Kirsten E Thomsen og Jørgen Rose - SBi

Energibestemmelser i BR10 og
energimærkningen
Kursus for energikonsulenter
Marts 2011
Kirsten Engelund Thomsen
Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU
Afdelingen for Energi og Miljø
Energimærkning og BR10
• Formål med energimærkningen er for nye bygninger
at kontrollere, om bygningen lever op til BR10’s
energikrav
• For eksisterende bygninger er BR10’s krav
gældende for renoveringer
Kursus for energikonsulenter
2
Indhold
•
•
•
•
•
Baggrund for skærpede krav
Energikrav til nyt byggeri
Energikrav for tilbygninger
Krav til ventilation og installationer
Energikrav til eksisterende byggeri og renovering
Kursus for energikonsulenter
3
Energipolitik i Europa – ”3 x 20 %”
Handlingsplan - Det Europæiske Råd - marts 2007
• Reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser
med 20 % inden 2020
• Nedbringe energiforbruget med 20 % inden 2020
• Indfase 20 % vedvarende energi i EU's samlede
energimiks inden 2020
Kursus for energikonsulenter
4
EU-Bygningsdirektiv (EPBD)
• EU-direktiv 2002/91 om bygningers energimæssige
ydeevne
• Europas afhængighed af energiimport fra politisk
ustabile områder
• Besparelser et væsentligt mål for at nedbringe forbruget
i bygninger, der udgør ca. 40 % af energiforbruget i
Europa
Kursus for energikonsulenter
5
Recast af EPBD vedtaget 17.11.2009
Trådte i kraft i 9 juli 2010, med 2 år til implementeringen
• I 2020 skal alle nye bygninger være ”nearly zero” energy
• En stor del rest-energibehovet skal dækkes af VE
• Den offentlige sektor skal gå forrest – i 2018 skal nye
bygninger være ”nearly zero” energy
• MS skal udstikke en køreplan for at forøge antallet af
lavenergibygninger (”nearly zero” energy buildings)
• MS skal senest i 2011 udstikke en køreplan for
finansielle og andre incitamenter
Kursus for energikonsulenter
6
Stramme energikrav til nye bygninger i
regeringens strategi, april 2009
Initiativ 1:
Energikrav til nye bygninger i 2010, 2015 og 2020
• I 2010 reduceres med 25%
• I 2015 reduceres med 50% samlet. Energirammen bliver
57% lavere og der indføres en energifaktor for fjernvarme
på 0,8
• I 2015 evalueres nødvendige initiativer for at reducere med
mindst 75% i 2020
• Desuden udstikke en køreplan mod plus-energibygninger
Kursus for energikonsulenter
7
Energibehovet i nybyggeriet
i % af 2006 krav
200
175
150
125
100
75
50
25
0
<1995 1995 2006 2010 2015 2020 2025
Kursus for energikonsulenter
8
BR10
• Trådt i kraft 30. juni 2010 med overgangsordning til
30. december 2010
• SBi-anvisning 213 om bygningers energibehov
• SBi-anvisning 230 om BR10
• tilgængelig på www.anvisninger.dk
Kursus for energikonsulenter
9
Kapitel 7 Energiforbrug
•
•
•
•
7.1 Generelt
7.2 Energirammer for nye bygninger
7.3 Ændret anvendelse og tilbygninger
7.4 Ombygning og andre forandringer i bygningen og
udskiftning af kedler m.v.
• 7.5 Sommerhuse
• 7.6 Mindste varmeisolering
• Ej omfattet: væksthuse (f.eks. gartnerier), avls- og
driftsbygninger, uopvarmede bygninger og bygninger
opvarmet til mindre end 5C
Kursus for energikonsulenter
10
7.2. Energirammer for nye bygninger
• Bygningens samlede behov for tilført energi til
opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
eventuel belysning.
• Varme + 2,5 x el + overtemperatur – bidrag fra VE
• Krav til bygningens lufttæthed (gælder ikke < 15C)
• Mindstekrav til isoleringsevne af bygningsdele
• Mindstekrav til isoleringsevne af klimaskærm som
helhed (dimensionerende transmissionstab)
• Beregningsforudsætninger i bilag 6
Kursus for energikonsulenter
11
Energiramme BR10
En bygning opfylder mindstekravet i BR 2010, hvis det samlede
behov for tilført energi (kWh/m2 pr. år) til dækning af varmetab,
ventilation, køling, varmt brugsvand og (belysning) højst er:
andre bygninger
boliger
hvor A er det opvarmede etageareal.
(ca. 75 % af mindstekravet i BR08 når alle bygninger betragtes ≈ gl. klasse 2)
Lufttæthed: 1,5 l/s pr. m2 (ingen skærpelse ift. BR08)
Kursus for energikonsulenter
12
Bygninger opvarmet til mellem 5 og 15°C
• Samme energiramme som bygninger opvarmet til 20°C
• Uanset temperaturniveau eftervises energirammen ved
at benytte en indetemperatur på 15°C
• Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om
temperaturer på faste arbejdssteder
Opvarmet etageareal
• Ved det opvarmede etageareal forstås det
samlede etageareal af de etager eller dele
heraf, der er opvarmede
• Det opvarmede etageareal kan ikke omfatte
rum, der ikke er indeholdt i bygningens
etageareal
Kursus for energikonsulenter
14
Bygninger med blandet brug
Bilag 6:
• I bygninger med blandet brug, f.eks. hvor der er både
boliger og butikker, opdeles etagearealet i afsnit med
samme brug
• Ved fastlæggelse af energirammen for bygningen
anvendes den samme opdeling
• Hvis hovedanvendelsen udgør mindst 80% af det
samlede etageareal, regnes anvendelsen helt som
hovedanvendelsen
Kursus for energikonsulenter
15
Lavenergibygninger klasse 2015
En bygning er lavenergibygning klasse 2015, hvis det
samlede behov for tilført energi (kWh/m2 pr. år) til dækning
af varmetab, ventilation, køling, varmt brugsvand og
(belysning) højst er:
andre bygninger
boliger
hvor A er det opvarmede etageareal.
Energifaktor ved fjernvarme: 0,8
Lufttæthed: 1,0 l/s pr. m2
Kursus for energikonsulenter
16
Tillæg til energirammen
I sammenbyggede boliger (dvs. fx etage-boliger og rækkehuse)
gives der et tillæg til energirammen, som svarer til det ekstra
behov, hvor der er mekanisk udsugning, som giver mere end 0,3
liter/sek. pr m². 130 (q-0,3) kWh/m² pr. år
Erstattes af behovsstyring af ventilationen
I BR10 gives der også tillæg til energirammen for
lavenergibygninger
Kursus for energikonsulenter
17
Tillæg til energirammen
• For bygninger eller bygningsafsnit med behov for f.eks.
•
•
•
•
•
et højt belysningsniveau,
ekstra meget ventilation,
et stort forbrug af varmt brugsvand eller
lang benyttelsestid eller
bygninger med stor rumhøjde
forhøjes energirammen med et tillæg, der modsvarer
energiforbrug hertil
• Gælder også for lavenergibyggeri
Hvordan opfyldes lavenergi klasse 2015
•
•
•
•
Reduktion af kuldebroer
Ekstra isoleringstykkelse i vægge og loft
Brug af højisolerende ruder
Optimal udnyttelse af solindfald og dagslys, herunder
orientering af bygning i forhold til sol- og skyggeforhold
• Energieffektiv ventilation
• Udjævning af temperaturændringer over døgnet ved
brug af materialer indendørs med høj varmekapacitet
Kursus for energikonsulenter
19
Nye lavenergiklasser 2020 på vej
Økonomi og Erhvervsministeren lover i
forbindelse med et samråd i energiudvalget, at
2020 energikravene til nybyggeriet vil være klar i
foråret 2011
Kursus for energikonsulenter
20
Eftervisning
Eftervisning af kravene, foretages vha. SBi-anvisning 213
og ”Bygningers Energibehov”, Be10
I beregningen medtages:
•
Bygningens klimaskærm
•
Bygningens placering og orientering, herunder dagslys og udeklima
•
Varmeanlæg og varmtvandsforsyning
•
Bygningens varmeakkumulerende egenskaber
•
Eventuelt ventilationsanlæg og klimakøling
•
Solindfald og solafskærmning
•
Naturlig ventilation
•
Det planlagte indeklima.
Der kan også tages hensyn til:
•
Solvarme, Kondenserende kedler, Solceller, Varmegenvinding, Varmepumper, Køling
med ventilation om natten, Brændeovne, (Vindmøller), (Faseskiftende materialer)
Kursus for energikonsulenter
21
Krav til mindste dim. transmissionstab
Selvom energirammen er opfyldt, må det
dimensionerende transmissionstab for bygninger,
eksklusive vinduer og døre ikke overstige:
BR10
• 1 etage: 5 W pr. m² klimaskærm
• 2 etager: 6 W pr. m² klimaskærm
• 3 etager og derover: 7 W pr. m² klimaskærm
Lavenergibygninger klasse 2015
• 1 etage: 4 W pr. m² klimaskærm
• 2 etager: 5 W pr. m² klimaskærm
• 3 etager og derover: 6 W pr. m² klimaskærm
Kursus for energikonsulenter
22
Mindste isolering
ubrudt isolering
•
4 W/m²
ca. 32 cm
•
5 W/m²
ca. 25 cm
•
6 W/m²
ca. 21 cm
•
7 W/m²
ca. 18,5 cm
•
8 W/m²
ca. 16 cm
Kursus for energikonsulenter
23
Dokumentation af lufttæthed
•
Krav til bygningers lufttæthed
•
Det er utilsigtede utætheder der
ledes efter
•
Tilsigtede åbninger lukkes eller
forsegles
•
Luftskiftet må ikke overstige
1,5 l/s pr. m² etageareal ved 50 Pa,
dog 1,0 l/s pr. m² for LEB 2015
•
Kan kræves eftervist ved måling
Kursus for energikonsulenter
24
Mindste varmeisolering
Ydervægge mv.
Skillevægge mod kolde rum
Etageadskillelser mod kolde rum
Etageadskillelse i fm. gulvvarme
Terrændæk
Loft- og tagkonstruktioner
Vinduer og yderdøre
Kursus for energikonsulenter
BR08
U-værdi
W/m² K
0,40
0,50
0,40
0,70
0,30
0,25
2,00
BR10
U-værdi
W/m² K
0,30
0,40
0,40
0,50
0,20
0,20
1,80
25
Maksimale linietab
Ydervægsfundamenter
Fundamenter v. gulvvarme
Samling, ydervæg og vinduer
Samling, tag og vinduer
Kursus for energikonsulenter
Linjetab
W/m K
0,40
0,20
0,06
0,20
26
Ændret anvendelse og tilbygninger
Tre muligheder for at opfylde energikravene i BR
1. Mindste isolering af bygningsdele
•
Max 22% vinduer
2. Varmetabsramme
•
Kan ændre U-værdier og linjetab (max som for nybyggeri)
og vinduesarealer i tilbygningen, men varmetabet må ikke
overstige det man vil få ved 1
3. Energiramme
Kursus for energikonsulenter
27
Mindste varmeisolering v. tilbygning
U-værdi i W/m²K
BR08
BR10
Rumtemperatur:
Ydervægge mv.
Skillevægge mod kolde rum
Etageadskillelser mod kolde rum
Terrændæk
Terrændæk m. gulvvarme
Loft- og tagkonstruktioner
Vinduer og yderdøre
Ovenlysvinduer og –kupler
+15 °
0,20
0,40
+15° / +5°
0,15 / 0,25
0,40 / 0,40
0,40 / 0,40
0,10 / 0,15
Kursus for energikonsulenter
0,15
0,12
0,15
1,50
1,80
0,10 / 0,15
1,40 / 1,50
1,70 / 1,80
28
Maksimale linjetab BR10
W/m K
Rumtemperatur:
Fundamenter
Fundamenter v. gulvvarme
Samling, ydervæg og vinduer
Samling, tag og vinduer
Kursus for energikonsulenter
0,40
0,20
0,06
0,20
Tilbygn.
W/m K
+15° / +5°
0,12 / 0,20
0,03 / 0,03
0,10 / 0,10
29
Sommerhuse
• Skærpede U-værdikrav og linjetab ≈
samme krav som enkeltforanstaltninger
• Gælder nu også v. ombygning m.v. under
forudsætning af rentabilitet.
• Varmetabsramme skal bruges hvis > 30%
vinduer ønskes  mindstekrav i 7.6 skal
opfyldes, dog kan massive ydervægge af
f.eks. træ eller letbeton eller teglblokke
med U-værdi bedre end 0,50 W/m²K
accepteres
• Krav til vinduers energitilskud
(- 33 kWh/m2 pr. år)
Kursus for energikonsulenter
30
Energiramme for tilbygninger
• Energirammen bestemmes for hele bygningen:
Etageareal i oprindelig bygning + tilbygning
• Energibehovet beregnes kun for tilbygningen
Kursus for energikonsulenter
31
Mekanisk ventilation i boliger
• I andre beboelsesbygninger (end
enfamiliehuse med naturlig ventilation) skal
grundluftsskifte tilvejebringes med et
ventilationsanlæg med indblæsning,
udsugning og varmegenvinding
Enfamiliehuse
• Enfamiliehuse er huse med én bolig, herunder
sommerhuse, samt dobbelthuse, rækkehuse,
gruppehuse, kædehuse og lignende, hvor
boligerne ikke er adskilt ved et vandret
lejlighedsskel
Behovsstyret ventilation
• I andre beboelsesbygninger (end enfamiliehuse
med naturlig ventilation) kan der benyttes
behovsstyret ventilation med luftskifte på mindst
0,3 l/s pr. m²
• Styring efter behovet vil i boliger normalt omfatte
styring efter fugtforholdene. Behovsstyring kan
også f.eks. inkludere en manuelt betjent emhætte
Forcering
• Herudover skal luftskiftet i køkken, baderum,
wc-rum, bryggers og lignende rum kunne
forøges mindst til følgende:
• Køkken 20 l/s
• Baderum 15 l/s
• Særskilt wc-rum og bryggers 10 l/s
Ventilationsanlæg
Varmegenvinding:
Varmepumpe:
COP
Mekanisk udsugning
Mek. vent. i enkelt bolig
CAV
VAV
Min. 70 %
Min. 3,6
Maks. SEL
J/m³
800
1.000
1.800
2.100
Kedler
• Olie-kedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 93 pct. ved fuldlast og 98 pct.
ved dellast
• Gas-kedler skal have en nyttevirkning ved CEmærkning på mindst 96 pct. ved fuldlast og 105 pct.
ved 30 pct. dellast
• Kedler til fyring med biobrændsel og bio-masse skal
have en virkningsgrad, der opfylder kedelklasse 3 i
DS/EN 303-5
Cirkulationspumper
• Cirkulationspumper i varme-, varmtvands- og køleanlæg
skal være A-mærkede eller opfylde tilsvarende
energimæssige krav hertil
• For store pumper, der ikke er omfattet af A mærkningen,
henvises til bestemmelserne om pumper i DS 469,
Varmeanlæg med vand som varmebærende medium
Varmepumper væske/vand
(jordvarmeanlæg)
Størrelse / normeffekfaktor
gulvvarme
radiator
0 - 3 kW
3,0
2,6
3 - 6 kW
3,6
2,8
> 6 kW
3,7
3,0
Varmepumper (2)
• Luft/vand varmepumper tilsluttet gulvvarme skal have
en normeffektfaktor på mindst 3,2
• Luft/vand varmepumper tilsluttet radiatorer skal have en
normeffektfaktor på mindst 2,7
• Luft/luft varmepumper skal have en norm-effektfaktor
på mindst 3,6
• Brugsvandsanlæg forsynet fra varmepumpe skal mindst
have en COP ved brugsvands-tapning på 3,1
Små kraftvarmeanlæg
• Totalvirkningsgraden inklusive varmeproduktion skal være mindst 80% for anlæg
med sterlingmotor, stempelmotor eller
brændselsceller
• Små kraftvarmeanlæg er anlæg med en
varmeydelse på højst 120 kW
Eksisterende bygninger
• Ændret anvendelse - til et andet formål, der indebærer
et væsentligt større energiforbrug
• Inddragelse af et udhus til beboelse  JA
• Kontorejendom der ændres til beboelse  NEJ
• Beboelse der ændres til kontor  JA (men kun belysning)
• Tilbygninger
• Uanset størrelse
• Større ombygning
• Berører > 25% af klimaskærmen eller koster > 25% af
ejendomsværdien (- grundværdi).
• Ombygning – enkeltforanstaltninger
Kursus for energikonsulenter
42
Enkeltforanstaltninger ved ombygning,
vedligeholdelse og udskiftning
• Hjemmel i byggeloven til at stille krav selv ved små
ændringer
• Krav til U-værdi og linjetab
• Krav til energitilskud for vinduer
• Krav om rentabel efterisolering ved vedligeholdelse, fx
• Ny tagpapdækning på eksisterende tagpaptag
• Nyt tegltag
• Byggetekniske forhold kan bevirke at arbejde ikke kan
udføres rentabelt eller fugtteknisk forsvarligt
• Udføre mindre omfattende arbejde, der nedbringer
energibehovet
Kursus for energikonsulenter
43
Mindste varmeisolering v. ombygning,
vedligeholdelse og udskiftning, BR10
U-værdi
Ydervægge mv.
Skillevægge
Etageadskillelser
Terrændæk
Loft- og tagkonstruktioner
Yderdøre, porte, lemme, ovenlysvinduer
Maksimale linjetab
Fundamenter
Samling mellem vinduer/døre og ydervægge
Samling mellem tag og ovenlys
Kursus for energikonsulenter
[W/m² K]
0,20
0,40
0,12
0,15
1,65 (1,40 i 2015)
[W/mK]
0,12
0,03
0,10
44
Solvarme
• Ved nybyggeri eller renovering af bygninger udenfor
eksisterende fjernvarmeområder, hvor forventet
varmtvandsforbrug overstiger 2000 liter pr. døgn,
skal der etableres solvarmeanlæg
Kursus for energikonsulenter
45
Energitilskud fra vinduer
• Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem
vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end:
- 33 kWh/m² pr. år for facadevinduer
(-17 kWh/m² pr. år i 2015) og
- 10 kWh/m² pr. år for ovenlysvinduer
(0 kWh/m² pr. år i 2015)
• Overfladetemperaturen på vinduesrammer må ikke
være lavere end 9,3°C (v. 20°C inde og 0°C ude)
Kursus for energikonsulenter
46
Eref = I · gw – G · Uw = 196,4 · gw – 90,36 · Uw
Hvor:
I er solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen.
gw er Total solenergitransmittans for vinduet.
G Gradtimer i fyringssæsonen baseret på en indetemperatur på 20 °C.
Uw Varmetransmissionskoefficient for vinduet.
• Solindfaldet I og antallet af gradtimer G i løbet af fyringssæsonen er bestemt ud fra
referenceåret DRY. Solindfaldet gennem vinduer afhænger af vinduernes orientering og
der er derfor benyttet et referencehus med følgende vinduesfordeling:
•
•
•
Nord
Syd
Øst/vest
26 pct.
41 pct.
33 pct.
Beregningen foretages for et referencevindue på 1,23 x 1,48 m. For døre med glas
beregnes energitilskuddet for en referencedør på 1,23 x 2,18 m. Energitilskuddet Eref er
et relevant udtryk til at sammenligne forskellige vinduer og glasdøres ydeevne i
opvarmningssæsonen. Med hensyn til gener af solindfald og eventuel overophedning om
sommeren må der eventuelt foretages en særskilt vurdering heraf.
Selvom Eref er baseret på nyttiggørelsen af solenergitransmissionen gennem vinduer og
glasdøre i et enfamiliehus anvendes Eref også til sammenligning mellem vinduer ved
udskiftning i andre bygninger end boliger. Her bør der ved vinduesudskiftning også
foretages en vurdering af et evt. behov for solafskærmning.
Kursus for energikonsulenter
47
Rentable foranstaltninger
• Her anvendes rentabilitetskriterier fra energi-mærkningen
• Dette indebærer, at de foranstaltninger som skal gennemføres
er de, som fremgår af energimærkningen
• Foreligger der ikke en energimærkning, anvendes de samme
kriterier som grundlag
besparelse [kr / år ]  levetid [ år ]
• Rentable hvis:
 1,33
investerin g [kr ]
• Som udgangspunkt skal isoleringskravene til tilbygninger samt
kravene til installationer opfyldes
• I bilag 6 til BR10 findes en tabel med konstruktioner og
installationer som det normalt vil være rentabelt at efterisolere
Kursus for energikonsulenter
48
Udskiftning og rentabilitet - eksempler
• Udskiftning, hvor der kun er krav om
efterisolering, hvis det er rentabelt
• Tagdækning udskiftes
• Udvendig bræddebeklædning på en let
væg udskiftes
• Udskiftning, hvor krav til U-værdi skal
overholdes uanset rentabilitet
• Hele tagkonstruktionen udskiftes, fx efter
en brand
• Hele den lette facade udskiftes.
Kursus for energikonsulenter
49
Større ombygning og andre væsentlige
energimæssige forandringer
• Byggearbejde vedr. klimaskærm eller installationer
• Berører > 25 % af klimaskærmen eller koster > 25 % af
ejendomsværdien med fradrag af grundværdien
• Krav om energimæssig opdatering til BR10 af
bygningsdele, der ikke nødvendigvis er en del af selve
ombygningen – hvis det er rentabelt
• Fiktiv opdeling af byggearbejder ikke tilladt, men
etapevis renovering tilladt
• Kravet gælder ikke for enfamiliehuse
Kursus for energikonsulenter
50
Yderligere information om BR
• Bygningsreglementet og ældre udgaver kan
hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens
hjemmeside: www.ebst.dk
• - samt anden information om Bygningsreglementet