ROCKWOOL NEWSLETTER - ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
CMC opkøb styrker
loftforretningen
Ny ROCKPANEL fabrik åbnet
Hurtig vækst i USA
Ny førstedame i Rusland
Leverandør til Vinter-OL
ROCKWOOL
NEWSLETTER
AKTIONÆRMAGASIN / DECEMBER 2013
Lederkommentar af
CEO Eelco van Heel
Den værste storm
synes at være ovre
Da jeg skrev lederen til juni 2013-udgaven af dette nyhedsbrev,
lød overskriften ”Et lys for enden af tunnelen?”. Husk på, at
på det tidspunkt havde vi lige været gennem en periode på fire
måneder, hvor det europæiske kontinent var dækket af is og
sne. Byggebranchen var næsten lige så fastfrossen. Lad os
med det samme slå fast; lyset har vist sig, men vi er ikke ude
fortsat succesrige med tilfredsstillende indtjening. Koncernen
af tunnelen endnu! Andet kvartal af 2013 viste spæde tegn på,
bevarer sit fulde engagement i disse forretninger uden for
at vor europæiske forretning er ved at komme sig, og tredje
isoleringsmarkedet og fortsætter det høje investeringsniveau.
kvartal bekræftede denne tendens i endnu højere grad.
En ny ROCKFON linje blev sat i drift i sommer i Polen, og der
har også været en betydelig kapacitetsudvidelse i Holland for
Vi ser med forsigtig optimisme på udviklingen i det europæi-
ROCKPANEL forretningen. På vegne af ROCKFON koncernen
ske marked for 2014. Vigtige energiforbedringer i bygninger
købte vi den amerikansk-baserede skinne- og metalloftprodu-
gennem statslige støtteordninger i Tyskland og Frankrig
cent CMC, og det vil øge ROCKFON koncernens markedspres i
fortsætter – og holder en fast hånd under vor renoveringsfor-
Europa markant, men også for alvor sætte vore aktiviteter in-
retning. Lovgiverne i begge lande lader til at have forstået
denfor nedsænkede loftsystemer på landkortet i Nordamerika
vigtigheden af at sikre disse ordninger en lang tidshorisont.
såvel som i Asien.
Desværre tøver den britiske regering i øjeblikket med at følge
sin tidligere annoncerede ECO plan i sin oprindelige form. Fra
Koncernen fortsætter med at høste fordelene af sit stærke
et makroøkonomisk perspektiv ser vi tegn på, at de lande,
globaliseringsfremstød, som startede for mange år siden.
der blev værst ramt af krisen som Storbritannien, Spanien og
Det russiske marked er stadig yderst konkurrencepræget med
Danmark, er i de tidlige stadier af bedring.
mange lokale såvel som internationale spillere. Trods dette
klarer vore russiske kolleger sig exceptionelt godt og tager
Vor største prioritet er fortsat at forberede vor europæiske
markedet med storm ved at tilbyde nye produkter og koncep-
forretning til succesfuld fremgang i de næste 20 år. Den nye
ter. Den nyåbnede fabrik nær Kazan er allerede fuldt booket.
organisation i Europe Divisionen er ved at tage form efter
Vore kolleger i Nordamerika rider også på en bølge af succes,
sin etablering den 1. januar 2012. Segmenteringsstrategier
der overgår markedet, og venter ivrigt på idriftsættelsen af
for ETICS markedet såvel som beklædte facader er blevet
det nye produktionsanlæg i Mississippi i maj 2014, så de kan
udarbejdet og er under fuld implementering. I denne sam-
følge med efterspørgslen fra markedet. Det varmer hjertet at
menhæng annoncerede koncernen i sommer opkøbet af BASF
se, at den nordamerikanske forbruger og andre interessenter
Wall Systems, som er aktiv på det centraleuropæiske ETICS
nu endelig begynder at anerkende det faktum, at ROCKWOOL
marked og vil udgøre en afgørende søjle i vor strategi for dette
isoleringsproduktet samlet består af flere unikke egenskaber
segment. Også på produktionssiden gør vi fremskridt med de
sammenlignet med de fleste andre isoleringsprodukter, der er
udmeldte restruktureringer af fabrikker i Danmark og Polen.
tilgængelige på markedet.
Vore systemforretninger er også påvirket negativt af de van-
Andre steder i verden gør koncernen også fremskridt. Tyrkiet
skelige europæiske markedsvilkår, men er overordnet set
– Mellemøsten – Sydøstasien og i mindre udstrækning Kina.
Dette aktionærmagasin henvender sig til investorer, finansielle institutioner og analytikere
samt medarbejdere. Aktionærmagasinet og artiklerne deri er ikke ment som markedsføring af
omtalte produkter og ydelser.
Redaktion: Thorkild Diness Jensen (ansvarshavende) og Kif Frimodt.
Foto: Magnus Klitten o.a. Design og produktion: Boje Mobeck as.
ROCKWOOL®, ROXUL®, ROCKPANEL® og ROCKFON® er ROCKWOOL koncernens registrerede varemærker.
2
ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene Danmark
CVR No. 54879415 Telefon: +45 46 56 03 00 Fax: +45 46 56 33 11 www.rockwool.com
[email protected]
De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i dette aktionærmagasin, herunder forventet salg
og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer,
som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder
rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser,
markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete
faktorer.
I intet tilfælde kan ROCKWOOL International A/S gøres erstatningspligtig for nogen direkte,
indirekte, deraf betinget tab eller tab i det hele taget som følge af mistet brugbarhed, data eller
indtjening, det være sig i forbindelse med kontrakter, forsømmelighed eller anden handling som
opstår af eller i forbindelse med brugen af information, som er til rådighed i dette aktionærmagasin.
Opkøb af BASF Wall Systems
ROCKWOOL koncernen er i de sidste faser af opkøbet af BASF Wall Systems, en
førende tysk system-udbyder af ekstern facadeisolering (ETICS), ejet af BASF
koncernen.
Opkøbet, som blev annonceret på fondsbørsen tidligere i år,
er et stort skridt fremad for ROCKWOOL koncernens strategi
om at tilbyde kunderne totalløsninger. Det vil sige løsninger,
der ikke bare består af isolering, men af alle elementer i et
komplet facadesystem – såsom net, puds, maling osv.
Som en del af aftalen vil ROCKWOOL koncernen overtage en
avanceret fabrik i Marktredwitz, Tyskland, og de veletablerede
brands HECK Multitherm og Rajasil. BASF Wall Systems havde
i 2012 en omsætning på 68 millioner euro og 190 ansatte.
BASF Wall Systems supplerer meget fint den eksisterende
ROCKWOOL forretning i Europa, hvor koncernen har haft god
vækst i facadeisoleringsmarkederne de seneste år. I 2011
opkøbte koncernen den polske facade system-udbyder FAST,
og opkøb ses i det hele taget som et vigtigt element i vækststrategien.
Et ETICS system er en total facadeløsning bestående af
isolering, puds, net og maling
Produktionsomlægning i Europa
Næste skridt i omlægningen af ROCKWOOL koncernens
Baseret på de store teknologiforbedringer, koncernen har
europæiske produktionsplatform er nu taget. Det vigtige
gennemført i de senere år, vil den fabrik blive opgraderet
polske marked – det tredje største isoleringsmarked i EU
og strømlinet med avanceret produktionsudstyr. Det vil
– er hovedmålet for en investering på 66 millioner euro,
forbedre produktkvaliteten og logistikken markant samt
som bliver endelig færdiggjort i 2015. En række ændringer
reducere produktionsomkostningerne. Sidste år blev
af byggereglerne med henblik på at forbedre energieffek-
en lignende fabriksforbedring besluttet til gavn for det
tiviteten i polske bygninger er forventet i de kommende år,
danske marked.
hvilket vil øge vækstmulighederne på isoleringsmarkedet.
3
CMC opkøb
styrker loftforretningen
Det store opkøb af Chicago Metallic Corporation (CMC) er en vigtig platform for
vækst på markederne for loftløsninger i Europa, Nordamerika og Asien.
Papirarbejdet er overstået, og ROCKWOOL koncernen har nu
”Ved at slå os sammen med CMC kan vi videreudvikle vores
officielt overtaget den amerikanske loftvirksomhed CMC for
integrerede loftplade- og skinnesystemer. Det er vigtigt både i
knap 140 millioner dollars. Med alle godkendelser på plads
forhold til systemsalget og udviklingen af produkter og syste-
bliver CMC aktiviteterne nu integreret i koncernens regnska-
mer. Opkøbet af CMC vil også være en løftestang for hurtigere
ber med virkning fra 1. oktober 2013.
ekspansion i Nordamerika og Kina,” siger Herman Voortman
og fortsætter:
Opkøbet er en del af strategien for global udvikling af
ROCKFON loftforretningen, som i dag står for omkring 10 % af
”Dette opkøb komplementerer fint det eksisterende ROCKFON
koncernens indtægter. Fremover vil koncernens loftforretning
forretningskoncept. Det vil give os mulighed for at tilbyde og
blive styret af to driftsselskaber i Systems Division, nemlig
udvikle mere komplette løsninger til vores kunder, der omfat-
ROCKFON forretningen (Europa, Rusland og Mellemøsten) og
ter såvel loftspanelerne som det metal-skinnesystem, som
CMC forretningen (Nordamerika og Fjernøsten).
er et væsentligt element i et nedhængt loftsystem. ROCKFON
og CMC forretningerne har tidligere arbejdet sammen om
”Dette er ROCKWOOL koncernens største opkøb til dato, og vi
udviklingen af fælles løsninger, og de to virksomheder har en
ser alle meget frem til vores fælles fremtid. For at kunne vare-
masse erfaring inden for hver deres fagområde.”
tage vores medarbejderes og kunders interesser bedst muligt
arbejder vi i øjeblikket på integrationen af begge organisatio-
”De mange ligheder mellem de to virksomheder betyder også,
ner i alle de lande, vi opererer i. Vores mål er at fusionere alle
at fusionsomkostningerne er relativt lave. Selvfølgelig vil der
salgs- og marketingfunktioner indenfor et år,” siger divisions-
være nogle omkostninger til at integrere systemer, produkter
direktør for Systems Division, Herman Voortman.
og marketing, men alt i alt er de relativt beskedne,” konkluderer Herman Voortman.
Mere komplette løsninger
CMC er en førende global virksomhed indenfor nedsænkede
Med en omsætning på 139 millioner dollars (108 millioner
loftsystemer. Virksomheden er velrenommeret i Nordamerika
euros) og omkring 600 ansatte verden over har CMC et stærkt
og Europa og er også på vej frem i Fjernøsten. EBITDA graden
organisations- og distributionsnetværk i Europa, Nordamerika
har de seneste år været på omkring 14 %, hvilket ligger i den
og Asien.
høje ende af markedet. Det gør CMC til en potentielt meget
indbringende forretning for ROCKWOOL koncernen.
4
CMC
ROCKFON
Globale loftsystemer
ROCKFON
loftpladeproduktion
CMC metalloft- eller
skinneproduktion
MEDARBEJDERE
SYSTEMER
583
228
811
CMC
ROCKFON
ROCKFON
SKINNER
PANEL
TOTALT LOFTSYSTEM
PROCENT AF KONCERNENS OMSÆTNING
5%
10%
15%
CMC
ROCKFON
TOTAL LOFT
Hvad er CMC?
Før opkøbet var CMC et familieejet selskab, der blev
Beslutningen om at gøre det muligt for ROCKWOOL
grundlagt i 1890’erne. Selskabet var en innovativ aktør
koncernen at købe forretningen blev taget, fordi begge
indenfor nedsænkede skinnesystemer i slutningen af
selskaber så et tydeligt kulturelt match med samme
1950’ere og har siden da udviklet sig til en førende global
høje forretningsetik samt en anerkendelse af de samme
producent af metalskinner og plader. I et stadig mere
værdier og medarbejderengagement.
konkurrencepræget marked har CMC været på udkig efter
partnere og systemløsninger, som kunne forstærke deres
tilbud til markedet inden for komplette loftsystemer.
5
Ny fabrik
varsler fremgang
Koncernen har tredoblet sin produktionskapacitet inden for facadepaneler for at
imødekomme øget efterspørgsel.
Der var brede smil over hele linjen, da koncernens nye
Viser fortsat vækst
ROCKPANEL fabrik i Holland blev indviet med et tryk på knap-
ROCKPANEL forretningen er en specialiseret enhed under
pen. Den symbolske handling fandt sted i oktober og blev
ROCKWOOL koncernen, der fremstiller dekorative plader til
udført af den hollandske boligminister og minister for offentlig
facader, detaljer (indgange og udendørs lofter) og taglinjer af
forvaltning Stef Blok sammen med den danske ambassadør i
høj kvalitet. Det er en lille, men vigtig forretning med et stort
Holland Ole Moesby, ROCKWOOL koncernchef Eelco van Heel,
vækstpotentiale, der er drevet af en stigende efterspørgsel fra
og administrerende direktør i ROCKPANEL forretningen Mark
kunder efter æstetisk og bæredygtige* bygningssystemer og
Gerardts. Mere end 350 inviterede gæster havde takket ja til
metoder.
at deltage i begivenheden, så til stede var også en bred vifte
af internationale kunder, leverandører og øvrige samarbejds-
”Vi har i de senere år oplevet, at stadig flere arkitekter og
partnere plus kolleger fra alle dele af ROCKWOOL koncernen.
installatører har foretrukket vores produkters innovative og
unikke egenskaber. Så selv om finanskrisen med dens ned-
”Ingen tvivl om, at det var en stor dag i ROCKPANEL forret-
gang i byggeriet også har sat sit præg på vores forretning, er
ningens historie, men også en vigtig milepæl. Den nye fabrik
vi ikke blevet nær så hårdt ramt som mange andre aktører i
tredobler vores produktionskapacitet, så vi er nu klar til en be-
byggeindustrien. Vores ekspansion i nye geografiske markeder
tydelig ekspansion i Europa og Rusland,” siger Mark Gerardts.
er desuden med til at gøre ROCKPANEL forretningen til et
mere solidt og stabilt selskab,” forklarer Mark Gerardts.
6
Den nye ROCKPANEL fabrik blev officielt indviet af (fra venstre): Boligminister og minister for offentlig forvaltning Stef Blok; administrerende
direktør ROCKPANEL Mark Gerardts; den danske ambassadør i Holland Ole Moesby og ROCKWOOL koncernchef Eelco van Heel.
Et kig på tallene viser, at det europæiske marked for facadebeklædning er vokset støt med 2-3 % i de senere år, og at
Om ROCKPANEL selskabet
ROCKPANEL forretningen i samme periode har oplevet en
endnu hurtigere vækst. ROCKPANEL forretningen har i dag en
• Et datterselskab i ROCKWOOL koncernens Systems
årlig omsætning på over 300 millioner kroner og en overskuds-
Division med hovedsæde i Roermond, Holland, med
grad, der er væsentlig højere end gennemsnittet i ROCKWOOL
europæiske kunder og et stærkt fokus på produktde-
koncernen.
sign. ROCKPANEL forretningen havde en omsætning
på mere end 300 millioner euro i 2012.
”Den positive fremgang ser ud til at fortsætte, og vi har i de
• Verdens eneste udvikler og producent af stenuldsbase-
senere år opereret mere og mere internationalt,” siger Mark
rede plader til det mere eksklusive marked for æstetisk
Gerardts om baggrunden for, at det i 2012 blev besluttet at
facadebeklædning.
investere 175 millioner danske kroner i en udvidelse af produktionskapaciteten.
• ROCKPANEL facadeplader bruges i mange forskellige
bygninger på både det kommercielle marked – kontorer,
hospitaler, skoler, fritids- og industrielle bygninger – og
Ny forretningsmodel
Den nye fabrik er etableret i forbindelse med ROCKWOOL kon-
i boligsektoren, herunder flerfamiliehuse og lejligheder.
cernens produktionsanlæg i Roermond, Holland. Dermed lig-
• ROCKPANEL facadeplader har bestået den akkredite-
ger fabrikken centralt placeret i forhold til både eksisterende
rede certificeringsordning indenfor byggematerialers
markeder samt de nye vækstmarkeder i Europa, som ROCK-
miljøpåvirkning. Ordningen kaldes Environmental Pro-
PANEL forretningen forventer at udvikle i de kommende år.
files (miljøvurdering metoden) og er drevet af BRE, som
er et uafhængig britisk forskning og certificeringscen-
ROCKPANEL forretningen har tidligere betjent eksisterende
ter. Facadepladerne er anerkendt som værende blandt
markeder via lokale ROCKPANEL organisationer, men selska-
de bedste i deres kategori med A+ og A vurderinger,
bet tager nu en ny vej.
hvor A+ står for den bedste miljøpræstation / mindste
miljøpåvirkning.
”Som en del af den nye vækststrategi har vi valgt at investere
i markeder, hvor bygningskonceptet æstetisk beklædning er
• ROCKPANEL facadeplader tilbyder valgfrit design, kan
bøjes og drejes, er brandsikre og nemme at montere.
kendt i forvejen, og hvor ROCKWOOL koncernen allerede er til
stede. Det vil hjælpe os med at få hurtigere adgang til markedet og kunderne, idet vi så kan trække på de lokale og veletab-
* Se definitionen på bæredygtighed på koncernens
hjemmeside www.rockwool.com
lerede ROCKWOOL selskabers viden og kontakter,” siger Mark
Gerardts.
7
Hurtig vækst i USA
ROCKWOOL koncernen står stærkere end nogensinde med øget salg og en ny
amerikansk fabrik på vej.
ROCKWOOL koncernen forventer i år en tocifret vækst i salget
skumplastprodukter, er der et betydeligt potentiale for vækst.
i Nordamerika, og dermed fortsætter de seneste års trend for
Vi kan se en beskeden stigning i påbegyndte bygge- og hus-
datterselskabet ROXUL Nordamerika, der går en spændende
projekter, og energieffektivitet er på vej frem. Reglemen-
tid i møde. Koncernens første amerikanske fabrik er under
terne skærpes og er med til at øge isoleringsniveauet. Der er
opførelse i Marshall County, Mississippi, og forventes at starte
samtidig en øget opmærksomhed om fordelene ved udvendig
produktion i maj 2014. ROXUL direktør Trent Ogilvie ser derfor
isolering af både nye og eksisterende bygninger,” siger Trent
lyst på fremtiden.
Ogilvie.
”Det amerikanske marked er et af de største isoleringsmarkeder i verden, og selv om det er domineret af glasfiber- og
Læs mere her på siderne.
Vækst i gør-det-selv markedet
8
De solide resultater i Nordamerika er især skabt på gør-
Virksomhedens salgsstyrke, som vil være øget med 25 %
det-selv markedet gennem store byggevarekæder som
inden årets udgang, understøttes af markedsføring i for-
Lowe’s og Home Depot. ROXUL Nordamerikas tilbud til
retningerne. Her bliver butikspersonale og forbrugere
markedet begyndte som en specialordre i 2009 i en lille
præsenteret for ROXUL produkterne egenskaber og for-
håndfuld butikker – og i dag føres produkterne i 700 Home
dele gennem praktiske demonstrationer. Dette initiativ
Depots og 880 Lowe’s forretninger i 35 stater i det nord-
er sammen med et solidt distributørnetværk med til at
østlige, midt-sydlige og nordvestlige USA samt i Colorado,
understøtte væksten gennem byggemarkeder og trælast-
Texas og Californien.
handlerkæder.
Sikrer vigtige projekter indenfor olie, gas og petrokemi
ROXUL Nordamerika fortsætter sin fremdrift på det in-
ROXUL Nordamerikas specialister indenfor salg og tekniske
dustrielle område, og virksomheden skal være med til
produkter har derfor en vigtig opgave med at hjælpe inge-
at sikre en række olie-, gas- og petrokemiske projekter
niører og driftsejere med at finde løsninger, som forøger
efter fundet af store olie- og gasreserver i både Canada
proceseffektiviteten gennem et lavere varmetab og kontrol af
og USA. Den industrielle sektor står for omkring 25 % af
korrosion. En udvidet salgsstyrke skal samtidig give mulighed
det globale energiforbrug, så der er et stort potentiale for
for at fokusere på det kæmpemæssige potentiale for isolering
at spare energi og reducere CO2-udledningen og samtidig
af rør og procesanlæg, som findes i den såkaldte energikor-
nedbringe driftsomkostningerne.
ridor i det sydlige og sydvestlige USA.
Målrettet projektsalg
ROXUL Nordamerika oplever god vækst i projektsalget, især indenfor
tagdækning og klimaskærmsløsninger. Med den nye amerikanske fabrik,
som forventes at være klar i maj, øger virksomheden sin salgsindsats
for at nå staterne i det sydlige USA. Det er et område, hvor det historisk
set har været svært at få fodfæste på grund af transportomkostninger og
andre konkurrencefaktorer. Men den nye beliggenhed vil øge virksomhedens rækkevidde og dermed kendskabet i byggebranchen.
Virksomhedens fremgang indenfor tagdækning er drevet af en række
store projekter relateret til bilindustrien. Det omfatter blandt andet to
dækfabrikker i South Carolina (henholdsvis Michelin og Continental),
en ny Volvo Trucks fabrik i Pennsylvania og en Honda fabrik i Mexico,
der har åbnet nye døre for ROXUL Nordamerika. Den centrale del af
Mexico er nemlig attraktiv blandt bilproducenterne på grund af lukrative forhold som kort afstand til USA, mulighed for jernbanetransport,
en veluddannet og konkurrencedygtig arbejdskraft og offentlig støtte til
investeringsfremme. Så virksomheden har gode muligheder for at opleve yderligere vækst indenfor tagdækning og klimaskærmsløsninger
på det mexicanske marked.
9
Ny førstedame
i Rusland
En ny ære begynder i et af koncernens
største markeder med udnævnelsen
af Marina Potoker som ny topchef i
ROCKWOOL Rusland.
Udnævnelsen sker med virkning fra 1. januar 2014 og repræsenterer to store milepæle: Marina Potoker bliver den første
kvindelige administrerende direktør i ROCKWOOL koncernens isoleringsforretning, og for første gang i dets historie vil
ROCKWOOL Rusland blive ledet af en lokal russer.
En skræmmende udfordring? Måske for nogle, men ikke for
Marina Potoker, som trives med udfordringer.
”Mit nye job har bestemt udfordringer, men jeg er ikke bange
for at møde nye horisonter. Jeg ved godt, at min profil er anderledes end andre toplederes både i og udenfor ROCKWOOL
koncernen. For mig er det et godt eksempel på den energi og
det mod, vi altid har haft i Rusland. ROCKWOOL Rusland er
på mange måder en frontløber, og sådan skal det også være
fremadrettet,” siger Marina Potoker.
Den russiske succeshistorie
ROCKWOOL koncernen er allerede en af de førende aktører
på markedet for isolering i Rusland, og den største udfordring
for Marina Potoker bliver at fortsætte den positive udvikling,
som selskabet har oplevet de sidste fem år. I denne periode
er salget fordoblet, og produktionsplatformen er øget fra to til
fire fabrikker.
10
Et karrierehøjdepunkt: Maria Potoker viser dronning Margrethe rundt
i produktionen under et royalt besøg hos ROCKWOOL Rusland for et
par år siden.
Mød den nye leder af
ROCKWOOL Rusland
Når Marina Potoker overtager
ledelsen i Rusland, medbringer
hun omfattende erfaring og
know-how om koncernens
stenuldsforretning.
Marina Potoker startede
i ROCKWOOL Rusland i
2002 og kommer fra en
stilling som teknisk direktør for koncernens fire fabrikker i Rusland. Hun har
også tidligere været logiVækstsporet er fortsat i de tre første kvartaler af 2013, hvor
stik- og indkøbschef, og
ROCKWOOL Rusland har oplevet et usædvanligt stærkt salg
dermed har hun gennem
trods et vanskeligt marked. Den positive vækst er til dels dre-
årene medvirket betydeligt
vet af et nyt produkt, kendt som SCANDIC, der blev lanceret i
til den positive udvikling
2013. SCANDIC er hurtigt blevet et af de førende isolerings-
af koncernens forretning
produkter blandt russiske husejere og har hjulpet ROCKWOOL
i Rusland. Blandt hendes
Rusland med at kapre markedsandel.
nøglebedrifter er opførslen af verdens største stenuldsfabrik i Volga-regionen og opkøbet af fabrikken i
Et udfordrende marked
Ural-regionen.
Alligevel er Marina Potoker forsigtig omkring fremtiden: ”Rusland er et livligt og dynamisk marked, hvor tingene sker meget
Som forberedelse til rollen som administrerende
hurtigt. Lige nu oplever vi en stigende efterspørgsel på ter-
direktør forlod Marina Potoker allerede sin stilling
misk isolering og har fulde ordrebøger. Men konkurrencen er
som teknisk direktør den 1. september 2013. Siden
hård, og det er en kæmpe udfordring fremadrettet.”
da har hun været optaget af at udvide horisonten;
blandt andet har hun styrket sin erfaring med salg og
ROCKWOOL Rusland står også overfor en udfordring med at
marketing ved at arbejde i fire af ROCKWOOL Rus-
kunne imødekomme efterspørgslen fra markedet. Selv med
lands ti regionale salgskontorer henover de sidste fire
alle fire fabrikker i fuld drift har selskabet ikke nok produkter
måneder.
til at dække markedsbehovet. Det har derfor været nødvendigt
at genstarte importen af produkter fra nabolande, hvilket er
”Fra dag ét har mit arbejde været tæt forbundet med
en forholdsvis dyr løsning. På længere sigt kunne det være re-
produktionsprocessen, så jeg er meget opmærksom
levant at investere i større kapacitet i Rusland; men det bliver
på, at jeg har en masse at lære i andre dele af forret-
ikke i den nærmeste fremtid.
ningen. Men gennem mine elleve år i virksomheden
har jeg altid haft en god og konstruktiv dialog med
”Der har været rygter om, at vi måske vil bygge en femte fa-
kollegerne, og vi har en meget stærk holdånd her i
brik i Rusland, men der er ingen konkrete planer på bordet.
Rusland. Det gør, at jeg kan føle mig tryg i min nye
Det er en del af koncernens normale undersøgelser – i Rus-
stilling,” konkluderer Marina Potoker.
land som ethvert andet sted – at vurdere potentielle steder for
mulig udvidelse,” understreger Marina Potoker.
11
Leverandør til Vinter-OL
I februar 2014 vil sportsverdenens øjne rette sig mod Sochi i
Sikkerhed kommer i første række ved de olympiske lege, så
Rusland, hvor de olympiske vinterlege finder sted næste år.
forskrifter og krav fra den olympiske komite er meget høje.
ROCKWOOL Rusland bidrager til begivenheden som materialeleverandør til adskillige stadions og tilhørende bygninger.
”De olympiske lege vil tiltrække tusindvis af besøgende fra
hele verden, så naturligvis skal energieffektivitet og sikkerhed
ROCKWOOL Rusland skal levere en bred vifte af produkter,
være helt i top. For vores virksomhed er Vinter-OL en vigtig
som vil hjælpe med at holde de olympiske faciliteter energief-
mulighed for at vise vores produkter frem, og selvfølgelig er vi
fektive og brandsikre. Et eksempel er is-arenaen Adler Arena,
stolte af at blive forbundet med en så stor og højprofileret
der er beregnet til speed skating konkurrencer og kan rumme
begivenhed,” siger den nye topchef i ROCKWOOL Rusland,
8.000 tilskuere. ROCKWOOL Rusland har til dette projekt
Marina Potoker (se interview side 10-11).
leveret isolering til rør og tag.
Registrer din e-mail adresse på vores aktionærportal
For at kunne modtage information fra ROCKWOOL
International A/S elektronisk bedes du registrere
din e-mail adresse på vores aktionærportal:
1. Gå til http://www.rockwool.com/shareholder
2. Log på aktionærportalen
3. Indtast dit depotnummer (VP-kontonummer)
4. Indtast din adgangskode
5. Vælg fanebladet “Indstillinger”
6. Indtast din e-mail adresse
Du vil nu modtage en e-mail, som beder dig bekræfte, at dette er din e-mail adresse. Når du
har bekræftet din e-mail adresse, vil du kunne
vælge, hvilke informationer, du ønsker at modtage. Du kan desuden framelde printudgaven af
Newsletter under fanebladet ”Aktiebog/Publikationer”.
Yderligere information omkring elektronisk
kommunikation findes under ”Investor”
sektionen på koncernens hjemmeside
> www.rockwool.com
KLIMANEUTRAL TRYKSAG
Udledningen af drivhusgasser fra fremstillingen af
denne tryksag er beregnet
i henhold til ClimateCalc.
www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000013/DK