Document 311403

PRÍRUČKA 4/2014
DÚ/F002-A/v1/1-1
ZÁZNAM O ZMENÁCH
Číslo
zmeny
Dátum
účinnosti
Dôvod
Zmeny
na str.
Vykonal
2/83
PRÍRUČKA 4/2014
OBSAH
Názov
Titulná strana
Záznam o zmenách
Obsah
1. Skratky a definície a súvisiaca dokumentácia
1.1
Skratky
1.2
Definície
1.3
Vstupy
1.4
Výstupy
1.5
Súvisiaca dokumentácia
2. Všeobecné ustanovenia
Politika SAFA
2.1
SAFA koordinátor
2.2
Povinnosti a zodpovednosti SAFA koordinátora
2.3
Povinnosti a zodpovednosti SAFA inšpektora
2.4
3. Inšpektori SAFA
Základné predpoklady
3.1
Počiatočná kvalifikácia
3.2
Pokračujúca kvalifikácia
3.3
Menovanie inšpektora
3.4
Odvolanie inšpektora
3.5
Záznamy inšpektora
3.6
Výcviková organizácia SAFA
3.7
Schválenie výcvikovej organizácie tretej strany
3.8
Schválenie výcvikovej organizácie Dopravným úradom
3.9
3.10
Schválenie výcvikovej organizácie prebratím výsledkov
3.11
Schválenie výcvikovej organizácie EASA
3.12
Ukončenie schvaľovacieho procesu
3.13
Oznámenie o schválení organizácie tretej strany
3.14
Overenie náležitostí obnovovacieho výcviku
3.15
Opakované schválenie výcvikovej organizácie
3.16
Postup pri opakovanom schvaľovaní
3.17
Odborný výcvik v reálnej prevádzke – On the job training (OJT) / vedúci SAFA
inšpektor (SAFA Senior Inspector)
3.18
Odborný výcvik v reálnej prevádzke poskytovaný zahraničným vedúcim (senior)
inšpektorom
3.19
Postup pri schvaľovaní vedúceho (senior) inšpektora
3.20
Postup pri schvaľovaní zahraničného vedúceho (senior) inšpektora
3.21
Postup pri schvaľovaní interného vedúceho (senior) inšpektora
3.22
Menovanie vedúceho (senior) inšpektora
3.23
Udržiavanie kvalifikácie vedúceho (senior) inšpektora
4. Plánovanie
4.1
Zdroje informácií
4.2
Zaradenie lietadla do kontroly
Číslo str.
1
2
3
6
6
6
6
7
7
10
10
10
10
12
13
13
13
15
16
16
16
16
17
18
19
19
19
19
19
20
20
21
22
23
23
24
24
24
25
25
25
3/83
PRÍRUČKA 4/2014
Názov
4.3
Formy selekcie objektu kontroly
4.4
Postupy na vykonanie kontroly
5. Výkon
5.1
Všeobecne
5.2
Status legislatívy a notifikácií
5.3
Záznamy prevádzkovateľa
5.4
Zoznam kontrolných prvkov (checklist)
5.5
Priorita kontrolných prvkov pri inšpekciách s krátkym časom medzi pristátím
a odletom lietadla (shot turnaround procedure)
5.6
Kategorizácia nálezov, opatrenia (follow-up)
5.7
Postup pri kontrole
5.8
Identifikácia inšpektorov
5.9
Odmietnutie vstupu na palubu
5.10
Uzemnenie lietadla
5.11
Zákaz/obmedzenie letov do SR
5.12
Zápis do interných záznamov
5.13
Zápis do iných záznamov
6. SANA inšpekcie
6.1
Výkon SANA inšpekcií
7. Zhromažďovanie informácií podľa článku 3 smernice 2004/36/CE
7.1
Bezpečnostné informácie
7.2
Informácie o opatreniach prijatých po inšpekcii na odbavovacej ploche
7.3
Informácie týkajúce sa prevádzkovateľa
8. Uchovávanie záznamov
8.1
Záznamy o vykonanej kontrole
9. Výmena informácií
9.1
Štatistické údaje
9.2
Spolupráca s odbormi leteckého úradu po prijatí správy o vykonaní SAFA kontroly na
lietadle zapísanom v registri lietadiel SR
9.3
Vyhodnotenie nálezov udelených lietadlám zapísaným v registri lietadiel SR
10. Záverečné ustanovenia
10.1
Overovanie procesu
10.2
Platnosť a účinnosť
Prílohy
1 Zoznam letísk a kontaktné údaje
2 Zoznam schválených SAFA inšpektorov
3 Vzor – Menovanie a rozsah oprávnenia SAFA inšpektora
4 Zoznam výcvikových organizácií tretích strán schválených LU SR
5 Vzor – Plán opakovanej odbornej výučby a výcviku školení SAFA inšpektorov
6 Vzor –SAFA inspector log
7 Vzor – Schvaľovací list SAFA TO organizácie
8 Vzor – Oznamovací list prevádzkovateľovi
9 Vzor – Oznamovací list príslušnému úradu prevádzkovateľa
10 Vzor – Oznámenie verejnosti na zahraničných leteckých prevádzkovateľov
11 Vzor – Mesačná správa/evidencia korešpondencie
Číslo str.
26
30
31
31
31
32
32
33
33
34
36
37
38
39
39
39
40
40
45
45
45
45
47
47
48
48
48
48
50
50
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
65
4/83
PRÍRUČKA 4/2014
12 Vzor – Záznam zo SANA inšpekcie (SANA POI)
13 Vzor – Kontrolný zoznam na opakované schválenie výcvikovej organizácie tretej
strany
14 Vzor – Kontrolný zoznam na overenie obnovovacieho výcviku
15 Vzor – SAFA senior inspector qualification questionnare
16 Vzor – Kvalifikačné požiadavky na vedúceho (senior) SAFA inšpektora
17 Vzor – Letter of acceptance
18 Vzor – Menovací dekrét vedúceho (senior) SAFA inšpektora
19 Vzor – Príkaz na uzemnenie lietadla
20 Vzor – Preparation Checklist
21 Vzor – Sprievodné opatrenie SAFA reportu
22 Vzor – SAFA Ramp Inspection Form
66
67
69
71
73
75
76
77
79
80
83
5/83
PRÍRUČKA 4/2014
1
SKRATKY A DEFINÍCIE
1.1
Skratky
Skratka
LPS
EASA
ECCAIRS
CAT
EU
GM
ATS/LPS
OJT
UTC
SOD
MMEL
SAFA
SANA
SR
Anglické znenie
Air Traffic Service
European Aviation Safety Agency
European Co-ordination centre for
Accident and Incident Reporting
Systems
Commercial Air Transport
European union
Guidance material
Air Traffic Service
On the Job Training
Universal time coordinated
Mater minimum equipment list
Safety Assessment of Foreign
Aircraft
Safety Assessment of National
Aircraft
Slovak Republic
Slovenské znenie
Letové prevádzkové služby
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Databáza ECCAIRS
Obchodná letecká doprava
Európska únia
Poradenský materiál
Letové prevádzkové služby
Výcvik v reálnej prevádzke
Koordinovaný svetový čas
Štátny odborný dozor
Základný zoznam minimálneho vybavenia
Bezpečnostné posúdenie zahraničných
lietadiel
Bezpečnostné posúdenie národných
lietadiel
Slovenská republika
Poznámka: Skratky organizačných útvarov v texte sú použité v súlade s platným organizačným
poriadkom Dopravného úradu.
1.2
Definície
1.2.1
Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach Dopravného úradu sa pod
pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie v ženskom
rode, tým však nie je dotknuté ženské pohlavie. Implementáciu rodovej rovnosti
v podmienkach Dopravného úradu upravuje samostatný interný predpis.
Dopravný úrad vydáva túto príručku za účelom plnenia platnej legislatívy v rámci
programu SAFA.
1.3
Vstupy
a) legislatívne požiadavky1
1
napr. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov
používajúcich letiská spoločenstva, Smernica Komisie 2008/49/ES zo 16. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa
príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o kritériá na vykonávanie inšpekcií na
odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva, Smernica č. 9/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácii Slovenskej Republiky o odbornej spôsobilosti zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej
republiky vykonávajúcich inšpekciu na odbavovacej ploche v rámci štátneho odborného dozoru v civilnom
letectve.
6/83
PRÍRUČKA 4/2014
1.4
Výstupy
a) POI – „Proof of inspection“ – záznam o vykonaní inšpekcie s uvedením
identifikačných údajov o kontrolovanom lietadle a prevádzkovateľovi,
zoznamom kontrolovaných prvkov a nedostatkov zistených pri kontrole. Kópia
tohto záznamu je ponechaná na palube kontrolovaného lietadla (spravidla ju
preberá kapitán lietadla), príloha č. 22 tejto príručky.
b) „SAFA/SANA Ramp Inspection Report“ – oficiálny záznam o vykonanej
inšpekcii vložený do centralizovanej databázy.
c) Hodnotenie a prijatie/neprijatie nápravných opatrení (zahraničný a domáci
prevádzkovatelia) .
1.5
Súvisiaca dokumentácia
1.5.1
Interné predpisy
a) Organizačný poriadok Dopravného úradu v platnom znení (ďalej len „organizačný
poriadok“)
b) Podpisový poriadok Dopravného úradu v platnom znení
c) Registratúrny poriadok a registratúrny plán Dopravného úradu v platnom znení
(ďalej len „registratúrny poriadok a registratúrny plán“)
d) Smernica – Vzdelávanie a výcvik zamestnancov v platnom znení (ďalej len
„smernica o vzdelávaní a výcviku“)
1.5.2
Externé dokumenty
a) európske:
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o
bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská spoločenstva (ďalej len
„Smernica č. 2004/36/ES“)
2. Smernica Komisie 2008/49/ES zo 16. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa
príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o
kritériá na vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich
letiská Spoločenstva (ďalej len „smernica č. 2008/49/ES“)
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na
zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú
letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému (ďalej len „nariadenie č.
768/2006“)
4. Nariadenie Komisie (ES) č. 351/2008 zo 16. apríla 2008, ktorým sa vykonáva
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o stanovenie
priorít inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská
Spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 351/2008“)
7/83
PRÍRUČKA 4/2014
5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra
2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov,
ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva,
a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho
leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (ďalej len
„nariadenie č. 2111/2005“)
6. Rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA č. 2008/001/S z 29. septembra 2008,
ktorým sa vydáva poradenský materiál na kvalifikáciu SAFA inšpektora (ďalej
len „rozhodnutie č. 2008/001/S)
7. Rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA č. 2012/001/S z 27. júla 2012, ktorým
sa vydáva poradenský materiál pre postupy SAFA inšpekcie na odbavovacej
ploche (ďalej len „rozhodnutie č. 2012/001/S)
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných
pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre
bezpečnosť letectva (ďalej len „nariadenie č. 216/2008“)
b) národné:
1. Nariadenie vlády SR č. 266/2006 Z. z. z 3. mája 2006 o bezpečnosti lietadiel
tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky (ďalej len
„NV č. 266/2006)
2. Nariadenie vlády SR č. 530/2008 Z. z. z 26. novembra 2008, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti
lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
(ďalej len „NV č. 530/2008)
3. Smernica č. 9/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej
Republiky o odbornej spôsobilosti zamestnancov Leteckého úradu Slovenskej
republiky vykonávajúcich inšpekciu na odbavovacej ploche v rámci štátneho
odborného dozoru v civilnom letectve (ďalej len „smernica ministerstva č.
9/2009“)
4. Smernica č. 25/2007 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky z 25.6.2007 o vykonávaní štátneho odborného dozoru v civilnom
letectve a o preukaze inšpektora povereného vykonávať štátny odborný dozor v
civilnom letectve (ďalej len smernica č. 25/2007)
5. Zákon č. 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „letecký zákon“)
6. Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“)
c) medzinárodné:
1. Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve
2. ICAO Annex 1-18
1.5.3
Súvisiace záznamy:
1. Interné formuláre
a) F005-B Menovanie a rozsah oprávnenia SAFA inšpektora
b) F006-B SAFA Inspector LOG
c) F007-B Oznámenie verejnosti na zahraničných leteckých prevádzkovateľov
8/83
PRÍRUČKA 4/2014
d) F009-B Kontrolný zoznam na opakované schválenie výcvikovej organizácie
tretej strany
e) F010-B Kontrolný zoznam na overenie obnovovacieho výcviku
f) F011-B SAFA senior inspector qualification questionnare
g) F012-B Kvalifikačné požiadavky na vedúceho (senior) SAFA inšpektora
h) F013-B Letter of Acceptance
i) F014-B Menovací dekrét vedúceho (senior) SAFA inšpektora
j) F015-B Príkaz na uzemnenie lietadla
k) F026-B Preparation checklist
l) F027-B Sprievodné opatrenie SAFA reportu
m) F078-B Záznam zo SANA inšpekcie/SANA proof of evidence of inspection
(SANA POI)
2. Externé formuláre
a) SAFA Ramp Inspection Form
9/83
PRÍRUČKA 4/2014
2
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1
Politika SAFA
2.1.1
Skratka SAFA pochádza z anglického názvu „Safety Assessment of Foreign Aircraft",
čo v preklade znamená „Bezpečnostné posúdenie zahraničných lietadiel".
2.1.2
SAFA program je jedným zo strategických nástrojov Európskeho spoločenstva na
zvýšenie bezpečnosti svojich občanov cestujúcich lietadlami alebo žijúcimi v blízkosti
letísk ako aj celkového zvýšenia bezpečnosti civilného letectva v Európskej únii (EU).
2.1.3
Základnou úlohou SAFA programu je účinné uplatňovanie medzinárodných
bezpečnostných štandardov v EU prostredníctvom harmonizovaných pravidiel a
postupov inšpekcií hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej
ploche, ktoré pristávajú na letiskách členských štátov EU, Islandu, Nórska, Švajčiarska
u iných krajín zúčastnených na dohode „SAFA Working Arrangement with EASA".
2.1.4
Za účelom zachovania jednotnej vysokej úrovne bezpečnosti civilného letectva v
Európe, boli na výkon SAFA inšpekcií ako základ prijaté medzinárodné bezpečnostné
normy obsiahnuté v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve,
podpísanom v Chicagu 7. decembra 1944, známom ako „Chicagský dohovor".
2.2
SAFA koordinátor
2.2.1
V štruktúre Dopravného úradu je SAFA koordinátor zaradený v sekcii letovej
prevádzky tak, ako je uvedené v organizačnom poriadku.
2.2.2
SAFA koordinátor je právoplatným SAFA inšpektorom. Ďalší SAFA inšpektori sú
primárne zaradení na odboroch sekcie letovej prevádzky a SAFA inšpekcie vykonávajú
priebežne podľa potreby a dostupnosti.
2.2.3
SAFA koordinátor pri svojich kontrolách úzko spolupracuje aj s inými odbormi
Dopravného úradu, napríklad odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva, ak to
povaha individuálnej kontroly vyžaduje.
2.2.4
Vo vzťahu k ostatným zložkám leteckého úradu a tretím stranám vystupuje program
SAFA prostredníctvom SAFA koordinátora.
2.3
Povinnosti a zodpovednosti SAFA koordinátora
2.3.1
Základnou úlohou SAFA koordinátora je výkon kontrol zahraničných prevádzkovateľov
(tretích štátov, ale aj komunitných) na odbavovacích plochách letísk SR v súlade
s medzinárodnými dohodami, bezpečnostnými štandardmi a platnou legislatívou
Európskeho spoločenstva a SR v tejto oblasti (pozri 1.5.2 Externé dokumenty). Ďalšou
úlohou SAFA koordinátora je výkon kontrol domácich prevádzkovateľov na
odbavovacích plochách letísk SR. Tieto kontroly, známe pod skratkou SANA (Safety
Assessment of National Aircraft) majú za cieľ bezpečnostné ohodnotenie lietadiel
zapísaných v Registri lietadiel SR podľa kritérií SAFA, za účelom zosúladenia
domácich prevádzkovateľov s požiadavkami SAFA.
SAFA koordinátor takisto koordinuje odstránenie nálezov zistených pri inšpekcii
hodnotenia bezpečnosti lietadiel zapísaných v registri lietadiel SR na odbavovacích
2.3.2
10/83
PRÍRUČKA 4/2014
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.3.16
2.3.17
plochách letísk mimo územia SR. Pri tejto činnosti spolupracuje s inými odbormi
Dopravného úradu, Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo"), prevádzkovateľom kontrolovaného lietadla,
národným SAFA koordinátorom alebo koordinátorom pre národných prevádzkovateľov
krajiny, kde bola kontrola vykonaná, Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva
(ďalej len „EASA"), ak je to potrebné, s Európskou komisiou, prípadne s inými
zložkami činnými v civilnom letectve.
SAFA koordinátor všetky záznamy o vykonaní inšpekcie vkladá do centralizovanej
SAFA databázy, ktorej výstupy sú pravidelne vyhodnocované EASA a vo forme
opatrení prispievajú k zaisteniu bezpečnosti v civilnom letectve.
SAFA koordinátor priebežne vkladá do centralizovanej SAFA databázy aj záznamy
o vykonaných SANA inšpekciách. Je zodpovedný za to, že záznamy o inšpekciách
podľa článku 3.1 nariadenia č. 768/2006/ES sú vložené do databázy načas (najneskôr do
15 pracovných dní, ako to stanovuje odsek 4.4 prílohy k smernici č. 2008/49/ES).
Vzhľadom na svoje možnosti, SAFA v prípade potreby poskytuje súčinnosť iným
zložkám Dopravného úradu a ministerstva pri lokalizácii, uzemňovaní alebo inej
kontrolnej činnosti zahraničných, ale aj domácich prevádzkovateľov.
SAFA svojimi operatívnymi prostriedkami získava ďalšie informácie o zahraničných a
domácich prevádzkovateľoch, ktoré analyzuje a prijíma/navrhuje opatrenia, ak je to
potrebné.
Koordinuje prioritizáciu inšpekcií v súlade s článkom 2 nariadenia č. 351/2008.
Zabezpečuje výcviky pre SAFA inšpektorov (počiatočný teoretický a praktický, výcvik
v reálnej prevádzke / OJT, obnovovací výcvik) a všetky výcviky, ktoré spadajú do
pôsobnosti SAFA programu zvyšujúce odbornú spôsobilosť a kvalifikáciu SAFA
inšpektorov. Sleduje a zabezpečuje, aby všetci SAFA inšpektori vždy spĺňali
kvalifikačné kritéria. V prípade, ak zistí nezrovnalosti medzi výcvikovými
požiadavkami a aktuálnym stavom kvalifikácie inšpektora, je SAFA koordinátor
povinný zastaviť výkon SAFA inšpektora.
Zastupuje SR v odborných komisiách ESSG (European SAFA Steering expert Group)
a ASC (Air Safety Committee).
Zabezpečuje a koordinuje medzinárodný výmenný program SAFA inšpektorov
(Exchange Programme).
Pripravuje podklady na spracovanie výročnej správy Dopravného úradu.
Zabezpečuje implementáciu novej legislatívy a postupov medzi všetkých SAFA
inšpektorov.
Usporadúva pravidelné stretnutia inšpektorov za účelom spoločnej diskusie a výmeny
poznatkov a skúseností z jednotlivých inšpekcií.
Spravuje prístupy jednotlivých užívateľov (inšpektorov leteckého úradu a zástupcov
prevádzkovateľov) do centralizovanej SAFA databázy spravovanej agentúrou EASA.
V prípade štandardizačných auditov EASA je menovaný koordinátorom týchto auditov
a je povinný v plnom rozsahu spolupracovať s audítormi pri výkone auditov.
Pripravuje ročný plán inšpekcií.
Podľa článku 5 smernice č. 2004/36/ES sa podieľa na vzájomnej výmene informácií
(odsek 5.1), bez meškania poskytne Komisie a tiež oprávneným orgánom členských
štátov a agentúre EASA všetky štandardné správy, tzv. Standard Report (odsek 5.2), bez
meškania informuje Komisiu, členské štáty a agentúru EASA o akejkoľvek potenciálnej
hrozbe pre bezpečnosť (odsek 5.3).
11/83
PRÍRUČKA 4/2014
2.3.18 Zabezpečuje komunikáciu medzi prevádzkovateľmi a dotknutými úradmi v rámci
odstraňovania nálezov zistených pri inšpekciách (follow-up actions) prostredníctvom
centralizovanej SAFA databázy alebo iným spôsobom (napr. e-mailom, poštou).
2.3.19 Vystupuje ako hlavná kontaktná osoba v prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa
SAFA inšpekcií.
2.4
Povinnosti a zodpovednosti SAFA inšpektorov
2.4.1
Kontroly na odbavovacej ploche vykonávajú viacerí inšpektori, minimálne však dvaja,
každý v rozsahu svojich kompetencií stanovených v Menovanie a rozsah oprávnenia
SAFA inšpektora (ďalej len „menovací dekrét“) (príloha č. 3). Nakoľko každý SAFA
inšpektor absolvoval rovnaký základný teoretický a praktický výcvik, môžu inšpektori v
obzvlášť odôvodnených prípadoch konať nad rámec kompetencií uvedených vo svojom
Menovacom dekréte, avšak v žiadnom prípade nesmú prekročiť kompetenčný rámec
daný platnou legislatívou v civilnom letectve.
Inšpektori pracujú v tzv. kontrolných skupinách, v ktorej je vždy jeden inšpektor určený
SAFA koordinátorom ako vedúci kontrolnej skupiny (v prípade, že SAFA koordinátor
je členom kontrolnej skupiny, je zároveň aj vedúcim kontrolnej skupiny). V prípade, že
k takémuto určeniu nedošlo, vedúci kontrolnej skupiny je inšpektor vykonávajúci
kontrolu položiek „A" z kontrolného zoznamu SAFA inšpekcie. Ak kontrolnú skupinu
tvoria len inšpektori položiek „B“ a „C“, je vedúcim kontrolnej skupiny inšpektor
vykonávajúci kontrolu položiek „B“.
Inšpektori SAFA pri svojich kontrolách dbajú predovšetkým na dodržiavanie
bezpečnostných štandardov a v prípade zistení, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
bezpečnosť leteckej prevádzky majú povinnosť trvať na ich odstránení tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť cestujúcej verejnosti. Za týmto účelom majú SAFA inšpektori
právo predmetný let obmedziť alebo úplne zakázať.
Inšpektori SAFA majú povinnosť zaobchádzať s údajmi získanými pri svojej činnosti
ako s dôvernými.
SAFA inšpektori majú prístup do centralizovanej SAFA databázy , tzv. NAA User, bez
možnosti modifikovať a vkladať záznamy z inšpekcií.
Do databázy majú prístup aj iní inšpektori Dopravného úradu (nie kvalifikovaní SAFA
inšpektori), ktorí výstupy z databázy používajú ako pomocný nástroj pri vykonávaní
dohľadu nad domácimi prevádzkovateľmi.
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
12/83
PRÍRUČKA 4/2014
3
INŠPEKTORI SAFA
Všetky fázy výcviku kandidáta na SAFA inšpektora prebieha v plnom súlade so smernicou č.
2008/49/ES a prílohou k rozhodnutiu č. 2008/001/S (GM for the Qualification of SAFA
Inspectors).
3.1
Základné predpoklady
3.1.1
Kandidát na SAFA inšpektora musí byť osoba spĺňajúca predpoklady:
a) je osobou poverenou ministerstvom vykonávaním štátneho odborného dozoru a
spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa prílohy II smernice č. 2008/49/ES, odsek
2.3.1.
b) spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa bodu 5 prílohy rozhodnutia č. 2008/001/S:
•
•
•
požiadavky na vzdelanie a prax za posledných 5 rokov:
1. úspešne ukončené 3-ročné pomaturitné vzdelanie a následne
minimálne 2 ročná prax v letectve v oblasti prevádzky lietadiel,
údržby, licencovaní posádok alebo
2. je
alebo
bol
držiteľom
preukazu
spôsobilosti
obchodného/dopravného pilota a vykonával túto činnosť minimálne
2 roky alebo
3. je alebo bol držiteľom preukazu spôsobilosti palubného inžiniera
a vykonával túto činnosť minimálne 2 roky alebo
4. vykonával činnosť palubného sprievodcu v obchodnej leteckej
preprave minimálne 2 roky alebo
5. je alebo bol držiteľom preukazu spôsobilosti technika údržby
a vykonával túto činnosť minimálne 2 roky alebo
6. úspešne ukončil odborný výcvik v oblasti leteckej prepravy
nebezpečného tovaru a následne získal 2 ročnú prax a skúsenosti
v tomto odbore alebo
7. úspešne ukončil 3-ročné pomaturitné letecké vzdelanie;
aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni bežnej konverzácie, znalosť
leteckej terminológie;
osobnostné predpoklady, zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť pri
rozhodovaní, nestrannosť a diskrétnosť pri plnení úloh.
c) spĺňa kvalifikačné požiadavky podľa článku 5 smernice ministerstva,
3.2
Počiatočná kvalifikácia
3.2.1
SAFA inšpektor Dopravného úradu musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
a) je štátnym zamestnancom,
b) je osobou poverenou ministerstvom vykonávaním štátneho odborného dozoru,
c) absolvoval odbornú výučbu a výcvik podľa článku 2.3.2 prílohy k smernici č.
2008/49/ES a postupov pre výcvik uvedených v prílohe k rozhodnutiu výkonného
13/83
PRÍRUČKA 4/2014
riaditeľa EASA 2008/001/S vo výcvikovej organizácii SAFA. Počiatočný výcvik
môže byť poskytnutý výcvikovou organizáciou, ktorá je súčasťou leteckého úradu
alebo výcvikovou organizáciou tretej strany. Výcviková organizácia musí byť
schválená podľa prílohy rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA ED 2008/001/S.
Zoznam schválených výcvikových organizácií tretích strán, ktoré Dopravný úrad
používa na splnenie článku 6 smernice 9/2009 ministerstva, je uvedený v prílohe č.
4 tejto príručky.
3.2.2
Schéma počiatočného výcviku:
a) Počiatočný teoretický výcvik
Cieľom výcviku je oboznámiť inšpektorov s legislatívnym rámcom SAFA programu,
samotnou inšpekciou, kategorizáciou nálezov, follow-up postupmi (postupy, ktoré sú
vykonávané po samotnej inšpekcii). Dĺžka trvania výcviku nesmie byť kratšia ako tri dni
a musí obsahovať všetky položky osnovy uvedené v prílohe 1 ku GM Inspector Qualification.
b) Praktický výcvik
Cieľom výcviku je nacvičiť si techniku inšpekcie a špecifických odborných (praktických)
oblastí, kde je potrebná vysoká koncentrácia, sústredenosť a čas, takže by nemal prebiehať
v reálnej prevádzke, ale v inom prostredí, napr. lietadlo v hangári.
Ak sa z rôznych dôvodov uskutočňuje v prevádzke, musí byť zvolený let / lietadlo
s dostatočným časom medzi príletom a odletom a posádka musí byť informovaná o výcviku
inšpektorov.
Dĺžka trvania výcviku nesmie byť kratšia ako 1 deň a musí obsahovať všetky položky osnovy
uvedené v prílohe 2 ku GM Inspector Qualification.
c) Výcvik v reálnej prevádzke / On the Job Training (ďalej len „OJT“)
Cieľom výcviku je nacvičiť si techniku inšpekcie v reálnej prevádzke spojenej
s individuálnou povahou každej inšpekcie.
Nasleduje len po úspešnom absolvovaní počiatočného teoretického a praktického výcviku.
Je poskytovaný len vedúcim inšpektorom (Senior Inspector).
Rozsah oprávnenia vedúceho inšpektora musí byť zhodná s rozsahom oprávnenia, na ktoré je
inšpektorovi (kandidátovi) poskytovaný OJT.
Počas OJT má byť zabezpečený čo najširší záber rôznorodých prevádzok (EU
prevádzkovatelia, tretie krajiny, rozličné typy lietadiel, konfigurácie PAX vs cargo/combi,
CAT, všeobecné letectvo, rôzne doby obrátky – turnaround, ...)
OJT je zložený z dvoch častí:
1. „Pozorovateľ“ (Observation)
Inšpektor (kandidát) musí vykonať minimálne šesť inšpekcií ako pozorovateľ, čo
znamená, že sleduje a vykonáva inšpekciu spolu s vedúcim (Senior) inšpektorom.
Zúčastňuje sa ako pozorovateľ na celom procese zahŕňajúcom prípravu, reportovanie
a follow-up fázy),
2. „Pod dozorom“ (Under Supervision)
Inšpektor (kandidát) začína vykonávať inšpekcie postupne samostatne pod dozorom
a vedením vedúceho (Senior) inšpektora. Minimálny počet vykonaných inšpekcií pod
dozorom v rámci OJT je šesť.
OJT musí obsahovať všetky položky osnovy uvedené v bode 26 GM Inspector Qualification
a vedúci inšpektor musí ako výstup vyplniť kontrolný zoznam (checklist), ktorý tvorí prílohu
3 ku GM Inspector Qualification.
14/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.3
Pokračujúca kvalifikácia
3.3.1
Dopravný úrad zabezpečuje pokračujúcu kvalifikáciu SAFA inšpektorov:
a) účasťou na opakovanej odbornej výučbe a výcviku pozostávajúcej z teoretickej
výučby v učebni výcvikovou organizáciou, ktorá je súčasťou Dopravného úradu
alebo organizáciou tretej strany schválenou podľa prílohy rozhodnutia výkonného
riaditeľa EASA 2008/001/S. Zoznam schválených výcvikových organizácií tretích
strán, ktoré Dopravný úrad používa na poskytovanie počiatočného teoretického,
praktického a obnovovacieho výcviku, je uvedený v prílohe č. 4 tejto príručky.
b) účasť na odbornej výučbe a výcviku sa požaduje
1. každé 3 roky alebo
2. podľa potreby, ak došlo k významným zmenám v SAFA programe, o
ktorých bude EASA informovať prostredníctvom SAFA Training Bulletinu
podľa bodu 35 prílohy k ED 2008/001/S,
c) do osnovy opakovanej odbornej výučby (obnovovacieho výcviku) podľa bodu 38
prílohy k ED 2008/001/S sa zahŕňa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nové/doplnené štandardy
Nový/doplnený SAFA inštruktážny (poradný) materiál
Zmeny v kategorizácii nálezov
Nové/vylepšené pomôcky informačných technológií
Nové prevádzkové metódy
Dôraz na prepojenie s európskymi procesmi (zoznam leteckých dopravcov,
ktorí podliehajú úplnému alebo čiastočnému zákazu prevádzky v rámci
Spoločenstva, autorizácia prevádzkovateľov tretích krajín)
7. Výstupy z vykonaných štandardizačných auditov SAFA
8. Výstupy z pravidelných správ o kvalite vydávaných EASA
9. Odporúčané postupy a skúsenosti
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
O dôležitých doplňujúcich otázkach a oblastiach, ktorým má byť venovaná pozornosť na
obnovovacích výcvikoch bude EASA informovať minimálne raz ročne v SAFA Training
Bulletin-e podľa bodu 40 prílohy k ED 2008/001/S.
Za významné zmeny podľa 3.3.1, písm. b) ods. 2 sa považujú zmeny podľa bodu 38
prílohy k ED 2008/001/S.
Vykonaním minimálneho počtu inšpekcií na ploche v každom 12-mesačnom
období od poslednej absolvovanej odbornej výučby a výcviku SAFA v počte
podľa bodu 42 prílohy k ED 2008/001/S, pokiaľ daný inšpektor nie je aj odborne
spôsobilým inšpektorom Dopravného úradu na letovú prevádzku alebo letovú
spôsobilosť lietadiel a nezúčastňuje sa na vykonávaní inšpekcií lietadiel
zapísaných v registri SR. Minimálnym počtom podľa bodu 42 sa rozumie 12 inšpekcií.
Plánovanie školení podľa 3.3.1 je uvedený v prílohe 5 tejto príručky. Tento plán sa
reviduje každých 6 mesiacov podľa 3.3.1, písm. b) ods. 2.
3.3.6 SAFA koordinátor kontroluje pokračujúcu spôsobilosť SAFA inšpektorov každých 12
mesiacov. Kontrola sa vykoná porovnaním záznamov podľa prílohy 6 tejto príručky s
aktuálnymi požiadavkami na spôsobilosť SAFA inšpektora. Ak kontrola záznamov podľa
prílohy 6 tejto príručky preukáže neplnenie požiadaviek podľa 2.3.1 až 2.3.3, SAFA
koordinátor:
15/83
PRÍRUČKA 4/2014
a) zaradí SAFA inšpektora do opakovanej odbornej výučby a výcviku revidovaním
plánu školení (príloha č. 5 tejto príručky),
b) ak je povaha zmeny požiadaviek na spôsobilosť SAFA inšpektora náhla a
absolvovanie odborného výcviku a školenia nie je možné uskutočniť plánovaným
spôsobom, SAFA koordinátor požiada vedenie Dopravného úradu o schválenie
mimoriadnej pracovnej cesty.
3.4
Menovanie inšpektora
3.4.1
Inšpektora SAFA menuje riaditeľ divízie civilného letectva po splnení základných
predpokladov a počiatočných kvalifikačných kritérií v zmysle smernice o vzdelávaní
a výcviku na základe návrhu SAFA koordinátora.
3.4.2
SAFA inšpektor sa menuje menovacím dekrétom podľa prílohy 3 tejto príručky.
3.4.3
Zoznam schválených SAFA inšpektorov je uvedený v prílohe č. 2 tejto príručky.
3.5
Odvolanie inšpektora
3.5.1
SAFA inšpektora odvoláva riaditeľ divízie civilného letectva na návrh SAFA
koordinátora.
SAFA koordinátor podá návrh na odvolanie SAFA inšpektora, ak ten nespĺňa požiadavky
uvedené v bodoch 3.1, 3.2, 3.3 tejto príručky.
V prípade rozviazania pracovného pomeru SAFA inšpektora s Dopravným úradom jeho
kvalifikácia a menovanie automaticky zaniká.
3.5.2
3.5.3
3.6
Záznamy inšpektora
3.6.1
Na kontrolu plnenia minimálneho počtu vykonaných inšpekcií v priebehu 12 mesiacov
(podľa bodu 42 k rozhodnutiu č. 2008/001/S) vedie SAFA koordinátor záznamy o SAFA
inšpektoroch podľa prílohy 6 tejto príručky.
3.7
Výcviková organizácia SAFA
3.7.1
Výcviková organizácia SAFA môže byť súčasťou Dopravného úradu alebo tretej strany.
3.7.2
Dopravný úrad nemá vytvorenú vlastnú výcvikovú organizáciu a na účely poskytnutia
kvalifikácie SAFA inšpektorom využíva výhradne služby ním schválených výcvikových
organizácií.
3.7.3
Organizácia tretej strany môže byť:
a) súčasťou oprávneného orgánu iného členského štátu,
b) samostatný subjekt.
3.7.4
Dopravný úrad musí zabezpečiť, aby sa odborná výučba a výcvik vykonávala v súlade
s príslušnou programovou osnovou, ktorú ustanovuje a uverejňuje EASA.
3.7.5
Schválenie výcvikovej organizácie je legislatívne upravené2.
3.7.6
Výcviková organizácia môže poskytovať:
2
napr. Smernica Komisie 2008/49/EC zo 16. apríla 2008, Nariadenie vlády SR 530/2008 z 26. novembra 2008,
Smernica č. 9/2009 ministerstva, Príloha k rozhodnutiu výkonného riaditeľa EASA ED 2008/001/S (EASA Guidance
material on the qualification of SAFA inspectors - Annex to ED Decision 2008/001/S
16/83
PRÍRUČKA 4/2014
a) Počiatočný teoretický výcvik (Initial theoretical training)
b) Počiatočný praktický výcvik (Initial practical training)
c) Obnovovací výcvik (Recurrent training)
3.8
Schválenie výcvikovej organizácie tretej strany
3.8.1
Pri schvaľovaní výcvikovej organizácie je potrebné preskúmať, zhodnotiť kvalitu a
porovnať súlad s kritériami stanovenými EASA nasledujúcich častí systému danej
organizácie:
a) Organizačná štruktúra, vybavenie a zariadenie
1. Výcviková organizácia musí mať schváleného manažéra, ktorý je
zodpovedný za súlad poskytovaného výcviku s technickými kritériami
stanovenými EASA.
2. Výcviková organizácia má k dispozícii dostatočný počet kvalifikovaných
pracovníkov na zabezpečenie výcviku.
3. Miesto výcviku (budovy, učebne) musí garantovať štandard a
ochranu pred poveternostnými podmienkami.
4. Pre praktický výcvik musí byť k dispozícii vhodné lietadlo na primeranú
dobu.
5. Učebne musia disponovať vhodnou prezentačnou technikou a vybavením.
b) Výcvikové metódy
1. Výcviková organizácia musí mať schválené postupy na vykonávanie
výcviku, podľa ktorých zaručuje zhodu s kritériami stanovenými EASA.
2. Výcvik je poskytovaný v anglickom jazyku za účelom osvojenia si
terminológie a frazeológie používanej pri vykonávaní SAFA inšpekcií.
3. Pred samotnou realizáciou výcviku zašle organizácia inštruktážny materiál
leteckému úradu (SAFA koordinátorovi) na posúdenie súladu obsahu s
aktuálnou osnovou stanovenou EASA.
4. Výcviková organizácia musí mať vyhotovený systém ohodnotenia
poskytovaného výcviku založeného na spätnej väzbe účastníkov vo forme
štandardizovaného formuláru.
c) Kvalifikačné požiadavky na inštruktorov - minimálne predpoklady na
výcvikového inštruktora (zahŕňajúce kvalifikačné požiadavky na SAFA
inšpektora):
1. vedomosti a prehľad o SAFA programe;
2. znalosť tréningových metód a techník;
3. inštruktor poskytujúci výcvik o položkách zo zoznamu kontrolovaných
prvkov pri inšpekcii a praktický výcvik musí spĺňať kvalifikačné
požiadavky na SAFA inšpektora a ovládať metodológiu SAFA inšpekcie
na odbavovacej ploche, ktorú nadobudol pri minimálne 30 SAFA
inšpekciách za uplynulých 5 rokov (buď ako inšpektor alebo pozorovateľ
pod vedením vedúceho inšpektora/Senior inspector);
4. inštruktor poskytujúci výcvik o všeobecnom SAFA programe a
o regulačnom rámci SAFA programu musí spĺňať požiadavku 2-ročnej
praxe v SAFA programe (inšpektor alebo Národný koordinátor, a pod.);
5. v rámci obnovovacieho výcviku musí inštruktor absolvovať minimálne raz
v priebehu 3 rokov výcvik organizovaný EASA (EASA workshop).
17/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.8.2
Výcviková organizácia musí mať vytvorený systém na sledovanie potrebnej kvalifikácie
jej inštruktorov.
3.8.3
Detailnú špecifikáciu požiadaviek na inštruktorov, výnimky a obnovovacie požiadavky
upravuje príloha k ED 2008/001/S (EASA GM on the qualification of SAFA inspectors Annex to ED Decision 2008/001/S).
3.8.4
Požiadavky na inštruktážny materiál pre účastníkov výcviku
a) Obsah inštruktážneho materiálu pre účastníkov výcviku musí byť v súlade s
osnovou stanovenou a publikovanou EASA.
b) Inštruktážny materiál musí byť aktuálny a musí obsahovať aj najčerstvejšie zmeny
a postupy v SAFA programe.
c) Výcviková organizácia musí mať vypracované inštruktážne (výcvikové) materiály,
ktoré prijme každý účastník výcviku.
3.8.5
Výcviková organizácia zabezpečí prístup k súboru právnych predpisov upravujúcich
SAFA program.
3.9
Schválenie výcvikovej organizácie Dopravným úradom
3.9.1
Na základe vyššie uvedených požiadaviek v článku 3.8 a v súlade s právnymi predpismi
upravujúcimi schvaľovanie výcvikovej organizácie je Dopravný úrad (SAFA koordinátor)
povinný vyžiadať si od výcvikovej organizácie prevádzkovú príručku (schválené postupy
organizácie/manuál), na základe ktorej overí a posúdi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
zodpovedného manažéra,
dostatočný počet inštruktorov na daný výcvik,
miesto, zariadenie a technické vybavenie,
výučbu v anglickom jazyku,
dostupnosť priestorov (lietadla) na praktický výcvik,
systém spätného ohodnotenia organizácie účastníkmi
štandardizovanom formulári.
výcviku
na
Na základe posúdenia informácií podľa bodu 3.9.1 je potrebné vyplniť formulár, ktorý je
prílohou číslo 4 k ED 2008/001/S / Appendix 4 to EASA GM on the qualification of
SAFA inspectors -Checklist for the evaluation of 3rd Party SAFA training organisation.
Ďalej Dopravný úrad overí a posúdi záznamy o všetkých inštruktoroch, ktorí sa budú na
výcviku podieľať, kde je potrebné overiť splnenie všetkých kvalifikačných predpokladov
a podmienok. Na základe posúdenia záznamov o inštruktoroch je potrebné vyplniť
formulár, ktorý je prílohou číslo 5 k ED 2008/001/S/Appendix 5 to EASA GM on the
qualification of SAFA inspectors - Checklist for the evaluation of SAFA training
instructors
Ďalej Dopravný úrad (SAFA koordinátor) overí súlad vypracovaných inštruktážnych
materiálov
pre
účastníkov
s osnovou vypracovanou EASA, ich aktuálnosť
a spracovanie. Na základe posúdenia inštruktážneho materiálu je potrebné vyplniť
formulár, ktorý je prílohou číslo 6 k ED 2008/001/S/Appendix 6 to EASA GM on the
qualification of SAFA inspectors - Checklist for the evaluation of the SAFA training
material.
Schvaľovanie výcvikovej organizácie tretej strany by malo prebiehať pred uskutočnením
daného výcviku, najneskôr však počas neho.
Ak schvaľovanie prebieha počas výcviku a vyskytnú sa nedostatky a nezhody s predpismi
upravujúcimi tento proces, je nutné celý výcvik absolvovať v inej organizácii s
opätovným schvaľovacím procesom.
18/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.9.7
3.9.8
Každý dodatočný výcvik musí byť schválený rovnakým postupom.
Dopravný úrad (SAFA koordinátor) požiada schvaľovanú výcvikovú organizáciu o
informácie o každej zmene týkajúcej sa položiek zo vstupného schvaľovacieho procesu
(ak sa k tomu nezaviaže výcviková organizácia sama vo svojich postupoch).
3.10
Schválenie výcvikovej organizácie prebratím výsledkov
3.10.1 Dopravný úrad (SAFA koordinátor) môže pri vlastnom schvaľovaní výcvikovej
organizácie použiť výsledky (kompletné alebo ich časti) schvaľovacieho procesu iného
kompetentného leteckého úradu.
3.10.2 Výsledky schvaľovacieho procesu iného kompetentného úradu musia byť podrobené
analýze a musí byť preukázaný súlad so všetkými požiadavkami a predpismi, ktoré
upravujú schvaľovací proces (viď vyššie uvedený postup uvedený v odsekoch a) až c)
článku 3.8.1).
3.10.3 Ak Dopravný úrad (SAFA koordinátor) vyhodnotí, že na riadne schválenie organizácie
nemá všetky potrebné podklady, vyžiada si tieto priamo od danej výcvikovej organizácie.
3.11
Schválenie výcvikovej organizácie EASA
3.11.1 Na požiadanie Dopravným úradom môže celý proces schvaľovania výcvikovej
organizácie vykonať EASA.
3.11.2 Žiadosť o vykonanie schvaľovacieho procesu je nutné podať do EASA 60 dní pred
plánovaným začatím výcviku.
3.11.3 Dopravný úrad je povinný o tom informovať aj výcvikovú organizáciu, ktorá bude
podliehať schvaľovaciemu procesu.
3.12
Ukončenie schvaľovacieho procesu
3.12.1 Schvaľovací proces je ukončený vydaním
a) schvaľovacieho listu podľa prílohy č. 7 tejto príručky,
b) vzorového schvaľovacieho listu výcvikovej organizácie, ak ten obsahuje
náležitosti listu podľa prílohy č. 7 tejto príručky.
3.13
Oznámenie o schválení organizácie tretej strany
3.13.1 Schvaľovací list (originál podpísaný riaditeľom divízie civilného letectva) je oficiálne
zaslaný danej organizácii na adresu uvedenú v jej prevádzkovej príručke do sídla
spoločnosti.
3.13.2 Schvaľovací list (originál podpísaný riaditeľom divízie civilného letectva) je založený do
schvaľovacej zložky danej organizácie v agende SAFA koordinátora.
3.13.3 Kópia schvaľovacieho listu spolu s oznámením o schválení organizácie je zaslaný do
EASA. Zoznam schválených organizácií je uvedený v prílohe č. 4 tejto príručky.
3.14
Overenie náležitostí obnovovacieho výcviku
3.14.1 Pre potreby obnovovacieho výcviku si Dopravný úrad (SAFA koordinátor) vyžiada
osnovu obnovovacieho výcviku danej výcvikovej organizácie a porovná ju s osnovou
stanovenou EASA.
19/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.14.2 Zároveň Dopravný úrad (SAFA koordinátor) overí, či súčasťou obnovovacieho výcviku
sú aj odborné odkazy uverejnené EASA v SAFA Training Bulletine, ktorý je vydávaný
minimálne raz ročne podľa bodu 40 prílohy k ED 2008/001/S.
3.14.3 Výsledky overovacieho procesu sú zapísané do prílohy č. 14 tejto príručky „Kontrolný
zoznam na overenie obnovovacieho výcviku“ (F010-B) a tento je založený do
schvaľovacej zložky danej výcvikovej organizácie u SAFA koordinátora.
3.14.4 Tento overovací proces nepodlieha oznamovacej povinnosti žiadnej zo zúčastnených
strán. Je vytvorený pre potreby Dopravného úradu. Môže byť vykonaný pred začatím
obnovovacieho výcviku, najneskôr však počas neho. Ak Dopravný úrad zistí
nezrovnalosti, požiada výcvikovú organizáciu o doplnenie chýbajúcich informácií pred
alebo priamo počas výcviku.
3.15
Opakované schválenie výcvikovej organizácie
3.15.1 Schválenie výcvikovej organizácie je platné 24 mesiacov.
3.15.2 Dopravný úrad (SAFA koordinátor) po uplynutí tejto doby vykoná opakované overenie a
vyhodnotí, či výcvik poskytovaný danou výcvikovou organizáciou je v súlade so
všetkými právnymi predpismi a požiadavkami EASA.
3.15.3 Opakované overenie môže byť vykonávané aj SAFA inšpektormi Dopravného úradu.
3.15.4 Hlavný dôraz pri opakovanom overovaní je kladený na zmeny, ktoré sa udiali v danej
výcvikovej organizácii za 24 mesiacov (nové priestory, budovy, inštruktážny materiál,
noví inštruktori, a pod.) a posúdenie ich súladu s predpismi.
3.16
Postup pri opakovanom schvaľovaní
3.16.1 Dopravný úrad (SAFA koordinátor) si od výcvikovej organizácie vyžiada
a)
b)
c)
d)
aktuálne vydanie prevádzkovej príručky (schválených postupov organizácie),
zoznam všetkých zmien vykonaných za uplynulých 24 mesiacov,
aktuálne znenie inštruktážnych materiálov,
zoznam a záznamy všetkých inštruktorov.
3.16.2 Po analýze poskytnutých materiálov sa na základe posúdenia zhody s platnými predpismi
vyplní „Kontrolný zoznam na opakované schválenie výcvikovej organizácie tretej strany“
(F009-B), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 13 tejto príručky.
3.16.3 Na zhodnotenie a posúdenie zhody s platnou osnovou inštruktážneho materiálu sa použije
„Checklist for the evaluation of SAFA training material", ktorý je prílohou č. 6 k ED
2008/001/S /Appendix 6 to EASA GM on the qualification of SAFA inspectors.
3.16.4 Pri hodnotení inštruktorov sa vychádza zo záznamov inštruktora poskytnutých
organizáciou.
3.16.5 Dôležitou súčasťou overovania je analýza systému spätného ohodnotenia organizácie
účastníkmi výcvikov na štandardizovanom formulári, prostredníctvom ktorých sa
vyhodnotí spokojnosť so službami poskytovanými organizáciou.
3.16.6 Ak organizácia spracováva a vyhodnocuje tieto štandardizované formuláre za určitú dobu,
vyžiada si Dopravný úrad (SAFA koordinátor) túto správu a na jej základe vyhodnotí:
a) spokojnosť/nespokojnosť
organizáciou,
so
službami
(výcvikmi)
poskytovanými
danou
20/83
PRÍRUČKA 4/2014
b) uskutočnené/neuskutočnené nápravné opatrenia/zlepšenia, ak bola vo formulároch
vyjadrená nespokojnosť.
3.16.7 Zápis týchto informácií je realizovaný taktiež do F009-B (Kontrolný zoznam na
opakované schválenie výcvikovej organizácie tretej strany). Ak organizácia nemá
vypracovanú správu o vyhodnotení spätných väzieb účastníkov, Dopravný úrad (SAFA
koordinátor) si vyžiada primeranú vzorku formulárov a na jej základe vyhodnotí vyššie
uvedené skutočnosti.
3.16.8 Výsledky opakovaného overovania sú oznámené danej výcvikovej organizácii. Ak boli
zistené nedostatky, Dopravný úrad (SAFA koordinátor) požiada o ich odstránenie s
určením časovej lehoty. Ak pri opakovanom overovaní neboli zistené žiadne nedostatky
alebo nájdené nedostatky boli odstránené v určenej časovej lehote, Dopravný úrad (SAFA
koordinátor) opätovne schváli výcvikovú organizáciu a vydá nový schvaľovací list podľa
prílohy č. 7 tejto príručky. Oznámenie o schválení spolu so schvaľovacím listom je
zaslané do EASA.
3.16.9 Ak pri opakovanom overovaní boli zistené nedostatky, ktoré neboli dostatočne odstránené
alebo ich závažný charakter znemožňoval súlad s platnými predpismi, Dopravný úrad
(SAFA koordinátor) nevydá nový schvaľovací list a výcviková organizácia sa vymaže zo
zoznamu schválených výcvikových organizácií tretej strany (príloha č. 4). Oznámenie o
opakovanom neschválení výcvikovej organizácie je zaslané do EASA.
3.17
Odborný výcvik v reálnej prevádzke - On the job training (OJT)/vedúci SAFA
inšpektor (SAFA Senior inspector)
3.17.1 Odborný výcvik v reálnej prevádzke je tretím stupňom základného výcviku SAFA
inšpektora a je absolvovaný po úspešnom ukončení počiatočného teoretického a
praktického výcviku.
3.17.2 Odborný výcvik v reálnej prevádzke nemôže byť na rozdiel od počiatočného teoretického
a praktického výcviku poskytovaný výcvikovou organizáciou tretej strany ale len
vedúcimi inšpektormi (Senior inspector), ktorých schváli a vymenuje Dopravný úrad.
3.17.3 Cieľom odborného výcviku v reálnej prevádzke je oboznámenie sa s výkonom SAFA
inšpekcie na odbavovacej ploche priamo v prostredí dennej leteckej prevádzky pod
vedením skúseného vedúceho inšpektora (senior inspector), osvojenie si efektívnych
praktík a postupov s maximálnym využitím časového priestoru, oboznámenie sa s čo
najširším okruhom typov lietadiel rôznych prevádzkovateľov.
3.17.4 Minimálny počet inšpekcií vykonaných počas odborného výcviku v reálnej prevádzke:
a) 6 inšpekcií ako pozorovateľ,
b) 6 inšpekcií samostatne pod dohľadom vedúceho (senior) inšpektora.
3.17.5 Náplň a priebeh odborného výcviku v reálnej prevádzke musí byť v súlade s platnou
osnovou uverejňovanou EASA.
3.17.6 Táto osnova je uverejnená v podobe kontrolného zoznamu, ktorý musí vedúci (senior)
inšpektor používať pri výkone odborného výcviku v reálnej prevádzke (príloha č. 3 k ED
2008/001/S - Appendix 3, EASA Guidance Material on the qualification of SAFA
inspectors - Annex to the ED Decision 2008/001/S).
21/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.17.7 Oblasť pôsobenia (rozsah oprávnení) vedúceho (senior) inšpektora musí byť v súlade
s oblasťou pôsobenia školeného inšpektora. Oblasti pôsobenia (rozsah oprávnení):
a) Oblasť kontrolovaných položiek A - pilotná kabína
b) Oblasť kontrolovaných položiek B - kabína cestujúcich
c) Oblasť kontrolovaných položiek C - technický stav lietadla
d) Oblasť kontrolovaných položiek D - nákladný priestor
e) Oblasť kontrolovaných položiek E – všeobecné
3.17.8 Podrobné podmienky a špecifikácie odborného výcviku v reálnej prevádzke sú stanovené
v prílohe k ED 2008/001/S (EASA Guidance Material on the qualification of SAFA
inspectors - Annex to the ED Decision 2008/001/S).
3.17.9 Požiadavky na vedúceho (senior) inšpektora:
a) bol odborne spôsobilým SAFA inšpektorom minimálne 3 roky pred vymenovaním
za vedúceho (senior) inšpektora,
b) vykonal minimálne 36 SAFA inšpekcií v priebehu 3 rokov pred vymenovaním za
vedúceho (senior) inšpektora,
c) musí disponovať nasledovnými osobnostnými vlastnosťami:
1. profesionalizmus
2. osobnostná zrelosť
3. rozvaha
4. osobnostná integrita
5. oddanosť princípom letovej bezpečnosti
6. komunikačné schopnosti
7. osobnostné charakteristiky
8. orientácia na kvalitu
9. využívanie vhodných výcvikových metód
3.17.10 Pozícia a požiadavky na vedúcich inšpektorov sú upravené legislatívne3.
3.18
Odborný výcvik v reálnej prevádzke poskytovaný zahraničným vedúcim (senior)
inšpektorom
3.18.1 Ak Dopravný úrad nemôže poskytnúť odborný výcvik v reálnej prevádzke vlastnými
vedúcimi inšpektormi (Dopravný úrad nemá vymenovaných vedúcich inšpektorov alebo
ich nemá k dispozícii), môže tento výcvik poskytnúť zahraničný vedúci inšpektor, ktorého
Dopravný úrad schváli a vymenuje za svojho vedúceho inšpektora.
3.18.2 Tento výcvik musí prebiehať v krajine školených inšpektorov alebo v krajine vedúceho
inšpektora.
3
napr. Smernica Komisie 2008/49/EC zo 16. apríla 2008, Smernica č. 9/2009 ministerstva, Príloha k rozhodnutiu
výkonného riaditeľa EASA ED 2008/001/S (EASA Guidance material on the qualification of SAFA inspectors Annex to ED Decision 2008/001/S
22/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.18.3 Podrobné podmienky a špecifikácie takéhoto odborného výcviku v reálnej prevádzke sú
stanovené v prílohe k ED 2008/001/S (EASA Guidance Material on the qualification of
SAFA inspectors - Annex to the ED Decision 2008/001/S).
3.19
Postup pri schvaľovaní vedúceho (senior) inšpektora
3.19.1 Pri procese schvaľovania a vymenovania vedúceho inšpektora musí Dopravný úrad overiť
všetky náležitosti a skutočnosti týkajúce sa kvalifikácie daného inšpektora a získať
relevantné podklady potvrdzujúce splnenie požiadaviek na vedúceho inšpektora.
3.20
Postup pri schvaľovaní zahraničného vedúceho (senior) inšpektora
3.20.1 Dopravný úrad (SAFA koordinátor) kontaktuje príslušný letecký úrad zamestnávajúci
daného inšpektora a požiada ho o všetky informácie potrebné na potvrdenie požiadaviek
na vedúceho (senior) inšpektora. Na tento účel sa použije „SAFA SENIOR INSPECTOR
QUALIFICATION QUESTIONNAIRE" F011-B, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.15
tejto príručky a ktorý zašle národnému SAFA koordinátorovi danej krajiny a požiada ho
o následnú distribúciu a vyplnenie zodpovedným pracovníkom príslušného leteckého
úradu.
3.20.2 Tento dotazník obsahuje zoznam všetkých požiadaviek a jeho kompletné vyplnenie sa
považuje za splnenie schvaľovacieho procesu daného inšpektora.
3.20.3 Ak oslovený letecký úrad odmietne (z rôznych dôvodov) vyplniť F011-B, je postup
schvaľovania nasledovný:
a) SAFA koordinátor požiada príslušný úrad o zaslanie kvalifikačných podkladov
potvrdzujúcich nasledovné
- ako dlho je daný inšpektor menovaným SAFA inšpektorom,
- koľko SAFA kontrol vykonal v období 3 rokov pred plánovaným
vymenovaním za vedúceho (senior) inšpektora,
- zoznam oblastí pôsobnosti (rozsah oprávnení),
- potvrdenie účasti na obnovovacom výcviku,
b) osobnostné vlastnosti SAFA vyhodnotí na základe pohovoru s daným inšpektorom,
ktorý sa uskutoční v rámci procesu schvaľovania, teda pred začatím výcviku.
Pohovor (okrem sledovania komunikačných schopností) je zameraný na
oboznámenie sa s profesionálnou minulosťou daného inšpektora, jeho praxou,
miestami pôsobenia, absolvovanými výcvikmi rôzneho druhu. Dôležitým bodom
pohovoru je zistenie počtu vykonaných odborných výcvikov v reálnej prevádzke (on
the job training), ich priebeh a miesta uskutočnenia (jedna alebo viac krajín).
Inšpektor je oslovený aj nasledujúcimi témami: zvládnutie obmedzeného časového
priestoru pri inšpekciách, miera individuálneho prístupu k školenému inšpektorovi,
priority v zozname kontrolovaných prvkov (pri obmedzenom čase inšpekcie),
vedomie vysokej zodpovednosti za poskytnutý výcvik, prípadne poskytnutie
referencií.
3.20.4 Dopravný úrad (SAFA koordinátor) sa ubezpečí, že poskytovaný výcvik bude prebiehať v
súlade s platnou osnovou uverejňovanou EASA. Túto podmienku overí priamo pri
komunikácii o zabezpečení odborného výcviku v reálnej prevádzke s daným vedúcim
inšpektorom (alebo jeho domovským úradom).
23/83
PRÍRUČKA 4/2014
3.21
Postup pri schvaľovaní interného vedúceho (senior) inšpektora
3.21.1 Interným vedúcim inšpektorom sa rozumie inšpektor Dopravného úradu.
3.21.2 Návrh na schválenie a vymenovanie vedúceho (senior) inšpektora podáva SAFA
koordinátor.
3.21.3 Vedúci (senior) inšpektor musí spĺňať základné požiadavky podľa bodu 3.17.9 tejto
príručky a špecifikácie podľa platných predpisov.
3.21.4 Na tento účel slúži formulár F012-B Kvalifikačné požiadavky na vedúceho (senior)
inšpektora, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16 a ktorý obsahuje všetky kritériá. Tento
formulár vyplňuje a náležitosti overuje SAFA koordinátor na základe dokumentov o
danom inšpektorovi (menovací dekrét, iné záznamy inšpektora).
3.21.5 Osobný pohovor v rámci schvaľovacieho procesu je zameraný na osobnostný a
profesionálny rast inšpektora, uvedomenie si nových zodpovedností a povinností.
Inšpektor si musí byť vedomý novej úlohy, v ktorej bude príkladom a vzorom pre
inšpektorov, ktorých bude školiť. Budúci vedúci inšpektor by mal prejaviť snahu sám sa
ďalej zlepšovať, pristupovať k výcvikom individuálne s využitím svojich teoretických
vedomostí a praktických skúseností tak, aby poskytol ucelený obraz o priebehu SAFA
inšpekcie.
3.21.6 Dopravný úrad/ SAFA koordinátor sa zaväzuje, že vedúci (senior) inšpektori budú pri
výcviku postupovať v súlade s platnou osnovou uverejňovanou EASA (príloha č. 3 k ED
2008/001/S - GM on the qualification of SAFA inspectors).
3.22
Menovanie vedúceho (senior) inšpektora
3.22.1 Po splnení a overení všetkých požiadaviek počas schvaľovacieho procesu vydá Dopravný
úrad:
a) Letter of Acceptance F013-B (vzor je uvedený v prílohe č. 17) pre zahraničného
vedúceho (senior) inšpektora,
b) Menovací dekrét vedúceho (senior) inšpektora - pre interného vedúceho (senior)
inšpektora F014-B (vzor je uvedený v prílohe č. 18).
3.22.2 Oznámenie o menovaní vedúceho inšpektora (zahraničného aj interného) je zasielané do
EASA.
3.22.3 Podľa bodu 2.5.4 smernice č. 2008/49/ES môže Dopravný úrad poveriť svojich
(interných) vedúcich (senior) inšpektorov výkonom odborného výcviku v reálnej
prevádzke (on the job training) pre inšpektorov iných členských štátov Spoločenstva.
3.23
Udržiavanie kvalifikácie vedúceho (senior) inšpektora
3.23.1 Vedúci (senior) inšpektor musí absolvovať obnovovací výcvik podľa odsekov a), b)
článku 3.3.1 tejto príručky.
3.23.2 Na udržanie kvalifikácie musí vedúci (senior) inšpektor vykonať 12 SAFA inšpekcií na
odbavovacej ploche v priebehu 12 mesiacov od vymenovania.
3.23.3 Pri zániku kvalifikácie vedúceho (senior) inšpektora (z dôvodu nesplnenia požadovaného
počtu inšpekcií) sa postupuje podľa bodu 79 prílohy k ED 2008/001/S (Annex to ED
Decision 2008/001/S - GM on the qualification of SAFA inspectors).
24/83
PRÍRUČKA 4/2014
4
PLÁNOVANIE
4.1
Zdroje informácií
1.
Na základe systematicky spracovaného komplexného súhrnu informácií o letovej prevádzke
na území SR sa určuje spôsob výberu lietadla/prevádzkovateľa, na ktorom bude vykonaná
SAFA inšpekcia na odbavovacej ploche. Tieto informácie sú získavané z/zo
a) letového poriadku pravidelných letov daného letiska,
b) zoznamu s prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche podľa
článku 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 351/2008 zo 16. apríla 2008, ktorým sa
vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o
stanovenie priorít inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská
Spoločenstva,
c) vlastných záznamov o vykonaných kontrolách na slovenských letiskách,
d) SAFA databázy (kontroly vykonané inými štátmi),
e) oznámení ministerstva o povolených príletoch (so zreteľom na nový druh
povolenej prevádzky alebo zahájenie prevádzky s novým typom lietadla atď.),
f) sťažností cestujúcich,
g) oznámení letových prevádzkových služieb o nezvyčajnom správaní sa a
manévrovaní lietadla vzbudzujúceho podozrenie bezpečnostnej povahy po vstupe
do vzdušného priestoru SR,
h) oznámení personálu služieb a organizácií podieľajúcich sa na obsluhe a údržbe
lietadiel pristávajúcich na letiskách SR,
i) dôkazov o nedostatočnom vykonávaní štátneho odborného dozoru štátu
registrácie lietadla,
2.
Zhromažďovanie informácií ovplyvňujúcich výber objektu inšpekcie sú upravené v § 5 NV
č. 266/2006 a v článku 2 nariadenia č. 351/2008, ktorým sa vykonáva smernica č.
2004/36/ES, pokiaľ ide o stanovenie priorít inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel
používajúcich letiská Spoločenstva.
4.2
Zaradenie lietadla do kontroly
1.
Výber lietadla, na ktorom bude vykonaná SAFA inšpekcia na odbavovacej ploche musí
prebiehať nediskriminačným spôsobom v súlade so smernicou č. 2004/36/ES a NV č.
266/2006.
Pri tvorbe rozhodnutia o zaradení lietadla do kontroly je potrebné vychádzať z nariadenia č.
351/2008/ES, ktorým sa vykonáva smernica č. 2004/36/ES, pokiaľ ide o stanovenie priorít
inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva, článku 2 o
kritériách na stanovenie priorít.
Pri zaraďovaní lietadiel do kontroly Dopravný úrad (SAFA) vychádza zo zachovania
nediskriminačného prístupu (národnosť prevádzkovateľa, typ prevádzky, typ lietadla). Z
tohto dôvodu sa zachová rovnomerné prerozdeľovanie prevádzkovateľov a krajín registrácie
lietadiel používajúcich letiská v SR. Rovnomerné prerozdeľovanie sa kontroluje grafickým
zobrazením rozptylu kontrolovaných prevádzkovateľov a ich krajín registrácie.
2.
3.
25/83
PRÍRUČKA 4/2014
4.3
Formy selekcie objektu kontroly
Vo všeobecnosti sa formy plánovania a selekcie delia na:
a)
Dlhodobo plánované / ročný plán (Long Term Planning)
b)
Krátkodobo plánované (Short Term Planning)
c)
Náhodné / neplánované (Spot Check)
Princípy selekcie:
• Nový / neznámy prevádzkovateľ pre SR
• Prevádzkovateľ uvedený na Priority Liste (v súlade s 351/2008/EC)
• Prevádzkovatelia, ktorí boli pri poslednej analýze (analýza vykonávaná
v pravidelných intervaloch agentúrou EASA) vyňatí z Priority Listu
• Pre potvrdenie nápravných opatrení z predošlých inšpekcií
• Na základe informácií potvrdzujúcich ohrozenie bezpečnosti od iných leteckých
úradov alebo z iných dôveryhodných zdrojov
• CIS Built A/C
• Prevádzkovatelia, ktorí neposkytujú informácie v rámci folow-up procesov
a neposkytujú nápravné opatrenia
a) Ročný plán
Je vyhotovovaný SAFA koordinátorom z dostupných informácií o plánovaných (scheduled)
prevádzkovateľoch, ktorí majú podaný pravidelný letový plán.
Pri tvorbe sa nevychádza z podozrenia na nedodržiavanie medzinárodných bezpečnostných
štandardov. Je založený na nediskriminačnom prístupe a je zachovaná rovnováha pri počte
plánovaných kontrol na jednotlivých prevádzkovateľoch.
Je schválený riaditeľom divízie civilného letectva.
b) Krátkodobo plánované kontroly
Zdrojom pre tento typ inšpekcií sú:
• oznámenia o povolení príletov z ministerstva
• výzvy „SAFA Alert“ – e-mailové správy prijímané od organizácie
EUROCONTROL na adresu [email protected], obsahujúce oznámenie o prílete
prevádzkovateľov umiestnených na Priority Liste (351/2008/EC) alebo Blackliste
(2111/2005/EC)
• CFMU EUROCONTROL aplikácia poskytujúca informácie o aktuálnych pohyboch
na určenom letisku
c) Náhodné / neplánované kontroly (Spot Checks):
1.
Dlhodobo plánované kontroly (planned spot-check) - Lietadlá/prevádzkovatelia, ktorí
prilietavajú na pravidelnej báze a ich letový poriadok je známy, môžu byť plánované
v časovom predstihu. Tento spôsob výberu objektu kontroly je založený na analýze letového
poriadku daného letiska, ktorý zahŕňa všetkých prevádzkovateľov používajúcich letisko.
Kontroly sú plánované tak, aby boli vyvážené na jednotlivých prevádzkovateľov. Vykoná sa
analýza lietadlového parku prevádzkovateľa a kontroly sa plánujú tak, aby obsiahli všetky
typy lietadiel. Ak sa lietadlový park daného prevádzkovateľa rozšíri o nový typ lietadla,
dodatočne sa naplánuje jeho kontrola. Spôsob dlhodobého plánovania je založený na
percentuálnej rovnováhe inšpekcií vykonávaných na prevádzkovateľoch poskytujúcich
leteckú dopravu na pravidelnej báze. Kontrolovaní sú prevádzkovatelia bez podozrenia
26/83
PRÍRUČKA 4/2014
alebo potvrdenia neplnenia špecifických medzinárodných leteckých bezpečnostných
požiadaviek vykonávajúcich pravidelné lety na letiská SR.
•
Kritériá zaradenia prevádzkovateľa do dlhodobo plánovanej kontroly sú:
a) Ani prevádzkovateľ ani lietadlo nie sú zaradené do zoznamu s prioritným
vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche podľa článku 3 Nariadenia
Komisie (ES) č. 351/2008 zo 16. apríla 2008, ktorým sa vykonáva smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o stanovenie priorít
inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva,
b) Nevykonávať opakované inšpekcie na prevádzkovateľoch, kde predošlé
inšpekcie za posledných 6 mesiacov nevykazovali bezpečnostné nedostatky.
•
Pri plánovaní náhodných kontrol sa používa SAFA databáza. Kritériá na vykonanie
plánovanej náhodnej kontroly sú:
a) V priebehu posledných 6 mesiacov neboli zistené nálezy, ktoré poukazujú na
neplnenie špecifických medzinárodných leteckých bezpečnostných požiadaviek,
b) Nebola na lietadle prevádzkovateľa za posledné 2 mesiace vykonaná kontrola v
inom členskom štáte EU alebo v krajine zúčastňujúcej sa na SAFA programe,
c) Prevádzkovateľ použije pre let iný typ lietadla, než ktorý používal na lety na
letiská SR,
d) Prevádzkovateľ nepoužil letisko SR za posledných 12 mesiacov („nový
prevádzkovateľ"),
•
2.
e) Lietadlo každého prevádzkovateľa sa skontroluje najmenej jeden krát za 12
mesiacov, ak neexistujú dôvody na ďalšie kontroly počas prevádzkovania letov
na/zo slovenských letísk
Počas prípravy kontroly inšpekčný tím skontroluje:
a) Nálezy zaznamenané v SAFA databáze za posledných 6 mesiacov a/alebo
b) Záznamy posledných kontrol prevádzkovateľa, aby sa vylúčila jej opakovaná
kontrola, ak neboli v nedávnej minulosti u nej zistené nedostatky počas kontrol
vykonaných inými krajinami Európskej únie (EU) alebo krajinami
zúčastňujúcich sa na SAFA programe,
c) Typy lietadiel, ktoré prevádzkovateľ používa na lety na letiská SR a voľba je
vykonaná tak, aby bola zabezpečená čo najširšia kontrola všetkých typov
lietadlového parku prevádzkovateľa.
Krátkodobo plánované kontroly (short term/ad-hoc planning) - tieto kontroly sú
vykonávané na základe získanej informácie o odôvodnenom podozrení o nesúlade
s medzinárodnými bezpečnostnými štandardami. Informácie tohto typu môžu byť získané
z/zo
a) predchádzajúcich uskutočnených SAFA inšpekcií vykonanými inými členskými
štátmi,
b) zoznamu prioritných inšpekcií SAFA programu,
c) SAFA databázy,
d) sťažností pasažierov,
e) oddelenia riadenia letovej prevádzky o nezvyčajnom manévrovaní pri vstupe do
vzdušného priestoru SR,
f) údržbových organizácií naznačujúcich nedostatočný stav a zjavné nedostatky,
27/83
PRÍRUČKA 4/2014
g) dôkazového materiálu, ktorý naznačuje, že oprávnené orgány štátu registrácie
nevykonávajú riadny bezpečnostný dohľad,
h) správ o nehodách,
i) správ pilotov.
3.
Náhodné kontroly (unplanned spot-check inspection) - Inšpekcie sú vykonávané bez
akéhokoľvek odôvodneného podozrenia z nedodržiavania medzinárodných bezpečnostných
štandardov. Do náhodných kontrol sú zaradení prevádzkovatelia bez podozrenia alebo
potvrdeného neplnenia špecifických medzinárodných leteckých bezpečnostných požiadaviek
vykonávajúcich lety na letiská SR. Rozhodnutie o vykonaní kontroly je prijaté v krátkom
čase pred alebo aj po pristátí lietadla. Kontrola sa vykoná
a) ak rýchla technická obhliadka častí lietadla,
1. kontrola celkového stavu (znečistenie znemožňujúce kontrolu),
2. kontrola neprítomností netesností, úniku prevádzkových kvapalín,
3. kontrola technického stavu podvozku, kolies, bŕzd,
4. kontrola technického stavu pohonnej jednotky, pylónov,
5. kontrola technického stavu ventilátorových lopatiek, vrtúľ, turbínových
lopatiek,
6. kontrola technického stavu bežných opráv,
7. prítomnosť zreteľných neopravených poškodení poukáže na možné
nedostatky údržby,
b) ak existuje podozrenie alebo prítomnosť iného neštandardného javu (situácie)
poukazujúce na možnú zníženú úroveň bezpečnosti.
28/83
PRÍRUČKA 4/2014
29/83
PRÍRUČKA 4/2014
4.4
Postupy na vykonanie kontroly
4.4.1
Počas vykonávania SAFA inšpekcií tím používa postupy podľa prílohy k rozhodnutiu č.
2012/001/S výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva z 22. júla 2009
o prijateľných spôsoboch plnenia požiadaviek pre vykonávanie SAFA inšpekcií na
odbavovacej ploche. Zápis z kontroly sa vykoná v protokole - „Osvedčenie o inšpekcii
SAFA na odbavovacej ploche" (POI) podľa dodatku 2 k smernici č. 2008/49/ES. Ak čas
určený na státie lietadla je dostatočný na vykonanie kontroly v plnom rozsahu, kontrola sa
vykoná v plnom rozsahu.
Ak čas určený na státie lietadla nie je dostatočný na vykonanie kontroly v plnom rozsahu,
vykoná sa kontrola len vybraných položiek kontrolného zoznamu. Zoznam položiek v
prípade kontroly podľa skráteného zoznamu určí vedúci SAFA tímu na základe informácií
získaných od veliteľa lietadla alebo zástupcu prevádzkovateľa a takisto na základe prvých
zistení pri príchode k lietadlu.
4.4.2
30/83
PRÍRUČKA 4/2014
5
VÝKON
5.1
Všeobecne
a) SAFA inšpekcie sú vykonávané vždy za účasti minimálne dvoch inšpektorov.
b) Inšpektori sú oprávnení na výkon SAFA inšpekcie podľa článku 16 Chicagského dohovoru :
Prehliadka lietadla.
Príslušné úrady každého zmluvného štátu sú oprávnené pri pristátí alebo odlete prehliadnuť bez
zbytočných prieťahov lietadlo iného zmluvného štátu a preskúmať osvedčenie a iné doklady
predpísané týmto Dohovorom.
c) Ak prevádzkovateľ (v konkrétnej situácii jeho zástupca na palube lietadla) odmietne
inšpektorom vstup na palubu bez udania dôvodu, inšpektori sú oprávnení lietadlo zadržať
(uzemniť). V takom prípade musí byť okamžite informovaný úrad vykonávajúci dozor nad
daným prevádzkovateľom.
d) Inšpektori musia disponovať diplomatickým a taktným prejavom pri výkone inšpekcií, ak to
je možné, vyhnúť sa kontaktu s pasažiermi (pri kontrole určitých prvkov z oblasti kabíny
lietadla to nie je možné), bez závažného dôvodu ohrozujúceho bezpečnosť letu
nespôsobovať meškanie odletu.
5.2
Status legislatívy a notifikácií
5.2.1 Výkon a postupy SAFA inšpekcií na odbavovacej ploche je v plnej miere upravený
legislatívne podľa prílohy k ED 2012/001/S a SAFA inšpekcie v SR sú vykonávané
v plnom súlade s týmto dokumentom. Prípravná fáza kontroly zahŕňa výber
prevádzkovateľa, oboznámenie sa s jeho typom prevádzky, typom lietadiel a históriou
inšpekcií.
5.2.2 Na kvalitné odborné posúdenie dodržiavania všetkých medzinárodných štandardov je nutné
pred inšpekciou skontrolovať status všetkých dokumentov, ktorých dodržiavanie
prevádzkovateľom je povinné.
5.2.3 Overovanie aktuálnosti dokumentov zahŕňa:
a) overenie výnimiek notifikovaných do Annex (najmä Annex 1, 6, 7, 8) prostredníctvom
ICAO databázy platných predpisov http://www.icao.int/icaonet/,
b) overenie dohody medzi štátom registrácie a štátom prevádzkovateľa podľa 83bis na web
adrese http://www.icao.int/applications/dagmar/main.cfm? UserLang=e
c) overenie platnosti a zhody s Regional Supplementary Procedures Doc. 7030,
d) overenie poslednej aktualizácie MMEL - jeho platnosť je kontrolovaná podľa oficiálnych
zdrojov EASA/JAA, FAA, TCA, ANAC (Brasil),
e) aktualizované údaje prevádzkového charakteru: NOTAM, meteorologické informácie,
navigačné údaje.
5.2.4 Pred inšpekciou je potrebné vykonať analýzu prevádzkovateľa:
a) vyhľadať údaje z centralizovanej SAFA databázy o uskutočnených kontrolách na danom
prevádzkovateľovi a zistených nálezoch,
b) informácie z „Knowledge file" (caa-sk (X): \SAFA\KnowledgeFile) - záznamy o
vykonaných kontrolách,
c) ak prebehla komunikácia o odstraňovaní nálezov v minulom období, overiť status
odstránenia nálezov,
31/83
PRÍRUČKA 4/2014
d) overenie zhody (nezhody) so Zoznamom Spoločenstva (Black List) a so Zoznamom o
prednostne vykonávaných inšpekciách (List for Prioritised Ramp Inspections). Overenie
zhody/nezhody sa vykonáva s poslednými dvoma vydaniami zoznamov, aby sa zabezpečil
dohľad aj nad prevádzkovateľmi, ktorí boli zo zoznamov vylúčení.
5.3
Záznamy prevádzkovateľa
5.3.1 Záznamy o vykonaných inšpekciách sú uchovávané v „Knowledge File" na serveri caa-sk :
\SAFA\KnowledgeFile. V tomto priečinku je vytvorený štruktúrovaný záznam o každom
kontrolovanom prevádzkovateľovi.
INÉ
POZNÁVACIA ZNAČKA
LIETADLA 1
ČÍSLO SPRÁVY
CAA-SR-20XX-Y
POZNÁVACIA ZNAČKA
LIETADLA 2
ČÍSLO SPRÁVY
CAA-SR-20XX-Z
POZNÁVACIA ZNAČKA
LIETADLA 3
ČÍSLO SPRÁVY
CAA-SR-20XX-V
FOTODOKUMENTÁCIA
INÉ
PREVÁDZKOVATEĽ
FOTODOKUMENTÁCIA
INÉ
FOTODOKUMENTÁCIA
5.3.2 Obsah SAFA Ramp Inspection Reportu (osvedčenia z inšpekcie na odbavovacej
ploche/POI) a korešpondencia s dotknutými stranami sa z dôvodu dôvernosti informácií a
ochrane týchto údajov neukladajú v elektronickej podobe. Sú archivované vo forme spisov v
uzamknutom priestore.
5.3.3 Fotodokumentácia obsahuje reálny stav nálezov v čase ich odhalenia.
5.4
Zoznam kontrolovaných prvkov (checklist)
5.4.1 Kontrolný zoznam SAFA inšpekcie pozostáva z 54 kontrolovaných prvkov. Pri dostatočnom
časovom priestore a v prítomnosti inšpektorov, ktorí majú oprávnenie pokryť celý zoznam
kontrolovaných položiek (checklist) sa SAFA inšpekcia vykoná v plnom rozsahu.
• Rozdelenie prvkov kontroly:
a) 24 prevádzkových požiadaviek kontrolovaných v pilotnej kabíne (A-items)
b) 14 požiadaviek na bezpečnosť kabíny (B-items)
c) 12 požiadaviek na ohodnotenie technického stavu lietadla (C-items)
d) 3 požiadavky na stav nákladového priestoru (D-items)
e) Všetky iné odchýlky sa uvádzajú ako G – General Remark (E-items)
32/83
PRÍRUČKA 4/2014
5.5
Priorita kontrolovaných prvkov pri inšpekciách s krátkym časom medzi pristátím
a odletom lietadla (short turnaround procedure)
5.5.1 Hľadiská pri určovaní priority kontrolovaných prvkov:
a) z hľadiska v minulosti sa vyskytujúcich nálezov - dôraz sa kladie na kontrolu prvkov a
oblastí, v ktorých boli pri predchádzajúcich inšpekciách zistené nedostatky. Zdrojom týchto
informácií sú „Záznamy prevádzkovateľa" („Knowledge file") alebo záznamy
centralizovanej SAFA databázy.
b) z hľadiska opakovaných nálezov - dôraz sa kladie na opakovane zistené nálezy a ich
opätovné preverenie. Toto hľadisko indikuje nedostatočnú mieru pozornosti venovanú
nápravným opatreniam zo strany prevádzkovateľa. Zdrojmi informácií sú opäť „Záznamy
prevádzkovateľa" a záznamy SAFA databázy.
c) časové hľadisko - jedným z hlavných princípov pri výkone SAFA inšpekcie na odbavovacej
ploche je nespôsobovať meškanie odletu lietadla, pokiaľ nie je ohrozená bezpečnosť
prevádzky. Ak je rozstup medzi príletom a odletom krátky časový interval, je potrebné
vyhodnotiť prioritu kontrolovaných prvkov podľa vplyvu na bezpečnosť letu. Inšpektor si
podľa vlastného odborného posúdenia určí okruh kontroly tak, aby rešpektoval obmedzené
časové možnosti. Kontrola v takomto prípade by mala zahŕňať najmä
1. licencie pilotov,
2. prevádzkové postupy, manuály, ktoré sa majú nachádzať v pilotnej kabíne a ich súlad s
posádkou lietadla,
3. núdzové a bezpečnostné vybavenie v pilotnej kabíne a kabíne cestujúcich,
4. uloženie nákladu v nákladovom priestore,
5. nebezpečný náklad,
6. technický stav lietadla.
5.5.2
Short turnaround
V prípadoch krátkeho časového úseku medzi príletom a odletom lietadla sa uplatňujú
pravidlá uvedené v kapitole 5.5.1. a súčasne sa uplatňuje nasledovný zoznam pre
konkretizovanie položiek jednotlivých oblastí:
A items: A01, A03, A10, A13, A14, A20, A21, A23
B items: B01, B04, B07, B09, B11, B12
C items: C01, C3, C4, C7, C8, C9, C12
D items: D1, D3
Vyššie uvedené položky by mali byť vnímané ako minimum pre výkon inšpekcie, avšak podľa
povahy inšpekcie môžu byť pozmenené alebo doplnené (napr. v prípade, kde treba zohľadniť typ
prevádzky PAX/cargo, typ lietadla, ...)
5.6
Kategorizácia nálezov, opatrenia (follow-up)
a)
nálezy kategórie 1 – malý vplyv na bezpečnosť
Opatrenie triedy1:
Toto opatrenie pozostáva z poskytnutia informácií o výsledkoch inšpekcie SAFA na odbavovacej
ploche veliacemu pilotovi lietadla alebo, ak nie je prítomný, inému členovi letovej posádky alebo
najvyššiemu prítomnému zástupcovi prevádzkovateľa. Toto opatrenie pozostáva z ústneho poučenia
a z doručenia osvedčenia o inšpekcii (POI). Opatrenie triedy 1 sa vykoná po každej inšpekcii bez
ohľadu na to, či boli uvedené nejaké nálezy.
b)
nálezy kategórie 2 – značný vplyv na bezpečnosť
33/83
PRÍRUČKA 4/2014
Opatrenie triedy 2:
• 1. písomná komunikácia s príslušným prevádzkovateľom a obsahuje žiadosť o preukázanie
vykonania nápravných opatrení a
• 2. písomná komunikácia so zodpovedným štátom (štát prevádzkovateľa a/alebo registrácie)
o riešení výsledkov inšpekcií vykonaných na lietadlách, ktoré sa prevádzkujú pod
bezpečnostným dohľadom príslušného štátu.
Komunikácia obsahuje, pokiaľ je to náležité, žiadosť o potvrdenie súhlasu s nápravnými
opatreniami vykonanými na základe bodu 1.
Opatrenie triedy 2 sa vykonáva po inšpekciách, v ktorých sa našli nálezy kategórie 2 alebo
kategórie 3.
V prípade, ak sú zúčastnené strany pripojené do centralizovanej SAFA databázy, písomná
komunikácia nie je nutná, pretože databáza automaticky zašle informáciu o inšpekcii všetkým
osloveným subjektom a tým je splnená povinnosť notifikácie.
c)
nálezy kategórie 3 – veľký vplyv na bezpečnosť
Opatrenie triedy 3:
• 1. trieda 3a – obmedzenie letovej prevádzky lietadla: lietadlo môže štartovať len s určitými
obmedzeniami;
• 2. trieda 3b – nápravné opatrenia pred letom: pri inšpekcii na odbavovacej ploche sa zistia
nedostatky, ktoré vyžadujú nápravné opatrenie(-ia) pred plánovaným letom;
• 3. trieda 3c – Dopravný úrad / inšpektori vykonávajúci kontrolu uzemnia lietadlo: lietadlo sa
uzemní vtedy, keď po náleze zistenia kategórie 3 (veľký vplyv na bezpečnosť) inšpektori nie
sú presvedčení o tom, že prevádzkovateľ lietadla pred odletom vykoná nápravné opatrenia
na odstránenie nedostatkov, a tak je bezprostredne ohrozená bezpečnosť lietadla. Lietadlo je
uzemnené dovtedy, kým sa nebezpečenstvo neodstráni, a bezodkladne sú o tom
informované príslušné orgány daného prevádzkovateľa a štátu, v ktorom je lietadlo
registrované.
Opatrenia prijaté na základe odsekov 2 a 3 môžu zahŕňať neobchodný premiestňovací let na
technickú základňu. V takomto prípade musí byť získaný súhlas od všetkých prelietavaných štátov
na prelet nad ich územím (Permit to fly).
• trieda 3d – okamžitý zákaz prevádzky: uloženie zákazu prevádzky
5.7
5.7.1
Postup pri kontrole
Štandardný postup kontroly zahŕňa tieto fázy:
a) prípravná fáza:
1. výber prevádzkovateľa (viď. kapitola 4.3),
2. zhromaždenie informácií o vybranom prevádzkovateľovi (podľa článku 5.2.4)
b) výkon inšpekcie
1. priamy výkon inšpekcie na odbavovacej ploche (kontrola, zhotovenie
fotodokumentácie)
2. priamy výkon inšpekcie spočíva v prehliadke lietadla podľa kontrolovaných
položkách z checklistu (POI), každý inšpektor vykonáva kontrolu položiek
uvedených v jeho dokumente „menovanie a rozsah oprávnení“ podľa prílohy č.3
tejto príručky, pre klasifikáciu nálezov každý SAFA inšpektor používa Prílohu 1
(Detailed inspection instructions including pre-described findings) k GM SAFA
Ramp Inspections (príloha k rozhodnutiu 2012/001/S).
3. Po ukončení kontroly vedúci kontrolnej skupiny:
34/83
PRÍRUČKA 4/2014
a)
odovzdá veliteľovi lietadla alebo zástupcovi prevádzkovateľa správu o SAFA
inšpekcii na odbavovacej ploche (POI),
b)
skontroluje, či nezanechala svoje predmety v lietadle alebo v jeho priestoroch
a či vrátila posádke všetky kontrolované písomnosti, príručky atď.,
c)
v prípade zistenia nedostatkov, ktoré musia byť odstránené pred letom je
vykonaná kontrola nápravných opatrení
i. V prípade nálezov kategórie 3, pri ktorých sa vyžaduje nápravné opatrenie
pred odletom, môže vedúci kontrolnej skupiny prevádzku kontrolovaného
lietadla obmedziť, ak takéto nápravné opatrenie nie je možné vykonať alebo
nie je možné vykonať ho v plnom rozsahu tak, aby požadovaná úroveň
bezpečnosti zamýšľaného letu bola dodržaná.
ii. Obmedzenie prevádzky pred odletom musí smerovať k efektívnemu zaisteniu
bezpečnosti zamýšľaného letu a nemalo by presahovať rámec nutnosti.
Vedúci kontrolnej skupiny, v závislosti od povahy a závažnosti nálezu, určí
rozsah a spôsob obmedzenia prevádzky a tento dohodne s posádkou lietadla,
prípadne s najvyšším predstaviteľom prevádzkovateľa.
iii. V prípade nutnosti zabezpečenia obmedzenia letu, vedúci kontrolnej skupiny
tak urobí v súčinnosti s Letovými prevádzkovými službami SR, alebo inými
zložkami činnými v civilnom letectve, ak si to okolnosti vyžadujú.
4. Oboznámenie posádky kontrolovaného lietadla sa vyžaduje v každom prípade, bez
ohľadu na výsledok kontroly. Vedúci kontrolnej skupiny oboznámi kapitána lietadla
alebo najvyššieho predstaviteľa prevádzkovateľa s výsledkami kontroly a v prípade
potreby s ním dohodne ďalší postup.
Zároveň vyžiada uvedenie mena, funkcie a podpisu na Správu o inšpekcii na odbavovacej
ploche (Proof of Inspection/POI). Svojim podpisom člen posádky (najčastejšie
kapitán lietadla) nevyjadruje súhlas s uvedenými nálezmi, ale iba potvrdzuje
uskutočnenie inšpekcie a prijatie správy o inšpekcii.
Ak napriek vyššie uvedenému vysvetleniu kapitán lietadla odmietne prebrať a podpísať
správu o inšpekcii, je tento údaj uvedený inšpektorom do správy o inšpekcii
(následne aj do zápisu v centralizovanej databáze ako poznámka/comment).
5. následné úkony
• vloženie záznamu o inšpekcii do centralizovanej SAFA databázy (najneskôr do 15
pracovných dní od dátumu vykonanej kontroly),
• povinná komunikácia ohľadne informovania o vykonaní inšpekcie a odstraňovania
nálezov (kategórie nálezov 2, 3) s prevádzkovateľom a jeho dozorujúcim úradom sa
uskutočňuje:
a) priamo cez nástroje centralizovanej SAFA databázy automaticky
b) pomocou písomnej komunikácie (poštou alebo elektronicky) podľa vzorov
listov v prílohách 8 a 9 tejto príručky.
35/83
PRÍRUČKA 4/2014
5.8
Identifikácia inšpektora
5.8.1
Inšpektor sa identifikuje pri vstupe na palubu veliteľovi a personálu lietadla preukazom
inšpektora (ŠOD) podpísaným ministrom.
5.8.2
Preukaz inšpektora vydáva ministerstvo v súlade so smernicou 25/2007
5.8.3
Vzor preukazu podľa prílohy 2 k smernici 25/2007:
36/83
PRÍRUČKA 4/2014
5.9 Odmietnutie vstupu na palubu
5.9.1
V súlade s Dohovorom o medzinárodnom letectve (ICAO Doc 7300) v platnom znení,
článok 16 - „Príslušné úrady každého zmluvného štátu sú oprávnené pri pristátí alebo odlete
37/83
PRÍRUČKA 4/2014
5.9.2
5.9.3
5.9.4
prehliadnuť bez zbytočných prieťahov lietadlo iného zmluvného štátu a preskúmať
osvedčenie a iné doklady predpísané týmto dohovorom.
Ak prevádzkovateľ odmietne súhlas s prehliadkou lietadla, jeho osvedčenia a iných
dokladov, Dopravný úrad rozhodne o uzemnení lietadla. Ak lietadlo Dopravný úrad uzemní,
oznámi to príslušnému štátu registrácie lietadla.
Lietadlo sa uzemní tak, že Dopravný úrad informuje letové prevádzkové služby a zakázaní
letu lietadla z dôvodu
odôvodnenej
pochybnosti
o bezpečnosti
letu lietadla
a porušenia medzinárodných zmlúv (najmä článku 16 Chicagského dohovoru) štátom
registrácie lietadla. Na tento účel sa použije príloha č. 19 tejto príručky, postup pre
uzemnenie lietadla bližšie špecifikuje článok 5.10.
Súčinnosť medzi štátnymi orgánmi a právnickými osobami dotknutými rozhodnutím o
uzemnení lietadla sú uvedené vo vývojovom diagrame:
Odmietnutie
súhlasu s
prehliadkou
SAFA Inšpektor
SAFA koordinátor
alebo
poverený inšpektor
Riaditeľ divízie civilného
letectva
Kontakt: 02/48 77 75 02
Príslušný úrad členského
štátu
Kontakt:
http://www.icao.int/icao/
en/dgca/IcaonetOnly/ho
me/index.cfm
Letové prevádzkové
služby
Sekcia civilného letectva
MDVRR SR
Uzemnenie lietadla
5.10
Uzemnenie lietadla
5.10.1 V obzvlášť závažných prípadoch, kedy z povahy zistených nálezov a nemožnosti ich
odstránenia pred odletom vyplýva priame ohrozenie zdravia a života cestujúcich alebo
občanov Spoločenstva ako aj v prípade odmietnutia vstupu na palubu (pozri 5.9), môže
vedúci kontrolnej skupiny, poverený výkonom ŠOD, v súlade s § 4 ods. 1 Nariadenia vlády
266/2006 a na základe § 49, ods. 3 leteckého zákona a následne zamýšľaný let zakázať.
5.10.2 Vedúci kontrolnej skupiny oboznámi posádku, prípadne najvyššieho predstaviteľa
prevádzkovateľa o zistených nálezoch, ich závažnosti a rozhodnutí zamýšľaný let zakázať.
Na vynútenie zákazu zamýšľaného letu požiada vedúci kontrolnej skupiny vedúceho zmeny
príslušného stanovišťa LPS (alebo riadiaceho letovej prevádzky v službe, ak funkcia
vedúceho zmeny nie je zriadená) o súčinnosť, ktorú mu je tento pracovník povinný zo
zákona poskytnúť.
5.10.3 Vedúci kontrolnej skupiny sa vedúcemu zmeny príslušného stanovišťa LPS (alebo
riadiacemu letovej prevádzky v službe, ak funkcia vedúceho zmeny nie je zriadená)
identifikuje svojim celým menom, preukazom ŠOD a zakáže vydať povolenie na odlet
predmetnému lietadlu. Vedúci kontrolnej skupiny pri vydávaní tohto zákazu poučí
38/83
PRÍRUČKA 4/2014
5.10.4
5.10.5
5.10.6
5.10.7
5.11
službukonajúceho pracovníka riadiacej veže v zmysle zákona o následkoch vyplývajúcich z
neuposlúchnutia vydaného zákazu.
Vedúci kontrolnej skupiny je povinný vydať „Príkaz na uzemnenie lietadla" (uvedený
v prílohe 19) písomne a tento nemá odkladný účinok. Príkaz je povinný službukonajúci
pracovník LPS prevziať a potvrdiť svojím podpisom. Odmietnutie prevzatia a podpísania
príkazu nemá žiadny vplyv na jeho vykonateľnosť. Vedúci kontrolnej skupiny však túto
skutočnosť do príkazu vyznačí. Z vyššie uvedeného dôvodu je vhodné pri komunikácii s
LPS zabezpečiť svedkov.
Zrušenie zákazu povolenia na odlet je možné výhradne inšpektorom, ktorý tento zákaz vydal
alebo osobou ním písomne poverenou.
Vedúci kontrolnej skupiny o uzemnení lietadla bezodkladne informuje SAFA koordinátora
(ak ten nebol prítomný na kontrole), prevádzkovateľa a oprávnený orgán štátu registrácie
lietadla.
Vedúci kontrolnej skupiny taktiež túto skutočnosť oznámi riaditeľovi divízie civilného
letectva (v pracovných hodinách od 08:00 do 16:00 / 0907 666 793), mimo tohto časového
úseku kontaktuje stálu pohotovosť Dopravného úradu (0917 511 322).
Zákaz/obmedzenie letov do SR
5.11.1 V prípade opakovaných nálezov kategórie 2 alebo 3, ktoré napriek opakovanej komunikácii
s prevádzkovateľom a dozorujúcim úradom nie sú uspokojivo odstránené, alebo v
akomkoľvek inom prípade indikujúcom dlhodobé ohrozovanie bezpečnosti leteckej
prevádzky na území SR, môže SAFA koordinátor o týchto skutočnostiach informovať
ministerstvo a navrhnúť zákaz, príp. obmedzenie letov predmetného prevádzkovateľa na/z
územia SR (tzv. operator ban).
5.12
Zápis do interných záznamov
5.12.1 Po skončení kontroly na odbavovacej ploche vykoná národný SAFA koordinátor záznam do
„Inspector's Log Book" (príloha č. 6).
5.13
Zápis do iných záznamov
5.13.1 Článok 6.4 prílohy k smernici č. 2008/49/ES EASA požaduje zasielanie mesačných správ o
stave následných aktivít vykonaných kontrol na odbavovacej ploche, tzv. „Monthly Report".
5.13.2 Od dátumu zavedenia novej centralizovanej SAFA databázy v2 dňa 26.9.2011 nie je
povinnosťou SAFA koordinátora zasielať mesačnú správu, keďže túto funkciu prebrala
databáza v2 svojim automatickým vyhodnotením údajov.
39/83
PRÍRUČKA 4/2014
6
SANA INŠPEKCIE (SAFETY ASSESSMENT OF NATIONAL
AIRCRAFT)
6.1
Výkon inšpekcií
SANA inšpekcie sa vykonávajú podľa rovnakých postupov ako SAFA inšpekcie. Vykonávajú ich
kvalifikovaní SAFA inšpektori (ktorí sú zároveň aj inšpektormi prevádzky lietadiel a letovej
spôsobilosti).
Ako výstup zo SANA inšpekcie slúži SANA POI, ktorí je prílohou č. 12 tejto príručky.
V prípade , že sú na inšpekcii prítomní inšpektori OPL a OLS (zároveň kvalifikovaní SAFA
inšpektori), je vykonávaná aj „Kontrola odbavenia lietadla“ (voči štandardom EU-OPS) podľa
checklistu GA10 a kontrola ACAM (Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring) podľa príručky
4/2012 – Monitorovanie zachovania letovej spôsobilosti (voči štandardom EU).
40/83
PRÍRUČKA 4/2014
Kontrolný list:
Checklist:
Prevádzkovateľ:
Operator:
GA10
Kontrola odbavenia lietadla
Ramp Inspection
1–2
Strana
Miesto inšpekcie:
Dátum:
Location of
Date:
……………………………..
…………………………..
Inspection:
Typ lietadla:
Registračná značka:
Číslo letu:
Type of Aircraft:
Registration Mark:
Flight Number: ………………………………………….
…………………………………………
………………………………..
Meno inšpektora:
Podpis:
Inspectors name:
Signature:
…………………………………………………………
…………………………………………
Účastníci inšpekcie:
Participants of
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Inspection:
A Prijateľné/Satisfactory
N
ON okamžite opravené/Immediately corrected
Výsledok/Result:
Preverovaná položka/Checked Item:
A
N ON
Referencie
A. Kabína posádky – vybavenie/ A. Flight Deck – Equipment
1. Núdzové východy, prostriedky na núdzové opustenie
1.805
Emergency exit, assisting means for emergency evacuation
2. Vybavenie, sedadla, bezpečnostné pásy a ramenné popruhy
1.730 (4)
Equipment, seats, safety belts & crew harnesses
3. Záchranné vesty
1.825
Life jackets
4. Kyslíkové vybavenie
1.770
Oxygen equipment
5. Ručné baterky
1.640 (4)
Torch lights
6. Ručné hasiace prístroje
1.790 (b)
Hand fire extinguishers
7. Náhradné tavné poistky na použitie za letu (10% od každej hodnoty, minimálne 3)
1.635
Spare fuse for use in flight (10% of each rating, no less than 3)
8. Systém monitorovania priestoru mimo oddelenia pre letovú posádku zo stanovišťa oboch
pilotov. Monitoring from either pilot´s station the area outside the flight crew compartment.
1.1255(c) (2)
………………………………….
9. Uzamykateľné dvere pilotného priestoru z oboch pilotných miest.
Flight crew compartment door be capable of being locked from each pilot seating
1.1255(b)
41/83
PRÍRUČKA 4/2014
10. Postupy pre diskrétnu komunikáciu FC a CC pre prípad nezákonného zásahu za
letu/únos
Procedures for Discreet communication between FC and CC in the case of unlawful
interference (hijack)
B. Kabina posádky – dokumentácia / B. Flight Deck – Documents
11. Osvedčenie o zápise do registra
Certificate of Registration
12. Osvedčenie letovej spôsobilosti
Certificate of Airworthiness
13. Osvedčenie hlukovej spôsobilosti (ak je vyžadované)
Noise Certificate (where applicable)
14. Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC)
Air Operator Certificate
15. Povolenie na prevádzkovanie rádiovej stanice
Aircraft Radio Licence
Osvedčenie o poistení zákonnej zodpovednosti
16.
Third party liability Insurance Certificate
17. Preukazy spôsobilosti posádky
Crew licences
18. Technický denník lietadla
Aeroplane Technical Log
19. Uvoľnenie do prevádzky
Maintenance Release
20. Príručky
Manuals
Zoznamy povinných úkonov
21. Checklists
22. Vykonanie bezpečnostnej kontroly – podpísané CPT
Security check – confirmation by captain
23. Zoznam minimálneho vybavenia (MEL)
Minimum Equipment List
24. Navigačná dokumentácia, príslušná dokumentácia NOTAM / AIS
Radio Navigation Charts, Appropriate NOTAM / AIS Documentation
25. Prevádzkový letový plán
Operational flight plan
26. ICAO letový plán
ICAO FPL
Formuláre na hlásenie
27.
1.1255(a)
1.125(a)(1)
1.125(a)(2)
1.125(a)(3)
1.125(a)(4)
1.125(a)(5)
1.125(a)(6)
1.125 (b)
1.135(a)(2)
1.915(a)(2)
1.130
1.210
Annex 17
4.2
D1 1.1045
B9
1.135(a)(9)
1.135(a)(1)
1.135(a)(3)
1.135(a)(11)
Reporting Forms
42/83
PRÍRUČKA 4/2014
28. Príslušné meteorologické informácie
Appropriate meteorological information
29. Dokumentácia o hmotnosti a vyvážení
Mass and balance documentation
Kontrolný list:
Kontrola odbavenia lietadla
GA10
Ramp Inspection
Checklist:
Preverovaná položka/Checked Item:
C. Kabína cestujúcich / C. Passenger Compartment
30. Všeobecný stav
General internal condition
31. Sedadlá palubných sprievodcov
Cabin Attendant’s seats
32. Lekárničky
First- Aid Kits
33. Ručné hasiace prístroje
Hand fire extinguishers
34. Zachranné vesty
Life jackets
35. Bezpečnostné pásy, detské bezpečnostné pásy
Seat belts, child restraint devices
36. Signalizácia „Pripútajte sa“ a „Nefajčite“
No Smoking & Fasten Seat belt sign
37. Núdzové východy, označenie a osvetlenie, ručné svietidla
Emergency exit, lighting and marking, torches
38. Člny (podľa potreby), ELT (na frekvencii 121,5 a 243 MHz)
Life Rafts (as required), ELT (on 121,5 and 243 MHz)
39. Kyslíkové vybavenie (cestujúci/palubní sprievodcovia)
Oxygen Supply (Passengers/Cabin crew)
40. Kyslík pre prvú pomoc
First – aid oxygen
41. Bezpečnostné inštrukcie
Safety Instructions
42. Uloženie batožiny cestujúcich
Safety of passenger baggage
D. Stav lietadla / D. Aircraft condition
43. Vonkajšia prehliadka
General external condition
44. Dvere a otvory
1.135(a)(5)
1.135(a)(6)
A
N
ON
2–2
Strana
Referencie
1.730 (6)
1.745
1.790
1.825
1.730(2)(3)
1.731
1.805, 815
1.640 (4)
1.820
1.830
1.770
1.760
1.285(a)(2)
1.270
43/83
PRÍRUČKA 4/2014
Doors and hatches
45. Označenie miest pre vniknutie do trupu lietadla
Marking of break - in points
46. Riadiace plochy
Flight controls
47. Kolesá, pneumatiky, podvozok
Wheels, tyres, undercarriage
48. Podvozkové gondoly
Wheel well
49. Lopatky kompresoru (turbokompresoru) / Vrtule
Fan blades / Propellers
50. Výstupne ústrojenstvo motora
Engine Exhaust
51. Bezpečné uloženie batožiny / nákladu
Security of baggage / cargo
Poznámky/Remarks:
Meno a podpis inšpektora:
Inspector‘s name & signature: …………………………………………………………………………
44/83
PRÍRUČKA 4/2014
7
7.1
ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ČLÁNKU 3 SMERNICE
2004/36/ES
Bezpečnostné informácie (článok 3(a) smernice č. 2004/36/ES):
1. Z hlásení pilotov
2. Z hlásení údržbových organizácií
3. Z hlásení o nehodách
4. Z hlásení iných nezávislých organizácií
5. Zo sťažností
Bezpečnostné informácie sa zhromažďujú od odbornej ako aj neodbornej verejnosti
prostredníctvom podnetov zaslaných na Dopravný úrad poštou, elektronickou poštou alebo
osobným podaním. Na zaslanie podania je na internetovej stránke Dopravného úradu
publikovaný formulár podľa prílohy 10 tejto príručky. Tento vyplnený formulár je možné
zaslať SAFA koordinátorovi cez elektronickú poštu [email protected] SAFA koordinátor po prijatí
podnetu posúdi jeho hodnovernosť. Pokiaľ je podanie hodnoverné, vedúci odboru vloží
informácie do centralizovanej SAFA databázy s označením zdroja STANDARD REPORT.
Dopravný úrad vyhodnocuje hlásenia udalostí o civilnom letectve hlásené podľa nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 661/2005 o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve (prevzatý
právny akt: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES) - údaje zadávané do
databázy ECCAIRS. SAFA koordinátor získava údaje od Útvaru odborného vyšetrovania
leteckých nehôd a incidentov cez elektronickú poštu [email protected], ktorá je denne
monitorovaná a vyhodnocovaná. Pošta je mesačne archivovaná a pred archiváciou opätovne
vyhodnotená. Pokiaľ vyhodnotenie hlásení o udalostiach vkladané za SR (vyhodnotenie
databázy ECCAIRS vykonáva poverený koordinátor programu ECCAIRS a analýzy zasiela
SAFA koordinátorovi) do databázy ECCAIRS podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
661/2005 o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve indikuje bezpečnostnú informáciu
relevantnú z pohľadu článku 3(a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES,
vedúci SAFA odboru ju vloží do centralizovanej databázy SAFA s označením zdroja
STANDARD REPORT.
7.2
Informácie o opatreniach prijatých po inšpekcii na odbavovacej ploche (článok 3(b)
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES):
1.
2.
3.
4.
Po uzemnení lietadla
Po vydaní zákazu na lietanie pre lietadlo alebo prevádzkovateľa do SR
O požadovanej nápravnej akcii
O kontaktoch s oprávneným orgánom prevádzkovateľa
Informácie o opatreniach prijatých po inšpekcii na odbavovacej ploche ako aj o jej výsledku
vloží SAFA koordinátor do centralizovanej SAFA databázy s označením zdroja RAMP
INSPECTION. Po oznámení zákazu na let lietadla alebo prevádzkovateľa Dopravnému úradu
do SR ministerstvom SAFA koordinátor vloží túto informáciu ako aj informáciu o možnej
požadovanej nápravnej akcii do centralizovanej SAFA databázy s označením zdroja
STANDARD REPORT. Relevantné informácie komunikácie vo veci zrušenia zákazu letu
lietadla alebo prevádzkovateľa do SR vloží SAFA koordinátor do centralizovanej SAFA
databázy s označením zdroja STANDARD REPORT.
7.3
Informácie týkajúce sa prevádzkovateľa (článok 3(c) smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2004/36/ES):
1. O vykonaných nápravných opatreniach
2. O opakujúcich sa nedostatkoch
45/83
PRÍRUČKA 4/2014
Informácie týkajúce sa prevádzkovateľa eviduje SAFA koordinátor v zložke
prevádzkovateľov v písomnej forme. Ak záznamy poskytnú dôkaz o prijatí nedostatočných
nápravných opatrení alebo o ich neprijatí ako aj o opakujúcich sa nedostatkoch, SAFA
koordinátor vloží túto informáciu do centralizovanej databázy s označením zdroja STANDARD
REPORT. SAFA vykonáva pravidelnú mesačnú analýzu zápisníc vykonaných kontrol. Tieto
analýzy sú zamerané na zistenie použiteľných informácií podľa článku 3 (b) a (c) smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES. Informácie získané z analýzy sa ukladajú vo
forme správ podľa prílohy 1 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES
(STANDARD REPORT). Ak z informácií vyplynie potenciálna hrozba pre bezpečnosť alebo to,
že lietadlo nezodpovedá medzinárodným bezpečnostným štandardom, Dopravný úrad
poskytne bezodkladne túto informáciu podľa § 6 odsek 2 nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 266/2006 Európskej komisii a EASA.
46/83
PRÍRUČKA 4/2014
8
UCHOVÁVANIE ZÁZNAMOV
8.1
Záznamy o vykonanej kontrole
8.1.1
Záznamami sú:
a) Správa o inšpekcii na odbavovacej ploche (SAFA Ramp Inspection Report / POI)
b) Listy zaslané prevádzkovateľom a príslušnému orgánu štátu registrácie a/alebo štátu
prevádzkovateľa
c) Korešpondencia súvisiaca s bodom b) tohto článku
8.1.2
Záznamy sa uchovávajú
a) v priečinkoch na ():\ SAFA$ na caa-sk()\KnowledgeBase\AnyBodyOperatorFile \...\...
b) v jednotlivých spisoch prevádzkovateľov
8.1.3
Podľa článku 6, odsek 1 smernice 2004/36/ES SAFA koordinátor zabezpečí primeranú
dôvernosť informácií prijatých podľa článku 5 tejto smernice.
Všetky informácie tohto charakteru sú uchovávané na samostatnom priečinku „safa na
adcaask“, ku ktorému majú prístup len oprávnené osoby.
47/83
PRÍRUČKA 4/2014
9
VÝMENA INFORMÁCIÍ
9.1
Štatistické údaje
9.1.1 Dopravný úrad eviduje tieto údaje:
a) Počet vykonaných kontrol na jednotlivých medzinárodných letiskách SR
b) Korešpondenciu so štátom prevádzkovateľa a s prevádzkovateľom,
ktorý sa podrobil SAFA kontrole a u ktorého boli identifikované nálezy triedy 2
a 3 podľa prílohy 8 a 9 tejto príručky.
9.1.2 Dopravný úrad zbiera operatívne informácie na formulári podľa prílohy 10 tejto príručky.
Tento formulár je uverejnený na internetovej stránke Dopravného úradu (www.caa.sk)
a zasiela sa na [email protected], poštou na adresu Dopravný úrad SR, Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava.
9.1.3 V prípade potreby Dopravný úrad kontaktuje oprávnený orgán štátu registrácie lietadla
na kontaktnej adrese získanej zo zdroja ICAO:http://www.icao.int/icao/en/dgca/
IcaonetOnly/home/index.cfm
9.2
Spolupráca s odbormi Dopravného úradu po prijatí správy o vykonaní SAFA kontroly
na lietadle zapísanom v registri lietadiel Slovenskej republiky
9.2.1
Posúdenie nápravných opatrení a ich akceptovanie (prípadne neakceptovanie) vykonávajú
len SAFA inšpektori. Každý SAFA inšpektor posúdi a uzatvorí/neuzatvorí len nálezy
spadajúce pod jeho rozsah oprávnení.
Pri posudzovaní nápravných opatrení môže spolupracovať s inšpektormi ostatných odborov
sekcie letovej prevádzky.
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
K procesu posudzovania nápravných opatrení slúži príloha č. 21 tejto príručky. Formulár so
základnými identifikačnými údajmi o inšpekcii vypíše SAFA koordinátor a vyzve
prevádzkovateľa o predloženie nápravných opatrení. Po doručení ich predloží SAFA
inšpektorovi kvalifikovanému pre daný nález a posúdi ho. Ak sú nápravné opatrenia
vyhovujúce, inšpekcia sa uzatvorí. Ak nie sú vyhovujúce, SAFA koordinátor vyzve
prevádzkovateľa o predloženie nových, prípadne sú mu priamo navrhované zodpovedným
SAFA inšpektorom.
Ak dochádza k nálezom vyplývajúcim zo systémových nedostatkov v organizácii daného
prevádzkovateľa, odstránenie nálezov má byť zamerané na zistenie základných príčin
vzniku nálezu (root cause analysis).
Kompletnú komunikáciu ohľadne odstraňovania nálezov je v kompetencii SAFA
koordinátora.
9.3
Vyhodnotenie nálezov udelených lietadlám zapísaným v registri lietadiel SR
9.3.1
SAFA koordinátor predloží analýzu na pravidelné stretnutie (1x za 3 mesiace) OLS, OPL,
OVÚ a SAFA. Analýza obsahuje rozdelenie nálezov na:
a) Nálezy majúce vplyv na letovú spôsobilosť
1. Rozdelenie nálezov podľa jednotlivých SAFA kategórií
2. Rozdelenie nálezov podľa povahy neplnenia požiadaviek (údržbový
štandard proti neplneniu predpisových požiadaviek)
48/83
PRÍRUČKA 4/2014
3. Rozdelenie nálezov podľa predpokladanej základnej príčiny (nedostatky
na strane Dopravného úradu proti nedostatkom na strane
prevádzkovateľa)
b) Nálezy majúce vplyv na prevádzkovú spôsobilosť
1. Rozdelenie nálezov podľa jednotlivých SAFA kategórií
2. Rozdelenie nálezov podľa predpokladanej základnej príčiny (nedostatky
na strane Dopravného úradu proti nedostatkom na strane
prevádzkovateľa)
3. Nálezy vyplývajúce zo spôsobilosti personálu
9.3.2
Vyhodnotenie nálezov sa uskutoční na spoločnom stretnutí odborov sekcie letovej
prevádzky - SAFA, Odbor letovej spôsobilosti, Odbor licencovania leteckého personálu (len
v prípade, ak sa eviduje nález z oblasti licencovania leteckého personálu) , Odbor prevádzky
lietadiel, Odbor výroby a údržby.
9.3.3
Na tomto stretnutí sú inšpektori jednotlivých odborov informovaní aj o spôsobe odstránenia
nálezov domácich prevádzkovateľov.
9.3.4
Jednotlivé SAFA inšpekcie vykonané na prevádzkovateľoch, ktorých lietadlá sú zapísané
v Registri lietadiel SR sú pravidelne ukladané a aktualizované v priečinku OLS, ku ktorému
majú prístup inšpektori odborov SLP.
49/83
PRÍRUČKA 4/2014
10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1
Overovanie procesu
10.1.1 Správna činnosť procesu sa overuje internými auditmi a externými auditmi.
10.2
Nadobudnutie platnosti a účinnosti
10.2.1 Táto príručka nadobúda platnosť dňom jej podpisu predsedom Dopravného úradu na titulnej
strane a účinná je dňom 2.1.2014.
50/83
PRÍLOHA Č. 1
PRÍRUČKA 4/2014
ZOZNAM LETÍSK A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava
Adresa: Letisko M. R. Štefánika
823 11, Bratislava 22
ICAO kód:
LZIB
Tel.:
+421 2 3303 3353
Fax:
+241 2 3303 3351
www.airportbratislava.sk
Letisko Košice
Adresa: Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Letisko Košice
041 75, Košice IV
ICAO kód:
LZKZ
Tel.:
+421 55 6832 123
Fax:
+421 55 6832 202
www.airportkosice.sk
Letisko Žilina
Adresa: Letisková spoločnosť Žilina, a.s.
Letisko
013 41, Dolný Hričov
ICAO kód:
LZZI
Tel.:
Dispečing:
+421 41 5068 100
+421 903 533 601
Letové prevádzkové služby:
+421 41 5532 748
Fax.:
+421 41 5572 471
www.airport.sk
Letisko Piešťany
Adresa: Letisko Piešťany, a.s.
Žilinská cesta 597/81
921 01, Piešťany
ICAO KÓD: LZPP
Tel.:
+421 33 7722 629
+421 33 7722 563
Fax:
+421 33 7722 691
www.airport-piestany.sk
51/83
PRÍLOHA Č. 1
PRÍRUČKA 4/2014
Letisko Sliač
Adresa: Letisko Sliač
962 31, Sliač
ICAO kód:
LZSL
Tel.:
+421 45 5442 591
Prevádzkové služby:
+421 45 5443 323
+421 45 5442 592
Fax:
+421 45 5442 590
www.airportsliac.sk
Letisko Poprad
Adresa: Letisko Poprad – Tatry, a.s.
Na letisko 100
058 98 Poprad
ICAO kód:
LZTT
Tel.:
+421 52 7763 875
Fax:
+421 52 7725 005
www.airport-poprad.sk
Letisko Prievidza
Adresa: Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03, Prievidza
ICAO kód:
LZPE
Tel.:
+421 46 5430 611
+421 46 5438 112
+421 911 110 504
Fax:
+421 46 5438 111
www.aeroklub-prievidza.sk
Letisko Nitra
Adresa: Letisko Nitra
Dlhá 108
94 907, Nitra
ICAO kód:
LZNI
Tel.:
+421 37 6561 251
+421 37 7334 805
Fax:
+421 37 6561 251
www.airportnitra.sk
52/83
PRÍLOHA Č. 2
PRÍRUČKA 4/2014
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH SAFA INŠPEKTOROV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meno
Gabriela Galambošová
Igor Jandura
Peter Macko
Miloš Wagner
Tatiana Jakubcová
Ľuboš Januška
7.
Peter Monček
Rozsah schválenia
B
A
C, D1, D3
A1 – A20
B
A8, A9, A11, A12, A21, A22, A23, A24, C1C12, D1, D3
A8, A9, A11, A12, A21, A22, A23, A24, C1C12, D1, D3
Odborná podpora
Oblasť podpory
Meno
1.
Ján Žarnovičan
D-2
53/83
PRÍLOHA Č. 3
PRÍRUČKA 4/2014
MENOVANIE A ROZSAH OPRÁVNENIA SAFA
INŠPEKTORA
Podľa bodu 31 prílohy k rozhodnutiu výkonného riaditeľa Európskej
agentúry pre bezpečnosť letectva č.2008/001/S
I.
II.
III.
Meno inšpektora
Číslo
inšpektora
preukazu
číslo ŠOD
číslo preukazu štátneho odborného dozoru
Platnosť oprávnenia od
A – Pilotná kabína
V celom rozsahu
V obmedzenom rozsahu
Uviesť rozsah, napr.: A1-11, A20-23 atď.
B – Bezpečnosť / kabína
V celom rozsahu
V obmedzenom rozsahu
Uviesť rozsah, napr.: B1-11, B13,14 atď.
C – Stav lietadla
IV.
Rozsah oprávnenia
V celom rozsahu
V obmedzenom rozsahu
Uviesť rozsah, napr.: C1-11, C13,14 atď.
D – Náklad
V celom rozsahu
V obmedzenom rozsahu
Uviesť rozsah, napr.: D1-3 atď.
E – Všeobecné
V celom rozsahu
V.
Platnosť oprávnenia
maximálne 3 roky od menovania
Toto oprávnenie zostáva v platnosti do doby uvedenej v bode V. za podmienky splnenia požiadaviek bodu 2.3.3 prílohy II smernice
Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/36/CE v znení smernice Európskej komisie 2008/49/EC.
Dátum
Riaditeľ
Divízie civilného letectva
54/83
PRÍLOHA Č. 4
PRÍRUČKA 4/2014
ZOZNAM VÝCVIKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ TRETÍCH STRÁN
SCHVÁLENÝCH LETECKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.
Názov a adresa
Joint Aviation Authorities Training Organisation (JAA TO)
Saturnusstraat 40-44, 2130 Hoofddorp, Holandsko
Platnosť schválenia
18.12.2013
55/83
PRÍLOHA Č. 5
PRÍRUČKA 4/2014
VZOR - PLÁN OPAKOVANEJ ODBORNEJ VÝUČBY A VÝCVIKU ŠKOLENÍ SAFA INŠPEKTOROV
Rok/
Štvrťrok
Meno
SAFA Inšpektor
SAFA Inšpektor
SAFA Inšpektor
Kontrola plánu
(dátum / podpis)
I
II
2010
III
IV
I
II
2011
III
IV
I
II
2012
III
IV
I
x
x
x
x
II
2013
III
IV
x – plánované opakovaná výučba a výcvik po 3 rokoch od získania kvalifikácie alebo
predchádzajúcej výučby a výcviku
y – opakovaná výučba a výcvik po významnej zmene legislatívy a postupov SAFA
programu zahrňujúca:
1)
Nové legislatívne a vykonávacie predpisy
a)
Nová / aktualizovaná smernica
b)
Nové / aktualizované spôsoby plnenia SAFA požiadaviek
c)
Zmeny v kategorizácií
d)
Nová / významne aktualizovaná SAFA databáza
2)
Zavedenie nových technologických a/alebo prevádzkových postupov
3)
Zmena v súčinnosti a inými prislúchajúcimi európskymi postupmi (čierna listina, schválenie prevádzkovateľov tretích krajín)
4)
Štandardizačné a harmonizačné problémy
a)
Problémy vyplývajúce z poznatkov SAFA harmonizácie a štandardizácie
b)
Problémy identifikované počas hodnotenia kvality
c)
Nové zavádzané
postupy
56/83
PRÍLOHA Č. 6
PRÍRUČKA 4/2014
SAFA INSPECTOR LOG
SAFA Inspector
Year.:
Date
:
Place
Operator
Aircraft_Type
Pax
Cargo
Reg. Mark
Serial No
Protokol No
Authorized by
the SAFA
National
Coordinator
RECENCY REQUIREMENTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
....
57/83
PRÍLOHA Č. 7
PRÍRUČKA 4/2014
SCHVAĽOVACÍ LIST SAFA VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Your ref.
Our ref.
Attended to by/
Bratislava
00-00-0000
Letter of Acceptance
Ladies and Gentlemen,
We hereby confirm that the [Third Party Training Organisation] was evaluated and complies with the
requirements for SAFA Training Organisations in accordance with Appendix II, chapter 2.4 of the Directive
2008/49/EC in conjunction with the Annex to ED 2009/001/S.
After an audit on [Date] in [Place] assessing the facilities and according to the assessment of a Training
Course, we accept to carry out the following training retrospectively until [Date].
1.
2.
[Initial Theoretical Training]
[Initial Practical Training]
3.
[Recurrent Training]
Changes in the training courses or the methods of training must be communicated according to paragraph 71
of ED 2008/001/S to the Slovak Civil Aviation Authority.
This confirmation is valid for 24 months and will be re-evaluated after application. During this period the
Transport Authority determines whether the training organisation continues to meet the criteria ED
2008/ED/S and if not, the Transport Authority can decide the evaluation will cease.
This letter and further decisions regarding the evaluation will be notified to the European Aviation Safety
Agency (EASA).
Sincerely
Annex
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Director Civil Aviation
Division
Copy
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
58/83
PRÍLOHA Č. 8
PRÍRUČKA 4/2014
OZNAMOVACÍ LIST PREVÁDZKOVATEĽOVI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Your ref.
Our ref.
Attended to by/
Bratislava
00-00-0000
SAFA Ramp Inspection on [reg. mark]
Dear Sir,
I kindly ask your attention for the following:
Your aircraft has been inspected in the scope of the European SAFA programme (Safety Assessment of
Foreign Aircraft). As described by the SAFA programme procedures, the ramp inspection reports are in the
case of significant and/or major findings sent to both the concerned operator and the authorities responsible
for the oversight of that operator. A copy of the ramp inspection report, as it has been entered into the
centralised European database, is attached.
Concerning the findings categorised as category 2 or 3, the SAFA procedures require me to request evidence
of corrective action(s) that have been or will be undertaken to correct these findings and to prevent reoccurrence in the future. You may inform me (in writing) either directly or through your authority. As your
authority is the entity responsible for the safety oversight of your operations, they might be asked to confirm
that they are satisfied with corrective actions. In this frame, I would kindly invite you to also transmit to their
services, a copy of the elements requested aforementioned. I thank you for your cooperation in the field of
air transportation safety and inform you that additional ramp inspections may occur when aircraft of your
airline lands on the territory of one of the States participating in the SAFA programme.
Should you require any additional information on this matter, do not hesitate to contact our services.
Sincerely
Annex
Ramp Inspection Report No [Report number]
Contact details:
National SAFA Coordinator:
Slovak SAFA National
Coordinator
e-mail:
@caa.sk
phone: +421 …………
59/83
PRÍLOHA Č. 9
PRÍRUČKA 4/2014
OZNAMOVACÍ LIST PRÍSLUŠNÉMU ÚRADU PREVÁDZKOVATEĽA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Your ref.
Our ref.
Attended to by/
Bratislava
00-00-0000
SAFA Ramp Inspection on [reg. mark]
Dear Sir,
I kindly ask your attention for the following:
Aircraft, from one or more operators for which you ensure the oversight, have been inspected in the scope of
the European SAFA programme (Safety Assessment of Foreign Aircraft). As described by the SAFA
programme procedures, the ramp inspection reports are in the case of significant and/or major findings sent
to both the concerned operator and the authorities responsible for the oversight of that operator. A copy of
the ramp inspection report, as it has been entered into the centralised European database, is attached.
The operator has been requested to provide evidence of any corrective actions taken. [This sentence is
optional: Because of the nature, the number and/or the re-occurrence pattern of the findings, I would like to
receive your confirmation that you are satisfied with these corrective actions]. The information contained in
the ramp inspection report as well as the corrective actions taken by the operator might be useful for your
oversights activities.
I thank you for your cooperation in the field of air transportation safety and inform you that additional ramp
inspections on the operator(s) may occur when their aircraft land on the territory of one of the States
participating in the SAFA programme.
Should you require any additional information on this matter, do not hesitate to contact our services.
Sincerely
Annex
Ramp Inspection Report No [Report number]
Contact details:
National SAFA Coordinator:
Slovak SAFA National
Coordinator
e-mail:
@caa.sk
phone: +421 …………
60/83
PRÍLOHA Č. 10
PRÍRUČKA 4/2014
OZNÁMENIE VEREJNOSTI NA ZAHRANIČNÝCH
LETECKÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV
DOPRAVNÝ ÚRAD
TRANSPORT AUTHORITY
Hodnotenie bezpečnosti zahraničných lietadiel
Safety Assessment of Foreign Aircraft
O Z N Á M E N I E
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti
lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky, ktorým sa
implementuje článok 3(a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES o bezpečnosti
lietadiel tretích štátov používajúcich letiská spoločenstva
R E P O R T
according to § 5 section 1 letter a) of the Regulation of the Government of the Slovak republic No
266/2006 on the safety of third-country aircraft using airports on the territory of the Slovak Republic
what implements the Article 3(a) of the Directive 2004/36/CE on the safety of third-country aircraft
using Community airports
Toto oznámenie je anonymné a slúži ako podnet pre Dopravný úrad v oblasti inšpekcie zahraničných
lietadiel používajúcich letiská Slovenskej republiky. Toto oznámenie môže byť doručené Dopravnému
úradu elektronicky na adresu [email protected], zaslané regulárnou poštou na adresu Dopravný úrad,
letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava alebo zanechané na vyznačených zberných miestach.
Uveďte čo najviac údajov. Vyplnenie všetkých políčok však nie je povinné.
This report is anonymous and intended to serve as an official suggestion for the Transport Authority in
the field of safety assessment of foreign country operators using international airports on the territory
of the Slovak Republic. This report can be forwarded to the Transport Authority electronically through
[email protected], sent by the regular mail to address: Dopravný úrad, letisko M. R. Štefánika, 823 05
Bratislava, Slovak Republic or left in dedicated collecting boxes at Slovak airports.
61/83
PRÍLOHA Č. 10
PRÍRUČKA 4/2014
Pridelené číslo oznámenia:
Report No:
1.
Zdroj:
Source:
2.
Dátum:
Date:
3.
Miesto
Place
4.
Prevádzkovateľ:
Operator:
5.
Štát:
State:
6.
Trať z:
Route from:
7.
Trať do:
Route to:
8.
Číslo letu
Flight No
9.
Typ lietadla:
Aircraft Type:
10. Registračná značka
Registration Mark
11. Posádka lietadla (štát
vydania preukazu
spôsobilosti)
Flight Crew
12. Oznámenie:
Report
62/83
PRÍLOHA Č. 10
PRÍRUČKA 4/2014
Píšte sem
Enter here
13.
For Transport Authority use only
Prijaté opatrenia
Action taken
63/83
PRÍLOHA Č. 10
PRÍRUČKA 4/2014
Píšte sem
Enter here
14. Dátum:
Date:
64/83
PRÍLOHA Č. 11
PRÍRUČKA 4/2014
MESAČNÁ SPRÁVA/EVIDENCIA KOREŠPONDENCIE
MONTHLY REPORT ON SAFA FOLLOW-UP ACTIONS
STATE: SLOVAK REPUBLIC
OPERATOR SECTION
RI# Operator Operator
Code
Name
(optional)
Findings
(1-2-3)
STATE OF OVERSIGHT SECTION
Written
Receipt
communication confirmed
to operator
(Y/N)
(date)
(optional)
State of
Written
Receipt
Reply
Oversight communication Confirmed Requested
to NAA (date)
(Y/N)
(Y/N)
Operator Reply
Received
Answer
on
Satisfactory
(date)
(Y/N/P)
Findings
closed/
State of Oversight Reply
Received
Answer
on
Satisfactory
Supplemental
communication
(date)
(Y/N/P)
(C/S)
1
2
NAA: (name)
3
4
5
6
7
8
9
Additional
Information
Findings
closed/
Supplemental
Communication
(C/S)
10
11
12
13
14
15
16
17
Month: (month/year)
65/83
PRÍLOHA Č. 12
PRÍRUČKA 4/2014
ZÁZNAM ZO SANA INŠPEKCIE (SANA POI)
66/83
PRÍLOHA Č. 13
PRÍRUČKA 4/2014
KONTROLNÝ ZOZNAM NA OPAKOVANÉ SCHVÁLENIE VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE TRETEJ STRANY
Výcviková organizácia
tretej strany
Adresa
Dátum opakovaného
schvaľovania
67/83
PRÍLOHA Č. 13
PRÍRUČKA 4/2014
Názov položky
ÁNO
NIE
Poznámky
1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA, VYBAVENIE A ZARIADENIE
a) Je stanovený manažér zodpovedný za súlad poskytovaného výcviku s technickými
kritériami stanovenými EASA?
b) Sú priestory poskytovania výcviku vyhovujúce? (veľkosť, charakter, ochrana pred
vplyvmi počasia)
c) Disponujú učebne vhodnou prezentačnou technikou?
d) Má organizácia k dispozícii vhodné lietadlo pre praktický výcvik na postačujúcu dobu?
2. VÝCVIKOVÉ METÓDY
a) Existujú organizáciou schválené postupy na vykonávanie výcviku, ktoré zaručujú
zhodu s kritériami stanovenými EASA?
b) Je výcvik poskytovaný v anglickom jazyku?
3. KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY NA INŠTRUKTOROV
a) Vedomosti a prehľad o SAFA programe
b) Znalosť výcvikových metód a techník
b) Praktický výcvik a položky zo zoznamu kontrolovaných prvkov pri
Inšpekcii
• Kvalifikačné predpoklady na SAFA inšpektora (podľa bodu 5 prílohy k rozhodnutiu
riaditeľa EASA ED 2008/001/S – GM on the qualification of SAFA inspectors)
• 30 SAFA inšpekcií počas piatich rokov pred vymenovaním za inštruktora (ako
inšpektor alebo pozorovateľ pod vedením vedúceho inšpektora/Senior inspector)
• Min. 6 SAFA inšpekcií počas jedného roka
d) Všeobecný SAFA program a prehľad právnych predpisov
• 2 roky aktívnej účasti v EC SAFA programe
e) Obnovovací výcvik absolvovaný 1 krát počas 3 rokov ( EASA workshop)
4. SYSTÉM SPÄTNÉHO OHODNOTENIA ORGANIZÁCIE NA ŠTANDARDIZOVANOM
FORMULÁRI
a) vyjadrená spokojnosť s poskytovaným výcvikom (min 70%)
b) boli uskutočnené nápravné opatrenia (ak vznikla potreba)
68/83
PRÍLOHA Č. 14
PRÍRUČKA 4/2014
KONTROLNÝ ZOZNAM NA OVERENIE OBNOVOVACIEHO VÝCVIKU
Výcviková organizácia tretej
strany
Adresa
Dátum schvaľovania
69/83
PRÍLOHA Č. 14
Názov položky
1. Nové/doplnené štandardy
2. Nový/doplnený SAFA inštruktážny (poradný) materiál
3. Zmeny v kategorizácii nálezov
4. Nové/vylepšené IT pomôcky
5. Nové prevádzkové metódy
6. Prepojenie s európskymi procesmi (zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú úplnému alebo
čiastočnému zákazu prevádzky v rámci Spoločenstva, autorizácia prevádzkovateľov tretích krajín)
7. Výstupy z vykonaných štandardizačných auditov SAFA
8. Výstupy z pravidelných správ o kvalite vydávaných EASA
9. Odporúčané postupy a skúsenosti
10. Odborné odkazy uverejnené EASA prostredníctvom SAFA Training Bulletinu
PRÍRUČKA 4/2014
ÁNO
NIE
Poznámky
70/83
PRÍLOHA Č. 15
PRÍRUČKA 4/2014
SAFA SENIOR INSPECTOR QUALIFICATION QUESTIONNAIRE
SAFA SENIOR INSPECTOR QUALIFICATION QUESTIONNAIRE
Name of the inspector:
Employer:
Inspector’s Superior Manager: ……………………………….
1. Education and past 5 years experience (experience in aircraft operation, personnel licensing,
pilot licence, flight engineer licence, cabin crew member, maintenance personnel, dangerous
goods experience, …)
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Date of appointment as SAFA inspector
_____________________________________________
3. Date of appointment as SAFA Senior inspector (if applicable)
_____________________________________________
4. Total number of performed SAFA inspections
_____________________________________________
5. Number of performed SAFA inspections within the period starting from XX.YY.ZZZZ to
XX.YY.ZZZZ (3 years period prior to appointment)
_____________________________________________
71/83
PRÍLOHA Č. 15
PRÍRUČKA 4/2014
6. Privileges (areas of expertise) granted by CAA to the Inspector
_____________________________________________
_____________________________________________
7. Recurrent training (once every 3 years after being qualified as Ramp Inspector)
_____________________________________________
8. Please complete the table below considering inspector’s skills and personal characteristics
Description
Training techniques
Professionalism
Maturity
Judgement
Integrity
Safety awareness
Communication skills
Personal standards and performance
Commitment to quality
Satisfactory Unsatisfactory
The assessment of skills and personal characteristics is based on inspector’s human qualities,
integration in team working environment and evaluation of his/her duties and responsibilities
performance.
FINAL STATEMENT
Hereby I confirm that all information, facts and specifications listed in the above mentioned
questionnaire are true and valid.
Signature of Inspector’s Superior Manager: ……………………………………..
Note: All information will be treated confidentially and used only for the purpose of evaluation and
senior inspector appointment.
72/83
PRÍLOHA Č. 16
PRÍRUČKA 4/2014
KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY NA VEDÚCEHO
(SENIOR) SAFA INŠPEKTORA
KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY NA VEDÚCEHO (SENIOR) SAFA
INŠPEKTORA
Meno inšpektora:
Pozícia na Dopravnom úrade: SAFA inšpektor
Národný koordinátor: ……………………………….
1. Vzdelanie a prax (min. 5 rokov) / skúsenosti v leteckej prevádzke, licencovanie letových
posádok, obchodný/dopravný pilot, palubný inžinier, palubný sprievodca, technik údržby,
preprava nebezpečného nákladu, …/
_____________________________________________
_____________________________________________
2. Dátum vymenovania na pozíciu SAFA inšpektora
_____________________________________________
3. Počet vykonaných SAFA kontrol
_____________________________________________
4. Počet vykonaných SAFA kontrol v priebehu 3 rokov pred vymenovaním za vedúceho
(senior) SAFA inšpektora (XX.YY.ZZZZ - XX.YY.ZZZZ)
_____________________________________________
73/83
PRÍLOHA Č. 16
PRÍRUČKA 4/2014
5. Rozsah oprávnení (oblasť pôsobenia)
_____________________________________________
6. Osobnostné vlastnosti
Uspokojivé
Neuspokojivé
Výcvikové metódy
Profesionalizmus
Osobnostná zrelosť
Rozvaha
Osobnostná integrita
Oddanosť princípom letovej bezpečnosti
Komunikačné schopnosti
Osobnostné charakteristiky
Orientácia na kvalitu
Posúdenie osobnostných vlastností je založené na komplexnom ohodnotení pracovných výsledkov
inšpektora Dopravného úradu, jeho/jej prínosov v rámci SAFA procesov, odborných a
kvalifikačných predpokladoch, osobnostných charakteristikách pozorovaných pri vzájomnej
spolupráci a na základe pohovoru uskutočneného pred menovaním.
Dátum:
Podpis Národného SAFA koordinátora:
74/83
PRÍLOHA Č. 17
PRÍRUČKA 4/2014
LETTER OF ACCEPTANCE
This is to certify that:
•
•
In accordance with the provisions of the Directive No. 9/2009 issued by Ministry of
Transport, Posts and Telecommunications (Article 7, paragraph 1), which implements the
Directive 2004/36/CE of the European Parliament and of the Council, of 21 April 2004, on
the safety of third-country aircraft using Community airports, Commission Directive
2008/49/EC of 16 April 2008 (paragraph 2.5.1), amending Annex II to Directive
2004/36/EC of European Parliament and of the Council of 21 April 2004, regarding the
criteria for the conduct of ramp inspections on aircraft using Community airports and EASA
SAFA Guidance Material Annex to ED Decision 2008/001/S on the Qualification of SAFA
Inspectors
In accordance with Transport Authority evaluation and Qualification Statements provided
by CAA XX
NAME
has been accepted as a Slovak Senior Inspector and is entitled to perform
On the job training with the following Senior Inspection Privileges:
..............
..............
..............
..............
for the Slovak SAFA Inspectors.
This letter will be notified to the European Aviation Safety Agency (EASA).
Bratislava, XX.YY.ZZZZ
Director
Civil Aviation Division
Postal address/Visiting address: Transport Auhtority • M. R. Stefanik Airport •
823 05 Bratislava • Slovak Republic
Tel.: +421
•
Fax: +421
•
E-mail: [email protected]
•
www.caa.sk
75/83
PRÍLOHA Č. 18
PRÍRUČKA 4/2014
MENOVACÍ DEKRÉT VEDÚCEHO (SENIOR) SAFA INŠPEKTORA
•
•
V súlade s vyhláškou č. 9/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES v konsolidovanom znení a
prílohou k rozhodnutiu riaditeľa Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)
2008/001/S (Annex to ED Decision 2008/001/S – EASA Guidance Material on the
Qualification of SAFA Inspectors)
a na základe schvaľovacieho procesu podľa bodu 2.8 SAFA Manuálu
menujem
MENO
vedúcim (senior) SAFA inšpektorom
s nasledovným rozsahom oprávnení:
Oblasť kontrolovaných položiek A – pilotná kabína
Oblasť kontrolovaných položiek B – kabína cestujúcich
Oblasť kontrolovaných položiek C – technický stav lietadla
Oblasť kontrolovaných položiek D – nákladný priestor
Oblasť kontrolovaných položiek E – všeobecné
Podľa bodu 29 prílohy k rozhodnutiu riaditeľa EASA bude toto menovanie oznámené EASA.
Dátum:
Riaditeľ
Divízie civilného letectva
76/83
PRÍLOHA Č. 19
PRÍRUČKA 4/2014
PRÍKAZ NA UZEMNENIE LIETADLA
ORDER FOR GROUNDING OF AN AIRCRAFT
Podľa §4, ods. 1 Nariadenia vlády 266/2006 a §49, ods.3 zákona 143/1998
Z. z. (letecký zákon)
In accordance with the §4 Section 1 of the Government Regulation No.
266/2006 and § 49 Section 3of the Law No 143/1998 Coll. (Civil Aviation
Law)
I.
Inšpektor:
Inspector
Číslo preukazu ŠOD:
State Oversight Certificate
No
Tel. kontakt:
Phone Contact
Prevádzkovateľ:
Operator
Štát registrácie:
State of Registry
II.
Predmet príkazu
Order subject
Typ lietadla:
Aircraft Type
Reg. značka:
Registration mark
Iný dôležitý údaj:
Other important data
III.
Týmto zakazujem vydať povolenie k odletu pre vyššie identifikované lietadlo. Tento
zákaz je účinný od okamihu uvedenom v časti IV. tohto príkazu a bude zrušený
vyplnením časti VI. a VII. tohto príkazu.
Hereby I am forbidding to issue flight clearance for the aircraft identified above.
This ban is in effect from the moment specified in Section IV of this Order and will be
revoked after fiilling up of Section VI. and VII. of this Order.
77/83
PRÍLOHA Č. 19
PRÍRUČKA 4/2014
Platnosť od (dátum a čas):
Valid from (date and hour)
V.
Podpis inšpektora:
Inspector’s Signature
VI.
Platnosť do (dátum a čas):
Valid to (date and hour)
VII.
Podpis inšpektora:
Inspector’s Signature
IV.
Tento príkaz môže zrušiť (ukončiť platnosť) iba inšpektor, ktorý ho vydal, alebo osoba ním písomne
poverená!
This Order may be canceled (revoked) only by the issuing inspector or by a person with his/her written
manadate!
Za Letové prevádzkové služby SR/Air Navigation Services of
the Slovak Republic
Meno:
Name
Funkcia:
Position
Kontakt:
Contact
Podpis/Signature
Dátum a čas:
Date and hour
78/83
PRÍLOHA Č. 20
PRÍRUČKA 4/2014
PREPARATION CHECKLIST
Dátum:
Prevádzkovateľ:
A/C type:
Overenie dokumentov:
•
Výnimky Annexov:
Supplement No
•
83bis:
Annex 1
8
Annex 6
8
Annex 7
5
Annex 8
9
N/A
ICAO´s Aeronautical Agreements
and Arrangements Database (DAGMAR)
Remark:
rev.
•
MMEL:
EASA
FAA
rev.
TCA
ANAC
………..
Prevádzkové údaje:
• NOTAM
•
METAR
•
Navigačné údaje
Analýza prevádzkovateľa:
• Kontrola SAFA databázy
•
Knowledge file
•
Kontrola Prioritisation checklistu
Zachovaný nediskriminačný prístup:
Áno
Nie
79/83
PRÍLOHA Č. 22
PRÍRUČKA 4/2014
SPRIEVODNÉ OPATRENIE SAFA REPORTU
FOLLOW UP ACTION FOR SAFA REPORT
Postúpené odboru
Reassigned to department
letovej spôsobilosti /airworthiness
prevádzky / operation
výroby a údržby
Oznamujeme Vám, že na uvedenom lietadle bola vykonaná SAFA kontrola s nálezmi, ktoré môžu mať vplyv na letovú
a/alebo prevádzkovú bezpečnosť lietadla.
Hereby I inform you, that the SAFA ramp check was carried out on the bellow indicated aircraft with findings having possible impact
on airworthiness and/or operation safety of the aircraft.
SAFA Report:
SAFA Report:
Lietadlo typu:
Aircraft type:
Poznávacia značka:
Registration mark:
OM -
Prevádzkovateľ:
Operator:
Nálezy:
Kód nálezu
Odkaz na predpis Kategória Popis
Dohľad nad odstraňovaním nálezu:
Finding rectification survey:
Žiadam o kontrolu odstránenia nálezu(-ov) s vplyvom na letovú bezpečnosť so zameraním na prijatie opatrení
zamedzujúcich opakovanie sa podobných nálezov:
I request to perform a rectification survey of finding(s) with impact on the aircraft airworthiness with focus on
measures which preclude the same discrepancies in the future:
Žiadam o kontrolu odstránenia nálezu s vplyvom na prevádzkovú bezpečnosť so zameraním na prijatie opatrení
zamedzujúcich opakovanie sa podobných nálezov:
I request to perform a rectification survey of finding(s) with impact on the operation safety with focus on measures
which preclude the same discrepancies in the future:
Žiadam o písomné potvrdenie prijatých opatrení:
I request documented acknowledgement of measures taken:
Nálezy kategórie 1 do 30 dní
Cat 1 findings within 30 days
Nálezy kategórie 2 do 14 dní
Cat 2 findings within 14 days
Nálezy kategórie 3 do 3 dní
Cat 3 findings within 3 days
Odstránenie nálezu
skontroluje SAFA odbor:
Finding rectification will be surveyed by the SAFA Department
Návratka / Return statement:
80/83
PRÍLOHA Č. 22
PRÍRUČKA 4/2014
Vyplní dozorujúci inšpektor letovej spôsobilosti a/alebo inšpektor prevádzky.
Filled by the airworthiness and/or operational inspector.
Ak nálezy alebo poznámky uvedené v SAFA reporte nespadajú pod Vašu pôsobnosť, zaznačte políčko 1. Ak súhlasíte
s nápravnými opatreniami predloženými prevádzkovateľom, zaznačte políčko 2 alebo 3. Ak nesúhlasíte s nápravnými
opatreniami predloženými prevádzkovateľom zaznačte políčko 4 alebo 5.
If findings or remarks in the SAFA report are not relevant for your responsibility please tick box 1. If you are satisfied
with the corrective actions taken by the operator, please tick in box 2 or 3. If you are not satisfied with the action taken
by the operator, please tick boxes 4 or 5 as appropriate.
1.
2.
3.
4.
5.
Bez technických nálezov alebo pripomienok
No technical findings neither remarks
Ako dozorujúci inšpektor súhlasím s nápravnými opatreniami predloženými a prijatými
prevádzkovateľom, nevyžadujú žiadnu dodatočnú kontrolu
As the surveying inspector I am satisfied with the corrective action submitted and taken, no
follow up required
Ako dozorujúci inšpektor súhlasím s nápravnými opatreniami predloženými a prijatými
prevádzkovateľom, dodatočná kontrola bude vykonaná počas nasledujúceho auditu CAMO
organizácie / kontrole na ploche / počas ťažkej údržby / prevádzkovej kontrole
As the surveying inspector am satisfied with the corrective action taken, follow up will be made
at the next scheduled CAMO audit / ramp check / heavy maintenance check /operational check
Ako dozorujúci inšpektor nesúhlasím s nápravnými opatreniami predloženými a prijatými
prevádzkovateľom, dodatočná kontrola bude vykonaná počas mimoriadneho(-ej) auditu CAMO
organizácie / kontrole na ploche / počas ťažkej údržby / prevádzkovej kontrole
As the surveying inspector am not satisfied with the corrective action taken, follow up will be
made with an extra CAMO audit / ramp check / heavy maintenance check /operational check
Ako dozorujúci inšpektor nesúhlasím s nápravnými opatreniami predloženými a prijatými
prevádzkovateľom, vyžadujem prijatie iných nápravných opatrení (popis)
As the surveying inspector am not satisfied with the corrective action taken, other action required
(describe intended action)
81/83
PRÍLOHA Č. 22
PRÍRUČKA 4/2014
Požadované nápravné opatrenia / corrective action required:
Poznámky:
CAMO – Continuing Airworthiness Management Organisation
Dátum:
Date:
Prílohy:
Attachments:
Podpis inšpektora:
Signature of the inspector:
kópie nápravných opatrení
copy of rectification action taken
82/83
PRÍLOHA Č. 22
PRÍRUČKA 4/2014
83/83