1. ŠPORTNA STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

Ljubljana, 7.5.2015
Št. dokumenta : 20101-3-2/15
članom
Skupščine OKS-ZŠZ
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Celovška 25,
1000 LJUBLJANA,
SLOVENIJA
Tel..: +386 1 230 60 00
Fax.: +386 1 230 60 20
http://www.olympic.si
ZADEVA: VLOGE ZA VČLANITEV V OKS-ZŠZ
Izvršni odbor OKS-ZŠZ (v nadaljevanju IO OKS) je na svoji 5. seji dne 21.4.2015
med drugim obravnaval tudi predloge Komisije za pravne zadeve in organiziranost pri
OKS-ZŠZ v zvezi s prejetimi vlogami za sprejem v članstvo v OKS-ZŠZ. IO OKS-ZŠZ
skupščini OKS-ZŠZ predlaga naslednje:
1. ŠPORTNA STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
Športna strelska zveza Slovenije je posredovala vlogo za sprejem v članstvo OKSZŠZ. Vloga je bila popolna. Zveza ni članica mednarodne zveze, ki je članica
mednarodnega športnega združenja SPORT ACCORD. Je pa sprejemu v OKS-ZŠZ
na skupščini nasprotovala Strelska zveza Slovenije in se pri tem sklicevala na 2.
točko 13. člena pravil, ki se glasi:
»Ime kandidata za članstvo se mora jasno razlikovati od imen obstoječih članov
OKS-ZŠZ in ne sme biti zavajajoče. Če obstoječi član OKS-ZŠZ pisno nasprotuje
imenu kandidata za članstvo zato, ker je to v nasprotju s prejšnjim stavkom, se
šteje, da kandidat za članstvo ne izpolnjuje pogojev za članstvo v OKS-ZŠZ.«
Predlog sklepa:
Zaradi navedenih razlogov Športna strelska zveza Slovenije ne izpolnjuje pogojev za
včlanitev v OKS-ZŠZ, zato se vloga zavrne.
2. FITNES IN BODYBUILDING ZVEZA SLOVENIJE
Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije je posredovala vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ..
Mednarodna zveza, katere članica je Fitnes in bodybuilding zveza Slovenije je
včlanjena v mednarodno športno združenje SPORT ACCORD.
Vloga Fitnes in bodybuilding zveza Sloveni je sicer popolna je , vendar Komisija za
pravne zadeve in organiziranost predlaga, da se dodatno preveri dejavnost zveze in
zahteva kopijo izvirnika pravi, potrjenega s strani ustrezne upravne enote.
Predlog sklepa:
Odločanje o sprejemu Fitnes in bodybuilding zveze Slovenije se odloži. Preveri se
njihova dejavnost in zahteva dopolnitev vloge s tem, da dostavijo originalna pravila
zveze, ki so potrjena s strani Upravne enote.
3. ZVEZA DRUŠTEV IN KLUBOV MORIS
Zveza društev in klubov Moris je posredovala vlogo za včlanitev v OKS-ZŠZ.
Predlagajo, da se jih sprejme in uvrsti v skupino športnih zvez, ki se pretežno
ukvarjajo s športom za vse. Pri tem se sklicujejo na 2. točko 12. člena ter na poglavje
C 1. točke 14. člena Pravil OKS-ZŠZ. Spregledali pa so drugo alinejo 1. točke 13.
člena Pravil, ki kot osnovni pogoj za članstvo določa:
»da je glavna registrirana dejavnost športna dejavnost oziroma, da je v registru
društev razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev, razen za splošna in
strokovna združenja povezana s športom.«
Zveza društev in klubov Moris v svoji registraciji pri AJPES niti v glavni niti v nobeni
drugi registrirani dejavnosti nima opredeljene športne dejavnosti.
Predlog sklepa:
Zveza društev in klubov Moris ne izpolnjuje pogojev za včlanitev v OKS-ZŠZ v
skupino športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse. Za izpolnitev
pogojev za sprejem bi morali ustrezno spremeniti ali dopolniti registracijo dejavnosti.
4. ŠPORTNA ZVEZA KRANJ
Športna zveza Kranj je že konec leta 2013 posredovala vlogo za včlanitev v OKSZŠZ. Vloga je bila zavrnjena, ker ŠZ Kranj takrat ni izpolnjevala pogoja, da deluje
najmanj 2 leti. Glede na to, da je bila vloga sicer popolna, in da bo 20.5.2015 pogoj o
dvoletnem delovanju izpolnjen se predlaga naslednji:
Predlog sklepa:
Športna zveza Kranj se pogojno sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se jo v skupino
lokalne športne zveze v gorenjsko regijo. Predhodno mora Športna zveza Kranj
posredovati poslovni izid za preteklo leto, torej za leto 2014 (izpisek iz AJPES-a).
*ŠZ Kranj je po seji IO OKS-ZŠZ posredovala zahtevan dokument – dokazilo o
pozitivnem poslovnem izidu v letu 2014, kar pomeni, da se Skupščini OKS-ZŠZ
predlaga da se ŠZ Kranj sprejme v članstvo OKS-ZŠZ.
5. KANJONING ZVEZA SLOVENIJE
Kanjoning zveza Slovenije je posredovala vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ že v letu
2013. Glede na dejstvo, da je v OKS-ZŠZ včlanjena že Soteskarska zveza Slovenije,
ter na podlagi mnenja stroke da gre za isto športno panogo s katero se ukvarja
Soteskarska zveza Slovenije, je bila vloga zavrnjena.
Kanjoning zveza Slovenije je posredovala dopis, v katerem prosijo za ponovno
presojo njihove vloge, saj smatrajo oz. so prepričani, da soteskanje in kanjoning nista
enaki športi zvrsti. Prav tako so nas obvestili, da je MIZŠ potrdilo njihov program
izobraževanja za naziv Vodnik kanjoninga 2. Ker zakon nalaga, da se razvid
strokovnih delavcev vodi na OKS-ZŠZ, sprašujejo, kako urediti stvari.
Predlog sklepa:
Vloga Kanjoning zveze Slovenije za članstvo v OKS-ZŠZ se zavrne. Na podlagi 2.
točke 13. člena Pravil OKS-ZŠZ se zavrne zaradi istega imena (Soteskarska zveza
Slovenije je že članica OKS, naziv kanjoning pa pomeni isto kot soteskanje).
Izvršni odbor OKS-ZŠZ