Mi`janne Juul Jensen Kongsholm Gymnasium & HF

Mi’janne Juul Jensen
Kongsholm Gymnasium & HF
”Generelt
synes jeg at der er for lidt tid
til at arbejde med opgaverne i skolen
også, for der er mange fra min klasse i
hvert fald der ikke rigtigt forstår hvad
opgaverne går ud på”
3.g.-elev – stx 2008
Tale højt og tydeligt
Ikke tale i fagsprog
Variere sprog og stemmeføring
Have øjenkontakt med publikum
Være engageret
Bruge kropssprog
Være velforberedt
Indhold:
Klart synspunkt
Begrunde/argumentere for synspunktet
Spændende og relevant for modtagergruppen
Klar struktur/rød tråd
Sprog:
Indrette sit sprog på modtagergruppen og bruge eksempler fra
modtagernes verden
Tale højt, tydeligt og roligt
Tale kort og præcist
Fremtræden:
Have øjenkontakt med publikum
Bruge kropssprog og variere stemmeføring
Engagement
Have styr på sit stof og være velforberedt (ikke læse op)
Præsenterer i eget sprog, hvad opgavens formål er – ”Opgaven handler
om…
Oplyser om, hvilke informationer, der kan hentes i teksten, og hvilke(n)
information(er), der skal findes – ”Vi får oplyst at… Vi skal finde...”
Oplyser om, hvilken type matematik/formler, der skal anvendes – ”Vi
anvender formlen…”
Sætter tal ind i formlen og regner
Konkluderer i forhold til opgavens formål – i eget sprog – ”Dvs….”
Som forberedelse til næste modul skal du forberede et kort oplæg om en
problemstilling, der optager dig. Dit oplæg skal vare ca. 3 minutter.
Dit oplæg skal indeholde
En kort introduktion til den sag/det problemfelt, du vil tale om: For tiden taler man
meget om…. Det har længe været på forsiden i medierne, at…..
Et klart synspunkt i sagen: Min holdning i denne sag er, at….
En eller flere begrundelser for, at du mener, som du mener: for det første fordi….for
det andet fordi….
En afslutning med et konkret forslag til, hvad man kan gøre ved problemet: Derfor
bør vi nu …….
Lav dig et stikordspapir, så du har noget at støtte dig til, og øv dig nogle gange på dit
oplæg – måske foran spejlet!. Vær opmærksom på at indrette dit sprog efter din
modtagergruppe, og vær opmærksom på dit kropssprog.
Opgaven handler om sammenhængen mellem en ørreds længde og dens vægt.
(præsenterer i eget sprog, hvad opgavens formål er)
Vi kender regneforskriften for potensfunktionen y = 0,00769 * x^3,10, hvor x er længden og
y er vægten.
(oplyser om, hvilken type matematik, der skal anvendes, og angiver hvilke formler, der skal
anvendes)
a) Vi skal bestemme vægten af en ørred, når vi kender længden ,
(oplyser om, hvilke informationer, der kan hentes i teksten, og hvilke(n) information(er), der
skal findes)
så vi indsætter 30 ind på x’s plads i regneforskriften: y = 0,00769 * 30^3,10 = 291,744
(sætter tal ind i formlen og regner)
Dvs. en 30cm lang ørred vejer ca. 292 gram.
(konkluderer i forhold til opgavens formål – i eget sprog)
Ellen Krogh (red.):
”Videnskabsretorik og skrivedidaktik”, Gymnasiepædagogik 77,
2010
Stilladserede instruktioner:
Naturgeografi: Klimaopgave: omfattende opgaveformulering samt
genrestillads om rapportens form
Dansk: analyse og fortolkning: undersøgelsesproces, strukturering
af opgaven, kvalitetskriterier for opgaven
Skabeloner for opgavegenrer:
Fysik: ”kogebog” i fysikrapport
Samfundsfag: sammenligningen, notatet + ”ledesætninger”
Engelsk: ”essay” – Topic sentence – supporting sentence
1,2,3 – concluding sentence
Lasse Ørum Wikman , Silkeborg Gymnasium:
”Genrebevidsthed og progression gennem stilladsering”
https://sites.google.com/site/skriftligsamf/materialer
Genskriv/gendigt 2. del af uddraget af Juliane Preisler: ”Du lille”
Men, men, men – du skal skrive novellen med en af de to drenges
synsvinkel og gengive, hvordan han oplever mødet med pigen, hvordan
han betragter hende, hvad han tænker…
Du skal skrive i 3. person – ligesom Juliane Preisler gør det: Altså:
Han undrede sig over – han følte – han rettede sig op…
Du skal krydre beskrivelsen med karakteriserende, konkrete detaljer
fx om påklædning, kropsholdning, ansigtsudtryk – sådan som vi så
det i beskrivelsen af pigen.
Og du skal indlægge et par replikker, der viser noget om din
hovedperson
Detaljer, der taler til vores sanser, gør teksten levende, så læseren kan
se personen/situationen for sig.
Noter mindst et sted, som du synes er vellykket, og begrund dit valg
Hvad er hovedtanken i teksten? Altså hvilket indtryk ønsker forfatteren at give
os af drengen?
Ligger synsvinklen hos drengen gennem hele teksten, som den skal? Vis det
med et eller flere konkrete eksempler i teksten
Er der konkrete karakteriserende detaljer? Nævn mindst en:
Er der replikker, der fortæller noget om drengen?
Giv mindst et eksempel
Giv mindst et konkret forslag til forbedring:
Noget der skal ud – ind – uddybes – flyttes - ……
Fælles beslutning: alle svar skal begrundes
Hvad er skriveideen, og hvordan kan man se den som rød tråd?
Hvordan er strukturen i/opbygningen af teksten?
Hvordan foldes argumentationen ud. Tjek om der er belæg knyttet
til påstande, og kig efter ”abstraktionsstige”.
Hvordan hænger afsnittene sammen? Find krogene
Hvordan virker sproget? Kan man mærke, at det er et menneske
med noget på hjerte, der har viden om sit emne?
Åbningen? Fængende fx med lille scene/situation, der viser
problemstillingen? Er der spark i afslutningen?
Andre forbedringsforslag?
Annoncere fokus på bestemte faglige aspekter og kun
kommentere disse
Lade eleverne aflevere 3 responsønsker sammen med 1.
udkast og kun forholde sig til dem
Prioritere bestemte fejltyper og følge rettelser i én
opgave op i den næste
Rette sprogfejl i et enkelt afsnit og fokusere på
indholdskommentarer i øvrigt
Et reflekterende tilbageblik – der fører til
Formulering af ny erfaring – som muliggør
Forandring
Fokus på :
Genrekundskab: hvad har jeg lært om denne
genre?
Skriveproces: hvad gjorde jeg og hvorfor?
Produkt: hvordan blev resultatet?
Morten:
”2.udkast var bedre, fik rettet de ting som ikke var som
de skulle være”
Magnus:
” I 2. udkast er jeg glad for at det lykkedes med vinklen
og den røde tråd. Jeg fik også mere orden i teksten ved
de 2 mellemrubrikker. Og så er jeg glad for, at mit
billedskabende sprog virkede”