Zapisnik 4. redne seje

Številka: 900-1/14-3
Datum: 23. 04. 2015
ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 23.04.2015 ob 18. uri v
sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Miha Vesel, Franc Krže, Karmen
Kordiš, Jože Kos.
Opravičeno odsoten član: Anton Matelič, Ernest Pirnat.
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Vinko Čampa, Blaž Kovačič.
Ostali prisotni: Franci Bratkovič in Tjaša Kupm Murn (pri točki 3), RC Novo mesto d.o.o., Bojan
Trdan in Andreja Henigman - Komunala Ribnica d.o.o. (pri točki 4), Antun Gašparac in Dušan Justin,
Hydrovod (pri točki 1).
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.
• Obravnava zapisnika 3. redne seje
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
• Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje.
Poročilo o realizaciji sklepov je bilo soglasno potrjeno.
• Sprejem dnevnega reda
Župan Blaž Milavec je predlagal, da se potek seje in dnevni red prilagodi vabljenim gostom. Svetniki
so predlog podprli in soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Poročilo o poslovanju podjetja Hydrovod d.o.o. v letu 2014.
2. Predlogi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
3. Razvojni center Novo mesto – predstavitev.
4. Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v letu 2014.
5. Zaključni račun občine Sodražica za leto 2014.
6. Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07)
(Ur.l. RS št. 49/11, 50/14).
7. Imenovanje Vaških odborov.
8. Soglasje k imenovanju direktorice ZD Ribnica.
9. Predlogi Odbora za Komunalne zadeve.
10. Sklep o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem.
11. Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem.
12. Pobude in vprašanja svetnikov.
13. Razno.
1
AD/1 Poročilo o poslovanju podjetja Hydrovod d.o.o. v letu 2014
Poslovno poročilo podjetja je predstavil direktor Antun Gašparac. Poudaril je osnovne značilnosti, ki
so krojile poslovanje v letu 2014, posredoval podatke o pokritosti z vodooskrbo, o upadanju porabe
pitne vode, ter ostalih dejavnikih, ki so vplivali na poslovanje podjetja.
Razpravljali so: Franc Krže, Antun Gašparac, Blaž Milavec.
AD/2 Predlogi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Blaž Kovačič je predstavil predloge sklepov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2.1. Vloga Čampa, Zavoda
Blaž Kovačič je predstavil pobudo za postavitev znaka slepa ulica in prestavitev znaka cona 30
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Blaž Milavec, Zvonko Janež
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Na začetku javne poti JP 852091 Slemenska cesta - Sodražica se postavi prometni znak slepa
ulica. Znak cona 30 ostane na istem mestu.
2.2. Pobuda Bartol – omejitev parkiranja na zasebnem zemljišču
Blaž Kovačič je predstavil problematiko glede prometa oz. parkiranja na zemljišču Marjana Lovreniča
in obrazložil predlog sklepa.
Razpravljali so: Andrej Pogorelc, Miha Vesel, Blaž Milavec, Franc Krže.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet občine Sodražica ne soglaša s postavitvijo stebričkov niti z napenjanjem traku
med kandelabri. Na steno objekta, v lasti Marjana Lovrenčiča, se lahko postavi znak
prepovedano parkiranje, v kolikor se lastnik zidu s tem strinja.
2. Občina ne nosi stroškov postavitve dodatne prometne signalizacije.
3. Dogovor o postavitvi dodatne signalizacije izvede občinska uprava.
2.3. Pobuda Peček – postavitev ogledala v Petrincih
Obrazložitev pobude in predloga sklepa Sveta je podal Kovačič.
Razpravljali so: Franc Krže, Blaž Kovačič, Blaž Milavec, Andrej Pogorelc.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. V naselju Petrinci, na cesti JP 852441 Petrinci Janeži, se postavi ogledalo in glede na
preglednost ustrezen prometni znak o odstopu prednosti.
2. Občinska uprava naj pripravi program opremljanja prometne signalizacije na celotnem
območju Gore.
2.4. Pobuda OŠ Sodražica – ureditev prometne signalizacije v okolici šole
Obrazložitev pobude in predloga sklepa Sveta je podal Kovačič.
Razpravljali so: Zvonko Janež, Blaž Kovačič, Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Nasproti uvoza za športno dvorano na naslovu Cesta Notranjskega odreda 10, 1317
Sodražica se namesti ogledalo.
2. Na Cesti Notranjskega odreda v neposredni bližini šole se semaforji za umiritev prometa ne
postavijo. Postavi naj se aktivna prometna signalizacija prikazovalnik hitrosti, ki voznike
opozarja na prekoračeno hitrost.
2
AD/3 Razvojni center Novo mesto – predstavitev
Franci Bratkovič je predstavil delovanje Razvojnega centra Novo mesto in projekte, ki jih RC vodi.
Tjaša Kump Murn je natančneje predstavila nastajanje RRP (Regionalnega razvojnega plana),
sodelovanje z RC Kočevje Ribnica in povedala, da bo RRP natančneje predstavljen po vseh
subregijah. Blaž Milavec je predstavil svetnikom pokled naše Občine na RRP in sofinanciranje
projektov in poudaril, da bi si želeli več konkretnejših učinkov, predvsem iz vidika investicij na
področju infrastrukture. Povedal je, da je v tem smislu Občina pripravila tudi svoje predloge za
vključitev v RRP ter da pri tem, da bodo projekti tekli, pričakuje pomoč RC Novo mesto.
Razpravljali so Franc Krže, Tjaša Kump Murn, Franci Bratkovič in Andrej Pogorelc.
AD/4 Poročilo o poslovanju podjetja Komunala Ribnica d.o.o. v letu 2014
Poslovanje podjetja Komunala Ribnica je predstavil direktor Bojan Trdan. Posebej je predstavil
poslovanje po posameznih področjih.
Razpravljali so Andrej Pogorelc, Bojan Trdan, Franc Krže, Blaž Milavec, Zvonko Janež, Miha Vesel.
AD/5 Zaključni račun občine Sodražica za leto 2014
Obrazložitev je podal župan Blaž Milavec. Predloga sklepa Odbora za finančne zadeve, gospodarstvo
in kmetijstvo in Odbora za družbene dejavnosti je podal Andrej Pogorelc, predlog Odbora za
komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje je podal Borut Troha, predlog Statutarno pravne
komisije pa Jože Kos. Vsi so povedali, da odbori oz. komisije nimajo posebnih predlogov za Nadzorni
odbor.
Razprava: Zvonko Janež, Blaž Miklavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2014.
AD/6
Redakcijski popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica
(OPN S 07) (Ur.l. RS št. 49/11, 50/14)
Vinko Čampa je obrazložil razloge za obravnavo in sprejem redakcijskega popravka OPN. Predlog
Odbora za komunalne dejavnosti in prostorsko planiranje je podal Borut Troha, predlog Statutarno
pravne komisije pa Jože Kos.
Razprava: Zvonko Janež, Vinko Čampa, Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica sprejme Redakcijski popravek Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) (Ur.l. RS št. 49/11, 50/14).
AD/7 Imenovanje Vaških odborov
Zvonko Janež, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pojasnil, da na
javni poziv ni prispel noben predlog, tako da je predlog sklepa, skladno z Odlokom, pripravila
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predstavil je predlog sklepa in povedal, da so
vsi predlagani kandidati podali soglasja k imenovanju.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
3
SKLEP:
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 se imenuje v vaške odbore naslednje člane:
Vaški odbor Globel:
David Janež, Globel 9
Anton Košir, Globel 27
Mirko Oražem, Globel 8
Vaški odbor Podklanec:
Mihael Šega, Podklanec 22
Damjan Zbačnik, Podklanec 6 a
Janez Košmrlj, Podklanec 8
Damjan Kotar, Podklanec 5
Vaški odbor Gora:
Peter Levstek, Petrinci 13
Drago Arko, Kržeti 5
Ludvik Arko, Kračali 8
Janko Gornik, Janeži 9
Krže Mirko. Betonovo 1
Vaški odbor Žimarice:
Branko Benčina, Žimarice 9 a
Hinko Klun, Žimarice 15 a
Bojan Kovačič, Žimarice 59 a
Ivo Gornik, Žimarice 45
Vaški odbor Zamostec:
Marta Mihelič, Zamostec 12
Peter Pakiž, Zamostec 38
Srečko Benčina, Zamostec 60
Domin Kovačič, Zamostec 19
Janez Kožar, Sinovica 4
Vaški odbor Vinice:
Alojz Pintar, Vinice 27
Draško Vidovič, Vinice 5
Egidij Prijatelj, Vinice 7
Vaški odbor Lipovšica.
Ludvik Debeljak, Male Vinice 2
Jože Kordiš, Travna Gora 20
Milan Arko, Lipovšica 11
Andrej Pintar, Lipovšica 4
Jože Lušin, Lipovšica 1
Vaški odbor Zapotok:
Anton Tanko, Zapotok 4 a
Vladislav Lušin, Zapotok 40 a
Janko Kožar, Zapotok 17
Matija Puželj, Zapotok 30
Krajevni odbor Sodražica:
Pavle Košir, Cesta Majde Šilc 16
4
-
Janez Mihelič, Zavoda 18
Metod Pucelj, Kurirska c. 2
Marjan Grajš, Na Pesek 27 a
Franc Vesel, Zavrti 6
Jože Levstek, Prvomajska c. 14
Bojan Zgonc, Na Pesek 22
AD/8 Soglasje k imenovanju direktorice ZD Ribnica
Obrazložitev predloga je podala Darja Vetrih. Predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja je obrazložil Zvonko Janež. Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Sodražica soglaša z imenovanjem Lidije Šmalc, dr. med., na mesto
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica za obdobje štirih let.
AD/9 Predlogi Odbora za Komunalne zadeve
Borut Troha je obrazložil, da je Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje obravnaval vlogo
Lipužič in predstavil predlog sklepa Odbora.
Vinko Čampa je obrazložil predlog sklepa, ki ga je pripravila občinske uprava, ter obrazložil
strokovno podlago.
Razpravljali so: Zvonko Janež, Karmen Kordiš, Blaž Milavec, Vinko Čampa in Andrej Pogorelc.
Zvonko Janež je podal predlog, da Občinski svet ne sprejema posebnega sklepa na to temo, saj je stvar
jasno definirana z odlokom.
Župan je ugotovil, da je dejansko Odbor za komunalne zadeve in prostorsko planiranje predal zadevo
v reševanje občinski upravi in umaknil točko iz dnevnega reda, s čimer so se člani sveta strinjali.
AD/10 Sklep o pridobivanju in razpolaganju s stvarnim premoženjem
Obrazložitve je podal Vinko Čampa.
Razpravljala sta Andrej Pogorelc in Vinko Čampa.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Sprejme se Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2015 in Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z
nepremičnim premoženjem Občine Sodražica za leto 2015 v naslednjem besedilu:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012 in 50/2014) in
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne
23.4.2015 na predlog župana sprejel naslednji
Sklep o dopolnitvi Sklepa o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja
Občine Sodražica za leto 2015
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dopolni Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženjem Občine
Sodražica za leto 2015.
5
2. člen
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2015 se dopolni se z
naslednjo nepremičnino:
Zap.
št.
1.
Vrsta nepremičnine
Parc. št.
raba
3382/1
Pozidano
zemljišče
k.o.
1619Sodražica
Okvirna
velikost
(v m2)
14
Predvidena
sredstva
(v EUR)
300,01
Skupaj:
300,01 EUR
Ekonomska utemeljenost
Izvedla se bo menjava
zemljišča za zemljišče parc.
št. 3306/5 k.o. Sodražica.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2015.
Številka: 478-18/14
Datum: 23.4.2015
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11), 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/2010, 75/2012 in 50/2014) in
15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.
34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) je Občinski svet Občine Sodražica na 4. redni seji dne
23.4.2015 na predlog župana sprejel naslednji
Sklep o dopolnitvi Sklepa o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Sodražica za leto 2015
1. člen
S tem sklepom se v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) dopolni Sklep o Letnem
načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sodražica leto 2015.
2. člen
Letni načrt razpolaganja nepremičnega premoženja Občine Sodražica za leto 2015 se dopolni se z
naslednjimi nepremičninami:
Zap. št.
1.
2.
3.
Katastrska občina Parcelna št.
in šifra katastrske
občine
3306/5
1619-Sodražica
2087/106
2310/3
Kvadratura Posplošena tržna oz.
orientacijska vrednost
nepremičnine
14 m2
300,01 EUR
98 m2
2.869,44 EUR
180 m2
5.270,40 EUR
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Sodražica in je sestavni del
proračuna Občine Sodražica za leto 2015.
Številka: 478-19/14
Datum: 23.4.2015
Župan Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.
6
AD/11 Predlogi Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem
11.1. Vloga za ureditev zemljiškoknjižnih razmerij - Evgen Lipužič
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa.
Razprave ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1.
2.
Vlogi Evgena Lipužiča za ureditev zemljiško knjižnih razmerij na javni poti se ugodi.
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja celotne javne poti v naselju Zamostec, zaselek Grdi Dol,
se uvrsti v program pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Sodražica.
11.2. Vloga za menjavo zemljišč v k.o. Sodražica – Marijan Merhar
Vlogo, situacijo in predlog sklepa Komisije je obrazložil Vinko Čampa. Blaž Milavec je obrazložil,
zakaj menjava zemljišč ni možna.
Razpravljali so: Karmen Kordiš, Zvonko Janež in Blaž Milavec.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1. Vlogi Marijana Merharja se ugodi v delu, da se vlagatelju odproda zemljišče parc. št.
2310/3 k.o. 1619 - Sodražica z neposredno pogodbo. Odkup dela zemljišča parc. št. 2227/1
k.o. 1619 - Sodražica in odprodaja zemljišča parc. št. 2310/3 k.o. 1619 - Sodražica se
izvedejo v ločenih pogodbah. Cene se določijo na podlagi cenitvenih poročil.
2. Zemljišča parc. št. 2285/4, parc. št. 2286/2 in parc. št. 2287/2 vse k.o. 1619 - Sodražica so na
območju, kjer veljajo določila Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica. Za to
območje je predviden občinski podrobni prostorski načrt, zato odprodaja sedaj še ni
možna.
AD/12 Pobude in vprašanja
Blaž Milavec je odgovoril na pobudo Franca Kržeta iz 3. redne seje, in sicer zakaj »sredinska črta« na
cesti Vagovka – Kračali ni mogoča.
Miha Vesel: Ali bi bilo morda smiselno postaviti radar za umiritev prometa skozi Žimarice, v delu
gostilne pri Lukatu, v smeri Globeli?
Blaž Milavec je povedal, da bomo pobudo predali Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, sicer pa
imajo možnost podajanja takih pobud tako na MIR kot na policijo podati tudi posamezniki. Možno je
tudi, da problematiko obravnava Vaški odbor Žimarice in poda predlog rešitve tega problema na Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Franc Krže je podal pobudo, da bi se seje občinskega sveta pričenjale ob 19. uri. Svetniki pobude niso
podprli.
AD/13 Razno
Župan je navzoče povabil na prireditev »Vampijada« z nastopom turške folklorne skupine, ki bo
25.4.2015.
Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.
Zapisala:
Darja Vetrih
Župan:
Blaž Milavec l. r.
7