Skattesnyd er blevet en elitesport

06. / NATIONALT /
BERLINGSKE / 1.SEKTION / FREDAG 25.02.2011
REDIGERET AF KIRSTEN BLIGAARD . LAYOUT: PIERRE BANNASCH
Holdningsskifte. Snyd med skatten er blevet mindre acceptabelt, viser en undersøgelse fra
Rockwool Fonden. Måske fordi de fleste er afslåret fra at deltage i snyderiet..
Skattesnyd er blevet en elitesport
D
Flosset moral
Bserie
Af Michael Friislund
// [email protected]
Der er sket et skred i danskernes holdning til
lov og moral. Mens det at snyde med sociale
ydelser er blevet mere acceptabelt i befolkningens øjne, er skattesnyd noget, flere tager
afstand fra. Det viser en undersøgelse lavet af
Rockwool Fondens Forskningsenhed, som
har undersøgt 1.146 danskeres holdning til
love og normer.
Den faldende accept af snyd med skatten
skyldes sandsynligvis, at det simpelthen er
blevet sværere for private danskere at snyde,
forklarer professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Goul
Andersen, som står bag undersøgelsen, der
følger op på tidligere undersøgelser i 1997 og
2000.
»Langt det meste foregår i dag automatisk.
Indberetning af løn og honorarer har årtier på
bagen. I 1990erne ændrede man skatteregistreringen, så renter og kapitalindtægter samt
køb og salg af aktier blev registreret automatisk, og i det sidste årti er eksempelvis udlejningsbureauerne blevet pålagt at indberette
privates indtægter ved udlejning af sommerhuse. Det var tidligere noget, som man selv
skulle, og der var derfor større mulighed for at
snyde,« forklarer Jørgen Goul Andersen.
Ifølge Jørgen Goul Andersen er skattesnyd
gået fra at være en folkesport til være en elitesport, som de allerfleste er afskåret fra at deltage i. I dag er det »de andres« skattesnyd, folk
tager stilling til – virksomheder o.l. – og så er
det lettere at tage afstand.
Skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
glæder sig over, at accepten af skattesnyd er
blevet mindre.
»Det glæder mig overordentligt at se, at
danskernes skattemoral er styrket betydeligt i
de seneste ti år. Det tager jeg som udtryk for, at
SKATs indsatsstrategi og vores Fairplay-kampagner virker. Det påvirker danskernes skattemoral, når de kan se, at Skat går efter dem, der
ikke vil betale skat, og det nytter noget, når vi
prøver at ændre danskernes holdning til skattesnyd,« lyder det fra ministeren.
Danskernes
Dan
D
anskernes holdning
hold
dni
ning ttil
il llove
ove og nor
normer
rmer
Danske
Danskerne
erne
e blev
blev
e bedt
bed
edtt om på
på en skala
ska
kala
la fra
fra
r et
et til
til ti
t aatt tage
ge stilling
sti
stillin
tillin
ng ti
till en rrække
ække
æk
ke n
normer
orme
or
merr og llove,
me
ove,
ov
e,, h
hvor
vor 1 betød, at handlin
handlingen
nge
gen
n va
var totalt uacceptabel, mens
10 betød,
betø
tød, at
at handlingen
hand
ha
ndlililing
nd
nge
ng
en var
var fuldt
dt acceptabel.
acc
ccep
e ta
tabe
bel.l. U
be
ndersøgels
nder
nd
ersøge
gels
llsen
sen
en b
le
ev fo
fforetaget
ore
reta
eta
ttage
gett af R
ge
g
o kw
oc
kwoo
ooll Fo
oo
Fond
ndens Forsknin
ings
g en
gs
e he
hed.
d.
Undersøgelsen
blev
Rockwool
Fondens
Forskningsenhed.
Den generelle
gene
g ere
relllllle
e udvikling
udvi
ud
v kl
klin
i g viser,
in
vis r, at danskerne
vi
daans
nske
kern
ke
rrn
ne trækker
ne
træk
træ
tr
æk ke
æk
k r mere
ker
mere
e på
på skulderen
skul
sk
ulde
u
ul
de
ere
ren
n over
ove otte
o
ott
ttte
te
e udvalgte
ud
ud
dva
valg
va
lg te
lgt
lg
te handlinger,
haandli
d inger, herunder
dl
herrun
unde
de
er at lyve
lyv
yve
e til
til egen
egen
n fordel,
for
orde
del,l, snyde
de
sny
nyde
de
e med
med
offentlig
offen
g transport,
tra
rans
nspo
ns
port
po
rt,, misbrug
rt
misb
mi
sb
bru
rug
g af sociale
soc
occia
iale
le
e ydelser,
yde
dels
lsser
er, snyde
er,
s yde i skat
snyd
sn
ska
sk
k aatt og
og beholde
beho
be
b
hold
ho
h
ld
de fundne
fun
fu
n
pen
enge
ge..
ge
penge.
DANSKERNES HOLDNING TIL ...
... AT MODTAGE SOCIALE YDELSER,
SOM MAN IKKE HAR KRAV PÅ
1,3
1,7
2,45
2000
2010
1997
19%
50%
31%
%
2%
2
%
%
... SKATTESNYD
– accepterer, at man piratkopierer til egen brug.
... AT LYVE TIL EGEN FORDEL
2,24
1,76
2,4
2,7
2000
2010
2000
2010
– finder det total uacceptabelt
at modtage sociale ydelser, som
man ikke er berettiget til i 2010.
– er skeptiske.
– ac
a
accepterer
cce
ccept
ep
ptte
errer
er det
d slet ikke.
– ac
a
accepterer
cce
cept
ep
pttte
erer
er
er piratpir
irat
at atko
k
op
piie
errin
ing ti
ttil
il salg
ssa
alg.
llg
g.
kopiering
salg.
AF MÆNDENE
– synes, at det er ok at sælge
øl til en person på 14 år.
– fandt det totalt uacceptabelt
at modtage sociale ydelser, som
m
man ikke er berettiget til i 2000.
AF KVINDERNE
KVINDER
ERNE
N
me
ene
ne at det er totaltt
ner,
– mener,
ua
u
acc
ccep
eptta
a
abelt
at anme
elde
ld
de
uacceptabelt
anmelde
en for
fo
orr h
øjj genanskaffelsesø
genansk
kaff
ffelse
ffel
ellse
e
sess-en
høj
værd
væ
rdi til
til forsikringsselskabet.
ti
fo
ors
rsik
ik
krin
riing
ng ss
ngss
ssel
elsk
sk a
ab
bet
et .
værdi
– aff mændene
mæn
æ dene synes, at det er ok at lade
børn
selv
sine b
sine
si
ørn under 13 arbejde lønnet,
ør
l
om
o
md
et strengt
et
str
tren
engt taget er ulovligt.
ulovli
det
INFOGRAFIK / HENRIK KIÆR
F Indberetning (... ) var
tidligere noget, som
man selv skulle, og der
var derfor større mulighed for at snyde.
Jørgen Goul Andersen, professor ved
Institut for Statskundskab
på Aarhus Universitet
Socialt bedrageri vinder accept
Men mens moralen er styrket, når det gælder
KILDE: BERLINGSKE RESEARCH
skattesnyd, går det den stik modsatte vej med
hensyn til at modtage sociale ydelser, som
man ikke er berettiget til.
»Selv om det skal understreges, at accepten
fortsat er meget lav, er det her gået den modsatte vej. Og det kan man undres over, når man
tænker på det massive fokus, der har været på
socialt bedrageri og på pligten til at arbejde,«
forklarer Jørgen Goul Andersen.
Men noget af den offentlige diskussion
om social snyd drejer sig ikke kun om moral.
Uklare eller forældede regler spiller også en
rolle.
»Hvornår er man egentlig samlevende?
Eksempelvis når man møder en kæreste, og
det måske eller måske ikke bliver til noget
– hvor mange gange må man overnatte? Og
hvor meget må fraskilte lave sammen for
fælles børn, som de modsat tidligere ofte vil
have fælles forældremyndighed over? Her
kan reglerne skabe tvivlstilfælde og muligheder for overtrædelser, uden at det bunder
i ond vilje. Samtidig er der store økonomiske
tilskyndelser for dem, der måtte fristes til at
omgå reglerne. Reglerne for enlige forældre
giver problemer i mange lande,« siger Jørgen
Goul Andersen.
Selv om de fleste danskere ikke tolererer,
at man tager mod sociale ydelser, som man
ikke har ret til, mener Jørgen Goul Andersen,
at holdningerne bliver mere nuancerede, jo
mere konkret situationen bliver. B
Kontrol. Trods en holdningsændring i befolkningen snydes der forsat i skat mange millioner blandt
private. SKAT lancerer derfor en landsdækkende kontrolindsats, for at fange de værste snydere.
Nu sætter Skat hårdt mod hårdt
Af Michael Friislund
// [email protected]
Ikke alle former for elitesport belønnes med
sponsorater og medaljer. En undersøgelse
foretaget i Rockwool Fonden, som bliver offentliggjort i dag, viser, at skattesnyd er gået fra
at være en folkesport til at være en elitesport.
Og selv om antallet af skattesyndere vurderes til at være faldet markant de sidste årtier,
bliver der fortsat fusket for store millionbeløb
– også blandt private. Skat har de seneste år haft
gang i en række projekter i flere regioner, hvor
man har undersøgt private danskere med høje
fradrag, og her har udbyttet været stort.
»I Midtjylland alene fik vi i 2008 hentet 55
mio. kr. fra 1.700 borgere, og de samme tal begynder at tegne sig for skatteåret 2009 - og vi ser
lignende tendenser i andre regioner. Vi kigger
mest efter folk, som har store fradrag, og det viser sig faktisk, at omkring hver anden bevidst
eller ubevidst har indberettet et forkert fradrag,«
forklarer Jens Buch, specialkonsulent i Skat.
Skatvil nu de sidste syndere til livs, og har
i 2011 igangsat en række initiativer, som skal
ramme de private, der fortsat snyder.
»Vi har efterhånden udelukket en masse muligheder for fejl og snyd med skatten, så vi ved,
hvad vi skal kigge efter,« forklarer Jens Buch, som
fra den 1. maj skal koordinere en landsdækkende kontrol af danskere med store fradrag.
Snød sig til 32.000 kr. i befordring
Selv om Skat har fjernet de fleste muligheder
for at snyde og indledt jagten på dem, som
fortsat gør det, er der stadig nogle, som slipper
af sted med snyderiet. Berlingske har snakket
med Bjarne på 29 som i næsten to år fik 32.000
kr. årligt i uberettiget befordringsfradrag. Han
boede hjemme hos forældrene på Lolland, og
da han fik job og bolig i København, valgte
han ikke at melde det til myndighederne.
»Jeg boede på et lille værelse på tolv kvadratmeter til 4.000 kr. om måneden, og jeg arbejdede kun deltid, så pengene faldt på et tørt
sted,« forklarer Bjarne, som dog indrømmer, at
mange af pengene blev brugt på fest og byture.
Ifølge Bjarne, er det hverken unormalt eller
uacceptabelt i hans omgangskreds at hente lidt
ekstra fra staten, hvis man kan.
»Så længe det ikke går ud over enkeltpersoner, så har jeg ikke dårlig samvittighed. Jeg ved
jo godt, at det er samfundet, som betaler, men
det er jo ikke noget, som folk mærker, »forklarer
Bjarne, som ikke ønsker sit efternavn i avisen.
Bjarne bor i dag i Sverige. B