20130821 Ref. af SB

MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
www.facebook.com/moelleholmskolen
27. august 2013
Referat af skolebestyrelsesmøde d. 21. aug. 2013
Dagsorden med referat.
0: Godkendelse af dagsorden, referat og opfølgning på aftaler.
Dagsorden godkendt.
Derudover kort info om næste uges fordybelsesuge.
1.O: Meddelelser:
Formand:
Kort orientering om lockout-middel debatten
Skole og forældre inviterer til årsmøde 16. og 17. nov..
Indbydelses til møde i Institutions- og Skolerådet d. 2. sept
Info fra Skole & forældre vedr. IT udstyr til udlån.
Ledelse:
Der er ansat vikarer for de personaler, der er på uddannelse. Ansættelserne
har desværre påvirket skemaerne for elever og lærere i udskolingen.
Kulturdannelsesprojektet er startet. Alle medarbejdere har været i gang i
foreløbig to arbejdsdage.
Medarbejdere:
Startet har været svær, men ellers er alle kommet i gang med skoleåret.
Elevrådet:
Der har ikke været møde endnu. To nye lærere er i gang med at skabe
rammerne for et god elevrådsarbejde.
SFO:
Der er sendt nyhedsbrev ud til alle forældre. Trivselsmøde i næste uge.
Der er iværksat nogle justeringer ift. nogle ærgelige oplevelser. Indsatsen går
især på at hjælpe med børnenes adfærd i SFO'en.
H-sporet:
Mere senere i referatet.
Andre:
Nej
2.B: Årsberetning
Overordnet ok video, m en vi skal have Marianne med til at slutte eller starte
med nogle generelle ting.
Skolen har en konto på Vimeo, og der skal linkes til det derfra.
SB vil også gerne have en annonce i lokalavisen med en QR-kode. Dette
kommer i hurtigst muligt.
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
www.facebook.com/moelleholmskolen
27. august 2013
3.O: Klassedannelse
Alle klasser er på vej på hytteture - nogle sammen på årgangen, hvor man
laver ting i de nye klasser. Andre klasser tager afsted hver for sig.
1. årgang og 9. årgang tager ikke på hyttetur, da de ikke har været en del af
de nye klassedannelser.
Det har været en udfordring for nogle elever at komme i gang i den nye
klasse, men generelt betragtet har det været en god start.
Få har søgt andre skoler over sommeren begrundet i de nye klassedannelser.
Mange har søgt vores skole lige ved ferie-start og især umiddelbart op til
skolestart.
Generelt arbejdes der på at skabe et bedre overblik over ind- og
udmeldelserne på skolen. Herunder især begrundelser for udmeldelser.
Vi samler op på elevernes trivsel i løbet af efteråret gennem elevundervisngsmiljø-undersøgelse.
4.D: Skolens IT-strategi
Udvalget har ikke været samlet siden sidste SB-møde.
Det er vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget som en helt naturlig
medspiller, da strategien skal udleves af dem.
Aftale frem til kommende SB: Lars, Lonnie, Tinna, Marianne og Thomas samles
omkring at lægge en strategi, ligesom det skal i PU, hvor det bliver drøftet af
lærerne.
5.D: Foreløbig evaluering af H-sporet
Kate orienterede om udviklingen på H-sporet.
Det har været en rigtig god rejse, og man er nået rigtig lagt mod det fælles
heltidstilbud.
Der er lidt rotation i medarbejderbesætningen, men der er kommet nogle rigtig
dygtige medarbejdere ind i stedet.
Der er en masse tværgående samarbejde i gang for at styrke elevernes læring.
Overgangene mellem afdelingerne for eleverne er der også arbejdet med.
Oplevelsen er, at børnene har nogle gode og trygge skift mellem afdelingerne.
Det "nye" H-sporets første leveår har været spændende og meget lærerigt.
Man vil nu gå i gang med at se på hvordan en egentlig evaluering kan
gennemføres
6.D: Forældremøder
Listen over årgangenes forældremøder er sendt ud som bilag. SB vil gerne
deltage.
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
www.facebook.com/moelleholmskolen
27. august 2013
SB ønsker at klasserne har et fast emne til forældremøderne.
Særligt vil SB gerne have fokus på kontaktforældrene, som man gerne vil
arbejde videre med. Det er temaet i SB's oplæg på forældremøderne.
Der skal vælges nye kontaktforældre på forældremøderne her i efteråret. Det
skal faciliteres af lærerne i de enkelte klasser. Der skal også vælges en
tovholder blandt hver klasses kontaktforældre.
SB samler materiale fra de to skolers gamle foldere om hvad arbejdet som
kontaktforælder indebærer. Den vil SB gerne have trykket og lagt ud senest
onsdag i uge 35.
Peter finder materiale til folder, og Kirsten laver et udkast.
Tanker om at invitere alle kontaktforældre til debatmøde i januar, hvor man
kunne drøfte den nye folkeskolelov.
Oversigt over forældremøder:
0. årg: 10. sept.: Monty, Kirsten
1. årg: 4. sept.: Peter
2. årg: 18. sept.: Lars
3. årg: 18. sept.: Kirsten
4. årg: 4. sep.: Kirsten
5. årg: 4. sept.: Monty, Lars, Peter
6. årg: 28. aug.: Jan
7. årg: 11. sept.: Kirsten
8. årg: 2. okt: Jan, Peter
9. årg: 3. sept.: SB deltager ikke pga. stram dagsorden
Alle dagsordener skal sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Jimmy kontakter Kate og Flemming vedr. SB-deltagelse på forældremøder i Hsporet.
7.B: Lockoutmidlerne
Marianne orienterede.
Der er allerede afsat en del af pengene til hytteture, lektiecafé og
kulturdannelsesprojektet.
Det efterlader ca. 1. Million fordelt over 2013, 2014 og 2015, som SB gerne vil
drøfte, hvordan de bedst muligt kan bruges.
Dette tages op som punkt på det kommende SB-møde."
MØLLEHOLMSKOLEN
Trivsel og læring for alle
Mølleholmen 20
2630 Taastrup
Tlf.: 4335 2300 (Kontor Mølleholmen)
Tlf.: 2928 6434 (Kontor Møllehøj)
E-mail: [email protected]
www.moelleholmskolen.dk
www.facebook.com/moelleholmskolen
27. august 2013
8.O: Debatmøde om folkeskolen op til kommunalvalget
Der arbejdes videre med oplægget fra Peter
9.D: Lektier i skolen, herunder lektiecafe.
SB vil gerne have en diskussion omkring hvordan vi tænker lektier.
Måske endda mere overordnet hvordan vi tænker læring.
I forhold til vores lektiecafe-lektioner bliver de placeret over hele ugen i 6. og
7. lektion. Personalet er fra alle afdelinger og med mange forskellige
fagkombinationer.
9.B: Kommunikation
Kirsten orienterede om nyhedsbrev.
10: Evt.:
Linette og Karina har gennemgået alle fælles køleskabene, som er i tip-top
stand.
Der bliver netop nu lagt sidste hånd på legepladsen ved SFO'en. Så er alt
færdigt.
Multibanen skal desværre skiftes grundet klager fra vores naboer.
Dette fører til at hele banen pilles op, og der bliver lagt en ny med blød bund
og hegn + net så boldene ikke kan komme ud.
SB er blevet lovet, at det bliver udgiftsneutralt for skolen.
Ref.
Thomas