Kursusmateriale

Aftens Program
Forny din ejendom med
tagboliger, elevator og
altaner
Rådgivende ingeniør Michael Due
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
NYE
TAGLEJLIGHEDER
OMBYGNING AF
TAGRUM TIL BEBOELSE
2011.11.03
Michael Due
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
Baggrund




Mangel på boliger i den indre del af
Aalborg Bymidte
Politiske udmeldinger om lempelser i
regler og krav ved udnyttelse af
eksisterende loftrum til beboelse
Ved inddragelse af loftrum til
beboelse, forøges mulighederne for en
bedre forretning af ejendommen
Gode muligheder for udlejning af
tagboliger med god komfort
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Normer og regler –
MYNDIGHEDSKRAV


Bygningsreglement 2010 (BR10) er
gældende, da der er tale om en
”ny” udnyttelse.
Stedlige kommunale myndigheders
krav om tilgængelighed,
facadeudtryk, brandsikring,
eventuelle lokalplaner mv.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Bygningsreglement BR10



Indretning af en tagetage til
beboelse kræver altid en
byggetilladelse !!
Indretning af en tagetage kræver
(næsten) altid en eller flere
dispensationer !!
Indretning af en tagetage resulterer
ofte i en nabohøring og i en høring i
Kommunens Arkitektafdeling !!
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Bygningsreglement BR10



Ved indretning af en tagetage skal
alle nye konstruktionsdele
varmeisoleres efter nye energiregler
Indretning af en tagetage kræver
ikke længere en rentabilitetsberegning af øvrige energibesparende foranstaltninger i
ejendommen. Dette er en ny regel fra
september måned 2011
Indretning af en tagetage kræver en
beregning / vurdering /
dokumentation af lydforhold
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Nye energikrav:
De nye energikrav er overordnet set
delt op i 3 forskellige kategorier.
Nye bygninger
(§ 7.2 i BR10)
Ændret anvendelse og tilbygninger
(§ 7.3 i BR10)
Ombygning og andre forandringer i
bygningen og udskiftning af kedler m.v.
(§ 7.4 i BR 10)
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
Ændret anvendelse og tilbygninger
(§ 7.3 i BR10)



Ændret anvendelse er i denne henseende
anvendelse til et andet formål, der
indebærer et væsentligt større
energiforbrug.
Det kan f.eks. være inddragelse af en
udnyttelig tagetage til beboelse.
En ny tagetage eller nye boliger på flade
tage er tilbygninger.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
Ændret anvendelse og tilbygninger
(§ 7.3 i BR10)
Ved ændret anvendelse eller tilbygning til eksisterende
bygninger skal:
Enten
de enkelte konstruktioners u-værdier overholde uværdierne og linietabene angivet i §7.3.2 stk. 1
foruden at arealet af vinduer og døre maksimalt udgør
22% af det opvarmede etageareal
Eller
at der udføres en varmetabsramme iht. §7.3.3 med
max. u-værdier i §7.6
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
(§ 7.3.2 stk. 1 i BR10)

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte mod tag.


Vinduer herunder glasvægge, yderdøre, porte og lemme
mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede eller
opvarmet til en temperatur, der er mere end 5 K lavere
end temperaturen i det aktuelle rum.


U-værdi max. 0,10 W/m2 K
U-værdi max. 1,40 W/m2 K
Ovenlysvinduer og ovenlyskupler.

U-værdi max. 1,70 W/m2 K
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
(§ 7.3.2 stk. 1 i BR10)

Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte
og lemme.


Max. linietab 0,03 W/m K
Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler.

Max. linietab 0,10 W/m K
Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at
7.3.2 ikke fuldt ud kan opfyldes. Den manglende ydeevne kan så
erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor.
Det kan f.eks. være vanskeligt at opfylde kravene til linietab for
eksisterende vinduer. Alternativt kan en tilsvarende energimængde
spares, f.eks. ved merisolering eller ved installation af solvarmeanlæg
eller solceller.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
(§ 7.3.3 stk. 1 i BR10) – Varmetabsberegning



U-værdier og linietab for tilbygninger opvarmet til mindst
15°C kan ændres, og vinduesareal m.v. forøges, hvis
tilbygningens varmetab ikke derved bliver større, end hvis
kravene i kap. 7.3.2 var opfyldt.
De enkelte bygningsdele skal dog mindst isoleres svarende
til U-værdier og linietab i kap. 7.6.
Varmetabsrammen omfatter i denne sammenhæng kun
tilbygningen. Dog kan det tidligere varmetab gennem den
dækkede del af den eksisterende bygning medregnes i
varmetabsrammen. Dette gælder ikke for tagboliger
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
(§ 7.6 stk. 1 i BR10) – Mindst varmeisolering

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte mod tag.


For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod det fri
eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt
glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en
temperatur, der er mere end 5 K lavere end temperaturen
i det aktuelle rum.



U-værdi max. 0,20 W/m2 K
U-værdi max. 1,80 W/m2 K
For vinduer og glasydervægge må energitilskuddet ikke
være mindre end -33 kWh/m² pr. år.
For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre
end -10 kWh/m² pr. år.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ændret anvendelse og
tilbygninger:
(§ 7.6 stk. 1 i BR10) – Mindst varmeisolering

Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte
og lemme.


Max. linietab 0,06 W/m K
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller
ovenlyskupler.

Max. linietab 0,20 W/m K
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ombygning og andre forandringer i
bygningen og udskiftning af kedler m.v.
Ombygning og andre forandringer i bygningen
(§ 7.4 i BR10)
Hvis en eksisterende tagbolig skal renoveres og/eller
ombygges, skal reglerne vedr. ”Enkeltforanstaltninger ved
ombygning, vedligeholdelse og udskiftning” opfyldes /
overholdes!

Vælges at udskifte døre, vinduer, eller tagkonstruktion skal de gældende
krav vedr. U-værdi til den aktuelle konstruktionsdel opfyldes – uanset om de
er rentable eller ej


Dog kan byggetekniske forhold betyde, at kravene til U-værdi ikke kan opfyldes
Eksempler på arbejder, hvor der skal foretages rentabel isolering er:

lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap på eksisterende tag

nyt tegltag

nyt stålpladetag ovenpå gammelt tag af tagpap eller fibercementplader
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ombygning og andre forandringer i
bygningen og udskiftning af kedler m.v.
(§ 7.4.2 stk. 2 i BR10)

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade
tage og skråvægge direkte mod tag.


Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler.




U-værdi max. 0,15 W/m2 K
U-værdi max. 1,65 W/m2 K
Ved udskiftning af vinduer må energitilskuddet gennem
vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre end - 33
kWh/m² pr. år.
Ved udskiftning af ovenlyskupler må energitilskuddet
gennem vinduet i opvarmningssæsonen ikke være mindre
end - 10 kWh/m² pr. år.
Overfladetemperaturen på vinduesrammer i ydervægge
må ikke være lavere end 9,3°C.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Ombygning og andre forandringer i
bygningen og udskiftning af kedler m.v.
(§ 7.4.2 stk. 2 i BR10)

Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og
lemme.


Max. linietab 0,03 W/m K
Samling mellem ovenlysvinduer og ovenlyskupler.

Max. linietab 0,10 W/m K
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Nyt krav, der allerede ER
udgået!!
Nyt krav i BR10, som allerede er udgået igen!
•
Ved ombygning skal man isolere op til de nye krav
hvis ombygningen
• berører mere end 25 % af klimaskærmen
• koster mere end 25 % af bygningens værdi,
(offentlig ejendomsværdi ÷ grundskyld)
Dog kun hvis foranstaltningen er rentabel.
•
En ekstra foranstaltning i forbindelse med ombygning
regnes for rentabel når:
•
Besparelse x levetid
investering
> 1,33
DETTE KRAV EKSISTERER SÅLEDES IKKE MERE !!
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Fremtidige energikrav:
Bestemmelser der ventes indført i 2015.

I forbindelse med den kommende skærpelse af
energibestemmelserne i 2015 forventes følgende
krav indført:

Ved udskiftning af vinduer efter 1. januar 2015 må
energitilskuddet i opvarmningssæsonen gennem vinduet
ikke være mindre end - 17 kWh/m² pr. år.

Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar 2015 må
energitilskuddet i opvarmningssæsonen gennem tagvinduet
ikke være mindre end 0 kWh/ m² pr. år.

Ved udskiftning af ovenlysvinduer efter 1. januar 2015 må
U-værdien for ovenlysvinduer inklusive karm højst være
1,40 W/m²K.

Bestemmelsen om overfladetemperaturen på
vinduesrammer i ydervægge revurderes.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Energimærkning:
Energimærkning



Eksisterende bygninger skal
energimærkes ved væsentlige om- eller
tilbygninger.
Udnyttelse af en tagetage til beboelse er
ikke en væsentlige om- eller tilbygning.
Derfor skal ejendommen selvfølgelig
være energimærket alligevel !!!!
HUSK det nu.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Lydmæssige forhold:





Grænseværdier for fire væsentlige
lydforhold i beboelsesbygninger –
herunder nye tagboliger er følgende:
Luftlydisolation mellem boliger og andre
rum uden for boligen
Trinlydniveau fra gulve, trapper og
altaner uden for boligen
Støj fra tekniske installationer
Støj i beboelsesrum fra trafik
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Lydmæssige forhold:

Eksempler på lejlighedsskelvægge med
teglsten:





1½ sten murværk
1 sten murværk + mellemrum + 50 mm
isolering + pladebeklædning
1/2 sten murværk + 110 mm isolering + 1/2
sten murværk.
Derforuden naturligvis systemgodkendte
lette skillevægge fra f.eks. Danogips.
Kravet til lydisolering mellem
lejlighedsskelvægge er 55 (50) dB.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Lydmæssige forhold:

Eksempler på etagedæk:





Eksisterende træbjælkelag incl. lerindskud med
nye mellembjælker, isolering, 2-3 lag gulvgips,
gulvbelægning incl. trinlydsdæmpende
membraner.
I visse situationer kan det være nødvendigt at
etablere lydlofter i den underliggende
lejlighed.
Hver sag kræver en separat vurdering.
Derforuden naturligvis systemgodkendte
lette etagedæk fra f.eks. Danogips.
Kravet til max. lydniveau mellem
etagedæk er 53 (58) dB.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Eksempel på etagedæk
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Lydmæssige forhold:

Øvrige forhold:

Kravet til lydisolering af nye entredøre
er 32 dB.

Kravet til lydisolering tekniske
installationer er 30 (35) dB.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
Hvad omfatter og indebærer en
byggetilladelse?
1.
2.
3.
Ansøgningsskema med underskrift
af skødeshaver
Fyldestgørende tegningsmateriale
incl. beskrivelse af de enkelte
konstruktionsopbygninger
Statiske beregninger af nye og
eksisterende bærende
konstruktioner
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
4.
5.
6.
Redegørelse for afløbsforhold og
ventilation fra køkken og bad
Redegørelse af eventuelle
ændringer af de brandmæssige
forhold (bl.a. manzardetagen)
Redegørelse af flugtvejsforhold og
omfang af redningsåbninger
7.
Redegørelse for varmeisolering
8.
Redegørelse for lyd
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Dispensationer !
Hvad skal der søges om
dispensation til?
1.
Brandkrav ved den eksisterende
etageadskillelse.
Omfatter dog kun den eksisterende konstruktion.
Eventuelle nye etagedækkonstruktioner i f.eks.
bagtrapperum skal opfylde de gældende
”nybyggerkrav” til etagedæk
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Dispensationer !
2.
Eventuelt nedlægning af en bagtrappe
med en deraf følgende brandsikring af
fortrappen. Brandsikring af fortrappen kan dog
komme på tale under alle omstændigheder
3.
Kvistudformninger samt afstande til skel.
Brandmæssige og isoleringsmæssige forhold
4.
Etablering af en elevator til den nye
taglejlighed. På grund af tilgængelighed. Elevator
skal etableres i offentligt tilgængeligt byggeri, såfremt
udgifterne hertil ikke overstiger 9 % af udgifterne til
de øvrige ombygningsomkostninger (eksklusiv
udgifterne til etablering af niveaufri adgang). Elevator
skal dog kun etableres i bygninger med 3 etager eller
derover. (2 etager over stueplan)
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Vejledning
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Vejledning fra
kommunen
Kviste





Hvis man ønsker at bygge en kvist på sit enfamiliehus, kan
man forvente, at det kræver en byggetilladelse.
En kvist vil ofte forøge etagearealet, og derfor kræve en
byggetilladelse. Når man skal beregne etagearealet af
udnyttelige tagetager medregnes det areal, der i et vandret
plan 1,5 m over færdigt gulv ligger inden for planets
skæring med tagbeklædningens udvendige side.
I en lokalplan, byplanvedtægt eller en tinglyst deklaration
kan der være regler for, om der må etableres kviste, og
hvilke materialer de må udføres i.
Kviste er øjnefaldende elementer i gadebilledet. Det er
derfor vigtigt, at nye kviste og ændringer vedrørende
eksisterende kviste tilpasses husets arkitektur og herunder, at
kvistens farve- og materialevalg tilpasses den eksisterende
bygning.
Det kan anbefales, at man kontakter kommunen tidligt i
processen og får en forhåndsdialog inden der udarbejdes et
fuldstændigt myndighedsprojekt.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Nabohøring !
Hvad kan vi forvente der skal
i nabohøring?
1.
2.
3.
Etablering af kviste nærmere skel end
2,5m
Etablering af altaner incl. tagaltaner
nærmere skel end 2,5m
En eventuel forøget udnyttelse af
bebyggelsesprocenten
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Høring i Kommunens
Arkitekturafdeling !
Hvad kan vi forvente der skal til
høring ved Aalborg Kommunes
Arkitekturafdeling?
1.
2.
Etablering / udskiftning af
ovenlysvinduer og ændringer i
tagbelægning
Typer på nye vinduer i nye kviste
samt eventuelle øvrige udskiftninger
af ejendommens vinduer
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Høring i Kommunens
Arkitekturafdeling !
3.
Etablering af tagterrasser
4.
Etablering af kviste
Ovennævnte punkter som
udgangspunkt ved
bevaringsværdige ejendomme
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Hvilke krav møder vi ofte i
en byggetilladelse ?
1.
2.
3.
Betaling af diverse gebyrer
Redegørelse af pulterrumsplads til
samtlige lejligheder i ejendommen
Godkendelse af stillads og
byggepladsindretning ved
ombygning
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Hvilke krav møder vi ofte i
en byggetilladelse ?
4.
5.
6.
Sanitetsmesterattest
Kontrol / myndighedstilsyn af
eventuelle brandmæssige
foranstaltninger
Supplerende redegørelser efter
eventuelle udtalelser fra
Arkitekturafdelingen og eller i
forbindelse med nabohøringen
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i
forbindelse med indretning af lejligheder
i et uudnyttet loftrum?

Byggetilladelsen

15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning

15,80 kr. pr. m2 ved ombygning

I begge tilfælde mindst kr. 655,00
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !

Diverse afgifter pr. lejlighed:

Tilslutningsafgifter vand udgør incl. moms
ca. kr. 12.000,00-13.000,00

Tilslutningsafgifter el udgør incl. moms kr.
10.000,00
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Håndværker og teknikere (erfaringstal):

 Håndværkerudgifter
pr. m2 ca. kr.
16.000,00 incl. moms
 Teknikerudgifter
– variabel alt
afhængig af projektets og arbejdets
omfang (ca. 8-12% af
håndværkerudgifterne)
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Eksempel på tagetage
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Eksempel på tagetage
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Eksempel på tagetage
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Eksempel på tagetage
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
TILGÆNGELIGHED
INSTALLERING AF
ELEVATOR
2011.11.03
Michael Due
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
Baggrund


Det er Aalborg Kommunes mål, at
bygninger og gader skal være
tilgængelige for alle borgere - uanset
handicap. Derfor har Aalborg
Kommune ansat en
tilgængelighedsrådgiver.
Tilgængelighedsrådgiveren vejleder
om, hvordan kommunens bygninger og
gader kan blive tilgængelige samt om
private ny- og ombygninger.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Normer og regler –
MYNDIGHEDSKRAV


Bygningsreglement 2010 (BR10) er
gældende, da der er tale om en
”ny” udnyttelse. Dvs. at den nye
tagbolig skal opfylde samme krav
til tilgængelighed som en
nybygning, såfremt tagboligen
ligger på 2. sal eller derover.
Stedlige kommunale myndigheders
krav om tilgængelighed,
facadeudtryk, brandsikring,
eventuelle lokalplaner mv.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Bygningsreglement BR10



Installering af en elevator kræver
altid en byggetilladelse
Installering af en elevator kan
kræver en eller flere dispensationer
Installering af en elevator kan
resultere i en nabohøring og i en
høring i Kommunens Arkitektafdeling
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
Hvad omfatter og indebærer en
byggetilladelse?
1.
2.
3.
Ansøgningsskema med underskrift
af skødeshaver
Fyldestgørende tegningsmateriale
incl. beskrivelse af de enkelte
konstruktionsopbygninger
Statiske beregninger af nye og
eksisterende bærende
konstruktioner
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
4.
5.
6.
Redegørelse af eventuelle
ændringer af de brandmæssige
forhold – hvis f.eks. en bagtrappe
nedlægges i forbindelse med
installeringen
Redegørelse af flugtvejsforhold og
redningsforhold fra
elevatorområdet, specielt
adkomstarealer
Redegørelse af arealforhold, idet
en elevator ofte kan resultere i en
øget bebyggelsesprocent
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Dispensationer !
Hvad skal der søges om
dispensation til?
1.
2.
3.
Brandkrav af f.eks. bærende dele i
elevatorskakten
Redningsforhold fra adkomstområder til
elevatoren såfremt disse ikke kan
tilvejebringes på en korrekt måde
Niveaufri adgang til elevatoren
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i
forbindelse med installering af en
elevator?

Byggetilladelsen

15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning

15,80 kr. pr. m2 ved ombygning

I begge tilfælde mindst kr. 655,00
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Håndværker og teknikere (erfaringstal):

 Elevatorinstallation
incl. skakt og
lignende andrager ca. kr. 175.000200.000 incl. moms pr. etagestop
 Teknikerudgifter
– variabel alt
afhængig af projektets og arbejdets
omfang (ca. 8-12% af
håndværkerudgifterne)
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Elevatoreksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Elevatoreksempel
IMG_4814
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Elevatoreksempel
IMG_4815
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Elevatoreksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
”NATURLIG” TRIVSEL
I LEJLIGHEDEN
ETABLERING AF
ALTANER
2011.11.03
Michael Due
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
Baggrund


En af de helt store emner, som optager
specielt mange lejere i dag, er
muligheden for og drømmen om at
”trække” naturen og nærmiljøet ind i
lejligheden.
Dette er muligt ved opsætning af en
altan til lejlighederne. Herved opnås
dels muligheden for at ”komme ud i
naturen” og dels muligheden for at
trække naturen ind i lejligheden, idet
der medfølger et større dørparti, som
giver lys og velvære i lejligheden.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Normer og regler –
MYNDIGHEDSKRAV


Bygningsreglement 2010 (BR10) er
gældende, da der er tale om
ændringer af facadeudtryk,
bærende konstruktioner og specielt
brandtekniske foranstaltninger.
Stedlige kommunale myndigheders
krav om tilgængelighed,
facadeudtryk, brandsikring,
eventuelle lokalplaner mv.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Bygningsreglement BR10



Etablering af altaner kræver altid en
byggetilladelse
Opsætning af altaner kræver oftest
en eller flere dispensationer
Opsætning af altaner kan resultere i
en nabohøring og i en høring i
Kommunens Arkitektafdeling
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
Hvad omfatter og indebærer en
byggetilladelse?
1.
2.
3.
Ansøgningsskema med underskrift af
skødeshaver
Fyldestgørende tegningsmateriale incl.
beskrivelse af de enkelte
konstruktionsopbygninger. Dette
materiale udsendes i forbindelse med
nabohøringen.
Statiske beregninger af nye og
eksisterende bærende konstruktioner.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Byggetilladelse !
4.
5.
Redegørelse af altanens
brandtekniske forhold og
opbygning
Redegørelse for eventuelle
ændringer i bebyggelsesprocenter
hvis altanen inddækket og dermed
indgår i boligarealet.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Dispensationer !
Hvad skal der søges om
dispensation til?
1.
Placering på facaden i forhold til skel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Hvilke økonomiske konsekvens kender vi i
forbindelse med installering af en
elevator?

Byggetilladelsen

15,80 kr. pr. m2 ved tilbygning

15,80 kr. pr. m2 ved ombygning

I begge tilfælde mindst kr. 655,00
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Økonomi !
Håndværker og teknikere (erfaringstal):

 Komplet
altan (ca. 1,25x2,25 m) incl.
myndigheder, døre og diverse
tilpasninger mv. beløber sig til ca. kr.
60.000 – 70.000 incl. moms
 Teknikerudgifter
– variabel alt
afhængig af projektets og arbejdets
omfang (ca. 8-12% af
håndværkerudgifterne)
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Vejledning fra
kommunen



Altaner
Etablering af ny altan kan på overfladen virke som et lille projekt, men der er mange forhold, som der skal
tages hensyn til, hvis man vil etablere en ny altan.
Altaner er iøjnefaldende elementer i gadebilledet. Det er derfor vigtigt at nye altaner og ændringer
vedrørende eksisterende altaner tilpasses husets arkitektur, herunder at altanen i farve- og materialevalg
udføres i sammenhæng med den eksisterende bygning.

Ved tilladelse til etablering af altaner lægges der vægt på:

At der er fuldmagt fra ejer eller ejerforening.

At altaner holdes mindst 2,5 meter fra naboskel.


At altanen placeres, orienteres eller udføres så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer.
Indbliksgener vil blive vurderet i forhold til det som sædvanligvis må accepteres i kvarteret. I områder med
etagebyggeri må det i rimeligt omfang accepteres, at nabobebyggelser kan etablere altaner.
At værn dimensioneres, så det overholder gældende krav til sikkerhed. Der er i Bygningsreglementet bl.a.
anbefalinger vedr. højden på værnet og om at værnet skal udføres, så småbørn ikke kan klatre på værnet
eller falde ud gennem åbninger.

At altanens bærende konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende ingeniørnormer og brandkrav.

At evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt overholdes.

At altaner på samme bygning udføres ensartede mht. størrelse, farve og materialevalg.

At altaner tilpasses til bygningens arkitektur og herunder til husets vinduesrytme.

At altanen ikke slører væsentlige bygningsdetaljer på den bagvedliggende facade.



At altaner som hovedregel bør være selvbærende (altså uden bærende stolper eller søjler). Nye altaner med
bærende stolper kan ofte komme til at virke for dominerende og fremstå som en særskilt bygningsdel som
ikke er ordentlig tilpasset til det eksisterende hus.
At bevaringsværdige altaner og detaljer (brystninger, o.lign.), skal bevares i forbindelse med renovering eller
ombygning.
Der skal søges om byggetilladelse til etablering af nye altaner eller udskiftning af eksisterende altaner. Det
kan anbefales, at man kontakter Plan og Byg tidligt i processen for at få en forhåndsdialog, gerne inden der
udarbejdes et fuldstændigt myndighedsprojekt. Der skal altid søges om byggetilladelse til etablering af
lukkede altaner (altanudestuer) og til inddækning af eksisterende altaner, da lukkede altaner skal medregnes
i bygningensetageareal.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Altaneksempel
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03
Der er hjælp at hente ?


Hvis De mener at ovenstående krav
og regler virker uoverskuelige og
besværlige – har De vurderet korrekt!
De har derfor den mulighed at
kontakte en rådgivende ingeniør eller
arkitekt, og søge den professionelle
assistance, der ofte er nødvendigt i
sager om indretning af tagboliger på
bygens tage.
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
2011.11.03