Grundejerne” i Solrød Kommune.

Side 1 af 3
Valgprogram for
Borgerlisten ”Grundejerne” i Solrød Kommune.
(G)
Solrød Kommunes største udfordringer i de kommende år, er – som i mange af landets
kommuner – skatteniveau og demografisk udvikling.
Grundejernes valgprogram, herunder præsenteret i stikord, fokuserer derfor på tiltag, som vi
mener vil virke befordrende for at tiltrække og fastholde familier og virksomheder - og vil sikre
en attraktiv kommune. Kommunens penge er dine penge og skal bruges med fornuft og
respekt.
Grundejerne vil arbejde med konkrete politikker, med øget fokus på borgeren som yder og
som frivillig initiativtager.
Primære fokusområder:
-
At offentlig administration bliver så effektiv, som det er muligt
-
At støtte frivillige initiativer
Vi er derfor også åbne for objektive analyser af konsekvenser ved en kommunal
sammenlægning. Vores position er ikke at forsvare taburetter, men at skabe de bedste
rammer for borgerne. Og vi er ikke overbeviste om at vi på sigt kan opretholde et
tilfredsstillende serviceniveau, på konkurrencedygtige skattevilkår – i så lille en kommune.
Vores valgsprog er: Det er dine penge.
Det skal være en økonomisk fordel at være borger i Solrød Kommune.
Grundejerne vil først og fremmest arbejde for en sund økonomistyring af dine penge:

Lavere ejendomsskat – sammenlignelig med nabokommunerne

Opnåede
besparelser
og
overskud
skal
i
mere
betydelig
grad
udloddes
skatteborgerne – ikke anvendes til ”nice-to-have” kommunale projekter

Succeskriterier skal således opstilles for løbende at kunne sænke skatterne generelt
til
Side 2 af 3

Ulønsomme prestigeprojekter skal fravælges, til gengæld for en skarp prioritering af
midlerne

Gennem justeringer af kommunens tilbud og serviceorienteret adfærd, skal borgeren
opleve en generelt bedre service, for færre midler

Vi ønsker en uvildig analyse af konsekvenser og eventuelle dynamiske effekter, ved en
kommunal sammenlægning i fremtiden
Et smukt og levende Solrød
Vi ligger naturskønt, med kyststrækninger ud til Køge Bugt. Vi skal bevare det, som gør den og
os til Solrød og omegn, men ikke standse udviklingen. Grundejerne vil arbejde for at:

Borgerne inddrages i kommunens udvikling

Forbedre og effektivisere rensning af vores største aktiv - stranden

Havdrup og landsbyerne også er i fokus

Sikre en smuk kommune, med lavere driftsomkostninger på vedligehold

De trafikale forhold løbende evalueres

Støtte økonomisk forsvarlige tiltag, for en forskønnelse af kommunen
Børnenes og ungdommens Solrød
Grundejerne ønsker, at Solrød skal have et varieret udbud af offentlige og private skoler og
institutioner og at vores skoler konstant stræber efter at forbedre resultaterne. Vi vil arbejde
for:

Tæt dialog mellem forældre og ledelse i kommunens private og offentlige skoler og
institutioner

Frihed til ledelse i kommunens skoler

At eleverne har noget fornuftigt undervisningsmateriale

At motion og sund livsstil er en integreret del af dagligdagen, på alle skoler

Fleksible daginstitutionstilbud, afstemt til at vi er en pendlerkommune
De ældres Solrød
Grundejerne ønsker at de ældre i Solrød har en anstændig og værdig alderdom.

Bureaukrati skal erstattes med menneskelig nærhed – prioritering af ”varme hænder”

Hjælp til selvhjælp og plejebehov i eget hjem - på en god og serviceminded måde

Seniorboliger tilbydes i økonomisk forsvarligt omfang

På plejehjem skal plejen, maden og aktiviteterne opprioriteres

Vi skal lytte til de ældres ønsker, hjælpe med overgangen til den nye digitale verden,
opmuntre til at fortsætte livet med de interesser, de har – og inspirere til at finde nye
Side 3 af 3
Det trygge Solrød.
Det skal være trygt at være borger i Solrød og bevæge sig rundt – uanset alder.
Grundejerne vil arbejde for:

Lys på vejene, når der er mørkt

Gode cykelforhold

At naboer hjælper hinanden til en tryg hverdag
Det arbejdende Solrød
Grundejerne ønsker gode rammevilkår for erhvervslivet i Solrød. Grundejerne vil arbejde for:

At en byggesag administreres smidigt og konkurrencedygtigt

At der opretholdes maksimale svarfrister, ved henvendelse til kommune

At der opretholdes en fast erhvervskontakt på kommunen, så der er én indgang for
erhvervsrettede henvendelser på rådhuset.

At kommunen løfter et socialt ansvar ved at sikre, at der i kommunens entrepriser
etableres praktikpladser, ligesom praktikpladser skal findes på rådhuset.
Det frivillige Solrød
Vi har en stor kapital i form af menneskelige ressourcer. Grundejerne ønsker disse ressourcer i
spil og vil arbejde for:

At der udarbejdes styrket frivillighedspolitik, i tæt samarbejde med kommunens
medarbejderorganisationer.

At frivillighed indtænkes som en naturlig del af opgaveløsningen i kommunens
forvaltninger.

At støtte initiativer fra frivillige besøgsvenner

At støtte det frivillige klubinitiativ
Sæt dit kryds ved Grundejerne. Vi er fri for partipolitisk tænkning og opererer i en ånd af
nytænkning, med større respekt for borgernes penge. Det er dine penge, der arbejder.