39 Guds løfter rokkes aldrig

39
28. september 2014
114. årgang
Bjergene omkring Arequipa i Peru
minder om Guds trofasthed
Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min
hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer dig, falder
ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel, falder
ikke i søvn, han sover ikke.
Herren bevarer dig,
Herren er din skygge
ved din højre side.
Fra Salme 121
F
Foto: Roar Steffensen
Guds løfter rokkes aldrig
ra sin bopæl i Hedensted har
Roar Steffensen, der er valgmenighedspræst, ikke udsigt til bjerge. Det havde han derimod, da han
for nogle år siden boede i Peru, hvor
han og hans kone arbejdede som
missionærer.
Foruden sit arbejde som præst er
Roar engageret i et missionsprojekt,
hvor han laver undervisningsvideoer,
som kirken i Peru kan bruge. I den
anledning besøgte han landet tidligere i år og glædede sig over gensynet
med bjergene ved byen Arequipa.
By omgivet af høje bjerge
I Peru blev Roar mindet om et par
sætninger fra Salmernes Bog kap.
121 i Det Gamle Testamente: »Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra
kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens
skaber.«
»De ord fik en særlig betydning for
mig, da jeg var i Arequipa. For byen
er omgivet af høje bjerge. Synet af
de smukke vulkaner bliver jeg aldrig
træt af,« fortæller Roar.
»Men bjergene minder også om
Herren, som Salme 121 viser. Herren
er stor og mægtig og står fast. Om så
de majestætiske bjerge ryster og rokkes af jordskælv, så er Gud sikker, og
hans løfter rokkes aldrig,« siger han.
Når man har fået en opgave af
Gud, er det godt at blive mindet om,
hvem Gud er, og at hans løfter står
fast.
»For vores tro, vores engagement
og vores motivation kan rystes af
modgang og frustrationer. Men Guds
løfter om at være med dem, der går
på hans kald og i hans mission, falder ikke sammen.«
Guds løfter står fast
Bjergene omkring Arequipa er et imponerende syn. De står fast. Men alligevel står Gud endnu fastere.
»Den trøst og vished har vi brug
for, når modgangen møder os. Det er
også en trøst, jeg har taget med mig
fra Arequipa,« fortæller Hedenstedpræsten.
»Herrens nåde og løfter holder også for os, der selv er svage og ufuldkomne. Hverken kirken i Peru eller vi
andre formår at blive bevaret og vokse i troen af os selv. Men fra Herren
kommer vores hjælp. Han bevarer os
fra nu og til evig tid.«
Gunner Jensen
Læs om den missionerende
sundhedsprofessor Bente Klarlund
Pedersen:
www.jesusnet.dk/
ln.php?sundhedsprofessor
70 300 150
-
åben hele døgnet
på 2 minutter
ny hver dag
med fuld
anonymitet
28. september - 4. oktober
Tidl. landssekretær i DBI Kurt
Dalsgaard, Kgs. Lyngby
Udgivet af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. ISSN 0901-2362
Ekspedition: Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia. Tlf. 75 92 61 00
Bladet kan bestilles i enkeltabonnement til levering gennem postvæsenet. Kr. 99,- pr. år
Bladet kan bestilles med stor skrift. 10 numre, kr. 58,- pr. år
Ved bestilling af flere ekspl. indhentes tilbud og prisliste i ekspeditionen
Redigeret af Holger Skovenborg, Indre Missions Tidende, tlf. 82 27 12 20, e-mail: [email protected]
Hjemmeside: jesusnet.dk/etord. Layout: Villy Jakobsen. Tryk: Elbo Grafisk A/S, Fredericia
Søndagens tekst
Mens de var på vandring, kom
Jesus engang ind i en landsby,
og en kvinde ved navn Martha
tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria; hun satte
sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord.
Men Martha var travlt optaget
af at sørge for ham. Hun kom
hen og sagde: »Herre, er du ligeglad med, at min søster lader
mig være alene om at sørge for
dig? Sig dog til hende, at hun
skal hjælpe mig.«
Men Herren svarede hende:
»Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange
ting. Men ét er fornødent. Maria
har valgt den gode del, og den
skal ikke tages fra hende.«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kap. 10, vers 38-42
Bøn
Kære Gud!
Hjælp mig til at finde ro til at høre
dit ord i kirken og ved at læse i Bibelen. Tak fordi du ikke er ligeglad med
os mennesker, men vil tale til os. Lad
os se, hvor vigtigt det er. Og giv os
så også kræfter til det daglige arbejde og udfordringerne i det.
Amen.
Om søndagens tekst
Det er
nødvendigt
D
et kan godt se nytteløst ud at
gå i kirke eller bruge tid på at
læse i Bibelen. Der er meget
andet, som ser ud til at være mere
gavnligt og betydningsfuldt.
Normalt er der da også meget
brug for, at vi alle gør en indsats, så
vi kan producere noget, skabe forandring og gøre gavn. Det er dejligt, og
det er godt.
Guds ord til os
Men der er også brug for, at vi i hverdagen lader roen falde over os og lytter til, hvad Gud vil sige til os i vores
situation. At vi midt i travlheden giver
os tid til at læse i Bibelen og lader
os påvirke af den. Bibelen er nemlig
Guds ord til os.
Hvis vi ønsker at leve som Guds
børn, der hører sammen med ham
og har del i hans tilgivelse, har vi
også brug for at være sammen med
andre, der tror på ham. Derfor er det
vigtigt, at vi samles i kirken og hører
Guds ord talt til os.
Langtfra ligegyldigt
Det er alt sammen noget, som mange måske synes er både kedeligt og
ligegyldigt eller ligefrem tidsspilde.
Men Jesus siger, at det er nødvendigt.
Holger Skovenborg
Hvem holder Gud med?
G
ud er med os. Han er ved vor
side, og vi kan stole trygt på,
at han vandrer med os. Men
betyder det også, at han holder med
os? At vores modstandere også er
Guds modstandere?
Gud med os
Immanuel betyder »Gud med os«. Det
er et af de navne, som ifølge Matthæusevangeliet bliver forbundet med Jesus. Jesu komme til jord betyder altså,
at Gud er med os.
Gud er kommet nær. Gud er nu
ikke længere fjern, og vi er ikke længere overladt til os selv. Vi skal ikke
længere redde os selv eller redde verden. Det er Jesu opgave. Ved hans liv,
død og opstandelse sættes vi fri fra
de byrder, vi lægger på os selv og andre. Det er gode nyheder. Og vi skal
virkelig tage det helt bogstaveligt, at
Gud er med os. For det er han. Han
følger og forfølger os med nåde og
fred, men også med opdragende omsorg.
Holder Gud med os?
Men at Gud er med os betyder ikke,
at Gud altid holder med os, og at han
er imod vores fjender.
Gud kæmper imod al synd og ond-
skab i verden og inviterer os til at
tage del i den kamp. Men vi kan ikke
altid vide, om vi er på det gode hold.
Vi kan håbe og bede til, at vi er det.
Men nogle gange vil han måske vise
sig at holde med vores fjender, og
vi opdager, at vi var på den forkerte
side. Og andre gange vil vi måske
opdage, at vi slet ikke var så uenige
med fjenderne, når det kom til stykket. Og måske er vores tendens til
at ville putte mærkatet »fjender« på
andre mennesker i virkeligheden et
tegn på, hvor langt vi selv er kommet
fra Guds vilje med vores liv?
Det bedste og sundeste er derfor
at hvile i budskabet om, at Gud er
kommet nær, lade det forandre vores
tanker, handlinger, følelser og hele
vores liv. Og så lade Gud om det med
fjender, hævn og holdopdeling.
Mikael Kongensholm
Fra JesusNet.dk
Mikael Kongensholm skriver på
JesusNet.dk.