Efterløn/Tilbagetrækningsreform 2012

Tilbagetrækningsreformen
Folketingets vedtog tilbagetrækningsreformen den 21. december 2011 som betyder, at der sker der
en række ændringer i den nuværende efterlønsordning.
De vigtigste ændringer er, at efterlønsalderen gradvist bliver hævet, at efterlønsperioden gradvist
bliver begrænset til tre år, og at modregningen af pensioner bliver skærpet.
Endelig betyder tilbagetrækningsreformen, at man kan vælge at udtræde af efterlønsordningen og få
det indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden fra 2. april till. oktober 2012.Vi vil
senest i begyndelse af marts 2012 skrive til alle, der betaler eller har betalt til efterlønsordningen (se
dog svar 13 og 14) og informere om de nye regler og muligheden for at få efterlønsbidraget
udbetalt.
Nedenfor står svarene på de almindeligste spørgsmål om tilbagetrækningsreformen:
1. Er efterlønsordningen afskaffet?
Nej, efterlønsordningen er ikke afskaffet.
Tilbagetrækningsreformen, der blev vedtaget den 21. december 2011 forhøjer efterlønsalderen
gradvist og skærper modregningen af pensioner. Efterlønssatsen forhøjes fra 91 til 100 % i
forbindelse med at 2-årsreglen afskaffes. Dette er en forbedring og medfører, at efterlønssatsen nu
stiger til den maksimale dagpengesats. Tidligere fik de der ikke kunne opfylde 2-årsreglen kun 91
% af den maksimale dagpengesats.
Det er stadig muligt, at optjene skattefrie præmie. Den skattefrie præmie er belønning for ikke at gå
på efterløn men arbejde til folkepensionsalderen. Se hvordan du optjener til skattefri præmie i svar
nr. 8.
2. Hvornår hører jeg fra a-kassen hvad tilbagetrækningsreformen betyder for mig?
Vi sender senest i begyndelsen af marts 2012 brev til alle, der betaler eller har betalt til
efterlønsordningen (se dog svar 13 og 14) og informere om de nye regler og muligheden for at få
efterlønsbidraget udbetalt. Har du ikke tidligere fået dit efterlønsbidrag udbetalt eller overført til en
pensionsordning, så får du et brev fra os, om de nye regler.
3. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at blive i efterlønsordningen?
Du skal ikke gøre noget. Hører vi ikke fra dig og fortsætter du med at betale tilordningen, bliver du
i efterlønsordningen.
4. Hvis jeg bliver i efterlønsordningen, ændrer størrelsen sig så på efterlønsbidraget på grund af
tilbagetrækningsreformen?
Dit efterlønsbidrag bliver ikke ændret.
5. Hvis jeg ikke får udbetalt efterlønsbidraget nu, er pengene så tabt?
Nej. Du kan senere vælge at få efterlønsbidraget overført til en pensionsordning. Derudover har du
mulighed for at gå på efterløn, hvis du fortsætter med at betale efterlønsbidrag.
6. Hvornår kan jeg gå på efterløn efter de nye regler?
Din mulighed for at gå på efterløn efter de nye regler afhænger af, hvornår du er født (dato og år).
Efterlønsalderen forøges gradvist - afhængig af fødselsdag og år.
Du kan i oversigten over konsekvenserne aftilbagetrækningsreformen se hvad det præcist betyder
for dig ved at finde den linje, hvor din fødselsdato er. I de første 3 pladser derefter står
efterlønsalderen, pensionsalder, der gælder for dig og hvor mange år med efterløn du kan få.
7. Hvad sker der, hvis jeg får efterlønsbidraget udbetalt? Går jeg glip afnoget?
Får du dit efterlønsbidrag udbetalt fravælger du efterlønsordningen endeligt. Du kan ikke fortryde
dit fravalg, og der er ikke mulighed for at benytte sig af efterlønsordningen og optjene skattefri
præmieportioner. Derudover får du ikke mulighed for at benytte dig af de særlige ordninger, der
gælder for medlemmer, der betaler tilordningen som fx seniorjob.
8. Kan jeg fortsat optjene skattefri præmie, hvis jeg bliver i efterlønsordningen?
Ja. Du kan stadig optjene den højeste skattefrie præmie, som er den bonus, du kan få ved at arbejde
efter, du har nået efterlønsalderen. I 2012 er det højeste beløb du kan få i skattefri præmie 147.516
kr.
Hæver du dit efterlønsbidrag, kan du ikke optjene skattefri præmie. Du kan se hvilke vilkår der
gælder for dig på oversigten over konsekvenser af tilbagetrækningsreformen ved at finde den linje,
hvor din fødselsdato er.
9. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker mine indbetalte efterlønsbidrag udbetalt?
Du skal søge om skattefri udbetaling af efterlønsbidraget ved at kontakte os. Der vil i brevet vi
sender ud senest i begyndelsen af marts stå, hvordan du skal gøre. Du kan søge fra du har fået
brevet og frem till. oktober 2012. Vi må tidligst udbetale pengene i april 2012.
10. Hvor meget kan jeg få udbetalt skattefrit?
Det afhænger af, hvor lang tid du har betalt til efterlønsordningen.
Du har hvert år betalt syv gange den højeste dagpengessats i det enkelte år. Den højeste
dagpengesats var i 2011 på 766 kr., hvorfor du i 2011 har indbetalt 7x766 = 5.362 kr. i
efterlønsbidrag. Hvis du vil have dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, så ser vi på, hvor længe du
har betalt og ganger med den maksimale dagpengesats i 2012. Du får således mere udbetalt, end du
har indbetalt, da dagpengesatsen for 2012 er 788 kr. Derfor vil du fx for de 5.362 kr. du indbetalte i
2011 få 7x788 = 5.516 kr. udbetalt. Hvis du har betalt til efterlønsordningen siden starten i 1999,
kan du få tilbagebetalt ca . 65.000 kr. I brevet vi sender ud senest i begyndelsen af marts 2012,
oplyser vi dig om det nøjagtige beløb, som du har mulighed for at få udbetalt skattefrit.
11. Hvad er den sidste frist for skattefrit at få udbetalt efterlønsbidraget?
Vi skal have faet din ansøgni ng her i a-kassen senes t I. oktobe r 20 12.
12. Kan jeg vælge at få mit efte rløns bidrag skatte frit efter I. oktober 20 12'1
Nej , men efter I. oktober 20 12 har du - som hidt il - mulighed for at fravælge efterlønsordningen og
få dit efterlønsbidrag overført til en pensionsordning.
13. Kan j eg få skattefrit fa mine efterlønsbidrag tilbagebetalt, hvis jeg er fyldt 60 år før 2. april
20 12?
Nej. Du kan kun få tilbagebetalt dit efterlønsbid rag skatte frit, hvis du fylder 60 år efter den I. april
2012.
14. Kan j eg skattefrit få mine efterlønsbidrag tilbagebetalt, hvis jeg fylder 60 år e fter 2. april 20 I2'1
Du kan få efterlønsbidraget skatte frit tilbagebeta lt. hvis du søger inden du bliver 60 år og senest I.
oktobe r 20 12.
Fylder du 60 år i mel lem 2. april 20 12 og I. oktober 20 12 ska l du der for væ re særligt opmærksom
på, at vi skal have ansøg ningen om skattefri udbetaling a f efterlønsbid raget i a-kassen inden du
fylder 60 år.
15. Hvad sker der med seniorj obord ningen?
Reglerne om seniorj ob er ikke ændret med tilbagetræk ningsre for men. Læs mere om seniorj ob.
Oversigt - konsekvenser af tilbagetræknings reformen
..... dl emmer født før l. ianuar 1954 berøres ikke af ref
J
Fødse lsdato
indenfor
interval
Mi ndstea lder
ved overgang
til efterløn
Fo lkepensionsalder
Efterløn
hvor
længe?
l. jan . 195430. juni 1954
60 y, år
65 y, år
5 år
I. juli 195431. dec. 1954
61 år
66 år
5 år
I. jan. 1955 30. juni 1955
61 V, år
66 V, år
5 år
I. juli 1955 31. dec. 1955
62 år
67 år
5 år
I. jan. 1956 30. juni 1956
62 V, år
67 år
4 V, år
I. juli 195631. dec. 1958
63år
67 år
4 år
l. jan . 195930. juni 1959
63 V, år
67år
3 V, år
I.juli 1959 31. dec. 1962
M år
67 år
3 år
I. jan. 1963 31. dee . 1966
65 år*
68 år
3 år
I. jan. 19673 I. dec. 1970
66 år*
I.jan 1971
eller senere
66 år
•
••• _
•
••
Procentsats for pensionsmodregning i
depotværdillivsvarig
+ bortfald af bundfradrag
60 % af sum (5 % af depotværd i
+ 80 % afårlig livsvarigbundfradrag 14.200 kr. (2012».2
års regel (kun fradrag for løbende
udbetalte pensioner fra
ansættelse. ved opfyldelse)
60 % afsum (5 % afdepotværdi
+ 80 % af årlig livsvarig bundfradrag 14.200 kr. (2012)) .2
års regel (kun fradrag for løbende
udbetalte pensioner fra
ansættelse. ved onfvldclse)
60 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarigbundfradrag 14.200 kr. (2012)) .2
års regel (kun fradrag for løbende
udbetalte pensioner fra
ansættelse, ved opfyldelse)
60 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % af årlig livsvarig bundfradrag 14.200 kr. (2012)) .2
års regel (kun fradrag for løbende
udbetalte pensioner fra
ansættelse. ved onfvldelse)
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarig) . Intet
bundfradrag. Ingen 2-års regel
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarig). Intet
bundfradrag . Ingen 2-års regel
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % af årlig livsvarig). Intet
bundfradrag. Ingen 2-års regel
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % af årlig livsvarig) . lntet
bundfradrag. Ingen 2-års regel
Procentsats for
pensionsmodregning i
løbende udbetalinger
fra ansættelsesforhold
55 % hvis udsat overgang i
mindst 2 årog haft 3.120
timer, ellers 50 %
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarig) . Intet
i.
ii
**
69 år
69 år
3 år
*
3 år
bundfradrag . Ingen 2-års regel
80 % afsum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarig). Intet
bundfradrag . Ingen 2-års regel
80 % af sum (5 % af depotværdi
+ 80 % afårlig livsvarig). Intet
bundfradrag . Ingen 2-års regel
Efterlønssats i
Skattefri præmie
91 %. hvis overgang før
62 Y:>-årsdag eller ikke
haft 3.120 timer. ellers
100%
Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer
55 % hvis udsat overgaog i
mindst 2 år og haft 3.\20
timer. ellers 50 %
91 %. hvis overgang før
63-årsdag eller ikke haft
3.120 timer. ellers IOD %
Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer
55 % hvis udsat overgang i
mindst 2 år og haft 3.120
timer, ellers 50 %
91 %. hvis overgang før
63 Y:>-årsdag eller ikke
haft 3.120 timer. ellers
100%
Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer
55 % hvis udsat overgang i
mindst 2 år og haft 3.120
timer. ellers 50 %
91 %, hvis overgang før
M-årsdag eller ikke haft
3.\20 timer. ellers 100 %
§741,stk.5
Udsat overgang i mindst 2 år og haft 3.120 timer
64%
Ingen 2-års regel
91 %. hvis overgang før
M-årsdag eller ikke haft
2.340 timer. ellers 100 %
91 %. hvis overgang før
M-årsdag eller ikke haft
1.560 timer. ellers 100 %
91 %, hvis overgang før
M-årsdag eller ikke haft
780 timer. ellers 100 %
100%
Optjener ret ved udsat overgang i mindst I y, år og
haft 2.340 timer, samt m/efterløn, hvis mindst 2 år
efter bevis + 3.120 timer
Optjener ret ved udsat overgang i mindst I år og
haft 1.560 timer , samt m1efterløn, hvis mindst 2 år
efter bevis + 3.120 timer
Optjener ret ved udsat overgang i mindst V, år og
haft 780 timer. samt m1efterløn, hvis mindst 2 år
efter bevis + 3.120 timer
Optjener ret fra første dag m!bevis uden efterløn ,
samt m1efterløn, hvis mindst 2 år efter bevis +
3.120 timer
64%
Ingen 2-års regel
100%
64%
Ingen 2-års regel
100%
64%
Ingen 2-års regel
100%
Optjener ret fra første dag m1bevis uden efterløn,
samt m1efterløn, hvis mindst 2 år efter bevis +
3.120 timer
Optjener ret fra første dag m1bevis uden efterløn,
samt ru/efterløn, hvis mindst 2 år efter bevis +
3.120 timer
Optjener ret fra første dag m!bevis uden efterløn,
samt m1efterløn, hvis mindst 2 år efter bevis +
3.120 timer
64%
Ingen 2-års regel
M%
Ingen 2-års regel
64%
Ingen 2-års regel
Satserne på 91 % og 100 % forudsætter. at man har tjent nok til at kunne fa disse satser. altså et beregningsgrundlag,der giver ret til satserne.
Der optjenes en skattefri præmie for hver 481 timers lønarbejde. Præmien er i 2012 på 12.293 kr pr. præmie. Man kan maksimalt optjene 12 præmier
• Alderen forhøjes. hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0.6 år første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.
•• Med de allerede konstaterede forlængelseraf danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderenvære 65 år i 2027 og 66 år i 2030
ii