
Sognepræst Christian Krüger
Forfatterinden, baronessen, personligheden Karen Blixen (1885-1962) var i
mange henseender en mønsterbryder i
forhold til sin samtids standarder, både
på det religiøse, det kulturelle og det
kønspolitiske område.
Det bliver en aften, hvor tilhørerne vil
få et indblik i denne berømte forfatterindes holdninger til livet, kønsroller,
farmen i Afrika samt linjen i hendes forfatterskab ikke mindst som ”story-teller”, som hun yndede at kalde sig selv.
8
S K A LB O RG K I RK E S O G N
Sognepræst Christian
Krüger er et kendt
ansigt i Skalborg kirke.
KOM OG SYNG
MED I SKALBORG
KIRKES KOR
ag
d
s
r
o
t
r
hve
Vi øver nesalen i
i sog
irke
K
g
r
o
b
l
Ska
L.)
T (0.-2. K
E
R
O
K
E
5
SPIR
.30-15.1
4
1
.
L
K
ØVER
.-6.KL.)
3
(
T
E
R
O
BØRNEK 15.15-16.15
.
ØVER KL
Velkommen til kor i
Skalborg kirke!
HVER TORSDAG HOLDER SPIREKORET OG BØRNEKORET
PRØVE I SOGNESALEN I SKALBORG KIRKE.
HVORNÅR ØVER VI?
Spirekoret øver kl. 14.30-15.15
I spirekoret synger vi, lærer små sange og salmer udenad og laver
sjove fagter til. Der vil være lidt frugt og juice efter prøven.
Spirekoret er for dig der går i 0.-2. klasse.
BØRNEKORET ØVER KL. 15.15-16.15
I børnekoret synger vi salmer og sange ligesom i spirekoret. Vi lærer også rytmer og noder, og laver sjove sanglege og –danse. Hele
kroppen er i gang, når vi laver fagter og lidt dramatik til sangene
Skalborg kirkes spirekor og
børnekor er for alle!
Der vil være en lille pause i prøven, hvor der er juice og frugt.
Børnekoret er for dig der går i 3.-6. klasse.
HVAD KOSTER DET?
Det er gratis at gå i spirekoret og børnekoret.
Måske synger du i skolekor, eller går til musikundervisning i Aalborg Kulturskole?
TILMELDING
Måske har du aldrig sunget i kor før?
Til [email protected]
Måske har du bare sunget derhjemme sammen med din ipod eller
Eller på mobil 6135 4736
musik på cd-afspilleren?
HVEM LEDER KORENE?
ALLE ER VELKOMNE
Margrethe Smedegaard er uddannet klassisk sanger og musikpæ-
Skalborg kirkes spirekor og børnekor er for alle som har lyst til at
dagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i 2006. Hun er ansat som
lære at synge, og som har lyst til at synge kor!
musikmedarbejder ved Skalborg kirke. Derudover underviser hun
ved Vestervig kirkemusikskole.
HVAD SKAL SPIREKORET OG BØRNEKORET SYNGE MED TIL?
Korene synger ikke fast med til søndagsgudstjenesterne. Til gen-
HVORFOR SYNGE I KOR?
gæld er korene med til kirkens forårskoncert, til julekoncert og
s&ORDIDUFÍRUNDERVISNINGISANGNODELREOGRYTMELRE$USYN-
krybbespil, til musikgudstjenester og med til at lave underholdning
ger med til koncerter og gudstjenester, og kommer til korstævner
fx til sognemøder.
og hyggelige koraftener/-weekends.
VIL DU VIDE MERE?
Du og dine forældre er velkomne til at kontakte Margrethe, for at
s&ORDIDUFÍRENMASSEGODEOPLEVELSERSAMMENMEDANDRESOM
også kan li at synge.
høre mere og spire- og børnekor!
s&ORDIDETERFEDTATSYNGEIKOROGMANFÍRNYEVENNEROGGODT
Vi ses til august!
kammeratskab.
FREDAG DEN 15. NOVEMBER
Polarekspeditionen var drømmen,
der gik i opfyldelse
Forstander ved Aalborg Kloster,
Jens AA. V. Schulz, Aalborg
Læs mere på
skalborgkirke.dk
Jens AA. V. Schulz har siden 1999 været forstander på Aalborg
Kloster, og han var fra 1987 til sidste år velfærdschef ved Aalborg
Havn. Det vil han sikkert også komme ind på, men aftenens hovedfortælling vil handle om
den spændende og dramatiske polarekspedition i 1980-81
til Sydpolen, som han deltog i
som førstestyrmand på Nella
Dan. Lauritzen-skibet var chartret af den australske regering,
og opgaven lød bl.a. på at sejle
forsyninger og forskere ud til
de australske baser på Antarktis. Jens Schulz har i øvrigt
sejlet med mange typer skibe
og er en blandt kun ganske få
danskere, der har besejlet alle
Førstestyrmand Jens AA. V.
verdenshave og været på samtSchulz foran polarekspeditilige kontinenter.
onsskibet Nella Dan i 1980.
TIRSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL.19.00- 21.15
Tilmel
korled
ding
[email protected]
lborgk
irke.dk
eller ti
l korle
deren
på
mobil
61 35 4
7 36
I løbet af de kommende 3 år vil vi i Aalborg Østre Provsti synge salmebogen igennem fra ende til anden. Startskuddet sker i Skalborg
kirke, hvor vores biskop, Henning Toft, kommer og fortæller om
”Salmebogen som brugsbog”.
Herefter vil der ca. hver fjortende dag – fra september til maj måned – være salmemaratonaften i én af provstiets kirker.
Se mere om hele programmet på kirkens hjemmeside eller i kirkens
foldere.
SK A LBORG K I RK E SOGN
9
Koncerter
TIRSDAG DEN 27. AUGUST KL. 19.00 – 20.00
TIRSDAGENE DEN 10. OG 17.
”Syng solen ned-arrangement”
SEPTEMBER SAMT 5. OG 12.
Med sopran Margrethe Smedegaard og organist
Eva-Marie Kjæhr Olesen
Bach 2013
NOVEMBER KL. 19.30
Michael Austin byder igen på
Sæsonen for Skalborg kirkes ”Sangtimer” skydes i gang med et
”Syng solen ned-arrangement”. Der fortælles om tekster og melodier. Tilhørerne får selv rig lejlighed til at foreslå, hvad der skal synges. Både kendte og nye aftensange vil præge programmet denne
aften.
”Sangtimen” fortsætter den sidste tirsdag i hver måned, dvs. 24.
september (salmemarathonstart, se side 9), 29. oktober og 26. november.
eminent orgel- og cembalospil af
”Den store mester” Johan Sebastian Bach. Koncerten vises ”live”
på storskærm. Efter hver koncert
serveres et glas vin i tårnsalen.
TORSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 19.30
TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 19.30
Orgelvirtuos på besøg
Aftenens italienske gæstesolist, Angelo Castaldo, er prisvinder ved
internationale organistkonkurrencer og turnerer verden rundt som
orgelsolist. Angelo Castaldo har været orgelprofessor ved konservatoriet i Cagliari og organist/kantor ved den største kirke i Napoli,
Volto Santo’s Sanctuary. Han spiller som en drøm, hvilket bekræftes
af et hav af begejstrede anmeldelser. Men kom selv og hør, hvordan
Skalborg kirkes dejlige orgel også kan lyde!
Søren Kirkegaard
– 200 år
Landet over markeres den store danske filosof Søren Kirkegaards
forfatterskab. I Skalborg kirke har vi valgt at byde på en spændende
kombination af musik og foredrag. Det fremragende kammerkor
Dorimus, som har markeret sig stærkt i det nordjyske kormusikliv,
opfører en række korværker med tekster af Søren Kirkegaard. Der
bydes på musik af Knut Nystedt, Finn Høfding, Michael Bojesen og
en uropførelse af Jakob Lorentzen. Koncerten er fondsstøttet. En
sand lækkerbisken for alle musikelskere!
Efter koncerten serveres et glas asti i tårnsalen.
Efter en kop kaffe kan vi glæde os til et sprudlende foredrag ved
Henning Kjær Thomsen, rektor for FIP – Folkekirkens Institut for
Præsteuddannelse i Århus. Henning Kjær Thomsen har ry for sin
medvirkende facon, hvor den smittende latter også ruller. En stor
aften i Skalborg kirke – kom og vær med.
10
S K A LB O RG K I RK E S O G N
SK A LBORG KI RK E SOGN
11