Hvorfor skal man bruge følere/afbrydere?

Hvorfor skal man bruge
følere/afbrydere?
- For at kontrollerer døre og luger omkring
farlige maskiner !
At sikre sig at en maskine stopper når en dør eller luge
åbnes, kan klares med forskellige typer af afbrydere eller
følere som er overvåget af et sikkerhedsmodul eller en
sikkerheds-PLC. Afbrydere og følere findes som berøringsfrie (dynamiske og magnetiske) og som forskellige typer af
nøgleafbrydere. Nøgleafbrydere kan også fås med lås i som
man via et signal kan aktiverer hvorved døren er låst indtil
maskinen står helt stille, eller funktionen kan bruges til at
forhindre at døren kan åbnes under en bestemt proces.
- For at overvåge en maskines position!
Føleren overvåger at robotten står stille i en overvåget position når nogen går ind i robottens arbejdsområde. Robotten
er da kun programstoppet. Hvis robotten forlader positionen
afbrydes energien direkte. Dette anvendes når robotten ikke
kan stoppes sikkert uden genstarts problemer.
- For at klare sikkerheden i hårde miljøer!
Berøringsfrie dynamiske følere har lang livslængde eftersom de ikke påvirkes mekanisk. De klarer desuden meget
hårde miljøer, f.eks. kulde, varme og højtryksvask som er
vigtigt i bl.a. fødevareindustrien. I og med at de er små er
de også nemme at placere og er mulige at skjule helt på
døre og låger.
7:2
www.jokabsafety.com
1
Sikkerhedsniveau
2
Eden højeste sikkerhedsniveau og pålidelighed
Eden føler med dynamisk
signal
Vores anbefaling er at anvende Eden følere, fordi det er den
sikreste og mest pålidelige løsning. Eden føleren er både
berøringsfri og har dynamisk funktion. Endvidere er det
muligt at slutte op til 30 Eden følere i serie og stadigvæk
opnå kategori 4 (iht. EN 954-1/EN ISO 13849-1).
3
Hvilke krav findes ?
4
Magnetaftaster
Føleren / afbryderen skal være pålidelig set ud fra både et
sikkerheds og produktionsmæssigt synspunkt.
s%NPERSONSKALKUNNESTOLEPÍATFARLIGEBEVGELSER
og funktioner stoppes sikkert af afbryderen / føleren.
s!FPRODUKTIONSMSSIGEHENSYNSKALUTILSIGTEDESTOP
undgås.
Nøgleafbryder
Pålidelig
5
6
7
Hvor sikker er en føler / afbryder ?
Det er af yderste vigtighed at være bevidst om at beskyttelsen (føler / afbryder ) skal
være monteret og anvendes iht. dens specifikationer for at være pålidelig. Certificeringsmyndighederne tester følerne / afbryderne iht. standarderne og iht. producentens
specifikationer.
8
Mekaniske afbrydere
For mekaniske afbrydere betyder dette at en dør eller en luge
skal overholde meget små tolerancer for ikke at ødelægge
afbryderen, nøglen eller monteringsbeslaget. Skruerne som
holder delene, skal låses så de ikke kan løsnes. Miljøet skal
holdes rent for at forhindre at den mekaniske afbryder går
i stykker hvorved stopfunktion udebliver og for at forhindre
at materiale kommer ind i ”hullerne”. Selv to mekaniske afbrydere på en dør kan gå i stykker hvorved stopfunktionen
udebliver hvis døren af nogen anledning er udenfor afbryderens tolerancer. For at forhindre ulykker med mekaniske
afbrydere er det i mange miljøer nødvendigt med daglige
eftersyn.
9
Berøringsfrie følere / afbrydere
For berøringsfrie følere eksisterer ikke samme risici som
ved mekaniske afbrydere / følere. Hvis skruer, beslag eller
følere falder af, fører dette til et stopsignal. Derfor behøves
kun en føler for at opnå højeste sikkerhedskategori. Der
findes to typer af berøringsfrie følere – aktive og passive.
Den aktive føler, Eden, kommunikerer konstant med et dynamisk signal imellem de to dele og en fejl fører direkte til
et stopsignal. Den passive type, magnetaftasteren, har to
reed kontakter som aktiveres af en kodet magnet. Begge
typer af følere kontrolleres hver gang en dør åbnes. Men set
ud fra et sikkerhedssynspunkt er den aktive føler, Eden, at
foretrække eftersom den konstant kontrolleres medens den
passive føler kun kontrolleres når døren åbnes.
Set ud fra et driftsmæssigt synspunkt er en lang tasteafstand med store tolerancer og en veldefineret slutte/bryde
position nødvendig. Den aktive føler, Eden, opfylder disse
krav. En magnetaftaster har mindre tolerancer og en mellemposition hvor kun en kontakt brydes. En dårlig installation
eller vibrationer kan fører til utilsigtet stop hvis en kontakt
brydes og sluttes igen. Overvågning af et tokanals system
baseres på at begge kontakter har skiftet position for at
tillade at ny start sker. I et dynamiskt sikkerhedssystem er
der kun et pulssignal og derfor ingen mellemposition.
www.jokabsafety.com
7:3
10
11
12
13