Ulfbuenyt nr. 2 2013

nr. 2. marts 2013.
www.ulfbuen.dk
redaktion: uffe/46.
e-mail: [email protected]
Hans er nu klar med
Ulfbuens hjemmeside, kik
ind på www.ulfbuen.dk
Ulfbuens
redaktion
Ønsker alle i
Ulfbuen en god
og solrig Påske
Bladets indhold:
Referat af bestyrelsesmøde.
Hvem gør hvad i Ulfbuen.
Nyt fra fælleshuset.
Orientering om nye skure.
Ulfbuens nye hjemmeside.
10 gode råd om haven i marts.
Må du putte en mursten i toilettet?
Undgå skimmelsvamp i badevørelset.
Send os en genbrugsidè, fra Agenda.
Jeg elsker Albertslund.
Fællehuskalender.
Bagsiden.
Fra en tidligere arbejdsdag.
Forårets lugeaften og arbejdsdag
er ikke i kalenderen endnu.
Lugeaften tirsdag den 30. april
Arbejdsdag lørdag den4. maj.
Grundejerforeningen forberedder en
arbejdsdag, det er skråninegen mod Buevej
(opkørslen), skal der kikkes på.
Vær velkommen forår,
velkommen her hid, ...
nå måske ikke i år, men så
til næste år...
Andelsforeningen Ulfbuen
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 25. februar 2013
Fremmødt: Uffe (46), Marianne (19), Charlotte (45), Bjørn (36) og Torben (3).
Afbud: Hans (24) og Lars (15).
Torben indledte med at byde velkommen til Marianne (19), som er nyvalgt bestyrelsesmedlem.
1. Godkendelse af referat af den 3. december 2012
Godkendt.
2. Bestyrelsens konstituering:
Formand
Torben Lethraborg (3)
Næstformand
Uffe Jørgensen (46)
Kasserer
Charlotte Salmansen (45)
Sekretær
Marianne Petersen (19)
Bestyrelsesmedlem Bjørn Nielsen (36)
Suppleant
Hans Axelsen (24)
Suppleant
Lars Olsen (15)
Ændring af arbejdsfordeling i bestyrelsen:
Bjørn (36) tager kontakten til Fælleshusudvalget.
Marianne (19) tager kontakten til Køb og Salg.
Hans (24) tager kontakt til Drift udvalget.
Bjørn (36) overtager servicekontrollen i fælleshuset fra Uffe, sammen med Merete (16).
Infobrochuren udgår.
Med hensyn til øvrige opgaver er der ingen ændringer.(Se eventuelt separat oversigt)
3. Kort evaluering af generalforsamlingen:
Mht. Solceller går der også tanker om etablering af solceller på fælleshusene i de øvrige buer. Bestyrelsen foreslår, at der bliver foretaget nogle undersøgelser i fælleskab og evt. også fælles udførelse.
Bestyrelsen afventer at Iben arrangerer et møde vedr. solenergi.
4. Fastsættelse af mødekalender:
Vi besluttede at afholde møder på følgende dage:
22. april, 7. juni, 26. august, 21. oktober, 2. december (med Annett).
Ordinær generalforsamling afholdes: 27. januar 2014.
5. Økonomi:
Nu er der oprettet bankkonti i 5 forskellige banker: Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Nordea,
Danske bank, FIH bank. Renteindtægten er ca. 1,25 % i rente – undtagen Nordea.
Vi besluttede, at når de mange penge fra det nye lån er brugt, at vi fortsætter med at have en ”højrente”-konto i et andet pengeinstitut ud over Nykredit.
6. Skur projekt:
Godkendelsen fra kommunen med opførelsen af skure er nu modtaget. Næste fase: Der skal findes
en bygningsrådgiver, som kan bistå os med udbuddet og tilsyn med opførelsen. Lars har påtaget sig
opgaven med indhentning af tilbud denne bistand. Bestyrelsen vil gerne have arbejdet udført professionelt, og det bliver ikke nødvendigvis, det billigste tilbud der bliver valgt. Ligeledes er det et
krav, at det udføres på dansk overenskomst og vilkår.
7. Nyt fra udvalgene
a. Køb og Salg:
Vi forventer at nr. 43 er solgt, idet papirerne er underskrevet.
Nr. 9 og 32 er til salg.
b. Drift udvalget
Ikke noget nyt. Der planlægges møde, hvor datoer for arbejdsdage fastsættes og arbejdet med tætning af døre og vinduer skal planlægges.
c. Fælleshusudvalget
Der er indkøbt forskellige køkkenting for 1800,00 kr. Fælles fastelavn afholdt med de øvrige Buer.
d. Bladudvalget:
Uffe planlægger også at lave blade i 2013 og det andet nr. kommer i marts.
8. Grundejerforeningen:
Der skal afholdes det ”ordinære møde” den 9. april i Milebuen.
Vedligeholdelse af skrænt ved indkørslen til Buerne? Der bliver indkaldt til arbejdsdag i forbindelse
med at luge skrænterne ved opkørslen til buerne. Hvis dette skal udføres (samt nyplantning) af professionel arbejdskraft koster det 300-400.000 kr.
9. Sager vedr. andelshaver.
Ingen.
10. Sager vedr. andelsforeningen.
Ingen.
11. Diverse informationer
Der har igen været indbrud i Ulfbuen i vinterferien.
Bestyrelsen i antenneforeningen har indkaldt til repræsentantskabsmøde den 13. marts. Der er
forslag om afstemning m.h.t. ny programleverandør fra Yousee til Stofa. Det kommer der nærmere
om.
12. Eventuelt.
Torben sagde tak til Bjørn og Hans for det fine arrangement med bestyrelses- og udvalgsmiddagen.
Referent Marianne Petersen (19)
Hvem gør hvad i Ulfbuen?
Bestyrelsen:
E-mail adresse:
Torben Lethraborg (3), formand
[email protected]
Uffe Jørgensen (46), næstformand
[email protected]
Charlotte Salmansen (45), kasserer
[email protected]
Marianne Petersen (19), sekretær
[email protected]
Bjørn Nielsen (36), best.medlem
[email protected]
Hans Axelsen (24), suppleant
[email protected]
Lars Olsen (15), suppleant
[email protected]
Bestyrelsens arbejdsfordeling:
Kontaktperson til Køb og salg udvalget
Marianne (19)
Kontaktperson til Driftudvalget
Hans (24)
Kontaktperson til Fælleshusudvalget
Bjørn (36)
Forsikrings spørgsmål
Lars (15)
Repræsentant i Grundejerforeningen
Uffe (46)
Repræsentant i Antenneforeningen
Torben (3)
Brugergruppen Albertslund Kommune
Uffe (46)
Tørrekort
Torben (3)
Venteliste
Marianne (19) [email protected]
Nøgle til værktøj i værkstedet
Bjørn (36), Uffe (46)
Arkiv og kopimaskine
Uffe (46)
Webmaster (www.ulfbuen.dk)
Hans (24) [email protected]
E-mail adresser (*@ulfbuen.dk)
Torben (3) [email protected]
Skurprojekt
Lars (15) og Torben (3)
Poster udenfor bestyrelsen:
Suppleant i Grundejerforeningen
Merete (16)
Udlejning af fælleshuset
Merete (16) [email protected]
Udlån af service i fælleshuset
Merete (16), Bjørn (36)
Udvalg:
Medlemmer:
Køb og salg udvalg (inkl. navneskilte & nøgler) Kasper (20) [email protected], Leif (19)
Driftudvalg (udvendig vedligeholdelse,
herunder legeplads og grønne områder)
Mike (11), Iben (22), Hans (24), Nina (25),
Jack (27), Lars (28), Eva (30)
Fælleshusudvalg
Marianne (44), Rikke (24), Merete (16)
Bladudvalg (UlfbueNyt)
Uffe (46) [email protected]
Ulfbuen opdateret 08-03-2013
Nyt fra fælleshuset
Der er indkøbt nye ting til fælleshuset.
Vi har fundet 18 glas lysestager i forskellig højde, de kan anvendes med mange forskellige slags
lys, både bloklys, kuglelys, antiklys og fyrfadslys.
Er man ikke til høje
lysestager er der
også anskaffet 20
fyrfadsstager i glas.
Disse kan også anvendes med bloklys
og antiklys.
Med disse stager er
mulighed for at få
stort set alle lystyper
på bordet.
Er man til store fødselsdagsfester
og lagkager, så er der i de låste serviceskabe nu i alt fire lagkagefade. Der
er også indkøbt fire lagkageknive, de
er at finde i de almindelige skuffer.
I skabene er der også seks nye buketvaser til brug på bordene. lige som der
er suppleret op af den lille skål.
To vinge-vinproptrækkere og flere
vandkander er der også indkøbt, samt
en brødkniv og filetkniv til stege, der
har været efterlyst. Alle disse ting er til almindeligt brug.
Hvis du låner nøglen til serviceskabene og du før- eller efter lånet konstaterer,
at der mangler servicedele i skabene, er der nu lavet en seddel, som hænger på
skabsgavlen, hvor man kan udfylde hvad der mangler. Sedlen kan rives midt over,
og den ene halvdel lægges i skabet hvor delen mangler, men den anden halvdel
afleveres sammen med nøglerne.
Nøglen til serviceskabene lånes hos Merete (16) eller hos Annette og Bjørn (36)
og det koster 150 kr. i depositum for et skab og 200 kr. for begge skabe. Husk at
låne nøgler i god tid, da Merete, Annette og Bjørn ikke er til rådighed alle ugens
dage hele året.
God fornøjelse. Fællehusudvalget
Orientering om projekt nye skure
Nu er der nyt i vores projekt med at få bygget nye skure.
Bestyrelsen har med baggrund i de modtagne forslag til placering, og i samarbejde med en lokal arkitekt udarbejdet et forslag, hvor der bygges tre skurbygninger i den nordlige del af AB Ulfbuen. Ansøgning blev indsendt til kommunen i november 2012.
Kommunalbestyrelsen har på baggrund af vores ansøgning af om nye skure,
givet dispensation på deres februar møde.
På næste side ses en tegning af placering og billeder af hvordan skurene
kommer til at se ud.
Nogen vil bemærke at det betyder, at den eksisterende beplantning bliver fjernet, men vi planlægger at der skal plantes nyt på de frie arealer, efter byggeriet er færdiggjort. Det vil ske i samarbejde med driftudvalget (det grønne udvalg).
Nu går projektet således ind i de næste faser:
1. Første del bliver at finde en bygningsrådgiver, der kan hjælpe os med udbud og senere opfølgning og kontrol med byggeriet.
2. Herefter følger så en udbudsrunde, således at vi kan finde den rette løsning
med entreprenør/håndværkere til projektet. Her skal det bemærkes, at bestyrelsen har besluttet, at det arbejdet skal udføres på dansk overenskomst, samt at vi ikke nødvendigvis vælger det billigste bud, såfremt vi
mener et dyrere bud vil være bedre udført.
3. Først herefter kan arbejdet med de nye skure påbegyndes.
4. Når skurene er ved at være klar, så kan andelshaverne byde ind på hvor de
ønsker skur og den endelige fordeling vil blive foretaget, efter de retningslinjer der blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.
Hvis der er nogen som har afklarende spørgsmål til projektet er de velkomne
til at kontakte Lars (15) og Torben (3), som udgør bestyrelsens udvalg for nye
skure.
Vi håber at alle glæder sig til at få sit eget skur.
På bestyrelsens vegne
Lars (15) og Torben (3)
Nye skure og gangstier i A/B Ulfbuen
5,6x4,3 m2
= 24 m2
8,4x4,3 m2
= 36 m2 x 2 stk
Eksisterende skure
Legeplads
Nyt skur
Blok 40-47
Ny gangsti
Blok 31-39
Som skur i Rimbuen, døre i gavlen:
Blok 26-30
Eksisterende skure
Eksisterende skure
Som skur i Jelsbuen, dog 6-dørs:
Blok 17-25
To skure
omdannes til
have- og
værkstedsskur
Fælleshus
A/B Ulfbuen
Målforhold
Dato
Signaturforklaring
1:500
19/8-2012
Haveskur
ombygges
til to skure
ULFBUENHARFAETNYHJEMMESIDE
Det vil blive taget med et smil hvis du kommer og fortæller at der er et billede af dig som du ikke bryder dig om er på hjemmesiden. Du behøver ikke at forklare hvorfor, men jeg skal vide det så jeg kan fjerne/erstatte billedet. Siden er under fortsat udvikling de næste par måneder og jeg forventer at den færdige version foreligger før sommerferien. Tak til Karl (21) for mange års tro tjeneste med hjemmesiden og med support med den nye. Mange hilsner fra Hans (24) Se den på Ulfbuen.dk ve 10.03.13 kl. 09:19.
Fra Jyllandsposten
Græsplænen skal tjekkes, men man skal ikke gå på den mere end højst nødvendigt. Foto: Mik
Eskestad
10 gode råd til haven i marts ve 10.03.13 kl. 09:19
AF John Henriksen, havearkitekt og gartner, Bolius.dk
I årets første forårsmåned kan du bl.a. beskære træer og buske og gøre køkkenhaven klar. Læs
hvordan du gør og find ud af, hvilke blomster du kan plante, og hvilke du absolut ikke skal plante.
1. Vær tålmodig. I marts er der normalt 18-20 frostdøgn, og så længe jordtemperaturen ikke er
over syv grader, sker der ingen vækst. Det bedste råd i marts er derfor at have tålmodighed lidt
endnu.
2. Tjek græsplænen. Sidst i marts begynder græsset igen at gro. Gå ikke på plænen mere end højst
nødvendigt. Riv blade og efterladenskaber fra regnorme ud med en gummirive. Hvis jordens pHværdi er meget under 7, er den sur, og så kan du med fordel drysse perlekalk ud på græsplænen: 510 kilo pr. 100 m2. For lav pH-værdi kan lettere give mos i plænen. Jordens pH-værdi kan
kontrolleres med lakmuspapir.
3. Beskær træer og buske. Marts er en god måned til beskæring. Alle buske og frugttræer (dog
ikke blommetræer og kirsebærtræer) kan beskæres nu. Vent med en stor beskæring af roser og
lavendler indtil begyndelsen af april.
4. Gør køkkenhaven klar. Er der meget ukrudt i køkkenhaven, så fjern det nu. Kultivér jorden
med en god kultivator. Læg evt. gennemsigtigt plastfolie eller opsæt plastiktunneller på de steder,
hvor du vil lægge tidlige kartofler.
5. Klip stauderne. Klip og soignér stauderne i blomsterhaven og afklip visne frøstande. Del og
omplant stauderne i bedene, hvis jorden sidst på måneden er rimelig tør.
6. Plant hæk og busk. Hvis jorden er blevet lidt tør og let, er marts en god måned at plante
barrodede planter, fx hækplanter og buske. En tidlig plantning af planter giver god mulighed for
overlevelse.
7. Plant de rigtige blomster. Vent med at plante sommerblomster - det går altid galt, hvis man gør
det i marts. Vælg i stedet stedmoder, forglemmigej og bellis - de kan klare nætter med frost og er
smukke indtil sankthans.
8. Flyt forårsløg. Flyt evt. blomstrende forårsløg, men vær forsigtig. Stik ned i jorden omkring
løgene med en spade. Stik spaden ind under løgene og løft forsigtigt op. Senere på året, når løgene
er afblomstret, kan det være svært at se farverne på blomsterne, og hvor de skal flyttes hen.
9. Skær og klip. Skær eller klip visne grene og skud af planter, som er afsvedet af frosten. Skær
eller klip altid helt ned til de steder, hvor barken eller skuddene er grønne.
10. Plant forårsbuske. Sidst på måneden blomstrer nogle af havens virkelige 'smykkestene',
forsythia, ribes, kirsebærkornel, klatrende vinterjasmin og troldnød (Hamamelis). Plant derfor
mindst et eksemplar af disse skønne buske i din have.
Bliv
Hus 05.02.13 kl. 15:21 fra Jyllands Posten
Må du putte en mursten i toilettet?
AF Kim Gregersen, Bolius.dk
Nedsæt vandforbruget fra dit toilet ved at putte en mursten i cisternen, lyder et gammelt råd.
En mursten i cisternen kan skade afløbet. Foto: Tommy Verting
En mursten i cisternen sørger for, at du bruger mindre vand, fordi der simpelthen er mindre plads til
vand i cisternen, men det kan skade afløbet.
Det er en dum idé at putte en mursten eller en fyldt vandflaske ned i cisternen på wc’et for at
reducere den mængde vand, toilettet skyller ud. Toilettet er nemlig designet til at bruge en vis
mængde vand, når det skyller, og hvis det bruger mindre, risikerer du, at afløbet stopper til, eller at
du ikke får ordentligt skyllet ud.
Hvor meget koster toiletskyl?
27 pct. af vandforbruget i en bolig går til toiletskyl - én person bruger i gennemsnit 10.841 liter
vand om året på at skylle ud efter sig. I gennemsnit koster toiletskyl en familie 2.298 kr. om året, så
der er penge at hente ved at nedsætte forbruget.
Hvad kan du gøre for at spare på vandet i toilettet?
Den nemmeste måde at nedsætte forbruget på er at undlade at skylle ud, efter at I har tisset, og nøjes
med at trykke på ’skylleknappen’ efter et stort toiletbesøg.
Du kan også skifte dit gamle toilet ud med et nyt. Et ældre toilet bruger 9-15 liter vand hver gang,
du skyller ud, mens et moderne wc bruger 3 liter på et lille skyl og 6 liter på et stort. Ved at få et nyt
toilet kan du altså nemt halvere vandforbruget fra toilettet.
Vær dog opmærksom på, at ikke alle ældre rør og kloaknet egner sig til vandbesparende skyl. Ældre
kloakker kan stoppe til, hvis der kun kommer lidt vand igennem rørene.
Spørg en vvs-installatør, hvis du er i tvivl.
Hus 03.03.13 kl. 07:10.
Fra Jyllands Posten
Badeværelset er et fugtigt rum, hvor skimmelsvamp kan trives. Foto: Colourbox
Undgå skimmelsvamp på badeværelset
AF Rikke Berg Fieschi, Bolius.dk
Har du sorte pletter på fugerne i brusenichen? Eller sort snask i vinduesrammen på badeværelset?
Så har du sikkert skimmelsvamp. Se her otte gode råd til at undgå skimmelsvamp på badeværelset.
Skimmelsvamp trives rigtig godt på badeværelset, da her er masser af fugt fra brusebadene.
Fugt er en livsbetingelse for skimmelsvamp, ligesom svampen skal have noget organisk materiale at
gro på. Det kan være silikonefuge, tapet, træ eller blot snavs og sæberester i et hjørne på fliserne.
Det kan være svært helt at undgå skimmelsvamp på badeværelset, men du kan i høj grad minimere
angreb – følg blot disse otte råd.
1. Luft ud. Luft ud. Luft ud!
Det kan ikke siges nok. Den fugtige luft på badeværelset skal UD af huset, så skimmelsvampen ikke
kan vokse. Luft ud 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter, også om vinteren, og luft altid ud under og
efter badning.
2. Tænd for udsugningen
Når du bader, bør du altid have udsugningen tændt.
3. Brug svaber efter badet
Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i afløbet.
4. Hold de bløde fuger rene og tørre
Tør fugerne af, hver gang du har været i bad – ellers kan der sætte sig snavs og kalk, som
skimmelsvampen kan vokse i.
5. Tør kondens af vinduerne
Det koldeste sted i vinduet er ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugten vil kondensere
først, og her skal du være særlig opmærksom på at tørre kondens af, så der ikke dannes
skimmelsvamp.
6. Tjek, at fugerne er tætte
Tjek de bløde fuger en gang om året - hvis fugen slipper i kanten eller smuldrer, skal den skiftes ud,
så vandet ikke trænger ind bagved og giver skimmelsvamp. En blød fuge holder mellem 5-10 år, og
så skal den skiftes.
7. Luk badeværelsesdøren
Når du bader, bør du holde badeværelsesdøren lukket, så fugten ikke spreder sig til resten af huset.
8. Tør ikke tøj på badeværelset
Generelt er det en dårlig idé at tørre tøj indenfor, også på badeværelset, da tøjet afgiver en masse
fugt til rummet.
Foråret er på vej
Send os din GENBRUGSIDÉ
- VIND en lækker økologisk kurv
+
=
Kategori 1: Genbrugsidéen derhjemme
Giver du ting, der ellers ville være affald nyt liv ved at bruge det på en anden
måde? Har du f.eks. selv lavet et genbrugsjuletræ? Eller en taske af cykelslanger?
Eller bruger du toppen af en dunk som tragt, når du skal fylde olie på bilen?
Kategori 2: Direkte Genbrug på kommunens nye GENBRUGsstation
Kommunen skal have ny GENBRUGsstation med et stort lokale til Direkte
Genbrug. Har du en idé til mere alternative ting, der kan genbruges? Skal der
f.eks. være en reol med kasser til perler, knapper og garn til kreative sjæle? Skal
der være en stor kasse til håndtag, lister og hyldeknægte til gør-det-selv-folket?
Præmier: De 3 bedste GENBRUGSideer fra hver af de 2 kategorier udvælges
af et kyndigt dommerpanel, og ideens ophavsmand / kvinde, modtager en lækker
økologisk kurv.
Sådan deltager du: Skriv dine idéer ned, send meget gerne en tegning eller
et foto. Du kan deltage med flere ideer indenfor begge kategorier, de vil blive
bedømt hver for sig.
Send idéerne til: Agenda Center Albertslund, Kanalens kvt. 32 eller
[email protected] senest torsdag den 11. april kl. 12.
Dommerpanelet består af repræsentanter fra Vestforbrændingen,
Affald og Genbrug, Albertslund kommune og Agendacenteret.
Vinderne bliver offentliggjort på Grøn Dag – Sund Dag, lørdag den 4. maj
kl. 12:00, hvor der også vil være en planche med fremvisning af nogle af
ideerne. Vinderne får direkte besked i uge 18.
Albertslund er en dejlig by. Her bor mange herlige mennesker, vi har Vestskoven,
store grønne områder, cykelstier, sammenhold i boligområderne, beboerhuse,
fællesspisning, et rigt foreningsliv til enhver smag, masser af frivillige folk, gode
muligheder for børn og voksne i idrætsklubberne, vi har badesøen, Delebilen,
Vikingelandsbyen, Damgårdshave, Forbrændingen og, og, og… og vi har indflydelse
på byens udvikling gennem Brugergrupper, råd, nævn og udvalg, og når det kommer
til at passe på miljøet, er Albertslund helt i top!
Vi har hver vores grunde til at bo i Albertslund, og selvom træerne ikke vokser ind i
himlen, så kan vi godt være stolte af vores by!
”I Love Albertslund” er en ny kampagne, som Agenda Centeret nu starter op. ”I Love
Albertslund” skal fokusere på noget af alt det, der gør Albertslund til et dejligt sted at
bo. Vi vil vise, at vi er glade for vores by, og at vi derfor sammen vil værne om den,
dens fysiske miljø og udviklingen af de mange muligheder den giver os for at få et
godt, sundt og indholdsrigt liv.
Det vil vi gøre gennem en række forskellige aktiviteter: ”I Love-teams”, der går
sammen om at forskønne byen med blomster, vaske tunneller og fjerne affald, hvor
der er mest brug for det. I samarbejde med boligområder organisere fællesdage.
Uddele lommeaskebægere. Og udvikle mulighederne for at dyrke afgrøder i og spise
af Albertslund. I det hele taget handler det bare om, at vi sammen passer på vores by,
fordi vi holder af den.
Vi vil gerne invitere alle til at være med i kampagnen. Og vi starter op med en stor
konference den 6. april, hvor vi sammen kan udvikle idéer til alle de aktiviteter, jeg,
du og vi kan gøre for Albertslund. Hold øje med Albertslund Posten for tid og sted.
Kærlig hilsen
Agenda Center Albertslund
www.agendacenter.dk
”For et bæredygtigt Albertslund!” Fælleshuskalender
Marts:
Søndag den
Fredag den
Lørdag den
Fredag den
24.
29.
30.
31.
Optaget.
Optaget.
Optaget.
Optaget.
Husk lige:
Lugeaften 30 april.
Arbejdsdag 4. maj.
April:
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
Mandag den
Torsdag den
Fredag den
Lørdag den
Søndag den
5. Optaget.
6. Optaget.
7. Optaget.
22. Bestyrelsen.
25. Optaget.
26. Optaget.
27. Optaget.
28. Optaget.
Juni.
Fredag den 7. Bestyrelsen.
Søndag den 23. Sankt. Hansaften.
Al henvendelse vedr. leje og reservation af fælleshuset skal ske til
Merete/16 OBS. Husk depositum p 500.00 kr. OBS.
Nøgle til service skab depositum 150 kr. pr. skab
lånes hos Merete/16 eller Bjørn/36.
Se venligst, evt. opdateringer af listen og yderligere information på vores hjemmeside
www.ulfbuen.dk hvor du både kan bestille og betale, lige som du kan få gebyret tilbage.